De Gouden Eeuw vereist een Allesomvattende Verschuiving in Bewustzijn

ONDERWERPEN: Ieder aspect van het leven wordt door het dualiteitsbewustzijn beïnvloed – Waarom is er zoveel wreedheid in de natuur? – De waarheid over het evenwicht in de natuur – Heeft God de onevenwichtigheid in de natuur geschapen? – Er is een zeer diepgaande bewustzijnsverandering nodig – Het spirituele evenwicht voor anderen bewaren – De elite als de ‘verlossers’ van de mensen – De strategie van Saint Germain voor de Gouden Eeuw – Laat de droom van één ware religie los – Leer van iedere situatie – Stem je af op de etherische blauwdruk van de Gouden Eeuw – Geen limiet aan groei

Geascendeerde Meester Saint Germain (1) 13 juli, 2007

IK BEN Saint Germain en ik kom een verhandeling geven om jullie bewustzijn voor te bereiden op de omslag die moet plaatsvinden, als wij de Gouden Eeuw tot stand willen brengen en het bewustzijn van de mensheid als geheel, de mensen van deze natie Amerika, de mensen in deze staat California, willen veranderen van het Vissentijdperk in het bewustzijn van het Aquariustijdperk.

Want zoals Moeder Maria gisteren inderdaad zei, is het waar dat er een immens potentieel bestaat dat deze verschuiving hier in de staat California begint en zich dan vanaf hier over heel Amerika uitbreidt en nog verder. Zoals wij onlangs hebben gezegd, bestaat er natuurlijk een even groot potentieel dat er een verschuiving in Europa begint en zich eveneens vandaar uitbreidt en het potentieel bestaat dat er een verschuiving in Zuid-Amerika begint en zich daar vandaan uitbreidt. Dus je ziet dat wij, de geascendeerde meesters, niet op één paard wedden. Maar op dit ogenblik krijg ik hier in California een podium, zodat ik nu spreek over het specifieke paard waar ik hier in deze mooie staat op heb gewed.

Ieder aspect van het leven wordt door het dualiteitsbewustzijn beïnvloed
In Genesis staat dat God de mens naar zijn eigen beeld en gelijkenis geschapen heeft. En hoewel dit waar is, moeten alle oprechte spirituele zoekers toegeven dat wij ons niet in de oorspronkelijke staat van onschuld bevinden als waarin de mens en de aarde werden geschapen. De aarde is op dit ogenblik zeer ver beneden het niveau van die staat van onschuld gevallen. In feite wil ik je bewustzijn erop voorbereiden om te gaan accepteren hoe ver deze planeet onder dat niveau is gezakt.

Maar eerst moet je erkennen dat ten gevolge van het feit dat de planeet tot beneden het niveau van haar oorspronkelijke staat van onschuld vervallen is, menselijke wezens van hun oorspronkelijke matrix, het oorspronkelijke beeld van God waarin zij werden geschapen, zijn afgeweken. En zodoende hebben zij de eerste twee geboden overtreden, het gebod om geen andere goden voor mij te hebben en geen gesneden beelden te maken.

Zij hebben dus beelden gevormd die op het dualiteitsbewustzijn gebaseerd zijn. En zij hebben toen die beelden gebruikt om valse goden te creëren naar het beeld en de gelijkenis van het dualiteitsbewustzijn – in veel gevallen zelfs naar het beeld en de gelijkenis van die gevallen wezens die Maitreya in zijn boek aan de kaak heeft gesteld, die zich presenteren als goden op aarde en zich laten aanbidden als goden op aarde, omdat zij niet bereid zijn om één met God in de hemel te worden, waardoor zij Goden in het spirituele rijk zouden kunnen zijn.

Zij hebben de aarde als tijdelijke speelplaats gekregen, waar zij dat bewustzijn konden uitleven tot zij er, óf genoeg van krijgen, óf hun kans verspelen en dus de tweede dood onder ogen moeten zien. Zodoende wil ik dat jullie begrijpen dat bijna alles op deze planeet beïnvloed wordt door het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van de gevallen wezens dat anti-God is, dat gebaseerd wordt op een ontkenning van God, een ontkenning dat God hier op deze planeet is, zelfs de ontkenning dat God deze planeet heeft geschapen, zelfs de ontkenning dat God bestaat.

Waarom is er zoveel wreedheid in de natuur?
Ik wil dat je opnieuw terugdenkt aan de film die je gezien hebt op voor de rozenkrans werd opgezegd. Je ziet de mooie beelden in de natuur, je ziet de leuke welpen van de ijsbeer die voor het eerst uit hun nest klimmen, en je voelt natuurlijk liefde en mededogen voor deze mooie dieren. Maar beseffen jullie dat de moeder van die leuke welpen – om die welpen te voeden en te laten groeien – een zeehond moet doden die ook jongen heeft die vervolgens verhongeren als zij niet door de beer worden opgegeten. Je ziet de prachtige kariboes die over de toendra van Alaska migreren en vervolgens zie je dat de wolven hen besluipen. Je voelt mededogen met de jonge kariboe en wenst dit hij aan de wolf zou kunnen ontsnappen en je krijgt een schrikgevoel en betreurt dat hij wordt opgegeten.

Maar zo functioneert de natuur momenteel op deze planeet. Men heeft de mensheid op deze planeet een stel leugens verkocht – wat erger is dan een troep wolven. Eén van die leugens is dat de natuur iets onvermijdelijks is, iets wat het menselijke begrip te boven gaat, boven de menselijke kracht uitgaat om er iets aan te veranderen. En zodoende zijn de dingen simpel zoals ze zijn en er is niets wat jij daaraan kunt doen. Welnu, dit is een leugen die je opgedrongen wordt door de krachten en wezens in andere rijken, in het mentale en emotionele rijk, die de mensheid in hun macht proberen te krijgen.

