WIN14: Invocatie voor het Eerherstel van het WOORD in Amerika

Roep op tot het in ere herstellen van het WOORD in Amerika. Het Woord is de erkenning dat er een werkelijkheid bestaat die buiten de door mensen gemaakte, op hun ego gebaseerde illusies omgaat. Alleen door je af te stemmen op die werkelijkheid kunnen wij de problemen oplossen die onze samenleving kwellen.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Met het gezag van mijn Christusvlam, roep ik de gehele LOGOS aan, alle wezens die in Eenzijn zijn met de universele Christusgeest, de bron van het geestelijke leven, de bron van alle waarheid en de bron van het Levende Woord. Ik eis het uiteenvallen van de sluier van illusie op die gecreëerd werd door de leugenaar en de leugen. Ik eis het blootleggen van alle leugens op en hoe zij het WOORD van Waarheid verdraaid hebben. Ik eis dat alle mensen de echte keus krijgen om de geest van de dualistische illusies op te geven en het eeuwige leven van de Christuswaarheid te aanvaarden. Ik eis het in ere herstellen van het WOORD van Waarheid in alle gebieden van de Amerikaanse regering en maatschappij, vooral in… (Beschrijf de situaties en omstandigheden die jij wilt dat deze rozenkrans oplost.)

Wij eren de LOGOS
In het begin was er de LOGOS en deze Universele Christusgeest is met God en de Christusgeest is God. Alles wordt gemaakt door de LOGOS; en zonder de Christusgeest wordt niets gemaakt wat gemaakt is. In de LOGOS is het leven; en het leven van de Universele Christusgeest – geïndividualiseerd als de Levende Christus – is het licht van medescheppers.

Het licht van de Christusgeest schijnt in het duister; en zij die blind geworden zijn door het duister van het dualiteitsbewustzijn begrijpen het niet. De LOGOS is het ware licht dat elke medeschepper licht geeft die ter wereld komt.

De LOGOS is op de wereld en de wereld wordt erdoor gemaakt, en de wereld kent het Levende Woord van de LOGOS niet. De LOGOS komt tot zichzelf als het Levende Woord en degenen die verblind zijn door de dualiteit, ontvangen het Levende Woord niet. Maar even zovelen als het Levende Woord ontvangen, aan hen geeft de LOGOS kracht om de Zon van God te zijn, zelfs aan degenen die op het WOORD geloven. Degenen die het Levende Woord aanvaarden, worden herboren, niet lichamelijk, noch door de wil van het vlees, noch door de wil van de mens, maar in God.

En de LOGOS wordt tot vlees en woont onder ons als de Levende Christus, het vlees geworden WOORD. En wij aanschouwen de glorie van de Levende Christus in Jezus, de glorie van de eniggeboren Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. En nu aanvaarden wij ons potentieel om één te ZIJN met het Levende Woord en zo de Zon van God te zijn, de Levende Christus in deze tijd. En wij beloven het door God aan ons geschonken mandaat om het WOORD in ons te vervullen en de open deur te ZIJN, waardoor de LOGOS als het Levende Woord in ons, heerschappij over de aarde zal hebben.

 

Geliefde Jezus, leg het misbruik van het WOORD bloot om de Amerikanen te verdelen
1. Geliefde Jezus, Ik eis de blootlegging van de meester-leugen op, de oorspronkelijke leugen dat er geen absolute waarheid is dat alles betrekkelijk is en dat de mensen in de machtselite het recht hebben om hun eigen ‘waarheid’ te bepalen. Ik roep de bewustwording op van een kritieke massa Amerikanen van het feit dat er een absolute waarheid IS die de LOGOS bevat, de Universele Christusgeest, en dat die door het Levende Woord gekend kan worden.

Wees gegroet Overwinnende Christus (na elk couplet herhalen):

Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en veroveren.
Ons oog is op één doel gericht,
omdat wij de waarheid van de Christus zien die ons bevrijdt.

Geliefde Jezus, wij zullen de Christus zijn
die de aarde vrij houdt.
Wij houden de fakkel van Vissen omhoog
en leggen nu Aquarius open.
Jouw zege voor de aarde wordt behaald,
de Gouden Eeuw is nu begonnen.

