WIN06: Wonderinvocatie om Conflicten te verteren

Roept spiritueel licht op om alle gewelddadige conflicten te verteren, zowel nieuwe als oude

Instructies: Deze invocatie wordt in de eerste plaats gegeven voor het oplossen van menselijke conflicten, om te voorkomen dat een crisis escaleert in grootschalig geweld en oorlog, of om een eind aan een oorlog te maken die al aan de gang is.

Instructies: Deze invocatie is geen passief gebed waarin je God vraagt iets voor jou te doen. Deze invocatie is een actief gebed, een medescheppend gebed, waarin jij je volledig bewust bent van Gods opdracht aan alle mensen om ‘te vermenigvuldigen en heerschappij over de aarde te nemen!’ Jij vermenigvuldigt jouw spirituele licht, waardoor je meer van Boven aanroept en vervolgens zend je dat licht weg om de heerschappij te nemen over de omstandigheden die met dit conflict te maken hebben. Jij bent de open deur, waardoor Gods licht deze wereld kan inkomen om heerschappij over deze situatie nemen.

De uitdrukking ‘besluitvormers’ heeft betrekking op alle mensen die in dit conflict verwikkeld zijn en er door worden beïnvloed – met inbegrip van iedereen die van de situatie op de hoogte is. Hoewel veel van deze mensen niet in de positie zijn om besluiten te nemen over de aspecten van de situatie in de buitenwereld, zijn we echter wel allemaal bij machte de keus te maken of we ons met negatieve energie bezig houden, waardoor de crisis intensiveert, of de negatieve spiraal te stoppen, waardoor het conflict vermindert. Elk conflict wordt door een draaikolk van negatieve energie aangedreven die de mensen overweldigt en in de richting van geweld drijft. Zo is iedere betrokkene – met wie bedoeld wordt: iedereen die het conflict kent – in een positie het besluit te nemen de neerwaartse spiraal te versterken of te beëindigen. En alleen als een beslissend aantal mensen het besluit neemt de spiraal te stoppen, zal het conflict worden opgelost. Daarom is het doel van deze invocatie mensen van negatieve energie te bevrijden, zodat wij allemaal echt vrij het besluit kunnen nemen voor het leven kiezen.

Besef dat jij ook een besluitvormer bent en daarom roep jij ook jouw eigen bescherming en jouw eigen groei op. Je roept op tot het helen van alle conflicten in jouw eigen ziel, zodat je niet een huis zult zijn dat onderling verdeeld is. In de meest brede zin van het woord zijn alle mensen besluitvormers, omdat wij allemaal ons aandeel aan de spiraal van strijd en geweld leveren die al duizenden jaren aan de gang is. Deze invocatie roept dus op tot heling van de collectieve psyche van de mensheid.

Als je geen tijd hebt voor de hele rozenkrans, kun je de onderdelen 1, 2 en 4 in één sessie opzeggen en de delen 1, 3 en 4 de volgende keer.

 

Deel 1

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Geliefde Aartsengel Michaël, Moeder Maria, Shiva, de Dhyani Boeddha’s en Kuan Yin, ik draag deze invocatie op aan de manifestatie van de bescherming, verlichting en heling van alle zielen die worden beïnvloed door… (Beschrijf het conflict of de crisis, waarvoor je heling oproept.)

 

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, Wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk, door ons op aarde geopenbaard, waardoor dit conflict door jouw vrede wordt vervangen. Wij aanvaarden onze verantwoording jouw vrede op aarde te openbaren, zoals die in de hemel wordt geopenbaard. Wij aanvaarden dat elk conflict een gevolg is van de bewustzijnsstaat van de besluitvormers en wij beloven ons bewustzijn te verhogen en daarmee alle andere besluitvormers met ons te verheffen.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de gelegenheid geeft alles te zijn wat jij bent en wij nemen de heerschappij over dit conflict. Wij erkennen dat jij ons onze tekortkomingen vergeeft, evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het universum ons teruggeeft wat wij uitzenden. Wij aanvaarden dat dit conflict een gevolg is van het feit dat het universum de energie van lagere kwaliteit terug spiegelt die door de besluitvormers uitgezonden werd, zowel nu als in het verleden. Wij beloven de neerwaartse spiraal van energie van lagere kwaliteit nu te stoppen. Wij roepen de vlam van Wonderbare Vergeving aan om alle besluitvormers te omringen opdat wij God, onszelf en alle mensen kunnen vergeven voor welk leed ook dat dit conflict met zich mee heeft gebracht, zowel nu als in het verleden.

Wij nemen de verantwoording voor ons leven en alle aspecten van dit conflict. Wij beloven ons boven de verzoekingen van het lagere zelf te verheffen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en tot in eeuwigheid, in dit conflict worden geopenbaard. Wij bevestigen dat wij jou niet de schuld van dit conflict zullen geven en dat wij er de verantwoordelijkheid voor zullen dragen, waardoor wij ons van alle negatieve gevoelens bevrijden die ervoor zorgen dat wij enkel nog meer energie een lagere kwaliteit geven en de weg bereiden voor conflicten in de toekomst. Wij beloven de neerwaartse spiraal van één conflict dat tot meerdere conflicten leidt, te stoppen en wij aanvaarden dat het nu door jouw almacht in de hemel is geschied, die door ons als de almacht op aarde werkt. Amen.

