De Chakra’s en de eigenschappen daarvan

(De afbeeldingen die bij deze tekst horen, kun je hier bekijken.)

door Kim Michaels

Kennis over het menselijke energieveld gaat vaak terug op het oosten, en men weet al heel lang dat de aura bepaalde centra heeft. Die worden vaak chakra’s genoemd, dat is een Sanskriet woord dat wiel betekent. Hoe kunnen wij ons voordeel doen met kennis over de chakra’s?

De chakra’s zijn eigenlijk openingen of portalen tussen het materiële frequentiespectrum en het hogere frequentiespectrum dat vaak het spirituele rijk wordt genoemd. Door die chakra’s stroomt hoog frequente energie van jouw hogere zelf naar de vier niveaus van jouw geest (jouw vier lagere lichamen). Ook stromen door de chakra’s indrukken de andere kant op, zodat jouw hogere zelf de materiële wereld door jou ervaart. Dit zorgt ervoor dat jouw ervaringen in groei in jouw causale lichaam worden opgeslagen die een creatieve impuls opbouwen die tot meesterschap van geest over de materie leidt.

Afbeelding

Een stroom van spirituele energie van jouw hogere zelf houdt jou in leven. Deze energiestroom staat constant tot jou beschikking, maar de spirituele wet zegt dat jij om iets van boven te ontvangen, een kelk hier beneden moet hebben. Het concept de Heilige Graal als beker, symboliseert dat je een kelk moet hebben om energie van boven te ontvangen. De kelk waar de energie van de Geest in stroomt, zijn de zeven hoofdchakra’s in jouw aura.

Waarom zeven hoofdchakra’s? Zoals elders is uitgelegd, wordt het materiële universum uit zeven soorten spirituele energie gevormd, zeven stralen. Elke straal correspondeert met één van de hoofdchakra’s.

Terwijl je licht ontvangt in een bepaalde chakra, gebruik je dat licht om jouw creatieve  vaardigheden tot uitdrukking te brengen. Maar de allerbelangrijkste factor is of jij dit doet om al het leven te verheffen (uit liefde) of om het gescheiden zelf te verheffen (uit angst):

  • Als jij je creatieve vaardigheden uit liefde tot uitdrukking brengt, wek je een retour gaande stroom op die door de chakra teruggaat. Deze stroom wordt dan door jouw hogere zelf vermenigvuldigd, zodat je de lichtstroom die deze chakra ingaat uitbreidt en op die manier jouw creatieve vaardigheden vergroot.
  • Als jij jouw creatieve vaardigheden op angst baseert, komt er geen terugkerende stroom op gang die door de chakra naar jouw hogere zelf toegaat en dan valt er niets te vermenigvuldigen. In plaats daarvan wek je laag frequente energie op en die verzamelt zich daardoor in de chakra. Dit blokkeert geleidelijk aan de chakra, of sluit die helemaal af, zodat er steeds minder licht van jouw hogere zelf doorheen kan stromen.

Wat je dan ziet, is dat er wanneer alle zeven chakra’s in ieder geval gedeeltelijk open zijn, een constante energiestroom van jouw hogere zelf gaat en weer terug. Deze energie vormt een stroom in de vorm van een 8. Hoe meer de energie er stroomt, hoe bewuster en creatiever jij bent. Dus is het van levensbelang dat een oprecht spirituele zoeker zijn chakra’s zuiver houdt. Jezus heeft zelfs een parabel over zeven verstandige maagden verteld die hun ‘lampen’ gevuld hielden tot de bruidegom kwam.

Aan de andere kant heb je een heel lage energie stroom als jouw chakra’s vervuild zijn, soms alleen maar genoeg om jouw fysieke lichaam in leven te houden. In feite hebben sommige mensen zelfs hun chakra’s zodanig gesloten dat zij energie van anderen moeten stelen om iets te bereiken of zelfs maar in leven te blijven.

De eigenschappen van de zeven hoofdchakra’s
Het is nu duidelijk waarom het belangrijk is al jouw chakra’s zuiver te houden, zodat de maximale energiestroom er kan zijn. De meest spiritueel geïnteresseerde mensen hebben in ieder geval één chakra die tamelijk ver open staat en dat heeft ervoor gezorgd dat wij erkennen dat spirituele groei noodzakelijk is. Maar wij hebben in ieder geval één chakra die tamelijk dicht staat en die zorgt ervoor dat wij bepaalde patronen schijnbaar niet kunnen transcenderen.

