Verklarende Woordenlijst G

Geascendeerde Meester
Verwijst gewoonlijk naar een wezen dat als menselijk wezen op aarde geïncarneerd is geweest en die, vaak na vele incarnaties, geascendeerd is. De term kan in bredere zin worden gebruikt om naar alle wezens in het spirituele rijk te verwijzen, zelfs als ze niet in de materiële wereld zijn geïncarneerd.

Geest (Spirit, mind, outer mind)
In het Engels zijn er meerdere omschrijvingen voor ons woord geest. Ik heb in het begin consequent alles met geest vertaald, omdat ik vond dat iedereen zelf daarvoor wel de betekenis kon invullen. Naarmate ik langer vertaal, kom ik daar wat op terug. Ik zal een paar vertalingen aangeven:

Spirit – Geest, bijvoorbeeld wanneer hier de Geest van God mee wordt bedoeld.

Spirits: als overtuigingen die je met het ego hebt gevormd, heb ik letterlijk vertaald met geesten (maar je zou ook kunnen denken aan spookbeelden, omdat ze relatief – in de dualiteit bestaan – waar zijn).

Mind – denken, gedachten: In my mind: In gedachten

Outer mind: dagelijkse denkgeest, waarmee ik een woord uit Een Cursus in Wonderen gebruik om je dagelijkse bewustzijn aan te geven.

The mind of Christ: de geest van Christus

The Christmind: de Christusgeest

Gesproken Woord, Het Heilige Woord

Het gesproken woord is een techniek waardoor wij de menselijke stem gebruiken om spiritueel licht of energie op te roepen.

Gevallen bewustzijn
Het bewustzijn van de gevallen wezens. In de ruimste zin is het de illusie van gescheidenheid en dualiteit. Het kan ook specifieker verwijzen naar het bewustzijn van zich superieur voelen ten opzichte van anderen, en spirituele privileges willen of willen dat anderen naar je luisteren.

De belangrijkste eigenschap van het gevallen bewustzijn is de overtuiging dat het doel de middelen heiligt. Dit maakt dat mensen vaak geloven dat zij in een epische strijd zitten en dat het hun plicht is om met alle mogelijke middelen wat in hun ogen het kwaad is uit te roeien. Dus is de onderliggende overtuiging dat je het recht hebt om te bepalen wat goed en kwaad is, omdat jij een status hebt die op die van een god lijkt.

Gevallen wezens of gevallen engelen
In de ruimste zin verwijst het naar alle wezens die door het dualiteitsbewustzijn worden verblind. Maar de meesters gebruiken het specifieker om naar een groep van wezens te verwijzen die in een eerder sfeer zijn gevallen. Dit is een belangrijk onderscheid, omdat deze wezens zeer veel verworvenheden hadden voor zij vielen, wat inhoudt dat zij vaak superieur zijn aan de wezens die hun bestaan op deze wereld zijn begonnen.

In de wereldgeschiedenis zijn gevallen wezens vaak machtig geworden, maar het zijn wel leiders die misbruik van hun macht gemaakt hebben, en goede voorbeelden zijn vanzelfsprekend Hitler, Stalin en Mao. Maar veel gevallen wezens hebben belangrijke posities zonder hun macht zichtbaar te misbruiken en hebben dus een enorme invloed op de maatschappij. Hun belangrijkste eigenschap is dat zij er absoluut van overtuigd zijn dat zij gelijk hebben omdat zij zich superieur voelen aan de meeste mensen op aarde. Er zijn ook gevallen wezens die niet fysiek geïncarneerd zijn, maar die op het astrale vlak of het mentale rijk verblijven.

God, de vier aspecten van God
In mystieke leringen wordt de wereld gezien als een wezen dat van één onderliggend element wordt gemaakt, namelijk ether, dat zich manifesteert als de vier elementen vuur, lucht, water en aarde. Je kunt op die manier naar vijf aspecten van God kijken. Het element ether correspondeert met de originele of ongedifferentieerde Schepper, die zich nog niet tot uitdrukking heeft gebracht in de wereld van vorm. Terwijl de Schepper zich tot uitdrukking begint te brengen, manifesteert hij zich in vier aspecten:

Vader, de uitgaande kracht, de wil om te scheppen. Voor ons vertegenwoordigen de geascendeerde meesters het vaderelement, maar wij vertegenwoordigen ook het vaderelement op aarde.

Moeder, de samentrekkende of in evenwicht brengende kracht. Vergeleken met de Schepper, is alles in de wereld van vorm de Moeder. Dus wij mensen vormen een onderdeel van de Goddelijke Moeder. Maar wanneer wij medescheppen, leggen wij mentale beelden over het Ma-terlicht heen, dan vertegenwoordigt dit moederlicht de moeder voor ons.

Zoon of Christus, wat betekent het bewustzijn dat de Schepper (die boven alle vormen staat) verenigt met alles wat vorm heeft. Het is ook het element dat het echte van het onechte scheidt door alle dualistische illusies te doorzien.

Heilige Geest, wat de kracht betekent die alle van zichzelf gewaar zijnde wezens motiveert om naar hun bron terug te keren. Sinds het begin van de wereld van vorm, zijn ontelbare wezens door dit proces van ascensie heengegaan en dit heeft een impuls gevormd die de Heilige Geest vormt.

Goddelijke Leiding
De leiding die je ontvangt van een hogere bron door middel van je Christuszelf. De leiding kan van jouw IK BEN Aanwezigheid komen, een geascendeerde meester, of het kosmische wezen dat bekend staat als de Grote Goddelijke Leider, die de vertegenwoordiger is van goddelijke leiding.

Goddelijke Moeder
Een spirituele taak die het vrouwelijke aspect van God voor planeet aarde vertegenwoordigt. Momenteel wordt deze taak uitgevoerd door geascendeerde meester Moeder Maria.

Goddelijk Plan
Een plan voor wat je wilt bereiken met deze incarnatie. Dit houdt ook het speciale geschenk in dat jij naar de aarde kwam brengen, ervaringen die je wilt krijgen, lessen die jij wilt leren en karma dat jij in evenwicht wilt brengen. Vaak betekent dit dat er bepaalde mensen zijn die jij wilt ontmoeten en met wie jij diverse relaties aan wilt gaan.

Godvlam
Jouw ware individualiteit is niet wat wij gewoonlijk je persoonlijkheid noemen; hij zit verankerd in je IK BEN Aanwezigheid. Omdat je IK BEN Aanwezigheid wordt gevormd door energie van een hogere vibratie dan de rest van het materiële universum, verschijnt hij als een vlam. Daardoor wordt er soms naar je ware individualiteit verwezen als jouw Godvlam.

Goeroe
Een Sanskriet woord voor leraar of meester.