De aarde is een Middel om te transcenderen

ONDERWERPEN: Apathie is een perversie van de Moedervlam – De oorzaak van totalitarisme – Eenzijn en vrije wil – Waarom democratieën verbrokkelen – Boven de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek staan – De valkuil om een einddoel te bepalen – Er niet in slagen om Gods liefde te accepteren – De ware mate van succes – Wat is jouw realiteit?

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 16 juni 2012

Mijn geliefde harten, Ik ben Maria, de Moeder. Ik ben de Goddelijke Moeder voor de aarde. Ik kom nu, laat in de middag, na vijf uur, en ik kom onbevreesd als de goddelijke Moeder. Want ik ben natuurlijk ook geïncarneerd geweest en ik weet hoe gemakkelijk lichamen in de namiddag vermoeid en sloom kunnen worden. En dus moet je onbevreesd zijn om juist dan te komen en te zeggen: “Toch wil ik nu een dictaat geven.”

Apathie is een perversie van de Moedervlam
Dus ik hoop dat jullie dit kunnen waarderen en dat jullie een beetje uit je slaperigheid worden losgeschud die insluipt vanuit het massabewustzijn en daardoor is apathie zeker, zoals jullie net hebben besproken, onverschilligheid en apathie zijn de grootste bedreigingen voor de vooruitgang van de mensheid en planeet aarde. Hoe zullen de mensen uit hun onverschilligheid, hun apathie, worden losgeschud voor de ongevoeligheid voor het leven, die waarachtig een perversie van de Moedervlam is, toch? Want is de Moeder niet degene die gevoeliger is voor het leven, voor de kinderen, voor hun behoeften, voor hun behoefte aan zorg. En daarom is het een vervorming van de Moedervlam wanneer heel veel mensen apathisch worden, wanneer zij óf denken dat zij niets kunnen doen, óf dat zij niets voor anderen willen doen. Zij willen geen verantwoordelijkheid dragen, behalve voor zichzelf. En zij willen nauwelijks verantwoording voor zichzelf dragen.

En dus is het zeker nodig dat er veranderingen plaatsvinden; dat de mensen door elkaar gerammeld worden. En zie je dan niet in dat heel vaak alleen harde klappen de mensen uit hun zelfvoldaanheid kunnen losschudden, en hen op het punt brengen dat zij bereid zijn te zeggen: “Zo is het genoeg; er moeten veranderingen komen. Wíj moeten veranderen.”

De oorzaak van totalitarisme
En dit is juist de sleutel. Wat kan een democratische samenleving veranderen? De regering kan een democratische samenleving niet meer veranderen dan het bewustzijn van het volk toestaat. Want begrijpen jullie dan niet dat in een samenleving die in totalitaire vorm van regering heeft, wij nog in de fase van de evolutie van de aarde zitten, omdat het volk onder de directe dwang van een elite valt. En daardoor is de vrije wil van het volk door de elite opgeschort. Dit was opnieuw, een uitdrukkingsvorm van het bewustzijn van de mensen en daarom zie je nog steeds naties op aarde die een totalitaire regering hebben. Omdat de mensen niet willen ontwaken en verantwoording voor zichzelf willen dragen en dus trekken zij dan een totalitaire vorst aan.

En wat doet deze vorst? Kijk eens naar de totalitaire samenlevingen die je overal ter wereld hebt. China is een groot voorbeeld, wanneer je naar de wereld kijkt, vanuit Australië. Je denkt misschien dat de elite het volk onderdrukt, onrechtvaardig onderdrukt. Je denkt misschien dat de elite een rol op zich heeft genomen die niet rechtvaardig is. Je denkt misschien dat de elite niet het volk dient, maar de mensen uitbuit. Maar de waarheid is dat de elite wel het volk dient.

En wat is die dienst dan die de elite het volk bewijst? Die dienst is het volmaakte excuus om de mensen geen verantwoordelijkheid voor zichzelf te laten nemen. Want dit hebben de mensen onbewust op de kosmische spiegel geprojecteerd: dat zij geen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun maatschappij willen dragen. En wat kan de kosmische spiegel anders doen dan naar hen reflecteren wat zij zeggen dat zij willen. Namelijk een maatschappij waarin het lijkt dat zij geen kans hebben om verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen.

