Er is niets in het Verleden van een Natie wat het Licht niet kan zuiveren

ONDERWERPEN: Waarom Rusland erop achteruitging onder het communisme – De nieuwe machtselite die geld gebruikte om aan de macht te komen – Hoe monopoliekapitalisten de Bolsjewistische revolutie hebben aangemoedigd – De zucht naar totale macht – De creativiteit van het Russische volk smoren – De ongelimiteerde bereidheid tot doden – De creativiteit smoren met armoede – Waarom alle machtselites moeten vallen – Mensen die bang zijn voor vrijheid – Het verdriet van het Russische volk – Geef je niet over aan de duisternis – Jullie hoeven niet volmaakt te zijn – Pijlen met twijfel van de spottende geesten

Geascendeerde Meester Elohim Astrea, 10 juni 2010, Sint Petersburg, Rusland

Ik ben natuurlijk Elohim Astrea. Want de oproep dwingt het antwoord af en daarom ben ik bij jullie. Want jullie zijn naar de prachtige stad Sint Petersburg gekomen, de grootste stad die het dichtst bij de retraite van Elohim Astrea boven de Witte Zee ligt. De magnetische aantrekkingskracht van onze retraite heeft Peter de Grote geïnspireerd tot het stichten van deze stad en de hoofdstad van het Russische rijk naar deze plek te verplaatsen en zodoende Rusland te openen voor de rest van de wereld, vooral voor Europa opdat dat op een pad kon worden gezet waardoor het een deel van Europa, een deel van de familie van naties, zou worden. Dan zou je kunnen gissen, en juist gissen, dat Peter met het licht werkte, openstond voor inspiratie van bovenaf net als verscheidene Russische leiders die hem opvolgden en natuurlijk niet alleen deze stad, maar het Russische rijk opbouwden tot een natie die in die tijd net zo modern, net zo creatief was als elke natie in Europa.

Waarom Rusland erop achteruitging onder het communisme
Er bestond inderdaad een realistisch potentieel dat de Russische natie zou floreren en bloeien en een manier zou vinden om deel uit te maken van een nieuw tijdperk dat de wereld natuurlijk op een hoger niveau zou hebben gebracht dan wat je in plaats daarvan zag tijdens de twintigste eeuw. Wat was het dan, wat er gebeurde er dan dat die ontwikkeling zich niet doorzette? Nu, dit was een opzettelijke handeling van degenen die deel uitmaakten van de internationale machtselite, degenen die het potentieel zagen dat er een Gouden Eeuw begon op te komen, omdat er zoveel creativiteit was – waaronder de opkomst van democratische naties, waaronder de opkomst van nieuwe technologie – zodat zij de macht niet meer konden behouden die ze hadden proberen op te bouwen door de vrijheid, de economische vrijheid, die zij hadden gekregen na de afschaffing van het feodale systeem en stichting van de Verenigde Staten van Amerika.

Dit is het klassieke voorbeeld van wat Saint Germain heeft uitgelegd over de gevestigde machtselite en de machtselite in opkomst, de gevestigde machtselite die vertegenwoordigd werd door de katholieke kerk, de middeleeuwse koningen en de feodale heren die bijna alle macht in de maatschappij bezaten. Maar, opnieuw, door hun totale macht, creëerden ze het tegenovergestelde van hun eigen regering, en de tweede wet van de thermodynamica zorgde er onvermijdelijk voor dat hun eigen systeem afbrokkelde. En hoewel er een beweging was om mensen te bevrijden, zag je ook de opkomst van de toekomstige machtselite, een andere groepering van de gevallen engelen die naar de macht had gehunkerd die ze bij de oude elite hadden gezien. Een macht die ze niet konden delen, omdat de oude elite zo’n gesloten system was dat de gevallen engelen van een andere groep moeilijk een plaats in het systeem konden veroveren.

De nieuwe machtselite die geld gebruikte om aan de macht te komen
Daardoor voelden zij zich uitgesloten van macht. En toen de oude macht begon af te brokkelen, grepen zij hun kans om de strijd aan te gaan en de nieuwe machtselite te worden die de economische vrijheid en de industriële revolutie gebruikte om – in plaats van nationale rijken, of een religieus rijk te stichten – financiële en industriële rijken te stichten. Dit begreep de oude machtselite niet, want dat paste niet bij hun manier van denken. Maar de nieuwe elite begreep dit al heel snel en deden er hun voordeel mee, dus vormden ze een paar industriële rijken, die de voorlopers zijn van de multinationale corporaties die je tegenwoordig nog steeds hebt. Deze machtselite begreep geld, financiële markten. Ze begrepen hoe ze de mensen konden exploiteren, terwijl ze de mensen de indruk gaven dat zij een onderdeel vormden van het grote geheel, of dat ze deel uitmaakten van een vrije maatschappij die hen nieuwe kansen zou bieden. Maar ze exploiteerden natuurlijk alleen de arbeid van de mensen zonder hen gelijke rechten en kansen te bieden.

