Hoe de opwarming van de aarde en andere milieukwesties worden gebruikt door de machtselite

ONDERWERPEN: Behelst alle vier niveaus van het materiële rijk – aparte kwestie en debat – er zijn geen natuurlijke cycli – een inconsistente aanpak van milieuproblemen – het overwinnen van de ontkenning van de totale verantwoordelijkheid – spirituele frictie veroorzaakt opwarming van de aarde – de weigering van de mensheid om een spirituelere aanpak van het leven te hebben – het op geweld gebaseerde aanpak van het leven ontstijgen – positieve effecten van opwarming van de aarde – economische kansen opnieuw verdelen – het debat over opwarming van de aarde en verborgen agenda’s – wees wijs als slangen – de op dwang gebaseerde denkwijze van de machtselite hoe je waarachtig milieusbewust bent

Vraag: Ik ben nu ongeveer een jaar een tamelijk enthousiaste lezer van jouw site. Heel erg bedankt voor de indrukwekkende en zeer interessante boodschappen voor de mensheid. Vandaag verscheen het eerste deel van het rapport van de commissie van de Verenigde Naties over klimaatsveranderingen en daarom leg ik deze belangrijke vraag voor: Wat zegt Jezus over de opwarming van de aarde?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit is een zeer ingewikkeld vraagstuk. Het is een vraagstuk met wereldomvattende implicaties en ik probeer niet grappig te zijn. Wanneer ik het woord ‘wereldomvattend’ gebruik, doe ik dat met een diepere betekenis dan de meeste mensen, want ik gebruik het niet zomaar om te verwijzen naar alles op de fysieke planeet, maar naar alles wat binnen de totale sfeer van de aarde ligt, waaronder de vier aspecten van het totale energieveld van de planeet. Om de opwarming van de aarde volledig te begrijpen, moet men daarom naar de totaliteit van de fysieke, psychologische en spirituele zaken kijken die hierbij betrokken zijn.

Laten we onderscheid maken tussen de feitelijke kwestie van de opwarming van de aarde en het debat over de opwarming van de aarde en laten we beginnen met over de kwestie zelf te praten. Ik ben het eens met de stelling dat de aarde aan het opwarmen is, zoals ontelbare wetenschappelijke metingen en statistieken laten zien, evenals de ongebruikelijke weerspatronen die overal op de wereld voorpaginanieuws zijn. Ik ben het ook eens met de stelling dat deze opwarming door mensen veroorzaakt wordt. In feite ben ik het eens met degenen die zeggen dat het geheel door mensen veroorzaakt wordt en dat het niet het gevolg is van natuurlijke variaties in het klimaat van de aarde. Toch houdt daar het mijn eens zijn met de officiële, wetenschappelijke interpretatie op.

Er bestaan geen natuurlijke cycli
Er zijn mensen die beweren dat de opwarming van de aarde deel uitmaakt van een natuurlijke cyclus die zich vele malen in de geschiedenis heeft voorgedaan. Ik ben het niet oneens met het feit dat er bepaalde cycli op aarde bestaan en dat het klimaat in het verleden vele malen warmer dan nu geweest is. Ik ben het echter met deze bewering oneens, omdat er GEEN natuurlijke cycli op deze planeet bestaan – als je met ‘natuurlijk’ iets bedoelt waar de mensheid geen invloed op heeft. Zoals Moeder Maria uitlegt, wordt alles gemaakt van bewustzijn en daardoor is elke omstandigheid op aarde gecreëerd of beïnvloed door het bewustzijn van de mensheid.

Onsamenhangendheid in de benadering van mensen van de oorzaak van milieuproblematiek
Ik weet heel goed dat veel mensen het idee afwijzen dat hun bewustzijn kan bijdragen aan natuurrampen en ik zou deze gelegenheid graag gebruiken om de+ onsamenhangendheid in de meningen te laten zien van veel mensen die beweren milieubewust te zijn. Als je kijkt naar sommige mensen die de opwarming van de aarde ontkennen, zie je dat een deel van hun motivatie is dat ze weigeren te geloven dat menselijke handelingen wereldomvattende gevolgen kunnen hebben. Ze accepteren niet dat de door mensen veroorzaakte vervuiling in feite invloed op het klimaat van de planeet kan hebben en tot vernietigende consequenties kan leiden. Veel milieubewuste mensen – of ze nu een spiritueel of materialistisch beeld van het leven hebben – kijken neer op degenen die opwarming van de aarde ontkennen zonder te beseffen dat ze in exact dezelfde ontkenning vastzitten, maar dan in een andere jasje.

Als je kijkt naar degenen die de opwarming van de aarde ontkennen, zie je dat de psychologische component is dat deze mensen niet bereid zijn hun fundamentele manier van leven te veranderen. En omdat opwarming van de aarde blijkbaar wijst op de noodzaak tot dergelijke fundamentele veranderingen, ontkennen ze het. Toch zit onder deze psychologische reactie een diepere, spirituele reactie, namelijk dat deze mensen weigeren om de volledige verantwoording voor hun situatie te nemen. Ze weigeren te accepteren dat hun handelingen wereldomvattende consequenties kunnen hebben en dat ze hun kijk op het leven dienen te veranderen door dergelijke wereldomvattende zaken erin op te nemen. De basis van deze ontkenning is een weigering om juist de reden te accepteren waarom menselijke wezens bestaan, namelijk dat ze geschapen werden om als medeschepper met God te dienen en ‘heerschappij over de aarde’ te hebben (Genesis 1:26).

Heerschappij hebben, betekent niet dat je met geweld de aarde onderdrukt en ieder aspect van de natuur dwingt om aan jouw behoeften te voldoen. Het betekent dat je eerst heerschappij over jezelf neemt – je geest, psyche en energieveld – en vervolgens deze heerschappij over jezelf gebruikt om te zorgen dat de aarde – met inbegrip van de natuur – de hoogste visie – het volmaakte concept – voor deze planeet die in de geest van God wordt gehandhaafd, vergroot uitbeeldt. Ik kan je ervan verzekeren dat de visie en de wetten van God het voor mensen – alle mensen – mogelijk maakt om het overvloedige leven te krijgen zonder het milieu te vernietigen. Er bestaat geen noodzaak die zegt dat een hoog materieel levenspeil ‘veroverd’ moet worden door het milieu of andere mensen te exploiteren. Dit is gewoon een onevenwichtigheid die ontstaat uit het menselijke ego en zijn ‘ik tegen jou’ houding, die tot spirituele blindheid leidt.

