Laat de Kosmische Sloopkogel de Structuren vernietigen die jouw Geest inperken

ONDERWERPEN: Het bewustzijn beïnvloedt de vorm, de vorm beïnvloedt het bewustzijn – Gevallen wezens vormen neerwaartse spiralen – Onderverdelingen in het systeem – Het communistische bewustzijn in Rusland – Een systeem dat het Christusschap verloochent – Een systeem kan niet onbeperkt de macht bezitten – De kosmische sloopkogel – De noodzaak om de onderdrukker te vergeven – Niets in de wereld van vorm bezit macht over jou – Alle religies zijn beïnvloed door het gevallen bewustzijn – Wanneer ben je verlicht?

Geascendeerde Meester Kuan Yin, 12 juni 2010, Sint Petersburg, Rusland

Uit de stilte kom ik. Kuan Yin is de naam die de mensen al heel lang gebruiken om mijn Aanwezigheid op te roepen – zolang de tijd op aarde wordt geteld. Toch is Kuan Yin natuurlijk maar een naam en de naam is niet het Wezen. De naam is niet de Aanwezigheid die ik ben.

Het bewustzijn beïnvloedt de vorm, de vorm beïnvloedt het bewustzijn
Dus kom ik als de levende Aanwezigheid van God, die een geschenk meedraagt voor de mensen die wonen en gewoond hebben in deze natie Rusland en in ieder land dat eromheen ligt dat deel heeft uitgemaakt van de voormalige Sovjet-Unie, of direct door de Sovjet-Unie werd beïnvloed. Het geschenk dat ik meeneem, is het geschenk van genade, de vlam van onvoorwaardelijke vergeving – onvoorwaardelijke vergeving. Want wanneer je de waarheid begrijpt dat het hele materiële universum uit bewustzijn wordt geschapen, uit mentale beelden die aan het Ma-terlicht worden opgelegd, dan begin je een heel belangrijk fenomeen te zien. De vraag wordt dan: “Als het bewustzijn materiële vormen maakt, maar de materiële vorm het bewustzijn beïnvloedt, hoe kan het bewustzijn dan de vorm overstijgen?”

De omstandigheden die er waren in het tijdperk van de Sovjet-Unie begonnen als mentale beelden in bewustzijn. Maar toen die mentale beelden over de streep gingen en uitvergroot werden als fysieke vormen, toen beïnvloedden die fysieke vormen de mensen die in die omstandigheden leefden en die ervoeren. En dus beïnvloedden de fysieke vormen het bewustzijn van de mensen, afhankelijk van hun spirituele ontwikkeling, hun identificatie met de vorm. Hoe meer zij zich vereenzelvigden met de vorm, hoe meer ze dachten dat die omstandigheden echt waren, permanent, of zelfs de enige manier waarop alles kon bestaan. En daardoor beïnvloedden of versterkten deze omstandigheden hun identiteitsgevoel als materieel wezen of hun identiteitsgevoel als machteloos wezen dat geen macht had om zijn eigen lot te veranderen.

En dan wordt de vraag: hoe kan een individu of een hele natie het verleden ontstijgen, de omstandigheden overstijgen waarvan zij zijn gaan geloven dat die echt of permanent zijn? Dit is nu juist het mechanisme dat het mogelijk maakt dat er een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal wordt gevormd. En dat maakt het mogelijk dat een hele planeet onder het niveau waarop die werd geschapen of onder het niveau van een Gouden Eeuw kan komen. Dit maakt het mogelijk dat een hele planeet in een neerwaartse spiraal kan gaan die de inwoners van deze planeet niet kunnen stoppen en de hele planeet dan zichzelf vernietigt.

Gevallen wezens vormen neerwaartse spiralen
Dit is nu juist het mechanisme dat de gevallen engelen, de verkeerde leraren, hebben begrepen en gebruik van gemaakt hebben om een neerwaartse spiraal te creëren die hen in een machtspositie bracht en het de mensen heel moeilijk maakte om tegen de elite in opstand te komen, de machtselite omver te werpen. Want als de mensen eenmaal zijn gaan accepteren dat zij geen macht hebben boven een bepaald niveau, hoe kunnen zij dan geloven dat het mogelijk was om tegen die elite in opstand te komen van wie ze zagen dat die meer macht had dan zij? Dit is in principe precies het bewustzijn dat je in de middeleeuwen zag, toen de mensen eigenlijk geloofden dat de edelen of de koningen een of andere bovenmenselijke macht bezaten waar zij niet tegenop konden.

En zo zie je zelfs hier in de vroegere Sovjet-Unie hoeveel mensen bijna gehypnotiseerd werden – betoverd – door de macht die tentoongespreid werd door het apparaat, de machtsmachine. En ze dachten dat ze geen kracht hadden om tegen deze machine in opstand te komen, want die zou natuurlijk elk individu doden dat tegenstand probeerde te bieden. Zo kun je een situatie creëren, waarin de mensen niet tegen de elite in opstand kunnen komen, juist omdat de mensen niet kunnen visualiseren of geloven, dat zij de kracht hebben op tegen de elite in opstand te komen.

