Natuurrampen: Word onderdeel van de oplossing in plaats van het probleem

door Kim Michaels

Je kunt veel profetieën vinden die het hebben over dramatische veranderingen op aarde, zoals het ompolen van het magnetische veld, drie dagen duisternis, een ontzaglijke wind, enorme aardbevingen, vulkanen die een ‘kern’winter creëren of zelfs oorlogen die hetzelfde doen. Maar deze website is er NIET om een doemscenario te promoten of te zeggen dat het eind van de wereld nabij is. Integendeel, Moeder Maria bevordert de boodschap van diepgaande hoop die wordt gebaseerd op praktisch realisme – namelijk dat een Gouden Eeuw een bestaande mogelijkheid is. Ze maakt duidelijk dat onrust in zowel de maatschappij als de natuur enkel plaatsheeft wanneer we onze belangrijkste les weigeren te leren door spirituele leiding. Wat is die les? Die is dat IEDERE omstandigheid waar we voor staan, wordt beïnvloed door ons individuele en collectieve bewustzijn. We hebben de macht om elke willekeurige omstandigheid op deze planeet te ont-creëren – omdat we wat we hebben gecreëerd, ook moeten ont-creëren.

Dit artikel is een korte samenvatting van de leringen van Moeder Maria over het verband tussen het bewustzijn van de mensheid en natuurrampen, waaronder hoe we rampen kunnen voorkomen. Ter introductie, bedenk eens dat mensen zich er in de laatste decennia in toenemende mate van gewaar zijn geworden dat onze acties subtiele en verstrekkende consequenties hebben. We weten nu dat we in potentie al het leven op aarde kunnen vernietigen door vervuiling of oorlogswapens. Is het echt zo een grote stap om je gewaarzijn te verhogen en te zien dat onze neiging om te vervuilen en oorlogswapens te maken voortkomt uit een fundamenteel probleem in ons bewustzijn, een probleem dat een verstrekkende invloed op de planeet heeft?

Zoals het oude gezegde wil: “Als je geen onderdeel van de oplossing bent, ben je onderdeel van het probleem.” Als spiritueel bewust persoon, kun je kiezen om het verband te negeren tussen je bewustzijn en natuurrampen, of je kunt ervoor kiezen om dit verband te onderzoeken. In het eerste geval blijf je onderdeel van het probleem, omdat de feiten negeren er nog nooit voor heeft gezorgd dat het probleem verdween. Enkel wanneer we de diepere oorzaken achter natuurrampen begrijpen, zullen we het ons mogelijk maken om iets te doen aan de toenemende ernst van deze gebeurtenissen.

Dit artikel geeft een samenvatting van de uitgebreide leringen van Moeder Maria over natuurrampen en beschrijft ze als een serie ideeën.

Idee 1: Waarom we meer rampen zien
Moeder Maria onderwijst dat we echt meer natuurrampen zien dan in recente decennia. Het is echter niet Gods straf voor onze zonden, zoals de doemprofeten beweren. Het toenemende aantal natuurrampen is een product van het feit dat we onze les niet hebben geleerd. Deze les bevat de volgende elementen:

Planeet aarde werd geschapen als een kosmisch schoollokaal voor onze ziel. We zijn hier om te leren hoe we onze creatieve vaardigheden moeten gebruiken op een manier die niet onszelf, andere mensen en de planeet waarop we leven vernietigt. Alles wordt ontworpen om ons de meest basale les te laten leren, namelijk dat wanneer we anderen schaden, we waarachtig onszelf schaden.

We hebben twee opties om onze lessen in het leven te leren. De ene is spirituele leiding te gebruiken om ons inzicht in het leven te vergroten tot we hebben begrepen dat de basisles is dat al het leven één is. Spirituele leiding betekent niet beslist een religie of doctrine in de buitenwereld. In feite zal ons leven pas echt veranderen, wanneer kennis wordt geïnternaliseerd. Om spirituele principes te internaliseren, moeten we hun waarde ervaren door een directe, innerlijke, intuïtieve ervaring. Dit heeft Jezus de ‘sleutel tot innerlijke kennis’ (Lucas 11:52) genoemd.
Als we niet leren door spirituele leiding, schrijven we ons in voor de school van de harde klappen, waardoor we een kans krijgen om te leren door de consequenties van onze handelingen te ervaren. Dit beschrijft de Bijbel in het gezegde dat zoals de mens zaait, zo zal hij oogsten (Galaten 6:7). in beginsel bevat iedere religie op deze planeet soortgelijke leringen, bijvoorbeeld de Oosterse religies spreken over de wet van karma.

Moeder Maria onderwijst dat het universum wordt ontworpen als een soort spiegel. Wat we ook anderen aandoen, zal naar ons terugkeren. Daarom zullen we onvermijdelijk in ons eigen leven ervaren wat we anderen dwingen te ervaren. Bijvoorbeeld, als we met geweld dingen van anderen afpakken, zullen we ervaren dat anderen hetzelfde met ons doen. Dit strekt zich zelfs tot op planetaire schaal uit. De aarde werd ontworpen om ons allen het overvloedige leven te geven. Maar als de mensheid toch collectief een beeld van gebrek, strijd en conflicten op de kosmische spiegel projecteert, zal de hele planeet dit naar ons terug spiegelen. Het lijkt dan alsof we op een planeet leven waar niet genoeg overvloed voor allen is en daardoor is de enige manier om rijkdom te krijgen, is door het met geweld te pakken. Dit kan een neerwaartse spiraal creëren die zichzelf versterkt, die tot groter gebrek en armoede leidt.

De mensheid had een laag punt bereikt in het tijdperk van de holenmens. Sindsdien hebben we in een opwaartse spiraal gezeten, maar de vooruitgang gaat erg langzaam, omdat zo veel mensen nog steeds gevangen zitten in het bewustzijn van gebrek en strijd. Dus in plaats van in een gestage, snelle vooruitgang zitten we in een onregelmatige vooruitgang met perioden van grote conflicten die de algemene vooruitgang vertragen en het laten lijken alsof we teruggaan (wat we soms ook tijdelijk doen). Niettemin heeft niets de vooruitgang in het algemeen tegengehouden.

Om de groei in het collectieve bewustzijn te versnellen, geeft de Opgevaren Schare – een groep spirituele wezens die als onze leraren zijn aangesteld – ons diverse spirituele leringen die zijn ontworpen om ons op een nieuw niveau van gewaarzijn te brengen. Bijvoorbeeld, Jezus is niet gekomen om een dogmatische religie te stichten. Hij kwam de mensheid een universele spirituele lering brengen over het eenzijn van al het leven: “in zover je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt ge het aan mij gedaan” (Matteüs 25:30). Jezus is gekomen om een nieuwe spirituele cyclus te inaugureren die iets meer dan 2000 jaar duurt. In deze cyclus was het de bedoeling om het eenzijn van al het leven te leren.

