Affirmatie om het bewustzijn van oorlog te verteren

Gebed voor Extatische vrede
Heer, IK kies ervoor het instrument van jouw vrede te ZIJN.
Waar haat is, BEN IK de Vlam van Liefde.
Waar onrecht is, BEN IK de Vlam van Rechtvaardigheid.
Waar twijfel is, BEN IK de Vlam van Waarheid.
Waar wanhoop is, BEN IK de Vlam van Visie.
Waar duisternis is, BEN IK het Licht der wereld.
Waar droefheid is, BEN IK de Vlam van Gelukzalige Vreugde.

O Goddelijke Meester, ik kies ervoor anderen te troosten en door dit te doen jouw troost vinden.
Ik kies ervoor anderen te begrijpen en door dit te doen jouw begrip vinden.
Ik kies ervoor anderen lief te hebben en door dit te doen jouw liefde voor mij vinden.
Want door van onszelf aan anderen te geven, ontvangen wij meer van jou.

Door anderen te vergeven, krijgen wij jouw vergeving.
Door ons ego te laten sterven, worden wij herboren in het eeuwige leven en zijn wij de Levende Christus – op aarde, zoals wij dat al in de hemel zijn, nu en tot in eeuwigheid MEER.

Wanneer wij hier beneden alles durven te ZIJN, wat wij Boven zijn, zal de aarde hier beneden alles zijn wat ze in het hart van God al is. En dus BEN IK de Gouden Eeuw die geopenbaard is, omdat ik Gods vlam van de Extatische Vrede lief heb met geheel mijn hart, ziel en verstand. Want IK BEN het Licht der wereld en zolang IK op deze wereld BEN, is er vrede op aarde en Gods wil voor al het leven.

 

Ik kies ervoor om de realiteit van oorlog onder ogen te zien
Ik kies ervoor om het fundamentele feit onder ogen te zien dat God ons mensen de heerschappij over de aarde gegeven heeft. Daarom zijn wij de enigen die het gezag hebben om vrede te brengen en oorlogen te stoppen. Wij hebben het gezag om oorlogen te stoppen, maar wij hebben de macht niet. God heeft de macht om oorlogen te stoppen, maar God heeft het gezag niet.

Ik erken dat geen enkele hoeveelheid geweld of macht vrede op aarde kan brengen, want we kunnen een probleem niet oplossen met dezelfde staat van bewustzijn als de bewustzijnsstaat die het probleem heeft gecreëerd. Vrede kan nooit tot stand gebracht worden door angst, maar enkel als de Vlam van Extatische Vrede elke angst, haat en onrecht verteert. Ik kies ervoor om elke angst op te geven in de Vlam van Extatische Vrede opdat ik één kan worden met die vlam. In dat eenzijn BEN IK bevrijd van de verlammende angst voor oorlogen en IK BEN bereid mij in te zetten voor de vrede.

Ik kies er nu voor om de Wet van de Ene te erkennen, waardoor iemand de open deur voor de macht van God kan worden, zodat deze naar de wereld stroomt. Ik verklaar dat IK bereid BEN de Vlam van Extatische Vrede te belichamen. IK BEN bereid die vlam de strijd mijn eigen innerlijk te laten verteren, zodat ik niet meer een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, ben. IK BEN bereid om heel te zijn opdat mijn heelheid de aanvaardbare offerande wordt die God kan vermenigvuldigen.

Ik kies er nu voor te erkennen dat mensen onmogelijk vrede kunnen brengen, maar dat met God alles mogelijk is. Ik gebruik mijn vrije wil om mijn van God gekregen gezag over de aarde op te eisen. Ik geef liefdevol dat gezag over aan Aartsengel Michaël en ik beveel Aartsengel Michaël en zijn legioenen engelen over deze planeet heen te marcheren en het bewustzijn van antivrede en alle energie die een verkeerde kwaliteit heeft gekregen door oorlogen, te verteren.

Aartsengel Michaël, wek alle mensen opdat ze de realiteit zien dat zij zich slechts machteloos voelen, omdat ze een machtselite hebben toegestaan zich tussen de mensen en hun God te plaatsen. Wek hen uit de illusie dat God mensen enkel kan bereiken door een institutie of hun leiders. Help de mensen in te zien dat het koninkrijk van God binnenin hen is en dat zij God dus via hun hart kunnen bereiken en God door zijn volk kan werken. Dan vermenigvuldigt God, als wij, het volk van God, God het gezag geven om oorlog van de aarde te verwijderen, daadwerkelijk onze goede werken tot er alleen nog maar vrede heerst. Ik gebruik nu mijn vrije wil om naar alle spirituele mensen overal te roepen:

WORD WAKKER EN WEES DE OPEN DEUR VOOR GODS VREDE! (4x)

Ik kies ervoor om het Pad van Vrede op te gaan
Ik kies ervoor het fundamentele feit te erkennen dat oorlogen niet uit zichzelf beginnen – oorlogen worden door mensen begonnen. Ik kies er voor te erkennen dat oorlogen het product zijn van het collectieve bewustzijn van de mensheid. Alleen omdat er in het collectieve bewustzijn strijd is, is een fysieke oorlog mogelijk. En deze strijd in het collectieve bewustzijn wordt pas verwijderd wanneer een kritieke massa personen de strijd in hun eigen innerlijk overwint.