 

Deel 2

Aartsengel Michaël, vernietig de illusies van oorlog
1. Met het gezag van de Christusvlam in mij roep ik Aartsengel Michaël op jouw Vlammende Aanwezigheid boven dit conflict te manifesteren. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle duistere krachten, duistere geesten en draaikolken van energie die de leugen die dit conflict voeden, creëren of in stand houden en die de besluitvormers zo ver brengt dat oorlog onvermijdelijk wordt. Aartsengel Michaël, VERNIETIG de leugen dat geweld of oorlog onvermijdelijk is! VERNIETIG de leugen dat geweld een passende oplossing voor conflicten is! VERNIETIG de leugen dat geweld de enige of allerbeste oplossing voor conflicten is! Aartsengel Michaël, onthul de waarheid dat strijd altijd een keuze is en dat conflicten nooit ophouden, totdat wij voor vrede kiezen.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen,
jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen heerschappij over ons leven
en manifesteren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauwvlammende zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle duistere krachten en duistere geesten die de leugen creëren of in stand houden dat wanneer iemand anders Gods gebod: “Gij zult niet doden!” heeft overtreden, het plotseling aanvaardbaar wordt dat wij het wel doen. Aartsengel Michaël, VERNIETIG de leugen dat doodslag of geweld in de ogen van God kan worden gerechtvaardigd. VERNIETIG de leugen dat het doel de middelen heiligt en dat wij Gods wet kunnen herstellen door Gods geboden te overtreden. Aartsengel Michaël, onthul de waarheid dat de enige manier om Gods koninkrijk op aarde te brengen, is door het gebod na te leven om God met heel ons hart lief te hebben en onze naaste als onszelf.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

3. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle duistere krachten en duistere geesten die de leugen creëren of in stand houden dat het doden van onze vijanden ons een beloning in de hemel oplevert. Aartsengel Michaël, VERNIETIG de leugen dat doodslag en geweld ons misschien niet wordt aangerekend of door God wordt beloond. VERNIETIG de leugen dat God ooit iemand heeft opgeroepen aan een Heilige Oorlog te beginnen. Aartsengel Michaël, onthul de waarheid dat God niet met zich laat spotten en dat wij onvermijdelijk oogsten wat wij gezaaid hebben. Onthul de waarheid dat zelfs degenen die denken in naam van God te doden, hun rechtmatige loon niet zullen ontlopen, omdat degenen die met het zwaard leven, door het zwaard zullen sterven en degenen die wind zaaien, storm oogsten.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

4. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle duistere krachten en duistere geesten die de leugen creëren of in stand houden dat wanneer er doden gevallen zijn, enkel nog meer bloedvergieten de zaak voor God kan rechttrekken. Aartsengel Michaël, VERNIETIG de leugen dat het doden van meer mensen op de een of andere manier als tegenwicht kan dienen voor eerder bloedvergieten. VERNIETIG de leugen dat meer bloed vergieten eerder begane misdaden kan wegwassen. Aartsengel Michaël, onthul de waarheid dat God een God van liefde is die nooit bloedoffers eist om zonden te vereffenen. Stroop de illusie van ons af dat twee kwaden iets kunnen goedmaken.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

5. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle duistere krachten en duistere geesten die de leugen creëren of in stand houden dat het gebruik van geweld of een oorlog beginnen om een land of een groep mensen te verdedigen, noodzakelijk is. Aartsengel Michaël, VERNIETIG de leugen dat geweld of kracht ooit een efficiënte manier van verdedigen kan zijn. VERNIETIG de leugen dat er geen alternatief is voor oorlog voeren. Aartsengel Michaël, onthul de waarheid dat het juiste te doen in Gods ogen, de allerbeste vorm van persoonlijke en nationale bescherming is, zodat de kracht van God ons kan beschermen. Help ons in te zien dat wij ,wanneer wij onze toevlucht tot geweld nemen, ons van God losmaken en dan buiten Gods bescherming vallen.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

6. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle duistere krachten en duistere geesten die de leugen creëren of in stand houden dat de allerbeste oplossing voor het huidige conflict is dat wij alle mensen doden die wij als onze vijand beschouwen. Aartsengel Michaël, VERNIETIG de leugen dat volkerenmoord conflicten oplost of in de ogen van God rechtvaardig is. VERNIETIG de leugen dat wij ongestraft met volkerenmoord kunnen wegkomen. Aartsengel Michaël, maak de waarheid bekend dat wat wij anderen aandoen, het universum onvermijdelijk ons zal aandoen en dat de geweldspiralen op deze planeet dan blijven bestaan tot de mensen ervoor kiezen de andere wang toe te keren, wát hen ook wordt aangedaan.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

7. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle duistere krachten en duistere geesten die de hypocrisie creëren of in stand houden die mensen het gevoel geeft dat zij altijd gelijk hebben en hun vijanden ongelijk. Aartsengel Michaël, VERNIETIG de leugen dat er een dubbele moraal is, namelijk dat wat anderen doen gewelddadig is, maar wat wij doen rechtmatig en noodzakelijk is. VERNIETIG de leugen dat wij op de een of andere manier Gods uitverkoren volk zijn en dat we daarom boven Gods wet staan. Aartsengel Michaël, onthul de waarheid dat niemand met het overtreden van Gods wet kan wegkomen en dat Gods uitverkoren volk de mensen zijn die volgens zijn Wet van Liefde leven.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

8. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle duistere krachten en duistere geesten die de leugen creëren of in stand houden dat het verdedigen van onze nationale eer, ons land of onze levenswijze, belangrijker is dan mensenlevens. Aartsengel Michaël, VERNIETIG de leugen dat nationaal of persoonlijk aanzien het doden van andere mensen rechtvaardigt. VERNIETIG de leugen dat een stuk land of een lijn op een kaart meer waard is dan een mensenleven. VERNIETIG de leugen dat het in stand houden van onze levenswijze belangrijker is dan het behoud van ons leven en dat van anderen. Aartsengel Michaël, maak de waarheid bekend dat God ons heeft gezegd niet te doden, omdat een mensenleven belangrijker is dan alle menselijke kwesties. God heeft ons het leven gegeven en alleen God heeft het recht dit terug te nemen. Stroop de illusie van de massa af dat wij het recht hebben voor God te spelen.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

9. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle duistere krachten en duistere geesten die de leugen creëren of in stand houden dat onze leiders altijd gelijk hebben en dat hen aanvechten niet vaderlandslievend is. Aartsengel Michaël, VERNIETIG de leugen dat wij, als onze leiders om oorlog roepen, hen altijd moeten steunen. VERNIETIG de leugen dat wij niet vaderlandslievend zijn als wij tegen oorlog te zijn en een andere aanpak van conflicten eisen. Aartsengel Michaël, onthul de waarheid dat het in de eerste plaats onze plicht is loyaal ten opzichte van God te zijn en dan pas ten opzichte van ons land en dat het ons recht is te eisen dat onze leiders zich door de Wet van Liefde laten leiden.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

 

Help alle besluitnemers voor het Leven te Kiezen!
Geliefde Aartsengel Michaël, red ons of wij komen om! (3x).
Aartsengel Michaël, red alle besluitvormers van het doodsbewustzijn dat ervoor zorgt dat wij onszelf beschouwen als sterfelijke menselijke wezens die van hun God gescheiden zijn.

