WIN15: Invocatie voor het Eerherstel van het WOORD in Europa

Roep op tot het in ere herstellen van het WOORD in Amerika. Het Woord is de erkenning dat er een werkelijkheid bestaat die buiten de door mensen gemaakte, op hun ego gebaseerde illusies omgaat. Alleen door je af te stemmen op die werkelijkheid kunnen wij de problemen oplossen die onze samenleving kwellen.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Met het gezag van mijn Christusvlam, roep ik de gehele LOGOS aan, alle wezens die Eén zijn met de universele Christusgeest, de bron van het spirituele leven, de bron van alle waarheid en de bron van het Levende Woord. Ik eis het uiteenvallen van de sluier van illusie op die gecreëerd werd door de leugenaar en de leugen. Ik eis het blootleggen van alle leugens op en hoe zij het WOORD van Waarheid verdraaid hebben. Ik eis dat alle mensen de echte keus krijgen om de geest van de dualistische illusies op te geven en het eeuwige leven van de Christuswaarheid te aanvaarden. Ik eis het in ere herstellen van het WOORD van Waarheid in alle gebieden van de Europese regering en maatschappij, vooral in… (Beschrijf de situaties en omstandigheden die jij wilt dat deze rozenkrans oplost.)

Wij eren de LOGOS
In het begin was er de LOGOS, en deze Universele Christusgeest is met God en de Christusgeest is God. Alles wordt gemaakt door de LOGOS; en zonder de Christusgeest wordt niets gemaakt, wat gemaakt is. In de LOGOS is het leven; en het leven van de Universele Christusgeest – geïndividualiseerd als de Levende Christus – is het licht van medescheppers.

Het licht van de Christusgeest schijnt in het duister; en degenen die blind geworden zijn door het duister van het dualiteitsbewustzijn begrijpen het niet. De LOGOS is het ware licht dat elke medeschepper licht geeft die ter wereld komt.

De LOGOS is op de wereld en de wereld wordt erdoor gemaakt, en de wereld kent het Levende Woord van de LOGOS niet. De LOGOS komt tot zichzelf als het Levende Woord, en degenen die verblind zijn door de dualiteit ontvangen het Levende Woord niet. Maar even zo velen als het Levende Woord ontvangen, aan hen geeft de LOGOS kracht om de Zon van God te zijn, zelfs aan hen die op het WOORD geloven. Degenen die het Levende Woord aanvaarden, worden herboren, niet lichamelijk, noch door de wil van het vlees, noch door de wil van de mens, maar in God.

En de LOGOS wordt tot vlees en woont onder ons als de Levende Christus, het vlees geworden WOORD. En wij aanschouwen de glorie van de Levende Christus in Jezus, de glorie van de eniggeboren Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. En nu aanvaarden wij ons potentieel om één te ZIJN met het Levende Woord en zo de Zon van God te zijn, de Levende Christus in deze tijd. En wij beloven het door God aan ons geschonken mandaat om het WOORD in ons te vervullen en de open deur te ZIJN, waardoor de LOGOS als het Levende Woord in ons, heerschappij over de aarde zal hebben.

 

Geliefde Jezus, leg het misbruik van het WOORD om de Europeanen te verdelen bloot
1. Geliefde Jezus, IK BEN de Victorie van de blootlegging van de meester-leugen, de oorspronkelijke leugen dat er geen absolute waarheid is dat alles betrekkelijk is en dat de mensen in de machtselite het recht hebben om hun eigen ‘waarheid’ te bepalen. IK BEN de Victorie van de bewustwording van een kritieke massa Europeanen van het feit dat er een absolute waarheid IS die de LOGOS bevat, de Universele Christusgeest, en dat die door het Levende Woord gekend kan worden.

Wees gegroet Overwinnende Christus (na elk couplet herhalen):

Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en veroveren.
Ons oog is op één doel gericht,
omdat wij de waarheid van de Christus zien die ons bevrijdt.

Geliefde Jezus, wij zullen de Christus zijn
die de aarde vrij houdt.
Wij houden de fakkel van Vissen omhoog
en leggen nu Aquarius open.
Jouw zege voor de aarde wordt behaald,
de Gouden Eeuw is nu begonnen.