Ik kies er nu voor een voorloper te zijn die vrede brengt in het collectieve bewustzijn. IK BEN bereid naar de balk in mijn eigen oog te kijken en elke verdeeldheid en strijd in mijn wezen te verwijderen. Ik ben bereid alle elementen van het bewustzijn van de antichrist bloot te laten leggen en ik zal ze in de Vlam van Extatische Vrede opgeven. Zo zal ik, door eerst de balk in mijn eigen oog te verwijderen, de visie ontwikkelen om anderen te helpen het oorlogsbewustzijn uit hun geest te verwijderen. Ik zal ook het morele gezag krijgen te eisen dat het oorlogsbewustzijn van van deze planeet wordt verwijderd.

Ik kies ervoor het fundamentele feit te erkennen dat er, hoewel het collectieve bewustzijn het toneel schept voor oorlog, nog steeds mensen nodig zijn die aan een oorlog willen beginnen. Daarom zijn alle oorlogen begonnen door een kleine elite die alleen maar de absolute macht wil. Ik erken dat ik niet het recht heb mij met de vrije wil van deze mensen te bemoeien. Maar ik heb wel het recht om het instrument van hun oordeel te worden, zodat zij voor de keus staan om, óf hun oorlogshandelingen op te geven, óf van deze planeet verwijderd te worden. Daarom zeg ik met Jezus: “Want IK BEN gekomen om te oordelen en het wordt tijd het oorlogsbewustzijn en alle wezens die het belichamen, te oordelen!”

Ik roep nu alle spirituele mensen op aarde op zich te verenigen om de meester-strategie van Jezus om oorlogen te bestrijden, te internaliseren en uit te voeren, namelijk dat een kritieke massa spirituele mensen zich inzetten voor de vrede en God het gezag geven de oorlogskrachten op deze planeet te oordelen en ervan te verwijderen.
Ik zet mij nu in en ik zeg: “Genoeg is genoeg! Laat het oorlogsbewustzijn worden geoordeeld en verwijderd opdat er vrede op aarde heerst!”

Geliefde Jezus, help alle mensen in te zien dat vrede geen passieve kracht is. Vrede is een dynamische kracht, maar in plaats van je bezig te houden met de dualistische strijd, brengt ze het Licht en de Waarheid van God. Daardoor is de Vlam van Dynamische Vrede een verterend vuur dat de mensen bevrijd van de illusies die hen blind maken voor de ware oorzaak van oorlog.

Geliefde Jezus, help alle spirituele mensen in te zien dat wij allemaal uit dezelfde bron voortkomen en dat we een onderdeel vormen van het Ene Lichaam van God op aarde. Daarom moeten we ons als één inzetten en weigeren de machtselite ons te laten verdelen en veroveren met hun dualistische illusies. Ik gebruik mijn vrije wil om nu naar alle spirituele mensen overal te roepen:

WORD WAKKER EN WEES DE LEVENDE CHRISTUS IN ACTIE! (4x)

Ik kies ervoor mij van het Kaïnbewustzijn los te maken
Ik kies er nu voor te erkennen dat een belangrijke factor achter elke oorlog het Kaïnbewustzijn is dat voorkomt dat mensen hun broeders hoeder zijn. Ik ben bereid dat bewustzijn te transcenderen en het achter mij te laten. Ik ben bereid alle starheid in mijn geest op te geven en God de doener in mijn leven te laten zijn. Dan hoef ik nooit te voelen dat ik minder heb, minder kan bereiken of van minder waard ben dan een ander menselijk wezen.

Ik kies er nu voor de volledige verantwoording voor mijn leven te nemen en op te houden andere mensen of God de schuld te geven van mijn omstandigheden. Ik ben de eigenaar van mijn situatie en ik erken dat mijn uiterlijke omstandigheden een weerspiegeling zijn van mijn bewustzijnsstaat. Daarom geef ik alle elementen in mijn bewustzijn op die voorkomen dat ik het overvloedige leven dat God me met zoveel genoegen geeft, ontvang. Dus zal ik nooit meer jaloers zijn op andere mensen, maar naar God kijken als de bron van al het goede en volmaakte.