Geliefde Aartsengel Michaël, gij Beschermer van het Geloof, als de mensen het beter zouden weten, zouden ze het beter doen en ik roep jou toe alle besluitvormers los te snijden van de leugens van de antichrist die onze ziel omringen, waardoor wij niet de kans krijgen de ware, spirituele oorzaak van dit conflict te begrijpen. Aartsengel Michaël, help alle besluitvormers aan het doodsbewustzijn te ontstijgen en vrij te zijn de waarheid van Christus en de stralende werkelijkheid van God te zien. Snijd ons los om God te zien en niet langer als menselijke wezens te leven, maar als de spirituele wezens die wij waarachtig zijn.

Aartsengel Michaël met het gezag van mijn vrije wil zeg ik nu uit naam van alle besluitvormers: “Wij zijn bereid ons leven te veranderen. Wij zijn bereid ons sterfelijke levensgevoel, ons sterfelijke identiteitsgevoel, te verliezen dat gebaseerd wordt op de beperkingen van deze wereld en de dualiteit van het menselijke denken. Wij zijn bereid ons oog op één doel gericht te houden opdat wij aan de subtiele leugens van het kromme denken voorbij kunnen zien en met het Licht van Christus gevuld worden. Wij zijn bereid onze emotionele gehechtheid aan de dingen op deze wereld en de beperkingen die zo echt lijken, op te geven. Wij zijn bereid dit levensgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te winnen en onze ware identiteit als zonen en dochters van God te aanvaarden.”

Daarom zeg ik nu, met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

WIJ KIEZEN VOOR HET LEVEN! (4x)

“Wij kiezen het bewustzijn van het leven, het Christusbewustzijn, en wij aanvaarden dat wij eeuwig in het Licht van Christus leven. Wij aanvaarden dat de grondslag voor alle verschijnselen op deze wereld het wezen van onze God is en daarom beloven wij geen enkel wereldlijk verschijnsel als blijvend te beschouwen. Wij bevestigen dat God overal is en daarom ook in ons. Wij kiezen ervoor één te zijn met onze God, en daarom zijn wij de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël op deze wereld.”

 

Aartsengel Michaël, bind alle duistere krachten die achter dit conflict zitten
1. Met het gezag van de Christusvlam in mij roep ik Aartsengel Michaël op alle leiders te binden en te ontmaskeren die dit conflict in het geheim manipuleren door het vertrouwen van hun eigen mensen te schenden. Stroop de blindheid van alle besluitvormers af die ons verhindert te zien wat onze leiders achter onze rug om doen. Verlicht ons opdat wij alle propaganda kunnen doorzien die door de regeringen en de media in de landen die bij dit conflict betrokken zijn, worden verspreid. Ontmasker de valse profeten in kerk en staat, degenen die beweren voor de goede zaak te werken, maar ondertussen plannen smeden om de mensen in hun macht te krijgen. Aartsengel Michaël, vernietig NU alle rookgordijnen en haal ze weg!

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

2. Aartsengel Michaël, neem gezag over dit conflict en verteer alle illusies die de leiders en de mensen van de media in alle betrokken landen verblinden. Stroop de illusie van hen af dat nationale veiligheid het overtreden van de wetten van God en de mens kan rechtvaardigen. Stroop de illusie van hen af die hen laat denken dat alleen het aanhoudende gebruik van geweld hen tegen geweld kan beschermen. Snijd alle besluitvormers los om in te zien dat hoe meer geweld wij gebruiken, hoe meer het universum een tegenkracht zal genereren. Maak ons bewust van de realiteit dat geen enkel land het universum kan verslaan. Aartsengel Michaël, doorbreek de planetaire illusie om je met geweld te verdedigen en verteer het NU!

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

3. Aartsengel Michaël, neem gezag over dit conflict en bind de duistere geesten en gevallen engelen die de verziekers zijn, de mensen die conflicten in het leven proberen te roepen om Gods ongelijk te bewijzen. Aartsengel Michaël, zend miljarden engelen met de Blauwe Vlam om deze boosdoeners te binden die beweren dat zij voor de vrede aan het werk zijn, maar enkel oorlog willen. Snijd alle besluitvormers los van de leugens en verzoekingen die de verziekers gebruiken om ons te ergeren en ons te verstrikken in de zinloze zucht naar vernietiging. Stroop alle blindheid van ons af opdat we eindelijk de waanzin van het eeuwigdurende conflict kunnen inzien. Aartsengel Michaël, bind de verziekers, NU!

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

4. Aartsengel Michaël, neem gezag over dit conflict en bind alle gevallen engelen en hun handlangers die geweld gebruiken om ons in spirituele slavernij te verstrikken. Aartsengel Michaël, zend miljarden engelen met de Blauwe Vlam om deze boosdoeners te binden en snijd ze af van het licht van God. Snijd alle besluitvormers los van de leugens en verzoekingen die ervoor zorgen dat wij de oude karmische patronen herhalen, waardoor de geweldsspiraal voortduurt en wij ons levensbloed aan de duistere krachten geven. Stroop alle blindheid van ons af die ons laat denken dat wij ons land, ras, etnische groep of onze eer verdedigen, terwijl wij in werkelijkheid het vee zijn dat door de krachten van het kwaad naar de slachtbank wordt geleid. Aartsengel Michaël, bind deze krachten, NU!

