1e Straal, Affirmaties van Gods Wil

1.64 Ik geef de illusies van mijn ego op

Geliefde Moeder Maria, ik begrijp nu dat mijn ego geboren werd, toen ik besloot met het dualiteitsbewustzijn te experimenteren, de vrucht van de kennis van goed en kwaad. Ik begrijp dat deze dualiteit mij liet geloven dat ik van God werd gescheiden en het niet waard was één met God te zijn. Dit gevoel van het niet waard zijn heeft ervoor gezorgd dat ik God de rug toekeerde en dat mij liet denken dat ik niet terug naar huis, naar Gods koninkrijk, kon of wilde komen. Deze dualiteit heeft mij ertoe gedwongen te denken dat Gods koninkrijk buiten mij is.

Geliefde Moeder Maria, ik aanvaard jou als mijn Spirituele Moeder en ik leg mijn hand in jouw hand. Ik bid dat jij mijn ziel zult terugleiden naar dat oorspronkelijke punt van vertrek uit het eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid. Ik bid dat jij mij helpt om door de sluier van angst en hoogmoed van mijn ego heen te dringen, zodat ik de moed krijg om naar die oorspronkelijke beslissing te kijken en begrijp waarom ik besloot me van mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn spirituele leraar af te keren.

Geliefde Moeder Maria, help mij de kromme leugen bloot te leggen die ervoor heeft gezorgd dat ik mij van God afscheidde en help mij in te zien waarom mijn ziel er zo gevoelig voor was in die leugen te geloven. Help mij zonder angst naar deze leugen te kijken, zonder gevoel van schaamte, zonder schuldgevoel en zonder het verlangen mijn besluit te verdedigen of te doen alsof het niet mijn fout was. Help me gewoon naar die beslissing te kijken, met volledige helderheid en zonder één van de emoties die mijn ego gebruikt heeft om mijn ziel zo’n lange tijd in de macht te houden. Help mij te aanvaarden dat ik de oorspronkelijke beslissing genomen heb en help mij te begrijpen dat ik door dit feit te accepteren, ogenblikkelijk de kracht krijg dat ongedaan te maken door een betere keuze te maken.

Geliefde Moeder Maria, help mij de waarheid van Christus te ontdekken en te internaliseren die de kromme leugen vervangt, waaruit mijn ego geboren werd. Help mij liefdevol de kromme leugen en alle illusies die daaruit voortkomen, op te geven. Houd mijn hand vast als ik mij omdraai en voor de lichtende realiteit van mijn IK BEN Aanwezigheid sta en aanvaard dat mijn ziel een individualisatie van die Aanwezigheid is en dat mijn Aanwezigheid een individualisatie van God is. Help mij te aanvaarden dat ik een zoon/dochter van God ben en dat ik het waard ben om één met mijn Aanwezigheid te zijn en daardoor ook één met God. O, Moeder Maria, help mijn ziel het punt van volledige en allerlaatste overgave te bereiken waarop ik bereid ben het ego te laten sterven, zodat ik het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn kan behalen.

1.65 Ik geef het doodsbewustzijn op

Geliefde Jezus, ik begrijp nu dat het dualiteitsbewustzijn het doodsbewustzijn is dat tot de ontbinding van mijn ziel zal leiden. Ik zie dat ik gevangen zit in een net van ego-illusies waar geen uitweg uit lijkt te zijn. Toch aanvaard ik dat er een uitweg is, namelijk de hand van mijn Christuszelf te nemen, zodat ik met Christus over de woeste baren van mijn egobewustzijn kan lopen.

Geliefde Jezus, ik zie nu in dat de ego-illusies een afgod van jou hebben gemaakt en jou op een voetstuk buiten mijn bereik hebben geplaatst. Ik zie nu in dat jij kwam om een voorbeeld te geven dat ik kan volgen en daardoor uit de jungle van ego-illusies ontsnappen. Ik aanvaard jou nu als mijn oudere broer en ik bid dat je mij zult helpen elke angst onder ogen te zien om hier op aarde de Christus in actie te zijn.

Geliefde Jezus, help mij elke angst te overwinnen om de duistere krachten het hoofd te bieden door voor de waarheid te kiezen. Help mij te aanvaarden dat de duivel mij enkel door de ego-illusies in verzoeking kan brengen en manipuleren. Als ik dus alle illusies opgeef, vindt de prins van deze wereld niets in mij.

Geliefde Jezus, help mij de waarheid te begrijpen en te internaliseren dat ik niet in de vrije wil van mensen ingrijp door hun ego-illusies aan te vechten. In tegendeel, ik ben degene die door God is gezonden om hen van de spirituele dood te bevrijden door hen een stukje van de Christuswaarheid te geven. En hoewel ze misschien tegen mij zullen uitvaren en mij vals zullen beschuldigen vanwege jou, blijf ik een afgezant van de onvoorwaardelijke liefde van God die geen enkele ziel in een illusie van voorwaardelijke liefde gevangen laat zitten.

Geliefde Jezus, help mij altijd zo onthecht te zijn dat mijn oog op één doel gericht blijft in plaats van vast te komen zitten in dualistische ruzies. Help mij om me nooit op het niveau van de dualistische geest met mensen bezig te houden. Help mij boven alle dualiteit te blijven staan en de één makende visie van de Christusgeest op iedere situatie toe te passen. Geliefde Jezus, ga met mij wanneer wij de mensen de waarheid zeggen die hen vrij zal maken.

