De wetenschap dat jullie oproepen het verschil zúllen uitmaken

door Jezus

IK BEN de Levende Christus
Waarom hebben wij het maar altijd over de Levende Christus? Nu, dat komt omdat men 2000 jaar geleden dacht dat zij, nadat men mijn fysieke lichaam had gedood, mij hadden gedood. En sinds die tijd heeft men geprobeerd mijn leringen en voorbeeld te doden, zodat er niemand naar mijn woorden durft te luisteren, dat degenen die mij geloven, de werken zullen doen die ik heb gedaan en zelfs nog grotere, omdat ik naar mijn vader ben toegegaan. Zodoende heb ik de weg geplaveid, heb ik het anderen gemakkelijker gemaakt om te volgen en hun Christusschap op aarde te manifesteren, het allerhoogste standpunt in te nemen tegen de krachten van de antichrist, de krachten van antiwil, de krachten van antivictorie, de krachten van antiliefde, de krachten van antiwijsheid.

Dus als je een rozenkrans, invocatie of decreet opzegt voor een deel van de wereld of een omstandigheid op de wereld, denk je misschien wel: “Wat voor verschil maakt het dat ik, één persoon, hier een rozenkrans zit op te zeggen? Zelfs als ik met andere mensen samen een rozenkrans opzeg, wat voor verschil maakt dat?” Nu, mijn geliefden, het verschil  zit in de manier waarop jij die oproep doet – met welke houding, met welke overtuiging, met welke vastberadenheid van binnen jij die oproep doet.

Want wij hebben jullie al vele malen gezegd dat alles in het fysieke octaaf draait om de vrije wil van menselijke wezens. Wat is de essentie van vrije wil? Dat je een besluit neemt toch? En als je dus gewoon gaat zitten en de rozenkrans opzegt zonder dat jij een specifieke beslissing neemt over wat jij aan het doen bent en wie jij bent, nu dan zal het effect van die rozenkrans niet zo heel erg groot zijn. Maar hoe vastberadener jij een besluit neemt, hoe groter de kracht van de rozenkrans, hoe groter de invloed van jouw rozenkrans, jouw visie, jouw geest, op het collectieve denken zal zijn.

De grootste moeilijkheid op het spirituele pad
Want was is de grootste moeilijkheid voor degenen die het spirituele pad bewandelen? Nu, dat je de zwaartekracht van het collectieve bewustzijn moet overwinnen die je probeert mee te slepen in wat alle anderen doen – de norm volgen, doen wat de mensen doen, doen wat als normaal wordt beschouwd. Zoals je natuurlijk andere mensen mij zag aandoen, 2000 jaar geleden, omdat zij wilden dat ik mij niet al te veel aan de normen onttrok, dus niet te veel opviel, dus niet het allerhoogste standpunt innam dat op den duur tot mijn kruisiging zou leiden.

Dus je ziet dat er altijd een kracht bestaat die je naar beneden probeert te halen, je mee te slepen met het massabewustzijn, om te doen wat iedereen doet. Maar als je naar de wereldgeschiedenis kijkt, zie je dat er twee krachten in het spel zijn. De neerwaartse kracht van het massabewustzijn die iedereen meesleept naar wat iedereen doet. Maar als de mensen dat blijven doen, komt een beschaving in een neerwaartse spiraal die op den duur tot de zelfvernietiging van die beschaving leidt door de kracht van de tweede wet van de thermodynamica.

Dus wat heeft de meeste vooruitgang opgeleverd? Maar één ding. Dat er personen waren die het hebben aangedurfd om níét het massabewustzijn te volgen, maar juist tegen de neerwaartse kracht in te gaan, de zwaartekracht van het massabewustzijn en daardoor een voorbeeld te stellen, een nieuw idee uit te brengen, een of andere stap te doen die de beschaving vooruit brengt en op den duur een omslag in het massabewustzijn teweegbrengt, zodat de mensen beginnen te beseffen dat zij meer kunnen zijn dan zij een paar jaar of decennia daarvoor hadden gedacht.

Toen iedereen in Europa geloofde dat de aarde plat was, had deze overtuiging een heel subtiel en diepgaand effect op de manier waarop de mensen dachten, hun gedachten over wat er mogelijk was als menselijk wezen op planeet aarde. En toen dat bewustzijn een omslag maakte en mensen begonnen te erkennen dat de aarde rond was, en dat die deel uitmaakte van een veel groter universum, toen kwam de uitbreiding op gang die je in de Renaissance en daarna bij de Industriële Revolutie zag, en de revolutie in kennis en wetenschap die de samenleving op het punt heeft gebracht waar ze vandaag is.

En zelfs die ontwikkeling is, zoals wij al eerder hebben gezegd, zelf een gesloten cirkel geworden en die dreigt er nu voor te zorgen dat de samenleving in een neerwaartse spiraal komt – tenzij de spirituele mensen die specifiek voor dit doel geïncarneerd zijn, overeind komen en hun mening geven over de spirituele kant van het leven. En daardoor een omslag in het collectieve bewustzijn vormen die wegschuift van het materialisme naar het besef dat het leven een spirituele kant heeft en dat het leven anders niet compleet is, hoeveel materiële weelde of bezittingen wij ook hebben.