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

5. Aartsengel Michaël, neem gezag over dit conflict en bind alle duistere geesten en gevallen engelen, die de verdeel-en-heerstactiek gebruiken om de kinderen van God uiteen te drijven. Aartsengel Michaël, zend miljarden engelen met de Blauwe Vlam om deze boosdoeners te binden en ze van de aarde te verwijderen. Snijd alle besluitvormers los van de leugens en verzoekingen die ons laten denken dat verdeeldheid en conflicten belangrijker zijn dan eenheid en vrede. Stroop alle blindheid van ons af die ons laat denken dat wij het werk van God doen wanneer wij onze spirituele broeders doden. Aartsengel Michaël, bind deze duistere geesten en gevallen engelen, NU!

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

6. Aartsengel Michaël, neem gezag over dit conflict en bind de achtergebleven zielen, degenen die hun ego niet willen opgeven en weigeren naar hun vereniging met God toe te groeien. Geliefde Jezus, zend jouw engelen van het oordeel om deze recalcitrante zielen het besef bij te brengen dat zij, óf hun leven moeten veranderen, óf van de aarde verwijderd worden. Aartsengel Michaël, snijd alle besluitvormers los van de hoogmoed die ons met tegenzin onze verkeerde daden en opvattingen laat toegeven. Stroop alle blindheid van ons af die ervoor zorgt dat wij het gevoel krijgen dat wij liever sterven dan ons leven veranderen en vrede zoeken. Aartsengel Michaël, verwijder NU alle achtergebleven zielen van de aarde!

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

7. Aartsengel Michaël, neem gezag over dit conflict en bind de opstandige zielen die het geloof niet willen opgeven dat het doel de middelen heiligt. Geliefde Jezus, zend jouw engelen van het oordeel om deze recalcitrante zielen bewust te maken van het feit dat men Gods koninkrijk niet kan brengen als men de wetten van God overtreedt. Aartsengel Michaël, snijd alle besluitvormers los van de blindheid die ons in de waanzin laat geloven dat geweld vrede brengt of dat geweld de allerbeste oplossing voor conflicten is. Aartsengel Michaël, vernietig en verteer dit waanidee NU bij de massa!

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

8. Aartsengel Michaël, neem gezag over dit conflict en bind de machtselite die oorlogen in het leven probeert te roepen om wapens aan beide partijen te kunnen verkopen en zo winst uit het bloedvergieten te halen. Geliefde Jezus, zend jouw engelen van het oordeel om deze handelaren in de dood bewust te maken van het feit dat God niet met zich laat spotten en dat zij onvermijdelijk zullen oogsten wat ze gezaaid hebben. Aartsengel Michaël, snijd alle besluitvormers los van de blindheid die ons tot voer voor de geldwisselaren maakt die het huis van onze Vader zijn binnengedrongen en de satanische leugen verkopen dat enkel bloedvergieten de zonden uit het verleden kan wegwassen. Aartsengel Michaël, vernietig en verteer NU de planetaire verering van geweld!

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

9. Aartsengel Michaël, neem gezag over dit conflict en bind de machtselite die probeert kunstmatig spanning op te wekken om hun politieke agenda op korte termijn, of hun agenda op lange termijn, om volledig de heerschappij over de wereld te krijgen, te bevorderen. Geliefde Jezus, zend jouw engelen van het oordeel om die aanbidders van de duivel ervan bewust te maken dat het de mens niets oplevert wanneer hij de hele wereld wint, maar daarbij zijn ziel verliest. Aartsengel Michaël, snijd alle besluitvormers los van de blindheid die ervoor zorgt dat wij het offer op het altaar van invloed en macht worden, terwijl wij denken dat we aan het werk zijn voor een goede zaak. Aartsengel Michaël, bind de leden van de machtselite en verwijder ze NU van de aarde!

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël

 

Ik eis planeet aarde voor God op
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, eis ik planeet aarde voor God en de geascendeerde meesters op. Ik zal de krachten van de antichrist deze planeet niet laten vernietigen in hun pogingen te bewijzen dat God ongelijk had door ons vrije wil te geven. Ik zal hen geen zielen laten vernietigen in hun hoogmoedige zoektocht naar wraak op God. Daarom gebruik ik mijn vrije wil om de waarheid van Christus te kiezen in plaats van de leugens van de antichrist.

Geliefde Aartsengel Michaël, zend miljarden Engelen met de Blauwe Vlam om alle besluitvormers van de leugens van de antichrist, van het doodsbewustzijn en van de sluier van gescheidenheid los te snijden. Geliefde Jezus, zend jouw engelen van het oordeel naar alle besluitvormers en help ons aan de dualiteit van het menselijke denken voorbij te zien opdat wij vrij kunnen kiezen wie wij willen dienen. Geliefde Moeder Maria, zend jouw engelen van onvoorwaardelijke liefde om alle besluitvormers van angst te bevrijden. Ik roep op dat alle besluitvormers in staat zullen worden gesteld om volledig de vrije keus te maken tussen het doodsbewustzijn en het bewustzijn van het leven. Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart roep ik naar alle besluitvormers die bij dit conflict betrokken zijn:

KIES VOOR HET LEVEN! (4x)

Aartsengel Michaël, bind de zielen die de dood verkiezen en verwijder ze van de aarde, zodat zij de mensheid niet met zich mee kunnen sleuren naar hun eigen gecreëerde hel. Aartsengel Michaël, bescherm degenen die voor het leven kiezen opdat wij het Christusbewustzijn kunnen manifesteren en de open deur zijn om Gods koninkrijk te brengen en dit conflict door ware vrede te vervangen. Snijd alle besluitvormers los van de illusie die ervoor zorgt dat wij met het massabewustzijn meegaan in plaats van actief maatregelen te nemen om het conflict te stoppen. Maak ons bewust van de eeuwige waarheid dat het kwaad onherroepelijk zegeviert als de goede mensen niets doen. Inspireer ons om de heerschappij over dit conflict te nemen en Christusvrede te brengen. Ik eis planeet aarde voor God op en ik aanvaard Jezus Christus, nu en eeuwig, als de spirituele Koning op aarde. Amen.