2. Geliefde Jezus, Ik eis de blootlegging van de leugen op dat een aardse autoriteit of organisatie een monopolie kan hebben op de waarheid of op het Woord van God. Ik roep de bewustwording op van een kritieke massa Amerikanen van het feit dat jij hier kwam om alle mensen opnieuw met de Geest van Waarheid te verbinden, zodat we de Christuswaarheid van binnenuit door jouw Pleitbezorger kunnen kennen. Zo kan het Levende Woord door iedereen stromen en zal het altijd de illusies van de machtselite aanvechten.

3. Geliefde Jezus, Ik eis de blootlegging van het zwart-wit denken op dat mensen laat denken dat zij de enige waarheid hebben en dat ze alle mensen moeten bestrijden die een andere mening hebben. Ik roep de bewustwording op van een kritieke massa Amerikanen van het feit dat de Christuswaarheid Eén is, de onverdeelde waarheid, maar dat ze op vele manieren uitgedrukt kan worden. Zo moeten we altijd uitreiken naar de Geest van Waarheid en het Levende Woord in plaats van ruzie te maken over speciale versies van het dode woord.

4. Geliefde Jezus, Ik eis de blootlegging van de leugen op die mensen laat denken dat ze de Geest van Waarheid gevangen kunnen zetten in een door mensen gemaakt mentaal kader, zelfs in een godsdienstig geschrift. Ik roep de bewustwording op van een kritieke massa Amerikanen van het feit dat de echte functie van het Levende Woord is: onze illusies aanvechten, zodat we niet gevangen blijven in de leugens die ons ego en de machtselite gedefinieerd hebben.

5. Geliefde Jezus, Ik eis de blootlegging van het grijze denken op dat mensen laat denken dat ze het Levende Woord niet nodig hebben, omdat ze zo wereldwijs zijn. Ik roep de bewustwording op van een kritieke massa Amerikanen van het feit dat we het Levende Woord nodig hebben, omdat de Levenskracht zelf ons oproept om met de Rivier van Leven mee te gaan en méér te worden. Zo zal het Levende Woord altijd de illusies uitdagen die ons gevangen houden in de vergulde kooi die ons ego en de machtselite gecreëerd hebben.

6. Geliefde Jezus, Ik eis de blootlegging van de leugen op dat de scheiding tussen kerk en staat betekent dat religie en God uit de regering verwijderd moeten worden. Ik roep de bewustwording op van een kritieke massa Amerikanen van het feit dat de staat niet door enige bepaalde religie moet worden geregeerd, maar dat een staat zonder respect voor het Levende Woord onvermijdelijk beheerst zal worden geregeerd door de machtselite. Als er geen plaats is voor het Levende Woord in de regering, zal de maatschappij gebaseerd worden op de illusies van dualiteit.

7. Geliefde Jezus, Ik eis de blootlegging van de leugen op die mensen laat denken dat zij in een vrije maatschappij leven. Ik roep de bewustwording op van een kritieke massa Amerikanen van het feit dat hun maatschappij zo beïnvloed is door de relatieve, dualistische leugens van de antichrist dat nauwelijks iemand de Christuswaarheid kan zien. En wanneer de mensen de Christuswaarheid niet kunnen zien, zullen ze onvermijdelijk bedrogen worden door de machtselite die bereid is om het woord te misbruiken om aan de macht te komen en te behouden.

8. Geliefde Jezus, Ik eis de blootlegging op van de manier waarop jouw leringen vervormd en gebruikt zijn – de hele geschiedenis door en heden ten dage nog – om de positie van de machtselite te verstevigen. Ik roep de bewustwording op van een kritieke massa Amerikanen van het feit dat jij kwam om de planetaire machtselite te oordelen. Zodoende kunnen we niet langer toestaan dat het christendom gebruikt wordt om de status-quo te beschermen die toelaat dat de machtselite de mensen regeert. Toch hoeven we de machtselite niet te bestrijden, want door voor de Christuswaarheid te gaan staan, zal het WOORD zelf de machtselite oordelen, zodat Aartsengel Michaël ze van deze planeet kan verwijderen.

