Een novene om helderer zicht te krijgen op jouw goddelijke plan

Dit komt uit een dictaat van 14 december 2009 van de Grote Goddelijke Leider, lees dat hier.

Zeg een novene voor mij op
Maar vanaf dit moment zal ik enkel nog degenen aanspreken die bereid zijn verder dan hun waarneming te gaan, die bereid zijn hun goddelijke plan te kennen. Want ik kom met een aanbod. Gebruik mijn decreet, zeg hem 14 keer per dag op, luister naar dit dictaat als je wilt – of luister naar een gedeelte als je tijd daarvoor hebt – om je af te stemmen op mijn vibratie, die echt als een kristallijnen structuur door deze woorden heen stroomt. Stem je af op mijn Aanwezigheid. Zeg het decreet op en ga dan met een schrift met een schone bladzij voor je zitten en schrijf op wat er in je opkomt, want er in je opkomt zonder het te analyseren, zonder het te beoordelen, zonder het te evalueren. Schrijf en laat het stromen.

Als je dit 33 dagen doet, zul je een ander perspectief op jezelf, jouw leven, het spirituele pad en jouw goddelijke plan krijgen. Wat onthuld zal worden, zal overeenkomen met jouw bereidheid om verder te zien dan je huidige waarneming en de beperkingen van waarneming herkennen, het mechanisme herkennen waardoor je verder moet reiken dan je huidige mentale staat, verder dan de waarneming die uit een hogere mentale staat voortkomt, die jouw etherische, je identiteitsniveau, kijk op de wereld is. Wees bereid om die dieper gaande benadering van het leven dat je hebt, te zien – een Christusmanier om naar het leven te kijken. Een manier die zover afstaat van de menselijke manier dat jouw uiterlijke geest hem niet kan doorgronden. Maar jouw bewuste zelf kan het wel ervaren, kan er één mee zijn, kan het doorzien. En het dan tot uitdrukking kan brengen door je uiterlijke geest en je fysieke lichaam. Je kunt het leven, je kunt die hogere realiteit medescheppen, maar eerst moet jij je erop afstemmen en het ervaren en weten dat jij dit echt bent.

En dus is mijn uitgave af, jullie kelken lopen over. Enkelen van jullie zullen, als je eerlijk bent, merken dat een poosje geleden jullie chakra’s zelfs al zo overliepen dat je nauwelijks nog meer licht kon hanteren en daardoor verscheidene vormen van ongemak ervaren hebben en alleen maar wilden dat het ophield. Er zijn zelfs mensen die niet in staat zullen zijn om de hele uitgave te luisteren, want het licht zal hun eigen substantie aanroeren, zal hun onwil aanroeren om verder dan hun waarneming te kijken en daardoor moesten ze gewoon ophouden, want ze kunnen niet meer aan.

De harde leerschool is niet een aangename plek om te zijn. We bieden jullie een alternatief aan. Als jullie mijn aanbod aannemen, zal ik jullie het gevoel van goddelijke leiding geven. Maar jullie moeten bereid zijn om verder te kijken dan het verlangen dat je hebt dat je huidige geloofssysteem, je huidige wereldbeeld, zelfs je huidige waarneming, bevestigd moet worden. En ik moet je waarschuwen dat als je de echte goddelijke leiding wilt leren kennen, moet je elk verlangen, elke behoefte, om welke vorm van goddelijke waarzeggerij, elke vorm van mechanische kunstgrepen die je zogenaamd antwoorden geven, vooral alle soorten methodes die je ‘ja’ of ‘nee’ antwoorden geven. Want ‘ja’ en ‘nee’ moeten duidelijk gezien worden als bestaand in het rijk van de dualiteit.

Maar elke methode, elke techniek, waardoor je vragen stelt en antwoorden zoekt die gezien moeten worden als beperkend voor je vragen. En je vragen zijn de producten van je huidige mentale staat en waarneming. Dus hoe kun je vragen stellen die buiten je mentale staat en waarneming omgaan? De simpele waarheid is dat het niet kan en daarom kunnen de antwoorden die je krijgt door dergelijke technieken jou niet uit je mentale staat en je waarneming halen. En daardoor is er een groot risico dat je jouw mentale staat en jouw waarneming verstevigt, tot je gelooft dat het de enige vorm van waarneming is. Het is de hoogste waarneming, de enige waarheid, en dan zit je echt in een catch-22, waarbij je niet kunt afstemmen op iets dat buiten je mentale kader omgaat die nu een kluis in een bank is geworden waar iets uit het spirituele rijk niet in door kan dringen.

