WIN18: Invocatie voor het Eerherstel van het WOORD in Groot-Brittannië

Roep op tot het in ere herstellen van het WOORD in Groot-Brittannië. Het Woord is de erkenning dat er een werkelijkheid bestaat die buiten de door mensen gemaakte, op hun ego gebaseerde illusies omgaat. Alleen door je af te stemmen op die werkelijkheid kunnen wij de problemen oplossen die onze samenleving kwellen.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Met het gezag van mijn Christusvlam roep ik de gehele LOGOS aan, alle wezens die Eén zijn met de universele Christusgeest, de bron van het spirituele leven, de bron van alle waarheid en de bron van het Levende Woord. Ik eis de vernietiging van de sluier van illusie op, die gecreëerd werd door de leugenaar en de leugen. Ik eis het aan het licht brengen van alle leugens op en hoe zij het WOORD van Waarheid hebben verdraaid. Ik eis dat alle mensen de echte keus krijgen om de geest van de dualistische illusies op te geven en het eeuwige leven van de Christuswaarheid te aanvaarden. Ik eis het in ere herstellen van het WOORD van Waarheid op elk gebied van de Britse maatschappij op, vooral… (Beschrijf de situaties en omstandigheden, die jij wilt, dat deze rozenkrans oplost.)

Wij eren de LOGOS
In het begin is er de LOGOS, en deze Universele Christusgeest is met God en de Christusgeest is God. Alles wordt gemaakt door de LOGOS; en zonder de Christusgeest wordt niets gemaakt, dat gemaakt is. In de LOGOS is het leven; en het leven van de Universele Christusgeest – verpersoonlijkt als de Levende Christus – is het licht van medescheppers.

Het licht van de Christusgeest schijnt in het duister; en degenen die verblind zijn door de duisternis van het dualiteitsbewustzijn begrijpen het niet. De LOGOS is het ware Licht dat elke medeschepper die ter wereld komt, licht geeft. De LOGOS is op de wereld, en de wereld wordt eruit gemaakt, en de wereld kent het Levende Woord van de LOGOS niet. De LOGOS krijgt eindelijk de kans als het Levende Woord, en degenen die verblind zijn door de dualiteit, ontvangen het Levende Woord niet. Maar aan even zovelen als degenen die het Levende Woord ontvangen, geeft de LOGOS de kracht om de Zon van God te ZIJN, zelfs aan degenen die het WOORD geloven. Degenen die het Levende Woord aanvaarden, worden herboren, niet lichamelijk, noch door de wil van het vlees, noch door de wil van de mens, maar door God.

En de LOGOS wordt tot vlees en woont onder ons als de Levende Christus, het vleesgeworden WOORD. En wij aanschouwen de glorie van de Levende Christus in Jezus, de glorie van de eniggeboren Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. En dan aanvaarden wij ons potentieel om één te ZIJN met het Levende Woord en zo de Zon van God te ZIJN, de Levende Christus in deze tijd. En wij beloven aan het mandaat dat ons door God geschonken is, te voldoen om het WOORD in ons te vermenigvuldigen en de open deur te ZIJN, waardoor de LOGOS als het Levende Woord in ons, de heerschappij over de aarde krijgt.

 

Geliefde Master More, snijd het Britse volk vrij van de sluier van onwetendheid
1. Master More, maak de top tien procent van de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het feit dat het Britse volk een unieke rol op de wereld moet spelen en dat Groot-Brittannië het potentieel heeft om een belangrijk voorbeeld te zijn door alle naties te laten zien hoe ze een maatschappij in een Gouden Eeuw kan creëren. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite aan het licht brengt.

Wees gegroet Michaël (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in dit mooie land.
Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
Amerika is altijd vrij om één natie onder God te zijn.

Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
We vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu wij snel in actie komen,
zullen wij de Gouden Eeuw brengen.

2. Master More, maak de top tien procent van de meest geestelijk ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het feit dat het Britse volk het potentieel heeft om het evenwichtige gebruik van kracht te demonstreren, waardoor de kracht van de Goddelijke Vader en de kracht van de Goddelijke Moeder in harmonie verenigd worden. Dit is de manier waarop een natie God kan dienen door het overvloedige leven aan al haar inwoners te schenken. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite aan het licht brengt.

