De grootste dienst die je kunt bewijzen, is het spirituele pad demonstreren

De hele boodschap staat hier.

Waarom ben je op aarde?
Waarom ben je op aarde gekomen bij deze incarnatie? Voor de meesten van jullie die op het spirituele pad zijn, was het niet om persoonlijke doelen na te streven. Het was niet om bepaalde egocentrische verlangens na te jagen. Het was om in deze tijd werk voor de geascendeerde meesters te doen. En wat is het beste dat je in deze tijd kunt doen? Dat is het spirituele pad demonstreren.

In het verleden zijn er te veel spirituele mensen uit diverse organisaties misleid door een ander complot van de kromme geest – door te zeggen dat er slechts één weg naar verlossing is. Er is slechts één uiterlijke organisatie – lering, boodschapper of goeroe of verlosser of incarnatie van God, of wat het ook mag zijn – die de sleutel tot verlossing heeft. En daardoor hebben ze bedacht dat zij in plaats van het spirituele pad, het pad van zelftranscendentie moeten promoten, een bepaalde organisatie, leer of boodschapper moesten aanprijzen.

Maar dit is niet het geval. Je hoogste liefde is mensen te bevrijden. En de mensheid zal niet bevrijd worden als iedereen in dezelfde kerk komt en lid van dezelfde kerk in de buitenwereld wordt of in dezelfde uiterlijke doctrine gaat geloven. Dit is weer een leugen die voortkomt uit de verloochening van het vrouwelijke aspect van zijn, wat ervoor zorgt dat mensen zwart-wit gaan denken of denken dat hun religie de enig ware is. Want als er slechts één God is, kan er per slot van rekening ook maar één religie zijn – zo redeneren ze.

De waarheid is, zoals ik nu diverse keren in verschillende vermommingen heb gezegd – en dit is een idee waarover je moet nadenken en je eigen moet maken – de waarheid is dat het mannelijke aspect van zijn – hetzij God de Vader, hetzij God de Zoon in de vorm van de christelijke voorstelling van Jezus, hetzij Mohammed, of wat voor vorm jij je maar kunt voorstellen en voor je zien – het mannelijke aspect van zijn jou niet redt en je niet kan redden. Je kwam naar de materiële wereld om de heerschappij over het materiële aspect, het moederaspect van de schepping, te hebben.

Daarom ben je gekomen en dat is je roeping. Je bent gekomen om de heerschappij te nemen en de stroom in de vorm van een 8 van Boven naar beneden en weer terug in te stellen. En tot je die stroom in de vorm van een 8 tot stand brengt, kun je niet gered worden of ascenderen of hoe je het ook maar wilt noemen. Dus je ziet dat het mannelijke aspect alleen je niet kan redden. Noch het vrouwelijke aspect alleen kan je redden. Wat je wel kan redden, is de integratie van het mannelijke en het vrouwelijke aspect in jouw eigen wezen, zodat je niet langer een huis bent dat tegen zichzelf verdeeld is. Je oog is eenpuntig, je ziet met de visie van Christus.

En daarom bestaat er geen verdeeldheid binnenin jou, omdat jouw lagere wezen volmaakt op één lijn ligt met je hogere Wezen en er een stroom in de vorm van een 8 van leringen, leiding en licht van je hogere Wezen naar je lagere wezen gaat, wat dan tot uitdrukking wordt gebracht door anderen te helpen dit koninkrijk van God mede te scheppen. En door dat tot uitdrukking te brengen, maak je de cirkel rond, je sluit de kloof, je sluit de stroom in de vorm van een 8, zodat de energie naar boven terug kan stromen. En alleen wanneer ze naar boven terugstroomt, kan die vermenigvuldigd worden, omdat alleen die dienaren die hun talenten vermenigvuldigd hadden, de beloning ontvingen.

En alleen wanneer je die stroom terugontvangt, kun je naar een hoger niveau opklimmen. En alleen door naar steeds hogere niveaus te blijven opstijgen, door hier beneden alles te blijven wat je Boven al bent en hier beneden alles tot uitdrukking te brengen wat je Boven al bent, zul je uiteindelijk naar het niveau opklimmen waarop je het materiële octaaf simpelweg achterlaat. Want je bewustzijn is dan zo hoog dat het hier geen focus meer kan handhaven. En dan ga je blij en liefdevol verder – uit eigen keus van je vrije wil – zonder iets op aarde te missen.

Integratie bereiken
Het eerste wat je moet overwinnen, als je deze integratie tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van je wezen ondergaat, is de kromme leugen dat God buiten jou is, overwinnen. Je moet beseffen dat de ware God binnenin jou is en dat je ervoor openstaat om de ware God, die je eigen hogere Wezen, je spirituele Zelf, jouw IK BEN Aanwezigheid is, te kennen. En daarom is het totale onzin is als jij zegt dat Gods wil jouw eigen wil tegenwerkt. Want als God geen externe godheid is, dan is zijn wil geen externe wil. Het is de wil van jouw zelf, van jouw eigen hogere Wezen.

En hoe kan de wil van jouw zelf zich tegen jou verzetten? Nu, in werkelijkheid kan die zich niet tegen jou verzetten, maar enkel in de geest, omdat het lagere deel van jouw wezen, het bewuste zelf, zichzelf gescheiden van God, gescheiden van je hogere Wezen, is gaan zien. En daarom denk je dat er twee willen in jouw wezen kunnen bestaan. Maar in werkelijkheid kunnen er geen twee willen in jouw echte wezen bestaan. De enige wil die zich tegen jouw hogere wil kan verzetten, is de wil van jouw ego. En alleen wanneer de Bewuste Jij zich met jouw ego vereenzelvigt, kun jij geloven dat er verzet is, dat er verdeeldheid, tegenstellingen tussen jouw wil en Gods wil bestaan.