En zoals eerder is uitgelegd, ontstaat de vervorming van de Vader als de vervorming van de macht, wat inhoudt dat de machtselite iedereen wil doden die zich tegen hun macht verzet. Vervolgens ontstaat de vervorming van de Moeder die mensen onderling verdeelt, zelfs innerlijk verdeeld, omdat ze nooit weten wie er meeluistert, wie hen bespioneert, en wie het aan de autoriteiten verklikt.

Onderverdelingen in het systeem
Maar daarnaast ontstaat ook nog de vervorming van het element de Zoon, in de vorm van een combinatie van informatie achterhouden en verkeerde informatie verstrekken als propaganda. En daardoor weten de mensen niet wat de waarheid is, ze weten niet dat er een alternatief is voor het huidige systeem dat ze zien. En ze weten niet alles wat er gebeurt binnen het systeem, want alles is zo in hokjes ingedeeld dat in beginsel niemand binnen dat systeem het volledige beeld van alle activiteiten die er plaats hebben, krijgt.

Dit zag je in nazi-Duitsland, toen heel weinig mensen, zelfs in de hoogste rangen van de nazi-regering, zich van de volledige omvang bewust waren van wat er in de concentratiekampen gebeurde. Je had een heel vergelijkbare situatie in de Sovjet-Unie, omdat heel weinig mensen zich bewust waren van hoe alle aspecten van hun systeem functioneerden. En in veel gevallen wisten zelfs de leiders zelf niet eens wat er in alle afdelingen van het systeem gaande was.

En om de volledige onderdrukking te completeren ontstaat natuurlijk de onderdrukking van de Heilige Geest, omdat de mensen nooit een impuls mogen opbouwen, omdat alles bevroren is. Alles is zo traag en lijkt zo onmogelijk dat verandering een stap te ver lijkt voor wat er eigenlijk kan worden veranderd. En dan gelooft iedereen dat het systeem zo gesloten is dat er geen mogelijkheid is om het systeem in een doorslaggevende richting te veranderen. En dus geven ze gewoon op om het te proberen, want wat heeft het voor zin? Liever toegeven en er het beste van maken, dan verzet te bieden aan het systeem en tot stof vermalen worden door de machine zelf.

En mijn punt is jullie te helpen begrijpen dat wat er met de mensen gebeurt die aan zo’n gesloten systeem worden blootgesteld, dat hun verbeeldingskracht, hun identiteitsgevoel zo diep aangetast kan worden dat zij, zelfs als het system zelf niet meer bestaat, nog steeds niet durven geloven dat het mogelijk is om diepgaande en blijvende veranderingen in Rusland te realiseren. Ze voelen zich nog steeds machteloos om de leiding over hun lot te nemen, ze durven zich nog steeds niet een beter lot voor zichzelf voor te stellen. En daarom worden ze onderworpen aan diverse krachten die dan beweren dat ze het vacuüm kunnen vullen dat door het systeem achtergelaten is.

Daarom zie je dat een percentage van de bevolking naar het communisme terugverlangt. Daarom zie je dat sommige mensen, een grote groep mensen, naar een sterke leider verlangen die hen de soort zekerheid kan bieden waaraan ze gewend waren in de tijd van het apparaat – dat altijd onweerlegbare antwoorden op alles had, zelfs al beantwoordden ze niet echt vragen of losten problemen op. Niettemin gaven ze de inruk van zekerheid, waar de mensen naar gingen snakken, want omdat zij niet in contact kunnen komen met de creativiteit in zichzelf, beschouwden zij creativiteit eerder als een bedreiging dan als een kans om hun leven te verbeteren.

Je ziet ook de tendens dat er oligarchen verschijnen die in feite ook, hoewel ze een of andere vorm van kapitalisme kunnen gebruiken, ongeveer hetzelfde handelen als de mensen in het politieke systeem van het communistische regime. Je ziet ook dat criminelen opduiken die eveneens geen scrupules hebben om mensen te onderdrukken en macht te misbruiken. Je ziet corruptie en een bureaucratisch systeem opkomen dat, opnieuw, onverzettelijk en ongevoelig voor het volk is, dat opnieuw veranderingen als een bedreiging ziet – en daarom veranderingen wil tegenhouden om te overleven en haar eigen macht te bevorderen.

Het communistische bewustzijn in Rusland
Dus wat ik hier probeer uit te leggen, is dat zelfs al heeft Rusland geen communistisch systeem meer, er nog wel in zeer grote omvang een communistisch bewustzijn bestaat. De mensen hebben zich nog niet bevrijd van het communistische bewustzijn dat vele jaren aan hen is opgelegd. Ze hebben dit bewustzijn nog niet totaal herkend. Ze hebben nog niet volledig verder gekeken en daarom kunnen ze zich niet voorstellen of geloven dat er een alternatief voor het communistische systeem en het communistische bewustzijn bestaat.