3. Master More, maak de top tien procent van de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het feit dat de kracht van de Vader en de kracht van de Moeder verenigd en in evenwicht moeten zijn door de Goddelijke Zoon, de Christusgeest. Dit kan enkel gebeuren wanneer de meest spirituele mensen hun rol als vertegenwoordigers van de Christus in Groot-Brittannië oppakken. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite aan het licht brengt.

4. Master More, maak de top tien procent van de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het feit dat wanneer zij niet de rol van de Christus vervullen, zij de machtselite de gelegenheid geven om de heerschappij over de Britse maatschappij te nemen. De elite zal een vervorming van de kracht van de Vader gebruiken om de mensen te onderdrukken, die de Moeder vertegenwoordigen. Zodoende zullen de instituten van de maatschappij de elite dienen in plaats van het volk. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite aan het licht brengt.

5. Master More, maak de top tien procent van de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het feit dat het ware potentieel voor Groot-Brittannië is om model te staan voor een maatschappij waarin onvoorwaardelijke trouw aan hogere principes heerst, namelijk de wet van de Vader, de Wet van Eenzijn. Daardoor wordt de kracht van de Moeder verhoogd door een maatschappij te maken die het overvloedige leven schenkt aan alle bewoners. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite aan het licht brengt.

6. Master More, maak de top tien procent van de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het feit dat jouw visie van Utopia niet een onrealistische droom is, maar juist een echt potentieel voor Groot-Brittannië. Maar toch kan dit enkel gebeuren, wanneer alle mensen gezien worden als gelijk geschapen en met gelijke rechten voor de wet, zoals afgekondigd in Groot-Brittannië, beginnend met de Magna Charta. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite aan het licht brengt.

7. Master More, maak de top tien procent van de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het feit dat de eerste ondermijning van een gelijkwaardige maatschappij werd geïntroduceerd door het feodale systeem, dat het Britse volk in twee klassen verdeelde die hermetisch voor elkaar gesloten waren en zijn. De volgende stap was om speciale rechten en privileges te verlenen aan de mensen in de hoogste kringen, een ongelijkheid die nog steeds niet helemaal recht gezet is. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite aan het licht brengt.

8. Master More, maak de top tien procent van de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het feit dat de volgende stap de formatie was van een monarchie die geloofde dat ze het land en haar volk bezat in plaats van zichzelf als bemiddelaar te zien tussen God en de mensen, en nederig beide te dienen. Zo geloofden de vorsten dat ze zich noch bij God noch het volk hoefden te verantwoorden. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite aan het licht brengt.

9. Master More, maak de top tien procent van de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het feit dat de laatste stap de vestiging van de Church of England was, een godsdienstig instituut, dat onderworpen is aan de monarchie en daardoor noch bij God noch het volk verantwoording hoeft af te leggen. In plaats van een instituut te zijn dat zich wijdde om de maatschappij op één lijn houden met Gods wet, werd de kerk een instrument om het volk te onderdrukken en het rustig houden van het volk, waardoor ze hen hun recht ontzegd heeft om in opstand te komen tegen degenen die macht misbruiken. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite aan het licht brengt.

 

Bescherm het Britse volk tegen de krachten van het antiwoord
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, roep ik naar Aartsengel Michaël om de absolute Godbescherming van allen die bedoeld zijn om deel te nemen aan de wereldwijde initiatieven om het WOORD in Groot-Brittannië in ere te herstellen. Maak de meest spiritueel ontwikkelde mensen bewust van het feit dat het Goddelijke Plan van Groot-Brittannië ondermijnd is door de valse drie-eenheid van de monarchie die een vervorming van de Vader vertegenwoordigt, het klassensysteem dat een vervorming van de Moeder vertegenwoordigt, en de Church of England die een vervorming van de Christus vertegenwoordigt. Het gevolg voor het collectieve bewustzijn is geweest dat de mensen rustig gehouden werden en zich al te gemakkelijk aan het gezag hebben laten onderwerpen.