9. Geliefde Jezus, Ik eis de blootlegging op van de manier waarop jouw leringen zijn gebruikt om de Amerikaanse superioriteit te beschermen, wat de machtselite de gelegenheid heeft gegeven om hun gebruik van de Amerikaanse bronnen te “rechtvaardigen” om de planeet te beheersen. Ik roep de bewustwording op van een kritieke massa Amerikanen van het feit dat ze de blootlegging van alle manipulaties van de Amerikaanse nationale en buitenlandse politiek door de machtselite moeten opeisen. Ze moeten eisen dat alle aspecten van de Amerikaanse politiek op een lijn gebracht worden met jouw ware leringen. Ze moeten zich ervan verzekeren dat Amerika eerder één volk onder God is dan een verdeeld volk onder de machtselite.

 

Ik eis Amerika voor God op
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, roep ik het eerherstel van het Levende Woord in het religieuze leven van Amerika op. Ik roep de bewustwording op van de mensen van het feit dat de ENIGE manier voor Amerika om te overleven is dat ze uitreiken naar de Christuswaarheid en bereid zijn één volk onder God te zijn, ondeelbaar, met Vrijheid en Gerechtigheid voor iedereen. Tenzij ze het WOORD van God als het hoogste gezag in ere herstellen, zullen hun vrijheden en rechten systematisch uitgehold worden en hun natie zal volledig geregeerd worden door de machtselite die gelooft dat zij beter dan God weten wat waar is. Ik roep een kritieke massa Amerikanen op zich bewust te worden van de waarheid van de LOGOS en de erkenning dat het Levende Woord de enige manier is om aan de dualiteit van de antichrist te ontstijgen.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen hun plaats innemen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij.
Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart;
aan Jezus’ missie neem ik deel.

De Christus is weer gekomen in mij.
Ik straal zijn licht uit opdat ieder het kan zien.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst,
zodat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en overwinnen.
We volgen Christus, onze koning in ons.
We beloven iedereen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat we de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van het dak,
omdat we zijn levende bewijs worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christuswezens zijn
die de aarde bevrijden.
We zetten ons in om het leven te verdedigen.
De wederkomst is nabij.

5. De toorts van het Vissentijdperk houden we omhoog,
we ontvouwen nu het Aquariustijdperk.
We delen jouw liefde voor Saint Germain,
hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde is een feit.
De Gouden Eeuw is al begonnen.
De Christus in ons bevrijdt ons om
nu in de Aanwezigheid van God zelf te zijn.

 

Aartsengel Michaël, bescherm het hoogste potentieel van Amerika
1. Met het gezag van de Christusvlam in mij, roep ik Aartsengel Michaël op jouw Vlammende Aanwezigheid bij alle echte Amerikanen te manifesteren en een ondoordringbaar schild om hun energieveld te vormen. Vernietig en verteer de verdraaiing van het WOORD die mensen laat geloven in de leugen van een externe verlosser, en hen zo gevoelig te maken voor de leugen dat ze zichzelf niet kunnen regeren, maar een machtselite nodig hebben om het volk te leiden.

Wees gegroet Aartsengel Michaël (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in dit mooie land.
Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
Amerika is altijd vrij om één natie onder God te zijn.

Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
We vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade door heen stroomt.
Nu wij snel in actie komen,
zullen wij de Gouden Eeuw brengen. 

2. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer de hele wolk van illusies die het Amerikaanse volk rustig houdt en de machtselite alle instituties in deze natie over laat nemen. Maak een kritieke massa Amerikanen bewust van het feit dat waarlijk Godbestuur in deze natie inderdaad mogelijk is, maar dat het pas zal gebeuren als de top tien procent, de meest spiritueel ontwikkelde mensen, eisen dat de LOGOS in ere hersteld wordt als het ware staatshoofd. Want als de goede mensen niets doen, zal de machtselite onvermijdelijk zegevieren in deze natie en op de wereld.

3. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer alle duivels, duistere krachten en duistere energieën die de mensen overweldigen en hun geloof in hun vaardigheid om God direct in zichzelf te kennen en hun geloof in Gods bekwaamheid om door zijn mensen te werken, vernietigen. Maak een kritieke massa Amerikanen bewust van het feit dat het met mensen onmogelijk is om dit volk te bekeren, maar dat met God alles mogelijk is.

4. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer de leugen die mensen laat denken dat er altijd wel iemand anders zal zijn die doet wat nodig is, zodat zij niet op hoeven te komen voor de Christuswaarheid. Maak een kritieke massa Amerikanen bewust van het feit dat God enkel in deze natie kan werken, als wij bereid zijn om de open deur te zijn voor het Levende Woord om de Christuswaarheid in alle lagen van de maatschappij in ere te herstellen. Dus moeten wij Gods koninkrijk binnenin ons zoeken en binnengaan.

5. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer de sluier van illusie die maakt dat het Amerikaanse volk spiritueel blind is, er niet in slaagt in te zien dat de machtselite het privilege genomen heeft om het probleem te formuleren en daardoor alle aspecten van het nationale debat beheerst. Maak een kritieke massa Amerikanen bewust van het feit dat de enige manier om Amerika op een nieuwe koers te zetten is door de Christuswaarheid in ere te herstellen in het nationale debat door de dualistische leugens bloot te leggen.

6. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer de machten van de antichrist die de Amerikaanse religie in een wurggreep hebben. Maak een kritieke massa Amerikanen bewust van het feit dat enkel de enige ware religieuze autoriteit de LOGOS is die uitgedrukt wordt door het Levende Woord, omdat al het andere gemanipuleerd kan worden door de dualistische, relatieve logica van de geest van de antichrist. Leg elk misbruik van het WOORD in religie bloot.

7. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer de machten van de antichrist die de politiek en de regering in Amerika in een wurggreep hebben. Maak een kritieke massa Amerikanen bewust van het feit dat de enige ware regeringsautoriteit de LOGOS is die uitgedrukt wordt door het Levende Woord, omdat al het andere gemanipuleerd kan worden door de dualistische, relatieve logica van de geest van de antichrist. Leg elk misbruik van het WOORD in de politiek en de regering bloot.

8. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer de machten van de antichrist die de wetenschap in Amerika in een wurggreep hebben. Maak een kritieke massa Amerikanen bewust van het feit dat de enige objectieve wetenschappelijke autoriteit de LOGOS is die uitgedrukt wordt door het Levende Woord, omdat al het andere gemanipuleerd kan worden door de dualistische, relatieve logica van de geest van de antichrist. Leg elk misbruik van het WOORD in de wetenschap, inclusief het hele systeem van hoger onderwijs bloot.

9. Aartsengel Michaël, oordeel en verteer de machten van de antichrist die de media in Amerika in een wurggreep hebben. Maak een kritieke massa Amerikanen bewust van het feit dat de enige ware journalistieke autoriteit de LOGOS is die uitgedrukt wordt door het Levende Woord, omdat al het andere gemanipuleerd kan worden door de dualistische, relatieve logica van de geest van de antichrist. Leg elk misbruik van het WOORD in de Amerikaanse media bloot.

 

Maak alle Amerikanen bewust van het bestaan van Godbestuur
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, roep ik het eerherstel op van het Levende Woord in het besturen van Amerika. Ik roep de bewustwording van het volk op van het feit dat de ENIGE manier om Amerika vrij te houden is door het dualistische, relativistische denken te ontstijgen. Tenzij ze het Levende Woord in ere herstellen als het hoogste gezag, zal hun volk volledig geregeerd worden door de machtselite die de beide politieke partijen in de macht heeft. Ik roep een kritieke massa Amerikanen op zich bewust te worden van het feit van de LOGOS als een uitvoerbaar alternatief voor de huidige politieke partijen die geen van beide de machtselite zullen aanvechten.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in dit mooie land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stroomt van Boven naar onze natie.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij zullen aan ons doel beantwoorden.