 

Deel 3

O Moeder Maria, leer alle besluitvormers onvoorwaardelijke vergeving
O Moeder Maria, help alle besluitvormers de fundamentele waarheid te begrijpen, te aanvaarden en te internaliseren dat het universum een spiegel is die naar ons reflecteert wat wij uitzenden. Daarom is onze situatie in de buitenwereld een weerspiegeling van onze innerlijke situatie. Help ons in te zien dat wanneer wij besluiten ons bezig te houden met boosheid, schuld of wraakzucht, wij onszelf in werkelijkheid meer pijn doen dan iemand anders. Help ons te weten dat het universum alle negatieve gevoelens naar ons terug zal spiegelen en een gevangenis rondom onze ziel zal opbouwen.

O Maria, help alle besluitvormers in te zien dat onze IK BEN Aanwezigheid even zuiver en volmaakt is als de dag waarop het als een volmaakt concept in de geest van God werd geschapen. Daarom heeft niets, wat wij ooit op deze wereld zijn tegengekomen, waaronder dit conflict, de goddelijke volmaaktheid die wij werkelijk zijn, beschadigd of bevlekt. O Moeder Maria, help ons de goddelijke waarheid te aanvaarden dat wij Gods volmaaktheid door onze ziel en dagelijkse bewustzijn kunnen laten schijnen. Help ons, onszelf en al het leven te vergeven opdat wij alle onvolkomenheden die onze ware identiteit bedekken en een muur om de lichtstraal van onze IK BEN Aanwezigheid vormen, kunnen loslaten.

O Moeder Maria, help alle besluitvormers in te zien dat wij, wanneer wij onvoorwaardelijk vergeven, het licht van onze IK BEN Aanwezigheid door ons heen laten schijnen en Gods volmaaktheid op deze wereld brengen. Help ons te aanvaarden dat wanneer wij vergeven onze Vader tot nu toe werkt en wij werken, en dan zijn wij één met onze Vader!

 

Ik neem de heerschappij over het Ma-terlicht in dit conflict
1. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle illusies schept die ervoor zorgen dat mensen zichzelf gescheiden van God en als tegenstanders van elkaar beschouwen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door de heerschappij over dit Ma-terlicht te nemen en dit op te dragen, nu en eeuwig, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, maak alle besluitvormers bewust van het feit dat wij allen zonen en dochters van God zijn en dat al het leven één is. Leer ons dat wij, wanneer wij elkaar pijn doen, onszelf en Moeder Aarde pijn doen. Heel het etherische lichaam van alle besluitvormers en het etherische lichaam van de aardemoeder.

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht – SHIVA (3x)

Wees gegroet Moeder van Licht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht,
ik ben op de wereld van het Ma-terlicht.
Toch bestaat mijn Wezen uit spiritueel Licht.
Ik ben de open deur voor Gods Licht
en vorm een niet te stuiten waterval van Licht
die de aarde vult met de Aanwezigheid van Licht.

Heilige Maria, Koningin van Licht,
ik eer jouw zuivere Moederlicht
en zie dat materie wordt gemaakt van jouw Licht.
Ik ben één met de Aanwezigheid van Oneindig Licht
en één bevelen wij het Ma-terlicht
het koninkrijk van Licht op aarde te materialiseren.

2. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle illusies van de antichrist schept die door dit conflict heen werken. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door de heerschappij over dit Ma-terlicht te nemen en dit op te dragen, nu en tot in eeuwigheid, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, maak alle besluitvormers bewust van het feit dat als de goede mensen niets doen, het kwaad altijd zegeviert. Geef ons de visie en de moed om actief de geweldspiraal met de liefde van Christus binnenin ons te stoppen. Heel het mentale lichaam van alle besluitvormers en de aardemoeder.

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht – SHIVA (3x)

Wees gegroet Moeder van Licht

3. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle draaikolken van energie vormt die de emoties van mensen zo beroeren dat wij al ons gezonde verstand en onze rationaliteit verliezen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door de heerschappij over dit Ma-terlicht te nemen en dit op te dragen, nu en tot in eeuwigheid, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, heel het emotionele lichaam van alle besluitvormers opdat wij de innerlijke vrede kunnen voelen die alle begrip te boven gaat. Geef ons de liefde en de moed om ons uit de waanideeën van de massa in dit conflict los te rukken. Heel het emotionele lichaam van alle besluitvormers en van de aardemoeder.

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht – SHIVA (3x)

Wees gegroet Moeder van Licht

4. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle draaikolken van paniek en irrationaliteit vormt, waardoor besluitvormers ondoordacht handelen zonder de consequenties op lange termijn in ogenschouw te nemen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door de heerschappij over dit Ma-terlicht te nemen en dit op te dragen, nu en tot in eeuwigheid, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, bevrijd alle besluitvormers van de overweldigende energie van het massabewustzijn, zodat wij kunnen nadenken over de consequenties op lange termijn, voordat wij tot handelen overgaan. Geef ons de moed tegen het massabewustzijn in te durven gaan en te weigeren ons door de lynchende mentaliteit van de massa te laten meesleuren. Heel het fysieke lichaam van alle besluitvormers en van de aardemoeder.

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht – SHIVA (3x)

Wees gegroet Moeder van Licht

5. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle verkeerde informatie en bedrieglijke informatie vormt die het denken van alle besluitvormers omringt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door de heerschappij over dit Ma-terlicht te nemen en dit op te dragen, nu en tot in eeuwigheid, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, maak alle besluitvormers bewust van de noodzaak op te houden met het ergste te vrezen en op de negatieve aspecten van het conflict gericht te zijn. Geef ons de moed het hoofd te bieden aan de machtselite die ons manipuleert door opzettelijk verkeerde informatie te verstrekken. Inspireer ons om de waarheid te eisen en help ons dit conflict door de ogen van Christus te zien.