Maar wat is de kern van het communistische bewustzijn? Het is juist, zoals we eerder hebben uitgelegd, de onderdrukking van individualiteit en individuele creativiteit. Het is de ontkenning dat jij een spiritueel wezen bent en dat jij, omdat je een spiritueel wezen bent, niet gebonden bent aan of wordt beperkt door iets in de wereld van vorm. Je hoeft niet het gevoel te hebben dat je aan iets gebonden bent of beperkt wordt door iets wat je ervaart of waarneemt in de wereld van vorm. Je bent niet gebonden aan de voorwerpen die jij waarneemt, want je het vermogen hebt je buiten iets te projecteren dat jij als het fysieke lichaam, de fysieke zintuigen en de dagelijkse denkgeest waarneemt.

Je kunt contact leggen met de grotere waarheid over wie jij bent, de individualiteit die verankerd wordt in jouw IK BEN Aanwezigheid. Dit is het pad van Christusschap. En het communistische systeem en het communistische bewustzijn is natuurlijk maar één voorbeeld van hoe de gevallen wezens hebben geprobeerd een systeem te vormen dat volledig de motivatie onderdrukt van iedereen die persoonlijk Christusschap wil bereiken. Ze hebben geprobeerd veel van zulke systemen te maken die óf het Christusschap ontkennen, óf vaststellen dat het niet bestaat door een systeem te definiëren dat zegt dat Christusschap onmogelijk is.

Andere systemen zijn natuurlijke diverse religies, waaronder het katholieke geloof zelf – dat beweert de enige ware kerk van Jezus Christus te zijn, maar juist de kern van Zijn leer ontkent, namelijk dat alle mensen op aarde het potentieel hebben om Christusschap te bereiken. Dan heb je natuurlijk ook nog het kapitalisme, het wetenschappelijk materialisme, dat de macht van het individu ontkent, of in ieder geval de macht van het individu dat Christusschap bezit, terwijl die op bepaalde manieren de macht verafgoodt van mensen die geen Christusschap bezitten, zoals je ziet bij de managers van grote corporaties die bijna totalitaire macht hebben over alle mensen die deel uitmaken van die corporatie.

Een systeem dat het Christusschap verloochent
Dus je ziet dat de gevallen engelen hebben geprobeerd een systeem te creëren dat Christusschap ontkent en daarom ware individualiteit ontkent, maar niet de valse individualiteit die uit jouw ego voortkomt, ontkent. Want dat verheft het ego van bepaalde wezens tot de status van god, zodat zij niet tegengesproken worden, zoals je ziet bij iedere dictator overal ter wereld, zelfs bij degenen die wat macht in het communistische systeem hadden verworven. Hoewel niemand in het communistische systeem de ultieme macht had, want het systeem zou – in ieder geval in de tijd van Stalin – zelfs de macht over de opperste leider van het systeem hebben.

En dit is dus een les die geleerd moet worden. Want wanneer je zo’n systeem maakt, zou je kunnen denken dat jij macht over het systeem hebt, maar in werkelijkheid begint het systeem jou ook te bezitten. Want het systeem zal elk individu als een werktuig beschouwen en daarom is er geen ruimte voor de individuen die niet aan het systeem meewerken. Wanneer je de mechanismen begrijpt van hoe het gevallen systeem werkt, kun je beginnen te beseffen dat het systeem enkel door bedrog werkt. Het wordt op een leugen gebaseerd. En dan kan het enkel overleven zolang de meerderheid van de mensen de leugen accepteert, zolang ze niet verder dan de leugen kijken. Want als je eenmaal de leugen gaat begrijpen en weigert je te onderwerpen aan wat ze dan als onecht zien, begint het systeem af te brokkelen.

Een systeem kan niet onbeperkt de macht bezitten
En dan ga je zien dat zelfs wanneer je naar de Sovjet-Unie kijkt, de fysieke macht het systeem niet op zijn plaats hield. Dit kan moeilijk zijn om te begrijpen, wanneer jullie de bijna totale macht en de totale negering van het menselijke leven hebben gezien die het systeem heeft tentoongespreid. Maar de waarheid is dat zelfs de Sovjet-Unie niet zulke ongelimiteerde aantallen mensen had kunnen doden, want het systeem zelf kan niemand doden. Dat heeft vertegenwoordigers nodig die zo ongevoelig voor het menselijke leven zijn geworden dat ze bereid zijn aan de wensen van de leiders van het systeem tegemoet te komen. En waar komen die vertegenwoordigers vandaan? Alleen uit het volk. En dus zal er een moment komen waarop het niet mogelijk is om genoeg mensen te vinden die totaal ongevoelig voor het leven zijn, zodat ze bereid zijn een groot deel van de bevolking te doden om het systeem te laten werken.