Jullie kennen de namen van enkele van deze industriëlen en internationale bankiers heel goed. Jullie weten ook dat zij monopolies wilden vormen. Dit is iets wat men in het westen meestal niet begrijpt, omdat men daar een eeuw of meer te maken heeft gehad met de zogenaamde kapitalistische propaganda die mensen laat geloven dat het kapitalisme hetzelfde is als vrij ondernemerschap of een vrije markteconomie. Niets is natuurlijk verder bezijden de waarheid, want het kapitalisme heeft maar één doel: dat is steeds meer monopolies vormen tot de corporaties fuseren en het ultieme monopolie vormen. Dat dan vanwege het feit dat die de productiemiddelen bezit, ook de staat bezit.

Hoe monopoliekapitalisten de Bolsjewistische revolutie hebben aangemoedigd
Deze industriëlen zagen dat het westerse systeem niet bepaald de snelste of de zekerste manier was om dit ultieme monopolie op te zetten. Want die moesten de illusie van een vrije markteconomie in stand houden en daardoor zat er een limiet aan hoeveel macht ze over die economie konden krijgen of hoe snel ze die konden vestigen, aangezien de mensen zich bewust waren van in ieder geval een paar van de gevaren van te veel macht in de economie. Dus toen Karl Marx zijn filosofie van het marxisme formuleerde, begonnen ze te zien dat dit een andere manier zou kunnen zijn om hun doel om het ultieme monopolie te krijgen, te bereiken. En sommigen van jullie weten wel – en jullie dienen het allemaal te weten – dat die internationale bankiers Lenin en de Bolsjewistische revolutie hebben gefinancierd.

Zonder de aanwijzingen en de financiering van Wall Street door die financiële corporaties zou de Bolsjewistische revolutie niet mogelijk zijn geweest en inderdaad niet hebben plaatsgevonden of al in een vroeg stadium gesneuveld zijn. Dus dan zie je dat de machtselite van het kapitalisme opzettelijk een systeem heeft bedacht dat tegengesteld is aan het kapitalisme. En die twee systemen zijn natuurlijk elkaars tegenovergestelde, maar zie je de diepere waarheid dat ze beide naar hetzelfde doel toe werken? Zodat, of het communisme nu de wereld had overgenomen, of het kapitalisme, uiteindelijk hetzelfde doel bereikt zou zijn, omdat één staat of één corporatie de economie totaal, en dus de maatschappij, in handen zou hebben.

De zucht naar totale macht
Dit moet je dus begrijpen: dat dit het bewustzijn is van de de machtselite en hun wens om naar totale macht te grijpen. Je moet begrijpen dat de machtselite niet wilde dat de Sovjet Unie instortte en afbrokkelde, zoals gebeurd is. Ze wilden de Sovjet Unie als levensvatbare tegenstander van het westen behouden. Niet alleen omdat ze zouden kunnen profiteren van het verkopen van technologie aan beide zijden en de bewapeningswedloop in stand houden, maar omdat dit het paste bij hun globale strategie om steeds meer macht in handen te krijgen. Dus hebben de mensen, waar Aartsengel Michaël over sprak, het Russische volk, de spirituele wezens die in Rusland zijn geïncarneerd, en het evenwicht bewaarden om het communisme af te schaffen, inderdaad gediend als de grote kracht om de machtsplannen van de machtselite, de internationale elite, te verijdelen. Ze hebben zoals ze in Amerika zeggen, een Engelse sleutel in de machinerie van de elite gegooid.

Dit heeft ervoor gezorgd dat deze elite haar strategie opnieuw ging evalueren en hoewel ze nog steeds denken dat ze de macht in handen hebben met de financiële instrumenten, begint zelfs die macht af te brokkelen. Enkelen van hen hebben het teken aan de wand al gezien, anderen zijn nog verblind. Maar veel mensen, zowel in het westen als de hele planeet, beginnen in te zien dat het echte probleem dat de grondslag vormt voor ieder probleem dat je in de geschiedenis ziet, het elitarisme en de elitaire denkwijze, de wens van een kleine groep om superioriteit met geweld, met macht, af te dwingen, is.

