Waarom bestaat het Kwaad op de Wereld?

door Kim Michaels

De psycholoog M. Scott Peck zei dat veel mensen in de tientallen jaren van zijn praktijk, hem gevraagd hadden: “Waarom is het kwaad op de wereld?” maar niemand had ooit de even logische vraag: “Waarom is er goed op de wereld?” gesteld. Het is alsof de mensen weten dat de wereld fundamenteel goed is en dat kwaad iets abnormaals is, iets wat hier niet hoort.

Uitgaande van de vorige discussie wordt het duidelijk dat kwaad het gevolg is van het bewustzijn van de antichrist dat het mogelijk maakt dat mensen zich afscheiden van Gods bedoeling en wetten. Dit zet de mensen gevangen achter een sluier van illusies die aanleiding geeft tot vele vormen van egoïstisch gedrag. De mensen zien niet het onderliggende eenzijn van het leven in en denken dat ze anderen kwaad kunnen doen zonder zichzelf te benadelen. Mensen maken hun eigen definities van goed en kwaad, wat het mogelijk maakt dat zij – bijvoorbeeld – geloven dat God hen zal belonen als zij leden van andere religies doden. De mensen weten gewoon niet beter en daardoor kunnen ze niet beter.

De geest van de antichrist is de optie die de vrije wil vergezelt en die blijft een verzoeking tot je het hoogste identiteitsgevoel als zoon of dochter van God verwerft, als de belichaamde Christus. Zelfs Jezus werd door de duivel in verzoeking gebracht voor hij aan zijn missie begon. Dus wordt het kwaad niet door God geschapen, het is niet het tegenovergestelde van God en het is niet noodzakelijk om Gods plan te kunnen ontvouwen. Het kwaad is het resultaat van een keuze, maar het is een ongeïnformeerde keuze. Het kwaad ontstaat uit onwetendheid, maar het is niet een onschuldige vorm van onwetendheid. Het is een opzettelijke vorm van onwetendheid, waardoor mensen een illusie scheppen die hen laat denken dat wat ze aan het doen zijn, niet echt slecht is.

Dit verklaart een andere vraag, namelijk waarom God de slang in de Hof van Eden toeliet. De ruimste definitie van de slang is dat hij symbool staat voor de geest van de antichrist en voor medescheppers volledig Christusschap verwerven, moeten zij deze verzoeking ondergaan, net als Jezus. Er bestaat echter ook een specifiekere betekenis, namelijk dat de slang symbool staat voor medescheppers die opzettelijk tegen Gods wet rebelleerden en proberen te verhinderen dat Gods bedoelingen vrucht zouden dragen.

Het is al eerder uitgelegd dat God een aantal sferen in de leegte schiep. Een nieuwe sfeer heeft slechts een beperkte hoeveelheid licht, wat het mogelijk maakt dat de geest van de antichrist in die sfeer bestaat. Er is nog zo veel duisternis dat de illusies van de geest van de antichrist niet worden ontmaskerd. Wanneer een specifieke sfeer een cruciale lichtintensiteit bereikt, ascendeert die naar een hogere vibratie en wordt het licht zo intens dat er geen duisternis meer is. Zodoende is er geen ruimte meer voor de geest van de antichrist om in die sfeer te bestaan, omdat er geen duisternis meer is waar hij zich in kan verschuilen.

De ascensie van een sfeer wordt tot stand gebracht door de meerderheid van de levensstromen in die sfeer, maar vanwege de vrije wil bestaat er geen garantie dat alle bewoners van een sfeer deel uitmaken of het eens zijn met dit proces. Zodoende kunnen er nog steeds levensstromen zijn die vasthouden aan de illusies die door de geest van de antichrist werden gevormd. De wet van de vrije wil staat hen dit een poosje toe, maar wanneer hun sfeer ascendeert, kunnen ze niet blijven vasthouden aan hun illusies en in die sfeer blijven. Dan moeten ze ergens anders heen, namelijk een plaats waar nog steeds genoeg duisternis aanwezig is om hun illusie van gescheidenheid te handhaven. In de praktijk betekent dit dat deze levensstromen afdalen naar de nieuwe gecreëerde sfeer, de sfeer die gemaakt werd nadat de vorige sfeer ascendeerde. Dit proces wordt in feite in de Bijbel beschreven:

10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.
11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.
12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft (Openbaring 12)

Deze ietwat obscure quote beschrijft wat er gebeurde toen de sfeer uit het materiële universum ascendeerde en onderdeel werd van het spirituele rijk. De medescheppers die nog steeds gehecht waren aan de geest van de antichrist en die weigerden te ascenderen, moesten afdalen naar het materiële universum. Deze medescheppers zijn op aarde geïncarneerd, wat kan verklaren waarom sommige mensen zich absoluut wijden aan het kwaad. Zij vormen echter ook een ‘kracht’ van kwaad die zich schuilhoudt achter de sluier van de vervormde energie die door de mensheid is geschapen en probeert geïncarneerde mensen te beïnvloeden. Deze niet belichaamde wezens bestaan in het energieveld rondom planeet aarde en ze kunnen mensen beïnvloeden via hun ego. Daardoor geven de dualistische overtuigingen en vervormde energie die jouw ego steunen deze rebellerende wezens toegang tot je bewustzijn, wat verklaart waarom mensen soms de controle over hun leven kwijtraken.

Het belangrijkste feit dat je moet begrijpen over dergelijke wezens, is dat ze afgesneden zijn van de energiestroom van hun spirituele zelf. Zodoende kunnen ze niet rechtstreeks energie van boven ontvangen en ze kunnen alleen overleven door energie van mensen te stelen die nog wel steeds dat contact hebben. Daarom trachten sommige mensen en sommige niet belichaamde geesten mensen te manipuleren om handelingen te verrichten die energie vervormen. Pas wanneer energie in vibratie wordt verlaagd, kunnen deze lagere wezens die opnemen.

Dit verklaart veel van de ergste gruweldaden op deze planeet, zoals zinloze oorlogen, het molesteren van kinderen, verkrachting, seriemoorden en andere gewelddaden. Wanneer je naar die daden kijkt, vraag je jezelf af: “Waarom doen mensen dit, wat zou de bedoeling hiervan kunnen zijn?” In werkelijkheid hebben de mensen die zulke daden plegen geen bedoeling. Hun geest wordt tijdelijk – of misschien wel permanent – overgenomen door een kracht die hen manipuleert met als enig doel de vervormde energie die deze wezens kunnen gebruiken, op te wekken om te kunnen overleven. Daardoor zijn veel van de conflicten tussen menselijke wezens waarachtig een strijd om spirituele energie. Degenen die er niet zelf aan kunnen komen, moeten het stelen van anderen die dat wel kunnen, de niet-hebbers moeten het van de hebbers afpakken.

De volgende: Jouw goddelijke plan