De ware naam van Jezus

ONDERWERPEN: Verder moeten kijken dan doctrines – zoek naar evenwicht en geloof niet alles – wees wijs als slangen – sommige theorieën zijn opzettelijke vervalsingen – in het informatietijdperk probeert de elite de mensen met valse informatie te overladen – de mensen die het intellect verafgoden – Jezus was een historische persoon – Saint Issa – Apollonius of Tyana – Jeshu ben Pandira

Vraag: Is jouw naam niet Eesa? Of liever Issa?
Er wordt gezegd dat je naar al die plaatsen zoals Egypte, Perzë, India, Tibet en ook nog op andere plaatsen, bent geweest, maar er is niet veel bewijs van, wel?
Er was in feite maar één persoon die wel naar deze plaats is gereisd en dat was Apollonius van Tyana en er wordt beweerd dat hij heeft geleefd in de tijd dat jij leefde, maar er is geen bewijs van dat jij hebt geleefd.
Dus de vraag is of jij niet Jeshu ben Pandira was en dan als Apollonius van Tyana bent geïncarneerd.

Welnu, ik zou graag met de echter meester Jezus praten.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is bijzonder belangrijk voor een spirituele zoeker om een open geest te houden en de bereidheid om verder te kijken dan de gevestigde, of orthodoxe, doctrines en dogma’s. Ik zal de eerste zijn die toegeeft dat veel van mijn ware leringen, zoals ik overal op deze website uitleg, systematisch uit het orthodoxe christendom zijn verwijderd. Daarom moet je om mijn echte leringen te kennen, bereid zijn om over de grenzen die door de orthodoxie zijn bepaald, te kijken.

Maar het is ook belangrijk voor een spirituele zoeker om het evenwicht te vinden en onderscheid te maken. Met andere woorden. Hoewel het goed is om open te staan, is het niet goed om open te staan voor elke theorie die voorbijkomt. Dit geldt vooral in het internettijdperk. Er zijn zoveel theorieën en overtuigingen op het internet geplaatst dat iemand zich al snel overweldigd kan voelen.

Hoewel bepaalde nieuwe theorieën mensen daadwerkelijk hebben geholpen om hun begrip van de spirituele kant van het leven uit te breiden, moet ik je zeggen dat de overvloed aan theorieën er ook voor heeft gezorgd dat een aantal oprechte zoekers niet meer weten wat ze moeten geloven, of nog erger, nergens meer in durven te geloven.

Evenwicht en onderscheidingsvermogen zijn dus de sleutelwoorden wanneer het op spirituele groei aankomt. Houd de uitersten op afstand. Houd afstand van het ene uiterste door je geest af te sluiten voor iets dat buiten de orthodoxe doctrines omgaat, Houd afstand van het tegenovergestelde om je geest open te stellen voor alles wat er is.

Denk eraan dat ik heb gezegd dat je wijs als slangen moet zijn en onschuldig als duiven. Zo wijs zijn als slangen betekent dat je weet dat er slangen bestaan, of liever de kromme logica die door de vele verkeerde leraren wordt gepromoot, of zelfs door de mensen die niet beter weten. Je moet beseffen dat er krachten zijn die proberen te verhinderen dat je de waarheid kent. Ze hebben vele eeuwen lang geprobeerd de waarheid te onderdrukken door boeken in de ban te doen en te verbranden. In het informatietijdperk van tegenwoordig, heeft de technologie hen dat wapen uit handen geslagen. Maar ze hebben snel de technologie voor hun doelen ingezet, en één manier is door vele verkeerde, onvolledige of schandelijke theorieën waardoor veel mensen zich aan de orthodoxie vastklampen of het ontmoedigd opgeven, omdat ze niet weten wat ze moeten geloven. Denk aan het gezegde dat ontmoediging het sterkste wapen in de gereedschapskist van de duivel is!

Als spirituele zoeker is het uiterst belangrijk om je ervan gewaar te zijn dat er een groep mensen op aarde is die het menselijke intellect hebben vergoddelijkt. Ze geloven dat ze een dermate verfijnd intellect hebben dat ze alle vragen over het leven intellectueel kunnen verklaren en begrijpen. Dit is een misvatting en hoe intellectueel je dit ook kunt verklaren, het verandert niets aan dit feit. Je kunt de ultieme waarheid niet kennen door de relatieve vermogens van het menselijke intellect. Je kunt de absolute waarheid enkel door het absolute onderscheidingsvermogen van het Christusbewustzijn kennen. Je krijgt contact met je Christuszelf door het hart en niet door je intellect.