Zoals de koppen van elke willekeurige krant onthullen, hebben we onze les over het eenzijn van al het leven nog niet geleerd. De consequentie is dat we oogsten wat we hebben gezaaid, wat inhoudt dat de kosmische spiegel naar deze planeet terug spiegelt wat de mensheid collectief in de spiegel heeft geprojecteerd. Het gevolg is dat mensen meer onrust in hun persoonlijke leven ervaren, er is meer onrust in de maatschappij en daardoor zien we meer natuurrampen. Opnieuw, dit is niet een straf van God, maar het gevolg van natuurwetten. De huidige onrust zal doorgaan – en mogelijk intensiveren – tot we ontwaken en de les leren dat wat we wegzenden naar ons terugkeert.

Idee 2: Al het leven is één
Moeder Maria onderwijst dat het universum waarin we leven – het materiële universum – net de top van een ijsberg is. Zoals je wel weet, heeft een ijsberg 90% van haar volume onder water. Net zo is het materiële universum gewoon een klein onderdeel van een groter geheel, namelijk Gods schepping, of wat Moeder Maria de wereld van vorm noemt. Het materiële universum is gewoon dat deel dat zichtbaar is voor onze fysieke zintuigen en wetenschappelijke instrumenten die uit materie zijn gemaakt. Naast dit universum is er een uitgestrekt spiritueel rijk dat veel verschillende lagen, of niveaus, heeft.

Het materiële universum wordt niet van een fundamenteel andere substantie gemaakt dan het spirituele rijk. Zoals de wetenschap heeft bewezen, wordt alles uit energie gemaakt en Moeder Maria onderwijst dat wat wetenschappers energie noemen, gewoon is wat de Bijbel Licht noemt: “En God zei: Laat er licht zijn: en er was licht”(Genesis 1:3). Licht is een substantie die in elke vorm kan worden gekneed. God heeft eerst het hoogste spirituele rijk gecreëerd, dat van licht wordt gemaakt van een zeer hoge vibratie. Er zijn veel andere niveaus en het materiële universum is het laatste niveau van Gods schepping. Het wordt uit licht gemaakt dat op een lagere vibratie trilt dan het licht in het spirituele rijk – toch is het van dezelfde substantie “Zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt werd.” (Johannes 1:3).

In werkelijkheid schept de Schepper alles uit zijn eigen Wezen en substantie en daardoor wordt Gods Wezen, Gods bewustzijn, in alles ingebed. Daarom is al het leven één, wat inhoudt dat het allemaal uit dezelfde bron is gekomen en uit dezelfde basisstof wordt gemaakt.”

We hebben het geschenk van zelfgewaarzijn gekregen, wat betekent dat we bewust zijn van het feit dat we bestaan, en we hebben een identiteitsgevoel als individueel wezen. Maar toch zorgt dit geschenk voor een fundamentele en onontkoombare uitdaging, namelijk hoe we het feit in evenwicht brengen dat we individualiteit hebben, maar nog steeds deel uitmaken van een groter geheel, namelijk het Lichaam van God op aarde. Dit is de basisles die we moeten leren voor we kunnen worden waarvoor we gecreëerd zijn, om te worden.

Idee 3: Vrije wil en Gods wet
Moeder Maria onderwijst dat de Schepper van dit universum een God is van onvoorwaardelijke liefde. Eén aspect van deze onvoorwaardelijke liefde is dat onze Schepper ons vrije wil heeft gegeven. We kunnen letterlijk doen wat we maar willen – toch staat de Wet van Vrije Wil niet op zichzelf.

Toen onze Schepper ons vrije wil heeft gegeven, wist God dat de combinatie van vrije wil en individualiteit het mogelijk maakt dat een individueel wezen een identiteitsgevoel kan opbouwen van gescheidenheid van de rest van de Schepper. Dit kan aanleiding worden tot de fundamentele illusie, namelijk dat één persoon onafhankelijk is van andere personen. Dit leidt tot de, kreupele, foutieve veronderstelling dat ik schade kan toebrengen zonder mezelf te schaden en uit deze ene illusie ontstaan alle menselijke conflicten. Dit heeft geleid tot alle ‘onmenselijkheid van de mens ten opzichte van de mens’ en het heeft veel mensen gevangen gezet in een eindeloze zoektocht om met geweld te pakken wat ze willen en het nodig maakt om te verdedigen wat ze hebben door geweld. Om te krijgen wat ze willen, komen sommige mensen vast te zitten in een zoektocht naar de ultieme macht en controle. Niet alleen veroorzaken deze mensen lijden voor anderen, ze veroordelen zichzelf ook tot een leven in een mentale gevangenis die ze zelf hebben gemaakt.

Vanzelfsprekend wil een God van onvoorwaardelijke liefde niet dat we een eeuwigheid in de illusie van gescheidenheid gevangen blijven zitten. Dus om te voorkomen dat dit gebeurt, heeft God de wet van vrije wil in samenhang met de wet van oorzaak en gevolg ontworpen. We hebben het recht om te doen wat we willen wanneer we maar willen, maar als iemand andere delen van het leven schade toebrengt, zal een individueel wezen onvermijdelijk dezelfde omstandigheden in zijn/haar eigen leven ervaren. Jezus heeft ons gezegd dat we anderen moeten behandelen zoals we zelf willen worden behandeld, omdat hij wist dat hoe we anderen behandelen onvermijdelijk naar ons terug gespiegeld wordt door de kosmische spiegel.

We kunnen misschien wel zeggen dat toen de Schepper dit universum heeft geschapen, God een stel spirituele wetten heeft bedacht die bedoeld waren om het universum duurzaam te maken en te helpen om zich constant uit te breiden. God had de wens om alles meer te zien worden – wat de reden is dat hij het universum in de eerste plaats gecreëerd heeft. Gods wetten zijn gemaakt om zich ervan te verzekeren dat al het leven voortdurend meer wordt. Bijvoorbeeld, planeet aarde werd ontworpen om alle mensen het overvloedige leven te geven. Zoals Jezus heeft gezegd: “Heb geen angst, kleine kudde; de Vader geeft jullie met het grootste genoegen het koninkrijk” (Lucas 12:32). God heeft ons toen naar deze wereld gestuurd om te vermenigvuldigen wat we hebben gekregen. Wanneer we ‘vermenigvuldigen’ en ‘heerschappij hebben’ (Genesis 1:28), wat betekent dat we onze creatieve krachten vermenigvuldigen en leren om ze in harmonie met het geheel te gebruiken, we de overvloed die op aarde beschikbaar is, uitbreiden. Daardoor creëren we een opwaartse spiraal waarin de hoeveelheid overvloed constant wordt uitgebreid, wat inhoudt dat niemand met geweld iets van anderen hoeft af te pakken.