Dus beginnen jullie het hele subtiele besef dat ik hier aangeef, te begrijpen? Wanneer je naar de aarde kijkt, kun je veel samenlevingen zien waarin je bepaalde omstandigheden hebt en je moet je ervan bewust zijn dat die omstandigheden een reflectie zijn van het bewustzijn van het volk. De mensen hebben met hun vrije wil mentale beelden op het Ma-terlicht geprojecteerd die als die omstandigheden worden uitvergroot. Zoals ik zei, projecteren zij, als zij geen verantwoordelijkheid voor zichzelf willen dragen, het mentale beeld dat zij een maatschappij willen waarin het lijkt alsof zij niets kunnen of hoeven te doen, omdat zij geen fysieke vrijheid hebben om de verantwoording voor zichzelf te dragen.

Dus begrijpen jullie dat de Wet van Vrije Wil verordent dat het Ma-terlicht naar de mensen reflecteert wat de mensen erop projecteren? De kosmische spiegel geeft hen precies terug wat zij zeggen dat zij willen, hoewel zij dit vaak op onbewuste niveaus zeggen. Wanneer je dit mechanisme begrijpt, komt er natuurlijk een logische vraag op. En die luidt: “Hoe kan de aarde, hoe kan een maatschappij, dan ooit vooruitgang boeken?”

Eenzijn en vrije wil
En dan moet je juist dat andere mechanisme begrijpen, wat je het Alpha-mechanisme zou kunnen noemen, wat wij de tweede wet van de thermodynamica noemen, om je een uitdrukking te geven die door de moderne wetenschap wordt erkend. Maar het is natuurlijk een mechanisme dat op veel verschillende manieren tot uitdrukking kan worden gebracht. Bijvoorbeeld in het hindoeïsme wordt dat als de god Shiva, de vernietiger, gezien, die niet echt vernietigt, maar afbreekt wat mensen in een bepaald beeld, op een bepaald bewustzijnsniveau, vasthoudt.

Vanzelfsprekend zorgt de Wet van Vrije Wil ervoor dat mensen mogen ervaren wat zij willen ervaren, maar de Wet van Vrije Wil zegt ook dat zij niet eeuwig die ervaring kunnen houden, omdat onder die Wet van Vrije Wil de waarheid van het eenzijn zit – dat al het leven één is. En daarom hebben mensen het recht om het bewustzijn van gescheidenheid en dualiteit aan te nemen, zeggen dat zij aparte wezens zijn of een aparte groep en bepaalde omstandigheden vaststellen die zij willen ervaren als gescheiden groep.

Maar zij hebben niet het recht om eeuwig in dat bewustzijn te blijven, omdat dat zou betekenen dat het geheel in die lagere staat moet blijven, op basis van de keuzes van een kleine minderheid. De wet stelt dat wanneer de meerderheid van de van zichzelf bewuste wezens in een sfeer hun bewustzijn verhoogt, dan kunnen degenen die niet bereid zijn hun bewustzijn te verhogen, niet tot in het oneindige op hun huidige niveau kunnen blijven. Zij moeten daarom aan het mechanisme worden blootgesteld dat hen omhoog haalt, door ervoor te zorgen dat hun eigen gemaakte omstandigheden worden afgebroken.

Waarom democratieën verbrokkelen
En dat mijn geliefden, is waarom je ziet dat bepaalde totalitaire naties steeds meer moeten onderdrukken tot de mensen eindelijk besluiten om de verantwoording voor zichzelf en hun samenleving te nemen. Waarom zie je heel veel democratische naties, waarin de dingen beginnen te verbrokkelen, waar de regering in een impasse zit, waarin geen beslissingen worden genomen, of waar je corruptie ziet?

Opnieuw, omdat de mensen zelfs in de democratische naties hebben gezegd dat zij een democratisch land willen, zij willen een comfortabele materialistische levensstijl, maar zij willen zich niet met de regering bemoeien en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor hun regering. En dus krijgen zij de soort maatschappij die zij willen, maar alleen voor bepaalde tijd. En dan begint die samenleving af te takelen. En die aftakeling kan alleen maar accelereren als de mensen wakker worden en zeggen: “Nee, wij willen meer verantwoordelijkheid voor onze natie en onze regering. Wij beschouwen ons niet gescheiden van de regering. Wij zullen gaan inzien dat wij de regering zijn.”