Mede-schepper zijn, is de rol waar mensen voor geschapen zijn en de hele kwestie van opwarming van de aarde is een gevolg van het feit dat de meeste mensen geweigerd hebben deze rol te spelen. Deze weigering doet zich op vele subtiele en sluwe wijzen voor, maar achter alle daarvan ligt het feit dat het menselijke ego altijd zal weigeren verantwoording te nemen voor de consequenties van zijn daden en zijn houding ten opzichte van het leven. Zolang mensen dus verblind zijn door het dualistische denken van het ego zullen ze weigeren om de volledige consequenties van hun manier van leven te erkennen.

Degenen die de opwarming van de aarde ontkennen, zitten vast in de oppervlakkige lagen van deze weigering om verantwoordelijkheid te nemen en ze weigeren te erkennen dat menselijke handelingen wereldomvattende consequenties kunnen hebben. De meeste milieubewuste mensen kunnen de oppervlakkigheid van dit standpunt zien, maar het lukt ze vaak niet in te zien dat zij gewoonweg in een subtieler aspect van de ontkenning van het ego van de verantwoordelijkheid vastzitten. Zij weigeren te overwegen dat het natuurlijke milieu niet gewoon door het ingrijpen van mensen beïnvloed wordt, maar door de totaliteit van het menselijke wezen, met inbegrip van het bewustzijn van mensen.

Mijn punt is dat als mensen milieubewust zijn – en accepteren dat menselijke handelingen wereldomvattende consequenties kunnen hebben – het dan inconsequent van hen is te ontkennen dat het natuurlijke milieu beïnvloed wordt door de menselijke bewustzijnsstaat. Deze mensen zijn begonnen de totale ontkenning van de verantwoordelijkheid te overwinnen door toe te geven dat handelingen wereldomvattende consequenties hebben. Maar ze gaan niet zover om de volledige verantwoording te accepteren door te erkennen dat de bewustzijnsstaat van de mensen een veel grotere invloed op het milieu heeft dan hun fysieke handelingen.

Als deze mensen dus echt zo bezorgd zijn om het milieu als ze zeggen, moeten ze naar de balk in hun eigen oog kijken en tot het volledige inzicht komen dat vanwege het feit dat alles energie is, de energie die de fysieke planeet vormt, van dezelfde basissubstantie is als de energie van gedachten en gevoelens. Wat inhoudt dat de fysieke planeet daadwerkelijk door het collectieve bewustzijn van de mensheid wordt beïnvloed.

De ontkenning van volledige verantwoording overwinnen
Ik besef dat dit niet een gemakkelijke opgave is, gezien het feit dat de meeste mensen opgevoed zijn in een omgeving die bijna geheel doortrokken is van de ontkenning van hun verantwoordelijkheid. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de Westerse maatschappij eeuwenlang een slagveld geweest is tussen twee krachten – vertegenwoordigd door het christendom in het algemeen en de materialistische wetenschap – die beide het feit negeren dat mensen volledige verantwoordelijkheid voor deze planeet hebben.

Het christendom ontkent in het algemeen dat mensen geschapen zijn om medeschepper te zijn en dat ze heerschappij over de aarde hebben gekregen – een taak die ze alleen kunnen vervullen door de geest van Christus aan te nemen en de Levende Christus te worden. En de wetenschap beweert dat mensen slechts weinig meer dan hoog ontwikkelde apen zijn, wat betekent dat ze uit pure noodzaak de kracht van de geest van de mens moet ontkennen en in plaats daarvan zich enkel op fysieke vervuiling richt als de enige mogelijke oorzaak van het opwarmen van de aarde.

Gaan jullie zien waarom ik zei dat opwarming van de aarde wereldomvattende implicaties heeft? De opwarming van de aarde wordt inderdaad veroorzaakt door mensen, maar de werkelijke oorzaak is niet de fysieke vervuiling, maar de weigering om de volledige verantwoording voor deze planeet te nemen. Daardoor kunnen we zeggen dat de werkelijke oorzaak, een ontkenning van verantwoordelijkheid is en als de mensheid succesvol met dit probleem wil omgaan, moeten de mensen eerst de ontkenning van de verantwoordelijkheid erkennen en onder ogen zien. Hiervoor is een totale heroverweging – een wereldomvattende heroverweging – nodig van de benadering van het leven door de mens. (Voor meer details hierover, zie de sectie.)

Als de mensheid de uitstoot van broeikasgassen tot nul reduceert, zou dat de opwarming van de aarde niet stoppen, want de oorzaak gaat veel dieper. Dus tenzij de onderliggende spirituele oorzaak naar boven gebracht en aangepakt wordt, blijft de planeet opwarmen en wordt het weer steeds meer ontregeld. Dit is een consequentie van het feit dat de aarde bepaalde kosmische cycli kent waarin het de bedoeling is dat de mensheid bepaalde lessen leert. En zoals Shiva heeft uitgelegd, moet de mensheid voor het jaar 2012 leren dat zelfs bewustzijn invloed heeft op de fysieke planeet:

Ik vraag jullie daarom te bedenken dat de grootste behoefte op deze planeet op dit moment het ontwaken van de mensheid is van de werkelijkheid dat de aardemoeder zelf nauw verbonden is met het bewustzijn van de mensheid. En wat zich voordoet als zichtbare gebeurtenissen in het lichaam van de aardemoeder, de producten zijn van de gedachten en de gevoelens in het massabewustzijn.

Dit is het ene inzicht dat absoluut noodzakelijk op deze planeet is. De mensheid kan gewoon niet naar een hoger bewustzijnsniveau stijgen tot mensen zich bewust gaan worden van het directe verband dat er bestaat tussen de fysieke aarde en hun eigen bewustzijn. Anders zullen ze, elke keer dat er een actuele ramp plaatsvindt, geschokt en verbijsterd achterblijven. En ze zullen niet in staat zijn om uit te leggen waarom – ze zullen zich machteloos voelen en niet in staat iets te doen om dit in de toekomst te omzeilen. En dus blijven ze verlamd door de angst voor het onbekende achter in plaats van gemobiliseerd te worden om heerschappij over de aarde te nemen en het spirituele licht in zich te vermenigvuldigen, juist het licht dat de oorzaak van alle toekomstige rampen kan verteren.

