Affirmatie om conflicten te verteren

Noot: De uitdrukking ‘besluitvormers’ heeft betrekking op alle mensen die in dit conflict verwikkeld zijn en er door worden beïnvloed – met inbegrip van iedereen die van de situatie op de hoogte is. Hoewel veel van deze mensen niet in de positie zijn om besluiten te nemen over de aspecten van de situatie in de buitenwereld, zijn we echter wel allemaal bij machte de keus te maken of we ons met negatieve energie bezig houden, waardoor de crisis intensiveert, of de negatieve spiraal te stoppen, waardoor het conflict vermindert. Elk conflict wordt door een draaikolk van negatieve energie aangedreven die de mensen overweldigt en in de richting van geweld drijft. Zo is iedere betrokkene – met wie bedoeld wordt: iedereen die het conflict kent – in een positie het besluit te nemen de neerwaartse spiraal te versterken of te beëindigen. En alleen als een beslissend aantal mensen het besluit neemt de spiraal te stoppen, zal het conflict worden opgelost. Daarom is het doel van deze invocatie mensen van negatieve energie te bevrijden, zodat wij allemaal echt vrij het besluit kunnen nemen voor het leven kiezen.

Help alle besluitnemers voor het Leven te Kiezen!
Geliefde Aartsengel Michaël, red ons of wij komen om! (3x).
Aartsengel Michaël, red alle besluitvormers van het doodsbewustzijn dat ervoor zorgt dat wij onszelf beschouwen als sterfelijke menselijke wezens die van hun God gescheiden zijn.

Geliefde Aartsengel Michaël, gij Beschermer van het Geloof, als de mensen het beter zouden weten, zouden ze het beter doen en ik roep jou toe alle besluitvormers los te snijden van de leugens van de antichrist die onze ziel omringen, waardoor wij niet de kans krijgen de ware, spirituele oorzaak van dit conflict te begrijpen. Aartsengel Michaël, help alle besluitvormers aan het doodsbewustzijn te ontstijgen en vrij te zijn de waarheid van Christus en de stralende werkelijkheid van God te zien. Snijd ons los om God te zien en niet langer als menselijke wezens te leven, maar als de spirituele wezens die wij waarachtig zijn.

Aartsengel Michaël met het gezag van mijn vrije wil zeg ik nu uit naam van alle besluitvormers: “Wij zijn bereid ons leven te veranderen. Wij zijn bereid ons sterfelijke levensgevoel, ons sterfelijke identiteitsgevoel, te verliezen dat gebaseerd wordt op de beperkingen in deze wereld en de dualiteit van het menselijke denken. Wij zijn bereid ons oog op één doel gericht te houden opdat wij aan de subtiele leugens van het kromme denken voorbij kunnen zien en met het Licht van Christus gevuld worden. Wij zijn bereid onze emotionele gehechtheid aan de dingen op deze wereld en de beperkingen die zo echt lijken, op te geven. Wij zijn bereid dit levensgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te winnen en onze ware identiteit als zonen en dochters van God te aanvaarden.”

Daarom zeg ik nu, met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

WIJ KIEZEN VOOR HET LEVEN! (4x)

“Wij kiezen het bewustzijn van het leven, het Christusbewustzijn, en wij aanvaarden dat wij eeuwig in het Licht van Christus leven. Wij aanvaarden dat de grondslag voor alle verschijnselen op deze wereld het wezen van onze God is en daarom beloven wij geen enkel wereldlijk verschijnsel als blijvend te beschouwen. Wij bevestigen dat God overal is en daarom ook in ons. Wij kiezen ervoor één te zijn met onze God, en daarom zijn wij de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël op deze wereld.”

Ik eis planeet aarde voor God op
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, eis ik planeet aarde voor God en de geascendeerde meesters op. Ik zal de krachten van de antichrist deze planeet niet laten vernietigen in hun pogingen te bewijzen dat God ongelijk had door ons vrije wil te geven. Ik zal hen geen zielen laten vernietigen in hun hoogmoedige zoektocht naar wraak op God. Daarom gebruik ik mijn vrije wil om de waarheid van Christus te kiezen in plaats van de leugens van de antichrist.