Er zijn bepaalde groepen mensen op deze planeet die deze leugens verspreiden en als instrument daarvoor dienen. Maar zoals ik onlangs in Ierland gezegd heb, wil ik jullie verder laten denken, omdat jullie, als jullie je alleen op de fysieke samenzweringen concentreren, niet het volledige beeld begrijpen en dan niet in staat zijn de omslag in bewustzijn die er moet gebeuren, te beseffen en mogelijk maken.

Wat zij je willen laten geloven, is dat jullie, de mensen, geen macht hebben om de grote dingen op aarde met inbegrip van de natuur en wat zij het evenwicht in de natuur, of het ecosysteem, zijn gaan noemen, te veranderen. Wie van jullie werd niet opgevoed met het geloof dat de natuur– behalve de technologie dan – buiten de invloedsfeer van de mensen is. Maar in ieder geval werden jullie allemaal opgevoed met het geloof dat jouw bewustzijn niet bepaalde basale, fundamentele dingen in de natuur kon veranderen. Je zou niet het feit kunnen veranderen dat er roofvogels of roofdieren op deze planeet zijn die moeten doden om te overleven. Dit is iets dat, óf God op die manier heeft geschapen, óf toevallig zo geëvolueerd, hoe je het ook wendt of keert, en de mensen geen macht hebben om zoiets te doen.

De waarheid over het evenwicht in de natuur
Enerzijds ben je opgevoed met het geloof in de heel subtiele leugen dat menselijke wezens niet de grootste macht over de natuur hebben. Maar tegelijkertijd ben je opgevoed met het idee dat menselijke wezens de natuur kunnen vernietigen en de natuur alleen maar kunnen vernietigen. Omdat de natuur per slot van rekening bestaat en er bestaan ook mensen, en op een of andere manier bestaat er geen verband tussen die twee. Dus jij werd met de naïeve overtuiging opgevoed dat de planeet eens een idyllische plaats was waar alle dieren leefden en geen mensen waren om alles te vernietigen en te verontreinigen.

En daarom zou jij je slecht moeten voelen over het feit dat je een menselijk wezen op deze planeet bent. Je zou je vrijwillig aan de leugen moeten onderwerpen dat er te veel mensen op deze planeet zijn. En je merkt het zelfs aan deze film; hoe die deel uitmaakt van de grotere propaganda zonder dat dit bewust de bedoeling was van de mensen die hem hebben gemaakt. Denk maar eens terug aan de openingswoorden van de film dat er 200 jaar geleden maar twee miljard mensen op deze planeet waren, tegenwoordig bevolken 6 miljard mensen de planeet.

Welnu, toont dit niet aan hoe zij je willen laten geloven dat je aan de ene kant niet in staat bent om het grote beeld en het evenwicht en de orde van de natuur te beïnvloeden, maar dat je aan de andere kant een vreemd schepsel in de natuur die je alleen maar kunt vernietigen, bent. Zie je dat ze dan proberen je de volgende leugen te verkopen over de opwarming van de aardbol. Welnu, als de mensheid de vaardigheid heeft om het planetaire weer door het opwarmen van de aarde te beïnvloeden, ontkracht dit dan niet dat de mensheid geen macht heeft om de orde in de natuur te veranderen?

Wanneer jij gaat beseffen dat de mens een vernietigend vermogen heeft dat wereldomvattende afmetingen heeft bereikt, is het dan zo moeilijk om de volgende stap te zetten en te beseffen dat de mens misschien nog wel meer macht heeft – die groter is dan de macht van technologie? Dat is de kracht van het bewustzijn, waardoor de mens zowel het vermogen heeft om deze planeet zowel te vernietigen als te verheffen en te zuiveren, terug te brengen in haar oorspronkelijke zuiverheid, maar zelfs nog verder te gaan en het koninkrijk van God op aarde mede te scheppen.

Kijk naar de natuur en kijk naar de dieren. Denk er eens over na waarom het evenwicht in de natuur, zoals zij het noemen, vraagt dat een dierenpopulatie op een bepaald aantal moet worden gehouden door andere roofdieren om te vermijden dat die zo groot wordt dat ze hun eigen voedselvoorraad uitputten. Dan zie je dat wat het evenwicht in de natuur wordt genoemd – omdat bepaalde diersoorten door andere soorten in evenwicht moeten worden gehouden – in werkelijkheid geen evenwicht is, wel? Want  als je logisch nadenkt, besef je dat als er echt evenwicht in de natuur was, er dan geen risico zou zijn dat een populatie te groot zou worden wat betreft de voedselvoorraad in het gebied waar het leeft. Als er echt evenwicht op deze planeet was, dan zou er een hoger reguleringsmechanisme zijn dat de dierenpopulaties op het ideale niveau zou houden, zodat er geen aan ziekte, hongersnood, verhongering of roofdieren nodig waren.

Wat je vanwege je opvoeding bent gaan bezien als het evenwicht in de natuur, is de onevenwichtigheid in de natuur. Maar waardoor ontstond die onevenwichtigheid? Nu dat kwam door de mens. Het kwam door het bewustzijn van degenen die het gevallen bewustzijn hadden. Want begrijp je niet dat de toestand van bepaalde dieren die door anderen opgejaagd en gedood worden een dualistische staat is, omdat sommige moeten worden gedood opdat anderen het kunnen overleven? Dit is duidelijk dualiteit voor degenen die zich ervan bewust zijn wat dualiteit betekent.