Afbeelding

Het probleem is nu dat wanneer sommige chakra’s meer open staan dan andere, wij de neiging hebben om onze creatieve vaardigheden op een onevenwichtige manier tot uitdrukking te brengen. Een klassiek voorbeeld is iemand met een tamelijk openstaande keelchakra (krachtcentrum) en een gesloten hartchakra (het centrum van liefde en compassie). Zo iemand heeft de neiging om kracht tot uitdrukking te brengen zonder dat het in evenwicht is met liefde, wat onvermijdelijk leidt tot misbruik van macht. De wereldgeschiedenis staat vol met voorbeelden van het lijden dat dit kan veroorzaken.

Alle zeven hoofdchakra’s corresponderen met één van de zeven spirituele stralen. Het hele materiële universum wordt geschapen door een combinatie van de energiefrequenties van die zeven stralen. Zoals elders wordt uitgelegd, werd de planeet oorspronkelijk met volmaakt evenwicht tussen de zeven stralen geschapen. Daardoor was er evenwicht in de natuur, er waren geen natuurrampen en geen gebrek aan voedsel of bronnen. Het menselijke lichaam werd niet ziek en verouderde zelfs niet.

Wat ervoor heeft gezorgd dat dit oorspronkelijke evenwicht verloren ging, is dat de mensheid door de tijden heen de creatieve vaardigheden op onevenwichtige manieren tot uitdrukking heeft gebracht. Elk van de zeven stralen heeft bepaalde zuivere eigenschappen. Wanneer je het licht van een bepaalde straal door een van jouw chakra’s ontvangt en dat met liefde tot uitdrukking brengt, kun je creatief zijn zonder het evenwicht te verstoren. Maar wanneer je onder het niveau van liefde komt, vorm je een onevenwichtigheid.

De vele onevenwichtigheden die je op aarde ziet, worden door de de mensheid gevormd door de zuivere eigenschappen van de corresponderende spirituele straal te vervormen. De volgende lijst beschrijft de belangrijkste eigenschappen van de chakra’s:

Naam: Diverse systemen geven enigszins andere namen voor de chakra’s. Deze webpagina benoemt ze volgens de leringen van de geascendeerde meesters: Kruinchakra, Derde Oogchakra, Keelchakra, Hartchakra, Solar Plexuschakra, Zielschakra en Stuitchakra.

Positie:
Bij de meeste leringen staan de zeven belangrijkste chakra’s afgebeeld over een lichaam heen. De chakra’s staan op een rij langs de ruggengraat, de laagste chakra boven de seksuele organen en de hoogste chakra boven het hoofd. De belangrijkste chakra is altijd de hartchakra.

Vorm:
De chakra’s worden vaak afgebeeld als een bloem met verschillende bloemblaadjes. Men zegt ook wel dat ze op een buis lijken, of zelfs een straalmotor met metalen bladen, die open of dicht kunnen om de luchtstroom te reguleren.

Corresponderende spirituele straal:
De geascendeerde meesters onderrichten dat elke chakra correspondeert met een specifieke spirituele straal. Het is de bedoeling dat elke chakra de open deur is voor de spirituele eigenschappen van de straal die door jouw lagere wezen tot uitdrukking worden gebracht. Wanneer al jouw chakra’s optimaal functioneren, ontstaat de maximale creatieve stroom en je zult die dan op een evenwichtige manier tot uitdrukking brengen. Het evenwicht zorgt ervoor dat je een terugkerende stroom naar hogere zelf vormt die dan wordt vermenigvuldigd en naar jou teruggezonden, wat inhoudt dat jij je creatieve vermogens exponentieel uitbreidt – zolang je het evenwicht maar bewaart.

Kleur:
Elk van de zeven hoofdchakra’s heeft een corresponderende kleur. In diverse systemen worden de kleuren verschillend afgebeeld. Een veel gebruikt systeem beeldt de laagste chakra rood af en het hartchakra groen. Het is niet de bedoeling om te zeggen dat sommige systemen goed of fout zijn. Op deze website wordt de chakra’s afgebeeld in dezelfde kleur als de corresponderende spirituele straal.