Je hebt al gehoord over het machtsevenwicht en dit vormt juist dat evenwicht. Hoeveel mensen zijn er beschikbaar die als de beulen van het systeem willen handelen, vergeleken met het aantal mensen dat bereid is niet te gehoorzamen en het systeem aan te vechten? Als het aantal mensen dat bereid is het systeem aan te vallen meer wordt dan de beulen in staat zijn te doden of gevangen te zetten – of zelfs wat de gevangenissen kunnen bevatten – zal het systeem, de fysieke macht van het systeem, beginnen af te brokkelen. En dat is juist waarom de dreiging van de macht een noodzakelijk ingrediënt is, maar de kracht zelf houdt het systeem niet in stand; het bedrog, de leugen, de illusie, houdt het systeem overeind.

En dat is ook de reden dat – zelfs als de fysieke macht niet meer bestaat – het bedrog, het bewustzijn, nog als een zwarte wolk boven deze natie Rusland kan hangen en nog steeds kan dienen om het volk, hun kennis, hun bewustzijn, hun verbeeldingskracht en hun geloof op een betere toekomst, te onderdrukken. En zolang die illusie er als een zwarte wolk hangt, kan het volk niet vrij zijn om een nieuwe en betere toekomst te omarmen. En dan kunnen ze niet de soort leiders naar zich toe magnetiseren die die toekomst tot stand kunnen brengen, want in plaats daarvan magnetiseren ze de soort leiders die ook door de illusie verblind worden en dus niet kunnen zien hoe zij Rusland uit die huidige status met alle chaos en beperkingen kunnen halen.

Ze hebben die visie niet, want die visie komt pas wanneer het oude bewustzijn de verbeeldingskracht van het volk niet onderdrukt. En de vraag die ik jullie stel, is eens na te denken over hoe dit oude bewustzijn kan worden vernietigd, hoe het zo dun kan worden dat mensen door de mist en door de wolken heen kunnen zien en begrijpen dat het mogelijk is om een Gouden Eeuw te realiseren.

De kosmische sloopkogel
En daarom kom ik jullie twee hulpmiddelen brengen, de Alpha en de Omega. En hoewel ik met de vlam van genade kom, weet ik dat je het eerste hulpmiddel dat ik jullie geef, misschien niet op een uitdrukkingsvorm van genade vindt lijken. Maar als je genade begrijpt, zie je dat het waarachtig een uitdrukkingsvorm van het Alpha-aspect van genade is. Want is het genade om mensen enkel te troosten, zodat ze de huidige omstandigheden kunnen verdragen? Is het genade als mensen verhongeren om hen genoeg voedsel te geven zodat ze het nog een dag langer leven, zodat jij hen dit voedsel tot in de oneindige toekomst moet blijven geven? Of is het genade om een stap achteruit te doen en te zeggen: “Waarom verhongeren deze mensen? Laten we de omstandigheden veranderen die de hongerdood creëren, zodat de mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en zich in de toekomst kunnen voeden.” Dit is het oude liedje over het verschil om een verhongerende man een vis te geven en een hengel, zodat hij zichzelf misschien kan redden.

En dus bestaat genade zeker niet alleen uit mensen proberen te helpen met hun huidige omstandigheden om te gaan. Het Alpha-aspect is de mensen in staat te stellen hun huidige omstandigheden te veranderen. En dus kom ik, als uitdrukking van het Alpha-aspect van genade, jullie het beeld geven van de kosmische sloopkogel. Je weet dat wanneer je een oud gebouw wilt afbreken, er een grote kraan komt met aan het eind van de kraan een grote ijzeren kogel. En als de kraan draait, brengt dat de kogel in beweging en dan stuur je die kogel naar het gebouw, waardoor het gebouw in een puinhoop verandert die je gemakkelijk kunt opruimen.

Dit is dus het beeld dat ik, Kuan Yin, als de Godin van Genade, jullie geef – als het Alpha-aspect van dit ambt van de Godin van Genade – ik sta hoog boven de aarde en in mijn hand heb ik een touw. En aan het eind van dat touw hangt een bal van de meest intens violette vlam die jij je maar kunt visualiseren. Het is net een laserlicht dat zo sterk is dat je er niet met het blote oog naar kunt kijken zonder verblind te raken, want het is net zo fel als de zon. En terwijl je visualiseert of de oproepen aan mij doet, zal ik mijn hand gaan bewegen, waardoor deze bal van de violette vlam begint te zwaaien. En terwijl jullie de oproepen en rozenkransen opzeggen, waaronder maar niet beperkt tot de nieuwe rozenkrans voor Rusland, vraag ik jullie voor je te zien hoe jullie oproepen deze kosmische kogel sturen, zodat hij de omstandigheden en de bewustzijn achter die omstandigheden vernietigt.