Dus je hebt maar twee opties: Of deze onevenwichtigheid is spontaan geëvolueerd, óf die werd door God werd geschapen. En er zijn natuurlijk veel religieuze mensen die zeer verward zijn, omdat ze denken dat God leeuwen en wolven moet hebben geschapen. Maar toch, is het logisch dat er in het paradijs leeuwen en wolven waren? Is dat echt logisch – omdat je in je vroege kinderjaren de plaatjes van de ark van Noach hebt gezien – dat Noach leeuwen en wolven naar de ark bracht? Stel je eens één ogenblik voor dat je in een kleine boot samen met wolven en leeuwen opgesloten zit en de orde probeert te bewaren. Dit is simpelweg geen realistisch scenario. Als je het met wat humor bekijkt: als je de Bijbel letterlijk gelooft, bracht Noach twee van elk dier op de ark. Welke soort zou hij dan opofferen, zodat de leeuw zijn volgende maaltijd kon krijgen? Er waren maar twee geiten, dus hij kon de leeuwen niet een paar restjes geven, hij moest ze met de enige twee voeden. En dus is dit totaal onlogisch.

Heeft God de onevenwichtigheid in de natuur geschapen?
En dus moet je van de letterlijke interpretatie afstappen en beseffen dat er een diepere waarheid bestaat. En die diepere waarheid is dat God de huidige diersoorten die je op deze planeet ziet, niet geschapen heeft, noch de staat van onevenwichtigheid die je ziet. Die werden geschapen als uitvergroting van de bewustzijnsstaat van de mensheid. En Maitreya heeft natuurlijk in zijn boek uitgelegd dat de aanwezigheid van intelligente mensachtige wezens op deze planeet heel ver teruggaat, veel verder terug dan door de belangrijke religies en zelfs door de wetenschap zelf erkend wordt.

Het is een feit dat bijna ieder aspect van de natuur op deze planeet een uitvergroting is van de dualiteit, de onevenwichtigheid, de disharmonie in het collectieve bewustzijn van de mensheid. Dit geldt voor aardbevingen en de natuurrampen zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, het geldt voor ziekten in je fysieke lichaam, ziekten bij dierenpopulaties, het geldt voor het hele idee dat overbevolking ziekten of verhongering noodzakelijk maakt, het geldt voor giftige dieren van welke soort ook, allerlei parasieten die ten koste van mens en dier bestaan. Dit alles is een uitvergroting van de dualistische bewustzijnsstaat.

Ik wil dat je hier vanuit verschillende perspectieven over nadenkt. Denk een na over wat je in dit filmfragment hebt gezien: Op de verste, meeste noordelijke top, is het zo extreem koud dat een diersoort zich hieraan heeft moeten aanpassen door een heel lange vacht te laten groeien en een levenscyclus te ontwikkelen met een verlaagd metabolisme waarin de moeder tijdens de winter verscheidene maanden verkeert, daarna haar welpen geboren laat worden, Ze brengt hen in de lente buiten, omdat de zomer zo kort is dat zij geen kans krijgen voor de volgende winter volwassen te worden, tenzij zij meteen beginnen volwassen te worden, zodra zij het nest of het hol kunnen verlaten. Dus je begrijpt dat de natuur tot het uiterste is gegaan om zich aan deze omstandigheden aan te passen. En wat ik wil dat je hierdoor beseft, is dat deze extreme condities in het collectieve menselijke bewustzijn zitten. En wat je beseft wanneer je ziet hoe deze extreme patronen zelfs in de natuur zelf liggen ingebed, dan besef je hoe diep bepaalde gedachtevormen, bepaalde ideeën, bepaalde overtuigingen, bepaalde gehechtheden in de collectieve psyche geworteld zijn.

Voor elke diersoort die je op deze planeet ziet, is er een groep mensen – je kunt hen niet aan uiterlijke kenmerken herkennen, maar alleen door hun bewustzijn – er is een groep mensen die in hun bewustzijn juist die gedachtevormen heeft die deze diersoorten met hun extreme vorm van aanpassingsvermogen aan één of andere onevenwichtigheid op de aarde, heeft voortgebracht. En die mensen zijn zeer gehecht aan deze gedachtevormen. En zij zijn niet van plan die gedachtevormen op te geven, tenminste niet zolang er geen dramatische omslag in bewustzijn komt.

Er is een zeer diepgaande bewustzijnsverandering nodig
Ik geef je deze ideeën niet om je te overweldigd te laten voelen of te belasten. Ik geef je deze ideeën omdat jullie, de bewuste mensen, moeten gaan beseffen hoe diep die verandering in bewustzijn waar ik het over heb, moet gaan. Omdat je, wanneer je dit begint te beseffen, een heel belangrijk principe herkent. Ten eerste: om jezelf te bevrijden van het collectieve bewustzijn op deze planeet, moet je bereid zijn letterlijk over alles waarmee je werd opgevoed opnieuw na te denken. Je moet zelfs de subtielste overtuigingen die niet zijn wat je misschien politieke ideologieën of religieuze ideologieën zou kunnen noemen, maar de subtiele overtuigingen die niemand in twijfel trekt, omdat zij al zolang deel uitmaken van het collectieve bewustzijn dat iedereen die als vanzelfsprekend beschouwt.

Ik wil dat jullie beseffen dat een deel van het pad naar Christusschap bewandelen, is dat je bereid bent te onderzoeken wat alle anderen als vanzelfsprekend beschouwen, zodat jij je van deze collectieve illusies kunt bevrijden en daardoor een voorloper wordt om een hogere bewustzijnsstaat te accepteren die bevrijd is van deze eeuwenoude illusies. En wanneer jij één van die voorlopers wordt, dan kun jij jouw plaats innemen, het evenwicht voor miljoenen anderen bewaren, terwijl de omslag in bewustzijn zich als kringen in het water verspreidt.