De creativiteit van het Russische volk smoren
Wat heeft dit nu te maken met de basischakra van de planeet en de retraite van Zuiverheid en Astrea, die zich in de basischakra en de energie in de basischakra van het planetaire lichaam concentreert? Nu, als je naar Rusland kijkt voor de Bolsjewistische revolutie – zelfs als je door de straten van Sint Petersburg loopt en naar de gebouwen kijkt die sinds de stichting van de stad werden gebouwd – zie je met eigen ogen de immense creativiteit die het Russische volk bezit. Je ziet de elegantie, zelfs de lichtheid van sommige gebouwen, als je die vergelijkt met gebouwen die je in het westen ziet die ouder zijn, die uit de middeleeuwen stammen, zoals de gebouwen in het Vaticaan, of in Rome of andere oudere steden. Je ziet daar een duisternis, een zwaarte in de architectuur zelf, terwijl je in deze stad veel meer lichtheid ziet, meer elegantie, meer toewijding aan schoonheid, de bereidheid om nieuwe dingen uit te proberen, om creativiteit tot uitdrukking te brengen, zonder van te voren vastgestelde voorwaarden of beperkingen.

Dit was het potentieel dat de Russische natie had. Maar vergelijk dat eens met wat er gebeurd is met de architectuur en de kunst tijdens de Sovjet Unie. Kijk eens naar de gebouwen uit de communistische tijd en je merkt een enorm verschil. Men richt zich niet op schoonheid; men wil geen schoonheid creëren. Waarom niet? Omdat men niet wilde dat creativiteit tot uitdrukking werd gebracht. Wat was het excuus in de buitenwereld? Alle gebouwen die voor het communisme waren gebouwd, waren een uitdrukkingsvorm van de regerende elite. Die waren elitair, die waren van de Bourgeoisie, en dat was niet het nieuwe doel van de Sovjet Unie, dat van de mensen moest zijn, maar helemaal niet van de mensen was.

Nee, wat er door het Sovjet communisme werd uitgedrukt, was de wens om de mensen tot mechanische wezens te reduceren die geen creativiteit en individualiteit tot uitdrukking durfden te brengen. Dan zouden ze de volmaakte gedachteloze volgelingen van de elite zijn, de perfecte werkbijen waar de elite in het westen over had gedroomd, maar niet in voldoende aantallen kon produceren, vanwege de gevaarlijke ideeën over democratie en zelfbeslissingsrecht en economische vrijheid en kansen. Dus je ziet dat het communisme zelfs verder ging dan de principes van Marx en een systeem heeft gemaakt dat zo op geweld werd gebaseerd dat het alleen kon worden gerealiseerd door de mensen volledig en genadeloos te onderdrukken. En het kon enkel zo blijven door die gewelddadige onderdrukking, zelfs de bereidheid om onverschillig hoeveel mensen van het Russische volk te doden, zoals je bij Stalin zag.

De ongelimiteerde bereidheid tot doden
Deze bereidheid om iedereen te vernietigen die een bedreiging zou kunnen vormen; niet eens degenen die een bedreiging waren, maar degenen die potentieel een bedreiging konden worden. Dit staat bijna gelijk aan het bewustzijn dat ervoor zorgde dat Koning Herodes alle mannelijke baby’s liet doden om er zeker van te zijn dat hij dat ene Christuskind doodde dat een bedreiging voor zijn regering kon vormen. Dit staat symbool voor de bereidheid om iemand te doden die het potentieel heeft om een bepaalde mate van Christusschap te manifesteren, zodat iedereen die overblijft nog niet op het punt is om Christusschap en de individualiteit die essentieel is voor Christusschap, te manifesteren.

Dit is een opzettelijke poging om juist dat leven af te breken dat op het punt staat het universum, het fysieke octaaf, in te stromen, namelijk bij de basischakra. In de basischakra zit de bron van creativiteit. De vraag wordt: mag het opstijgen om de andere chakra’s verlichten, tot die allemaal oplichten om het creatieve potentieel van het individu totaal uit te laten botten? Of wordt die levenskracht in de kiem gesmoord op elk willekeurig punt waarop die aan het uitgroeien is?

En de machtselite natuurlijk weet dat hoe eerder je de levenskracht kunt smoren hoe beter dat is. En dus hebben ze geprobeerd, met veel verschillende plannen door de hele geschiedenis heen, de levenskracht precies in de basischakra zelf tegen te houden. Dit heb je in de Sovjet Unie gezien, door de bereidheid om het leven te doden, degenen te doden die een vorm van creativiteit of individualiteit hebben getoond. Ze verdwenen dan gewoon; naar Siberië, concentratiekampen, dodenkampen, en je hoorde er nooit weer iets van.