Gods wetten zijn niet ingesteld om onze creatieve vrijheid en uitdrukking te beperken. Integendeel, wanneer we Gods wetten opvolgen, zal er harmonie zijn tussen onze individuele handelingen en het geheel. We zullen daarom voortdurend onze creatieve krachten uitbreiden, die leiden tot onbeperkte creativiteit en overvloed. We projecteren een beeld van overvloed op de kosmische spiegel en dit wordt naar ons terug gespiegeld door het materiële universum. Het geheel is meer dan de som der delen.

Wanneer we het gevoel van eenzijn met Gods wetten verliezen – het gevoel van eenzijn met al het leven – denken we dat in plaats van overvloed tevoorschijn te brengen door onze creatieve krachten (die we putten uit Gods oneindige voorraad) we het uit een beperkte, eindige voorraad moeten halen – we het van anderen moeten afpakken. We beginnen dat een beeld van gebrek te projecteren op de kosmische spiegel en het universum weerspiegelt ons materiële omstandigheden die ons leven tot een worsteling maken. Daarom zei de Bijbel nadat Adam en Eva uit de Hof van Eden werden geworpen (als symbool voor het gevoel van eenzijn met God en al het leven) dat ze moesten werken in het zweet huns aanschijns (Genesis 3:19).

Zolang we vastzitten in deze illusie van gescheidenheid, blijven we een beeld van gebrek op de kosmische spiegel projecteren en dit zal enkel onze huidige staat van gebrek aan natuurlijke bronnen, conflicten en strijd versterken. Noch God, noch de Opgevaren Schare, wil dit zien doorgaan, maar ze zullen onze vrije wil respecteren en kunnen alleen maar wachten tot we onze les leren – op één of andere manier. Ze zijn altijd vol hoop dat we zullen ontwaken en beseffen dat we onze eigen ellende creëren en besluiten om hiermee te stoppen.

Idee 4: Gevangen in een relatieve ‘waarheid’
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat we zouden leren door de leiding van een spirituele leraar te volgen. Dit wordt geïllustreerd door het verhaal van de Hof van Eden waarin Adam en Eva archetypes van ieder menselijk wezen zijn, (niet als de enige menselijke wezens) direct contact hadden met een spiritueel wezen (genoemd ‘God’) die als hun leraar fungeerde. De beschrijving van hoe Adam en Eva van de verboden vrucht aten, staat symbool voor het feit dat mensen naar aarde zijn afgedaald naar een lager bewustzijn waarin ze het directe contact met hun spirituele leraren hebben verloren. De ‘vrucht van de kennis van goed en kwaad’ is een symbool voor deze bewustzijnsstaat die wordt gedomineerd door twee relatieve tegenstellingen, zoals goed en kwaad.

Dit zijn relatieve uitersten in de zin dat ze door ons zijn bepaald. Het kwaad wordt gedefinieerd als het tegengestelde van goed, maar onze definitie van wat goed zou kunnen zijn, ligt misschien niet op één lijn met Gods hogere waarheid – wat we de ‘realiteit’ zouden kunnen noemen. Vele culturen hebben goed gedefinieerd als wat het beste was voor de regerende elite van die cultuur, al het andere wordt automatisch als slecht bestempeld. In de geest van God is goed niet goed in tegenstelling tot slecht. God kent geen tegenstellingen, omdat God alles is wat er bestaat. Zodoende staat wat wij slecht noemen niet in tegenstelling tot God, maar in tegenstelling tot relatief goed. Relatief goed en kwaad bestaan enkel in het rijk der dualiteit, dat alleen maar bestaat omdat wezens met vrije wil ervoor zullen kiezen om zich (in bewustzijn) af te scheiden van het geheel. De duivel heeft de illusie gecreëerd dat hij het tegenovergestelde van God is, maar daarom heeft Jezus over de duivel gezegd: “Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.” (Johannes 8:44).

De duivel staat symbool voor het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van gescheidenheid, dat compleet op een illusie, een leugen, wordt gebaseerd. Als we eenmaal in het dualiteitsbewustzijn vastzitten, kunnen we niet zien dat we onze eigen maatstaf hebben gecreëerd en dat die niet in harmonie is met de hogere waarheid van God. In plaats daarvan denken we dat onze zelf gedefinieerde ‘waarheid’ de absolute en onfeilbare waarheid is. Daardoor wordt het gerechtvaardigd en noodzakelijk om onze ‘waarheid’ te verdedigen tegen allen die het er niet mee eens zijn, wat leidt tot een poging iedereen tot ons geloofssysteem te bekeren. Dit leidt tot religieuze oorlogen – zoals de Kruistochten – waarin mensen elkaar kunnen doden in naam van dezelfde God.

Wanneer we vast zitten in deze bewustzijnsstaat, kunnen we ons niet één met God zien, als zonen en dochters van God, en we verliezen het directe contact met onze spirituele leraren. Als wij ons niet zien als één met onze bron, zien we onszelf niet één met al het leven en dit geeft aanleiding tot de illusie dat we anderen schade kunnen toebrengen zonder onszelf te schaden. We denken dat er een conflict is, een dualiteit, tussen ons en onze God en tussen het individu en het geheel. Dit geeft ook aanleiding tot de illusie dat sommige mensen belangrijker of waardevoller zijn dan andere, een illusie die niet kan bestaan wanneer je erkent dat alle mensen uit dezelfde bron voortkomen en daardoor van onschatbare waarde zijn.

Nog een effect is dat we niet meer een absolute manier hebben om te zeggen of onze handelingen in harmonie zijn met Gods wet (wat betekent dat onze acties voordeel aan al het leven oplevert) of niet in harmonie zijn met de wet (wat betekent dat onze acties onszelf voordeel opleveren, maar in werkelijkheid al het leven schaden – waaronder onszelf). De reden is dat we niet meer openstaan voor de absolute waarheid van onze spirituele leraren. In plaats daarvan zit onze geest gevangen in een relatieve, dualistische ‘waarheid’ en we denken dat we goed en kwaad, juist of onjuist, kunnen bepalen, in overeenstemming met onze eigen op onszelf gerichte verlangens.

Wanneer we vast komen te zitten in de dualiteit, stopt het leerproces niet, maar nu moeten we op een andere manier leren. Omdat we geen leiding meer kunnen ontvangen van onze spirituele leraren (we staan er niet open voor, we zijn niet bereid naar onze relatieve ‘waarheid’ te kijken), moeten we dan leren door de consequenties van onze acties te overzien. Deze consequenties worden naar ons terug gespiegeld door de kosmische spiegel. Het probleem is dat wanneer we vast komen te zitten in het dualiteitsbewustzijn, we totaal onze spirituele oorsprong kunnen vergeten.