2. Geliefde Jezus, IK BEN de Victorie van de blootlegging van de leugen dat een aardse autoriteit, organisatie of politieke ideologie het monopolie kan hebben op de waarheid of op het Woord van God. IK BEN de Victorie van de bewustwording van een kritieke massa Europeanen van het feit dat jij hier kwam om alle mensen opnieuw met de Geest van Waarheid te verbinden, zodat we de Christuswaarheid van binnenuit door jouw Pleitbezorger kunnen kennen. Zodoende kan het Levende Woord door iedereen heen stromen en zal het altijd de illusies van de machtselite aanvechten.

3. Geliefde Jezus, IK BEN de Victorie van de blootlegging van het zwart-wit denken dat mensen laat denken dat er een absoluut systeem is – hetzij religie, politiek of economisch – dat een paradijs op aarde zal scheppen. IK BEN de Victorie van de bewustwording van een kritieke massa Europeanen van het feit dat er geen absoluut systeem is en dat de enige manier om een ideale maatschappij te vormen is door met de Rivier van Leven mee te gaan. Dit kan enkel gebeuren als een kritieke massa mensen het Christusbewustzijn verwerft en de open deur wordt voor de stroom van het Levende Woord die de oplossing voor alle problemen brengt.

4. Geliefde Jezus, IK BEN de Victorie van de blootlegging van het grijs denken dat mensen laat geloven in de leugen dat er een systeem is die gelijkheid kan afdwingen onder de mensen op aarde. IK BEN de Victorie van de bewustwording van een kritieke massa Europeanen van het feit dat echte gelijkheid gebaseerd MOET worden op de kennis dat alle mensen uit dezelfde bron voortgekomen zijn en van gelijke waarde zijn in de ogen van God. Zo kan echte gelijkheid niet gevestigd worden door enig systeem, want een systeem zal altijd worden geregeerd door de machtselite. Echte gelijkheid kan enkel gevestigd worden door het WOORD, waarin we gelijk kunnen zijn door onze door God gegeven gelijkheid uit te drukken.

5. Geliefde Jezus, IK BEN de Victorie van de blootlegging van de leugen die mensen laat geloven dat enkele mensen superieur zijn aan anderen, hetzij door familie, ras, seks, religie, rijkdom, intelligentie of andere middelen. IK BEN de Victorie van de bewustwording van een kritieke massa Europeanen van het feit dat voor God iedereen gelijk is en dus moet een rechtvaardige maatschappij nooit toelaten dat een elite zich formeert die gelooft dat het hun plicht is om de bevolking te besturen. Enkel door het WOORD kunnen we de subtiele logica blootleggen van hen die proberen elk aspect van de maatschappij te manipuleren om macht en privileges te krijgen.

6. Geliefde Jezus, IK BEN de Victorie van de blootlegging van de leugen dat de scheiding tussen kerk en staat betekent dat religie en God uit de regering verwijderd moeten worden. IK BEN de Victorie van de bewustwording van een kritieke massa Europeanen van het feit dat de staat niet door enige religie in het bijzonder moet worden geregeerd, maar dat een staat zonder respect voor de LOGOS onvermijdelijk door de machtselite zal worden geregeerd. Enkel het Levende Woord kan de illusies van de dualiteit blootleggen die door de machtselite gebruikt wordt om de maatschappij te besturen. Enkel door het WOORD kunnen de mensen in opstand komen tegen de elite die zeer slagvaardig is in het gebruik van dualistische argumenten en die geen principes heeft om hun zoektocht naar macht te stoppen.

7. Geliefde Jezus, IK BEN de Victorie van de blootlegging van de kritieke, veroordelende houding die over Europa hangt en die er onbewust voor zorgt dat mensen anderen neerhalen die proberen boven de laagste gemene deler uit te stijgen. IK BEN de Victorie van de bewustwording van een kritieke massa Europeanen van het feit dat onze maatschappij zo beïnvloed is door het relatieve, dualistische wereldbeeld van de antichrist dat mensen degenen die het Christus onderscheid uitdrukken als een bedreiging zien, zelfs als een bedreiging voor de maatschappij. Ik ben de Victorie van de bewustwording die de mensen zal helpen te beseffen, wat het Christus onderscheid echt betekent en waarom het zo kritisch is op de toekomst van Europa.

8. Geliefde Jezus, IK BEN de Victorie van de blootlegging van de manier waarop jouw leringen vervormd en gebruikt zijn om de positie van de machtselite te verstevigen, vooral door de katholieke kerk en haar strenge doctrines. IK BEN de Victorie van de bewustwording van een kritieke massa Europeanen van het feit dat jij kwam om de mondiale machtselite te oordelen. Zo kunnen we niet langer toestaan dat het christendom wordt gebruikt om de status-quo te beschermen die toelaat dat de machtselite de mensen bestuurt. Toch hoeven we de machtselite niet te bestrijden, want door voor de Christuswaarheid op te komen, zal het WOORD zelf de machtselite oordelen, zodat Aartsengel Michaël ze van deze planeet kan verwijderen.