Dus dit is het allerbelangrijkste besef dat moet doorbreken in het bewustzijn, het massabewustzijn van de mensheid. De enige vraag is hoe het zal doorbreken. Ik geef jullie daarom een voorspelling dat tussen nu en het jaar 2012 er twee wegen zijn die de mensheid kan gaan.

Er is een hoofdweg, waarop mensen beginnen te reageren op de spirituele boodschappen die door de Opgevaren Schare via veel verschillende bronnen gegeven zijn. En ze verhogen hun bewustzijn en nemen verantwoording voor hun persoonlijke leven en voor de planeet als geheel. Ze accepteren dat ze hun bewustzijn moeten veranderen om toekomstige natuurrampen of oorlogen te voorkomen.

Dit is de hoofdweg en we hopen zeer dat de mensheid dit pad zal nemen. Maar het kan alleen gebeuren als de top 10 procent van de bevolking ontwaakt en tot het besef komt dat zij de voorlopers moeten zijn, omdat 80 procent van de bevolking zichzelf niet kunnen wekken, zoals onlangs in een verhandeling door Jezus is uitgelegd. En de laagste 10 procent van de bevolking zal alles doen wat ze kunnen om de bevolking in onwetendheid te houden.

Ik moet jullie eerlijk zeggen dat als dit ontwaken niet plaatsvindt, de tweede optie plaats vindt. En het alternatief is dat het aantal en de ernst van natuurrampen intenser zal worden, totdat ze zo groot wordt dat mensen niet langer kunnen ontkennen dat de aarde ze een boodschap stuurt. En de boodschap luidt: “Je moet veranderen of sterven, omdat als jij niet verandert, ik sterf. En hoe kun je overleven als het platform voor je fysieke leven er niet meer is!”

Spirituele frictie veroorzaakt opwarming van de aarde
Wat is de spirituele oorzaak van de opwarming van de aarde? Welnu, dit is een complexe kwestie die meer dan één oorzaak heeft, maar de belangrijkste oorzaak kan worden toegeschreven aan een soort spirituele frictie. Je weet dat als je met je auto een helling afrijdt en de remmen blijft indrukken, ze oververhit kunnen raken en het laten afweten. De reden is dat de frictie van de remdelen die tegen elkaar schuren, hitte produceert.

Zoals kosmologen ontdekt hebben, breidt het hele universum zich uit, maar wat ze niet begrepen hebben, is dat ze zich niet enkel in horizontale richting uitbreidt. Om te kunnen blijven uitbreiden, kan het universum niet op hetzelfde vibratieniveau of in dezelfde dichtheid blijven. Fysieke materie zelf moet in vibratie verhoogd worden, want anders zal de traagheid in de materie de expansie van het universum stoppen en zal het in elkaar vallen in wat de wetenschappers de Big Crunch noemen.

Mijn punt is dat de expansie van het universum gekoppeld is aan het verhogen van de vibratie van materie, die de dichtheid van de materie vermindert. Dit is een proces dat elders kort uitgelegd wordt. Het basale idee is dat een sfeer in vibratie wordt verheven tot ze ascendeert en onderdeel van het spirituele rijk wordt. Het is de bedoeling dat de van zichzelf gewaarzijnde wezens die in een sfeer leven dit proces vergemakkelijken door hun bewustzijn te verhogen. Er bestaan miljarden en miljarden van dergelijke wezens in de sfeer waar het materiële universum deel van uitmaakt en collectief hebben ze een stuwkracht ontwikkeld die niet alleen de horizontale expansie van het universum aanstuurt, maar ook het verhogen van de vibratie van de materie zelf.

Het is ook de bedoeling dat de aarde in vibratie ascendeert en het is aan de zelfbewuste wezens op deze planeet – menselijke wezens – om dit proces te vergemakkelijken. Als de mensheid er collectief voor kiest haar bewustzijn niet te verhogen, kan dit de ascensie van de aarde vertragen. Geen enkele planeet is echter een eiland en de aarde maakt deel uit van een groter systeem, waaronder het zonnestelsel en zelfs het melkwegstelsel. Er zijn vele andere zelfbewuste wezens in dit stelsel en zij hebben al een opwaartse stuwkracht gecreëerd. Dus, hoewel de mensheid heerschappij over de aarde heeft en ervoor kan kiezen de ascensie van deze planeet te vertragen, kunnen zij de stuwkracht van het grotere systeem waarvan deze planeet deel uitmaakt, niet vertragen.

De consequentie is dat de stuwkracht van het hele systeem aan de aarde trekt, maar het lagere bewustzijn van de mensheid als een blok aan het been is dat probeert de planeet tegen te houden. We zouden misschien kunnen zeggen dat de mensheid op de rem trapt en probeert de ascensie van de planeet te vertragen. En juist dit vertragingseffect produceert een soort wrijving die ervoor zorgt dat de hele planeet opwarmt. De fysieke materie op deze planeet is momenteel dichter dan het bedoeld is, wat traagheid met zich mee brengt die wrijving veroorzaakt die hitte produceert.

De weigering van de mensheid om een spirituelere benadering van het leven aan te nemen
Dit beïnvloedt ieder aspect van de vier niveaus van het planetaire energieveld. Maar er steekt waarheid in het feit dat de wetenschap gelooft dat de opwarming van de aarde hoofdzakelijk door luchtvervuiling wordt veroorzaakt. De lucht of atmosfeer correspondeert met het mentale niveau van het planetaire energieveld en dit correspondeert met de gedachten van de mensheid. Het grootste probleem hier is dat de mensheid weigert haar denkwijze, hun denken, hun inzichten in het leven te veranderen, gebaseerd op de ‘openbaringen’ van zowel de moderne wetenschap als de moderne spiritualiteit.

In plaats daarvan zie je dat de overgrote meerderheid van de bevolking het gevoel heeft dat alles te snel gaat en dat ze willen blijven leven op de wijze die ze gewend waren en daardoor willen dat de maatschappij of de vooruitgang vertraagt tot een tempo dat zij aankunnen. Het feit is echter dat de planeet in een overgangsfase zit tussen het Vissentijdperk en het Aquariustijdperk. Omdat de mensheid geweigerd heeft de lessen te leren die zij van het Vissentijdperk moest leren – hoofdzakelijk veroorzaakt door de katholieke en andere belangrijke christelijke kerken die het potentieel ontkennen van de mensen om de Christus te worden – loopt de planeet achter en de mensheid moet snel de achterstand inlopen. Het is dus nu echt hard nodig dat de mensheid – in één generatie – een sprong in bewustzijn maakt waar normaliter meerdere generaties over gedaan zouden hebben. En omdat mensen zich hierdoor overweldigd voelen, proberen ze het proces te vertragen en vast te houden aan hun oude manieren van denken – een fenomeen dat je op alle terreinen van de maatschappij kunt zien, als je eerlijk bent.