En dan moet je, zoals wij al eerder hebben gezegd, wanneer jij een rozenkrans opzegt, dat met het overwinningsbewustzijn doen, omdat jij weet dat één persoon of een kleine groep mensen het verschil kúnnen maken met betrekking tot het collectieve bewustzijn, therapie geven aan het collectieve bewustzijn. En wanneer je dat met die houding doet van dat ik het kán en zál doen, omdat IK BEN! En dan moeten jullie – als spirituele mensen – jezelf beschouwen als iemand die het pad bewandelt en geleidelijk aan je gevoel van wie IK BEN vergroten, verheffen en uitbreiden.

Zeg een rozenkrans vanuit innerlijke rust op
Door de prachtige leringen uit Moeder Maria’s boek ‘Master Keys to the Abundant Life’ kennen jullie de vier lagere lichamen. Jullie weten dat je terwijl je een rozenkrans opzegt, die door het voertuig van jouw fysieke lichaam naar het fysieke rijk uitspreekt en daarom heeft het daar effect, met betrekking tot uitgaan naar het fysieke. Maar jullie zeggen die rozenkrans niet alleen met je mond op. Je moet je drie hogere lichamen erbij betrekken – je emotionele, mentale en je identiteitslichaam.

Dus moet je emotionele lichaam rustig zijn, zodat jij geen twijfel bestaat of de rozenkrans effect heeft. Nee, je bent totaal rustig, omdat jij weet dat jij niet de doener bent – God door jou heen is de doener. En zoals ik zei, bij mensen is dit niet mogelijk, maar niet bij God, want met God is alles mogelijk. En dan weet je dat wanneer jij Gods werk doet door deze rozenkrans fysiek uit te spreken, Gods kracht door die rozenkrans heen werkt en bestaat daar bij jou geen enkele twijfel over en kun jij rustig blijven en jouw emotionele lichaam kan ook kalm zijn.

Maar hoe kun jij die emotionele rust in jouw emotionele lichaam krijgen? Allen wanneer jouw mentale lichaam rustig is, per slot van rekening is jouw mentale lichaam hoger dan jouw emotionele lichaam. En dus moet je op intellectueel niveau weten dat er een hogere macht is dan de machten die je in de fysieke wereld ziet. En jullie, als spirituele mensen, weten dat de materiële wereld slechts een verschijnsel is – uiteindelijk is die niet echt, omdat die slechts het effect is van de dieper gelegen oorzaken in het hogere niveau van het emotionele, mentale en identiteitsrijk. En daarom kunnen jullie – op intellectueel niveau – weten en begrijpen dat de kracht van God groter is wanneer die naar het materiële, fysieke rijk kan stromen door de mensen die fysiek geïncarneerd zijn. Zo kun je de werken doen die ik heb gedaan – wanneer je weet dat jij één met mij bent, terwijl ik ter rechterhand van God zit – en dus de kracht vanaf het hoogste niveau ontketen die door jou heen naar beneden stroomt, zodat wij één worden – zo boven, zo beneden.

En wanneer je dit verstandelijk begrijpt, dan kan jouw intellectuele geest de leiding over jouw emoties nemen. En hoe kun je dan verstandelijk weten dat je één met mij kunt worden? Nu, alleen wanneer jij naar je identiteitslichaam gaat, als jij jouw identiteitsgevoel opschuift van de manier waarop jij werd opgevoed – om jezelf slechts als een menselijk wezen te beschouwen die de grote massa volgde, en die maar beperkte vaardigheden en macht had in het fysieke rijk. Jullie weten dat jullie meer dan dat zijn en jullie hebben dat je hele leven al geweten, maar veel van jullie hebben die omslag nog niet gemaakt naar dat absolute innerlijke weten en de vaststelling dat jij een spiritueel wezen bent. Jij bent een vertegenwoordiger van de Levende Christus. Jij bent de Levende Christus hier beneden zoals IK de Levende Christus boven BEN.

En wanneer je dat vaststelt, waar je heel dicht bij kunt zitten, dan weet je identiteitslichaam dat jij daar niet als menselijk wezen een rozenkrans zit op te zeggen. Nee, je zit daar als de geïncarneerde Levende Christus, een rozenkrans op te zeggen. En daardoor zijn de woorden en de kracht die door die woorden heengaan veel groter dan een menselijk wezen of een groep mensen ooit zou kunnen bereiken.

Mijn geliefden, miljoenen mensen op het niveau van het massabewustzijn kunnen bijeenkomen en laat hen één van die rozenkransen opzeggen. En dat zou waarachtig wel wat effect hebben, maar niet zo’n groot effect als een kleine groep mensen die weet en accepteert dat zij de Levende Christus zijn, die geïncarneerd is. Dus je begrijpt dat wij graag willen dat jullie dit bereiken – jullie die maar met heel weinig zijn en die zich soms kunnen afvragen hoe weinig mensen een positief effectief op de vele mensen kunnen hebben.

