De spirituele oorzaak van schietpartijen en andere vormen van geweld

ONDERWERPEN: De reactie op schieten is vaak heel hypocriet – systeem-breed probleem in Amerika zorgt voor die schietpartijen – een generatie van jonge mensen die geen zingeving kennen – het bewustzijn dat een probleem schept, verhindert ook dat men de oplossing ziet – de nationale psyche van Amerika – het Amerikaanse individualisme kan een gesloten systeem worden – Amerika is een kosmisch experiment – je broeders hoeder zijn – een wereldbeeld dat op de werkelijkheid van het leven wordt gestoeld – het dysfunctionele moderne wereldbeeld – veel mensen hebben het gevoel van vastzitten – de enige manier om geweld te minimaliseren is mensen een gevoel van zingeving geven – een universeel spiritueel wereldbeeld – hoe de machtselite er voordeel bij heeft dat mensen geen gevoel voor zingeving hebben – het christendom als mind-control machine hoe de machtselite wetenschap heeft gebruikt – zowel het christendom als de wetenschap onthouden mensen een echt gevoel van zingeving – de machtselite heeft de mensen in de tang door twee tegenstellingen te vormen – kan de elite ons beschermen tegen de consequenties die de elite heeft gecreëerd? – de mensen hebben niet de verantwoordelijkheid genomen voor hun leven of hun natie – universele spiritualiteit kan niet door de machtselite worden misbruikt – duistere krachten achter extreme incidenten – duistere krachten moeten de energie van de mensen stelen, maar die moet eerst wel een verkeerde kwaliteit krijgen door negatieve gevoelens – de tekortkomingen van de psychologie

Kim: Jezus, heb je ook iets te zeggen over de schietpartij op Virginia Tech? Wat echt zo’n incident veroorzaakt, wat de spirituele oorzaken ervan zijn? Ik werd verrast toen ik las dat er sinds dat incident een tamelijk groot aantal dreigementen zijn geweest om dat na te apen, waarbij jonge mensen meer mensen dreigden neer te schieten dan de schutter op Virginia Tech. Het lijkt erop dat er een segment aan jonge mensen is die dit soort acties kennelijk zien als iets wat je kunt bewonderen, kopiëren en die er slecht aan toe zijn. Kun je uitleggen hoe onze maatschappij zover gekomen is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik wil vanzelfsprekend niet ongevoelig zijn voor de mensen die direct door dit incident worden beïnvloed, ook niet voor de mensen die misschien bang zijn dat zij of hun kinderen slachtoffer kunnen worden van toekomstige incidenten. Ik wil echter wel duidelijk maken dat ik noch geschokt noch verrast word door dit incident, want ik zie duidelijk wat de meeste mensen in Amerika weigeren te zien.

In feite beschouw ik veel van de publieke reacties – door de media, politici en de meeste burgers – als een overduidelijk geval van hypocrisie. Zoals met alle hypocrisie, wordt het gebaseerd op een ontkenning, een ontkenning van de verantwoordelijkheid om naar de balk in je eigen oog te kijken. De meeste mennen zijn – zoals gewoonlijk – meer geïnteresseerd om met de vinger naar iemand anders te wijzen, in plaats van toe te geven dat deze schietpartij maar één – ik moet toegeven dramatisch, maar zeker niet op zichzelf staand – gevolg is van systematisch brede probleem is waar alle Amerikanen gedeeltelijk verantwoordelijk voor zijn.

Als we in feite een stap achteruit doen bij dit incident, zou je zelfs het feit kunnen overwegen dat er iedere week in Amerika wel veel meer dan 30 mensen worden gedood ten gevolge van dit systematisch brede probleem. Dat komt misschien wel door drugs, en door aan drugs gerelateerde misdaden, waaronder geweld door bendes, of het kan misschien wel door zelfmoord of andere manieren komen – waaronder ik de meeste vormen van zelfvernietigende levensstijlen schaar. Deze incidenten zijn gewoon zo normaal geworden dat ze hun shockeffect hebben verloren, en daardoor nog nauwelijks voor het optrekken van de wenkbrauwen, veel minder krantenkoppen, zorgen.

De naakte waarheid is dat de Amerikaanse natie voor een generatie jonge mensen heeft gezorgd die geen doel in hun leven hebben en daardoor het leven niet waarderen – dat van zichzelf of anderen – zoals normaal en natuurlijk is. Dus de echte vraag is of Amerika als natie bereid is om te overwegen waarom ze mensen heeft opgeleverd die geen hoger doel in hun leven hebben.