Wat is het belangrijkste wat er gebeuren moet met betrekking tot het veranderen van het denken van de mensen. Om te beginnen moeten mensen zich bewust te worden van het dualiteitbewustzijn en het feit dat er een alternatief bestaat voor deze vorm van denken, namelijk Christusonderscheid. Mensen moeten uitstijgen boven het zwart-wit denken zonder in het grijs denken verstrikt te raken.

Millennia lang werd de Westerse maatschappij door de christelijke godsdienst gedomineerd, die mensen in wezen een excuus geeft om niet volledig de verantwoording voor zichzelf te accepteren – jullie zijn zondaren – en voor hun planeet – Jezus zal de wereld redden. Dit was een zwart wit mening over de wereld. Maar sinds de invloed van het christendom begon af te nemen, heeft de wetenschap het overgenomen en die geeft mensen ook een excuus door hen af te schilderen als materialistische wezens die niet de geestkracht hebben om heerschappij over zichzelf en de planeet te hebben. De wetenschap zegt in wezen dat je de waarheid niet kunt kennen buiten wat door materialistische experimenten bewezen kan worden en dit is de ontkenning van de ingebouwde vaardigheid van de geest om de Christuswaarheid te kennen. De wetenschap promoot zodoende in de allereerste plaats een wereldbeeld waarin geen absolute waarheid bestaat, wat een vorm van grijs denken is.

Maar wat zit er achter beide bewegingen? Het is het subtiele idee dat mensen geschapen werden als onvolledige of gebrekkige wezens die niet voor zichzelf kunnen zorgen, noch spiritueel, noch materieel. Daardoor heeft de bevolking iemand nodig die haar kan leiden, namelijk de elite die de religieuze, wetenschappelijke, economische, politieke en militaire instituten leiden. Zodoende zie je dat er altijd een machtselite geweest is die probeerde de mensen te verhinderen de waarheid, die ze zou bevrijden, te vinden en te accepteren. Wat is die waarheid? Ik heb het 2000 jaar geleden op deze manier uitgedrukt: “Het koninkrijk van God is in je” (Lucas 17:21).

Als je naar het verleden kijkt, zie je dat de mensheid door een aantal revoluties in denken heen is gegaan, bijvoorbeeld door het geloof op te geven dat de aarde plat was. Tegenwoordig kunnen mensen niet begrijpen hoe zeer de mensen toen in dit geloof vastzaten en daardoor kunnen ze niet waarderen welk een dramatische verandering in het denken van de mens er nodig was om los te laten wat jij als een zeer primitieve overtuiging ziet. Maar ik kan je ervan verzekeren dat over slechts enkele generaties mensen op ongeveer dezelfde manier op jullie tijd terugkijken.

Toekomstige generaties zullen geaccepteerd hebben dat hun bewustzijn op alles invloed heeft en zullen op jullie generatie terugkijken en niet meer kunnen begrijpen hoe zeer mensen in het huidige wereldbeeld vastzitten. Ze zullen niet in staat zijn te begrijpen waarom jullie generatie er niet doorheen kon zien en de oude overtuigingen kon loslaten en accepteren wat zij als totaal vanzelfsprekend zien, namelijk dat het bewustzijn van mensen ieder aspect van hun fysieke omstandigheden beïnvloedt. Ze zullen jullie generatie zien als net zo primitief als die van de mensen die erop stonden de overtuiging te handhaven dat de aarde plat was.

Ik begrijp dat zolang jullie binnen het mentale kader van een illusie vastzitten, het een sluier vormt, die de manier waarop je naar het leven kijkt, kleurt. Maar als de zeepbel eenmaal uiteenspat, zul je met nieuwe ogen naar de wereld kijken en je zult zien hoe vanzelfsprekend het was dat je oude overtuigingen beperkt waren. Je zult plotseling zien dat de keizer niets aan heeft.

Ontstijg de op geweld gebaseerde benadering van het leven
Op grotere schaal zelfs brengt de verandering in denken waar ik over praat, met zich mee dat mensen gaan begrijpen dat alles energie is en hun geest daarom veel krachtiger is dan zowel de traditionele religie als de materialistische wetenschap zullen toegeven. Het vraagt in feite van mensen dat ze de vier niveaus van de wereld begrijpen en hoe alles in het fysieke rijk, in het identiteitrijk begint, dan gedachten worden, vervolgens emoties en uiteindelijk als fysieke verschijnselen of omstandigheden manifest.

Wanneer de mensheid dit begint te begrijpen zal een nieuw wereldbeeld tot een spectaculaire verschuiving leiden in hoe mensen naar het leven op aarde kijken. Laat me de belangrijkste gevolgen schetsen:

 • De mensen zullen beseffen dat de aarde als platform voor hun spirituele groei geschapen werd. Daardoor hebben ze het recht om hier te zijn en het is Gods plan dat de aarde tien miljard mensen plaats biedt.
 • De mensen zullen nieuw respect en liefde voor de planeet ontwikkelen, waaronder de natuurlijke omgeving. Ze zullen alle neigingen overwinnen om de natuur te beroven voor winst op korte termijn en ze zullen grote ondernemingen of landen niet meer toestaan dit te doen. Toch zullen ze die verandering in het milieu ook realiseren, zodat ze meer mensen kan voeden, wat in alle opzichten binnen het plan van God voor de aarde valt.
 • De mensen zullen beseffen dat enkel leven niet voldoende is en dat ALLE mensen een redelijke levensstandaard moeten hebben die ze de mogelijkheid geeft zich met spirituele groei bezig te houden.
 • De mensen zullen begrijpen dat om tien miljard mensen een redelijke levensstandaard te geven zonder het milieu te vernietigen, er een radicale nieuwe benadering gevonden moet worden.

