Onvoorwaardelijkheid wekken door Evenwicht

ONDERWERPEN: God is één voor allen – Evenwicht door heelheid is de essentie – Vind die plek van stil zijn om Gods licht te laten stromen – “Ik heb het gevoel dat er een boodschap voor me is…”

Geascendeerde Meester De Goddelijke Moeder, Helen, 27 oktober 2009 in Jeruzalem

Mijn geliefde kinderen op aarde, wat is de rol van het Goddelijke Vrouwelijke? De samentrekkende kracht te zijn als de polariteit van het Goddelijke Manlijke, het is het zuiveren en met onvoorwaardelijkheid vullen van het materiële vlak.

Hoe kan de stroom van zuiverheid hersteld worden in het hart van mensen – dat is een vraag waar je hier in Israël eens over na moet denken, in het land dat de mensen als het Heilige Land beschouwen. De stroom van onvoorwaardelijkheid kan enkel door evenwicht in het hart van de mensen te kristalliseren. Evenwicht dat niet inhoudt dat je oude traditionele manieren om je aan de sociale normen aan te passen, aanneemt, omdat de mensen geleerd hebben om door methoden in de buitenwereld het sociaal geaccepteerde gedrag te vertonen. Ik spreek hier over het goddelijke evenwicht de innerlijke manier om Gods Licht in je hart te ervaren en de Goddelijke eigenschappen van jouw IK BEN Aanwezigheid te belichamen.

Hoe creëer je deze stroom van de Alpha-Omega polariteit, hoe zuiver je de liefde van God, het onvoorwaardelijke, en laat je het uitkristalliseren op het materiële vlak? Omdat deze boodschappers vandaag werden geleid om het leven van een Palestijns gezin van naderbij te bekijken*, moesten ze onderzoeken hoe Palestijnen erin geslaagd zijn het eenzijn binnen hun gezinnen te creëren en te belichamen, maar er niet in geslaagd zijn om het eenzijn voor de hele natie te creëren. Ze eren elkaar binnen hun gezin, maar kunnen hun gezichtsveld niet vergroten, verder kijken dan de tradities van hun religie en de mensen buiten hun natie opmerken of zelfs met elkaar een nieuwe Palestijnse staat te visualiseren.

God is één voor allen
Zowel voor Palestijnen als voor mensen in vele andere naties in het Midden-Oosten, is het een zeer essentieel besef dat mensen verder kijken dan hun regels in de buitenwereld – die scheiding tussen de mens en God forceren – en opmerken, zoals de Palestijnse gids zei: “God is één voor allen.” Deze ene God in elkaar te respecteren, en niet alleen binnen de familiecirkel, maar binnen de cirkel van de hele gemeenschap, binnen de hele natie en ook dezelfde God in een naaste te zien, die misschien niet dezelfde religie heeft of uit hetzelfde land komt, maar de naaste als zichzelf eren.

De Goddelijke Vrouwelijke kan niet belichaamd worden door voertuigen die in beslag genomen worden door deze nationale drama’s. Goddelijke energie kan zich niet manifesteren in het hart van mensen die bereid zijn hun drama’s zo uit te vergroten dat ze bereid zijn om in naam van God te doden. De enige manier om dit extremisme uit te vergroten is door van jezelf te zeggen dat je gescheiden van God bent. Het deel van de schepping dat zegt dat het waarlijk een deel van het Goddelijke is, kan niet op deze extreme manier handelen, omdat het begrijpt dat jij om andere delen van de schepping te kwetsen, eerst jezelf moet kwetsen.

Evenwicht door heelheid is de essentie
Evenwicht is de essentie om de acties, gedachten, en daden vanuit de staat van heelheid te manifesteren. Wat is evenwicht? Nu, dat is een goede vraag om over na te denken met de leringen die op de Wesak conferentie zijn gegeven door geliefde Gautama Boeddha.

Evenwicht is een innerlijke kwaliteit die in het hart begint, in huizen en overal waar mensen met andere mensen omgaan. Evenwicht is het kenmerk van het hart van degenen die zichzelf als een verlengstuk van God beschouwen – zich als een deel van het Goddelijke Vrouwelijke zien. Wacht je ervoor dat ‘vrouwelijk’ hier niet het lineaire concept is dat gewoonlijk in de maatschappij gebruikt wordt, wat een bepaald type uiterlijk gedrag of manieren die als vrouwelijk beschouwd worden, inhoudt. De Goddelijke Vrouwelijke is niet een sociale norm, maar de innerlijke erkenning is, dat het verlengstuk van de Schepper zichzelf als medeschepper beziet, omdat het verlengstuk van God gewekt wordt om de unieke IK BEN Aanwezigheid te manifesteren – hun Alpha-aspect van God.

