Verklarende Woordenlijst S

Saint Germain
Een geascendeerde meester die de leider is van het komende Aquariustijdperk. Hij vertegenwoordigt tevens de zevende spirituele straal, de straal van vrijheid. Naar hem wordt soms verwezen als de ‘God van Vrijheid voor de aarde’. Saint Germain zal de komende 2000 jaar een belangrijke rol spelen en hij heeft een plan om de Gouden Eeuw op aarde te brengen.

Sangha van de Boeddha
De gemeenschap van mensen die zich wijden aan het pad naar Christusschap en Boeddhaschap. Niet beperkt tot één bepaalde organisatie.

Sanat Kumara
Een geascendeerde meester met veel verworvenheden. In een eerder tijdperk waren er zo veel mensen op aarde zo ver in het dualiteitsbewustzijn weggezakt dat de Karmische Raad en andere kosmische raden hadden besloten dat de aarde niet meer een levensvatbaar podium was voor groei en kreeg toestemming zichzelf te vernietigen. Sanat Kumara kwam toen met 144.000 levensstromen van Venus om het spirituele evenwicht te bewaren tot genoeg mensen op aarde hun bewustzijn hadden verhoogd, zodat zij zelf het evenwicht voor de planeet konden handhaven.

Veel van de 144.000 levensstromen die met Sanat Kumara zijn meegekomen, zijn nog steeds geïncarneerd en vaak zijn dit heel erg spirituele mensen met de grote wens andere mensen te helpen of de wereld te verbeteren. Maar er kan een moment komen waarop dergelijke mensen hun eigen ascensie tegenhouden tot zij hun wens om anderen te helpen of te veranderen, loslaten.

Satan
In de meest specifieke betekenis was Satan één van de wezens die met Lucifer uit een eerdere sfeer viel. In algemenere zin is Satan echter een bewustzijnsstaat die ons aanzet, dwingt of verzoekt om ons aan de huidige omstandigheden in de materiële wereld aan te passen.

Wij zijn geschapen om medeschepper met God te zijn en over de aarde te heersen. Zoals Jezus heeft gezegd: “Met God is alles mogelijk.” Satan is een bewustzijn dat wil verhinderen dat wij ons hoogste potentieel ten uitvoer te brengen door ervoor te zorgen dat wij vrijwillig onze creatieve kracht inhouden en dat de huidige omstandigheden niet kunnen of zouden moeten veranderen.

De rol van de Levende Christus is aan mensen te demonstreren dat wij het bewustzijn van Satan wel kunnen transcenderen. Daarom heeft Jezus Petrus berispt toen Petrus wilde dat Jezus aan zijn verwachtingen voldeed, Jezus zei: “Ga achter mij, Satan.”

De Schepper
Het wezen dat de specifieke wereld van vorm heeft geschapen waarin wij bestaan. Er bestaan andere werelden die door andere Scheppers zijn geschapen. Een Schepper moet een wereld uit zijn eigen Wezen scheppen, wat inhoudt dat de Schepper alles ervaart wat in een bepaalde wereld gebeurt.

Sferen
De wereld van vorm werd door de Schepper geschapen die een bolvormige grens definieerde en zijn wezen terugtrok tot één punt in het midden van een leegte. De Schepper heeft vervolgens een sfeer in die leegte geschapen door het Ma-terlicht te gebruiken. De Schepper bepaalde structuren in die sfeer en heeft van zichzelf bewuste verlengstukken van zichzelf erin geprojecteerd. Toen deze verlengstukken in bewustzijn groeiden, verhoogden zij de vibratie van hun sfeer tot het ascendeerde en de eerste sfeer in het spirituele rijk vormde. De Schepper heeft vervolgens een tweede sfeer geschapen en de geascendeerde meesters uit de eerste sfeer definieerden toen structuren en zonden verlengstukken van hun eigen wezen naar die tweede sfeer.

Dit proces van één sfeer die ascendeert en een nieuwe sfeer scheppen is doorgegaan, zodat wij nu in de zevende sfeer daarvan bestaan. In de eerste drie sferen zijn alle wezens geascendeerd zonder het bewustzijn van gescheidenheid en dualiteit te hebben gehad. Maar in de vierde sfeer, weigerde een aantal wezens te ascenderen en zij werden de gevallen wezens. Toen de vierde sfeer ascendeerde, konden deze wezens niet ascenderen en zodoende ‘vielen’ ze naar de zesde sfeer. Omdat de pas geschapen sfeer in het algemeen een lagere vibratie had, konden de gevallen wezens hier bestaan. Dit feit is de basale verklaring voor het bestaan van het kwaad in onze wereld.