De creativiteit smoren met armoede
Je ziet natuurlijk dezelfde poging in het westen, hoewel met andere middelen. Hier zie je een poging om de levenskracht te verstikken door armoede, en toen de armoede minder werd, kwam de vervorming van de levenskracht door muziek, door ritmes die het leven in de basischakra neerslaan, omdat die niet kan opstijgen en dan gemakkelijk tot diverse vervormingen kan leiden zoals seksuele perversies, maar ook vele andere vervormingen in de kunst of het materialisme, of een levensstijl die zegt: “Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we toch.”

Dit is de vervorming van de levenskracht zelf, de vervorming van de creativiteit die, als die mag stromen, onvermijdelijk de machtsplannen van de machtselite omvergooit. Ze weten dit en daarom weten ze dat hun enige kans om een ultiem machtssysteem te bedenken en te handhaven is om de levenskracht proberen te verstikken, die te onderdrukken door óf de mensen die creatief zijn te doden, óf hen te misleiden door hen hun creativiteit in vormen te laten drukken die de maatschappij niet verrijken, maar de maatschappij slechts op een bepaald niveau houden of zelfs in een neerwaartse spiraal brengen.

Dit heb je gezien. En je ziet dat de machtselite maar een bepaalde hoeveelheid macht kan opleggen om de levenskracht te smoren. Het is zeker mogelijk om een poosje alle mensen te doden die creativiteit tot uitdrukking proberen te brengen, maar je kunt dit niet oneindig blijven doen, tenzij je wilt dat jouw land achteropkomt bij de andere naties waar meer ruimte voor creativiteit is. Hoe komt het dat het lijkt dat het westen meer geavanceerd was dan de communistische wereld? Omdat de levenskracht in de westerse wereld niet totaal werd onderdrukt, niet zo efficiënt werd onderdrukt en daardoor was er meer ruimte voor creativiteit. Maar als de machtselite de levenskracht in het westen niet had onderdrukt of verkeerd gestuurd, zou er zeker meer creativiteit zijn en zou het westen veel dichter bij de Gouden Eeuw zijn dan nu.

Waarom alle machtselites moeten vallen
Dus je ziet dat er, zoals we trouwens al vele keren hebben gezegd, een veiligheidsmaatregel zit ingebouwd in het ontwerp van het materiële universum, zodat geen enkele macht de totale macht in handen kan krijgen en geen enkele macht kan een hoge mate van macht een langere periode behouden. De tijd zal op den duur de machtselite en hun macht vermalen. En het belangrijkste voorbeeld hiervan is natuurlijk wat er is gebeurd in Rusland, maar ook met de omringende naties en republieken.

We inspireerden deze boodschapper onlangs om naar een museum te gaan dat in Letland in de hoofdstad Riga werd gebouwd, dat omstandig de Nazi- en daarna de Sovjetbezetting van die natie verhaalde. Wat de boodschapper het meest opviel, was de beschrijving van hoe snel ze zich bevrijdden, toen het eenmaal duidelijk werd dat de mensen van Letland zich niet meer aan de Sovjetonderdrukking wilden onderwerpen. En zelfs na vijftig jaar bezetting, vijftig jaar van intense onderdrukking – waarbij twintig procent van de bevolking verdween en gedood werd of naar concentratiekampen gezonden – zelfs na die intense onderdrukking greep de meerderheid van de mensen, zodra de deur naar vrijheid zich opende, ogenblikkelijk de kans en liepen erdoor, ze keken nooit met spijt om of verlangden naar de tijd van vroeger terug.

Dit toont het potentieel van de menselijke geest aan om vrijheid te omarmen zodra de kans wordt herkend en geaccepteerd als een echte kans. Dit zie je in veel naties die voordien onder communistisch bestuur vielen. Je ziet nog niet helemaal hetzelfde in Rusland, want hier ging de onderdrukking door. Hier ging de onderdrukking naar een dieper niveau, omdat de ongevoeligheid voor het leven heel sterk in het Russische volk zit, wat we in de rozenkrans hebben blootgelegd. Daarom zie je dat er nog steeds mensen in de Russische natie zijn die terugverlangen naar de ordelijkheid, de veiligheid en het gevoel van superioriteit van de Sovjettijd. Maar je ziet ook veel anderen die de kans op vrijheid hebben benut.