 

Zeg het volgende decreet één keer op, of zo vaak je wilt, voor je verder gaat.

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in dit mooie land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stroomt van Boven naar Groot-Brittannië.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij zullen aan de bedoeling met ons beantwoorden.

Heel Groot-Brittannië wordt danbevrijd
om haar doel te beantwoorden.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. Het Britse volk is dan vrij
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor Groot-Brittannië is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te beschermen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu alle oude patronen verteerd worden,
lijkt de toekomst zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze natie steeds verder hogerop te brengen.

 

Geliefde Jezus, maak het Britse volk bewust van de Christuswerkelijkheid
1. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het feit dat zij de enigen zijn die het potentieel hebben om Groot-Brittannië uit de huidige catch-22 te halen die ervoor zorgt dat deze natie niet haar Goddelijke plan vervult. Ze kunnen het enkel doen door hun verantwoordelijkheid te nemen om de ware vertegenwoordigers van de Christus in de Britse maatschappij te zijn, want noch de kerk, noch de monarchie of de hoogste kringen zullen dit doen, en het volk heeft niet de visie of de macht. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

Wees gegroet Overwinnende Christus (na elk couplet herhalen):

Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en veroveren.
Ons oog is op één doel gericht,
omdat wij de waarheid van de Christus zien die ons bevrijdt.

Geliefde Jezus, wij zullen de Christus zijn
die de aarde vrij houdt.
Wij houden de fakkel van Vissen omhoog
en leggen nu Aquarius open.
Jouw zege voor de aarde wordt behaald,
de Gouden Eeuw is nu begonnen.

2. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het besef dat als Groot-Brittannië haar Goddelijke plan wil vervullen, een kritische massa onder de mensen bewust moet zijn van en toegewijd aan universele spirituele principes. Dit zijn principes die verder gaan dan enige religie op aarde en ze kunnen slechts gekend en bekrachtigd worden in het hart van de mensen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

3. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het besef dat als Groot-Brittannië haar Goddelijke plan wil vervullen een kritische massa onder de mensen niet tot compromissen bereid moet zijn en een maatschappij eisen, waarin alle instituten gebaseerd worden op trouw aan universele principes, waardoor de kracht van de Vader met de kracht van de Moeder verenigd wordt door de visie van Christus. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

4. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het besef dat de sleutel tot het vervullen van het Goddelijke plan in Groot-Brittannië is door de mensen bewust te maken van de ware, innerlijke leringen van Christus. Deze principes gaan verder dan enige religie op aarde en zodoende kunnen ze door geen enkele kerk geneutraliseerd worden, ongeacht hoe machtig die is. Groot-Brittannië heeft een uniek potentieel om jouw ware leringen opnieuw te ontdekken. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

5. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het besef dat als Groot-Brittannië haar Goddelijke plan wil vervullen, Christus en de Christuswerkelijkheid hersteld MOETEN worden als het spirituele hoofd van de Britse maatschappij. Dit houdt in dat alle vervormingen van de Christuswaarheid bij het maken van valse doctrines en filosofieën die gebaseerd zijn op het dualistische denken van de geest van de antichrist, aan het licht moeten worden gebracht. Enkel de meest spirituele mensen kunnen het instrument zijn voor deze ontmaskering. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

6. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het besef dat het nodig is om aan het volk uiteen te zetten, dat de Church of England gebaseerd wordt op een verdraaiing van de leringen van Christus. Dit wordt gedaan met de bedoeling om het volk rustig te houden door ze hun Christuspotentieel te ontzeggen, waardoor er bij hen een gevoel ontstaat dat het leven niet echt zin heeft. Het gevolg is dat het Britse volk niet gelooft dat ze het recht of de kracht hebben om in opstand te komen tegen degenen die hen onder druk zetten, zoals jij gedaan hebt met de machtselite in jouw tijd. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

7. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het besef dat, omdat de Church of England voorkomt dat mensen de sleutel van kennis gebruiken om het koninkrijk in hen binnen te gaan, dit niet betekent dat het lid zijn van deze kerk HET VOLK NAAR VERLOSSING ZAL LEIDEN. Het haalt ze weg bij de enig ware verlossing die ontstaat door het eenzijn met Christus. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

8. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het besef dat de Church of England vanaf het begin verdorven was, omdat het gebouwd werd op de fundering van de Katholieke Kerk die de traditie van het Levende WOORD al vele eeuwen eerder had verworpen. De essentiële noodzaak is om het Levende Woord in ere te herstellen als basis om onderscheid tussen de werkelijkheid van de Christus en de onwerkelijkheid van de antichrist te maken. Enkel de meest spirituele mensen zullen in staat zijn om toegang te krijgen tot het Levende Woord. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

9. Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van het besef dat de Katholieke Kerk, vanaf haar opzet, gebaseerd werd op het bewustzijn van Petrus, die Christus drie maal verloochend heeft en probeerde om Christus in een mentaal kader van eigen makelij te plaatsen. Dit is nu juist de mentaliteit die ervoor gezorgd heeft dat de Britse monarchie het christendom zelfs nog meer vervormd werd en ze zichzelf tot hoofd van de Church of England gemaakt heeft. Dit bracht de vervormingen van de leringen van Christus zelfs nog naar een lager niveau en is er de directe oorzaak van dat zoveel mensen gedesillusioneerd raakten door de religie en het leven. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die de machtselite oordeelt.

 

Maak het Britse volk bewust van hun liefde voor de waarheid
Geliefde Jezus, maak de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van hun liefde voor God en Gods waarheid. Help ze om elke angst te overwinnen om het hoofd boven het maaiveld uit te steken en op te komen voor de Christuswaarheid, terwijl ze de illusies van de antichrist uitdagen. Help ze om jou als voorbeeld te zien dat zij kunnen volgen, zodat zij dezelfde moed kunnen vatten om de gevestigde orde uit te dagen, zoals zij in jouw leven gezien hebben. Inspireer ze om het pad van Christusschap te omarmen, zodat de wederkomst van de Christus plaats kan hebben in Groot-Brittannië, doordat de Christus in hen geboren wordt.

 

Zeg het volgende decreet één keer op, of zo vaak je wilt, voor je verder gaat.

1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen hun plaats innemen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij.
Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart;
aan Jezus’ missie neem ik deel.

De Christus is weer gekomen in mij.
Ik straal zijn licht uit opdat ieder het kan zien.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst,
zodat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en overwinnen.
We volgen Christus, onze koning in ons.
We beloven iedereen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat we de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van het dak,
omdat we zijn levende bewijs worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christuswezens zijn
die de aarde bevrijden.
We zetten ons in om het leven te verdedigen.
De wederkomst is nabij.

5. De toorts van het Vissentijdperk houden we omhoog,
we ontvouwen nu het Aquariustijdperk.
We delen jouw liefde voor Saint Germain,
hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde is een feit.
De Gouden Eeuw is al begonnen.
De Christus in ons bevrijdt ons om
nu in de Aanwezigheid van God zelf te zijn.

 

Moeder Maria, maak het Britse volk bewust van hun liefde voor hun natie
1. Moeder Maria, maak het Britse volk bewust van het besef dat de verdraaide drie-eenheid van de kerk, de monarchie en het klassensysteem het gevolg heeft gehad dat het ze rustig heeft gehouden. Dit heeft ervoor gezorgd dat ze zich depressief voelden, omdat ze niet het gevoel hadden, dat ook maar iets wat ze zouden doen verschil zou maken om het “systeem” of de “gevestigde orde” te veranderen. Het heeft de nationale psyche geopend voor het materialisme, dat zoveel mensen het gevoel heeft gegeven dat het leven geen enkele zin heeft en dat niets er eigenlijk toe doet. IK BEN de overwinning van het Levende Woord, die Kracht en Liefde in de spirituele mensen in Groot-Brittannië in evenwicht houdt.

Wees gegroet Moederlicht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
De stuit is van het zuiverste wit.
De ziel koestert zich in vreugde.
Het zonnecentrum is rustig.
Alle problemen in het hart lossen nu op.

De keel schijnt o zo blauw.
Het voorhoofd straalt een smaragdgroene tint uit.
De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes opengaan.
Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige gelukzaligheid ben.