Zoals ik op deze hele website uitleg, is het universum ontworpen om als klaslokaal te dienen voor menselijke wezens. Daardoor heeft elk incident dat plaats vindt het potentieel om een leerervaring te worden. Ik heb ook uitgelegd dat mensen op twee manieren kunnen leren. De ene is door open te staan voor de spirituele leiding en de andere is door de school van de harde klappen, waardoor mensen leren door de – vaak pijnlijke – consequenties van hun daden te ervaren.

Dus wat we hier krijgen, is – in objectieve zin – een incident waarin de Amerikaanse natie een kans krijgt om te leren door de extreme materialistische consequenties te zien van haar onwil om door middel van spirituele leiding te leren. Als spiritueel leraar betreur ik het feit dat mensen zo vaak weigeren om te leren, tot ze de gevolgen onder ogen moeten zien. Maar omdat ik hun vrije wil respecteer, ben ik altijd bereid om mensen te helpen met leren. Ik wilde dat hun geest geopend kon worden door te leren zonder deze extreme gebeurtenissen, maar laat me aan degenen die bereid zijn om te leren van dit incident, toch een paar ideeën geven om over na te denken.

Gedachte 1
Laat me in de eerste plaats zeggen dat ik het onwaarschijnlijk vind dat de Amerikaanse maatschappij als geheel, de les zal leren die mensen uit dit incident kunnen halen. De reden hiervoor is dat de les die moet worden geleerd, is dat een maatschappij zonder spiritualiteit onvermijdelijk tot zelfvernietiging leidt. Maar juist de weigering van Amerika om – echte – spirituele leiding te aanvaarden heeft tot dit incident geleid.

Zoals zo vaak het geval is, hebben we hier een spirituele catch-22. Juist het bewustzijn dat het probleem heeft gecreëerd, verhindert ook dat mensen het probleem en de oorzaak ervan zien – en ze dus blind maakt voor de oplossing. Bovendien maakt datzelfde bewustzijn mensen geneigd om op de situatie te reageren op een manier die het in principe niet in evenwicht brengt – en daardoor waarschijnlijk de spanning opvoert en zo het toneel klaarzet voor nog tragischer gebeurtenissen in de toekomst. Dit was juist het mechanisme dat ervoor gezorgd heeft dat Amerika er niet in geslaagd is om van het incident van 9/11 te leren en de huidige situatie in Irak heeft voorbereid. Zoals ik al eerder heb gezegd, kun je een probleem niet oplossen met dezelfde bewustzijnsstaat die het probleem heeft geschapen.

Gedachte 2
Zoals Saint Germain zo welsprekend heeft uitgelegd, is het onvermijdelijk dat een gesloten systeem zichzelf vernietigt en dit geldt ook voor een persoon. Zoals duidelijk zou moeten worden, zelfs uit oppervlakkig onderzoek van deze situatie, heeft de schutter zichzelf inderdaad geïsoleerd en werd daardoor een gesloten systeem waarin hij in toenemende mate verblind raakte voor zijn eigen waanideeën tot de spanning zo groot werd dat hij zichzelf vernietigd heeft. Maar het is ook duidelijk dat er verscheidene mensen waren die zich ervan bewust waren dat hij een probleem had. Dus waarom heeft niemand – waaronder familie, vrienden, andere studenten, leraren of het systeem zelf – hem niet de hulp geboden die hij nodig had?

Een deel van de uitleg is de Amerikaanse nationale psyche, die veel mensen beschouwen als het Amerikaanse individualisme. Maar Amerika is een kosmisch experiment, wat een microkosmos is van het planetaire experiment dat Maitreya in zijn boek beschrijft. De grondslag is om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen, zodat ze elkaars illusies, de mentale kaders van elkaar, kunnen aanvechten. De reden dat dit een experiment is, is dat het twee kanten op kan gaan:

 • Mensen kunnen hun mentale kader uitbreiden en leren om verder te kijken dan uiterlijke verschillen, waaronder ras, etniciteit, nationaliteit en geslacht. Ze kunnen een ware gemeenschapsgeest ontwikkelen als menselijke wezens – of nog beter, als spirituele wezens – en de verschillen transcenderen die mensen gewoonlijk verdelen. In essentie is het de bedoeling van het experiment om het isolationisme te doorbreken dat de meeste groepen mensen hebben en mensen te dwingen om zich meer open te stellen voor de universaliteit die ten grondslag ligt aan uiterlijke verschijnselen (Oordeel niet naar het uiterlijk, maar heb een rechtvaardig oordeel. [Johannes 7:24]). De allergrootste universaliteit is natuurlijk dat alle mensen nazaten zijn van dezelfde God.
 • Mensen kunnen kun geest afsluiten en nog meer isolationistisch worden, en de aanwezigheid van andere mensen als een bedreiging zien die hen wordt opgedrongen. Zo stappen ze onvermijdelijk over op het Kaïnbewustzijn, zoals tot uitdrukking wordt gebracht in de quote: “Ben ik mijn broeders hoeder?” (Genesis 4:9). Is het niet overduidelijk dat te veel mensen zich van de schutter afscheidden en zichzelf niet als zijn hoeder beschouwd hebben? Vanzelfsprekend sprak zijn Aziatische afkomst hierbij een rol, maar er is ondanks dat een algemene tendens in Amerika om geen verantwoording voor anderen te nemen – door in feite te denken dat anderen met rust moeten worden gelaten.

Mijn punt in dezen is dat Amerika de neiging heeft te denken dat individuele vrijheid boven alles gaat, maar omdat geen man – of vrouw – een eiland is, is dit een denkwijze die moet worden verbreid. Als je niet je broeders hoeder wilt zijn, klaag dan niet als je broeder – nadat hij een gesloten systeem is geworden door gebrek aan contact met andere mensen – met een geweer voor je staat.

Vanzelfsprekend kun je wel zeggen dat veel Amerikanen bepaalde andere mensen niet als hun broeder beschouwen en zich daarom niet geroepen voelen om ze te hoeden. Een onbevooroordeelde studie van de geschiedenis toont aan dat er veel discriminatie in de Amerikaanse maatschappij is. Mijn punt is hier niet iemand de schuld geven, maar gewoon aan te geven dat de spanning tussen diverse groepen mensen een duidelijk teken is van dualistische elementen die ervoor zorgen dat mensen zich opsplitsen in tegenovergestelde groeperingen. Dit moet een duidelijk waarschuwingsteken zijn dat MOET worden aangepakt en overwonnen.

Deze polarisatie kan alleen maar overwonnen worden wanneer een kritieke massa Amerikanen verder kijken dan uiterlijke verschijnselen – waaronder ras – om de universele universaliteit te vinden tussen alle mensen. Maar waar moet deze bereidheid om verder te kijken vandaan komen? Nu dat kan ENKEL door een spiritueel wereldbeeld dat een universele bron voor alle mensen erkent.

Gedachte 3
De belangrijke kwestie van dit incident komt nu in beeld, namelijk dat de schutter vanzelfsprekend geen waarde aan het leven hechtte – niet aan zijn eigen, noch aan die van de andere mensen die hij heeft gedood. Dus de ware vraag is waarom de Amerikaanse maatschappij – en de meeste Westerse maatschappijen – een generatie jonge mensen heeft opgeleverd die gebrek aan respect voor het leven heeft? Waar moet dat respect voor het leven vandaan komen?

Nu dat kan maar uit één bron voortkomen, namelijk een duidelijk inzicht in de spirituele werkelijkheid van het leven. Die realiteit leggen we op deze hele website steeds opnieuw uit en die wordt voor gedetailleerd in Maitreya’s boek uitgelegd. Maar laat me je een korte samenvatting geven van de punten die belangrijk zijn bij dit incident:

 • De Bewuste Jij is een verlengstuk van, een individualisatie van, het eigen Wezen van de Schepper.
 • Je bent ontworpen om met een beperkt zelfgewaarzijn te beginnen en je talenten te vermenigvuldigen tot je in de eerste plaats een onsterfelijk spiritueel wezen wordt en dan verder gaat om het van zichzelf gewaarzijn van je Bron te krijgen.
 • De groei in zelfgewaarzijn geeft een duidelijke bedoeling en richting aan je leven. Dit geeft jouw leven ook onmetelijke waarde.
 • Naast persoonlijke groei heb je ook een groter doel, namelijk om Gods koninkrijk en een Gouden Eeuw op aarde te brengen, zelfs de hele sfeer te verheffen waarin je leeft en haar tot een permanent onderdeel te maken van het spirituele rijk.
 • Hiervoor heb je al vele levens gehad en in dit leven wilde je bepaalde doelen bereiken, waaronder specifieke lessen leren, schulden terugbetalen uit vorige levens en je unieke individualiteit tot uitdrukking brengen. Je hebt een Goddelijk plan in dit leven, een plan dat je gemaakt hebt voor je geïncarneerd bent. Je kunt er weer contact mee maken door je gewaarzijn te vergroten en je intuïtieve vermogens te gebruiken.
 • Naarmate jij je zelfgewaarzijn uitbreidt, besef je hoe het materiële universum werkt, namelijk dat het een soort spiegel vormt die materiële omstandigheden naar je reflecteert die corresponderen met je bewustzijnsstaat. Als je denkt dat het leven een worsteling is, waarin iedereen erop uit is om je te pakken, dan zullen die materiële omstandigheden naar je gereflecteerd worden.
 • Je hebt vrije wil en kunt alle omstandigheden die je maar wilt, scheppen. Maar je kunt nooit ontsnappen aan de omstandigheden die je schept.
 • De enige manier om je uiterlijke omstandigheden te veranderen, is door de oorzaak ervan te veranderen, namelijk jouw bewustzijnsstaat. Je moet beginnen met de balk uit je eigen oog te trekken, in plaats van je te concentreren op de splinter in het oog van andere mensen.
 • Alles in het leven in de buitenwereld is een reflectie van wat er in je psyche gebeurt. Je hebt een onbeperkt potentieel om je psyche te veranderen. Als je jouw omstandigheden niet leuk vindt of jezelf niet aardig vindt, kun jij jezelf veranderen door je gewaarzijn te vergroten en geschikte technieken te gebruiken.
 • Wanneer jij jezelf verandert, ZULLEN je omstandigheden in de buitenwereld ook veranderen.

Wanneer je dit wereldbeeld hebt, ontbreekt het in je leven nooit aan bedoeling en heb je het allergrootste respect voor het leven als unieke kans om te groeien en je individualiteit tot uitdrukking te brengen op een manier die zowel jou als het leven optilt. In tegenstelling, dit is het wereldbeeld waar een groot aantal jonge mensen mee zijn opgevoed:

 • Je bent niets, je bent simpelweg een hoog geëvolueerd dier.
 • Jouw leven heeft geen bedoeling of doel anders dan wat je in het materiële universum ervaart.
 • Je persoonlijke leven heeft geen specifiek doel en daardoor ben jij en is je leven echt niets waard.
 • Het menselijke bestaan heeft geen hogere bedoeling, je bestaat maar een heel beperkt aantal jaren en dan verdwijn je alsof je nooit bestaan hebt.
 • Je hebt nog nooit eerder geleefd. Je bent simpelweg het product van je genen en je maatschappij, waaronder je ouders. Omstandigheden waar je geen macht over had, hebben je gemaakt tot wie je bent en je kunt er niets aan doen.
 • Er zijn geen diepere principes over hoe het materiële universum werkt en er bestaat al helemaal geen verband tussen je bewustzijnsstaat en de omstandigheden die je in de buitenwereld ervaart. Je bent gewoon een slachtoffer van omstandigheden die helemaal je macht te boven gaan.
 • Je hebt vrije wil en kunt alles doen wat je maar wilt. Als je niet gepakt wordt, kun je met alles wegkomen, want behalve het materiële leven bestaat er niets meer. Dus in essentie kun je doen wat je wilt zonder de consequenties van je daden te ervaren.
 • Je kunt de omstandigheden in de buitenwereld niet veranderen door jezelf te veranderen. Andere mensen en de maatschappij hebben je gemaakt tot wie je bent, dus zij zijn de schuldigen.
 • Niets van jouw buitenwereld is een reflectie van wat er zich in je psyche afspeelt. Je hebt maar een zeer beperkt potentieel om je psyche te veranderen. Als je jouw omstandigheden niet leuk vindt, of een hekel aan jezelf hebt, probeer dan niet jezelf te veranderen – ga op zoek naar iemand die je de schuld kunt geven.
 • Je zit in een situatie die je niet gemaakt hebt, dus alles wat je kunt doen, is protesteren tegen de mensen en de maatschappij die je hiertoe gedwongen hebben. Deze mensen geven echter niets om jou – je bent waardeloos – dus jezelf doden is de enige ontsnapping en anderen doden is de enige manier om een verklaring af te leggen die in feite de aandacht van de mensen trekt.

Wanneer je het eerste wereldbeeld accepteert, zie je dat het leven een algemene bedoeling en je persoonlijke leven een specifieke bedoeling heeft – net als het leven van alle andere mensen. Je ziet het leven als kans tot groei en daardoor krijgt je leven waarde. Je beseft dat jij de allergrootste verantwoordelijkheid voor je leven hebt en dat jij je leven kunt veranderen door jezelf te veranderen. Daarom voel jij je nooit vastzitten en heb je nooit de behoefte om uit te halen naar anderen. Dientengevolge heb je ooit het gevoel dat geweld je enige optie is of dat zelfmoord de enige uitweg is.