In vele gevallen zijn vrouwen inderdaad meer bewust van het spirituele pad, vanwege hun natuurlijke vermogen om meer in contact te staan met hun vrouwelijke kant. Daardoor lucht ik mijn hart hier in het Midden-Oosten – waar het Goddelijke Vrouwelijke in een rigide mentaal kader is geplaatst – om de Goddelijke moeder te wekken en de rol van de Goddelijke moeder in ere te herstellen door het mentale kader te transcenderen. Dat is de vraag die alle mensen, vooral de vrouwen in het Midden-Oosten, zichzelf moeten stellen, omdat zij zichzelf dienen af te vragen: “Moeten we echt onder die beperkende omstandigheden leven, was het de bedoeling dat vrouwen bepaalde soorten kleding droegen, was het de bedoeling dat vrouwen zich alleen maar volgens de tradities zouden gedragen en nooit om dezelfde rechten als de man zouden vragen in de maatschappij?” Hoe komt het dat vrouwen niet bereid zijn hun hoofd op te heffen en te zeggen: “Dit is genoeg, wij en onze kinderen verdienen een beter leven, we willen de kwaliteiten van God en de stroom van het leven door ons heen belichamen.”

Jullie hebben door woestijnen gezworven en jullie hebben inderdaad de parallel getrokken dat de woestijn het bewustzijn van mensen symboliseert. Land zonder water wordt een woestijn, water dat leven zou geven aan de zaden, en het bewustzijn wordt een woestijn nadat de mensen de Rivier van Leven hebben afgesloten. In veel gevallen hebben ze zelfs de stem afgesloten die door hun hart spreekt. En zelfs in hun eigen gezin, zouden ze zich liever aanpassen en zich conformeren aan de regels en de tradities in de buitenwereld, zelfs als ze er in hun hart vragen over hebben. Maar ik zeg je, mijn geliefden, dat er veel van mijn discipelen als Arabier en Jood geïncarneerd zijn, die in hun hart de vraag stellen: “Waarom moeten wij ons eigenlijk aanpassen?”

Mijn geliefden, ik zal je zeggen dat de positieve verandering en de opwaartse spiraal pas begint als de mensheid, vooral de vrouwen, hun macht terugnemen om binnen hun gezin en hun natie te beslissen – zeggen dat aanpassen aan de religie in de buitenwereld geen positieve vooruitgang voor onze natie creëert. We moeten ons ware eenzijn met God herstellen, de sociale normen accepteren die gelijke omstandigheden voor mannen en vrouwen creëren en vrede bevorderen in plaats van mensen op te ruien tot een non-stopoorlog. Deze positieve verandering in het Midden-Oosten – en ook in andere landen van de wereld – kan pas plaats vinden wanneer degenen aan de vrouwelijke kant hun mentale kader onderzoeken en vragen of het echt hun hoogste potentieel is hun drama’s uit te vergroten of zich te conformeren aan hun traditionele rol, in plaats van hun ware eenzijn met de Goddelijke Moeder te wekken en vanuit een staat van evenwicht beginnen te handelen.

Je ziet mijn geliefden, ware liefde en het ware leven kan nooit gedwongen worden zich aan te passen of gedwongen worden bepaalde vormen of een van te voren vastgestelde traditie in de buitenwereld op te volgen. Zuiverheid en Liefde kunnen alleen maar stromen. Het is niet mogelijk om de eeuwig transcenderende God achter de westerse Muur te zetten, liefde in te perken door binnen de muren van de moskee van de moslims te blijven. De waarachtige onvoorwaardelijke liefde is energie die stroomt door zuivere harten, zonder zich af te vragen of dit specifieke individu tot Allah of Jahweh bidt. En dat is de zuivere onvoorwaardelijkheid van God die zich wil uitkristalliseren op het materiële vlak, zonder geografisch onderscheid te maken over hoe het zich manifesteert.