9. Geliefde Jezus, IK BEN de Victorie van de blootlegging van de manier waarop verscheidene ideologieën zijn gebruikt om de superioriteit van de machtselite en hun overheersing van de bevolking te rechtvaardigen. IK BEN de Victorie van de bewustwording van een kritieke massa Europeanen van het feit dat zowel het christendom, het socialisme en het wetenschappelijke materialisme misbruikt zijn om de mensen te onderdrukken. IK BEN de Victorie van de blootlegging van het feit dat de enige manier om de mensen te bevrijden van deze manipulatie is door het Levende Woord dat niet kan worden geregeerd door de machtselite in ere te herstellen.

 

Ik eis Europa voor God op
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, roep ik het eerherstel van het Levende Woord in het religieuze leven van Europa op. Ik roep de bewustwording op van de mensen van het feit dat de ENIGE manier waarop Europa kan overleven, is door uit te reiken naar de Christuswaarheid en bereid om één volk te zijn, open voor de Goddelijke leiding. Tenzij ze het WOORD van God als de hoogste autoriteit in ere herstellen, zullen onze vrijheden en rechten systematisch uitgehold worden en onze naties zullen volledig geregeerd worden door de machtselite die gelooft dat ze beter dan God weten wat waar is. Ik roep een kritieke massa Europeanen op om zich bewust te worden van de werkelijkheid van de LOGOS en de erkenning dat het Levende Woord de enige manier is om boven de dualiteit van de antichrist uit te stijgen.

 

Zeg het hele decreet een keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen, God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen, omdat de Christussen nu daarvoor opkomen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen hun plaats innemen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij.
Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart;
aan Jezus’ missie neem ik deel.

De Christus is weer gekomen in mij.
Ik straal zijn licht uit opdat ieder het kan zien.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst,
zodat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en overwinnen.
We volgen Christus, onze koning in ons.
We beloven iedereen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat we de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van het dak,
omdat we zijn levende bewijs worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christuswezens zijn
die de aarde bevrijden.
We zetten ons in om het leven te verdedigen.
De wederkomst is nabij.

5. De toorts van het Vissentijdperk houden we omhoog,
we ontvouwen nu het Aquariustijdperk.
We delen jouw liefde voor Saint Germain,
hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde is een feit.
De Gouden Eeuw is al begonnen.
De Christus in ons bevrijdt ons om
nu in de Aanwezigheid van God zelf te zijn.

 

Aartsengel Michaël, bescherm het hoogste potentieel van Europa
1. Met het gezag van de Christusvlam in mij, roep ik naar Aartsengel Michaël om jouw Vlammende Aanwezigheid bij alle Europeanen te manifesteren en een ondoordringbaar schild om ons energieveld te vormen. Verbrijzel en verteer de verdraaiing van het WOORD dat mensen laat geloven in de superioriteit van hun volk, ras, seks, religie of etnische groep. Verteer alle scheidingen die voor zo veel oorlogen in Europa gezorgd hebben en verban de demonen van superioriteit van dit continent.

Wees gegroet Aartsengel Michaël (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in dit mooie land.
Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
Amerika is altijd vrij om één natie onder God te zijn.

Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
We vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu wij snel in actie komen,
zullen wij de Gouden Eeuw brengen.

2. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer de hele wolk van illusies die het Europese volk rustig houdt en de machtselite de instituties in de Europese Unie en iedere natie laat beheren. Maak een kritieke massa Europeanen bewust van het feit dat we inderdaad waarachtig Godbestuur op dit continent kunnen hebben, maar dat het pas zal gebeuren als de top tien procent, de meest spiritueel ontwikkelde mensen, eist dat de LOGOS in ere hersteld wordt als het ware staatshoofd. Want als goede mensen niets doen, zal de machtselite onvermijdelijk zegevieren op dit continent en op de wereld.

3. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer alle duivels, duistere krachten en duistere energie die de mensen overweldigen en hun geloof in alle religies, in hun vaardigheid om God direct in zichzelf te kennen en in Gods bekwaamheid om door zijn mensen te werken, te vernietigen. Maak een kritieke massa Europeanen bewust van het feit dat er een alternatief voor de dualistische extremen is dat door de strenge doctrines van de christelijke kerken en een wereldlijke, materialistische filosofie vertegenwoordigd wordt. De Middenweg is om contact te maken met de LOGOS door het Levende Woord.

4. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer de oorlogskrachten die Europa eeuwenlang gebruikt hebben als hun voedingsbodem om conflicten te provoceren. Maak een kritieke massa Europeanen bewust van het feit dat er enkel vrede op dit continent zal komen, als we het Levende Woord ontdekken en zien dat we allen uit dezelfde bron voortkomen, namelijk de LOGOS. Dit zal alle scheidslijnen doorbreken die gecreëerd werden door de oorlogskrachten en de machtselite. We weigeren om voor de gek gehouden te worden door de verdeel-en-heersstrategie die broeder tegen broeder opzet in een strijd die nooit zal eindigen. We weigeren om kanonnenvoer te zijn voor de oorlogsmachines.

5. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer de sluier van illusie die ervoor zorgt dat het Europese volk spiritueel blind is en er niet in slaagt te zien dat de machtselite het privilege veroverd heeft om het probleem te formuleren, en daardoor alle aspecten van het debat te beheersen. Verteer alle annalen van gedachtebeheersing in Europa, te beginnen met het Romeinse Rijk, dan de katholieke kerk, vervolgens het socialisme en nu het wetenschappelijke materialisme. Maak een kritieke massa Europeanen bewust van het feit dat de enige manier om Europa op een nieuwe koers te zetten is door de LOGOS in ere te herstellen in het openbare debat en het WOORD alle dualistische leugens bloot te laten leggen.

6. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer de machten van de antichrist die gedachtebeheersing door middel van religie in Europa uitoefenen. Maak een kritieke massa Europeanen bewust van het feit dat enkel de enig ware religieuze autoriteit de LOGOS is die uitgedrukt wordt door het Levende Woord, omdat al het andere gemanipuleerd kan worden door de dualistische, relatieve logica van de geest van de antichrist. Leg elk misbruik van het WOORD in de religie, vooral door de Katholieke Kerk, bloot.

7. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer de machten van de antichrist die gedachtebeheersing door politieke ideologieën in Europa uitoefenen. Maak een kritieke massa Europeanen bewust van het feit dat de enige ware regeringsautoriteit de LOGOS is die uitgedrukt wordt door het Levende Woord, omdat al het andere gemanipuleerd kan worden door de dualistische, relatieve logica van de geest van de antichrist. Leg bloot hoe de machtselite het WOORD misbruikt heeft in politieke ideologieën, vooral het communisme en kapitalisme die zeggen dat ze mensen bevrijden, maar in werkelijkheid maken ze hen tot slaaf van de elite.

8. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer de machten van de antichrist die gedachtebeheersing door de wetenschap in Europa uitoefenen. Maak een kritieke massa Europeanen bewust van het feit dat de enige objectieve wetenschappelijke autoriteit de LOGOS is die uitgedrukt wordt door het Levende Woord, omdat al het andere gemanipuleerd kan worden door de dualistische, relatieve logica van de geest van de antichrist. Leg bloot hoe de machtselite het WOORD heeft misbruikt in wetenschappelijk materialisme als fundering om een maatschappij te vormen, waarin alles betrekkelijk is en zo alles bestuurd kan worden door de elite.

9. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer de machten van de antichrist die gedachtebeheersing uitoefenen door de media en het onderwijs in Europa. Maak een kritieke massa Europeanen bewust van het feit dat de enige ware journalistieke autoriteit de LOGOS is die uitgedrukt wordt door het Levende Woord, omdat al het andere gemanipuleerd kan worden door de dualistische, relatieve logica van de geest van de antichrist. Leg bloot hoe de machtselite het WOORD misbruikt heeft door de Europese media en het onderwijssysteem te gebruiken om de geschiedenis te herschrijven op een manier die de invloed van de elite verbergt.

 

Maak alle Europeanen bewust van de noodzaak van ware vrede
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, roep ik het eerherstel op van het Levende Woord door de bewustwording van een kritieke massa Europeanen van een nieuw begrip van hoe de machtselite de wapenwedloop gebruikt voor politieke overheersing en woekerwinsten. Ik roep de bewustwording van de mensen op van het feit dat er volken in Europa zijn die de voorlopers kunnen worden door alle militaire strijdkrachten op te geven en te weigeren het dualistische spel te spelen van een nooit eindigende wapenwedloop. Tenzij we het Levende Woord in ere herstellen als het hoogste gezag, zal ons continent volledig geregeerd worden door de machtselite die probeert het volgende militaire conflict op grote schaal op gang te brengen. Ik roep een kritieke massa Europeanen op zich bewust te worden van de waarheid van de LOGOS als de enige manier om de dualistische strijd van de machtselite te ontstijgen.