Mensen die bang zijn voor vrijheid
Niettemin zie je nog steeds een bepaald bewustzijn in Rusland, bijna de angst voor vrijheid, bijna haat voor vrijheid, haat voor het licht dat het contrast tussen vroeger dat veilig leek en de nieuwe tijd die onveilig lijkt, blootlegt – want voor de denkwijze die de macht eigenlijk omarmde, lijkt vrijheid een bedreiging. Want voor degenen die lang in het duister hebben geleefd, kan het pijn aan de ogen doen om naar het licht te lopen. En dus kijken wij naar jullie, de spirituele mensen, om dit bewustzijn te herkennen en jullie oproepen te doen en jullie kracht om te visualiseren gebruiken, om dat te vernietigen, zodat de mensen bevrijd kunnen worden om hun vrijheid te benutten, om meer vrijheid te eisen in plaats van deze langzame bedrieglijke erosie van de vrijheid die jullie nu al enige tijd zien.

Neem deze kans waar om hier in Sint Petersburg te zijn, want omdat deze stad werd gefundeerd op creativiteit en het centrum, het middelpunt, was van de creativiteit van het Russische volk, kan die opnieuw het brandpunt worden voor nieuwe bereidheid om creatieve vrijheid te benutten, het tot uitdrukking te laten brengen door nieuwe oplossingen, een nieuwe benadering van de Russische maatschappij, te vinden. Grijp deze kans aan en denk na over de zwaarte van dit bewustzijn dat vrijheid niet wilde benutten, een bewustzijn dat het licht eigenlijk haat, want wat doet het licht? Het levert een referentiekader. Dit is het bewustzijn van de gevallen engelen zelf dat ze over veel mensen op aarde hebben verspreid.

De mensen die blindelings een sterke leider willen volgen, want ze willen geen verantwoordelijkheid voor zichzelf dragen, onderwerpen zich maar al te graag aan het gewicht van dit bewustzijn. Want zelfs al voelen ze dit gewicht, na een poosje worden ze zo gevoelloos dat ze denken dat het zo hoort, dat het de manier is waarop het hoort te gaan. En wanneer zij een alternatief zien, worden ze geprovoceerd, worden ze boos, en ze beginnen het de mensen kwalijk te nemen die meer licht, meer creativiteit, meer gevoel voor humor tot uitdrukking brengen in plaats van de ernst die zij als de enige manier om te leven zijn gaan zien.

Wie hier is, moet eens naar de mensen kijken die, óf van buiten Rusland zelf, maar vooral degenen die uit het westen komen en die niet in een communistisch systeem zijn opgegroeid, óf degenen die wel in een communistisch system zijn opgegroeid, maar dat zijn ontgroeid. Maak het jezelf mogelijk om te zien dat er een lichtheid over deze mensen ligt die je niet bij jezelf ziet, in ieder geval niet in jullie allemaal. Want jullie hebben nog steeds een last, een zwaarte, bijna een gevoel van verdriet. Dit wil niet zeggen dat jullie, de spirituele mensen, het gewicht van de onderdrukking van creativiteit voelen, maar wat je in plaats daarvan voelt, is bijna het gevoel van een ziel die fysiek geaborteerd is en de kans heeft verloren om te incarneren. Het verdriet om wat er had kunnen zijn, een verloren kans, een kans die er nooit geweest is, omdat die al voor de geboorte werd geaborteerd.

Het verdriet van het Russische volk
Dit is het gevoel van verdriet dat miljoenen creatieve mensen in Rusland hebben, degenen die zich nooit onderworpen hebben aan het mechanisatie-bewustzijn, die zich nooit onderworpen hebben aan het systeem, die zich nooit onderworpen hebben aan het communisme als ideologie. Ze voelen het verdriet, want ze weten hoe Rusland er tegenwoordig uit had kunnen zien als het niet onderdrukt was, als de creativiteit van haar zonen en dochters niet was onderdrukt, als de Christus in moeder Rusland geboren had mogen worden. Maar besef dat dit gewicht, dit verdriet, niet constructief is voor jullie spirituele groei, en ook niet voor de groei van Rusland als natie.

Kijk naar degenen die het niet hebben; wees geïnspireerd door hun voorbeeld. Kijk naar dit gewicht en besef dat het onecht is en dat je het bijna in een oogwenk van je af kunt werpen, zoals je een zware overjas op de eerste warme lentedag uittrekt. En je legt die bontjas in de kast, maar in dit geval leg je hem niet in de kast, leg hem op het vuur van Astrea en Zuiverheid opdat het door ons vuur verteerd kan worden, zodat jij je er permanent van bevrijdt en jij een bijdrage kunt leveren, een persoonlijke bijdrage, om Rusland van dit zware gewicht te bevrijden, dit verdriet om wat er had kunnen zijn.