Wanneer je het tweede wereldbeeld accepteert – niet iets anders kent – weiger je om verantwoording voor jezelf te nemen. Daardoor is het onvermijdelijk dat jij je vast voelt zitten en alleen wanneer mensen in een hoek gedrukt worden – wanneer de vluchtreactie wordt geneutraliseerd – nemen ze hun toevlucht tot de vechtreactie. Dus is de conclusie simpel. Als Amerika een escalatie wil vermijden van dit type geweld, moet ze een manier vinden om haar jonge mensen – of zouden we alle mensen moeten zeggen – een gevoel van zingeving geven en het gevoel dat er een uitweg voor hen is.

Heb ik mijn punt duidelijk gemaakt? Er is gewoonweg GEEN ENKELE MANIER om aan geweld te ontsnappen, tenzij je het respect voor de waarde van het leven in ere herstelt. Dit kan pas gebeuren als je mensen een gevoel van zingeving en bedoeling geeft. En dit kan niet zonder een spirituele kijk op het leven. Let erop dat ik nu niet aanprijs dat iedereen  een bepaalde religie in de buitenwereld moet gaan aanhangen. Ik heb het over een universeel wereldbeeld dat elke willekeurige kerk transcendeert en niet door een kerk kan worden gemonopoliseerd. Die universele kijk heb ik 2000 jaar geleden waarachtig onderwezen. De Boeddha heeft hetzelfde onderwezen en alle spirituele leraren hebben dat onderwezen.

Wat dan aanleiding geeft tot de voor de hand liggende vraag van waarom zo’n wereldbeeld niet de norm is in de Amerikaanse maatschappij, een vraag die alleen maar beantwoord kan worden door te overwegen wie er voordeel mee kan halen uit de huidige omstandigheden? Wie is degene die NIET wil dat mensen de verantwoording voor zichzelf nemen en beseffen dat er altijd een uitweg is, dat er alternatief is voor de levensstijl waar ze mee opgegroeid zijn? Nu, wie kunnen dat anders zijn dan die mensen die de algehele bevolking in hun macht willen houden?

Gedachte 4
Achter alles wat er in de maatschappij gebeurt, zit altijd een machtselite en je zult de geschiedenis nooit echt begrijpen zonder te kijken hoe de elite heeft geprobeerd om de bevolking in het algemeen in hun macht te krijgen. Iedere maatschappij heeft een dominante elite en een elite in opkomst, zoals Saint Germain onlangs heeft uitgelegd. De dominante elite heeft me 2000 jaar geleden gedood. Waarom hebben ze dat gedaan? Omdat ik een universeel spiritueel pad onderwees dat mensen onafhankelijk zou kunnen maken van de dominante religie uit mijn tijd. Dit pad zou mensen buiten de macht van de dominante elite brengen, die de religie in de buitenwereld als het belangrijkste middel om de mensen in hun macht te houden, gebruikte.

Toen ik begon te prediken dat het koninkrijk van God binnenin jou zit, besloot de machtselite dat ze me met alle mogelijke middelen tot zwijgen moesten brengen. Mijn punt is dat de machtselite nooit wil dat mensen de spirituele werkelijkheid ontdekken die je in je eigen onderhoud kan laten voorzien en daardoor buiten de macht van welke machtselite op aarde ook brengt. En dit verklaart precies waarom mensen in de Westerse beschaving geen universeel, spiritueel wereldbeeld onderwezen wordt.

Eeuwenlang is de elite die de mensen achter de schermen in hun macht had, de katholieke kerk geweest. Hun macht heeft ervoor gezorgd dat de kerk alle spiritualiteit is verloren en een wereldbeeld heeft onderwezen dat buitensporig simplistisch is en bijna gemechaniseerd. Wat de reden is dat de kerk – meer dan duizend jaar lang – één van de meest effectieve machines was die je ooit op deze planeet hebt gezien, die controle over je gedachten had. Geen enkel objectief persoon kan beweren dat de middeleeuwse kerk mijn oproep probeerde te volgen om de mensen de waarheid te geven die ze vrij maakt (Johannes 8:32). In plaats daarvan gaf ze hen een stel illusies die ze gevangen hield in een heel klein mentaal kadertje en een heel rigide uiterlijke maatschappij die door een kleine machtselite werd geregeerd. Geen wonder dat deze tijd de donkere Middeleeuwen wordt genoemd.