Zuivere eigenschappen:
Elke chakra heeft een aantal zuivere eigenschappen die door de corresponderende spirituele straal worden bepaald. Als je erkent dat je de vaardigheid hebt om een aantal van die eigenschappen tot uitdrukking te brengen, kun je meten welke van jouw chakra’s zuiverder zijn. Als je vindt dat er een aantal ontbreken, geeft dat aan dat de corresponderende chakra niet open staat. Je kunt dan geschikte Transcendence Tools gebruiken om een bepaalde chakra te zuiveren.

 

Beschrijving van de chakra’s:

Afbeelding

Kruinchakra
Traditioneel beschouwd als de chakra van wijsheid, verlichting en zelfkennis. Maar op dieper niveau is het de chakra die jou in staat stelt om te zien dat het gescheiden zelf onecht is en dat gescheidenheid een illusie is. Met de Kruinchakra kun je de onderliggende waarheid ervaren dat al het leven één is, omdat niets van de alom aanwezige Schepper kan worden gescheiden. Openheid voor hoger inzicht is ook een eigenschap van een zuivere Kruinchakra, net als het besef dat er veel deugdelijke uitdrukkingsvormen van de waarheid zijn die allemaal op de onderliggende waarheid van eenzijn wijzen.

Vervormde eigenschappen – Kruinchakra
De vervorming van de Kruinchakra is de verkeerde wijsheid wanneer je denkt dat jij alles weet, of de ultieme waarheid bezit. Deze illusie wordt gebaseerd op de belangrijkste illusie van de dualiteit, namelijk dat de ‘waarheid’ in aparte compartimenten kan worden ingedeeld en dat de gescheiden geest het recht heeft en de vaardigheid om te beslissen wat waar is of niet. Tekenen van een vervuilde Kruinchakra kun je zien bij mensen die er absoluut zeker van zijn dat zij gelijk hebben – vooral degenen die fanatiek worden – en alle anderen willen dwingen het met hen eens te zijn. Een ander vervorming is intellectualisme, waardoor mensen ruzie kunnen maken over een idee zonder ooit eraan te denken het idee te vervangen door een directe ervaring van de Geest die de woorden ontstijgt.

Afbeelding

Derde Oogchakra
Traditioneel beschouwd al de zetel van waarheid en visie – maar visie waarop? De Derde Oogchakra is de zetel van een eenpuntige visie, zoals wordt geïllustreerd door Jezus in de opmerking: “Als je oog op één doel gericht is, is jouw lichaam vol licht.” De eenpuntige visie is de Christusvisie, die verder ziet dan de dualiteit. Die wordt gebaseerd op het besef dat ELKE uitdrukkingsvorm van de ‘waarheid’ in de materiële wereld minder is dan de Geest van Waarheid en dus moet men verder kijken dan ELKE uiterlijke uitdrukkingsvorm om de waarheid te ervaren.

Wanneer dat gebeurt, ziet men dat alle indelingen onecht zijn, en men begrijpt dat men al het leven moet verheffen. Hierdoor ontstaat Christusonderscheid, de vaardigheid om ogenblikkelijk de leugens van de dualiteit te herkennen en te doorzien, die altijd één deel van het leven proberen te verheffen en een ander deel naar beneden te halen. De situatie in de Hof van Eden toont dit aan, omdat de Slang tegen Eva zei: “Gij zult zeker niet sterven.”, waardoor het element twijfel aan haar bewustzijn werd toegevoegd. Met een gezuiverde Derde Oogchakra kun je die kromme logica doorzien. Je kunt ook alle verschijnselen in de materiële wereld als tijdelijk bezien, en dus kun je het volmaakte concept voor mensen of omstandigheden behouden die getransformeerd moeten worden.