Want het is waar dat wij, de geascendeerde meesters, op een smal koord balanceren. Wij geven onherroepelijk de energie van boven uit die een verschuiving in bewustzijn teweegbrengt. Maar wij moeten dit op een zeer omzichtige manier doen. Want als wij deze energie te snel uitgeven, zouden de mensen zo snel gewekt worden dat zij zich niet kunnen aanpassen, zij zouden de veranderingen niet kunnen accepteren en dan zouden zij zich in een toestand, een identiteitscrisis, terugtrekken waarin zij niet meer weten wie zij zijn.

Het spirituele evenwicht voor anderen bewaren
En jullie weten dit allemaal, omdat de meesten, zo niet iedereen van jullie op een bepaald moment op je spirituele pad, misschien zelfs meerdere malen, een bepaalde identiteitscrisis hebben meegemaakt omdat je bereid moest zijn om alles ter discussie te stellen waarin je geloofde. Je moest bereid zijn om alles los te laten waarin je geloofde en zoals een poosje geleden werd gezegd, al jouw overtuigingen aan God te geven en hem laten teruggeven wat echt is. Maar je moet beseffen dat niet iedereen op de planeet eraan toe is om dat te doen – bereid en in staat is dat te doen – en daarom moet er iemand zijn die het evenwicht kan handhaven, terwijl die omslag in bewustzijn gebeurt.

Wanneer je bereid bent om deze diepe overtuigingen, deze illusies, te onderzoeken en je overwint die illusies en je accepteert de waarheid van Christus die je bevrijdt, nu, dan kun je het evenwicht voor veel andere mensen bewaren – in potentie voor miljoenen andere mensen – zodat zij, terwijl zij het nieuwe bewustzijn accepteren, niet worden overweldigd. Zij zullen hun gevoel van continuïteit en hun identiteitsgevoel niet verliezen, maar in staat zijn een veel snellere overgang naar de hogere bewustzijnsstaat te maken.

Dit is cruciaal omdat, zoals Moeder Maria al heeft gezegd, als er voor het jaar 2012 geen bepaalde omslag in bewustzijn komt, dan zal de fysieke planeet de energie niet kunnen tegenhouden zonder indrukwekkende veranderingen op aarde. En als genoeg mensen, nu de verschuiving in bewustzijn kunnen maken, dan kan het grotere aantal mensen dat voor het jaar 2012 moet ontwaken, gewekt worden. En dan kunnen wij de veranderingen op aarde vermijden die anders onherroepelijk komen.

Er bestaat een hoog potentieel dat de overgang naar het Aquariustijdperk soepel en geleidelijk kan plaatsvinden. Maar ook het lage potentieel bestaat dat de mensheid op de oude manier doorgaat. Tot de planeet het gewicht van hun karma aan de ene kant en het gewicht van het nieuwe licht dat wordt uitgegeven, gewoon niet meer kan dragen en dan door het verschil tussen deze twee vaneengescheurd wordt.

En dan wordt de mensheid wel wakker, maar het zal een buitengewoon ruw ontwaken zijn in vergelijking met het hoge potentieel van geleidelijk ontwaken tot het hogere bewustzijn zonder je zelfs volledig te realiseren wat er gebeurt. Maar dat de mensen gewoon wakker worden en zeggen: “Hé, ik geloof niet meer in die oude overtuigingen. Ik geloof niet meer dat dit onmogelijk is. Ik geloof niet meer dat wij mensen geen macht hebben om onszelf te regeren” zoals Moeder Maria gezegd heeft.

De elite als de ‘verlossers’ van de mensen
Ik vraag jullie om na te denken over wat er zo ongeveer dit laatste jaar, is gebeurd. Want ik moet zeggen dat, zoals Moeder Maria zei, er vorig jaar op de conferentie in Chicago een drastische zuivering in het collectieve bewustzijn plaats gevonden heeft, die het hartchakra van Amerika heeft gezuiverd en dat de inwoners van Amerika daardoor nu in staat zijn om tot een hoger besef te komen. En wat je dit laatste jaar hebt gezien door de gestage daling in de steun van het Amerikaanse volk voor de oorlog in Irak en steun aan de president.

En wat dat echt betekent, is dat de mensen de agenda die achter de oorlog in Irak zit, niet meer steunen. En die agenda was niet de ‘War on Terror’, was niet het bestrijden van de terroristen in het buitenland in plaats van hen in de VS te bestrijden, zoals Bush steeds heeft gezegd. De echte agenda was de agenda van de machtselite die uit vele facetten bestaat waar ik nu niet op in zal gaan. Maar ik je wil dat jullie beseffen dat vanwege de zuivering van het bewustzijn, de zuivering van de hartchakra, de Amerikanen zich beginnen te realiseren dat zij hun president niet zullen steunen wanneer hij niet hun president, maar de president van een elite is. De mensen beginnen te beseffen dat zij hun leiders niet meer de agenda van de elite mogen laten volgen in plaats van de agenda van geascendeerde meesters, die echt achter de mensen staan. En dus is onze agenda voor de mensen van deze natie de beste.