 

Zeg het hele decreet een keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in dit mooie land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stroomt van Boven naar onze natie.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij zullen aan de bedoeling met ons beantwoorden.

Europa wordt dan bevrijd
om aan haar doel te beantwoorden.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. Europa is dan bevrijd
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor de aarde is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te beschermen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar Genade door heen stroomt.
Nu alle oude patronen verteerd worden,
lijkt de toekomst zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze natie steeds verder hogerop te brengen.

 

Moeder Maria, maak alle Europeanen ervan bewust dat ze het leven moeten beschermen
1. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en elk misbruik van het Levende Woord op de manier waarop de Europese mensen zichzelf en elkaar zien, bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op een kritieke massa mensen die opkomen voor de Christuswaarheid en elk misbruik van het WOORD corrigeren, waaronder elk gevoel van superioriteit, vooroordelen en de onwil om te vergeven onder het Europese volk. IK BEN de Victorie van internationale relaties die niet verblind worden door de dualistische logica, maar die gebaseerd zijn op de werkelijkheid van de LOGOS, namelijk dat alle mensen deel uitmaken van het Lichaam van God op aarde. IK BEN de Victorie van mensen die zich bewust worden van de noodzaak om het verleden achter zich te laten door totale en onvoorwaardelijke vergeving.

Wees Gegroet Moederlicht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
De stuit is van het zuiverste wit.
De ziel koestert zich in vreugde.
Het zonnecentrum is rustigig.
Alle problemen in het hart lossen nu op.

De keel schijnt o zo blauw.
Het voorhoofd straalt een smaragdgroene tint uit.
De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes opengaan.
Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige gelukzaligheid ben.

2. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en elk misbruik van het WOORD in het Europese leiderschap bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op leiders die zullen opkomen voor de LOGOS en weigeren om marionetten van de machtselite te zijn. IK BEN de Victorie van leiders die het sponsorschap van Saint Germain waard zijn.

3. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en alle corruptie in het Europese parlement bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op gekozen vertegenwoordigers die zullen opkomen voor de Christuswaarheid en weigeren om marionetten te zijn van speciale belangengroepen. IK BEN de Victorie van een regering die niet bestuurd wordt door de machtselite, maar gebaseerd wordt op de werkelijkheid van de LOGOS.

4. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en elk misbruik van het WOORD in nationale regeringen bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op gekozen vertegenwoordigers die zullen opkomen voor de Christuswaarheid en elke politieke manipulatie ontstijgen. IK BEN de Victorie van regeringen die zullen weigeren om de partijlijn te volgen – bepaald door de elite – en in plaats daarvan de werkelijkheid van de LOGOS zoeken.

5. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en elk misbruik van het WOORD in het Europese rechtssysteem bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op rechters en wetgevers die zullen opkomen voor de Christuswaarheid en het recht van relatieve, dualistische logica in het rechtssysteem omver zullen gooien. IK BEN de Victorie van een rechtssysteem dat geen voorkeursbehandeling aan de elite geeft, maar die recht spreekt, omdat het gebaseerd wordt op de werkelijkheid van de LOGOS.

6. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en elk misbruik van het WOORD in het Europese onderwijssysteem bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op opvoeders die zullen opkomen voor de Christuswaarheid en aan de materialistische instelling en de verborgen overheersing van de elite ontstijgen. IK BEN de Victorie van een onderwijssysteem dat niet probeert studenten te programmeren om zich aan de status-quo aan te passen, maar studenten ware onafhankelijkheid leert door contact te maken met de LOGOS in zichzelf.

7. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en elk misbruik van het WOORD in het Europese beleid ten aanzien van het gezin bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op alle lagen van de Europese maatschappij die zich wijden aan de bescherming van de integriteit van het Heilige Gezin als de wieg van de beschaving. IK BEN de Victorie van een gezinsbeleid dat vrij is van alle pogingen om het individu te besturen, maar de echte individualiteit van de LOGOS laat bloeien in alle kinderen.

8. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en elk misbruik van het WOORD op het gebied van de openbare gezondheidszorg bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op alle mensen in de gezondheidszorg die opkomen voor de Christuswaarheid en boven de pogingen van de machtselite uitstijgen om het beleid in de gezondheidszorg te gebruiken om de bevolking naar hun hand te zetten en er winst uit te halen. IK BEN de Victorie van een gezondheidszorg die vrij is van zowel politieke als economische manipulatie en gebaseerd wordt op de holistische werkelijkheid van de LOGOS.

9. Moeder Maria, maak alle Europeanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en elk misbruik van het WOORD in de Europese amusementsindustrie en de media bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op een volkscultuur die de Christuswaarheid erkent en alle subtiele en heimelijke pogingen tot maatschappijhervorming ontstijgt. IK BEN de Victorie van een cultuur die boven de leugens staat dat het leven geen zin heeft en dat er geen hogere waarheid is. We eisen een cultuur die gebaseerd wordt op de werkelijkheid van de LOGOS.

 

Verhoog het Moederlicht in het Europese denken en debat
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, roep ik het eerherstel van het Levende Woord in het denken en openbare debat in Europa op. Ik roep de bewustwording op van de mensen van het feit dat de ENIGE manier om Europa vooruit te helpen is door bewust te worden van de strategie en de methoden die de machtselite gebruikt om het Europese volk te onderdrukken. Tenzij de mensen zich met dit continent belasten door het WOORD van God in ere te herstellen als het hoogste gezag, onze maatschappij door de machtselite gedomineerd zal blijven. We roepen een kritieke massa Europeanen op om zich bewust te worden van de noodzaak om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor ons leven en te weigeren ons door de machtselite te laten vertellen wat wij moeten geloven en hoe we moeten leven. We roepen mensen op om zich bewust te worden van de LOGOS als de meester-sleutel voor het oplossen van persoonlijke en mondiale problemen.

 

Zeg het hele decreet een keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde vrijgegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaaktheid van de Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en daarom staan we op om gehoor te geven
aan de oproep om de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

Ik aanvaard dat Moeder Maria en Moeder Liberty Europa hullen in de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik aanvaard dat Europa een zon is die goddelijke liefde naar alle volken op aarde uitstraalt.

 

Saint Germain, maak alle Europeanen ervan bewust de vrijheid te beschermen
1. Saint Germain, maak alle Europeanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat elk machtsmisbruik van het monetaire systeem bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege opdat het beheer van het Europese monetaire systeem afgenomen wordt van de mondiale machtselite – gecentreerd in de City van London – en teruggegeven wordt aan de mensen en hun gekozen vertegenwoordigers.

Wees gegroet Vrijheidsvlam (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam.
Jij komt op aarde in naam van Christus zelf.
Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar een Gouden Eeuw.

O, Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Moeder Maria.
Samen brengen wij dan het licht,
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Voor allen zichtbaar wordt door Michael
de banier van de Christuszege omhoog gehouden.

2. Saint Germain, maak alle Europeanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat elk misbruik van het woord in de Europese economie bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op alle bedrog en manipulatie die ervoor zorgt dat mensen de mammon aanbidden in plaats van het overvloedige leven van God te zoeken. IK BEN de Victorie van een economie die gebaseerd wordt op de Christusnorm die de mondiale, economische elite omver werpt en de rijkdom in de handen van de mensen die het gecreëerd hebben, beschermt. IK BEN de Victorie van een economie die gebaseerd wordt op de opdracht van Jezus om ‘mijn schapen te weiden!’

3. Saint Germain, maak alle Europeanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat elk misbruik van of verzet tegen nieuwe energietechnologie bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op de blootlegging van elk misbruik van het WOORD door te proberen om de machtselite het monopolie te geven op nieuwe technologie. IK BEN de Victorie van een energievoorraad die gebaseerd wordt op de Christusnorm, dus zal de technologie van gratis energie alle energiemonopolies omverwerpen.

4. Saint Germain, maak alle Europeanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat elk misbruik van de wetenschap in Europa bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op de blootlegging van elk misbruik van het WOORD dat de machtselite toelaat om wetenschap als middel te gebruiken om het denken van de mensen te beheersen. IK BEN de Victorie van een wetenschap die gebaseerd wordt op de Christusnorm die dient om mensen te bevrijden in plaats van hen tot slaaf te maken van de krachten van het materialisme en hun ontkenning van God.