Want je zou kunnen visualiseren – zoals je hier in deze stad ziet, zelfs aan de overkant van de straat vanuit het gebouw waar je nu bent – daar staan oude leegstaande gebouwen die gebouwd zijn tijdens de sovjettijd of zelfs daarvoor. En je zou kunnen zien dat zoiets precies boven de hele natie Rusland hangt in de lagere etherische, de mentale en emotionele rijken. Er hangt een immens bouwsel, gecreëerd in de communistische tijd en deze structuur voorkomt dat veel mensen contact maken met hun IK BEN Aanwezigheid, dat zij contact maken met de visie voor een Gouden Eeuw.

En dit bouwsel probeer ik tot puin te slaan, zodat dit gemakkelijker door jullie oproepen kan worden verteerd en de visie van het Russische volk niet meer verduistert. Dus ik vraag jullie in deze visie te delen, terwijl jullie je oproepen doen, hoe deze sloopkogel met zo’n kracht zwaait dat geen macht op aarde hem kan tegenhouden. Want hij staat natuurlijk boven de vorm en kan daardoor niet door vorm begrensd worden. En dus zwaait hij en als hij eenmaal in beweging komt, kan niets op aarde die beweging naar voren tegenhouden. En alles wat hij tegenkomt, wordt in stukken gehakt door de kracht van dit licht dat elke structuur die uit een lagere vibratie is opgebouwd, kan verdrijven.

Dit is een krachtige visualisatie die je namens Rusland en het Russische volk kunt doen, zie hoe die structuren gewoon vernietigd worden, in stukken gehakt, die dan gemakkelijk opgeruimd kunnen worden door de engelen met de violette vlam, zoals hen wordt opgedragen in jullie oproepen. Jullie zouden kunnen visualiseren dat die violetvlammende engelen in legertrucks zitten die ernaartoe gaan en het puin opladen en naar het reservoir van de violette vlam brengen in het centrum van de aarde, waar het kan worden verteerd en getransmuteerd tot een hogere substantie – waardoor het naar zuiverheid kan worden geaccelereerd. Dit is het Alpha-aspect van mijn geschenk.

De noodzaak om de onderdrukker te vergeven
Het Omega-aspect van mijn geschenk is het besef dat jullie, de spirituele mensen, moeten krijgen om de grootste impact te hebben, niet alleen op Rusland, maar ook op andere naties. Het is het besef niet alleen voor de mensen uit Rusland, maar voor iedereen die door de Sovjet-Unie, of andere onderdrukkende systemen, is beïnvloed. En dat is het besef dat de enige manier om je echt van de onderdrukker te bevrijden, jij volledig, totaal en onvoorwaardelijk de onderdrukker moet vergeven.

Je zou naar de Sovjet-Unie kunnen kijken. Je zou naar de onderdrukking en verdrukking van haar eigen volk kunnen zien. Je zou naar de gruweldaden kunnen kijken die in andere naties die door de Sovjet-Unie werden bezet of anderszins onderdrukt, zijn begaan. Je zou hiernaar kunnen kijken en je afvragen: “Hoe kunnen wij dit ooit vergeven, want hoe kunnen wij ooit onszelf toestaan om dit te vergeten?” Dit is een benadering die je in veel naties ziet die een totalitair regiem hebben ervaren, bijvoorbeeld Duitsland, dat gelooft dat zij, om te voorkomen dat Duitsland ooit weer een totalitair regime krijgt, zoals het nazisme, nooit het nazisme mogen vergeten. Maar er zit wel verschil tussen vergeten en de geschiedenisles internaliseren.

Als je eenmaal een les uit de geschiedenis hebt geïnternaliseerd, bega je dezelfde vergissing niet opnieuw, zelfs als je de specifieke situatie wel vergeet die ervoor gezorgd heeft dat je die les leerde. En dan zie je dat je pas totaal bevrijd van het verleden kunt zijn, als jij bevrijd bent van de herinnering aan het verleden. Want zolang je die herinnering vasthoudt, beïnvloedt het je bewustzijn en dan kun jij je niet echt een toekomst voorstellen en in een toekomst geloven waarop het verleden geen invloed, geen macht, meer over jou heeft.

Wat vormt dan de uiteindelijke verwerking van de Sovjet-Unie of het naziregime? Dat die regimes worden vergeten door de mensen. Waarom denken jullie dat er een sluier getrokken wordt, zodat er geen herinneringen en geen registraties uit vorige tijden meer zijn waarin net zo grote, zo niet grotere, oorlogen en gruweldaden hebben plaatsgevonden dan je de laatste eeuw hebt gezien? Dat is uit genade; want als de mensen nog steeds de herinnering aan het verleden bewaarden, zouden ze nog steeds beïnvloed worden door dat verleden en zouden ze dat niet kunnen overstijgen en zich een toekomst kunnen voorstellen en geloven in een toekomst, die bevrijd is van het verleden.