 

 • Deze nieuwe benadering kan alléén gevonden worden door de geestkracht te gebruiken om verder dan het huidige materialistische wereldbeeld te kijken. Deze visie houdt de mensheid op een bepaald niveau vast, waardoor mensen beperkt zijn in het gebruik van wat we op macht gebaseerde technologie zouden kunnen noemen. Hiermee bedoel ik technologie die met geweld natuurlijke hulpbronnen wegneemt en fossiele brandstoffen verbrandt of met geweld atomen splitst om energie te produceren. De onvermijdelijke gevolgen van dergelijke technologie is het beroven van het milieu om hulpbronnen te verkrijgen en het produceren van vervuiling.

Het alternatief voor de mensheid is om naar een hoger niveau te stijgen waar ze meer geavanceerde technologie kan ontvangen. Dergelijke technologie bestaat al en de geascendeerde meesters wachten gewoon op de doorbraak in bewustzijn om het vrij te geven. Dit maakt de productie mogelijk van gratis energie waarvoor geen fysieke hulpbronnen nodig zijn en daardoor het milieu geen geweld aandoet of vervuiling veroorzaakt. Ik weet dat dit als science fiction klinkt, maar dat komt alleen omdat de mensheid nog steeds vast zit in de denkwijze die denkt dat ze alles met geweld moet veroveren. Wanneer mensen deze manier van denken overwinnen, zullen ze de volledige gevolgen beseffen van de radicale waarheid die ik 2000 jaar geleden verklaard heb:

Wees niet bang, kleine kudde, want het heeft jullie Vader behaagd je het koninkrijk te schenken. (Lucas 12:32)

God is volkomen bereid de mensheid alles te geven wat ze nodig hebben om van deze planeet een paradijs, een Gouden Eeuw, te maken. Toch moeten de mensen bereid zijn het te ontvangen, want totdat dit gebeurt, zou hen technologie geven er enkel voor zorgen dat ze zichzelf vernietigen. Het grote publiek moet ook op het punt komen dat ze bereid zijn de volledige verantwoording voor hun situatie te nemen, want totdat ze dit doen, is het onvermijdelijk dat ze door een elite geregeerd zullen worden. Het blijven bestaan van een machtselite, is het directe gevolg van het feit dat de meeste mensen niet de volledige verantwoording voor hun planeet willen nemen en hun denken niet willen veranderen, zoals ik uitgelegd heb.

Dit houdt de elite aan de macht en dit maakt het ze mogelijk de kennis en technologie voor gratis energie achterhouden. De simpele waarheid is dat het de droom van de machtselite is om het monopolie te hebben en op gratis energie kan geen monopolie gelegd worden, wat betekent dat de huidige gigantische energiebedrijven verdwijnen wanneer dergelijke technologie uiteindelijk uitgegeven wordt. Dus de machtselite probeert wanhopig dergelijke technologie tegen te houden om hun monopolies in stand te houden. En zolang de mensheid geen verantwoordelijkheid heeft genomen en verandering eist, zullen ze dit kunnen blijven doen.

Positieve aspecten van de opwarming van de aarde
De opwarming van de aarde is niet beslist iets negatiefs in de zin dat het binnen het plan voor de lange termijn voor de aarde valt dat de poolijskappen moeten smelten en het klimaat milder wordt. Dit zal uitgebreide nieuwe gebieden openen die tegenwoordig niet geschikt voor landbouw zijn en dit kan een grotere bevolking voeden. De milieubeweging is echter gebaseerd op de filosofie dat overbevolking een belangrijke oorzaak voor milieuproblemen is, maar dat hoeft niet. Als mensen op een evenwichtiger wijze leven dan tegenwoordig, kan deze planeet in werkelijkheid tien miljard mensen onderhouden, dus elk aantal daaronder is GEEN overbevolking.

Maar om de planeet dat aantal mensen te laten onderhouden, moet het overhellen van de as van de aarde aanzienlijk verminderd worden, wat het klimaat gelijkmatiger kan maken en – als het samengaat met het verhogen van het collectieve bewustzijn – de voedselproductie buitengewoon toeneemt. Een rechttrekken van de as zal de temperatuurwisselingen tussen zomer en winter verminderen, maar zal de seizoenen niet helemaal opheffen. En als het proces van rechtzetten geleidelijk gebeurt, zal het geen belangrijke natuurrampen of onevenwichtige weerpatronen veroorzaken.

Een herverdeling van de economische mogelijkheden
Er moet ook een herverdeling van hulpbronnen en kansen komen, zodat de aarde niet meer door een kleine machtselite geregeerd wordt die een onevenredig hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen en rijkdom beheerst en consumeert. Er moet ingezien worden dat het de bedoeling van rijkdom is dat de meerderheid van de bevolking ervan profiteert in plaats van een kleine elite meer rijkdom te laten vergaren dan iemand ooit nodig heeft of kan uitgeven.

Opnieuw, hiervoor zullen een aantal belangrijke aanpassingen in het denken van de mensen nodig zijn en als de mensheid zich tegen dit proces blijft verzetten, zal de frictie alleen maar toenemen, wat leidt tot toenemende opwarming en meer ontwrichtende weerpatronen. Als je terugkijkt, zul je zien dat in de (19)60er jaren van de vorige eeuw een nieuwe trend begon die het bewustzijn van de mensen van een wereldgemeenschap en de onderlinge verbondenheid van het leven deed groeien. Maar tot dusver heeft zich dat niet in voldoende veranderingen in het bewustzijn van het grote publiek vertaald. In plaats daarvan heeft de heersende machtselite misbruik gemaakt van de trend door een beweging te beginnen die globalisering misbruikt als dekmantel van de macht en controle van de elite uit te breiden.

Om deze trend om te keren, zodat het wereldbewustzijn tot een universeel gevoel van verantwoordelijkheid leidt, moeten de meest spirituele mensen wakker worden en beseffen dat zij de heerschappij over deze planeet moeten nemen. Hierbij moet worden beseft dat elke kwestie door de machtselite kan en zal worden gebruikt om hun doeleinden te bevorderen. En de milieukwestie, waaronder de opwarming van de aarde, is hier geen uitzondering op zoals wij in ‘Healing Mother Earth’ uitleggen.