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht – SHIVA (3x)

Wees gegroet Moeder van Licht

6. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die het ego van alle besluitvormers vormt en die er voor zorgt dat wij in hypocrisie verzeild raken. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door de heerschappij over dit Ma-terlicht te nemen en dit op te dragen, nu en tot in eeuwigheid, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, maak alle besluitvormers bewust van de noodzaak om de volledige verantwoording voor onze rol in dit conflict te dragen. Inspireer ons om aan onze hoogmoed voorbij te zien en toe te geven dat God nooit het denkbeeld heeft goedgekeurd dat wij iets slechts moeten doen opdat het goede eruit voort kan komen. Geef ons de moed om ons eigen ego het hoofd te bieden opdat wij van de blindheid van hypocrisie los kunnen komen. Inspireer ons om de nederigheid te hebben vrede te brengen en aan een spiraal van onvoorwaardelijke liefde te beginnen.

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht – SHIVA (3x)

Wees gegroet Moeder van Licht

7. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle vooroordelen vormt die ras, godsdienst, nationaliteit of andere verdeeldheid in de buitenwereld als basis hebben. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door de heerschappij over dit Ma-terlicht te nemen en dit op te dragen, nu en tot in eeuwigheid, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, maak alle besluitvormers bewust van het feit dat God ons niet oordeelt op grond van door mensen gemaakte criteria, maar de zuiverheid van ons hart. Geef ons de moed ons hart van alle oordelen te zuiveren. Inspireer ons tot het zoeken van de volmaakte liefde die vrees uitbant opdat wij elkaar kunnen liefhebben zoals God ons liefheeft.

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht – SHIVA (3x)

Wees gegroet Moeder van Licht

8. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle valse vragen om gerechtigheid door te straffen vormt. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door de heerschappij over dit Ma-terlicht te nemen en dit op te dragen, nu en tot in eeuwigheid, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, maak alle besluitvormers bewust van het feit, dat iedereen zal oogsten wat hij gezaaid heeft. Leer ons dat Gods wet van oorzaak en gevolg alle onvolmaakte energie naar de voortbrenger daarvan terugzendt. Inspireer ons tot het inzicht dat wij, wanneer wij anderen proberen te straffen, in Gods wet ingrijpen en karma maken en daardoor de weg voor het volgende conflict bereiden dat het leven van onze eigen kinderen misschien zou kunnen doden. Geef ons de visie om deze eeuwenoude karmische patronen te stoppen opdat wij de andere wang kunnen toekeren en Gods wet door ons heen laten werken.

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht – SHIVA (3x)

Wees gegroet Moeder van Licht

9. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Oneindig Licht de heerschappij heeft over de Lichtsubstantie die alle hopeloosheid vormt of het gevoel dat het nu te laat is om het conflict te stoppen. Mijn IK BEN Aanwezigheid werkt tot nu toe en ik werk door de heerschappij over dit Ma-terlicht te nemen en dit op te dragen, nu en tot in eeuwigheid, de volmaakte visie van Christus te materialiseren.

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, maak alle besluitvormers bewust van het feit dat met God alles mogelijk is. Inspireer ons tot het inzicht dat het nooit te laat is om onze wapens neer te leggen en onze broeders te vergeven. Geef ons de moed om nee te zeggen tegen de krachten die ons tot geweld aanzetten. Inspireer ons om ons simpelweg van het conflict af te keren en de vrede te omarmen die alle begrip te boven gaat.

Wees gegroet Maria, Moeder van Licht – SHIVA (3x)

Wees gegroet Moeder van Licht

 

Help alle besluitvormers ons onze eerste liefde te herinneren
Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle besluitvormers zich te herinneren dat wij, voordat onze ziel op deze wereld kwam, de keuze hebben gemaakt hierheen te komen. Help ons ons het moment te herinneren dat onze IK BEN Aanwezigheid voor God stond, toen God de oproep deed wie er bereid was naar Gods laatste schepping af te dalen, het materiële universum zelf, en te helpen er een zelf-bewust universum van te maken dat aan de spiraal van zelftranscendentie kon beginnen die tot het volledige Godbewustzijn zou leiden.

Help ons ons te herinneren hoe wij daar in die centrale hal voor de troon van God stonden en over de onmetelijkheid van dit prachtige universum uitkeken met haar massa’s sterrenstelsels, zonnestelsels en planeten. Help ons ons te herinneren dat het ons volkomen duidelijk was dat er iemand naar dat universum moest afdalen om aan die spiraal te beginnen, de opwaartse spiraal van zelfgewaarzijn, die ertoe zou leiden dat het hele universum van zichzelf bewust zou worden en zich bewust zou worden van het zelf als God.

Help ons ons te herinneren hoe onze IK BEN Aanwezigheid op dit onmetelijke universum neerkeek en hoe wij de onvoorwaardelijke liefde van God, de drang tot zelftranscendentie, uit de diepste kern van ons wezen voelden opwellen. Help ons ons te herinneren hoe wij God aankeken en zeiden: “Hier ben ik Heer, stuur mij! Ik ga erheen om jouw onvoorwaardelijke liefde naar dit universum te brengen, totdat alles een uitdrukkingsvorm van die onvoorwaardelijke liefde wordt.”

Schud alle besluitvormers wakker opdat wij ons van dat moment der waarheid bewust kunnen worden en inzien hoe onzinnig het huidige conflict is vergeleken met de ware verlangens van onze ziel. Maak ons bewust van het ontegenzeglijke besef dat wij waarachtig niet naar de aarde zijn gekomen om ons leven aan onbeduidende conflicten en een krankzinnig machtsspel te verspillen dat ons niet helpt Gods koninkrijk mede te scheppen. Help ons opnieuw contact te maken met de oorspronkelijke visie en de oorspronkelijke wens van onze levensstroom opdat wij de innerlijke vrede kunnen voelen en de kracht vinden dit conflict achter ons te laten en het als opstapje te gebruiken om dichter bij het koninkrijk van God te komen. Help ons onze oorspronkelijke wens te vervullen om Gods koninkrijk op aarde te brengen. Help ons in te zien dat zelfs een conflict een middel kan worden om de mensen bewust te maken van de grotere bedoeling en het vaste voornemen te hebben de volmaakte visie van Christus tot stand te brengen door een betere toekomst voor iedereen op te bouwen.