Amerika wordt nu bevrijd
om aan haar doel te beantwoorden.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. De mensheid is dan bevrijd
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor de aarde is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te beschermen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar Genade door heen stroomt.
Nu alle oude patronen verteerd worden,
lijkt de toekomst zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze natie steeds verder hogerop te brengen.

 

Moeder Maria, maak alle Amerikanen ervan bewust dat ze het leven moeten beschermen
1. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en te eisen dat het Levende Woord elk misbruik van het WOORD in het Amerikaanse presidentschap zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op voor een president die zal opkomen voor de Christuswaarheid en weigert de marionet van de machtselite te zijn. We eisen een president die het sponsorschap van Saint Germain waard is.

Wees Gegroet Moederlicht (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou,
jij verhoogt het Moederlicht in allen.
De stuit is van het zuiverste wit.
De ziel koestert zich in vreugde.
Het zonnecentrum is vredig.
Alle problemen in het hart houden nu op.

De keel schijnt nu o zo blauw.
Het voorhoofd straalt een smaragdgroene kleur uit.
De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes opengaan.
Ik voel de tedere kus van de Moeder,
nu ik in eeuwige gelukzaligheid ben.

2. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en te eisen dat het Levende Woord elk misbruik van het WOORD in de Amerikaanse Senaat en het Congres zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op voor gekozen vertegenwoordigers die zullen opkomen voor de Christuswaarheid en weigeren marionetten te zijn van speciale belangengroepen en lobbyisten. We eisen een regering die niet in de macht van de machtselite is, maar wordt gebaseerd op de werkelijkheid van de LOGOS.

3. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en te eisen dat het Levende Woord elk misbruik van het WOORD in de staat en de lokale regeringen zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op voor gekozen vertegenwoordigers die zullen opkomen voor de Christuswaarheid en alle politieke manipulaties zullen ontstijgen. We eisen een regering die weigert de partijlijn te volgen en die wordt gebaseerd op de werkelijkheid van de LOGOS.

4. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en te eisen dat het Levende Woord elk misbruik van het WOORD in het Amerikaanse Opperste Gerechtshof zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op voor rechters die zullen op komen voor de Christuswaarheid en elk misbruik corrigeren van het WOORD, inclusief het omverwerpen van Roe tegen Wade. We eisen een Hooggerechtshof dat niet verblind wordt door dualistische logica, maar dat wordt gebaseerd op de werkelijkheid van de LOGOS.

5. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en te eisen dat het Levende Woord elk misbruik van het WOORD in alle aspecten van het Amerikaanse rechtssysteem zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op voor rechters en procureurs die zullen opkomen voor de Christuswaarheid en het recht van relatieve, dualistische logica in het rechtssysteem omver zullen gooien. We eisen een rechtssysteem dat geen voorkeursbehandeling aan de elite geeft, maar die recht spreekt, omdat het wordt gebaseerd op de werkelijkheid van de LOGOS.

6. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en te eisen dat het Levende Woord elk misbruik van het WOORD in het Amerikaanse onderwijssysteem zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op voor opvoeders die zullen opkomen voor de Christuswaarheid en de materialistische instelling ontstijgen die maakt dat het lijkt dat het leven geen zin heeft. We eisen een onderwijssysteem dat niet wordt gebaseerd op de leugen dat er geen hogere waarheid is, maar studenten leert te doen, wat juist is, gebaseerd op de werkelijkheid van de LOGOS.

7. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en te eisen dat het Levende Woord elk misbruik van het WOORD in het Amerikaanse beleid ten aanzien van het gezin zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op voor alle lagen van de Amerikaanse maatschappij die zich wijden aan de bescherming van de integriteit van het Heilige Gezin als de wieg van de beschaving. We eisen een gezinsbeleid dat vrij is van alle pogingen om het gezin te vernietigen en wordt gebaseerd op de werkelijkheid van de LOGOS.

8. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en te eisen dat het Levende Woord elk misbruik van het WOORD op het gebied van de openbare gezondheidszorg zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op voor alle mensen in de gezondheidszorg die opkomen voor de Christuswaarheid en de pogingen van de machtselite ontstijgen om het beleid in de gezondheidszorg te gebruiken om de bevolking te beheersen en er winst uit te halen. We eisen dat de gezondheidszorg vrij gemaakt wordt van zowel politieke als economische manipulatie, zodat het systeem wordt gebaseerd op de werkelijkheid van de LOGOS.