Het planetaire immuunsysteem
Het is belangrijk te begrijpen dat alles wat op het fysieke niveau plaatsvindt een parallelle component op de drie hogere niveaus heeft. Vooral fysieke milieuverontreiniging is slechts het zichtbare gevolg van vervuiling in de emotionele en mentale rijken in de vorm van verkeerd gekwalificeerde energie die geproduceerd wordt door gedachten en gevoelens die niet op liefde gebaseerd worden. Wanneer deze energie intens genoeg wordt, stroomt ze over en versterkt het effect van fysieke vervuiling. Met andere woorden, de fysieke component van de opwarming van de aarde is de uitstoot van broeikasgassen, maar onder normale omstandigheden zouden natuurlijke processen in staat zijn om dit zonder verwoestende gevolgen voor hun rekening te nemen. De planeet kent processen die net als het menselijk immuunsysteem werken en de systemen die giftige en afvalstoffen uit het lichaam verwijderen.

Maar dit systeem is met de andere drie niveaus van het universum verbonden, dus wanneer er teveel emotionele en mentale energie wordt verzameld, zal dit het fysieke zuiveringsproces reduceren – ongeveer zoals je immuunsysteem verzwakt wordt wanneer je onder emotionele stress staat. Het gevolg is dat de verontreiniging erger wordt, dus als het planetaire systeem goed zou functioneren, zou de uitstoot van broeikasgassen geen merkbaar effect op het klimaat hebben. Mijn punt is dat voor degenen die zich zorgen maken over het leefmilieu en open staan voor spirituele oplossingen, het opzeggen van de invocaties van Moeder Maria een heel productieve manier is om het totale energiesysteem van de planeet te zuiveren. En als deze inspanning een kritieke massa bereikt, zou dit het systeem bevrijden zichzelf te zuiveren en zodoende de gevolgen van fysieke verontreiniging minimaliseren.

Het debat over de opwarming van de aarde en dubbele agenda’s
Het debat is complexer dan het vraagstuk zelf, omdat er zoveel verschillende groepen zijn die het proberen te beïnvloeden en ze hebben hiervoor zoveel verschillende motivaties. Dit volledig onderzoeken zou ons bij de kern brengen van wat er met de aarde aan de hand is, maar dit zal moeten wachten totdat er meer achtergrondleringen gegeven worden. Wat ik op dit moment kan zeggen, is dat het absoluut noodzakelijk is dat de meest spiritueel bewuste mensen het naïeve geloof overwinnen dat iedereen die beweert voor het milieu te werken, dit vanuit welwillende motieven doet.

Het trieste feit is dat er nauwelijks een gebied van menselijk debat is waarin meer manipulatie bestaat dan in het milieudebat. De reden hiervoor is natuurlijk dat hier meer op het spel staat dan op vrijwel elk ander discussiegebied, aangezien het een kwestie is van macht over mondiale hulpbronnen. Dus zijn er veel verschillende spelers die veel verschillende – en vaak wederzijds onverenigbare – belangen nastreven. Wat misschien lijkt op een heilzame zaak om het milieu te redden, is vaak niet meer dan camouflage voor een dubbele agenda.

Moeder Maria beschreef al een van de belangrijkste factoren in het milieudebat, namelijk dat een aantal zeer grote ondernemingen milieuorganisaties gebruiken als dekmantel om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te beperken en zodoende zichzelf een door de regering gesanctioneerd monopolie te geven. Deze beweging – en verscheidene algemeen bekende milieuorganisaties – vindt echter haar oorsprong in de 19e eeuw toen de ontdekking van natuurlijke hulpbronnen in de Westen van de Verenigde Staten de economische dominantie van ‘het oude geld’ in de Noordelijke Staten dreigde omver te werpen. Dus zijn bepaalde grote zakenlieden uit het Oosten van de VS begonnen met verschillende milieuorganisaties en financieren deze.

Zonder twijfel zijn dergelijke organisaties hun oorspronkelijke bedoeling ver voorbij gestreefd en tijdens de koude oorlog werd een aantal ervan sterk beïnvloed door de propagandamachine van de Sovjet Unie en haar pogingen om economische groei in het Westen te beperken. Dit leidde tot de beweging die bekend staat als ‘ Limits to Growth’, die beweerde dat er een grens was aan de economische groei en de omvang van de menselijke bevolking. Westerse landen hadden de keus tussen het instorten van of een vrijwillige beperking van de groei. Het middel om groei te beperken, was de staat zeggenschap te geven over de hulpbronnen en de economie en daarmee werd een systeem gecreëerd dat heel erg leek op een communistische systeem, maar met een andere naam.

Zoals ik boven noemde, is er inderdaad een grens aan de groeicijfers in de bevolking en de economie, die kan aanhouden zolang de mensheid vastzit in een op geweld gebaseerde technologie. Er zit dus een zekere dosis waarheid in de beweringen die nog altijd door de milieuorganisaties gedaan worden. Zolang de discussie echter niet verder gaat dan materialistische oorzaken, dient het debat op zich een groter doel, namelijk te voorkomen dat het bewustzijn van de mensheid naar een heel nieuw niveau verhoogd wordt. En dit is het ware doel achter het huidige milieudebat.

Wees wijs als slangen
Er zijn inderdaad goed bedoelende mensen – zelfs velen in de top tien procent van de spiritueel meest bewuste mensen – die overgehaald zijn om milieudoelen te steunen zonder de verborgen agenda erachter te zien. Dit is vaak bereikt door emotioneel beladen zaken te presenteren, zoals het redden van een bepaalde diersoort of een kwetsbaar milieu – dat vaak aangeduid wordt met de fictieve benaming ‘ecosysteem’. Let wel dat ik hier niet zeg dat sommige van deze gevallen het niet waard zijn en het noodzakelijk is. Het is inderdaad nodig – om maar eens twee voorbeelden te noemen – om de walvissen en het regenwoud te redden van onbeperkte economische uitbuiting. Maar mijn grotere punt is dat door mensen hun aandacht op dergelijke geïsoleerde onderwerpen te laten richten, hun aandacht ‘handig’ van het algemene vraagstuk achter de schermen wordt afgeleid.

Veel milieuvraagstukken zijn gewoonweg een camouflage die doelbewust gebruikt wordt om de diepere kwesties te verdoezelen. De belangrijkste zaak die verdoezeld wordt, is de noodzaak om een hoger en spiritueler wereldbeeld te ontwikkelen. Dit wordt bereikt door de aandacht op materiële kwesties en zaken te vestigen, vaak door de vereenvoudiging van een kwestie die wijst op een heel gewoon probleem met een goed omschreven zondebok. Bijvoorbeeld, walvisjagers en houthakkers hebben de schuld en als wij ze tegenhouden, zullen we de walvissen en het regenwoud redden.