Het onderliggende eenzijn van al het leven kennen
Nu, mijn geliefden, jullie kunnen alleen een positief effect hebben op de velen, wanneer jullie beseffen dat onder al die uiterlijke verschijnselen van deze wereld er een onderling eenzijn van al het leven bestaat. Wanneer je weet dat jij de Levende Christus bent, weet je dat je één bent met mij Boven. Maar door dat eenzijn met mij, ben jij één met jouw bron, jij bent één met de Schepper. En al het leven is uit dat bewustzijn van de Schepper ontstaan, uit het Ma-terlicht. En daardoor weet je dat als het leven één is en wanneer je dat eenzijn kent, realiseer jij je dat één persoon effect op velen kan hebben, omdat de velen slechts een uitdrukkingsvorm zijn van de ene.

En dus is het heel goed mogelijk dat één persoon – die opkomt voor de waarheid of iets anders – het instrument kan worden om het collectieve bewustzijn van een hele samenleving, een hele natie, zelfs een hele planeet naar een nieuw niveau te tillen. Omdat zij dat hogere bewustzijn, die hogere toewijding aan de waarheid, in één persoon hebben gezien en dit is zo’n krachtig voorbeeld dat zij dit niet kunnen negeren. En op den duur breekt het door en het hele collectieve bewustzijn wordt omhoog getild.

En zo vindt vooruitgang op planetaire schaal plaats – door één individu, of groep individuen, die opkomen voor een hogere waarheid en ervoor zorgen dat het collectieve bewustzijn een beetje opschuift. En dan kan een ander, of een andere groep, daarop voortbouwen en met een nog hoger inzicht, of hetzelfde inzicht, op een ander gebied, of in een andere samenleving, komen. En opnieuw wordt het bewustzijn een klein beetje opgeschoven.

En mijn geliefden, dan kijk je naar de planeet, de samenleving, een werelddeel, en zegt: “Wel, hoe kunnen wij ooit iets veranderen wanneer je kijkt naar hoe de dingen zijn in het fysieke – de armoede, de ongelijkheid, de politieke onrust, de corruptie, en de vele problemen die wij hebben?” Maar ik zeg dat dit net als alle andere veranderingen die hebben plaats gevonden op deze planeet, in het bewustzijn moet beginnen, en in het bewustzijn van degenen die het meest spiritueel volwassen zijn, zoals jullie, maar heel veel andere mensen die niet voor de buitenwereld spiritueel zijn, maar wel die innerlijke verworvenheid hebben die het mogelijk maakt om een werktuig te zijn om de maatschappij te veranderen.

Dus jij hoeft niet beslist een beeld te hebben dat jij bij een politieke partij moet gaan, want er staan al veel anderen klaar om dat te doen, maar zij hebben een bepaalde spirituele duw van jullie nodig om hen over de streep te halen, omdat zij daar voor kunnen opkomen. Nu, opnieuw, jullie moeten jezelf niet beperken, want als je die oproep in jouw innerlijk voelt om deel uit te maken van wat er in de samenleving aan de hand is, doe dat dan vooral. Maar ik zeg nu: er bestaat een belangrijk aspect om het volmaakte concept te hebben dat de juiste mensen op het juiste moment naar voren treden om het collectieve bewustzijn op te schuiven naar een hoger niveau en daardoor de samenleving vooruit te helpen.

Een visie hebben
Houd die visie dagelijks voor ogen en streef ernaar – in jouw eigen gedachten – om jouw identiteitsniveau te verhogen naar wat jij voor je kunt zien als de vertegenwoordiger van de Levende Christus die jij voor jouw natie bent en die visie voor ogen houdt dat jij het collectieve bewustzijn verhoogt – dat God door jou heen het collectieve bewustzijn verhoogt, dat ik door jou heen het collectieve bewustzijn verhoog. Want heb ik niet gezegd: “Als ik omhoog getild wordt, trek ik alle mensen naar mij toe?” En hoe kon ik dat zeggen? Omdat ik wist dat al het leven één is, wat inhoudt dat alle mensen in bewustzijn met elkaar verbonden zijn, namelijk het collectieve bewustzijn.

En ik wist ook dat, omdat het collectieve bewustzijn het individu naar beneden trekt, als een individu eenmaal die negatieve trekkracht ontstegen is, dat individu dan het collectieve bewustzijn omhoog haalt. En dat is een kracht die niet te stuiten is door een andere kracht in het fysieke octaaf, hoe machtig ze ook lijken op aarde. Mijn geliefden, één Christuswezen kan en zal het hele collectieve bewustzijn veranderen, maar 10.000 geïncarneerde Christuswezens kunnen oneindig veel meer bewerkstelligen – en daarom is dit de visie die ik heb. Dit is de visie die wij van jullie vragen – dat de Christuswezens in alle gebieden van de maatschappij, in alle naties op alle werelddelen, ontwaken en opstaan om te beseffen waarom zij hier zijn en besluiten aan hun lot te voldoen.