We kunnen verlamd raken of vastzitten zonder enige spirituele vooruitgang te boeken. We hebben niet voldoende spiritueel gewaarzijn om onze zelf gecreëerde beperkingen te boven te komen. We slagen er niet in te zien dat onze situatie in de buitenwereld het product is van onze bewustzijnsstaat en verwerpen zodoende het idee dat de enige manier om onze situatie in de buitenwereld te veranderen, is door onze bewustzijnsstaat te veranderen. We denken misschien zelfs wel dat we tot de enig echte religie of spirituele filosofie behoren en hebben het gevoel dat we de meest geleerde mensen op de planeet zijn, terwijl we in werkelijkheid totaal geen vorderingen maken. Dit was er met de Schriftgeleerden en farizeeërs gebeurde die niet de Levende Christus in Jezus hadden herkend.

Idee 5: Maar één oplossing
Moeder Maria maakt duidelijk dat de enige uitweg uit de val van de dualiteit is door onze hand uit te strekken naar de hogere visie van de Christusgeest. Daarom heeft Jezus gezegd: “Als je oog enkelvoudig is, zal je hele lichaam vol licht zijn.” (Matteüs 6:22). De innerlijke betekenis is dat wanneer we niet meer door het filter van de dualistische visie kijken, we dan de eraan ten grondslag liggende eenheid van al het leven zien.

Jezus kwam ons het voorbeeld geven van een persoon die deze hogere bewustzijnsstaat heeft bereikt, maar er zijn veel andere waarachtige spirituele leraren geweest. Het doel van alle spirituele leraren is ons boven het dualiteitsbewustzijn uit te laten komen en ons gevoel van eenzijn met onze bron weer terug te krijgen en zodoende het eenzijn van al het leven te zien. Het ware doel van een spirituele lering is ons een systematische aanpak te geven om boven de dualiteit uit te komen.

Helaas kunnen mensen die totaal gevangen zitten in de dualiteit deze waarheid niet begrijpen. Daardoor geloven ze dat een spirituele lering een absolute en onfeilbare waarheid vertegenwoordigt. Dit leidt onvermijdelijk tot conflicten omdat als je lering een onfeilbare waarheid is, alle andere leringen wel fout moeten zijn. In werkelijkheid is het heel goed mogelijk dat twee spirituele leringen het met elkaar oneens kunnen zijn in bepaalde details, maar zijn het beide echt leringen in de zin dat ze het potentieel hebben om hun volgelingen boven de dualiteit te brengen.

Om echter boven de dualiteit uit te komen, moet je een spirituele lering alleen maar als stapsteen gebruiken om een directe, innerlijke ervaring van de ‘Geest van Waarheid’ te krijgen. Daarom heeft Jezus gezegd: “God is Geest en degenen die hem aanbidden, moeten hem in geest en in waarheid aanbidden” (Johannes 4:24). Om dit te doen, moeten we een directe ervaring zoeken die buiten de rituelen van de buitenwereld en de woorden van een spirituele lering omgaat. Dat heeft Jezus de sleutel van kennis genoemd: “Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan, hebben jullie tegengehouden. (Lucas 11:52).

De wetgeleerden zijn degenen die vastzitten in het dualiteitsbewustzijn, wat ervoor zorgt dat zij zich op het uiterlijke woord richten. De echte weg om een spirituele lering te volgen, is uit te reiken naar de innerlijke ervaring die boven de woorden staat. Degenen die zich aan de woorden en rituelen in de buitenwereld vastklampen, proberen in feite hun weg naar de hemel te kopen en denken dat ze alle dingen in de buitenwereld helemaal goed doen, God hoeft hen alleen maar te redden. In werkelijkheid volgen zulke mensen een verkeerd pad dat ze niet uit de dualiteit haalt: “Er is een manier die de mens (iemand die vast zit in het dualiteitsbewustzijn) goed toe lijkt, maar aan het eind vind je de manieren van de dood.”(Spreuken 14:12).

in plaats daarvan moeten wij het ware pad volgen van zelftranscendentie door het menselijke ego te overwinnen en het nieuwe bewustzijn aan te doen, het Christusbewustzijn:

22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen,
23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden
24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeziërs 4: 22-24)

Tot we uitreiken naar het Christusbewustzijn, zullen we doorgaan ons geloof te handhaven dat het leven een dualistische worsteling is. Zolang we dit beeld projecteren op de kosmische spiegel, zal het universum omstandigheden naar ons terug spiegelen die lijken te bevestigen dat het leven een strijd is en dat dualistische conflicten echt zijn.

Idee 6: Spirituele cycli
Zoals boven genoemd, heeft God ons die vrije wil gegeven om tegen zijn wetten in te gaan en daardoor af te dalen naar het dualiteitsbewustzijn waarin we onze oorsprong en ons ware potentieel vergeten. Maar precies omdat God onvoorwaardelijk van ons houdt, wil hij niet dat we eeuwig in deze lagere bewustzijnsstaat blijven. Daarom heeft God bepaalde spirituele cycli gecreëerd die de groei van de mensheid in bewustzijn leiden.

Dergelijke cycli – of tijdperken – duren meer dan 2000 jaar. Jezus kwam 2000 jaar geleden naar de aarde om een nieuwe cyclus te inaugureren, vaak het Vissentijdperk genoemd. Deze cyclus loopt ten einde en we gaan de volgende cyclus in, gewoonlijk het Aquariustijdperk genoemd. Het belangrijke punt is dat het de bedoeling is dat tijdens een gegeven cyclus de mensheid bepaalde spirituele lessen leert. Het is de bedoeling dat we een bepaald bewustzijnsniveau achter ons laten en op een hoger niveau van inzichten komen. De belangrijkste les die we in het Vissentijdperk moesten leren, wordt beschreven in de Gouden Regel, namelijk “Doe aan anderen wat je wilt dat ze aan jou doen.” De onderliggende boodschap is dat er een basaal eenzijn van al het leven is, zodat als je andere delen van het leven schade toebrengt – hetzij andere mensen of de planeet – jij jezelf schade toebrengt.

Zoals boven genoemd, hebben de meeste van ons die les nog niet echt geleerd. Veel mensen zien het onderliggende eenzijn van al het leven niet en ze denken dat ze andere mensen of Moeder Natuur op iedere manier kunnen behandelen die ze maar willen zonder de consequenties van hun handelingen te incasseren. Moeder Maria onderwijst dat naarmate we het einde van het Vissentijdperk naderen, het absoluut essentieel is dat de mensheid de les van het eenzijn met al het leven leert. Als we deze les niet leren door spirituele leiding, moeten we leren door onze egocentrische, egoïstische handelingen naar ons terug te laten spiegelen door de kosmische spiegel.