Shiva
Traditioneel gezien een deel van de drie-eenheid van de Hindoes. De diepere betekenis is dat Shiva een kosmisch wezen is dat vooral behulpzaam is om ons te bevrijden van duistere krachten en het astrale vlak, We kunnen een heel effectieve oproep aan Shiva doen door gewoon zijn naam 9, 33 of 144 maal te herhalen.

Slang
Symbool van een bepaalde bewustzijnsstaat dat twijfel in onze geest zaait. De specifieke bedoeling is verdeeldheid in ons wezen te creëren zodat wij onze goddelijke leiding, onze intuïtie, onze eigen innerlijk weten en onze spirituele leraren gaan wantrouwen.

Slangachtige leugen, samenzwering
De allerbelangrijkste leugen is dat het Christusbewustzijn óf niet bestaat, óf niet bereikbaar voor ons is. In plaats daarvan is de allerhoogste waarheid het dualiteitsbewustzijn, waarin wij ons als goden opstellen, die geloven dat wij het recht en de bekwaamheid hebben om zelf goed en kwaad te definiëren. Dit zorgt onvermijdelijk voor een relatieve definitie van goed en kwaad, omdat het goed wordt gezien als dat wat onze bestaande overtuigingen en wensen bevestigt, terwijl alles wat ze aanvalt als het kwaad word bestempeld.

De kromme samenzwering is ons zo te verlammen door twijfel dat wij óf blindelings naar de gevallen wezens luisteren, óf ons zo te verblinden in onze hoogmoed dat wij echt geloven dat wij altijd gelijk hebben. In het laatste geval volgen wij ook het leiderschap van het gevallen bewustzijn, dat regelrecht tegenover de Christus staat. We proberen dan het ego te verheffen tot een op god gelijkende status, in plaats van op zoek te gaan naar het Christusbewustzijn als middel om al het leven te verheffen.

Eén aspect van de kromme samenzwering is ons te laten geloven dat zelfs God in een dualistisch wereldbeeld past. God wordt neergezet als het tegenovergestelde van het kwaad of de duivel. Daardoor worden wij in verzoeking gebracht om Gods zaak te behartigen, het is acceptabel om kwaad te doen, waaronder andere mensen doden. De geschiedenis kent veel voorbeelden van hoe mensen misleid zijn om deze epische strijd te voeren tegen een door jouzelf bepaald kwaad. Om deze allerlaatste overwinning te behalen, is het nodig en rechtmatig om deze allerergste daad om de vijand te vernietigen, uit te voeren. In werkelijkheid dienen dergelijke worstelingen slechts om nog meer energie een verkeerde kwaliteit te geven, die de duistere krachten voedt en daardoor hen de macht geeft om mensen te bedriegen door hen de eindeloze strijd te laten vervolgen. De enige uitweg is het Christusbewustzijn dat het eenzijn van al het leven ziet.

Spirituele Stralen, zeven stralen
Alles wordt van energie gemaakt. Zelfs Einsteins beroemde vergelijking, E=mc2, stelt dat de materie wordt gemaakt van een heel hoge vorm van energie dat in vibratie gereduceerd wordt door een factor (de snelheid van het licht in het kwadraat). De meesters onderrichten dat hoewel Einsteins theorie in principe juist is, er zeven van deze reducerende factoren zijn. Met andere woorden, het materiële universum wordt gemaakt van zeven soorten spirituele energie die gecombineerd alle fenomenen in het materiële rijk vormen. Deze soorten energie worden stralen of spirituele stralen genoemd. Er werden in totaal 15 stralen gebruikt om de hele wereld van vorm op te bouwen. De lijst hierna beschrijft de belangrijkste eigenschappen van elke straal:

Eerste Straal: Creativiteit, de creatieve aandrang, tot uitdrukking gebracht als wilskracht en macht
Tweede Straal: Verlichting, begrip, de vaardigheid om de leugens van het dualiteitsbewustzijn te doorzien
Derde Straal: Liefde, maar wel de vorm van liefde die boven alle voorwaarden staat
Vierde Straal: Zuiverheid, discipline, en acceleratie
Vijfde Straal: Waarheid, duidelijke visie, heling en heelheid
Zesde Straal: Vrede en dienstbaarheid, vooral dienstbaarheid om al het leven te verheffen
Zevende Straal: Vrijheid en de bereidheid om creatieve beslissingen te nemen
Achtste Straal: Integratie van de vorige zeven stralen
Negende Straal: Equilibrium
Tiende Straal: Transparantie
Elfde Straal: Transcendentie
Twaalfde Straal: Wedergeboorte
Dertiende Straal: Creatieve stroom
Veertiende Straal: Jouw Aanwezigheid delen
Vijftiende Straal: Onvoorwaardelijkheid