Besef dat het, als jullie het verdriet te boven komen over hoe het had kunnen zijn, dat wat er misschien had kunnen zijn, trouwens heel, heel snel zo kan worden. Want ik zeg dat het potentieel bestaat dat Rusland misschien een geweldige groei doormaakt, een geweldige verandering in maar enkele jaren, net zoals deze hoofdstad Sint Petersburg met al haar oorspronkelijke pracht in heel korte tijd werd gebouwd, omdat de creativiteit mocht stromen – want er waren leiders die de waarde ervan inzagen en die lieten stromen. Dit is natuurlijk een heel echt potentieel, maar mijn geliefden, zoals Saint Germain zei: De Gouden Eeuw zal niet gemanifesteerd worden door pessimisten. Die wordt gemanifesteerd, niet beslist door wat je traditioneel optimisten noemt; maar door de praktische realisten, die de problemen zien, maar ook zien dat die onecht zijn en dat die geen partij zijn voor de Kracht van God.

Voel je de Kracht die in de menselijke stem ligt die jullie horen? Dit is de Kracht die geen enkele menselijke stem zelf kan maken, want het is de Kracht van God die door een menselijke stem gedragen wordt. Beseffen jullie wel dat jullie allemaal dit potentieel in jullie chakra’s hebben, in jullie wezen, in jullie stem, in jullie handelingen, om de open deur te zijn om deze Kracht van God door jullie heen te laten stromen? En dan zie je dat dit gewicht van het verdriet om hoe het had kunnen zijn en het gewicht van de onderdrukking van de creativiteit, geen partij zijn voor de Kracht van God. Er is geen zwaarte in de Kracht van God. Er is geen zwaarte die de Kracht van de Elohim Astrea en Zuiverheid kan tegenhouden.

Onze Kracht van zuivering kan elke natie zuiveren. En ik stel voor dat jullie beginnen, omdat onze retraite boven Rusland ligt, te visualiseren hoe het licht van Zuiverheid uit onze retraite stroomt, Rusland bedekt, alle voormalige republieken van de Sovjet Unie bedekt en dan over de hele wereld stroomt, zodat de liefde, de creativiteit en levensvreugde van het Russische volk bevrijd kan worden om te stromen.

Jullie, die in het moderne Rusland zijn opgegroeid onder het communisme, kunnen je nauwelijks de levensvreugde voorstellen die het Russische volk bezat voor de Bolsjewistische revolutie. Maar ik zeg dat er in de stad Sint Petersburg, toen die in het begin was gesticht, levensvreugde was, het genieten van schoonheid, die jullie je tegenwoordig niet kunnen voorstellen. Dat werd bijna nergens in de moderne wereld geëvenaard en als jij je kunt aansluiten op die vlam van vreugde, die er nog steeds is – omdat die bewaard is in onze retraite – dan kunnen jullie snel die duistere wolk die boven jullie hangt, overwinnen.

Geef je niet over aan de duisternis
Stel jezelf de vraag: Welke verplichting hebben wij als spirituele mensen om ons aan het gewicht van deze duisternis te onderwerpen? Helemaal niets, en wanneer je dit in je hart beseft, kun je op de duisternis reageren, zoals de Christus zelf heeft gedaan: “Maak dat je wegkomt Satan, want je beledigt me, je houdt niet van de dingen die van God komen, maar wat van de mensen komt.” Maar wat van de mensen komt, is geen partij voor de Kracht van God, want met God is alles mogelijk.

En zoals Jezus zei in de Christusschap-cursus: “Wat onecht is, heeft geen macht over wat echt is.” En ik ben hier om jullie te zeggen dat het licht van Zuiverheid echt is, en dat het licht van Zuiverheid de ultieme manier is om je te reinigen, de echte ‘Mister Proper’, of hoe jullie het waspoeder in verschillende naties noemen. Er is niets wat wij niet kunnen zuiveren.

Begrijpen jullie, mijn geliefden, de ware bedoeling achter het doden en de martelingen en de andere gruweldaden die overal in de Sovjet Unie hebben plaatsgevonden? Begrijpen jullie dat de duisterste gevallen wezens duidelijk de bedoeling hadden om zo’n neerwaartse spiraal te vormen door deze gruweldaden dat niets op aarde dat zou kunnen overwinnen, dat het niet zou kunnen worden omgekeerd, dat het niet gestopt zou kunnen worden en dat de Sovjet Unie daarom naar beneden zou blijven gaan tot die de hele planeet in deze derde alles verterende oorlog waar Aartsengel Michaël het over had, zou meesleuren.