Vervormde eigenschappen – Derde Oogchakra
De vervormingen zijn gebrek aan visie, gebrek aan de vaardigheid om onderscheid te maken tussen de non-duale Waarheid en de vele dualistische ‘waarheden’, die leiden tot twijfel en een gevoel van hopeloosheid, of het gevoel dat er geen waarheid bestaat. Het is ook het geloof dat er maar één waarheid bestaat en dat is onze waarheid. Ook het gevoel dat wij, omdat wij die ene waarheid hebben, in een strijd gevangen zitten tegen anderen die een ander geloofssysteem hebben, en dat het noodzakelijk en gerechtvaardigd is dat wij hun systeem bekritiseren of zelfs vernietigen. Mensen die kritiek hebben op andere mensen of ideeën, hebben een vervormd Derde Oogchakra. Nog een vervorming is de tendens om te zeggen dat als mensen bepaalde dingen doen of geloven het dan slechte mensen zijn – en niet voorbij te zien aan de tijdelijke verschijnselen.

Afbeelding

Keelchakra
Traditioneel de zetel van macht en wil, maar dieper inzicht vertelt dat het de zetel van de creatieve drang is. Dit is de wens om jezelf tot uitdrukking te brengen – maar in zuivere vorm is het de uitdrukkingsvorm van jouw spirituele individualiteit. Een zuivere Keelchakra heeft creatieve drang tot gevolg die tot uitdrukking komt door de bereidheid om te experimenteren, zelfs wanneer je de uitkomst van te voren niet weet. Ook de bereidheid om met het leven mee te gaan en van iedere ervaring te leren. Een zuivere Keelchakra geeft je het gevoel dat alles ertoe doet, dat het leven opwindend is en dat het individu zeker positieve invloed kan uitoefenen. De Keelchakra is ook de zetel van jouw bereidheid om aan het verheffen van het geheel te werken, in plaats van alleen jou.

Vervormde eigenschappen – Keelchakra
De vervorming van de creatieve wil is angst voor het onbekende, dat tot uitdrukking wordt gebracht door de vaardigheid om macht te misbruiken om iemands omstandigheden onder controle te houden, waaronder andere mensen. Men is bang om zich met activiteiten bezig te houden waar de uitkomst niet van kan worden voorspeld of gegarandeerd, wat vanzelfsprekend de creativiteit smoort. Mensen met een vervuilde Keelchakra houden zich vaak bezig met diverse machtsspelletjes met andere mensen, allemaal gebaseerd op het beheersen van de uitkomst. Dit is een poging om de levenskracht zelf te onderdrukken die altijd op transcendentie wijst in plaats van het gescheiden zelf te beschermen en te denken dat hij deze wereld kan bezitten. Dit kan ertoe leiden dat men het gevoel heeft dat men andere mensen bezit, wat één van de belangrijkste bronnen tot conflicten op deze planeet is. In mildere gevallen zijn mensen bang om creatief te zijn en voelen zich machteloos, hebben het gevoel dat niets er echt toe doet en dat één persoon niet het verschil kan maken – dus waarom zouden wij dan nog de moeite nemen om het te proberen.

Afbeelding

Hartchakra
Het is belangrijk dat men begrijpt dat de drie bovenste chakra’s de zetel van wat wij gewoonlijk de geest (het verstand) noemen, namelijk de vaardigheid om helder en gedetailleerde gedachten en verklaringen te formuleren. In tegenstelling daarmee zijn de drie onderste chakra’s de zetel van het gevoel, die de neiging hebben te stromen zonder beslist te kunnen uitleggen waarom. Ze stromen mee met wat juist voelt of (wanneer het is vervormd) wat goed voelt. De Hartchakra zit daar tussenin en de reden is dat je alleen met de Hartchakra gedachten en emoties in evenwicht kunt brengen, de linker en rechterkant van je brein.

Traditioneel wordt de Hartchakra beschouwd als de zetel van liefde, mededogen, naastenliefde, waardering voor schoonheid en onbaatzuchtigheid. Het diepere inzicht vertelt dat de Hartchakra de zetel van evenwicht is. Achter de Hartchakra zit een 8e chakra, dat de Geheime Kamer van het Hart wordt genoemd. Het licht van jouw hogere zelf daalt af in deze chakra. Het licht komt in jouw Hartchakra vanwaar het naar de andere chakra’s wordt gedistribueerd. Dit houdt in dat het licht, als de Hartchakra vervuild is, dat naar de andere chakra’s stroomt vanaf het begin al besmet is.