Geliefde Aartsengel Michaël, zend miljarden Engelen met de Blauwe Vlam om alle besluitvormers van de leugens van de antichrist, van het doodsbewustzijn en van de sluier van gescheidenheid los te snijden. Geliefde Jezus, zend jouw engelen van het oordeel naar alle besluitvormers en help ons aan de dualiteit van het menselijke denken voorbij te zien opdat wij vrij kunnen kiezen wie wij willen dienen. Geliefde Moeder Maria, zend jouw engelen van onvoorwaardelijke liefde om alle besluitvormers van angst te bevrijden. Ik roep op dat alle besluitvormers in staat zullen worden gesteld om volledig de vrije keus te maken tussen het doodsbewustzijn en het bewustzijn van het leven. Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart roep ik naar alle besluitvormers die bij dit conflict betrokken zijn:

KIES VOOR HET LEVEN! (4x)

Aartsengel Michaël, bind de zielen die de dood verkiezen en verwijder ze van de aarde, zodat zij de mensheid niet met zich mee kunnen sleuren naar hun eigen gecreëerde hel. Aartsengel Michaël, bescherm degenen die voor het leven kiezen opdat wij het Christusbewustzijn kunnen manifesteren en de open deur om Gods koninkrijk te brengen en dit conflict door ware vrede te vervangen. Snijd alle besluitvormers los van de illusie die ervoor zorgt dat wij met het massabewustzijn meegaan in plaats van actief maatregelen te nemen om het conflict te stoppen. Maak ons bewust van de eeuwige waarheid dat het kwaad onherroepelijk zegeviert als de goede mensen niets doen. Inspireer ons om heerschappij over dit conflict te nemen en Christusvrede te brengen. Ik eis planeet aarde voor God op en ik aanvaard Jezus Christus, nu en eeuwig, als de spirituele Koning op aarde. Amen.

O Moeder Maria, leer alle besluitvormers onvoorwaardelijke vergeving
O Moeder Maria, help alle besluitvormers de fundamentele waarheid te begrijpen, te aanvaarden en te internaliseren dat het universum een spiegel is die naar ons terug spiegelt wat wij ook uitzenden. Daarom is onze situatie in de buitenwereld een weerspiegeling van onze innerlijke situatie. Help ons in te zien dat wanneer wij besluiten ons bezig te houden met boosheid, schuld of wraakzucht, wij onszelf in werkelijkheid meer pijn doen dan iemand anders. Help ons te weten dat het universum alle negatieve gevoelens naar ons terug zal spiegelen en een gevangenis rondom onze ziel zal opbouwen.

O Maria, help alle besluitvormers in te zien dat onze IK BEN Aanwezigheid even zuiver en volmaakt is als de dag waarop het als een volmaakt concept in de geest van God werd geschapen. Daarom heeft niets, wat wij ooit op deze wereld zijn tegengekomen, waaronder dit conflict, de goddelijke volmaaktheid die wij werkelijk zijn, beschadigd of bevlekt. O Moeder Maria, help ons de goddelijke waarheid te aanvaarden dat wij Gods volmaaktheid door onze ziel en dagelijkse bewustzijn kunnen laten schijnen. Help ons, onszelf en al het leven te vergeven opdat wij alle onvolkomenheden die onze ware identiteit bedekken en een muur om de lichtstraal van onze IK BEN Aanwezigheid vormen, kunnen loslaten.

O Moeder Maria, help alle besluitvormers in te zien dat wij, wanneer wij onvoorwaardelijk vergeven, het licht van onze IK BEN Aanwezigheid door ons heen laten schijnen en Gods volmaaktheid op deze wereld brengen. Help ons te aanvaarden dat wanneer wij vergeven onze Vader tot nu toe werkt en wij werken, en daarom zijn één wij met onze Vader!

Help alle besluitvormers ons onze eerste liefde te herinneren
Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle besluitvormers zich te herinneren dat wij, voordat onze ziel op deze wereld kwam, de keuze hebben gemaakt hierheen te komen. Help ons ons het moment te herinneren dat onze IK BEN Aanwezigheid voor God stond, toen God de oproep deed wie er bereid was naar Gods laatste schepping af te dalen, het materiële universum zelf, en te helpen er een zelf-bewust universum van te maken dat aan de spiraal van zelftranscendentie kon beginnen die tot het volledige Godbewustzijn zou leiden.

Help ons ons te herinneren hoe wij daar in die centrale hal voor de troon van God stonden en over de onmetelijkheid van dit prachtige universum uitkeken met haar massa’s sterrenstelsels, zonnestelsels en planeten. Help ons ons te herinneren dat het ons volkomen duidelijk was dat er iemand naar dat universum moest afdalen om aan de spiraal te beginnen, de opwaartse spiraal van zelfgewaarzijn, die ertoe zou leiden dat het hele universum van zichzelf bewust zou worden en zich bewust zou worden van het zelf als God.