Dergelijke emotioneel beladen milieukwesties worden vaak gesteund door een dubieuze wetenschap, waarbij één wetenschapper door een andere wordt geciteerd die weer door anderen wordt geciteerd totdat er een ‘een meerderheid van wetenschappelijk bewijs’ is die niet waar is, maar voor leken overtuigend lijkt. Het algemene effect is dat mensen het gevoel kunnen krijgen dat ze iets voor de aarde aan het doen zijn, maar hun aandacht wordt heel handig afgeleid van het nadenken over de diepere oorzaken. Dit verbergt natuurlijk het bestaan van de machtselite als de werkelijke uitbuiters van het milieu.

De op geweld gebaseerde denkwijze
De algemeen dubbele agenda is het feit dat de machtselite zich heel goed bewust is van het gevaar dat de mensheid tot een spirituelere visie op het leven zou kunnen komen. Zij weten dat als dit zou gebeuren, zij ontmaskerd zouden worden en eenmaal ontmaskerd zouden ze de macht over de bevolking verliezen die ze eeuwen, zelfs millennia lang, gehad hebben.

De machtselite heeft een denkwijze die geheel gebaseerd wordt op een vervorming van de opdracht zich te vermenigvuldigen en heerschappij over de aarde te hebben. Zij zien de aarde en het grote publiek als vijanden die met geweld onderdrukt moeten worden en deze denkwijze beperkt de mensheid tot een op geweld gebaseerde technologie. De elite heeft met geweld de macht genomen en ze zullen er alles aan doen om die te behouden, waaronder het verhinderen dat de hele planeet naar een hoger niveau stijgt. Hoewel deze mensen denken dat ze heel hoog ontwikkeld en intelligent zijn, zijn ze in werkelijkheid de blinde leiders waarvoor ik ongeveer 2000 jaar geleden de mensen gewaarschuwd heb:

Laat ze maar. Het zijn blinden die blinden leiden. En als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een kuil. (Matteüs 15:14)

Luister, ik stuur jullie als schapen onder de wolven. Wees dus zo slim als slangen en zo onschuldig als duiven. (Matteüs 10:16)

Pas op voor de valse profeten. Ze komen in schaapskleren naar u toe, maar in werkelijkheid zijn het roofzuchtige wolven. (Matteüs 7:15)

De machtselite heeft de macht genomen door de bevolking te verdelen en ze zullen er alles aan doen om de bevolking verdeeld te houden. Je zult dus veel tegenstrijdige agenda’s in het milieudebat zien en ze dienen gewoon de grotere zaak van de mensen verdeeld te houden waardoor de onderliggende oorzaak van de agenda van de elite die de macht wil, verborgen gehouden wordt. De mensen in de elite denken op een wijze die geheel op geweld gebaseerd wordt en één van hun belangrijkste succesverhalen is de koude oorlog, waarbij ze erin geslaagd zijn spanning te creëren tussen het communistische en kapitalistische blok.

Dit werd uitgevoerd door bepaalde Westerse financiers die letterlijk de bolsjewistische revolutie en de opbouw van de Sovjet Unie tot een belangrijke militaire macht in het leven geroepen en gefinancierd hebben. Dit heeft voor de wapenwedloop gezorgd die decennia lang het militair-industriële complex aan de macht en winstgevend hield. Zoals ik zei, de milieudiscussie in het Westen werd een werktuig om de spanning op te voeren en wordt nog steeds voor dit doel gebruikt. Grote multinationals gebruiken deze discussie ook om het monopolie in opkomende economieën te krijgen waar het moeilijk voor hen was om vaste voet aan de grond te krijgen.

Vanuit een oppervlakkig perspectief lijkt er een conflict te zijn tussen grote multinationale ondernemingen en milieuorganisaties, maar dit lijkt alleen maar zo aan de buitenkant. Op een dieper niveau werken ze beide voor dezelfde algemene agenda, die bestaat uit spanningen en conflicten creëren die de machtselite aan de macht houdt. En zelfs achter de machtselite zit er een grotere agenda om de dualistische krachten over deze planeet te laten heersen en het spirituele ontwaken te verhinderen dat op het punt staat door te breken.

Het ontstaan van de machtselite wordt kort in deze sectie uitgelegd, maar zal volledig worden uitgelegd in het binnenkort te verschijnen boek van Maitreya. Toch is, zoals ik hierboven zei, de onderliggende boodschap dat de menselijke bevolking de oorzaak van de milieuproblemen is en dat de elite de verlossers zijn die voor alles zorg kan dragen – als de bevolking zich maar aan hun macht onderwerpt. De elite probeert altijd een probleem te creëren en werpt vervolgens zichzelf op als de enige oplossing voor het probleem dat zij gecreëerd hebben. Maar zoals ik overal op deze website zeg, kun je een probleem niet oplossen als je nog vastzit in dezelfde bewustzijnsstaat die het probleem gecreëerd heeft. En daarom zijn er geen echte oplossingen voor de milieuproblemen totdat de bevolking wakker wordt en boven de op geweld gebaseerde, dualistische denkwijze die de elite verblindt, gaat staan.

Mijn punt hier in het algemeen is om degenen die voor deze website openstaan, zich ervan bewust te laten worden dat als je de best mogelijke bijdrage wilt leveren aan het oplossen – het werkelijk oplossen – van milieuproblemen, je zou moeten beginnen om je denken als volgt aan te passen:

 •  De aarde werd als een platform voor spirituele ontwikkeling van de mensheid geschapen. Ze werd niet geschapen als een ongerepte natuurlijke leefwereld zonder mensen.
 •  De rol die jou toebedacht is, is om medeschepper te zijn die heerschappij neemt over je eigen geest en daarna over het milieu van de aarde en die op één lijn te brengen met de visie en wetten van God.

 

 •  Het is de bedoeling dat de aarde tien miljard mensen onderhoudt die allen een comfortabele levensstandaard hebben.

 

 •  Dit kan alleen door dramatische veranderingen in de politiek en technologie.

 

 • De enige echte oplossing voor de huidige milieuproblemen is dat de mensheid op het niveau komt waarop ze technologie kan ontvangen die niet op geweld wordt gebaseerd.