2. Moeder Maria, maak het Britse volk bewust van het besef dat ze in deze catch-22 zit, omdat ze weten dat hun land uit de koers geraakt is en zij een sterk verlangen naar vrijheid en een gevoel van bestemming hebben, maar toch kunnen ze niet zien hoe ze de status-quo kunnen veranderen. Help ze om te zien dat de sleutel is dat mensen het Christusonderscheid zoeken, waardoor ze de visie zullen krijgen, hoe ze echt veranderingen kunnen doorvoeren. IK BEN de overwinning van het Levende Woord, die Kracht en Liefde in de spirituele mensen in Groot-Brittannië in evenwicht houdt.

3. Moeder Maria, maak het Britse volk bewust van het besef dat om veranderingen aan te brengen, het volk bereid moeten zijn om de houdingen en overtuigingen die veranderingen tegenhouden, los te laten. Ze moeten bereid zijn om elke neiging om achterom te kijken, om te denken dat alles in het verleden beter was, om te verlangen naar de tijd dat Groot-Brittannië een groot imperium was en om te geloven dat de dingen nooit zo goed kunnen zijn als in het verleden, loslaten. IK BEN de overwinning van het Levende Woord, die Kracht en Liefde in de spirituele mensen in Groot-Brittannië in evenwicht houdt.

4. Moeder Maria, maak het Britse volk bewust van het besef dat ze het gevoel los moeten laten dat de hoogste kringen het beste weten hoe ze het land moeten besturen. Ze moeten zich realiseren dat ze het land niet vanuit hun menselijke zelf kunnen besturen, maar wanneer ze contact leggen met hun hogere zelf, zal de Christusvisie ze in staat stellen om zichzelf te regeren. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de spirituele mensen in Groot-Brittannië in evenwicht houdt.

5. Moeder Maria, maak het Britse volk bewust van het besef dat ze de “Duinkerken Geest” moeten overwinnen, omdat die reactionair is en ze rustig houdt door te denken dat als zij alleen maar hun hoofd zouden buigen, de dingen uiteindelijk beter zullen gaan. In plaats daarvan moeten ze de macht van de Goddelijke Moeder terugnemen om een verandering in het nu aan te brengen in plaats van naar het verleden of de toekomst te kijken. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de spirituele mensen in Groot-Brittannië in evenwicht houdt.

6. Moeder Maria, maak het Britse volk bewust van het besef dat ze het hele bewustzijn moeten loslaten dat de maatschappij de gelegenheid geeft om zich in twee klassen te verdelen, de rijken en de armen. Ze moeten accepteren dat alle mensen met dezelfde waarde geschapen zijn in de ogen van God en dat allen het potentieel hebben om hun huidige beperkingen te overwinnen en hun door God geschonken creativiteit tot uitdrukking te brengen – want werd Christus ook niet geboren in nederige omstandigheden? IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de spirituele mensen in Groot-Brittannië in evenwicht houdt.

7. Moeder Maria, maak het Britse volk bewust van het besef dat ze hun onwil moeten overwinnen om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke leven en voor hun natie. Ze moeten in feite stoppen een onderdrukker te zoeken om een excuus te hebben om niet hun Godkracht uit te oefenen. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de spirituele mensen in Groot-Brittannië in evenwicht houdt.

8. Moeder Maria, maak het Britse volk bewust van het besef dat ze hun ‘van geen buigen weten’ mentaliteit moeten overwinnen en hun diepere gevoelens durven erkennen en uitdrukken. Ze moeten ophouden hun emoties te onderdrukken, wat enkel leidt tot de opbouw van gewelddadige gevoelens. In plaats daarvan moeten ze leren hun gevoelens te kanaliseren door constructieve veranderingen door te voeren die hun liefde uitdrukt voor hogere principes en hun liefde om een betere maatschappij te creëren. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de spirituele mensen in Groot-Brittannië in evenwicht houdt.