We zijn nu een cyclus ingegaan waarin we de consequenties oogsten van onze egoïstische handelingen. Wanneer een nieuwe cyclus begint, worden de consequenties van onze handelingen vaak tegengehouden bij wijze van genade. Dit geeft ons de kans om te groeien zonder belast te worden door onze handelingen uit het verleden en daarom heeft Jezus aangeboden om het gewicht van onze zonden (energie van verkeerde kwaliteit) de laatste 2000 jaar te dragen. Maar Jezus heeft dit niet gedaan om ons ervan te laten profiteren. Hij heeft het gedaan om ons de kans te geven onze talenten te vermenigvuldigen, zodat we boven het dualiteitsbewustzijn uit konden komen – de bewustzijnsstaat die de onmenselijkheid van de mens ten opzichte van de mens veroorzaakt. Omdat zoveel mensen niet boven deze bewustzijnsstaat zijn uitgekomen, kan Jezus onze energie van verkeerde kwaliteit niet meer voor ons dragen. Deze daalt daarom op ons neer met steeds grotere intensiteit en daarom ervaren zoveel mensen persoonlijke rampen tegelijkertijd met de onrust die we in de maatschappij en bij natuurrampen zien.

Moeder Maria maakt het duidelijk dat het absoluut essentieel is dat de mensheid de les van Vissen leert voor het jaar 2012. En tot we die les leren, zal de frequentie en de ernst van natuurrampen en door mensen veroorzaakte rampen alleen maar toenemen. We moeten beseffen dat onze handelingen en zelfs onze bewustzijnsstaat direct de fysieke omstandigheden op de planeet beïnvloeden. Als we de les niet leren door spirituele leiding, moeten we hem leren op de school van de harde klappen. De klappen zullen steeds harder worden tot we beseffen dat wij de klappen creëren en dat alleen wij de rampen kunnen stoppen.

Moeder Maria geeft ons een stel heel effectieve hulpmiddelen om het terugkerende karma/zonde/energie van verkeerde kwaliteit te verteren, zoals verderop wordt uitgelegd.

Idee 7: Te zijn of niet te zijn: zelftranscendentie of zelfvernietiging
Door de eeuwen heen hebben mensen gespeculeerd over wie we zijn en waarom we hier zijn. Het korte antwoord op die vraag is dat we allen werden ontworpen om als medeschepper met God te dienen. God heeft de aarde geschapen als podium voor onze groei in zelfgewaarzijn en we groeien door onze creatieve vaardigheden te gebruiken. De Bijbel zegt dat God menselijke wezens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis (Genesis 1:26). De betekenis is dat we de drie hoofdeigenschappen hebben die nodig zijn om als medeschepper te dienen:

Zelfgewaarzijn. We weten dat we bestaan en we weten dat we iets kunnen doen om ons eigen leven te veranderen – ten goede of ten kwade.

We hebben de verbeeldingskracht om ons een betere (of slechtere) toekomst voor te stellen. We kunnen iets visualiseren dat nog niet fysiek gemanifesteerd is.

We hebben de wilskracht om actie te ondernemen om die toekomst tot stand te brengen.

Moeder Maria onderwijst dat onze creatieve vaardigheden veel krachtiger zijn dan ons verteld is toen we klein waren. In feite zijn onze creatieve vaardigheden dezelfde als de creatieve vaardigheden van God, enkel zijn ze op dit moment niet net zo krachtig. Toch heeft Jezus gedemonstreerd dat wanneer we onze vaardigheden ontwikkelen, we meesterschap over de materie zelf kunnen krijgen. Hoe kan dit ooit gebeuren?

Moeder Maria onderwijst dat alles in het materiële universum wordt gemaakt uit één basissubstantie, wat ze het Moederlicht of Ma-terlicht noemt. Dit is de stof die God heeft gecreëerd toen hij zei: “Laat er Licht zijn!” Zelfs de wetenschap heeft bewezen dat alles uit energie wordt gemaakt. Moeder Maria zegt dat het Ma-terlicht het potentieel heeft om iedere willekeurige vorm aan te nemen, maar niet die vorm uit zichzelf kan aannemen. Om vorm aan te nemen, moet er op het Ma-terlicht ingewerkt worden door een zelfbewust wezen die de creatieve vaardigheden van God heeft.

De aarde werd door spirituele wezens gecreëerd die hun creatieve vaardigheden hebben gebruikt om een mentaal beeld op het Ma-terlicht te leggen. Toen de vertegenwoordigers van God de aarde en de voorwaarden om te leven hadden gecreëerd, werden we hier naar toe gezonden met het bevel om te vermenigvuldigen (onze creatieve vaardigheden te vermenigvuldigen) en heerschappij over de aarde te nemen. We hebben het potentieel om op het fundament dat God geschapen heeft voort te bouwen en deze planeet mooier te maken en met meer overvloed dan ze oorspronkelijk was gecreëerd.

We hebben het potentieel om in de tegenovergestelde richting te gaan. We kunnen kiezen om te experimenteren met het dualiteitsbewustzijn waardoor we onszelf gescheiden van God en al het leven gaan zien. Dit creëert een sterfelijk zelfgevoel, dat op zichzelf is geconcentreerd zonder het geheel daarbij te betrekken. Dit noemen de meeste psychologen het menselijke ego. We beginnen dan te geloven dat Gods wetten onze creatieve vrijheid beperken en we ontwikkelen misschien een verlangen om te doen wat we willen zonder enige consequenties te aanvaarden. We gebruiken onze fantasie misschien om ons gescheiden te zien van anderen en belangrijker dan anderen, en geloven zodoende dat we het recht hebben om onze egoïstische verlangens te vervullen zonder te bedenken hoe dit anderen beïnvloedt.

De illusie van gescheidenheid zorgt ervoor dat we ons dingen verbeelden en dingen wensen die niet in harmonie met Gods wetten zijn. Deze wetten zijn niet gemaakt om onze creatieve uitdrukkingsvorm te beperken, maar ons te leiden zodat we niet onszelf en anderen schade toebrengen – wat in feite één en hetzelfde is. Omdat we de vrije wil hebben, hebben we het recht om dualistische egoïstische beelden te creëren. Toch kunnen we onze creatieve vaardigheden niet uitschakelen, dus welke beelden we ook handhaven in onze geest, zullen op het Ma-terlicht worden gelegd.