5. Saint Germain, maak alle Europeanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat alle manipulatie op het gebied van defensie, vooral in de NATO bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op de blootlegging van elk misbruik van het WOORD dat toelaat dat de internationale machtselite de Europese defensie en buitenlandse politiek beheerst. IK BEN de Victorie van een beleid dat gebaseerd wordt op de Christusnorm, zodat leveranciers aan defensie of machtselitegroepen de Europese strijdkrachten niet kunnen gebruiken om winst te maken of te overheersen. IK BEN de Victorie van een defensiebeleid dat niet het toneel klaarzet voor de volgende oorlog in Europa.

6. Saint Germain, maak alle Europeanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat alle manipulatie van de Europese buitenlandse politiek bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op het blootleggen van elk misbruik van het WOORD dat de machtselite toestaat om de buitenlandse politiek van Europa te beheersen. IK BEN de Victorie van een buitenlands beleid dat gebaseerd wordt op de Christusnorm en tot doel heeft ware vrijheid te creëren in plaats van de zaak van de machtselite te dienen.

7. Saint Germain, maak alle Europeanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat om bloot te leggen en te oordelen, hoe de oorlogsmachines proberen om Europa in een volgend militair conflict op wereldschaal te betrekken door de zogenaamde war on terror te gebruiken om een botsing tussen de westerse beschaving en de islam voor te bereiden. IK BEN de Christuszege op de blootlegging van elk misbruik van het WOORD dat de machtselite toestaat om de maatschappij tot een derde wereldoorlog te bewegen. IK BEN de Victorie van de bewustwording die de verdeel en heers strategie van de machtselite blootlegt.

8. Saint Germain, maak alle Europeanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat de waanvoorstelling dat Europa een vrije maatschappij is die niet bestuurd kan worden door een machtselite, bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op elk misbruik van het WOORD dat de machtselite toelaat om verborgen voor het Europese volk te blijven. IK BEN de Victorie van een wijdverbreide bewustwording, zodat het Europese volk een maatschappij zal eisen die boven de dualistische strijd verheven wordt door de gevestigde machtselite en de machtselite in opkomst.

9. Saint Germain, maak alle Europeanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat de waanvoorstelling die de machtselite heeft toegestaan om innovatie te verhinderen om de Europese maatschappij te blijven besturen, bloot te leggen en te oordelen. IK BEN de Christuszege op de blootlegging van elk misbruik van het WOORD dat de machtselite toelaat om te voorkomen dat Europa haar door God gegeven rol uitvoert om de wieg te zijn voor nieuwe ideeën op het gebied van spiritualiteit, politiek, economie, wetenschap en cultuur. IK BEN de Victorie van de verrijzenis en wijdverbreide aanvaarding van ideeën die de westerse maatschappij zal vernieuwen en voorkomen dat het een gesloten systeem wordt dat afgebroken wordt door de tweede wet van de thermodynamica. IK BEN de Victorie van de verrijzenis van Saint Germains visie van een maatschappij in een Gouden Eeuw in Europa.

 

Saint Germain, herstel de ware democratie in Europa
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart roep ik het eerherstel van het Levende Woord op vernieuwing te brengen in alle aspecten van de Europese maatschappij. Ik roep de bewustwording op van de mensen van het feit dat de ENIGE manier om te vermijden dat Europa zichzelf vernietigt, is door het dualistische denken te ontstijgen. Tenzij we de LOGOS en het WOORD in ere herstellen als de hoogste bron van nieuwe ideeën, zal onze maatschappij bestuurd worden door de machtselite die innovatie zal tegenhouden die hun bestuur omver kan werpen. Ik roep een kritieke massa Europeanen op om zich bewust te worden van de noodzaak om hervormingen te eisen, zodat Europa de Gouden Eeuw zal worden, zoals Saint Germain die zich voorstelt.

 

Zeg het hele decreet een keer, of zo vaak je wilt, op.

1. O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam;
Jij kwam op aarde in naam van Christus zelf.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in elk mens te verheffen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg,
die de nieuwe dageraad brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig zal heersen
en de grootste droom van de hemel wordt vervuld.

4. O Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Maria in de buurt.
Van jullie Boven, naar ons beneden
zullen wij een constante stroom in stand houden.

5. Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wekken.

6. Michaël houdt voor ieder zichtbaar,
de banier van de Christuszege omhoog.
Alle duisternis wordt door licht vervangen
nu de hele kosmos zo helder straalt.

7. O Saint Germain, wij houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat wij de Gouden Eeuw zien,
een eeuw waarin al het leven vrij is.