En hoe kun je vrij worden tenzij je vergeeft? Want pas als je degenen hebt vergeven die jou kwaad hebben berokkend, houd je een energetische band, niet alleen met de mensen of de instituties, maar met het bewustzijn erachter. En dat houdt in dat jij jouw levenskracht aan dat bewustzijn weggeeft en je helpt dan dat bewustzijn in stand te houden, die ballast levend te houden, die structuur overeind te houden, hoewel het een lege structuur kan zijn. Dus begrijp je dat het absoluut noodzakelijk is om totaal en onvoorwaardelijk te vergeven?

Hoe kun je vergeven? Door te beseffen dat de meeste mensen die deel uitmaakten van het sovjetapparaat, niet slecht waren. Zij werden gewoon verblind door de illusie. En het was dezelfde illusie waar jij door verblind werd, want zoals ik zei, als jij niet verblind was door de illusie, zou jij die illusie hebben aangevochten.

Dus vergeef jezelf en vergeef anderen, en besef dat waar je getuige van bent geweest, een les was voor de mensheid in hoe het bewustzijn de fysieke werkelijkheid schept. En dan kan wat jij creëert je verbeeldingskracht beperken, zodat jij je niet kunt bevrijden van je eigen schepping. Met andere woorden, wanneer je vanuit het bewustzijn van gescheidenheid, het dualiteitsbewustzijn, medeschept, word jij slaaf van jouw eigen schepping, zoals het monster van Dokter Frankenstein zich tegen hem keerde en hem vernietigde. Dit is het oude liedje van het ego en wat met het bewustzijn van jouw ego tot leven wordt gewekt.

Gevallen engelen vergeven
Dan wordt de vraag nu natuurlijk: Hoe kun je dan de gevallen engelen en het bewustzijn erachter vergeven? Nu, door opnieuw te beseffen dat er verschil bestaat tussen het bewustzijn en het wezen dat zich met dat bewustzijn heeft vereenzelvigd. De gevallen engelen werden niet als gevallen engelen geschapen. Ze werden als Gods engelen geschapen. Voor zij vielen, waren het onvervalste engelen. En zij vielen omdat ze verblind raakten door het bewustzijn van gescheidenheid. Daarom kan een gevallen engel, zoals wij eerder gezegd hebben, niet verlost worden. Want het bewustzijn van een gevallen engel is het bewustzijn van gescheidenheid, en het bewustzijn van gescheidenheid kan niet Eén worden. Dus zolang een wezen zich identificeert met het bewustzijn van gescheidenheid, kan hij niet verlost worden. Maar als een gevallen engel zich van het bewustzijn van gescheidenheid kan afscheiden, kan het wezen dat door God werd geschapen, de man die uit de hemel afgedaald is, natuurlijk weer naar de hemel terugkeren.

En wanneer je het wezen van het bewustzijn scheidt, kun je begrijpen dat het bewustzijn niet echt bestaat. En daarom vallen zelfs de originele gevallen wezens, zelfs degenen die zich het meest met het gevallen bewustzijn vereenzelvigen, onder de categorie waar Jezus over sprak toen hij aan het kruis hing en zei: “Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen.”

Je zou kunnen inzien dat die wezens of zelfs mensen die het gevallen bewustzijn belichamen, totaal onbereikbaar zijn; dat je hen niet kunt bereiken met redeneren; je kunt hen niet met de Christusgeest bereiken. En dit is waar. Maar waarom kun je hen niet bereiken? Omdat zij verblind worden door de illusie. Zij worden het ergst verblind, omdat zij geloven dat een illusie de waarheid is. Ze geloven dat een totale illusie een absolute en onfeilbare waarheid is. En daarom zijn zij in feite het meest onwetend, het meest verblind, kun je het grootste medelijden met hen hebben. En wanneer jij dit beseft, kun je inzien dat zelfs zij handelen uit onwetendheid en dat zelfs het bewustzijn dat zij tot uitdrukking brengen, onecht is.

En wanneer jij contact maakt met de waarheid dat jij een spiritueel wezen bent, kun je beseffen, zoals Jezus zei in de cursus in Christusschap, dat wat echt is, niet beïnvloed kan worden door iets wat onecht is. En dan ga je in jouw eigen wezen ervaren dat het gevallen bewustzijn geen macht over jou, over jouw Geest, bezit. Want je begint te beseffen dat de materie, dat de vorm, geen macht over de Geest bezit. Want de Geest staat boven de materie, de Geest staat boven de vorm. En wanneer je dit beseft en ervaart, ben jij niet bang voor het gevallen bewustzijn. Je hoeft geen angst te hebben voor de wezens die erdoor verblind worden, de wezens die jou misschien beschuldigen en twijfel in jouw wezen proberen te zaaien.