9. Moeder Maria, maak het Britse volk bewust van het besef dat ze elke neiging moeten overwinnen om te denken dat grootheid wordt afgemeten aan militaire of economische invloed op andere naties, waardoor kunnen ze niet over hun grootheid in het verleden heen kunnen stappen. In plaats daarvan moet ze bewust gemaakt worden van het feit dat hun door God geschonken creativiteit ze in staat kan stellen om een veel hoger niveau van grootheid te bereiken, dat een positief, niet-gewelddadig voorbeeld is van hoe je een beschaving vooruit kunt laten gaan. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die Kracht en Liefde in de spirituele mensen in Groot-Brittannië in evenwicht houdt.

 

Help het Britse volk om alle onevenwichtigheden in de liefde en macht te overwinnen
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart roep ik het ontwaken op van de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië tot hun ware potentieel om een voorbeeld te zijn in deze tijd. Moeder Maria, help het Britse volk om elk opgaan in zichzelf te overwinnen en het juiste evenwicht tussen liefde en macht te verwerven, zodat zij de machtselite kunnen uitdagen zonder meegetrokken te worden in de eeuwige dualistische strijd. Help de meest spirituele mensen om de moed en de discipline te hebben om de visie die ze hebben voor een beter land, werkelijk tot stand te brengen.

 

Zeg het volgende decreet één keer op, of zo vaak je wilt, voor je verder gaat.

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde vrijgegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaaktheid van de Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

Ik aanvaard, dat Moeder Maria en Master More de Britse eilanden hullen in de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik aanvaard dat Groot-Brittannië een zon is die goddelijke liefde naar alle naties uitstraalt.

 

Saint Germain, maak het Britse volk bewust van het potentieel van een Gouden Eeuw
1. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om de sluier van illusies te verteren die voorkomt dat het Britse volk ziet dat het Britse Imperium niet gebaseerd werd op de Christuswerkelijkheid. Het werd gecreëerd door een machtselite die de kracht van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder vervormd had in hun onlesbare dorst naar werelddominantie. Want geen enkel imperium gebaseerd op militaire macht kan acceptabel zijn in de ogen van God. Het is tijd om het bewustzijn af te danken dat militaire macht de basis is voor grootheid. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

Wees gegroet Vrijheidsvlam (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam.
Jij komt op aarde in naam van Christus zelf.
Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar een Gouden Eeuw.

O, Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Moeder Maria.
Samen brengen wij dan het licht,
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Voor allen zichtbaar wordt door Michael
de banier van de Christuszege omhoog gehouden.

2. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om de sluier van illusies te verteren die voorkomt dat het Britse volk beseft dat het Imperium niet echt groots was, maar dat zij zelf het potentieel hebben om ware grootheid teweeg te brengen. Door verantwoordelijkheid te nemen voor hun natie en hun door God geschonken creativiteit te gebruiken, kunnen ze Groot-Brittannië tot een maatschappij in een Gouden Eeuw omvormen die een hogere vorm van grootheid heeft dan er ooit gezien is. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

3. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om de sluier van illusies te verteren die voorkomt dat het Britse volk ziet dat de monarchie de vervorming van de kracht van de Vader vertegenwoordigt, wat ervoor zorgt dat de monarchie, de kerk en de hoogste kringen het collectieve bewustzijn in hun macht houden en daardoor de natie. Daarom werd de gevestigde orde ongevoelig voor de smeekbede van het volk, zowel in Groot-Brittannië als elders. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

4. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om de sluier van illusie te verteren die voorkomt dat het Britse volk erkent dat ze de droom los moeten laten dat een vorst of de regering hun land voor hen zal regeren. Zij moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun natie en het bewustzijn achter het misbruik van Godkracht afschaffen. Dit is juist het bewustzijn dat gelooft dat de middelen het doel kunnen heiligen, zelfs dat het gewelddadige verleden van het imperium gerechtvaardigd was, omdat ze het christendom in de primitieve landen verspreid heeft. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

5. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om de sluier van illusies te verteren die voorkomt dat het Britse volk erkent dat het tijd is om óf de monarchie af te schaffen óf haar te hervormen, zodat het een instituut wordt dat God en het volk dient in plaats van de elite of zichzelf. Het is tijd om het bewustzijn af te schaffen dat de vorst door God wordt benoemd. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

6. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om de sluier van illusies te verteren die voorkomt dat het Britse volk erkent dat de Church of England gebaseerd wordt op een verdraaiing van de leringen van Christus. Het zal ze niet verlossen en het vervult niet hun onmiddellijke geestelijke behoeften. Daarom moet het afgeschaft worden of getransformeerd in een waar spiritueel instituut. Het is tijd om het bewustzijn af te schaffen dat de kerk God of Christus vertegenwoordigt. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

7. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om de sluier van illusies te verteren die voorkomt dat het Britse volk erkent dat het tijd is om het hele bewustzijn achter het klassensysteem af te schaffen. Dit houdt ook de ontmaskering in van het misbruik van macht in de regering, in het financiële systeem en in de industrie. Het is tijd om te eisen dat alle instituten de goede zaak dienen om overvloed aan het volk te brengen in plaats van de elite. Het is tijd om het bewustzijn af te schaffen dat bepaalde mensen door God geschapen werden die beter waren dan anderen en dat zij ‘geschikter zijn om te regeren’. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

8. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om de sluier van illusies te verteren die voorkomt dat het Britse volk erkent dat ze de regering krijgen die ze verdienen. Zo moeten ze de verantwoording nemen voor hun eigen regering en eisen dat die in overeenstemming met hogere principes gebracht wordt en zo het volk dient en niet de elite. Dit houdt de afschaffing in van de House of Lords en alle andere elitaire instituten. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

9. Saint Germain, laat een vloed van Violet Vuur los om de sluier van illusies te verteren die voorkomt dat het Britse volk haar Eilandmentaliteit overwint en haar juiste plek op de wereld en in Europa vindt. Help ze om hun potentieel te zien om een krachtig voorbeeld te zijn van hoe je een maatschappij in een Gouden Eeuw kunt vestigen. De ware grootheid van Groot-Brittannië ligt in het worden van een spiritueel imperium, waarin de Christuswaarheid machtiger is dan het zwaard. IK BEN de overwinning van het Levende Woord die een Gouden Eeuw op aarde teweegbrengt.

 

Saint Germain, maak het Britse volk bewust van hun liefde voor vrijheid
Saint Germain, maak de meest spiritueel ontwikkelde mensen in Groot-Brittannië bewust van hun innerlijke liefde voor Vrijheid. Help ze om elke angst te overwinnen om ideeën te ondersteunen die gewoonlijk als te revolutionair of anti-establishment beschouwd worden. Wek de vele mensen die vrijwillig in deze tijd in Groot-Brittannië geïncarneerd zijn om mee te helpen om jouw Gouden Eeuw tot een gemanifesteerde werkelijkheid te maken. Maak ze bewust van het feit dat opkomen voor hogere principes en de werkelijkheid van de Christus nooit populair geweest zijn bij de gevestigde macht of bij velen onder de mensen. Maar toch zij moeten hun standpunt innemen om hun Goddelijke plan te vervullen om het Britse volk te bevrijden van het bewustzijn achter de valse drie-eenheid van het misbruik van Godkracht.

 

Zeg het volgende decreet één keer op, of zo vaak je wilt, voor je verder gaat.

1. O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam;
Jij kwam op aarde in naam van Christus zelf.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in elk mens te verheffen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg,
die de nieuwe dageraad brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig zal heersen
en de grootste droom van de hemel wordt vervuld.

4. O Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Maria in de buurt.
Van jullie Boven, naar ons beneden
zullen wij een constante stroom in stand houden.

5. Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wekken.

6. Michaël houdt voor ieder zichtbaar,
de banier van de Christuszege omhoog.
Alle duisternis wordt door licht vervangen
nu de hele kosmos zo helder straalt.

7. O Saint Germain, wij houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat wij de Gouden Eeuw zien,
een eeuw waarin al het leven vrij is.

 

Ik Kies voor het Leven van Christus!

Aartsengel Michaël, laat alle illusies van het antiwoord uiteenvallen en verteer ze! (3x)

Aartsengel Michaël, maak de meest ontwikkelde mensen bewust van het bewustzijn van de dood dat ervoor zorgt dat wij ons vereenzelvigen met sterfelijke menselijke wezens die gescheiden van onze God zijn. Snijd ons vrij van deze veroordeling en zelfvervloeking, die ervoor zorgen dat wij denken dat we niet het recht hebben om het Levende Woord de machtselite door ons te laten uitdagen.