Liefde kan dus worden beschouwd als de evenwicht brengende kracht in het leven, de krachten die de twee basale krachten in de schepping in evenwicht brengen, namelijk de uitgaande (mannelijke of Vaderimpuls) en de samentrekkende (vrouwelijke of Moederimpuls). Als die twee krachten niet in evenwicht zijn, heeft men de neiging om één daarvan tot in het extreme door te voeren. Dit betekent dat alles wat uit onbalans wordt geschapen, óf te ver wordt doorgevoerd en dus uiteenspat, óf dat het niet ver genoeg wordt doorgevoerd, en dan niet tot bloei komt en op den duur zichzelf vernietigt doordat het samentrekt.

Een zuivere Hartchakra geeft je het vermogen om iets onvoorwaardelijks te ervaren, namelijk die ene waarheid die de twee extremen ontstijgt die de dualistische geest heeft gevormd. Je kunt het voelen wanneer iets dualistisch is, zelfs al heb je nog geen gezuiverde Derde Oog- en Kruinchakra’s die jou in staat stellen om een gedetailleerde verklaring te geven. Je voelt gewoon dat het voorwaardelijke niet ‘juist’ is, omdat jij de onvoorwaardelijke aard van God/waarheid in jouw hart ervaart.

Een zuiver hart leidt tot een diep innerlijk gevoel van eenzijn met al het leven, wat ervoor zorgt dat je de vaardigheid krijgt om te onderscheiden wanneer iets juist voelt (omdat die al het leven probeert te verheffen) of onjuist (omdat die maar één deel van het leven probeert te verheffen en een ander deel naar beneden haalt). Met de Hartchakra weet je wanneer de drie lagere chakra’s worden aangedreven door een egoïstische impuls, die je de macht geeft om die chakra’s in evenwicht te brengen.

Vervormde eigenschappen – Hartchakra
De belangrijkste vervorming van de Hartchakra is gebrek aan evenwicht, maar dat kan zich op veel subtiele manieren uiten. Eén manier is wat veel mensen liefde noemen, maar die eigenlijk een bezitterige poging is om anderen in hun macht te krijgen. In extreme vorm kan dit tot uitdrukking komen als haat en de wens om anderen te straffen of degenen te vernietigen die weigeren zich te laten overheersen. Bijvoorbeeld: veel mensen worden verliefd, maar beginnen dan het gevoel tot uitdrukking te brengen dat zij degene die zij beweren lief te hebben, bezitten.

Een andere vervorming is het vaste geloof dat de middelen de doelen kunnen heiligen, wat inhoudt dat. omdat iemand van een superieure zaak houdt, het gerechtigd is andere mensen te doden om die zaak te bevorderen. Die vervormde vorm van liefde heeft voor enkele van de ergste gruweldaden in de menselijke geschiedenis gezorgd. Mensen van wie het Hartchakra uit evenwicht is, kunnen maar heel slecht ergens van overtuigd worden. Het zorgt ervoor dat mensen geloven dat zij om hun liefde voor God te demonstreren, anderen moeten doden.

Afbeelding

Solar Plexuschakra
Traditioneel de zetel van vrede, maar ‘de vrede die begrip te boven gaat’, omdat begrip met de chakra’s boven het hart wordt bereikt. Dus is het een innerlijk gevoel van niet geraakt worden door de dualistische verschijnselen die van alle kanten aan iemand trekken. Het is de vaardigheid om te midden van een laaiend conflict overeind te blijven en de stilte in jou te voelen. Het is de vaardigheid om de aantrekkingskracht te voelen die je in een onevenwichtige uitingsvorm van boosheid te trekken, maar jij kunt in jouw centrum blijven en beslissen dat jij er niet aan mee doet.

Wanneer je die vrede bezit, kun je waarachtig onbaatzuchtige dienstbaarheid verlenen, omdat jij er intuïtief aan zult werken om in iedere situatie harmonie te scheppen. En harmonie is natuurlijk de sleutel om de mensen verder dan de dualistische worsteling te laten zien en iets gezamenlijks te vinden. Iemand met een zuivere Solar Plexuschakra zoekt altijd naar iets gemeenschappelijks en heeft de vaardigheid om mensen naar iets gezamenlijks toe te brengen (vooral als de bovenste chakra’s ook zuiver zijn).