De intellectuele elite, zoals ze graag naar zichzelf verwijzen, denkt dat ze de mysteries van het leven kunnen begrijpen en verklaren. Sommige vind je op het gebied van de wetenschap en andere op het gebied van religie. Waar je ze ook vindt, het zijn precies deze mensen dei ik berispte met mijn uitspraak: “Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden met jullie intellectuele redeneringen en theorieën.”

Ik zeg niet dat alle theorieën over mij fout zijn. Maar ik moet je zeggen dat een heel groot deel ervan zeker fout is en hoe ze het menselijke intellect ook aanspreken, ze bevatten geen sprankje waarheid in Christus.

Ja, ik ben me bewust van de vele theorieën die vragen oproepen of er wel ooit een historische Jezus is geweest of dat de persoon die tot de Evangeliën heeft geïnspireerd wel een persoon was. Maar ik moet je echt zegen dat er wel een historische man die Jezus heette, is geweest, die de Christus werd. En hoewel de orthodoxe evangeliën geen accuraat verslag geven van mijn leven of mijn leringen, zijn ze in feite accurater dan de vele theorieën die je op het internet vindt.

Ondanks de verfijning van deze vele intellectuele theorieën, bestaat de werkelijkheid, een spirituele en fysieke werkelijkheid, van de Christus inderdaad. Ik ben waarachtig Jezus Christus en ik spreek door deze boodschapper die bereid is en zich heeft voorbereid om mij door hem heen te laten spreken.

Maar hoe weten mensen of ik de echte Christus ben? Hoe kun je weten dat ik inderdaad de echte Jezus Christus ben, die op een website spreekt die de enige van duizenden andere met conflicterende theorieën en beweringen is? Je kunt dit alleen maar weten door de bevestiging in je hart te krijgen.

Neem nota van het feit dat toen de Romeinse soldaten mij kwamen arresteren, ze Judas nodig hadden om me tussen de discipelen aan te wijzen. De soldaten konden me niet herkennen als de Christus die geïncarneerd was, en voor hen leek ik op iedere andere man. Wat is ervoor nodig om de Levende Christus te herkennen, of hij nu in levende lijve, in een spiritueel visioen of op een pagina op het internet aan jou verschijnt? Er is een zekere mate van Christuswaarheid in je hart. Je hebt er bewust contact voor nodig met je Christuszelf.

Als je deze Christusvonk in je hart hebt, ken je mijn stem zelfs al spreek ik door één van je geïncarneerde broeders. Als je mijn stem niet kent, dan heb je de optie om je onderscheidingsvermogen aan te scherpen. Roep spirituele bescherming op tegen de krachten van deze wereld die proberen jou gevangen te zetten en jou in verwarring te brengen. Doe een poging om een directe relatie met je hogere zelf, je Christuszelf, te ontwikkelen. En streef er boven alles naar om het evenwicht in alles te bewaren.

Laat me nu je vragen behandelen. Ik ben inderdaad naar de naties in het Oosten en Egypte gereisd, zoals elders beschreven wordt. In het Oosten stond ik bekend als Heilige Issa. Er is geen historisch bewijs van mijn reizen, zoals in diverse boeken wordt beschreven.

Je vraagt om bewijzen, maar welk bewijs zou er ooit kunnen worden geleverd wat de menselijke geest niet zou kunnen betwijfelen? Er zijn mensen op aarde die er absoluut van overtuigd zijn dat archeologisch bewijs het scheppingsverhaal in de Bijbel ondersteunt. Er zijn mensen die er net zo van overtuigd zijn dat archeologisch bewijs de theorieën van Darwin steunen. Het bewijs zit dus in de ogen van de waarnemer. Als je met de ogen van de relativiteit van het lagere bewustzijn ziet, herken je de waarheid niet als hij voor je staat als de belichaamde Christus.

Je zegt dat je wilde dat je met de echte Jezus kon spreken, en dat kun je ook daadwerkelijk. Je kunt me in je eigen hart horen spreken, als je bereid bent je hart voor mijn Aanwezigheid open te stellen en me uitnodigen om binnen te komen. Om me in je hart te horen spreken, volg je het advies op dat ik hierboven geef en doe je een poging om de techniek voor innerlijke afstemming te beoefenen.

Het is niet moeilijk om mij rechtstreeks te kennen. Mijn eisen zijn niet hoog. Ik vraag alleen maar of je bereid bent je leven, je sterfelijke identiteitsgevoel en je intellectuele theorieën over het leven op te geven om mijn rechtstreeks in je hart te kennen. Dat is waarachtig niet een hoge prijs die je moet betalen voor het eeuwige leven in het Licht van Christus.