En dit brengt ons weer bij het onderwerp inferioriteit en superioriteit en hoe dit wordt uitvergroot. Want wat is de basis voor het elitarisme? Nu, dat is juist dat de meerderheid van het volk geen verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun maatschappij wil dragen, dus willen zij dat er een elite regeert. En een elite moet uit noodzaak superieur zijn en als superieur beschouwd worden, anders kunnen zij niet regeren.

Opnieuw, zelfs in een democratische samenleving hebben de mensen de neiging om te zien of te denken dat er maar bepaalde mensen zijn die in staat zijn als leider te fungeren. En dat de meerderheid van de bevolking niet deze vaardigheid bezit en daarom een stap achteruit moet doen en de elite laten regeren. Maar deze vorm van samenleving is niet duurzaam in het Aquariustijdperk.

Wat is ervoor nodig om een omslag te maken? Dat steeds meer mensen het hele concept superioriteit en inferioriteit beginnen te transcenderen, omdat zij een heel eenvoudige waarheid beseffen die met de Vijfde Straal te maken heeft, die de straal van visie, is, de straal van zien van wat wij het volmaakte concept hebben genoemd. Omdat je de volmaakte visie ziet van het hogere potentieel. Dus wat is het best geneesmiddel voor de illusie van superioriteit/inferioriteit?

Boven de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek staan
En wat zeggen de superioriteit en inferioriteit? Dat sommige mensen superieur zijn, op basis van bepaalde criteria die op aarde worden vastgesteld. Hoe kom je hier uit? Dat is het besef dat alle mensen individualisaties zijn van één God, die ene Schepper. En wanneer jullie de individualisatie zijn van de Schepper, kan niemand inferieur zijn, jullie hebben allemaal het potentieel in jullie om de open deur te zijn voor Gods licht dat met veel kenmerken door jullie heen kan stromen.

En dat betekent zoals Jezus heeft gezegd: “Ik zelf kan niets doen. De Vader in mij doet het werk.” En begrijpen jullie, dat wanneer je dit beseft – en zoals je tijdens onze discussie hebt gezien, wanneer jij niet meer een verdeeld huis bent, wanneer jullie het eens zijn, en jullie besluiten wat wel of niet aanvaardbaar is op aarde – worden jullie de open deur voor God. En dat houdt in dat wanneer je de open deur bent, er geen enkele positie in de maatschappij is waar jij niet geschikt voor bent. Jij bent niet te min voor welke positie in de maatschappij ook, wanneer jij erkent dat jij het niet doet; jij bent de open deur.

Begrijpen jullie dat, mijn geliefden? Dat wordt dit komende tijdperk een heel belangrijk principe. Hoe willen jullie dat de samenleving wordt geregeerd?

Willen jullie dat jullie samenleving voor een elite wordt geregeerd, die de mensen een dienst verleent door de mensen het excuus te geven om niet de open deur te worden? Als jullie dat willen, dan verordent de Wet van Vrije Wil dat jullie dat krijgen. Maar de Tweede Wet van de Thermodynamica zal het ook steeds moeilijker maken om die positie te handhaven.

Begrijpen jullie dat het licht van God boven het dualiteitsbewustzijn staat? Je kunt geen dualistisch waardeoordeel toepassen en zeggen dat sommige vormen van licht inferieur aan andere vormen van licht van God zijn. Het heeft eenvoudig geen betekenis. Omdat jij, als je zegt dat bepaalde eigenschappen van God inferieur aan andere zijn, niet over eigenschappen van God spreekt. Jij hebt het over een mentaal beeld dat jij in gedachten hebt gevormd en dat projecteer je op de eigenschappen van God. Maar je spreekt de waarheid niet meer; je hebt het alleen maar over jouw mentale beeld.

Dit wordt natuurlijk uitvergroot in het verhaal van Eva die door de slang werd verleid, die zei dat wanneer je deze vrucht eet, jij als een god wordt die het verschil tussen goed en kwaad weet – omdat jij bepaalt wat goed en kwaad is. Maar wat jij bepaalt, is slechts een mentaal beeld dat niet op waarheid berust, de waarheid die wij als visie hebben op de Vijfde Straal.

Wij kennen de realiteit. Wij zien de realiteit. En dus zien wij ook wat niet de realiteit is. Wij doorzien wat niet de realiteit is, alle rookgordijnen die door het dualiteitsbewustzijn zijn gemaakt. Wij zien er dwars doorheen. En dus kan de Vijfde Straal zeker mensen van dienst zijn die zich van het dualiteitsbewustzijn willen bevrijden.