Vervormde eigenschappen – Solar Plexuschakra
De onmiddellijke vervormingen van de Solar Plexuschakra zijn boosheid en agitatie, die als een agressieve motivatie tot uitdrukking worden gebracht om anderen te dwingen te veranderen, of degenen die daar tegenstand tegen opwerpen, te straffen. Het is de non-vrede, omdat je op geen enkele manier een redelijk gesprek kunt voeren met iemand die een geagiteerde Solar Plexuschakra heeft. Zij gaan blindelings op hun gevoelens van woede af en zullen steeds opnieuw dingen zeggen waar ze later spijt van krijgen. Zij zeggen zelfs dingen waarvan iedereen weet dat ze niet juist zijn, maar zij zijn op dat moment totaal blind.

Een andere vervorming is wat sommigen als vrede zien, maar die in werkelijkheid passiviteit is, de onwil om ergens voor op te komen. De mensen met deze vervorming hebben de neiging zich als slachtoffer te gedragen, die slechts op krachten van buitenaf kunnen reageren en weigeren om de verantwoordelijkheid voor hun leven te nemen. Er zijn mensen die hun individualiteit verliezen en deel worden van de ‘meutegeest’ die blindelings handelt of blindelings een sterke leider volgt. Nog een perversie is het gevoel dat geweld en oorlog voeren levensvatbare oplossingen kunnen opleveren, of dat het in een bepaalde situatie de enige manier is om te reageren, zelfs gerechtvaardigd is om zo te reageren.

Afbeelding

Zielschakra
Traditioneel beschouwd als de zetel van vrijheid, vergeving en gerechtigheid. Maar dieper inzicht zegt dat de Zielschakra de zetel is van je speelsheid, jouw bereidheid om het leven te benaderen volgens Jezus’ uitspraak: “Tenzij je als een klein kind wordt, zul je het koninkrijk van God niet ingaan.”

Met een zuivere Zielschakra heb je het gevoel dat je in een wereld leeft die in principe goed is en dat jij hier bent om jezelf tot uitdrukking te brengen en te spelen met wat jij ter beschikking hebt. Je maakt je geen zorgen over het leven en bent niet bezorgd over de toekomst en je vertrouwt erop dat de Geest je beschermt en dat de Moeder jou zal koesteren/voeden. Dus heb je een opborrelend gevoel van vrijheid en de wens om te ervaren wat de wereld jou te bieden heeft en er iets aan toe te voegen door middel van jouw creatieve uitdrukkingsvorm.

Vervormde eigenschappen – Zielschakra
De belangrijkste vervorming van de Zielschakra is het leven al te serieus op te vatten. Dit kan tot uitdrukking worden gebracht als een perversie van zowel vrijheid als gerechtigheid, die wordt gecombineerd in het gevoel dat je in een wereld leeft waarin alles een worsteling is, misschien wel een strijd tegen een macht die onterecht jouw vrijheid probeert af te nemen.

Neem het oude gezegde: “Lach naar de duivel en hij vlucht van jou weg.” Er steekt waarheid in, in die zin dat als jij iemand al te serieus neemt, jij hem macht over jou geeft. Je kunt natuurlijk zeggen dat er veel op de wereld is wat jouw vrijheid probeert in te perken en onrechtvaardig is, maar houdt dat dan in dat jij dat serieus moet nemen? Maar er bestaat een evenwicht, wanneer je de waarheid beseft die Jezus in een andere uitspraak noemt: “Wees sluw als slangen, maar onschuldig als duiven.” Er bestaat een subtiel evenwicht tussen naïef zijn voor de tijdelijke omstandigheden op de wereld en die zo serieus opvatten dat je denkt dat jij je niet vrij kunt voelen, totdat die zijn opgelost.

De allergrootste vervorming van de Zielschakra is de epische denkwijze, omdat je denkt dat de wereld in een epische strijd is verwikkeld tussen goed en kwaad, wat inhoudt dat alles gerechtvaardigd is om het kwaad te verdrijven. Dit leidt tot totale ongevoeligheid voor het leven, wat heeft geleid tot enkele van de ergste voorbeelden van menselijke wreedheden. Maar zoals met al het andere, ongevoeligheid voor anderen, komt voort uit ongevoeligheid voor jezelf.