De onvermijdelijk consequentie is dat we in onze fysieke omstandigheden de beelden zullen ervaren die we in ons bewustzijn handhaven. Zoals de Bijbel zegt, we zullen oogsten wat we zaaien. Zoals al eerder gezegd, is het materiële universum een spiegel die naar ons terug spiegelt wat we uitzenden. Dus als we geloven dat het leven een strijd is, projecteren we het beeld van strijd op het Ma-terlicht. Het licht heeft geen andere optie dan omstandigheden vergroot uit te beelden die overeenstemmen met het geloof dat het leven een strijd is – en ze daardoor schijnbaar bevestigen.

Idee 8: Onze overtuigingen worden zichzelf vervullende profetieën
Onze overtuigingen, of ons wereldbeeld, onze paradigma’s worden zichzelf vervullende profetieën. Wanneer je terugkijkt op de geschiedenis, zie je dat de meeste mensen vast hebben gezeten in een heel egocentrische bewustzijnsstaat en hebben echt geloofd dat het leven een strijd is. Dit beeld is een heel lange periode op het Ma-terlicht geprojecteerd door zo veel mensen dat het de materiële omstandigheden die je op deze planeet vindt, heeft veranderd. Dit heeft een basale onevenwichtigheid op deze planeet gecreëerd en dat heeft geresulteerd in natuurrampen, gebrek aan grondstoffen en veel andere beperkende omstandigheden.

Sommige mensen hebben de alles verterende wens gehad om macht over en privileges boven anderen te hebben, terwijl de meeste mensen de wens hebben getoond om te vermijden zelf beslissingen te nemen. Dit heeft maatschappijen gecreëerd waarin een kleine elite de globale bevolking regeert en vaak hun macht tot in het extreme uitoefent. Het heeft ook de wereldomstandigheden van gebrek versterkt wat er voor zorgt dat veel mensen in de allergrootste armoede leven.

Moeder Maria legt uit dat deze omstandigheden zo ver beneden het overvloedige leven liggen dat God oorspronkelijk voor zich zag voor ons dat het bijna alle beschrijvingen tart. Of liever, we zijn zo geprogrammeerd om de huidige omstandigheden te accepteren dat onze geest weerbarstig is om te zien hoe deze planeet eruit zou kunnen zien. Daarom klampen we ons vast aan wat bekend is en door dat te doen het overvloedige leven te verwerpen dat God ons constant aanbiedt. We denken dat beperkingen, gebrek en armoede onvermijdelijk zijn of zelfs door God gecreëerd. Maar zoals al eerder genoemd is, heeft Jezus gezegd: “Heb geen angst kleine kudde, want de vader geeft jullie met het grootste genoegen zijn koninkrijk.”

Ironisch genoeg hebben wij de huidige ellende en gebrek gecreëerd, maar toch geven we God vaak de schuld van deze omstandigheden. Of we denken dat God oneerlijk of onrechtvaardig is, of dat hij ons straft voor onze zonden. Moeder Maria maakt het heel duidelijk dat God ons niet straft. God heeft gewoon wetten gemaakt en wanneer we die schenden, straffen we onszelf. Als je met je hoofd op een betonnen muur beukt, is het niet de schuld van de muur dat je hoofdpijn krijgt. De muur heeft de hoofdpijn niet veroorzaakt – jouw handelingen wel.

Idee 9: Alleen wij kunnen het lijden tegengaan
Moeder Maria maakt het heel erg duidelijk dat geen enkel Wezen in de hemel de huidige omstandigheden op aarde nog maar één seconde wil zien doorgaan. Onze spirituele leiders zijn meer dan bereid om ons te helpen stoppen met het creëren van gebrek en het overvloedige leven opnieuw te creëren. Maar ze hebben ook absoluut respect voor de wet van vrije wil. Daarom kan de Opgevaren Schare, hoeveel mensen ook bidden, de onvolmaaktheden en onevenwichtigheid niet van deze planeet verwijderen. We hebben ze gecreëerd en we moeten onze creatieve vaardigheden gebruiken om ze te ont-creëren. Onze spirituele leraren kunnen en zullen ons helpen.

Het komt erop neer dat we onze vrije wil moeten gebruiken om ons van het dualiteitsbewustzijn af te scheiden. We moeten ervoor kiezen verder dan het mentale kader te kijken dat door het ego werd gecreëerd en een groter wereldbeeld accepteren dat het ons mogelijk maakt het onderliggende eenzijn te zien en te accepteren. Dit hebben Jezus, de Boeddha, en alle andere spirituele leraren ons al duizenden jaren proberen te leren.

Waarom is het zo moeilijk om deze les te begrijpen? Omdat de illusies van het ego heel subtiel zijn en erg overtuigend. Om aan deze illusies te ontsnappen, moeten we letterlijk ons identiteitsgevoel opnieuw maken. We moeten het voorbeeld van Jezus volgen en het ego laten sterven, zodat we herboren kunnen worden in een spiritueler zelfgevoel (Johannes 3:5). Dit is een delicaat proces dat alleen kan worden afgemaakt door één klein stapje per keer te doen. Daarom beschrijven zowel Jezus als Moeder Maria een spiritueel pad dat erop gericht is om ons aan het mentale kader van het ego te laten ontsnappen, zodat wij ‘die geest in ons kunnen laten zijn die ook in Christus Jezus was.” (Filippenzen 2:5).

Je herinnert je misschien wel dat Jezus zijn eenzijn heeft verklaard met God: “Ik en mijn vader zijn één” (Johannes 10:30) en met al het leven: “Voor zover je het aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt je het aan mij gedaan.” (Matteüs 25:40). Dit is de bewustzijnsstaat die we moeten bereiken. Om dat te doen, moeten we geleidelijk alle dualistische overtuigingen loslaten die door het ego worden gehandhaafd. We moeten ons oog enkelvoudig laten zijn, zodat we de verenigde versie van de Christusgeest kunnen bevatten en daardoor stoppen met egoïstische beelden op het Ma-terlicht te leggen. Maar we moeten ook het Ma-terlicht zuiveren van alle imperfecte beelden die er in het verleden op zijn gelegd. De leringen die Moeder Maria op de website geeft en de leringen die Jezus geeft op de website, zijn speciaal ontworpen om ons een geleidelijk, systematisch pad te laten volgen naar een hogere bewustzijnsstaat.

Idee 10: De last van energie van een verkeerde kwaliteit
Moeder Maria onderwijst dat het Ma-terlicht is wat wetenschappers energie noemen – enkel is het een fundamentelere vorm van energie dan wat er bij de wetenschap bekend is. Toch, omdat alles energie is, is het Ma-terlicht in principe een vorm van vibratie. Toen de aarde werd gecreëerd, vibreerde alles op de planeet op een veel hogere frequentie dan tegenwoordig. Maar toen de mensheid begon te experimenteren met het dualiteitsbewustzijn, zorgden de imperfecte beelden die erop gelegd werden dat dit licht in vibratie werd verlaagd. Wanneer de vibratie van het Ma-terlicht beneden een bepaalde frequentie komt, kan het niet meer naar het spirituele rijk terugstromen.