Maar wij kunnen onze diensten alleen verlenen wanneer jullie bereid zijn om de verantwoordelijkheid op te pakken. Want wij verlenen geen diensten om jullie illusies in stand te houden, of om jullie het perfecte excuus te geven geen verantwoordelijkheid te dragen.

De valkuil om een einddoel te bepalen
Laat mij dan nog één aspect van de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek aanwijzen. Jullie hebben in jullie discussie gesproken over hoe de maatschappij op resultaat gericht is. Nu, wat is nu juist de kern van die gerichtheid op resultaten? Dat ontstaat door het dualiteitsbewustzijn dat epische drama’s vaststelt. Dat zegt dat er een bepaald doel is dat het superieure doel is en dat moet worden bereikt. En wanneer je dat bewustzijn krijgt – wanneer jij gelooft dat je een bepaald doel moet nastreven, en dat jij er nog niet bent – wat gebeurt er dan met jou? Wat er gebeurt, is heel erg eenvoudig. Jij hebt een doel vastgesteld en dus zeg jij onbewust: “Wanneer ik dat doel bereik, krijg ik een superieure status. Wanneer ik aan die voorwaarden voldoe, ben ik superieur.”

Maar zeg je tegelijkertijd dan niet: “Tot ik dat doel bereik, ben ik inferieur. Ik ben niet goed genoeg, want ik voldoe niet aan de criteria die ik heb vastgesteld.” Jij beseft op onbewust niveau – ook al denk je dat je op oppervlakkig niveau tot een groep, of religie, of politieke filosofie, behoort die jou superieur aan andere mensen maakt – diep van binnen besef je dat jij inferieur bent, omdat jij er nog niet bent. En dit geeft je innerlijk een diepe pijn die de meeste mensen niet erkennen.

En wat is de manier waarop veel mensen die pijn proberen te verzachten? Door een doel te stellen dat gemakkelijker te bereiken is dan het allerhoogste doel, het superieure doel. Zij willen een pad naar dat doel vaststellen, zodat zij het gevoel hebben dat zij niet totaal inferieur zijn, omdat zij het allerhoogste doel nog niet hebben bereikt. En dus maken ze een verkeerd pad. En wat houdt dat in? Hoe weet je of je vooruitgaat? Nu, je moet wel een manier hebben om je vooruitgang vast te stellen, je resultaten te meten.

Begrijp je het subtiele mechanisme, de subtiele psychologie, wanneer je deze doelen voor jezelf stelt – deze interim doelen die je bij het allerhoogste doel brengen – en dan, wanneer jij kunt meten dat je enige vooruitgang heb geboekt op de schaal? Dan kun jij, in ieder geval een poosje, de pijn in jouw innerlijk van je inferieur voelen, het gevoel hebben dat jij niet goed genoeg bent, het gevoel dat jij je niet kunt plaatsen voor toegang tot de hemel, dat jij Gods liefde niet waard bent, verzachten. Want ik zeg dat de meerderheid van de mensen op aarde niet in staat is te accepteren dat zij Gods liefde waard zijn en dat zorgt het meest voor die pijn die mensen voelen.

Er niet in slagen om Gods liefde te accepteren
Bewust lijkt het misschien dat er andere oorzaken zijn, maar de oorzaak, de diepere oorzaak, is dat zij Gods liefde niet kunnen accepteren. En dus slaan zij het verkeerde pad in door te denken, dat je, als je maar aan bepaalde criteria in de buitenwereld voldoet, op een dag Gods liefde waard wordt. En als zij een pad kunnen maken en hun vooruitgang op dat pad meten, kunnen zij het gevoel krijgen dat zij vooruitgaan, zij komen in ieder geval dichter bij hun doel, zodat zij de pijn kunnen verzachten. Maar de enige oplossing is dat jij die dualistische visie verandert, zodat jij jezelf gaat bezien, zoals Jezus heeft gezegd: “Wanneer je oog op één doel gericht is.” Wanneer jij niet jezelf meer bekijkt vanuit de dualistische visie, dan kun je het volmaakte concept zien. Je kunt zien dat jij al een individualisatie van de Schepper bent. Jij bent een individualisatie van de Schepper, jij kunt niet Gods liefde niet waard zijn.