Zoals altijd gebeurt, werd de dominante elite verblind door hun eigen denkwijze, ze werden een gesloten systeem en hun macht begon te tanen. Vanwege de starheid waarmee ze hun doctrines probeerden te handhaven, begonnen de mensen in te zien dat de doctrines nergens op sloegen. Dit gaf een opening voor een nieuw – veel universeler – wereldbeeld, vrij van het bijgeloof en inconsistente doctrines van de kerk – maar niet vrij van spiritualiteit.

Dit wilde de elite in opkomst natuurlijk niet, want dat maakte het hen onmogelijk om de bevolking in hun macht te krijgen. Dus ze brachten de wetenschap op de omweg die wetenschappelijk materialisme heet, waarin de wetenschap de tegenovergestelde polariteit werd van de katholieke kerk en alle georganiseerde religies. Zodoende werd voor de bevolking de illusie gecreëerd dat ze tussen deze twee polariteiten moesten kiezen en verdonkeremaanden slim het feit dat er een alternatief is, namelijk het universele, spirituele, wereldbeeld waar ik over spreek.

Dus de Westerse maatschappij zit nu gevangen in deze dualistische strijd tussen een religie die het aan universele spiritualiteit ontbreekt (gebaseerd op de dualistische illusie dat er maar één ware kerk kan zijn) en een wetenschap die het ontbreekt aan enige spiritualiteit (gebaseerd op de dualistische illusie dat er niets meer is dan het materiële universum).

Je denkt misschien dat het wereldbeeld van de kerk het minst erge van twee kwaden is, omdat het de concepten van een God en straf in het leven na dit leven bevat. Maar als dat waar zou zijn, hoe kan het dan dat de Middeleeuwen – waarin de katholieke kerk het denken van de mensen beheerste – zo weinig respect had voor de waarde van het leven en er een systeem op na hield dat de bevolking in het algemeen letterlijk tot eigendom van de edelen maakte?

Mijn punt is dat beide wereldbeelden even schadelijk zijn wat betreft de verantwoordelijkheid voor het leven en de verlossing niet bij het individu te leggen. Enkel wanneer je persoonlijk de verantwoording neemt voor je leven op deze wereld en je ascensie naar een hogere wereld, kun je het allergrootste respect hebben voor het leven en de waarde van het leven van jezelf en anderen echt op waarde schatten. De katholieke kerk heeft vanzelfsprekend die verantwoordelijkheid bij zichzelf neergelegd en haar gesneden beeld van mij en God, en daardoor mensen effectief in een situatie geplaatst waarin ze niets konden doen om zich te bevrijden en daardoor in de macht van een elite konden zijn.

Tegenwoordig doet het wetenschappelijk materialisme precies hetzelfde, enkel uit de tegenovergestelde positie, vanuit de tegenovergestelde polariteit. Het materialisme bevordert het wereldbeeld dat ik al eerder heb beschreven, waarin er schijnbaar geen hoger gezag is en er geen regels zijn. Dit brengt mensen ertoe te denken dat alles kan – als het goed voelt, doe het maar, want niets in het leven doet er echt toe en het leven is toch niets waard.

Het lijkt of een tolerante maatschappij precies hetzelfde doet, enkel vanuit de tegenovergestelde richting, vanuit de tegenovergestelde polariteit. Maar in werkelijkheid kan hetzelfde doel worden bereikt. Het oude wereldbeeld maakte van een straffende God, en zijn vertegenwoordigers, – de kerk – de vanzelfsprekende autoriteit die de baas was over de mensen. Zolang mensen in dit gezag en het wereldbeeld daarvan geloofden, waren ze in hun macht. Dit beperkte vanzelfsprekend het gedrag van de mensen, maar het beschermde ze ook – in zekere mate – tegen de onaangename gevolgen. De mensen voelden de macht echter ook als last en beperking van hun vrijheid.

Zodoende werd de innerlijke stuwkracht naar vrijheid – die waarachtig de zucht naar spirituele vrijheid is – gebruikt door de elite in opkomst om een alternatief wereldbeeld te creëren. Wanneer je de beperkingen van een autoriteit van buitenaf verwijdert, beginnen mensen te doen wat ze maar willen. Dit zorgt onvermijdelijk voor consequenties, omdat de kosmische spiegel de gemoedstoestand van de mensen reflecteert. En naarmate de consequenties in toenemende mate ernstiger worden, kan de elite in opkomst ingrijpen en zichzelf als de beschermers van de mensen opwerpen – hen bescherming aanbieden tegen de consequenties van hun eigen daden door de illusie te creëren dat als mensen de elite maar volgen, ze hun levensstijl en wereldbeeld niet hoeven te veranderen.