1.66 Ik beloof dat ik de Goddelijke Moeder en haar kinderen zal beschermen

Geliefde Moeder Maria, ik erken mijn potentieel de gepersonifieerde Christus te worden en de macht te verwerven Moeder Aarde en al het leven te beschermen tegen de krachten van duisternis. Ik verklaar hierbij dat ik mijn verantwoordelijkheid niet zal afwijzen. Ik zal daadwerkelijk voor de waarheid opkomen door één te worden met de wil van mijn IK BEN Aanwezigheid. Ik beloof het goddelijke plan te volbrengen dat mijn ziel heeft gemaakt, voor ik geïncarneerd ben. Ik bevestig dat mijn incarnatie, door de genade van God, een overwinning voor het Licht IS.

Geliefde Jezus, help mij te vermijden dat ik in de val loop door te denken dat ik tegen het kwaad moet vechten. Help mij de waarheid te erkennen en te internaliseren dat ik zelf, waarmee ik mijn ziel en mijn ego bedoel, niets kan doen. De Christus in mij is de ware doener, omdat alleen de Christus de open deur kan zijn voor het Licht van mijn IK BEN Aanwezigheid. En alleen het Licht van mijn Aanwezigheid kan Gods Wil en Gods koninkrijk op aarde manifesteren.

Geliefde Jezus, neem me bij mijn hand en help mij alle ego-illusies te herkennen en op te geven, totdat ik het punt van waarheid bereik waarop ik volledig kan erkennen en verklaren dat ‘Ik en mijn IK BEN Aanwezigheid één zijn’. Help mij te erkennen, dat ‘Mijn IK BEN Aanwezigheid aan één stuk door werkt en ik dat ook doe’, en dat God in mij daarom de leugens van de antichrist kan verteren, waar je ze ook maar ziet.

Geliefde Jezus, ga met mij mee als wij mensen de waarheid zeggen die hen zal bevrijden en help hen door de sluier van ego-illusies heen te dringen die hen van het koninkrijk van God binnenin hen scheidt. Help mij de mensen jouw Levende Woord te geven opdat zij het leven van het Christusbewustzijn kunnen accepteren door de waarheid en de liefde van de Christus te internaliseren. Help de mensen in te zien dat wij medescheppers zijn en dat wij hier zijn om Gods koninkrijk op aarde te brengen.

1.67 Ik roep Gods Wil op aarde op

In de naam van de Aanwezigheid van Gods Wil, in de naam van Jezus Christus, in de naam van Moeder Maria, zeg ik: “Het is genoeg! Ik zal mij losmaken van de antiwil en van alle duisternis en ik zal Gods Wil ZIJN, die op aarde wordt gemanifesteerd.” Ik eis de manifestatie van Gods Wil opdat alle mensen de kans krijgen een vrije en verlichte keuze te maken, of zij de Christus of het ego willen dienen, God of het kwaad.

Ik aanvaard dat God wil dat alle mensen uit liefde de hogere wil kiezen, maar dat zij geen keuze uit vrije wil kunnen maken zolang zij door dualistische ego-illusies verblind worden. Daarom roep ik de Universele Christusgeest op en het individuele Christuszelf van ieder afzonderlijk hen de kristalheldere waarheid te geven die hen van alle ego-illusies zal bevrijden. Ook roep ik naar alle mensen en zeg: “Kies het leven! Kies het leven van de Christus boven de dood van het ego!” Daarom roep ik naar alle vier windstreken van de aarde:

IK KIES VOOR HET LEVEN VAN CHRISTUS!
IK KIES VOOR HET LEVEN VAN CHRISTUS!
IK KIES VOOR HET LEVEN VAN CHRISTUS!
IK KIES VOOR HET LEVEN VAN CHRISTUS!

In naam van de Aanwezigheid van Gods Wil, verklaar ik dat ik partij kies voor de waarheid van God. Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, eis ik de manifestatie van Gods koninkrijk op aarde op. Ik zal niet toekijken hoe de machten van de duisternis deze planeet en mijn spirituele broeders en zusters vernietigen. Daarom BEN IK de open deur voor Gods Wil om de antiwil van mijn eigen ego, het ego van alle mensen en alle duistere krachten te verteren. Ik geef mijn ego op en als ik verhoogd word, trek ik alle mensen dichter naar God toe. Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn legioenen alle duisternis op aarde verteren en de aarde tot een schitterend nieuwe dag van Gods Wil voor elke ziel verhogen. Er IS Licht en enkel Licht op aarde.

1.68 Ik ben het licht der wereld

Het koninkrijk der hemelen is op komst – en ik aanvaard het NU.
Ik leef niet slechts van brood alleen, maar kan ieder woord, dat voortgebracht wordt door de mond van God.
Ik breng de Heer mijn God niet in verzoeking. Ik aanbid de Heer mijn God en slechts hem dien ik.
Ik ben mijn spirituele trots voorbij en het koninkrijk van God behoort mij toe.
Ik ben zachtmoedig en ik aanvaard de aarde als mijn rechtmatig erfdeel.
Ik honger en dorst voortdurend naar gerechtigheid en ik word inderdaad gevoed en gelaafd.
Ik ben genadig en ik aanvaard Gods Genade.
Ik heb een zuiver hart en ik zie God.
Ik ben een vredestichter en ik behoor tot de kinderen van God.
Ik weet dat als ik vervolgd word voor de zaak van gerechtigheid, het koninkrijk der hemelen mij toebehoort.
Als mensen mij beschimpen en achtervolgen en mij op alle mogelijke manieren vals beschuldigen om Christus’ wil, verheug ik mij en ben ik buitengewoon blij, want groot is mijn beloning in de hemel.
Ik ben het licht der wereld. Een stad die op een heuvel ligt, kan niet verborgen worden.
Ik laat mijn innerlijke licht zo voor de mensen schijnen dat ze mijn goede werken kunnen zien en mijn Vader verheerlijken die in het koninkrijk van God binnenin mij is en in henzelf.