Jij kunt niet inferieur zijn, waardoor jij niet de moeite waard bent om Gods liefde te ontvangen, want God heeft geen maatstaf van superioriteit en inferioriteit, van waardeoordelen. En wanneer jij je hierop begint af te stemmen, wanneer je het licht van de Vijfde Straal ervaart, dan heb je een tegengif. Want het enige tegengif tegen de dualiteit is licht. Je kunt duisternis niet weghalen. Jij brengt licht en dan is er geen duisternis meer. En alleen het licht van de Vijfde Straal geeft jou die visie.

Terwijl ik deze woorden zeg, doe ik twee dingen. Ik zeg de woorden die van betekenis zijn, zodat jullie dagelijkse denkgeest die kan bevatten, en het kan je inzicht veranderen. Maar inzicht helpt je niet om de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek te transcenderen. Alleen licht.

Het inzicht, een verkeerd inzicht, kan verhinderen dat jij dat licht accepteert, en het juiste inzicht kan je helpen het licht te accepteren. Maar licht zal op den duur jouw bewustzijn veranderen. Hoeveel inzicht je ook hebt, het verandert jouw bewustzijn niet. Het kan je waarneming veranderen en dan zal je bewustzijn een omslag maken. Maar het licht verheft je boven een bepaald niveau van illusies, alleen het licht.

Dus bestaan er natuurlijk vervormingen van elk van de zeven stralen. En alleen het licht van die straal kan je op den duur van die vervormingen bevrijden. Dus ik heb natuurlijk, terwijl ik deze woorden zei, tot het massabewustzijn gesproken. Ik heb ook licht uitgegeven, licht dat zich als kringen in het water van het massabewustzijn verspreidt.

Stel je de tsunami’s eens voor die je de laatste tien jaar ziet en die zo’n verwoestend effect hebben. Stel je voor dat er nu hier, waar ik mij fysiek geconcentreerd heb, een episch centrum van een aardbeving aan licht bestaat, dat zich als kringen door de oceaan van het massabewustzijn heen verspreidt en een enorme golf vormt, die zich met ontzettende snelheid verspreidt tot het een element in het massabewustzijn bereikt dat hier weerstand aan biedt. En dan gaat de golf omhoog en gooit de barrière zo omver, gooit hem ondersteboven, zet de vooroordelen en gehechtheden van de mensen compleet op zijn kop.

Nee, niet om die te vernietigen, maar om te bevrijden opdat zij de keuze krijgen dat er een alternatief bestaat voor hun hele leven op dit kunstmatige pad te leven, op één of andere manier iets in de wereld te bereiken, enige mate van succes, hun mars naar succes. Of het nu een vorm van iets bereiken, of de erkenning van de maatschappij, of een getal op hun bankrekening of hun hele rekening, is.

De ware mate van succes
Mijn geliefden, de ware mate van succes is jouw vaardigheid om totaal de open deur te zijn voor het licht van de Aanwezigheid zodat het door jou heen kan stromen, zodat jij inziet: “Ik ben niet de doener.” Want jij ziet resultaten waarvan jij weet dat jij die niet op menselijk niveau had kunnen bereiken. Maar ze worden desondanks wel geleverd; daar zijn ze en zij hebben een positief effect. Het is misschien niet een wereld veranderend effect, maar het kan positief effect hebben op de mensen om jou heen, jouw gezin, vrienden, mensen die je zomaar tegenkomt.

Jullie zijn allemaal in zekere mate de open deur voor het licht. En de ware mate van succes is naar jezelf te kijken en te zien waar je misschien nog dingen hebt die de vrije doorstroming van licht belemmeren. En als je hieraan werkt – zonder jezelf op de kop te geven, zonder je inferieur te voelen – word jij een steeds helderder glasruit, steeds meer een open deur. Ik probeer niet een nieuwe maatregel te nemen die je kunt gebruiken om je inferieur te voelen, omdat jij niet helemaal de open deur bent.

Laat al die waardeoordelen aan jullie voorbijgaan, mijn geliefden. Jullie kunnen beslissingen nemen, toch? Jullie hebben besloten naar deze conferentie te komen. Jullie hebben besloten om spirituele leringen te bestuderen. Dus wees bereid om je vaardigheid te benutten om elke keer één klein besluit te nemen.