 

Heel alle besluitvormers van geestelijk gif
1. In naam van Jezus Christus roep ik tot de geliefde Maria, Moeder van Wonderen en de geliefde Kuan Yin, Moeder van Genade: leer alle besluitvormers het wonder om het volmaakte concept voor ons, voor al het leven en voor de aarde te handhaven. Geliefde Vairochana, wis het gif van de allergrootste onwetendheid en waanideeën uit ons bewustzijn en onze wereld. Vervang het door jouw Allesdoordringende Wijsheid van de Dharmakaya en onthul de allergrootste waarheid dat alles uit die ene God ontstaat. Vul ons met de onverzettelijke moed van de leeuw opdat wij alle hindernissen van onwetendheid kunnen overwinnen, vooral de allergrootste illusie dat wij van God gescheiden zijn.

OM VAIROCHANA OM ( 3x of 9x)

Wees gegroet Maria (na ieder couplet en elk affirmatie herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle besluitvormers alles op te geven wat de openbaring van Gods wonder in ons leven in de weg staat. Geliefde Akshobya, wis het gif van woede en haat uit ons bewustzijn en onze wereld. Vervang het door jouw op een Spiegel lijkende Wijsheid die alles kalm weerspiegelt en hun ware aard als God onthult die zich vermomd heeft. Vul ons met de kracht van de olifant opdat wij alle hindernissen van haat kunnen overwinnen. Help ons elke neiging te overwinnen om met woede op situaties te reageren en vul ons met jouw op een spiegel lijkende kalmte die alle onvolmaakte energie naar haar bron terug spiegelt.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

Wees gegroet Moeder van Licht

3. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle besluitvormers hun menselijke ego en verkeerde identiteitsgevoel op te geven. Geliefde Ratnasambhava, wis het gif van spirituele en intellectuele hoogmoed uit ons bewustzijn en onze wereld. Vervang het door jouw Wijsheid van Gelijkheid en onthul dat alles in de ogen van God evenveel waard is, omdat alles God is. Vul ons met de snelheid van het paard opdat wij alle hindernissen van hoogmoed kunnen overwinnen. Vul ons met jouw gelijkmoedigheid opdat wij God kunnen zien en dienen in iedereen die wij ontmoeten, onszelf inbegrepen.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (3x of 9x)

Wees gegroet Moeder van Licht

4. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle besluitvormers te bekennen dat wij zelf niets kunnen doen: de IK BEN Aanwezigheid in ons is de ware doener. Geliefde Amithaba, wis het gif van hunkeringen, lust en hebzucht uit ons bewustzijn en onze wereld. Vervang het door jouw Onderscheid makende Wijsheid en onthul het verschil tussen de ware verlangens van God en de valse verlangens van ons menselijke ego. Vul ons met de gratie van de pauw opdat wij alle hindernissen van onblusbare verlangens kunnen overwinnen en de ware verlangens van onze ziel vervullen.

OM AMITHABA HRIH (3x of 9x)

Wees gegroet Moeder van Licht

5. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle besluitvormers te aanvaarden dat wij de Levende Christus zijn die op aarde rondlopen en dat God daarom de werken die hij door Jezus gedaan heeft, ook door ons kan doen. Geliefde Amogasiddhi, wis het gif van afgunst en jaloezie uit ons bewustzijn en onze wereld. Vervang het door jouw Alles tot stand brengende Wijsheid van Vervolmaakte Handelingen en onthul de altijd aanwezige waarheid dat met God alles mogelijk is. Vul ons met de onverzettelijke moed van vervolmaakte handelingen opdat wij alle hindernissen om onze goddelijke individualiteit in dit leven tot uitdrukking te brengen, kunnen overwinnen. Vul ons met jouw absolute wetenschap dat God ons liefheeft als het unieke individu zoals wij geschapen werden en dat we daarom alleen vrede kunnen vinden door te zijn wie wij echt zijn.

OM AMOGASIDDHI AH (3x of 9x)

Wees gegroet Moeder van Licht

6. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle besluitvormers de Christus in ons niet meer te ontkennen en het innerlijke pad op te gaan. Geliefde Vajrasattva, wis het gif van niet willen en er-niet-zijn uit ons bewustzijn en onze wereld. Vervang het door jouw Wijsheid van Gods Diamanten Wil en onthul dat de dingen op deze wereld vergankelijk zijn en nooit onze ware verlangens kunnen vervullen om medeschepper met God te zijn. Vul ons met jouw alles overwinnende gevoel van de Wil van God te Zijn. Vul ons met jouw oneindige liefde voor God opdat wij bereid kunnen zijn ons sterfelijke identiteitsgevoel op te geven om het onsterfelijke leven te krijgen door altijd de Christus in actie te Zijn.

OM VAJRASATTVA HUM (3x of 9x)

Wees gegroet Moeder van Licht

7. In de naam van de Wondermoeder Oost en West, roep ik de Dhyani Boeddha’s op de ziel van alle besluitvormers in evenwicht te brengen en ons te helpen jullie goddelijke kwaliteiten te integreren en als zonen en dochters van God heel te zijn. Ik roep de Dhyani Boeddha’s op jullie engelen te zenden om alle fragmenten van onze ziel los te snijden en terug te halen en die bij ons terug te brengen. Ik roep de engelen van Kuan Yin en Moeder Maria op alle zielfragmenten te integreren opdat wij opnieuw heel kunnen zijn en de volmaakte matrix van onze unieke individualiteit vorm kunnen geven. Ik aanvaard op dit moment de volledig fysieke manifestatie van onze heelheid. In naam van Jezus Christus, het is af! Amen.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3x of 9x)

Wees gegroet Moeder van Licht

8. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle besluitvormers het wonder van het gemanifesteerde koninkrijk van God op aarde te aanvaarden. Ik roep rechtstreeks het hart van de Vader-Moeder God, geliefde Alpha en Omega, op ons te helpen te aanvaarden dat wij jouw zonen en dochters zijn en dat jullie ons hebben gemaakt om medeschepper met jullie te zijn. Help ons in te zien dat wij het recht hebben op planeet aarde te leven zonder als pion door de duistere krachten of de machtselite te worden gebruikt. Help ons, ons recht op te eisen boven elk egoïstisch machtsspel te staan en in plaats daarvan mee te helpen het koninkrijk van God op planeet aarde te scheppen.