Om op mijn concepten terug te komen dat alles in de natuur, zelfs het evenwicht in de natuur, door het bewustzijn van de mensheid wordt beïnvloed, één van de subtiele overtuigingen achter dit idee is dat er bepaalde aspecten in het leven op deze planeet zijn waar de mensen geen macht op kunnen uitoefenen en dat je dus iemand anders nodig hebt om iets voor je te doen. Dit is de leugen die Jezus tot in detail, met zo’n rijkdom en grote welsprekendheid op zijn website aan de kaak heeft gesteld. Zij hebben van zijn voorbeeld een afgod gemaakt: dat hij de enige Zoon van God is en dat iedereen hem nodig heeft om te worden gered. Maar in werkelijkheid was zijn ware missie iedereen te tonen dat zij het koninkrijk van God in zichzelf kunnen vinden en dus geen externe verlosser nodig hebben.

Maar wat de gevallen wezens die naar deze planeet kwamen en, die zoals ik zei, proberen zich als goden op aarde te vestigen – de mensen ertoe te brengen hen als goden op aarde te aanbidden – wat zij vanaf het allereerste begin hebben geprobeerd, is een zeer eenvoudige strategie. Met hun gevallen bewustzijn, met hun dualistisch bewustzijn, scheppen zij een staat van onevenwichtigheid op de planeet en daarna stellen zij zich op als degenen die de mensen van die onevenwichtigheid kunnen redden. Je ziet het tegenwoordig – dat zijn de mensen die de wetenschap en technologie met hun hebzucht verkeerd hebben gebruikt om multinationale bedrijven te creëren die geen respect voor het milieu hebben, geen respect voor de mensen die zij in dienst hebben. Dit zijn degenen die de verontreiniging hebben veroorzaakt die het ecosysteem op deze planeet bedreigt.

Als er iemand verantwoordelijk is voor de opwarming van de planeet, dan zijn zij het wel! Natuurlijk hebben wij al leringen over de waarheid over de planetaire opwarming gegeven, maar ik wil dat jullie beseffen dat vervuiling in de allereerste plaats door de elite wordt gecreëerd. Maar nu het probleem eenmaal bestaat en door de mensen erkend is, komt de machtselite met het tweede deel van hun strategie, die er uit bestaat dat zij zich als de verlossers opstellen die de mensen kunnen vertellen hoe ze dit probleem moeten oplossen.

Bijna een eeuw lang probeerden ze het feit te verbergen dat vervuiling invloed op het milieu kon hebben, zodat zij de grootste mogelijke winst op korte termijn konden blijven behalen, door te vervuilen? En nu het bewustzijn van de mensen op dit punt is veranderd – zodat ze er niet meer mee kunnen wegkomen – proberen zij voordeel te halen uit het nieuwe milieubewustzijn, door zichzelf als de verlossers van de mensheid op te stellen. Dit doen zij steeds weer opnieuw. Elk probleem op deze planeet wordt door het dualiteitsbewustzijn in het leven geroepen. En hoewel veel mensen tot de dualiteit zijn vervallen, is het in de allereerste plaats de elite – van de meest rigide en verharde gevallen wezens – die dat bewustzijn als dominante bewustzijnsstaat op aarde handhaven.

Dus door dat dualistische bewustzijn wordt een probleem geschapen en vervolgens komt de elite die zegt: “Ah, maar wij hebben de enige oplossing – en die is dat jullie, de mensen, ons meer macht over jullie geven en dan zullen wij het probleem oplossen en jullie de hemel op aarde bezorgen.” Dit is natuurlijk een totale misvatting. Want het spreekt vanzelf dat je een probleem niet kunt oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat als die die dat probleem heeft gecreëerd. En hoe kunnen dan degenen die het meest verblind zijn door het dualiteitsbewustzijn de problemen oplossen die uit het dualiteitsbewustzijn zijn ontstaan? En dus ligt het voor de hand dat de machtselite de mensheid nooit zal redden.

Maar een bepaalde machtselite kan het probleem een poosje misbruiken om het volk in hun macht te kunnen krijgen tot de mensen de illusie beginnen te doorzien. En wat gebeurt er dan? Wat er dan gebeurt, is wat ik in Virginia uitgelegd heb, dat er dan een andere machtselite opkomt. En die zegt: “Nee, de gevestigde machtselite zit fout, maar wij zijn de echte verlossers. Wij hebben de echte oplossing. Dus luister naar ons in plaats van de oude elite.” Wordt het niet tijd dat een kritieke massa mensen zich bewust wordt van het feit dat je geïncarneerd bent om dit dualistische spel te ontstijgen, om het helemaal los te laten, om het bloot te leggen en op te staan en te zeggen: “De keizers van de dualiteit hebt niets aan!”

De strategie van Saint Germain voor de Gouden Eeuw
Als er één concept was waar ik van zou willen dat jullie het accepteerden, is het wel het feit, dat hoewel de mensheid een valse god naar hun eigen beeld en gelijkenis heeft geschapen, juist het feit dat sommige mensen stom zijn, niet betekent dat God dom is. Wij de geascendeerde meesters, zijn niet dom, wij zijn niet onintelligent. Ik ben al meer dan 400 jaar geleden geascendeerd. Ik wist dat ik hiërarch van het Aquariustijdperk zou worden. Ik wist heel goed door mijn laatste incarnaties – waar ik mee te maken zou krijgen met betrekking tot deze gevallen wezens – wat zij van plan waren met deze planeet.

En dus heb ik veel tijd gehad om een strategie te plannen. En een deel van die strategie is dat ik – door de eeuwen heen – levensstromen van licht heb verzameld die loyaal aan mij zijn, loyaal aan de Vlam van Vrijheid – die de Vlam van Vrijheid zien – en die levensstromen zijn in vele levens getraind. En zij hebben zich aangemeld om in dit specifieke tijdsgewricht te incarneren, omdat zij de zaak van Saint Germain wilden ondersteunen, namelijk zo snel mogelijk het bewustzijn van het Aquariustijdperk en de Gouden Eeuw van het Aquariustijdperk fysiek te manifesteren in de 21ste eeuw.