Geliefde Aartsengel Michaël, gij Verdediger van het Geloof, als de mensen beter zouden weten, zouden ze het beter doen, en Met het gezag van mijn door God geschonken vrije wil, verklaar ik hierbij dat ik bereid ben om het beter te weten. Ik ben bereid om alles in mijn wezen en leven te zien wat niet op één lijn ligt met de waarheid van Christus. En als ik het zie, zal ik het overgeven aan de alles verterende vuren van de Heilige Geest, de Violette Vlam van Saint Germain. Zo verwerf ik door de balk uit mijn eigen oog te verwijderen de transparantie waardoor de prins van deze wereld als hij komt, niets in mij vindt. Ik begrijp nu dat totale overgave die tot totale transparantie leidt, de ultieme spirituele verdediging is.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mijn leven te veranderen. Ik ben bereid om al de gerichtheid op mezelf te overwinnen en te beseffen dat ik niet hier ben om aardse verlangens te vervullen of zelfs maar persoonlijke groei te zoeken. Ik ben hier om de hogere spirituele verlangens te vervullen, zoals ze beschreven worden in mijn goddelijke plan, door te werken aan de groei van allen. Ik ben bereid te erkennen dat spirituele groei die niet tot uitdrukking komt door het helpen van anderen, geen Christusschap is. Zo wil ik niet langer opgaan in mijn persoonlijke groei, maar wil ik me richten op de groei van alle mensen. Ik wil andere mensen zien als deel van mijn grotere zelf, het ene Lichaam van God op aarde.

Daarom zeg ik nu met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

IK KIES VOOR HET LEVEN VAN CHRISTUS! (4x)

Ik kies voor het bewustzijn van het eeuwige leven, het Christusbewustzijn, en ik aanvaard dat ik hier ben om de open deur te zijn voor het Levende Woord en maak het mogelijk dat het WOORD degenen oordeelt die de dood verkiezen boven het leven. Daardoor ben ik bereid om het instrument te zijn dat de illusies van de antichrist uitdaagt en de mensen bevrijdt van de machtselite. Ik wil niet gehecht zijn aan de reacties van andere mensen en hun veroordeling van mij, want ik wil hun vrije wil respecteren. Maar ik wil ook mijn eigen vrije wil respecteren en mijn recht om in elke situatie in het centrum van de oneindige Christusvrede te blijven. Ik weet dat IK evenwichtige Kracht-Liefde in actie BEN, en zodoende sta ik boven de dualistische extremen.

Ik kies ervoor om één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van de Levende Christus op deze wereld.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam het Britse volk los snijden van de leugens van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam het Britse volk los snijden van de spirituele slavernij aan de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam het Britse volk los snijden van de materiële slavernij onder de machtselite.

Ik kies ervoor om één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de machtselite in Groot-Brittannië bindt.

Groot-Brittannië is van de Heer en de volheid van het WOORD (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn Engelen van de Blauwe Vlam het Britse volk hullen in een ondoordringbaar schild van Blauwvlammende energie. Ik bevestig dat het Britse volk verzegeld wordt tegen alle giftige energie die naar hen toe gezonden worden door de krachten op deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in het Britse volk, het menselijke ego, bindt, zodat wanneer de prins van deze wereld komt, hij niets in hen vindt. Ik geef het antizelf van de Britse Eilanden op en aanvaard dat het verteerd wordt door de Violette Vlam en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria. Ik aanvaard dat het antizelf van Groot-Brittannië vervangen wordt door haar Christuszelf, nu en eeuwig.

Met de kracht van de Christusvlam in mij bevestig ik dat het Levende Woord in ere hersteld wordt als het hoogste gezag in alle aspecten van de Britse maatschappij. Het WOORD wordt geopenbaard door de Vrijheidsvlam die door mijn IK BEN Aanwezigheid en de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, Aartsengel Michaël, Moeder Maria, Master More en Saint Germain werkt. Amen.