Affirmatie voor de slachtoffers van rampen

Help de mensen voor het Leven te kiezen!
Geliefde Aartsengel Michaël, red alle overlevenden voordat zij omkomen! (3x)

Aartsengel Michaël, red alle overlevenden van het doodsbewustzijn dat er de oorzaak van is dat zij zich als sterfelijke menselijke wezens beschouwen die van hun God zijn gescheiden.

Geliefde Aartsengel Michaël, Gij Verdediger van het Geloof, als de mensen het beter wisten, zouden ze het beter doen en ik vraag je alle overlevenden van de leugens van de antichrist los te snijden die hun ziel hebben omgeven, zodat ze op geen enkele manier de kans kregen de ware, spirituele oorzaak van de ramp te begrijpen. Aartsengel Michaël, help hen boven het doodsbewustzijn uit te stijgen en bevrijd te worden om de waarheid van Christus te zien en het stralende wezen van God. Snijd hen los om God te zien en niet langer als mens te leven, maar als het spirituele wezen dat ze echt zijn.

Aartsengel Michaël, met het gezag van mijn vrije wil, zeg ik nu ten behoeve van al mijn broeders en zusters die door deze ramp getroffen zijn: “Wij zijn bereid ons leven te veranderen. Wij zijn bereid ons sterfelijke levensgevoel te verliezen, ons sterfelijke identiteitsgevoel dat gebaseerd wordt op de beperkingen in deze wereld en de dualiteit van het menselijke denken. Wij zijn bereid ons oog op één doel gericht te houden, zodat we verder dan de subtiele leugens van het kromme denken kunnen zien en met het Licht van Christus gevuld kunnen worden. Wij zijn bereid onze emotionele gehechtheid aan de dingen in deze wereld en de beperkingen die zo echt lijken, op te geven. Wij zijn bereid dit levensgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te krijgen en onze ware identiteit als zonen en dochters van God te accepteren.”

Daarom zeg ik nu, met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

WIJ KIEZEN VOOR HET LEVEN! (4x)

“Wij kiezen het bewustzijn van het leven, het Christusbewustzijn, en wij accepteren tot in eeuwigheid dat wij leven in het licht van Christus. Wij accepteren dat achter de verschijnselen van deze wereld de werkelijkheid van onze God is en daarom beloven wij dat wij wereldse verschijnselen nooit meer als permanent beschouwen. Wij bevestigen dat God overal is en daarom ook in ons.”

“Wij kiezen ervoor één met onze God te zijn en daarom zijn wij de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël op deze wereld.”

 

O Moeder Maria, leer alle overlevenden onvoorwaardelijke vergeving
O Moeder Maria, help alle overlevenden de fundamentele waarheid te begrijpen, accepteren en zich eigen te maken dat zij op het niveau van hun ziel, zijn wie ze denken te zijn. Help hen te begrijpen dat het universum een spiegel is die alles naar hen terugkaatst wat zij uitzenden. Daarom is hun uiterlijke situatie een weerspiegeling van hun identiteitsgevoel. Onze wereld is wat wij denken te zijn.

O Moeder Maria, help alle overlevenden te begrijpen dat wanneer zij besluiten zich bezig te houden met boosheid, schuld of een zucht naar wraak, zij zichzelf waarachtig meer pijn doen dan iemand anders. Help hen te weten dat ondanks het overweldigende trauma van deze ramp, onvolmaakte gevoelens koesteren enkel een negatieve spiraal vormt die de situatie voor alle betrokkenen verergert.

O Moeder Maria, help alle overlevenden te begrijpen dat op het niveau van hun IK BEN Aanwezigheid, zij zijn hoe God denkt dat zij zijn en dit is hun echte en permanente identiteit. Help hen in te zien en te accepteren dat hun IK BEN Aanwezigheid even zuiver en volmaakt is als de dag waarop zij als volmaakt concept in de geest van God geschapen werden. Daarom heeft niets wat zij ooit op deze wereld ervaren hebben, met inbegrip van deze ramp, de goddelijke volmaaktheid die zij werkelijk zijn, beschadigd of besmet.

O Moeder Maria, help alle overlevenden de goddelijke waarheid te accepteren dat zij op elk moment deze volmaaktheid door hun ziel en uiterlijk gewaarzijn kunnen laten schijnen. Zij hoeven slechts zichzelf en al het leven te vergeven, zodat zij alle onvolmaakte identiteiten, overtuigingen, gevoelens en manifestaties die hun ware identiteit bedekken, die een muur vormen om de lichtstraal van hun IK BEN Aanwezigheid, kunnen loslaten.

O Moeder Maria, help alle overlevenden te begrijpen dat zij, wanneer zij onvoorwaardelijk vergeven, het licht van hun IK BEN Aanwezigheid door hen heen laten schijnen en Gods volmaaktheid naar deze wereld brengen. Help hen te accepteren dat wanneer zij vergeven, hun Vader tot nu toe werkt en zij werken. Daarom zijn zij en hun Vader één!