Ik kies ervoor van de school van de harde klappen af te gaan en in plaats daarvan Goddelijke Aanwijzingen van binnenuit te vragen opdat ik alles kan overwinnen wat mij van God en het eenzijn met al het leven scheidt. Ik ben bereid te erkennen dat al het leven één is en ik inderdaad mijn broeders hoeder ben. Daarom kan ik mijn broeders en zusters verheffen door mijn eigen bewustzijn te verhogen en alle mensen naar mij toe te trekken, terwijl ik opgetild word. Ik zie nu in dat de beste manier om mijn broeders hoeder te zijn, is door mijn eigen hart en geest zuiver te houden.

Ik kies ervoor alle elementen van antiliefde in mijn wezen te overwinnen. Ik ontvang nu Gods onvoorwaardelijke liefde voor mij, zodat ik volledig van mijzelf kan houden. En door van mijzelf te houden, zoals God van mij houdt, kan ik eindelijk mijn naaste liefhebben als mijzelf.

Moeder Maria en Moeder Liberty, wek in alle mensen de behoefte op het leven te beschermen tegen de krachten van geweld en oorlog. Snijd alle mensen vrij van de traagheid, de onverschilligheid en de spirituele blindheid die voorkomen dat wij zien hoe mensen geofferd worden op het onverzadigbare altaar van oorlogen. Wek alle mensen opdat wij ons kunnen losmaken van de machtselite die het leven misbruikt en mensen als gebruiksartikelen en schaakstukken behandelt in hun nooit eindigende spel om macht en controle. Ik gebruik nu mijn vrije wil om naar alle spirituele mensen overal te roepen:

WORD WAKKER EN BESCHERM HET LEVEN! (4x)

Ik kies ervoor bevrijd te zijn van oorlogen
Ik kies er nu voor om de volledige verantwoordelijkheid voor mijn eigen geest en mijn eigen leven te nemen, zo bevrijd ik mij van het gevoel dat ik slachtoffer ben van krachten die buiten mijn bereik liggen. Ik erken dat ik alleen echt vrij kan zijn, wanneer ik de macht heb mijn reacties op welke situatie ook zelf te bepalen. Ik ben alleen maar vrij wanneer ik kan kiezen om met liefde te reageren op alles wat het leven mij toezendt.

Ik kies ervoor te erkennen dat mensen, wanneer ze verblind zijn door het bewustzijn van de antichrist, niet aan de dualistische strijd om de superioriteit voorbij kunnen zien. Dan kunnen zij niet een vreedzame oplossing voor conflicten zien en ze kunnen niet inzien dat alle conflicten ontstaan uit de illusie van gescheidenheid. Ik kies ervoor aan deze dualiteit te ontstijgen en te reiken naar de heldere, op één doel gerichte, visie van de Christusgeest die mij het onderliggende eenzijn van al het leven toont.

Ik erken dat ik enkel wanneer ik het eenzijn van al het leven zie, met liefde kan reageren op alle situaties. En alleen als mijn uitgangspunt liefde is, zal ik zien dat er een geweldloze oplossing is voor ieder probleem, crisis of conflict. Enkel degenen die vrij zijn van dualiteit kunnen de open deur zijn om oplossingen, voor ieder zichtbaar, naar het materiële rijk toe te brengen. Dus verklaar ik dat ik bereid ben de open deur te zijn voor de geweldloze oplossingen van de Christusgeest en de Vlam van Extatische Vrede die alle tegenwerking bij hun totstandbrenging zal verteren.

Saint Germain, help alle mensen te beseffen dat er alleen ware vrijheid kan komen wanneer mensen bereid zijn aan hun verleden te ontstijgen, dat het beter is om alle handelingen uit het verleden te vergeven dan zich schuldig te voelen of grieven te koesteren. Help de mensen in te zien dat er maar één manier is om uit de vicieuze cirkel van de ene oorlog die het toneel schept voor de volgende oorlog, te stappen en dat is als mensen onvoorwaardelijk vergeven. Help de mensen te weten te komen dat ze heel kunnen worden gemaakt met de Violette Vlam van Vergeving die alle onvolmaakte energie uit het verleden uitwist, hen schoonspoelt om met een heldere geest en een zuiver hart aan de nieuwe dag te beginnen. Help de mensen te beseffen dat de degenen met een rein hart God zullen zien en door God te zien, zullen zij niet meer als mensen leven, maar in hun ware identiteit als zonen en dochters van God herboren worden. En enkel als zij zich realiseren dat allen een onderdeel van het lichaam van God zijn, kan er vrede op aarde en goede wil onder de mensen zijn. Ik gebruik mijn vrije wil nu om naar alle spirituele mensen overal te roepen:

WORD WAKKER EN WEES DE VLAM VAN VRIJHEID! (4x)

Deze affirmatie is een deel van de Invocatie van Wereldvrede. Voor een nog krachtiger effect kun je ook de hele invocatie opzeggen.