Jij weet dat zij geen macht over jou hebben, zoals Jezus wist dat zij geen macht over hem hadden. En dan kun jij met Jezus zeggen: “Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen.” En wanneer je dit kunt zeggen en oprecht kunt zeggen met je hele wezen, dan heb je vergeven en dan ben jij bevrijd van het bewustzijn. Want kun je begrijpen dat jij, zolang jij denkt dat een bepaald bewustzijn of een bepaalde vorm macht over jouw Geest bezit, niet vrij bent van die vorm? Jij bent niet bevrijd van dat bewustzijn. Hoe kun je vrij zijn, als je denkt dat iets macht over jou bezit?

Niets in de wereld van vorm heeft macht over jou
En als je natuurlijk denkt dat je een wezen bent dat vorm heeft, denk je dat de vormen op de materiële wereld macht hebben over jou als een wezen van vorm. Maar pas wanneer jij contact maakt met de waarheid dat de Bewuste Jij een vormloos wezen is – op dat moment besef je en ervaar je dat niets in de wereld van vorm macht over jou bezit. Het leek alleen maar macht over jou te hebben, omdat jij je met je lagere bewustzijn had vereenzelvigd. Want jij bent een vormloos wezen, wat inhoudt dat jij de macht bezit om onmiddellijk, ogenblikkelijk, op te houden jezelf met een beperkt bewustzijn te vereenzelvigen – en inderdaad jezelf terug te trekken, jouw wezen terug te trekken, uit dat bewustzijn en terugkeren naar de vormloosheid die jij bent. Waardoor je weet dat jij een verlengstuk bent van jouw IK BEN Aanwezigheid en dat niets in de wereld van vorm jou kan raken.

Een geascendeerde meester is een vormloos wezen, kan aan niets in vorm gebonden worden. Elke uitspraak die jij in woorden doet, doe jij in de wereld van vorm. Als jij jezelf laat geloven dat zo’n uitspraak altijd moet blijven bestaan, dan heb jij je aan het gevallen bewustzijn onderworpen, juist het bewustzijn van de valse hiërarchie. Zij proberen jou constant te laten geloven dat jij wordt beperkt tot een soort vorm, dat jij je aan die vorm, die structuur, dat systeem, moet onderwerpen. En daarom zou je de uitdrukkingsvorm van jouw Geest volgens dat systeem moeten inperken.

Er wordt al heel lang een bepaalde vraag gesteld, namelijk deze: Als God almachtig is, kan God dan een rots creëren die zo zwaar is dat God hem niet kan optillen? Veel mensen hebben er heel wat mentale energie in gestoken om dit raadsel uit te zoeken. Maar ik kan hem voor jullie oplossen door erop te wijzen dat dit het volmaakte voorbeeld is van hoe het dualiteitsbewustzijn overal een beeld op projecteert, zelfs op God. Want waarom het lijkt alsof je dit raadsel onmogelijk kunt oplossen, is het concept dat God een of andere vorm heeft en dus door vorm kan worden begrensd. Maar God is geen wezen met vorm; God is de bron van vorm, maar God is meer dan vorm. Daarom kan elke vorm die je kunt maken, elk rotsblok dat je zou kunnen maken, enkel in de wereld van vorm bestaan. En daarom kan die vorm de vormloze God niet beperken.

Zie je dat het geen kwestie is van een vraag op een lineaire manier beantwoorden met ja of nee. Ja, God kan een rotsblok maken dat zo groot is dat God hem niet op kan tillen, maar dan is God niet almachtig. Maar als God niet een rots kan maken dat zo groot is dat God hem niet op kan tillen, dan is God ook niet almachtig. Maar zie je, er bestaat geen almacht in de wereld van vorm, want in de wereld van vorm is alles begrensd – anders had het geen vorm. Dus de manier om dit raadsel op te lossen is het besef dat het raadsel een product is van de dualistische bewustzijnsstaat en wanneer je die bewustzijnsstaat transcendeert – en beseft dat jij een vormloos wezen bent dat een verlengstuk van de vormloze God is – dan kun jij die vormloosheid van God ervaren. En dan weet je dat het raadsel geen betekenis heeft – en dan ben jij bevrijd van het bewustzijn dat erachter zit.

Alle religies zijn beïnvloed door het gevallen bewustzijn
Begrijpen jullie de diepere waarheid hier? Als je naar alle filosofieën en religies op de wereld kijkt, is er niet één die niet door het gevallen bewustzijn wordt beïnvloed. Dit betekent niet dat ze beslist door de valse hiërarchie worden gemaakt, maar dat die beïnvloed worden door het gevallen bewustzijn. Het gevallen bewustzijn zegt dat vorm echt bestaat en dat vorm macht moet hebben over de Geest. En daarom is het mogelijk om een filosofie op aarde te vormen die God nauwkeurig kan beschrijven.