Dat was hun doel. En hun doel is nu, hun hoop is nu dat zij, hoewel de oorlog zelfs niet is doorgegaan, nog steeds een mondiale oorlog kunnen creëren en zij nog steeds de negatieve spiraal kunnen handhaven die door deze gruweldaden werd gevormd. Maar ik zeg jullie, wat er ook in deze natie Rusland is gebeurd, de Kracht van de Elohim van de Vierde Staal, de Aartsengelen van de Vierde Straal en Chohan en de meesters van de Vierde Straal kunnen dat allemaal in een oogwenk opruimen.

We mogen het natuurlijk niet in een oogwenk opruimen, want dat zou jullie, de spirituele mensen, van de ervaring beroven om je als de open deur voor het Licht van Zuiverheid te ervaren. En wij willen jullie niet van die ervaring beroven, want het is een essentiële ervaring op het pad naar Christusschap en de ascensie. Welk een krachtiger aanmoediging kan er ooit zijn op het pad naar de ascensie dan te ervaren hoe jullie het instrument, de open deur, zijn om een hele natie uit de duisternis van haar verleden te halen.

Daarom moedig ik jullie aan om aan die omslag in waarneming te beginnen over hoe jullie jezelf zien, zodat jullie eerst zelf het juk van deze duisternis in jullie afwerpen. En dan zien hoe jullie de open deur kunnen worden om het collectieve bewustzijn van Rusland in een opwaartse spiraal te transformeren, die de oude creativiteit en de vreugde die de onvermijdelijke, eeuwige metgezel van creativiteit is, naar boven haalt. Want waar kan ware vreugde vandaan komen? Alleen van de vrije stroom van de creativiteit, wat juist de reden is dat je hier bent als medeschepper met God, die heeft aangeboden om hier te komen om deze planeet te verheffen naar de perfectie van het koninkrijk van God. Dit is de ultieme vreugde – geef jezelf dat gevoel.

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die niet gedreven worden door angst, door een gevoel van verplichting of plicht, maar worden gemotiveerd door de pure vreugde om te dienen. Dit is de ultieme vreugde om de open deur te zijn voor het werk van God. Jullie hebben allemaal een goddelijk plan, maar jullie allemaal hebben een goddelijk plan dat elementen bevat om te dienen om de maatschappij en andere mensen te transformeren en hen op te tillen naar de opwaartse spiraal van de Gouden Eeuw. Dit is je roeping. Dit is je ultieme vreugdegevoel.

Kijk eens naar jezelf en vraag je af waarom jij die vreugde niet voelt. Velen van jullie zullen zeggen: “Maar ik vervul mijn hoogste potentieel niet. Ik breng mijn hoogste potentieel niet tot uitdrukking, omdat ik in een bepaalde situatie zit of omdat ik een of andere fout in het verleden heb gemaakt.” Maar wees dan bereid te erkennen dat je het verleden kunt loslaten. Je kunt elke situatie ontstijgen, en je kunt zelfs een omslag in je waarneming maken, want je beseft dat jij, wanneer je de vreugde en de creativiteit omarmt, kunt beginnen je potentieel nu op dit moment tot uitdrukking te brengen. Jouw potentieel uitdrukken is een kwestie van doen wat Jezus uitgelegd heet: vermenigvuldig de talenten die je op dit moment hebt.

Jullie hoeven niet volmaakt te zijn
De grootste belemmering voor de Gouden Eeuw, voor zover het spirituele mensen betreft, is precies dat zij in hun geest de gevallen overtuiging hebben dat je om God te dienen of de geascendeerde meesters, moet voldoen aan een bepaalde maatstaf in de buitenwereld van volmaaktheid, die daarboven is en jij bent hier beneden en jij weet niet hoe jij de kloof moet overbruggen en dichten. Maar de manier om de kloof te dichten is simpel. Kijk naar wat je hebt en vermenigvuldig wat je hebt, en daarna, wanneer je vermenigvuldigd hebt wat jij hebt, krijg je meer.