Jullie horen hier ook bij. En als je denkt dat ik niet dom bent, realiseer je dan ook dat jullie niet dom zijn. Jullie weten van binnen wat de waarheid over jullie goddelijke plan is. Als jij een goddelijke plan gemaakt hebt, dan kwam dat omdat jij en ik beiden wisten dat jij een zeer realistisch potentieel had om dat plan uit te voeren – omdat jij hebt wat er voor nodig is. Je hebt de ervaring uit vorige levens, je hebt de kennis en het inzicht, jij hebt de stuwkracht.

Jij moet het volledige uiterlijke bewustzijn dat jou is opgedrongen – zelfs terwijl je nog in de baarmoeder zat – vanaf dag één dat je uit de schoot van je moeder kroop en je eerste schreeuw gaf dat jij niets bent, dat jij niet deugt, dat jij het verschil niet kunt maken, dat de problemen op deze planeet te groot zijn om jou er ook maar enige invloed op te laten uitoefenen. Wat voor verschil kan één persoon maken? Zie de onechtheid zoals die is. En realiseer je dat je geïncarneerd bent omdat jij, in de diepere delen van jouw wezen, weet dat dit allemaal leugens zijn, jij weet dat dit voor mensen onmogelijk is, maar dat het met God in jou, alles wat deel van jouw goddelijke plan uitmaakt, wel mogelijk is.

Laat de droom van één ware religie los
En daarom zeg ik: wij hebben het er hier niet over dat iedereen op deze planeet zelfs maar het bestaan van de geascendeerde meesters gaat accepteren, dat zij een bepaalde lering of een bepaalde organisatie accepteren. Dat was in het Vissentijdperk, omdat één organisatie zogenaamd de enige was. Dit is het Aquariustijdperk, waarin het erom gaat dat iedereen zich bewust wordt van zijn eigen goddelijke plan. En er zijn veel verschillende mensen die deel van mijn troepen uitmaken. En zij hebben veel verschillende talenten – veel verschillende goddelijke plannen – want er moeten veel verschillende dingen gebeuren. Vele veranderingen moeten op deze planeet plaatsvinden om door de overgang naar een hogere bewustzijnsstaat te gaan.

Het is niet realistisch om een nieuwe religie voor het Aquariustijdperk in het leven te roepen en al je inspanningen en aandacht te gebruiken om iedereen tot die religie te bekeren. Dit is een droom uit het Vissentijdperk. En ik vraag jullie deze droom volledig en definitief los te laten en te beseffen dat er in het Vissentijdperk plaats voor die droom was, maar dat er geen plaats meer voor is in het Aquariustijdperk. Wij spreken over de eeuw van vrijheid, van spirituele vrijheid, waarin iedereen onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom van zijn IK Ben Aanwezigheid en Heilige Christuszelf zit. Dan hebben jullie geen centrale organisatie nodig in het Aquariustijdperk. Jullie hebben een universeel bewustzijn nodig dat zich niet concentreert op een bepaald individu of een institutie of doctrine of filosofie, maar over de mensen gaat die overal wakker worden en zich gaan realiseren dat zij een missie hebben om het bewustzijn op één of andere manier te verhogen. En dan doen zij het!

En als vele mensen bij elkaar komen voor een bepaalde lering en inspiratie uit die lering halen, dan is dat goed. Maar laat de organisatie of de goeroe of de lering in de buitenwereld niet een belemmering worden om jouw Christusschap tot uitdrukking te brengen. Krijg niet het gevoel dat jij jouw Christusschap in een bepaalde vorm of een bepaalde matrijs moet proppen. Want  dat is geen Zijn.

Leer van iedere situatie
Dan komt de eeuwige vraag weer om de hoek kijken: “Te Zijn of niet te Zijn (To be or not to be).” En ik vraag je om hier op aarde alles te Zijn wat je Boven al bent door je met dat goddelijke plan te verbinden, door elke verwachting die jij hebt los te laten – om het even welke gehechtheid aan – hoe jouw goddelijke plan eruit zou moeten zien of juist niet. Er is geen sprake van ‘zou moeten’ in het Zijn. Er is geen ‘doen’ of ‘niet doen’ in Christusschap. Slechts de spontane handeling van de Christus in actie zijn in een bepaalde situatie. Er is geen evaluatie: “O, ik zou dit moeten doen, ik zou dat niet moeten doen.” Alles komt spontaan.

Bekijk het leven van Jezus. Je kunt erop terugkijken en zeggen: Was het wel verstandig van Jezus om de tafels van de geldwisselaars in de tempel omver te gooien? Alarmeerde deze gebeurtenis juist niet de machtselite in de Joodse religie over hoe gevaarlijk Jezus was en heeft dat er niet voor gezorgd dat zij hem besloten te doden? Dus als Jezus daar eerst had gezeten en nagedacht over wat hij wel of niet zou moeten doen voor hij naar de tempel ging, dan had hij misschien inderdaad met zijn dagelijkse denkgeest geredeneerd dat hij niet iets drastisch moest doen. Maar je ziet, het was niet verkeerd van hem om die tafels omver te gooien – afgezien van het feit dat hij het met wat minder heftigheid en wat minder woede had kunnen doen – maar ik zeg dat dit moest gebeuren om zijn goddelijke plan te laten vervullen.