OM IK BEN DIE IK BEN OM (3x of 9x)

Wees gegroet Moeder van Licht

9. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, vul alle besluitvormers met jullie oneindige mededogen en jullie onvoorwaardelijke vergeving. Help ons in te zien dat totale vergeving het enige pad naar totale spirituele en materiële vrijheid is. Vul ons met de onvoorwaardelijke liefde die onze angst uitbant om alle wrok tegen enig deel van het leven los te laten. Help ons liefdevol en bereidwillig alle onwil om te vergeven in ons wezen op te geven en onszelf, alle andere mensen en God, onvoorwaardelijk en oneindig mededogen te schenken.

OM MANI PADME HUM – SHIVA! (9x of 33x)

Wees gegroet Moeder van Licht

 

Moeder Maria en Kuan Yin, neem gezag over dit conflict
Geliefde Maria en Kuan Yin, neem gezag over dit conflict en verteer alles wat minder is dan de volmaaktheid van God. Wek alle besluitvormers op de dienstmaagd van de Heer te zijn en laat het Christusbewustzijn geboren worden dat waarlijk de open deur is die geen mens kan sluiten. Wek jouw eigen substantie – de materie zelf – op, zodat die weigert voor geweld, voor doodslag en oorlogvoering gebruikt te worden en dat al het geweld zich in plaats daarvan tegen de voortbrengers daarvan keert.

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, breng door jullie mededogen en wonderbare genade de manifestatie van een massale bewustwording teweeg die alle besluitvormers het feit laat zien dat degenen die met het zwaard leven, door het zwaard zullen omkomen. Schud ons wakker uit onze spirituele blindheid opdat wij kunnen accepteren dat de kosmische spiegel alle onvolmaakte energie naar ons en onze kinderen zal reflecteren. Maak ons bewust van de noodzaak de zinloze geweldspiralen te stoppen die ervoor zorgen dat de zonden der vaderen als karma naar toekomstige generaties terugkeren.

Maak alle besluitvormers ervan bewust dat geweld nooit vrede kan brengen. Help ons in te zien dat het voortzetten van de eeuwenoude poging om vrede te brengen door middel van geweld, niets minder dan waanzin is. Er kan alleen maar vrede komen, wanneer iemand de moed heeft de geweldspiraal te stoppen door tegen het massabewustzijn in te gaan en onvoorwaardelijk genade te schenken. Geef ons de moed in te zien dat het onze taak is de eerste stap naar vrede te zetten en als wij dat niet doen, niemand het doet. Geef ons de moed om God in ons het vuur van geweld in ons wezen te laten verteren.

Wij spreken onze dankbaarheid uit voor jullie oneindige mededogen, jullie onvoorwaardelijke vergeving en jullie alles tot stand brengende Wondergenade. Wij zijn zo dankbaar dat wij op dit kosmische moment leven om de aarde te helpen haar uit deze eeuwenoude spiraal van eeuwigdurend geweld te halen. Wij zijn dankbaar dat wij er getuige van zijn hoe God in ons een nieuwe bladzijde in onze geschiedenis opslaat en van de aarde de Vrijheidster maakt om het Melkwegstelsel te verlichten en opnieuw hoop te geven dat God alles overwint.

Deel 4

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam ons los snijden van de duistere geesten en duistere energie.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam ons los snijden van de leugens van de antichrist en alle spirituele blindheid.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam ons los snijden van spirituele slavernij aan de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam ons los snijden van materiële slavernij aan de machtselite.

Ik kies ervoor één met mijn God te zijn en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël en Shiva die alle illusies op planeet aarde binden en alle besluitvormers bewust maken van het bewustzijn van vrede.

Ik aanvaard dat Moeder Maria en Kuan Yin mij en alle besluitvormers hullen in de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik aanvaard dat wij het waard zijn die liefde te ontvangen en ik neem die in mijn wezen op. Ik laat deze volmaakte liefde alle angst in mij en alle besluitvormers uitbannen. Ik aanvaard dat onze ziel eindelijk vrij is om met liefde op alle situaties te reageren. Ik aanvaard dat ik een zon ben die goddelijke liefde naar iedereen uitstraalt die ik ontmoet. Ik aanvaard dat als Gods liefde door mij heen stroomt, die alles wat er niet aan gelijk is, verteert en alle krachten van antiliefde op deze planeet verteert.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn engelen met de Blauwe Vlam mij, mijn geliefden en alle besluitvormers met een ondoordringbaar schild van Blauwvlammende energie omringen. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle toxische energie die de duistere krachten die achter dit conflict zitten, naar ons toezenden. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle haat, alle reacties en wraak van de krachten van de antichrist die kwaad zijn wanneer wij deze invocatie opzeggen. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël en Shiva de vijand in alle besluitvormers, ons menselijke ego, bindt, zodat de prins van deze wereld niets bij ons vindt, wanneer hij komt. Ik geef het antizelf van mij en alle besluitvormers op en aanvaard dat dat door het Violette Vuur en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria wordt verteerd. Ik aanvaard dat ons antizelf, nu en tot in eeuwigheid, door ons Christuszelf wordt vervangen.

Met de kracht van de Christusvlam in ons bevestigen wij dat het koninkrijk van God op aarde geopenbaard wordt. Het wordt geopenbaard door de oneindige macht van God die door onze IK BEN Aanwezigheid werkt en de Aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, Aartsengel Michaël en Shiva. Amen.