Vind die plek van stil zijn om Gods licht te laten stromen
Mijn geliefden, hoe kan de Goddelijke Moeder de zuiverheid herstellen in een bewustzijn dat het druk heeft met een drama? De stroom van licht, de stroom van Alpha-Omega, kan alleen hersteld worden als de geest stil is, wanneer de mensen voelen dat er echt iets is dat zoveel belangrijker is, dat er iets is dat onze drama’s ontstijgt – en dat is het licht van de Schepper. Het is dit licht en de oorspronkelijke liefde en zuiverheid die wij in onszelf willen personifiëren als de Goddelijke Moeder die gepersonifieerd wordt en dit door ons naar het materiële vlak wil brengen, zodat wij overal waar wij heengaan, in alles wat wij doen, dat eenzijn met zuiverheid voelen. In die bewustzijnsstaat, in iedere handeling, iedere gedachte en idee wordt de evenwichtsenergie gedragen. De 9e straal, die onbereikbaar is voor volgelingen van het uiterlijke pad, maar gemakkelijk te belichamen voor degenen van wie hun geest vrij is om de Rivier van Leven te laten stromen en die in contact staan met het Goddelijke Vrouwelijke. Vanuit die bewustzijnsstaat zouden mensen zichzelf natuurlijk niet eens kunnen voorstellen dat ze elkaar pijn zouden doen, want hoe kun je iemand pijn doen die deel is van het hetzelfde Al-zijn?

“Ik heb het gevoel dat er een boodschap voor me is…”
Ik zeg dat de mensen die dit gevoel van eenzijn hebben herkend of liever het stil zijn in hun geest – omdat niets anders hun geest bezighoudt en zij de Aanwezigheid van God gewoon naar binnen laten stromen – nu, die mensen staan inderdaad in contact met dit punt van evenwicht. Zij zien dat alles in dit leven begint vanuit hun hart op het moment dat niets anders hun geest in beslag neemt en zij vrij zijn om een waar voertuig van God te worden. Op dit moment zou alles wat God heeft geschapen, de volgende stapsteen kunnen worden die de bestaande overtuigingen of mentale kaders aanvecht en ervoor zorgt dat je verder gaat dan de oude regels of tradities. Je zag deze verandering gebeuren bij de Palestijnse gids die zijn eigen mening had over religieuze oorlogen, maar op het moment dat zijn geest niet in beslag genomen werd door van te voren vastgestelde verzen van de Koran en hij openstond voor een uitdagende discussie, eindigde hij met te zeggen dat “Ik heb het gevoel dat er een boodschap voor me is…”

Luister naar jullie hart op het moment dat je niet in je gewone rol zit, omdat de Goddelijke Moeder een boodschap voor je zal hebben!

Mijn geliefden, neem wat tijd voor jezelf, mediteer erop dat je op het kruispunt van de stroom in de vorm van een acht staat en stel je voor dat je hart een bron van licht wordt, de voortdurend stromende Rivier van Leven en slechts probeert iedere dag méér te zijn. Stel je voor mijn geliefden, dat jullie middenin de woestijn staan terwijl je de Rivier van Leven door jullie hart ziet stromen en nieuw leven creëert. Nieuw leven creëren in het dode land, waar het gras begint te groeien, de bloemen bloeien, waar de vogels zingen vol vreugde vanuit hun hart zingen.

Mediteer op het herstellen van de stroom in de vorm van een acht – zowel verticaal als horizontaal – tussen elkaar en door het Alpha-Omega eenzijn met God. Dus verzegel ik jullie en jullie aanwezigheid in het Midden-Oosten dat het brandpunt is, waar je het doodsbewustzijn in haar meest extreme vorm ziet uitvergroot. Denk eraan dat ik, De Goddelijke Moeder, altijd door jullie heen kan werken overal waar jullie heengaan, als je eenmaal jouw eenzijn met de Rivier van Leven hebt hersteld. Ik verzegel jullie en zegen jullie, zoals ik al het leven zegen met de zuiverheid die altijd hier in de spirituele en etherische rijken aanwezig is, klaar om zich te manifesteren wanneer er een Omega-aspect op het materiële vlak is dat bereid is om die te ontvangen.

* We werden uitgenodigd om bij een Palestijns gezin te komen eten.

** Beschikbaar in het boek ‘Master Keys to Personal Wholeness’