Bekijk je leven niet met de analytische geest en zeg: “O, toen maakte ik die of die fout. Ik had het nooit moeten doen.” Het is verstandig om op je leven terug te kijken en te zeggen: “Als ik iets gedaan heb, deed ik dat omdat ik het moest doen, al was het maar omdat ik een bepaalde les moest leren en daardoor kreeg ik de kans om die les sneller te leren. En zelfs als ik die kans toen niet benut had, kan ik er vandaag nog mijn voordeel mee doen.” Want het mag te laat zijn om het verleden ongedaan te maken, maar het is nooit te laat om de les uit het verleden te leren. En als je de les nu leert, is er niets verspild. Want je hebt dan natuurlijk zelfs een fout gebruikt om hogerop te komen op het pad.

Stem je af op de etherische blauwdruk van de Gouden Eeuw
Ik realiseer me dat ik jullie zo veel gegeven heb als jullie aankunnen in één aflevering, want jullie kelken beginnen over te stromen en er is bijna geen ruimte meer voor mijn woorden en mijn licht. En je hebt tijd nodig om het te verteren. Maar ik zal je nog één laatste idee meegeven waarvan ik graag wil dat jullie erover nadenken. Denk eens na over hoe wij, de geascendeerde meesters, planeet aarde bekijken en wat er op aarde gebeurt. En wees bereid om erover na te denken dat wij er op een heel andere manier naar kijken dan jullie en de meeste mensen. Wij hebben een ruimer perspectief, een bredere opvatting. Wij hebben meer een visie op lange termijn. Wij zijn er niet aan gehecht. Ik ben niet bezig jullie tekortkomingen toe te lichten, want jullie zijn geïncarneerd en bekijken de aarde natuurlijk van binnenuit. Maar ik zeg je dat het nuttig is om er van tijd tot tijd even uit te stappen en te overdenken hoe wij in het geascendeerde rijk de aarde bekijken.

Er kunnen vele profetieën zijn, er kunnen vele gedachten zijn over wat er op aarde zou kunnen gebeuren. Maar ik zeg dat wij, de geascendeerde meesters, niet naar de aarde en haar geschiedenis kijken als een periode van groei, met dan een ramp, dan weer een stap achteruit, dan weer een beetje verder opklimmen, en dan weer een ramp. Wij bekijken het leven op aarde niet als een heen en weer gaand proces van voor- en achteruitgang. Wij zien dat er bij alles wat er op aarde is gebeurd, vooruitgang in bewustzijn was. Zelfs een paar grote rampen waar jullie je van bewust zijn – het verzinken van Atlantis, het verzinken van Lemurië, het verdwijnen van oude beschavingen die Maitreya in zijn boek vermeldt – dus hoewel er grote rampen op deze planeet zijn geweest, achter dit alles zit een stijgende lijn.

Omdat ik jullie zeg dat alles wat er op deze planeet gebeurt, goed of slecht, als les dient die op een bepaald niveau in het etherische rijk in het collectieve bewustzijn wordt verankerd. En dat betekent dat er, hoewel er grote beroering in het fysieke octaaf, grote beroering op het emotionele niveau, grote beroering op het mentale niveau, zelfs op enkele lagere niveaus van etherische is geweest, toch hogere niveaus in het etherische rijk zijn waar gestage vooruitgang in bewustzijn is geweest.

En dat bewustzijn wordt nu verankerd in het etherische rijk. Het is letterlijk de schat van de mensheid die zij in de hemel heeft vergaard. En het is daar om de mensheid er gebruik van te laten maken en jullie, die meer spiritueel bewust zijn, moedig ik aan om te overwegen of jij je van binnenuit kunt afstemmen op jouw eigen etherische lichaam en het collectieve etherische lichaam en die lessen aanwenden die jullie in eonen van tijd op deze planeet hebben geleerd. Nogmaals, daardoor kun jij je afstemmen op het nieuwe Aquariustijdperk, jij kunt je afstemmen op de Gouden Eeuw. Want denk je dat ik niet de matrix voor de Gouden Eeuw heb gevormd zonder terug te kijken, de lessen van de geschiedenis te leren en die te gebruiken. Ik heb geen Gouden Eeuw bedacht zonder na te denken over wat er voordien op deze planeet is gebeurd. Want natuurlijk wil ik dat de Gouden Eeuw van het Aquariustijdperk voortbouwt op alles wat op deze planeet geleerd is.

In het etherische rijk van de planeet aarde zit iets wat je misschien een enorme database of bibliotheek zou kunnen noemen, waar alle positieve lessen die – individueel en collectief – op deze planeet zijn geleerd, worden opgeslagen en door niets kunnen worden vernietigd dat in de lagere rijken plaatsvindt. En dat betekent dat er op ieder willekeurig moment in de tijd, hoe duister het ook op aarde lijkt te zijn voor degenen die geïncarneerd zijn, de mogelijkheid bestaat dat een kritieke massa mensen hun bewustzijn verhoogt, zich afstemt op de matrix van de Gouden Eeuw in het etherische rijk en dat naar hun bewustzijn in de buitenwereld brengt. En dan kunnen ze geleidelijk andere mensen wekken, zodat er stuwkracht wordt opgebouwd en er een omslag plaatsvindt die de matrix van de Gouden Eeuw naar het mentale niveau verplaatst waardoor nog meer mensen iets kunnen oppikken en er weer een verandering plaatsvindt. Zodat het naar het emotionele niveau gebracht wordt en steeds meer mensen het gevoel van ondergang en verderf, het gevoel van beperking, het gevoel dat iets onmogelijk is, overwinnen. En ze beginnen in hun gevoelsleven echt te aanvaarden dat er een Gouden Eeuw kan komen, dat er een betere toekomst kan komen, hoe somber het misschien ook lijkt.