De wil van jouw ego zal zich tot in alle eeuwigheid tegen Gods wil verzetten. En alleen zolang de Bewuste Jij zich met het ego vereenzelvigt, geloof jij dat er verzet is. Als de Bewuste Jij eenmaal ontwaakt en beseft – en dit kan in een flits gebeuren, mijn geliefden, zoals ik in mijn boek beschreven heb – dat jij één bent met je hogere Wezen, dan zal de Bewuste Jij zien dat zijn wil – jouw wil – dezelfde is als die van jouw IK BEN Aanwezigheid.

Je bent hier niet gekomen om tegen die wil te rebelleren; je bent hier gekomen om die wil tot uitdrukking te brengen. En dat was de reden dat jij besloot hier in de eerste plaats naartoe te komen. Pas toen je de tegenwerking van deze wereld begon te ondervinden – toen degenen op deze wereld, degenen in het dualiteitsbewustzijn, jouw licht niet wilden ontvangen – toen pas begon je te denken dat het misschien verkeerd was om het licht van jouw hogere Wezen tot uitdrukking te brengen. En dat je dat licht misschien moest uitdoen of het lager zetten en jouw licht niet zo voor de mensen moest laten schijnen en niet meer van jouw waarheid getuigen.

En toen begon jij in de kromme leugen te geloven dat jij je zou moeten aanpassen aan de omstandigheden zoals ze nu in het materiële universum zijn in plaats van jouw creatieve talenten te vermenigvuldigen zodat jij de heerschappij over die omstandigheden kunt krijgen en ze transformeren en de huidige onvolkomenheden ervan omvormen tot het koninkrijk van God. En dit, mijn geliefden is er met de top tien procent van de spirituele mensen op deze planeet gebeurd. En daarom is die top tien procent niet de kracht die ze bedoeld was te zijn, de kracht die ze wilden zijn voor ze hier kwamen.

En ik moet je zeggen dat de top tien procent van de meest spirituele mensen er allen voor hebben kozen om hier niet voor egocentrische redenen te komen, maar omdat ze deze planeet naar een hoger plan wilden tillen en helpen de Gouden Eeuw van Saint Germain te brengen. En jullie die beginnen te ontwaken uit die illusies, jullie moeten beginnen je als de afgezanten van de geascendeerde meesters te beschouwen die het potentieel hebben om te getuigen van deze waarheid die jullie nu beginnen in te zien. Zodat jullie erop uit kunnen gaan en iedereen in de top tien procent ervan bewust maken wie zij zijn en waarom zij hier zijn, zodat al deze mensen kunnen beginnen aan hun reden van bestaan te voldoen.

We vragen jullie niet om iedereen tot één bepaalde religie of geloofssysteem te bekeren. We vragen jullie om de universele lering te zien die alle religies, alle organisaties, in de buitenwereld transcendeert. De lering over het ego die wij hebben uitgebracht, is universeel. Die kan niet tot een of andere kerk, een of andere new age-organisatie, een of andere goeroe, beperkt worden. Niemand in het fysieke octaaf kan patent hebben op de leringen van de geascendeerde meesters. Ze zijn ons geschenk aan de mensheid.

En ik kan je verzekeren dat in het Aquariustijdperk het oude idee dat er één religie of één kerk is die de ultieme lering of de enig echte lering heeft, zal verdwijnen zoals het al geleidelijk bij de oude religies in het Westen begint te verdwijnen, waar steeds meer mensen verder dan deze zwart-wit benadering kijken en beseffen dat dit niet waar is. Kunnen jullie inzien dat het laatste wat wij zouden willen, een organisatie in het Aquariustijdperk is die vast komt te zitten in die oude denkwijze?

Maar dit vereist dat de leiders en de leden van organisaties in het Aquariustijdperk bereid zijn hun ego te overwinnen dat er eeuwig naar verlangt zich beter dan anderen te voelen. En hij zal elk excuus gebruiken om het gevoel op te bouwen: “O, wij zijn toch zeker beter dan anderen, want wij hebben de verfijnde lering. Wij begrijpen dingen die deze andere mensen niet begrijpen. Dus God moet wel meer van ons houden. El Morya moet natuurlijk meer van ons houden, omdat wij zijn studenten zijn.”

Maar zien jullie in, El Morya houdt van iedereen meer – wanneer ze meer willen worden door te transcenderen. En wanneer mensen niet bereid zijn te transcenderen, kunnen zij niet de liefde ontvangen die wij allemaal voor alle mensen op aarde hebben. We hebben iedereen op aarde lief en willen graag zien dat iedereen zijn huidig niveau van bewustzijn transcendeert en hogerop komt.

Wij verlenen niemand speciale gunsten, omdat onvoorwaardelijke liefde niet op een voorwaardelijke manier tot uitdrukking kan worden gebracht. En daarom zie je dat wij in voorgaande organisaties voorzichtig zijn geweest om mensen niet op een hogere plaats te zetten, tenzij het specifiek werd gedaan om hun ziel te testen, of dat ze deze schijnbare verheffing zouden gebruiken om het waardeoordeel op te bouwen dat zij beter dan anderen waren of dat ze nederig van hart zouden blijven of nederig zouden worden.