Help ons ons te herinneren hoe onze IK BEN Aanwezigheid op dit onmetelijke universum neerkeek en hoe wij de onvoorwaardelijke liefde van God, de drang tot zelftranscendentie, uit de diepste kern van ons wezen voelden opwellen. Help ons ons te herinneren hoe wij God aankeken en zeiden: “Hier ben ik Heer, stuur mij! Ik ga erheen om jouw onvoorwaardelijke liefde naar dit universum te brengen, totdat alles een uitdrukkingsvorm van die onvoorwaardelijke liefde wordt.”

Schud alle besluitvormers wakker opdat wij ons van dat moment der waarheid bewust kunnen worden en inzien hoe onzinnig het huidige conflict is vergeleken met de ware verlangens van onze ziel. Maak ons bewust van het ontegenzeglijke besef dat wij waarachtig niet naar de aarde zijn gekomen om ons leven aan onbeduidende conflicten en een krankzinnig machtsspel te verspillen dat ons niet helpt Gods koninkrijk mede te scheppen. Help ons opnieuw contact te maken met de oorspronkelijke visie en de oorspronkelijke wens van onze levensstroom opdat wij de innerlijke vrede kunnen voelen en de kracht vinden dit conflict achter ons te laten en het als opstapje te gebruiken om dichter bij het koninkrijk van God te komen. Help ons onze oorspronkelijke wens te vervullen om Gods koninkrijk op aarde te brengen. Help ons in te zien dat zelfs een conflict een middel kan worden om de mensen bewust te maken van de grotere bedoeling en het vaste voornemen te hebben de volmaakte visie van Christus tot stand te brengen door een betere toekomst voor allen op te bouwen.

Moeder Maria en Kuan Yin, neem gezag over dit conflict
Geliefde Maria en Kuan Yin, neem gezag over dit conflict en verteer alles wat minder is dan de volmaaktheid van God. Wek alle besluitvormers op de dienstmaagd van de Heer te zijn en laat het Christusbewustzijn geboren worden dat waarlijk de open deur is die geen mens kan sluiten. Wek jouw eigen substantie – de materie zelf – op, zodat die weigert voor geweld, voor doodslag en oorlogvoering gebruikt te worden en dat in plaats daarvan al het geweld zich tegen de voortbrengers daarvan keert.

Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, breng door jullie mededogen en wonderbare genade de manifestatie van een massale bewustwording teweeg die alle besluitvormers het feit laat zien dat degenen die met het zwaard leven, door het zwaard zullen omkomen. Schud ons wakker uit onze spirituele blindheid opdat wij kunnen accepteren dat de kosmische spiegel alle onvolmaakte energie naar ons en onze kinderen terug zal spiegelen. Maak ons bewust van de noodzaak de zinloze geweldsspiralen te stoppen die ervoor zorgen dat de zonden der vaderen als karma naar toekomstige generaties terugkeren.

Maak alle besluitvormers ervan bewust dat geweld nooit vrede kan brengen. Help ons in te zien dat het voortzetten van de eeuwenoude poging om vrede te brengen door middel van geweld, niets minder dan waanzin is. Er kan alleen maar vrede komen, wanneer iemand de moed heeft de geweldspiraal te stoppen door tegen het massabewustzijn in te gaan en onvoorwaardelijk genade te schenken. Geef ons de moed in te zien dat het onze taak is de eerste stap naar vrede te zetten en als wij dat niet doen, niemand het doet. Geef ons de moed om God in ons het vuur van geweld in ons wezen te laten verteren.

Wij spreken onze dankbaarheid uit voor jullie oneindige mededogen, jullie onvoorwaardelijke vergeving en jullie alles tot stand brengende Wondergenade. Wij zijn zo dankbaar dat wij op dit kosmische moment leven om de aarde te helpen haar uit deze eeuwenoude spiraal van eeuwigdurend geweld te halen. Wij zijn dankbaar dat wij er getuige van zijn hoe God in ons een nieuwe bladzijde in onze geschiedenis opslaat en van de aarde de Vrijheidsster maakt om het Melkwegstelsel te verlichten en opnieuw hoop te geven dat God alles overwint.

Deze affirmatie is een deel van de Wonderinvocatie om conflicten te verteren. Voor een nog krachtiger effect kun je ook de hele invocatie opzeggen.