Wanneer de Zielschakra is vervuild, heb je de neiging om te denken dat problemen op de wereld bestaan, omdat andere mensen die niet zo serieus opvatten als jij. Naarmate jij die onevenwichtigheid overwint, besef je dat die omstandigheden nog steeds hier bestaan, omdat de mensen die al te serieus opvatten, en daardoor denken dat de omstandigheden op de materiële wereld macht over hun Geest hebben. In werkelijkheid zijn wij allemaal spirituele wezens en één van onze allergrootste taken op aarde is te demonstreren dat wij de materiële omstandigheden niet onze Geest en onze uitdrukkingsvorm op deze wereld laten inperken. Ons hogere zelf toestaan zich door ons tot uitdrukking te brengen op deze wereld, is de sleutel tot vrijheid en de speelsheid van het goddelijke mensenkind, die weet dat hij of zij, één is met de Vader – en dat met God alles mogelijk is.

Afbeelding

Stuitchakra
Traditioneel gezien de zetel van zuiverheid, hoop en zelfdiscipline. Maar op een dieper niveau is de Stuitchakra het raakvlak tussen jouw Geest en het fysieke lichaam en de materiële wereld. De vraag die wordt gesteld op het niveau van de Zielschakra is of jij de materiële wereld macht over jouw Geest laat hebben, zodat jij jouw manier van uitdrukken op deze wereld beperkt. De vraag op het niveau van de Stuitchakra is of jij gelooft of de huidige omstandigheden op de materiële wereld echt, permanent, en niet te veranderen zijn, of dat jij bereid bent om jouw creatieve vermogen te ontketenen om de materiële wereld vooruit te helpen – het Moederelement – en de huidige omstandigheden te ontstijgen.

Met een zuivere Stuitchakra vermijd je dat je in de illusie verzandt dat de verschijnselen op de materiële wereld echt of permanent zijn. Je zult dan in staat zijn om te vermijden dat jij in een eindeloze cyclus verzeild raakt om te proberen aan jouw lagere, lichamelijke, vleselijke of menselijke verlangens te voldoen. In plaats daarvan beschouw je de wereld als een hulpmiddel om in zelfgewaarzijn te groeien. Dit houdt in dat jij moeiteloos activiteiten vermijdt die dit doel niet dienen. Maar er bestaat een nog diepere laag van inzicht, omdat jij je realiseert dat het niet een kwestie is van alle menselijke of fysieke activiteiten vermijden – het is een kwestie van die spiritueel maken.

Wanneer alle chakra’s zuiver zijn, ben je in staat de laatste illusie op het spirituele pad te begrijpen: het idee dat er een splitsing is tussen het spirituele en materiële rijk, tussen spirituele en materiële activiteiten. In plaats daarvan ben je in staat om één te blijven, alles wat je doet tot een spirituele handeling te maken. Dit zal dan het doel dienen om te incarneren in de eerste plaats, namelijk de vibratie van het hele materiële universum accelereren naar een hoger niveau, waar het een permanent deel kan worden van het spirituele rijk.

Vervormde eigenschappen – Stuitchakra
Traditioneel wordt de perversie gezien als onzuiverheid en chaos. Maar op dieper niveau is die perversie het gevoel dat de huidige omstandigheden echt zijn. Zijn zoals het moet zijn, of boven onze macht om te veranderen. Je begint te denken dat deze wereld van het spirituele rijk is gescheiden, misschien zelfs wel dat die van de duivel is en dat jij die met rust moet laten, er niets aan moet proberen te veranderen.

Je zou misschien zelfs wel eens kunnen geloven dat jij niet het recht hebt om spiritueel te zijn op deze wereld, of dat jij het recht hebt om jouw spirituele krachten op deze wereld te gebruiken. In plaats daarvan denk je dat jij je aan de huidige omstandigheden zou moeten aanpassen. Als de allergrootste vervorming zou je zelfs wel eens kunnen geloven dat jij alleen maar een materieel wezen bent – en dat jij uit stof bent voortgekomen en dat jij daarnaar terugkeert. In deze gemoedsgesteldheid bestaat er natuurlijk geen hoop op acceleratie naar een hogere staat. Maar aangezien het leven zelf een acceleratie is naar Meer, is dit een gemoedstoestand die Jezus de ‘dood’ heeft genoemd, waarmee hij spiritueel dood bedoelde.