Kijk naar de dingen die je belemmeren, ga ze begrijpen, ga ze inzien. Neem de beslissing: Ik accepteer dit niet meer in mijn wezen. Ik vereenzelvig mij niet meer met dat bewustzijnsniveau, met deze specifieke illusie, met dit gewoontepatroon. En als je niet de juiste beslissing kunt nemen, dan weet je dat je meer helderheid moet zoeken, je moet op zoek gaan naar genezing, je moet transformatie proberen te vinden met de middelen die wij jullie hebben gegeven

Maar als je nog steeds in gedachten houdt dat je als doel hebt dat je op een punt moet komen, waarop je dan een beslissing kunt nemen: Niet met je dagelijkse denkgeest, maar met de totaliteit van jouw wezen. En daarom is het een eenduidig besluit, jij bent één van geest, niet verdeeld, en jij neemt gewoon het besluit: ik ga naar een hoger bewustzijnsniveau, ik transcendeer, accelereer boven mijn vorige niveau uit. Want dit is nu mijn realiteit.

Wat is jouw realiteit?
Wanneer je naar het decreet van de aartsengelen van de Vijfde Straal kijkt (Decreet 5.02), is er één zin die je misschien opvalt: De volmaakte gezondheid bestaat nu echt voor mij.” Alleen wanneer het echt voor jou bestaat, zal dit zich fysiek manifesteren. En het is pas echt voor jou, als jij het volledig één van geest kunt accepteren.

Dus denk hier over na: Wat jouw realiteit in de buitenwereld is, kan slechts een reflectie zijn van wat jou als waar in jouw geest voorkomt. Ga bij jezelf te rade. Wat beschouw ik als echt? Welke beperkingen in de wereld beschouw ik als echt, denk je dat jij niet de macht hebt om te transcenderen? En besef dan dat jouw lagere zelf misschien niet de macht heeft om te ascenderen, maar jouw hogere zelf, de macht van God in jou, kan deze omstandigheden wel transcenderen. En dan, naar dit punt toe te werken, waarop jij kunt accepteren dat jij de open deur bent voor de aanwezigheid en het licht van de zeven stralen.

Dit is de visie die ik voor elk van jullie heb. Ik wil helemaal niet graag dat jullie, de volgende tien of vijftien jaar, naar een boodschapper luisteren, die de open deur is. Ik wil graag dat jullie stuk voor stuk in zekere mate de open deur worden; wat jullie individuele goddelijke plan en talent is. De lering die wij geven, is alleen een middel om iets te bereiken, namelijk de transcendentie in bewustzijn.

Alles wat op aarde gebeurt, is een middel tot het doel van transcendentie in bewustzijn. Wanneer je dit begrijpt, besef je dat geen enkele manifestatie op aarde, uiteindelijk echt bestaat, maar jij – het zuivere gewaarzijn dat jij bent – bent echt. En wat jij vanuit dat punt van eenzijn projecteert, wordt jouw nieuwe realiteit op het pad. Eerst in jouw eigen leven, dan in de samenleving, en dat verspreidt zich als kringen in het water tot de hele planeet verandert in de Gouden Eeuw van Saint Germain.

Bedenk dat wat jij gelooft echt is en onderzoek het dan, laat mij jou leiden, zodat jij een hogere realiteit kunt zien. En jij dan, wanneer jij die hogere realiteit ziet, geleidelijk op het punt komt dat je kunt accepteren dat nu dit echt voor jou bestaat. Volmaakte gezondheid bestaat nu voor jou, wanneer jij die perfectie kunt accepteren. Overvloed, de overvloedige voorraad, bestaat echt voor jou, wanneer jij op het punt komt dat jij dit kunt accepteren, dat dit voor jou bestaat. Het bestaat in jouw gedachten.

Iedere goede eigenschap krijg je, wanneer je accepteert dat het voor jou echt bestaat. Dit is de kracht van de Vijfde Straal van Godvisie. En ik ben die Godvisie. En ik heb die aan jou doorgegeven opdat jij het in zo’n mate kunt ontvangen dat jij bereid bent het te ontvangen, nu op dit moment. Dus buig ik mij met totaal respect voor jouw vrije wil, maar ik, Maria de Moeder, heb jullie stuk voor stuk onvoorwaardelijk lief. Want jullie zij echt de hoogste liefde waard.