De basis van onze creatieve vaardigheden is dat we constant een stroom licht ontvangen vanuit het creatieve rijk. Dit licht komt door een hoger deel van ons eigen wezen, wat Moeder Maria de IK BEN Aanwezigheid noemt. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat we deze talenten zouden vermenigvuldigen door onze creatieve vaardigheden te gebruiken in harmonie met Gods wetten. Daardoor zal God ons zelf nog meer licht geven, zoals Jezus in zijn parabel over de talenten heeft beschreven. “Gij zijt getrouw geweest in weinig dingen, ik zal je heerser maken over vele dingen.” (Matteüs 15:21). Wanneer we beginnen de vibratie van ons spirituele licht te verlagen, is er niets wat God kan vermenigvuldigen en daardoor beperken we onze creatieve krachten. In zekere zin is dit genade, omdat het ons verhindert onszelf en anderen te vernietigen.

Wat gebeurt er met de energie die we in vibratie verlagen, de energie die we een verkeerde kwaliteit geven? De wetenschap zegt dat energie noch kan worden gecreëerd, noch vernietigd. Daarom moet de energie ergens naar toe. Sinds Einstein hebben wetenschappers geweten dat alles energie is, wat inhoudt dat ons fysieke lichaam en het planetaire lichaam waarachtig uit energie wordt gemaakt. We zouden misschien kunnen zeggen dat ons fysieke lichaam gewoon het zichtbare deel zijn van een groter energieveld. Zelfs de aarde heeft een energieveld om zich heen en het werkt als een opslagplaats voor de verkeerd gekwalificeerde energieën die door de mensheid zijn opgewekt sinds het verval tot het dualiteitsbewustzijn.

Moeder Maria onderwijst dat deze accumulatie van energie op den duur zo intens kan worden dat het fysieke effecten heeft op het niveau van de materie. Hoewel dit in het begin vergezocht kan klinken, moeten we onthouden dat meer dan een eeuw geleden Albert Einstein heeft bewezen dat de geest de materie kan beïnvloeden. Met andere woorden, de menselijke geest kan energiegolven opwekken en wanneer die zich verzamelen en een bepaalde intensiteit bereiken, kunnen ze de dichtere energieën beginnen te beïnvloeden die de materie vormen. Het meest vanzelfsprekende voorbeeld is het feit dat moderne dokters beseffen dat de meeste ziekten psychosomatisch zijn, wat betekent dat ze worden veroorzaakt door voorwaarden in de geest.

Moeder Maria onderwijst dat bepaalde types energie die een verkeerde kwaliteit hebben, zich kunnen combineren met de fysieke spanning van de aardkorst om aardbevingen te produceren of in ieder geval op gang te brengen. Andere natuurrampen worden ook geproduceerd door of vergroot door deze accumulatie van hoogfrequente energie. De heftige geschiedenis van deze planeet overwegend, is het niet moeilijk te zien dat de mensheid een aanzienlijke hoeveelheid van zulke energie moet hebben geproduceerd en daardoor zou er heel goed een donkere wolk van laagfrequente energie boven de planeet kunnen hangen.

In dit tijdperk moeten we de les leren dat als we doorgaan om zulke energie zich te laten verzamelen in ons persoonlijke en planetaire energieveld, de energie op den duur zo een intensiteit bereikt dat de materie zal beginnen af te breken onder de druk. Daardoor is de enige manier om het aantal en de hevigheid van natuurrampen echt te verminderen door de intensiteit van de negatieve energieën in het planetaire energieveld te verkleinen

Idee 11: De uitweg
Moeder Maria onderwijst dat aan het eind van de huidige spirituele cyclus we de les moeten leren van het eenzijn van al het leven. Om deze les te leren, moeten we de dualistische illusies te boven komen die we zijn gaan accepteren. We moeten de diepere boodschap begrijpen achter de verklaring van Jezus: “Het licht van het lichaam is het oog: daarom wanneer je oog enkelvoudig is, is jouw hele lichaam vol licht” (Lucas 11:34). Eén betekenis is dat onze ogen ‘slecht’ zijn wanneer onze visie wordt verdeeld door het dualiteitsbewustzijn, ook wel het bewustzijn van de antichrist genoemd. Daarom zijn onze ‘lichamen’, wat betekent onze energievelden, gevuld met duisternis – wat energie van een verkeerde kwaliteit betekent. Enkel wanneer onze visie niet verdeeld is – omdat we de waarheid van de Christusgeest zien – kan onze energieveld gevuld zijn met het spirituele licht van ons hogere zelf.

Wanneer we ophouden met dualistische beelden op het Ma-terlicht te leggen, zullen we de neerwaartse spiraal omkeren van het wegblijven uit het overvloedige leven dat komt door één te zijn met onze bron. In plaats daarvan zullen we ons dichter naar het eenzijn met God toe bewegen en we zullen Gods koninkrijk op aarde mede scheppen. Dit zal geleidelijk een staat van zowel spirituele als materiële overvloed manifesteren. Het zal de onevenwichtigheden in de natuur verwijderen en daardoor het aantal en de hevigheid van natuurrampen verkleinen. Het zal ook een juist evenwicht in de menselijke maatschappij herstellen en de weg openen naar gelijke kansen voor alle mensen. In plaats van een kleine elite die extreem rijk is, zullen alle mensen evenveel delen in het overvloedige leven.

Moeder Maria onderwijst dat we er veel van kunnen profiteren door het proces te versnellen om de planetaire energie te zuiveren door opzettelijk spirituele energie op te roepen en het op specifieke omstandigheden richten. Zelfs de wetenschap heeft gedemonstreerd dat een golf van hoogfrequente energie de vibratie van een laagfrequente energie kan verhogen. Daardoor kan spiritueel licht de lagere energieën vervangen of zuiveren die door het dualiteitsbewustzijn zijn gemaakt. In feite werden de meeste spirituele en religieuze rituelen ontworpen om ons te helpen dit te doen, hoewel het feit in de meeste religies vergeten is. Veel mensen hebben deel genomen aan zulke rituelen en hebben zich daarna opgewekt gevoeld. De reden is dat hoogfrequente spirituele energie werd opgeroepen en het tijdelijk onze normale last van energie van verkeerde kwaliteit verlichtte. Als je echter niet je bewustzijn voorgoed verandert, kun je snel weer energie opwekken van verkeerde kwaliteit en je net zo belast te voelen als daarvoor.