Vermenigvuldig in elke fase wat je hebt en dan ga je door. En dan geef jij jezelf een gevoel – als je bereid bent je geest te veranderen – van totale vreugde die ontstaat omdat jij jouw talenten vermenigvuldigd hebt. En dan van binnen te weten dat jij de goede en trouwe dienaar bent, die in de vreugde van de Heer kan komen, zoals Jezus 2000 jaar geleden zelf gezegd heeft – maar die bijna niemand die zich christen noemt, volledig heeft begrepen en benut. Maar laat dat jou niet tegenhouden. Benut het, bewijs het in jullie eigen leven: “Stel me maar eens op de proef, sprak de Heer opdat ik een zo grote zegen uit laat stromen, dat er niet genoeg ruimte zal zijn om haar te bevatten.”

Wanneer jij je talenten vermenigvuldigt, ontvang je zo’n zegen dat jouw chakra’s en jouw wezen die niet volledig kunnen bevatten. Maar dan zie je dat je de kans krijgt om hogerop te komen, zodat je meer kunt bevatten en steeds meer krijgt, waardoor je jouw persoonlijke opwaartse spiraal creëert die bij de basis moet beginnen door bereid te zijn creatief te zijn met wat je wel bezit in plaats van altijd te zeggen: “O, wanneer ik meer krijg, wanneer er een meester aan mij verschijnt en mij een juweel geeft, dan zal ik in staat zijn om God te dienen.” Nee, je kunt God nu op dit moment dienen door te vermenigvuldigen wat jij al hebt en dat is het verschil tussen degenen die de ware dienaren van God zijn en degenen die denken dat zij superieur zijn, denken dat zij een of andere superieure waarheid bezitten, maar niet bereid zijn hun talenten te vermenigvuldigen.

Dus wat doen ze? Ze worden jaloers op jou en jouw licht en dus drijven ze de spot met jou en jouw creativiteit terwijl zij er niet in slagen te zien dat dit niet het vermenigvuldigen van je eigen talenten is. Want wanneer jij je talenten echt vermenigvuldigt, heb je geen behoefte om anderen te bekritiseren of de spot met hen te drijven, want wat andere mensen doen vormt geen bedreiging voor jou. Je hebt geen behoefte om de baas te zijn, je hebt geen behoefte om iemand te onderdrukken. En zo zie je dat het spotten en de boosheid weer een uitdrukkingsvorm zijn van het gevallen bewustzijn die de creativiteit wil smoren.

Pijlen met twijfel van de spottende geesten
En door de tijd heen zie je hoe er altijd een bewustzijn is geweest, een uitloper van de aanklager van de broeders, die degenen wil bespotten die creatief durven te zijn, die buiten het mentale kader van hun maatschappij, hun gezin, hun groep, alle eigenschappen in de buitenwereld die de groep bepalen, durven te denken. Men zal altijd iemand bespotten, altijd anderen vernederen. En je merkt dan dat dit spottende bewustzijn pijlen met twijfel op jouw geest afschiet, die bedoeld zijn om jou aan het twijfelen te brengen.

Maar als je alert bent, valt het jou op dat deze pijlen van twijfel, deze vloeken, altijd de vorm aannemen van een spottende opmerking die een geringschattende opmerking maakt zonder het uit te leggen. Dus is het de bedoeling dat het voorbijgaat aan een logische, rationele geest. Want wanneer je naar deze pijlen van twijfel met de rationele geest begint te kijken, zie je hoe ongefundeerd, hoe onecht, hoe die zichzelf soms tegenspreken en hoe belachelijk die zijn.

Maar ze zijn zo geconstrueerd dat die de geest passeren en naar het emotionele lichaam gaan, waar ze jou laten voelen wat er nog zit, wat je nog niet opgelost hebt, hetzij twijfel, hetzij schuldgevoel, hetzij schaamte, hetzij angst of wat ook maar. Dus dan ga je over op een emotionele reactie en dan kun je geen stap achteruit doen en er met de rationele geest naar kijken en zeggen: “Waarom zou ik deze opmerking accepteren, waarom zou ik die eigenlijk in mijn geest toelaten. Want ik zie het motief. Ik zie de redenering erachter en ik wil deze onzuiverheid niet in mijn energieveld of geest toelaten.” En dan kun je hem afwijzen, gebaseerd op de hogere redenering van de Christusgeest, je kunt deze pijlen van twijfel of spotternij afwijzen die uit de kromme geest voortkomen.

En dus moedig ik jullie aan om deze mantra in je achterhoofd te houden. Welke gedachten er ook in je opkomen, welke projecties, welk gewicht je ook voelt, zeg dan: “Accelereer naar zuiverheid, accelereer naar zuiverheid, accelereer naar zuiverheid, want ik weet dat ik de geliefde van God ben.” En zodoende zeg ik jullie, in totale liefde, vaarwel.