 

Help ons onze eerste liefde te herinneren
Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle overlevenden herinneren dat voor hun ziel op deze wereld kwam, de keuze heeft gemaakt hierheen te komen. Help hen het moment herinneren waarop hun IK BEN Aanwezigheid voor God stond, toen God de oproep deed wie er bereid was af te dalen naar Gods laatste schepping, het materiële universum zelf, het te helpen een van zichzelf gewaar universum te worden dat aan de spiraal van zelftranscendentie kon beginnen die naar het totale Godbewustzijn zou leiden.

Help hen zich te herinneren hoe zij daar in die centrale hal voor de troon van God stonden en uitkeken over de uitgestrektheid van dit prachtige universum met haar massa’s sterrenstelsels, zonnestelsels en planeten. Help hen zich te herinneren dat het hen volkomen duidelijk was dat er iemand naar dat universum moest afdalen om aan de spiraal te beginnen, die opwaartse spiraal van zelfgewaarzijn, die ertoe zou leiden dat het hele universum zelf-bewust zou worden en zich bewust te worden van het zelf als God.

Help hen zich te herinneren hoe hun IK BEN Aanwezigheid neerkeek op dit onmetelijke universum en de onvoorwaardelijke liefde van God, de drang tot zelftranscendentie, uit de kern van hun wezen zelf in zich voelden opwellen. Help hen zich te herinneren hoe zij God aankeken en zeiden: “Hier ben ik Heer, stuur mij! Ik ga erheen om jouw onvoorwaardelijke liefde naar dit universum te brengen tot alles een uitdrukkingsvorm van die onvoorwaardelijke liefde wordt.”

Help hen in te zien dat er achter alle verschijnselen een grotere bedoeling bestaat en dat hun ziel onderdeel van die bedoeling is, niet omdat zij ertoe gedwongen werden, maar omdat zij ervoor kozen deel van het grootse levenssysteem te vormen. Help hen opnieuw contact te maken met die oorspronkelijke visie en die oorspronkelijke wens van hun levensstroom opdat zij de innerlijke vrede kunnen voelen en de kracht vinden om verder dan de uiterlijke verschijnselen te kijken en ze te gebruiken als opstapje om dichter bij het koninkrijk van God te komen. Help hen die oorspronkelijke wens van hen te vervullen om mee te helpen Gods koninkrijk op aarde te brengen. Help hen in te zien dat zelfs een ramp een werktuig kan worden om al het leven bewust te maken van de hogere bedoeling en geef de vastberadenheid om de volmaakte visie van Christus tot stand te brengen door een betere toekomst voor iedereen op te bouwen.

Neem de leiding over de aarde
Ik roep de Wonder Moeder Oost en West op de leiding over deze materiële wereld te nemen en alles te verteren wat minder dan de volmaaktheid van God is door jouw Wondere Genade. Wek jullie eigen mensen op de dienstmaagden van de Heer te zijn en het Christusbewustzijn geboren te laten worden dat echt de open deur is die geen mens kan sluiten. Wek jouw eigen substantie, de materie zelf, op enkel de volmaakte gedachtevormen van het Christusbewustzijn vergroot uit te beelden.

Geliefde Kuan Yin en Moeder Maria, breng door jullie mededogen en wonderbare genade de manifestatie van een massale bewustwording teweeg die alle mensen in staat zal stellen de werkelijkheid te zien dat de aardemoeder door de negatieve energie van de mensheid belast wordt. Schud de mensen wakker uit hun spirituele blindheid opdat zij kunnen accepteren dat alle natuurrampen en door mensen veroorzaakte catastrofes manifestaties van de onvolmaakte overtuigingen in hun eigen bewustzijn zijn die onvolmaakte energie opwekken die de aardemoeder belasten.

Maak mensen ervan bewust dat wanneer wij het gevoel van illusie, onverantwoordelijkheid en spirituele verlamming overwinnen, wij het licht van God kunnen oproepen dat alle onvolmaakte energie en de herinnering aan deze ramp en alle tekortkomingen uit het verleden kan uitwissen. Help alle mensen te beseffen dat het aan ons ligt of rampen in de toekomst worden voorkomen, dat wij alles hebben wat ervoor nodig is om dit te doen en dat wij de auteurs en uitvoerders zijn die ons eigen lot bepalen. Help mensen de vastberadenheid te ontwikkelen om de verantwoording voor de aarde te nemen opdat wij alle toekomstige rampen kunnen tegenhouden en Gods koninkrijk op deze planeet manifesteren.

Wij zeggen dank voor jullie oneindig mededogen, jullie onvoorwaardelijke vergeving en jullie Wondergenade die alles tot stand brengt. Wij zijn zo dankbaar dat wij op dit kosmische moment leven om de aarde te helpen een nieuwe bladzijde in haar geschiedenis op te slaan en haar in de Vrijheidsster te veranderen die het Melkwegstelsel verlicht en nieuwe hoop geeft dat God alles overwint.

Deze affirmatie is een deel van de Helingsinvocatie voor Rampen. Voor een nog krachtiger effect kun je ook de hele invocatie opzeggen.