Het extreme voorbeeld van een materialistische filosofie was het communisme, die spanningen creëerde tussen het communistische blok en de zogenaamd vrije wereld. Decennia lang kon de machtselite zich opwerpen als degenen die de mensen in het westen tegen het communisme beschermde – maar toch hadden zij het communisme en haar tegenovergestelde, het kapitalisme, gecreëerd. Dit heeft er toe geleid dat de elite de Amerikaanse buitenlandse politiek beheerste en één consequentie daarvan was dat de natie zich openstelde voor de gebeurtenis op 9/11, dat een excuus vormde om de burgerrechten van het volk te beperken.

Op dezelfde manier zijn de incidenten in Columbia en nu op Virginia Tech directe producten van het materialistische wereldbeeld. Maar ze zullen waarschijnlijk gebruikt worden om het Amerikaanse volk te manipuleren om nog meer van hun vrijheid op te geven. Per slot van rekening hebben we een machtselite nodig om ons tegen de consequenties van het wereldbeeld te beschermen dat door de machtselite werd gecreëerd, nietwaar? Want alleen als we een paar vrijheden opgeven, kunnen we de levensstijl behouden waar we aan verslaafd zijn geraakt, namelijk om te doen wat ons maar goed laat voelen zonder ons zorgen te maken over de consequenties – zonder verantwoording te nemen voor ons persoonlijke leven en onze maatschappij.

Deze illusie – dit eeuwige pingpongspelletje tussen twee dualistische tegenstellingen – zal worden gehandhaafd tot mensen verstandiger worden en besluiten dat ze meer willen dan een comfortabel materialistisch leventje, dat ze echte spiritualiteit willen, dat ze echte antwoorden willen op de levensvragen, dat ze het Levende Woord willen in plaats van dode doctrines en nutteloze filosofieën. Maar voordat dit gebeurt, moeten mensen beslissen dat ze bereid zijn zelf te veranderen, hun bewustzijn te veranderen, om de balk uit hun eigen oog te trekken.

Zolang mensen weigeren om de volledig verantwoording te nemen voor hun leven en verlossing, zal er altijd een machtselite zijn die ze regeert. Zolang je per slot van rekening weigert om de volledige verantwoording te nemen voor jezelf, zeg je in feite dat je wilt dat iemand anders beslissingen voor je neemt. En zoals Maitreya in zijn boek uitlegt, doet geen enkele spirituele leraar dit voor jou. Maar de verkeerde leraren zullen dit maar al te graag voor je doen en dit doen ze omdat ze iets van jou willen – ze willen macht, ze willen je spirituele licht.

Gedachte 5
Wat zou de beste uitkomst zijn van de schietpartij op Virginia Tech? Dat een kritieke massa Amerikanen beseft dat incidenten zoals deze door de kosmische spiegel naar je gereflecteerd worden ten gevolge van de huidige Amerikaanse levensstijl en haar wereldbeeld. Dan is dit wereldbeeld bankroet en is er een fundamentele – niet fundamentalistische – verandering noodzakelijk.

Als iemand naar een hoger wereldbeeld op zoek wil gaan – een beeld dat ze boven de dualistische machtsstrijd verheft – dan zijn er al veel leringen op deze website en er komen nog meer bij. Maar voor de mensen die echt de basisdynamiek willen begrijpen en hoe je de machtselite verslaat, beveel ik Maitreya’s boek aan als de beste introductie die momenteel tot je beschikking staat.

De schietpartij op Virginia Tech is simpelweg één consequentie van een antispiritueel wereldbeeld. Er zullen nog meer volgen – tenzij de Amerikanen gewekt worden en beseffen dat er een middenweg is – een smal en nauw pad – tussen de twee dualistische uitersten van de georganiseerde religie en de materialistische wetenschap. Waarom heb ik het over universele spiritualiteit? Omdat hoe meer universele spiritualiteit er is, hoe moeilijker het voor de machtselite is om het te gebruiken om mensen in hun macht te hebben. Ik ben niet gekomen om de georganiseerde christelijke kerken die je tegenwoordig ziet, op te zetten. Ik kwam een universele spirituele beweging opstarten, die ontworpen werd om mensen te bevrijden van controle van buitenaf door ze het koninkrijk van God in zichzelf te laten vinden – en daardoor de enige echte vorm van onafhankelijkheid te krijgen, namelijk door in je eigen onderhoud voorzien op spiritueel gebied.