Maar het is niet mogelijk om iets wat vorm heeft te creëren dat de totaliteit van de vormloze God kan vangen. Daarom gebruiken de mensen die verstandig zijn een systeem als stapsteen, maar er komt een moment waarop zij weten dat ze verder dan dit systeem moeten kijken als ze de echte levende God willen kennen. Dus je ziet, er zijn heel veel mensen, zelfs degenen op het spirituele pad, die vragen hebben, vragen over dit, vragen over dat. Maar begrijp je dat je om een vraag te formuleren, een fundering moet hebben om zelfs maar die vraag te formuleren. En als jij een fundering hebt, heb je al een system gemaakt en dan zoek je naar een antwoord dat in het systeem past – en het systeem dus bevestigt dat jij hebt gemaakt.

Maar hoe bevrijd jij je uiteindelijk daarvan, hoe ascendeer je dan op den duur? Wanneer je alle structuren en systemen die jij in de wereld van vorm hebt gemaakt, hetzij door jou persoonlijk of andere wezens, loslaat. Je moet alle structuren loslaten voor je kunt ascenderen naar de vormloosheid van de Geest. En zolang je nog vragen blijft stellen, gebaseerd op een bepaald systeem, zolang je blijft zoeken naar een spirituele leraar die die vragen binnen het systeem beantwoordt, vind jij de waarheid niet, je vindt de levende waarheid niet.

Want de levende waarheid kan in geen enkel systeem passen, inclusief de leringen van de geascendeerde meesters, of ze nu gegeven worden door een bepaalde organisatie of de AskRealJesus website. De levende waarheid kun je niet in een bepaald systeem vangen. Dus naar welk systeem jij ook luistert, het systeem – zelfs het meest intellectuele systeem – brengt jou op je bestemming. Wanneer je het systeem transcendeert, kom je op de bestemming – wanneer je de vragen transcendeert, wanneer je stopt met zoeken naar antwoorden op jouw vragen die in het systeem passen, die beantwoord kunnen worden met een ja of nee, of op andere manieren die de structuur die je hebt gecreëerd, bevestigen.

Wanneer ben je verlicht?
Wanneer ben je verlicht? Wanneer de vraag: “Ben ik verlicht?” gedateerd raakt, zodat die niet meer in jouw wezen bestaat. En daarom is het antwoord op de vraag: “Ben ik verlicht?” altijd “Nee”. Omdat jij zolang je die vraag moet stellen, niet verlicht bent. Je ziet nog steeds afstand tussen de kenner en het gekende. Je denkt nog steeds dat de waarheid een of ander object  buiten jou is dat je van afstand kunt herkennen. Maar wanneer jouw vragen wegebben, versmelt je tot eenzijn met de Geest van Waarheid. En dan heb je de waarheid niet gevonden, jij bent de Waarheid geworden. En dan kun je met Jezus zeggen: “IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven.” En dan ben jij de Christus in actie op aarde.

En dan ben je vrij om, óf de aarde achter te laten, óf de aarde te blijven dienen en anderen te bevrijden door hen een referentiekader te geven dat buiten hun systeem valt – zodat zij ook kunnen gaan inzien dat elk systeem je maar tot zover kan brengen. Het kan nooit de kloof dichten, want de enige manier om die kloof te dichten is door elk systeem te transcenderen, elke structuur te transcenderen, elke vorm te transcenderen door eindelijk te beseffen en te accepteren dat JIJ een vormloos wezen bent dat nooit door iets in vorm kan worden begrensd.

Dit vormt dus mijn geschenk. En ik eindig met de liefde van de Godin van Genade over jullie uit te storten, de onvoorwaardelijke liefde die zich soms uitdrukt als de zachtaardige liefde die je troost en ondersteunt. Maar die zich soms uitdrukt als de kosmische sloopkogel die de structuren vernietigt die de geest in de vorm gevangenhouden. Want pas wanneer die structuren vernietigd worden – zodat je kunt zien dat er meer is dan die structuren – kun jij je bevrijden uit de structuur.

Dus beslis wat je wilt. Wil je enkel de zachtaardige vorm van genade, of wil je de Alpha-vorm van genade? Want als je enkel de zachtaardige wilt, dan zal ik jou die ervaring geven, maar dan ervaar je ook niet de totaliteit van mijn Wezen. Maar als je besluit dat je beide wilt, dan zal ik je zeker beide geven. En als je de oproep aan mij doet, ‘Om Mani Padme Hum’ terwijl je mijn kosmische sloopkogel visualiseert, die de structuren in jouw geest slopen, dan zal ik je zoveel assistentie geven als jij aankunt, zodat je die structuren kunt vernietigen zonder je gevoel van identiteit en continuïteit te verliezen. En dan boek je maximale vooruitgang, wanneer je niet langer aan de structuur vasthoudt, maar bereid bent om die door de waarheid zelf te laten vernietigen.

Kies maar welke vorm van genade jij wilt, of je er maar één wilt, of beide. En dan zal ik jou de assistentie geven die bij jouw keuze past. De keus is aan jou. Want de keus of Rusland of de aarde een Gouden Eeuw krijgen, ligt natuurlijk bij jullie.