 

Dat allen de Levende Christus in zichzelf mogen ontdekken
Vader, de tijd is gekomen; verheerlijk jouw Zoon opdat de Levende Christus jou kan verheerlijken – door alle mensen. Omdat jij de Levende Christus de macht hebt gegeven over elk lichaam opdat hij het eeuwige leven zou geven aan even zo velen als jij hem gegeven heeft. En dit is het eeuwige leven opdat zij jou, de enige echte God zouden mogen kennen, en de Levende Christus die jij gezonden heeft.

Ik heb jouw naam geopenbaard aan de mensen die jij mij op de wereld gegeven hebt: ze waren van u, en jij hebt ze de Levende Christus gegeven; en zij hebben jouw WOORD beschermd. Nu weten ze dat alles, het geeft niet wat dat jij mij gegeven hebt, van jou is. Want ik heb hen de woorden gegeven die jij mij gegeven heeft; en zij hebben ze ontvangen, en hebben zeker geweten dat ik van jou kwam, en zij hebben geloofd dat jij mij echt gezonden heeft.

En nu ben ik niet meer op de wereld, maar dezen zijn op de wereld en ik kom bij jou. Heilige Vader, bescherm door de LOGOS hen die de Levende Christus in zichzelf aanvaard hebben, zodat ze één kunnen zijn, zoals wij één zijn.

En nu kom ik bij jou; en deze dingen spreek ik de wereld in; zodat degenen die oren hebben om te horen de Levende Christus zouden kunnen ontdekken en mijn vreugde in zichzelf waarmaken. Ik heb hen jouw WOORD gegeven; en de wereld heeft degenen gehaat die de Levende Christus vertegenwoordigen, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat jij ze van de aarde wegneemt, maar dat jij ze tegen het kwaad beschermt. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben.

Heilig hen door jouw waarheid, jouw WOORD is de waarheid. Zoals jij de Levende Christus naar de wereld hebt gezonden, zo stuur ik ze ook de wereld in opdat ze ook de Levende Christus kunnen zijn. En vanwege hen heilig ik mezelf, zodat zij ook geheiligd kunnen worden door de waarheid.

Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die me door hun Levende Woord zullen geloven. Dat ze allen één mogen zijn; zoals jij, Vader, in mij bent, en ik in jou dat zij ook één in ons mogen zijn, zodat de wereld kan geloven dat jij het WOORD gezonden hebt om alle mensen te helpen de LOGOS in zichzelf te ontdekken. En de glorie die jij de Levende Christus geeft, heb ik hen gegeven; dat zij één mogen zijn, zoals wij één zijn. De Levende Christus in hen, en jij in mij dat ze volmaakt tot één gesmeed mogen worden; en dat de wereld mag weten dat jij de Levende Christus hebt gezonden, en van alle mensen houdt, zoals jij van mij houdt.

O rechtvaardige Vader, de wereld kent jou niet, maar ik ken jou en zij weten dat jij de Levende Christus in alle harten gezonden hebt. En ik heb hen jouw naam bekend gemaakt, en zal het verklaren: dat de liefde waarmee jij de Levende Christus hebt lief gehad, ook in hen mag zijn en ik in hen, terwijl zij de Christusvlam in zichzelf aanvaarden en zo de Levende Christus worden die het WOORD door zich heen laat stromen en heerschappij neemt over de aarde.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Europeanen los snijden van de duistere krachten en duistere energie.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Europeanen los snijden van de leugens van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Europeanen los snijden van de spirituele slavernij onder de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Europeanen los snijden van de materiële slavernij onder de machtselite.

Ik kies ervoor om één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de machtselite in Europa bindt.

Europa is van de Heer en de volheid van het WOORD (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn Engelen van de Blauwe Vlam alle Europeanen hullen in een ondoordringbaar schild van Blauwvlammende energie. Ik bevestig dat we verzegeld worden tegen alle giftige energie die naar ons gezonden worden door de krachten op deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons bindt, het menselijke ego, zodat wanneer de prins van deze wereld komt, hij niets in ons vindt. Ik geef het antizelf van Europa op en aanvaard dat het verteerd wordt door de Violette Vlam en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria. Ik aanvaard dat het antizelf van Europa vervangen wordt door haar Christuszelf, nu en voor altijd.

Met de kracht van de Christusvlam in mij bevestig ik dat het Levende Woord in ere hersteld wordt als het hoogste gezag in alle aspecten van de Europese maatschappij. Het WOORD wordt geopenbaard door de Vrijheidsvlam die door mijn IK BEN Aanwezigheid en de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, Aartsengel Michaël, Moeder Maria, De Godin van Vrijheid en Saint Germain werkt. Amen.