Vanzelfsprekend heeft, wat de energieën van ons persoonlijke energieveld kan verlichten, het potentieel om hetzelfde te doen voor het planetaire energieveld. Spirituele en religieuze mensen hebben onschatbare bijdragen geleverd aan het zuiveren van de planeet, wat vele rampen heeft voorkomen. Niettemin is het Moeder Maria’s doel om ons middelen te geven om onszelf en de planeet in een permanente opwaartse spiraal te brengen die snel onze lading verlicht en natuurrampen tegenhoudt.

Met deze bedoeling heeft Moeder Maria een aantal nieuwe rozenkransen uitgebracht die specifiek ontworpen zijn om aan de behoeften van dit moment te voldoen. Deze rozenkransen hebben een dubbel effect. Ze bevatten affirmaties die specifieke dualistische leugens en omstandigheden aanspreken en helpen daardoor om ons af te scheiden van deze illusies. Tussen deze affirmaties in herhaal je een speciaal Wees gegroet Maria die spirituele energie oproept, die door je affirmatie gericht wordt. Deze gecombineerde handeling heeft een heel krachtig effect en de meest gevoelige mensen zullen meteen persoonlijk voordeel voelen door deze rozenkransen op te zeggen.

Wanneer je de kracht van deze rozenkransen in je eigen leven ervaart, is het niet moeilijk om de kracht voor je te zien die ze op planetaire schaal hebben, vooral omdat steeds meer mensen ze beginnen te gebruiken. Moeder Maria onderwijst dat het effect van de rozenkransen exponentieel vermenigvuldigd wordt door het aantal mensen dat ze opzegt, dus het is mogelijk dat zelfs een paar duizend mensen een belangrijke invloed op het planetaire energieveld hebben.

Moeder Maria heeft een aantal rozenkransen uitgebracht die specifiek ontworpen zijn om wereldomstandigheden aan te spreken, maar al haar rozenkransen hebben planetaire effecten. Ze zegt dat het mogelijk is dat wij de meeste negatieve profetieën kunnen omkeren en in plaats daarvan een Gouden Eeuw van vrede, vooruitgang en overvloed voor alle mensen kunnen brengen. Dit is geen fantasie maar een heel reële mogelijkheid.

Idee 12: Het volmaakte concept handhaven
Moeder Maria maakt duidelijk dat een Gouden Eeuw een waarachtig potentieel is, maar dat ze zich pas kan manifesteren wanneer de meest spiritueel gewaarzijnde mensen een vastbesloten inspanning leveren om hun bewustzijn en het collectieve bewustzijn te verhogen. Jezus heeft ook een belangrijke lering hierover gegeven. Onderdeel van het verhogen van het bewustzijn is het handhaven van wat Moeder Maria het ‘volmaakte concept’ heeft genoemd, wat inhoudt dat we verder kijken dan de verschijnselen in de buitenwereld en de hoogste visie handhaven voor een betere toekomst. Ze zegt dat de imperfecties die je momenteel op de planeet ziet, barensweeën zijn waar de aarde doorheen moet om een beter tijdperk geboren te laten worden.

Het is uiterst belangrijk dat de meeste spirituele mensen niet ten prooi vallen aan de verleiding om imperfecties als permanent te beschouwen of uiteindelijk zelfs als echt. We moeten beseffen dat alle imperfecties worden geproduceerd omdat de mensheid onvolmaakte beelden op het Ma-terlicht heeft geprojecteerd. Maar het Ma-terlicht kan net zo gemakkelijk een Gouden Eeuw uitbeelden als de huidige imperfecties vergroot uitbeelden. Zodoende moeten we stevig de visie van een Gouden Eeuw in gedachten houden en het zuivere Ma-terlicht achter alle onvolmaakte verschijnselen zien. We moeten de hoogste spirituele visie die wij ons kunnen voorstellen als waar beschouwen en haar realiteit in ons persoonlijke leven en op planetaire schaal bevestigen.

Dit betekent niet dat we imperfecties negeren of ze ontkennen. Het betekent dat we imperfecties zien, maar ze nooit als echt, permanent of onvermijdelijk beschouwen. We kijken verder dan dat, naar het heel echte potentieel dat de Ma-terlicht alle onvolmaakte beelden kan afschudden en in plaats daarvan de Christusvisie van Gods koninkrijk op aarde vergroot uitbeelden.

Moeder Maria onderwijst dat veel spirituele georiënteerde mensen in deze kritieke periode vrijwillig op aarde zijn geïncarneerd om actief deel te nemen aan het zuiveren van het planetaire energieveld en het verheffen van het collectieve bewustzijn. Dit is de reden dat wij (hier) zijn en ons spiritueel hard werken uit liefde. Als je altijd het gevoel hebt gehad dat het leven een diepere betekenis zou moeten hebben, als je verlangt hebt een groter gevoel van bedoeling en missie, biedt deze website je waardevolle leringen en hulpmiddelen om weer in contact te komen met je goddelijke plan. Iedere persoon heeft bepaalde doelen die ze willen bereiken in dit leven en voor de meeste spirituele mensen houdt dit in dat ze iets voor de planeet als geheel doen. Als je het gevoel hebt dat dit op jou van toepassing is, bestudeer dan alsjeblieft de leringen op deze website en de rozenkransen van Moeder Maria. Niets geeft je meer voldoening dan te weten dat je doet waarvoor je gekomen bent en dat jij het verschil uitmaakt met betrekking tot het binnenhalen van een Gouden Eeuw op aarde.

Tot slot zouden we misschien kunnen zeggen dat in de laatste decennia veel mensen een toenemend wereldperspectief hebben gekregen. We beseffen dat de door mensen gecreëerde vervuiling wereldwijd gevolgen kan hebben en we beginnen te beseffen dat we als inwoners van een rijke natie niet simpelweg het lot van mensen in arme landen kunnen negeren. Net zo zien we meer mededogen wanneer een natuurramp toeslaat, zelfs als het in een streek is die ver van de rijke landen of grote bevolkingscentra afligt. Waar Moeder Maria op hoopt, is dat de meest spiritueel gewaarzijnde mensen hun wereldperspectief naar een enigszins hoger niveau zullen brengen door te beseffen dat er een spirituele component zit aan ieder aspect van het leven.

Als je echt de oorzaak van fysieke effecten wilt begrijpen, waaronder natuurrampen, moet je de eraan ten grondslag liggende spirituele oorzaak begrijpen. En wanneer je die oorzaak begrijpt, kun je veel effectiever werken aan een oplossing. Opnieuw: “Als je geen onderdeel bent van de oplossing, ben je onderdeel van het probleem.” Als je een spiritueel gewaar persoon bent, kan het begrijpen van de spirituele oorzaak van natuurrampen je helpen om echt onderdeel van de oplossing te worden – de spirituele oplossing. Moeder Maria biedt leringen en hulpmiddelen aan om deel uit te maken van de oplossing – het is aan ons om er gebruik van te maken.