Ik, de Grote Goddelijke Leider, kan niet lang werken met een geest die niet bereid is zijn waarneming te onderzoeken, maar mechanische antwoorden wil uit het rijk van de dualiteit. Hoe kan een dergelijke geest de kristallijnen structuur doorgronden die ik ben, de bewustzijnsstroom die IK BEN, het geluidloze geluid dat door de kristallijnen structuur geproduceerd wordt en als een vloeiende stroom de hele kosmos in gestuurd wordt?

Ah, dit is de muziek die de sferen te boven gaat. Het is een geluid dat zo delicaat, zo mooi is, zo ontroerend voor degenen die bereid zijn zich erop af te stemmen dat het je bij wijze van spreken met vleugelen van engelen zal optillen. En je omhoog zult zweven op dat geluidloze geluid, je afstemmend op de zelfs nog hogere uitdrukkingsvormen ervan, opgetild worden, omhoog door de kristallijnen structuur. Je kunt misschien even denken dat op de top een of andere duidelijk bepaalde vorm, een duidelijk herkenbaar wezen zit, die de Grote Goddelijke Leider is. Maar wanneer je helemaal bij de top bent, precies op de top van de piramide, kijk je niet meer omhoog. Je draait je om en je kijkt naar de hele structuur en je beseft dat de hele structuur de Grote Goddelijke Leider is, elk niveau daarvan, ieder deel ervan, want het is een geheel, een ondeelbaar geheel – en dat is goddelijke leiding. Je kunt deel uitmaken van die goddelijke leiding, maar enkel als jij het zuivere gewaarzijn kent, jezelf kent als de kruising tussen de Schepper en zijn schepping.

Goddelijke leiding is een vlam met zo’n schoonheid dat ik er, onnoemelijk veel eonen geleden, verliefd op ben geworden. Ik was ook een individueel wezen, ik had ook een gelokaliseerd gewaarzijn. Ik was niet geïncarneerd op aarde of in een ander materieel universum, niet eens in jullie sfeer, maar een hogere sfeer. Maar ik had mijn bewustzijn verhoogd tot ik dit prachtige geluid kon horen, als een baken dat me naar huis riep. En toen ik erop mediteerde, versmolt ik ermee en volgde het, ik herkende het als de vlam van goddelijke leiding, de vibratie van goddelijke leiding, de stroom van goddelijke leiding. En ik besloot dat ik ieder aspect ervan, iedere mogelijke uitdrukkingsvorm, wilde kennen. En dus versmolt ik ermee, tot ik het stadium van individueel wezen transcendeerde en het niveau van een kosmisch wezen bereikte, het ambt, de vlam, de visie van goddelijke leiding, voor een heel universum bekleedde. Toch in staat om mijn Aanwezigheid te manifesteren op elk punt in die kristallijnen structuur die zich uitstrekt door de hele kosmos.

Er zijn natuurlijk hoeken die zo dicht zijn dat geen wezen dat erin zit zich op goddelijke leiding kan afstemmen. Maar goddelijke leiding staat boven tijd en ruimte en is daardoor overal aanwezig. Jij bent een bewust zelf. Als je verder kijkt dan je waarneming en je mentale staat en je afstemt op het zuivere gewaarzijn dat jij bent, dan kan dat zuivere gewaarzijn zich ook afstemmen op goddelijke leiding. En je kunt mij kennen, zelfs net zoals jij ik jou ken. Want de kenner en de gekende worden één in de gnosis die het eenzijn tussen de Schepper en de schepping is, tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect van God. Waarin degenen die in het Moederrijk zijn, in het rijk van uitdrukkingsvormen, ontwaken als verlengstukken van de Vader. En daardoor zijn, in hen, Vader en Moeder één. Wees verzegeld, mijn geliefden, in het geschenk van goddelijke leiding – als jij het de hele weg naar huis volgt. Want ik ben thuis.