Gedachte 6
Bij een incident dat zo extreem is als dit moet je in overweging nemen dat de persoon die als de schutter aangemerkt wordt, in feite niet het wezen was die de daad pleegde. De schutter werd daadwerkelijk zo door het antispirituele wereldbeeld beïnvloed dat hij gevoelig was voor bepaalde krachten, die we niet-materiële krachten zouden kunnen noemen. Deze krachten zijn wezens die afgesneden zijn van het rechtstreeks licht ontvangen van het spirituele rijk, van hun eigen Hoger zelf. Daarom kunnen ze het alleen maar overleven door het licht van mensen te stelen.

Maar deze mensen kunnen geen licht van een heel hogere vibratie absorberen, dus ze moeten mensen hebben die het licht een andere kwaliteit geven, door de vibratie ervan te verlagen door negatieve gevoelens, zoals angst en boosheid. Mijn punt is dat nadat de schutter op Virginia Tech een gesloten systeem was geworden, hij gevoelig werd voor bepaalde duistere krachten die gedachten van slachtofferschap, boosheid en haat op zijn geest en emotionele lichaam projecteerden. Juist omdat hij afgesneden was van betekenisvolle interactie met andere mensen, raakte de schutter volledig in de macht van die niet-materiële krachten.

Ik ben me ervan bewust dat mensen die zijn opgevoed met het materialistische wereldbeeld dat boven beschreven is, geneigd zullen zijn om het bestaan van dergelijke krachten te ontkennen. Maar wat je niet kent, kan je kwetsen en onwetendheid van dergelijke krachten maakt je er gevoeliger voor. In feite wordt elk zelfdestructief gedrag – van te veel eten tot drugsverslaving, tot geweld – veroorzaakt door mensen die door dergelijke niet-materiële krachten bezeten worden.

Dus toen de schutter zijn contact met de werkelijkheid verloren had, werd zijn geest dusdanig overgenomen door deze wezens dat ze letterlijk in staat waren om zijn lichaam en uiterlijke geest naar willekeur te gebruiken. Dus was het in feite het wezen dat hem in de macht had, dat de schietpartij veroorzaakte. Ik zeg nu niet dat de schutter niet verantwoordelijk was, want hij was natuurlijk verantwoordelijk om deze krachten toe te laten in zijn geest en energieveld. Maar ik wijs er gewoon op dat je niet te maken had met een daad van krankzinnigheid. Je had te maken met een zeer berekenende daad, die bedacht werd om enorme hoeveelheden negatieve energie te produceren die de niet-materiële krachten kunnen gebruiken om in leven te blijven.

Dit ligt echt ten grondslag aan alle seriemoordenaars, verkrachters en andere geweldsdelicten. Krankzinnige mensen doen in de regel anderen geen pijn, enkel zichzelf. Dus wanneer je weloverwogen daden van herhaald geweld ziet, weet je dat er niet-materiële krachten in het spel zijn. Tussen haakjes, dit maakt het ook heel erg moeilijk om zulke daden te voorspellen. Hoewel de schutter bepaalde waarschuwingstekens had gegeven, heeft geen enkele psycholoog of psychiater momenteel genoeg opleiding om de invloed van demonische krachten in te schatten.

Dus tenzij een psycholoog de schutter in feite had gezien op het moment dat hij werd overgenomen door deze krachten, is er geen wetenschappelijk bewijs om de schutter tot een gevaar voor de maatschappij te bestempelen. Begrijp je wat ik bedoel? Hoe kan de wetenschap ooit voorspellen welke daden mensen zullen plegen als ze overgenomen zijn door zulke krachten, zolang de wetenschap van de psychologie niet rekening houdt met het bestaan van niet-materiële krachten? De ontkenning van een niet-materiële oorzaak blokkeert niet alleen een accurate diagnose, het blokkeert ook een echte oplossing.

Had deze situatie vermeden kunnen worden? Jazeker, maar niet door het huidige gezondheidssysteem. Er is een spiritueel wereldbeeld voor nodig om te bespeuren dat de schutter zich had opengesteld voor niet-materiële krachten en een spiritueel behandelplan om hem die gevoeligheid te laten overwinnen. Ik kan je ervan verzekeren dat in de niet al te verre toekomst, zo’n spiritueel wereldbeeld zeker de norm wordt in de Westerse maatschappij. En daardoor dergelijke incidenten bijzonder zeldzaam worden.