 

 • Om dit te laten gebeuren, moet het bewustzijn van de mensheid een grote sprong maken en de top tien procent van de spiritueel meest bewuste mensen moeten de voorlopers voor deze overgang zijn. Persoonlijk Christusschap bereiken en anderen inspireren om het pad naar Christusschap te volgen, is dus de belangrijkste bijdrage die je kunt leveren voor de oplossing van de milieuproblematiek. Vanzelfsprekend houdt dit in dat je mensen vertelt over het verband tussen het bewustzijn en fysieke omstandigheden, waaronder milieuproblemen.

Hoe je waarachtig milieubewust bent
Het grotere bewustzijn dat tevoorschijn moet komen, is dat de Westerse maatschappij eeuwenlang, zelfs, millennia, op het verkeerde spoor heeft gezeten, misleid door zowel het orthodoxe christendom als de materialistische wetenschap – die beide als dekmantel door de machtselite zijn gebruikt. De meest doeltreffende manier voor de elite om een debat te manipuleren is door twee tegenovergestelde polariteiten op te zetten en de mensen te laten geloven dat ze voor een van beide moeten kiezen; toch dienen beide polariteiten ervoor om een situatie in stand te houden waardoor een kleine elite de bevolking kan domineren. Dit verdoezelt dat er een alternatief voor beide benaderingen is, namelijk om meer inzicht in de situatie te krijgen.

De geascendeerde meesters staan klaar en is bereid te werken met de hoogst bewuste mensen om een hoger milieubewustzijn voort te brengen. We zijn in feite al begonnen dit door verscheidene personen uit te brengen, maar het is nog niet algemeen geaccepteerd, omdat de belangrijkste media er niets van willen weten. Het primaire idee dat moet worden begrepen, is dat deze planeet voor een speciaal doel werd gecreëerd, namelijk de spirituele evolutie van de mensheid.

Zodoende is alles op aarde opgezet om de mensheid de best mogelijke kansen te geven om de basisles in het leven te leren, namelijk dat mensen de geestkracht hebben om hun eigen fysieke omstandigheden te creëren. Ieder mens heeft – gedurende vele levens – zijn of haar persoonlijke omstandigheden in het leven geroepen en de mensheid heeft – gedurende vele millennia – collectief veel van de beperkingen gecreëerd die je vandaag de dag op aarde ziet.

Toch zijn de wetten van God zo opgezet dat als mensen hun bewustzijn verhogen, de fysieke omgeving op dezelfde manier reageert. De huidige onbalans in de natuur, zelfs het zogenaamde gebrek aan natuurlijke hulpbronnen is een product van het feit dat de mensheid haar evenwicht verloren heeft en mede-geschapen heeft buiten Gods wet om. De wetten van God zijn opgezet om de mensheid het overvloedige leven op aarde te geven. En door zich met Gods wetten in overeenstemming te brengen, zullen mensen omstandigheden kunnen voortbrengen die tien miljard mensen kunnen onderhouden, die een comfortabel materieel leven leiden zonder de natuurlijke hulpbronnen uit te putten, de balans in het leefmilieu te vernietigen of het planetaire klimaat te ontregelen.

De naakte waarheid is dat de machtselite decennia lang het milieuvraagstuk gebruikt heeft om de overtuiging te vestigen van een op handen zijnde ondergang die de mensheid dan motiveert om hun vrijheid, rechten en geld op te geven. Tijdens de Middeleeuwen gebruikte de elite het christelijke geloof in hel en vagevuur om mensen bang te maken. Maar toen ze met de materialistische wetenschap aankwamen, nam dit geloof af en moesten ze met alternatieven aankomen. Daar bestaan verscheidene vormen van, waaronder helse ziekten, invasies van buitenaardse ruimtewezens, een asteroïde die de aarde raakt, ineenstorting van de economie, kernoorlogen en – natuurlijk – de verwoesting van het milieu.

Het plan van de elite is een uitgebreide paniek te creëren waardoor mensen zullen geloven dat ze tussen twee kwaden moeten kiezen, wat het voorspelbaar maakt dat ze altijd zullen kiezen voor wat het mindere kwaad toe lijkt. Maar je moet alleen maar tussen twee kwaden kiezen, omdat je een beperkt begrip van de situatie hebt en je hebt alleen maar een beperkt begrip, omdat je niet bereid geweest bent je Christusonderscheid te gebruiken om inbreng te zoeken van een bron die boven de dualiteit van het ego staat en verder gaat. Die bron is natuurlijk je eigen Christus Zelf en de Opgevaren Schare.

Wanneer je inbreng zoekt, zie je dat er altijd een alternatief bestaat voor de door mensen gemaakte polariteiten. Dat alternatief is uit te stijgen boven de dualistische benadering van het leven waardoor je altijd in tegengestelde richtingen getrokken wordt door twee polariteiten. Het alternatief is om door de geest van Christus naar het leven te kijken waardoor je ziet dat ‘bij mensen dit onmogelijk is, maar met God is alles mogelijk’ (Matteüs 19:26). Zoals boven uitgelegd, wanneer de mensheid op één lijn komt met de wetten van God, zoals hierboven uitgelegd is, is het mogelijk om milieuproblemen op te lossen zonder je democratische en economische vrijheden op te geven en een machtselite toe te staan ieder aspect van je leven te beheersen.

Door de machtselite toe te staan om het milieudebat te blijven beheersen, is het in feite zeker dat het debat op een dood spoor blijft en zodoende zullen de milieuproblemen alleen maar erger worden. De machtselite wordt zo door spirituele hoogmoed verblind dat ze in de richting van de afgrond blijven gaan, wat ze aanzet – zoals zo vaak in het verleden – om de kip te doden – in dit geval een hele planeet – die de gouden eieren legt.

Ik weet dat mijn uitleg het kan laten lijken alsof het voor één persoon hopeloos is iets aan deze manipulatie te doen, maar vergeet niet dat de elite je altijd dit wil laten geloven. Hun onderliggende boodschap is dat één persoon geen verschil kan maken. Maar de onderliggende boodschap van mijn leven en de levens van vele andere mensen is dat één persoon daadwerkelijk het verschil KAN maken – wanneer hij of zij met God werkt.

Laat daarom elk gevoel van overweldigd te zijn los en laat God in jou je tonen hoe jij een persoonlijke bijdrage kunt leveren om veranderingen aan te brengen. Onthoud altijd dat om de machtselite te laten triomferen, het alleen nodig is dat de top tien procent niets doet.

Noot: Voor meer inzichten in milieuvraagstukken, de machtselite en onze relatie tot de planeet waar wij op leven, die het boek ‘Healing Mother Earth’.