En dat zal dan het moment brengen, waarop steeds meer mensen beginnen te handelen vanuit hun hoogste potentieel in plaats van het lagere. Wij hebben een kritieke massa mensen nodig die beginnen te leven alsof de Gouden Eeuw onvermijdelijk is en zich al in het materiële rijk begint te manifesteren. Zie je in dat dit de hoogste bewustzijnsstaat is, die je kunt bereiken?

Want het is geen kwestie van geloof of er wellicht, misschien, ooit, in de toekomst een Gouden Eeuw komt. Nee, mijn geliefden, we hebben hier op aarde mensen nodig die aanvaarden dat de Gouden Eeuw geen kwestie is van als of wanneer – maar een kwestie van NU! Omdat je accepteert dat alleen het Gouden Eeuwbewustzijn uiteindelijk echt is. En dan zal die werkelijkheid onvermijdelijk op het Moederlicht geprojecteerd worden en het Moederlicht zal die werkelijkheid uitvergroten. En dan leef je alsof de Gouden Eeuw al gemanifesteerd is. En als je leeft alsof de Gouden Eeuw al wordt gemanifesteerd, dan ZAL die zich manifesteren in jouw leven – wanneer je geen twijfel of angst hebt, geen ruimte voor welke lagere emoties of andere lagere overtuigingen of twijfels ook.

Durf je af te stemmen op jouw goddelijke plan. Durf je af te stemmen op het feit dat de Gouden Eeuw in de etherische gebieden al een gemanifesteerde werkelijkheid is. En het is gewoon een kwestie om het op alle niveaus van je bewustzijn te accepteren en dan zal het zich in je persoonlijke leven manifesteren. En wanneer een kritieke massa mensen hetzelfde doet – misschien omdat zij jouw voorbeeld zien, of omdat zij eenvoudig door jouw bewustzijn worden opgetild, zelfs al hebben ze jou nooit ontmoet – wanneer die kritieke massa wordt bereikt, zie je de Gouden Eeuw wijdverbreid gemanifesteerd.

Geen limiet aan groei
Jullie zien al aspecten hiervan in California. Want zie je niet dat deze staat de zetel van veel innovatie is? Kijk eens naar de computerindustrie, hoe die industrie ongelooflijke rijkdom heeft gebracht die er dertig jaar geleden niet was. En zie je waarom er geen limiet aan die groei is, zoals zij in de jaren (19)70 en ’80 zeiden, toen er een hele beweging door de machtselite werd gefinancierd om mensen te laten geloven dat er grenzen aan de economische groei waren, grenzen aan de groei van de grootte van de menselijke bevolking.

Natuurlijk zijn er limieten als je accepteert dat er limieten zijn. Maar als je niet aanvaardt dat er limieten zijn, dan zijn er geen limieten. Want zoals ik aan het begin zei, alles op deze planeet wordt beïnvloed door het bewustzijn van de mensheid. Dus de beperkingen die hier in het fysieke zijn, zijn de uitvergrotingen van de beperkingen in de geest, het collectieve bewustzijn. Verander dus je denken, doe de beperkingen in je geest van de hand en dan veranderen jouw fysieke omstandigheden. Dit is een onvermijdelijke waarheid en het is het belangrijkste wat juist nu moet gebeuren – dat de mensen zich nu van deze waarheid en dit potentieel bewust worden.

Nogmaals, jullie bekers zijn vol, en meer dan vol. Maar ik dank jullie vanuit de grond van mijn hart om een podium te vormen waardoor jullie het evenwicht kunnen bewaren om deze lering uit te brengen. Want ik hoop dat jullie erkennen dat naarmate jullie persoonlijk en collectief jullie bewustzijn verhogen en jullie als beweging jullie collectieve bewustzijn verhogen en meer één worden, jullie het ons mogelijk maken om meer geavanceerdere leringen uit te geven.

Zie je niet dat hier nu geavanceerdere leringen worden gegeven dan twee of drie jaar geleden? Zien jullie niet dat toen Jezus het boek ‘The Christ is Born in You’ uitbracht, hij het maar voor een bepaald bewustzijnsniveau kon uitbrengen? Maar nu was het mogelijk om dat boek uit te breiden en het zo op een veel hoger niveau te brengen, waardoor de leringen, de ware leringen van Christus, in een directere vorm kunnen worden gegeven. Jullie maken hier allemaal deel van uit. Want zoals wij natuurlijk vaak hebben gezegd, kunnen wij, de geascendeerde meesters, een bepaalde lering uitgeven, maar als er geen mensen zijn die bereid zijn om zich die lering eigen te maken en de talenten te vermenigvuldigen, kunnen wij niet meer uitgeven.

Dus wil ik jullie prijzen dat juist vanwege het feit dat jullie deze lering hebben geaccepteerd, dit mij mogelijk maakt om de leringen uit te brengen die ik vandaag naar buiten heb gebracht, het Maitreya mogelijk heeft gemaakt zijn boek uit te brengen, dat twee jaar geleden nog niet kon worden uitgebracht. Ik vertrouw erop dat jullie morgen terugkomen met de bereidheid om nog een keer naar een hoger bewustzijnsniveau te gaan, zodat ik morgen misschien nog een keer kan spreken en een nog hogere lering kan geven, die nog directer zal zijn met betrekking tot wat er moet gebeuren voor de omslag in bewustzijn en hoe de Gouden Eeuw er eigenlijk uit zou kunnen zien, wanneer die fysiek manifest is. Dus verzegel ik jullie in de liefde van mijn hart, in de Vrijheidsvlam. En ik verheug me er op jullie morgen weer te zien.