9. Moeder Maria, maak alle Amerikanen bewust van de noodzaak om de wijsheid van de LOGOS op te roepen en te eisen dat het Levende Woord elk misbruik van het WOORD in de Amerikaanse amusementsindustrie zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op voor een volkscultuur die de Christuswaarheid erkent en boven alle subtiele en heimelijke pogingen tot maatschappijhervorming uitstijgt. We eisen een cultuur die boven de leugens staat dat het leven geen zin heeft en dat er geen hogere waarheid is. We eisen een cultuur die wordt gebaseerd op de werkelijkheid van de LOGOS.

 

Verhoog het Moederlicht in de Amerikaanse cultuur
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart roep ik het eerherstel van het Levende Woord in de cultuur van Amerika op. Ik roep de bewustwording op van de mensen van het feit dat de ENIGE manier om Amerika vooruit te helpen is door uit te stijgen boven de cultuur van ‘Als het goed voelt, doe het maar’. Tenzij ze het WOORD van God in ere herstellen als de hoogste autoriteit, zal hun cultuur bepaald worden door de machtselite die de mensen rustig probeert te houden door iedereen gelijknamig te maken. Ik roep een kritieke massa Amerikanen op om bewust te worden van de werkelijkheid van de LOGOS, de ware bron van een geestelijke cultuur.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde vrijgegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaaktheid van de Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en daarom staan we op om gehoor te geven
aan de oproep om de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

Ik aanvaard dat Moeder Maria en Moeder Liberty Amerika hullen in de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik aanvaard dat Amerika een zon is die goddelijke liefde naar alle volken op aarde uitstraalt.

 

Saint Germain, maak alle Amerikanen ervan bewust de vrijheid te beschermen
1. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat door het Levende Woord te regeren. We eisen dat het Levende Woord elk machtsmisbruik door het Federale Reserve systeem zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op, zodat de beheersing van het Amerikaanse monetaire systeem van de planetaire machtselite wordt afgenomen en teruggegeven aan de mensen en hun gekozen vertegenwoordigers.

Wees gegroet Vrijheidsvlam (na elk couplet herhalen):

O Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam.
Jij komt op aarde in naam van Christus zelf.
Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar een Gouden Eeuw.

O, Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Moeder Maria.
Samen brengen wij dan het licht,
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Voor allen zichtbaar wordt door Michael
de banier van de Christuszege omhoog gehouden.

2. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat door het Levende Woord te regeren. We eisen dat het Levende Woord elk misbruik van het woord in de Amerikaanse economie zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege door alle bedrog en manipulatie bloot te leggen die ervoor zorgen dat mensen de mammon aanbidden in plaats van het overvloedige leven van God te zoeken. We eisen een economie die wordt gebaseerd op de Christusnorm die de mondiale, economische elite omver werpt en de rijkdom in de handen van de mensen die het gecreëerd hebben, beschermt. We eisen een economie die wordt gebaseerd op de opdracht van Jezus om ‘mijn schapen te voeden!’

3. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat door het Levende Woord te regeren. We eisen dat het Levende Woord elk misbruik van de energiesituatie, inclusief de zaak van de planetaire opwarming zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op door elk misbruik van het WOORD bloot te leggen door waarnemingen van tekorten en paniek te creëren die de prijzen opdrijft en de machtselite toestaat om daarvan te profiteren. We eisen een energiebeleid dat wordt gebaseerd op de Christusnorm die niet toelaat dat de machtselite de economische groei bepaald door de energievoorraad te beperken.

4. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat door het Levende Woord te regeren. We eisen dat het Levende Woord alle onderdrukking van of alle verzet tegen de energietechnologie zal blootleggen. We eisen de Christuszege op door elk misbruik van het WOORD bloot te leggen door te proberen de machtselite het monopolie op nieuwe technologie te geven. We eisen een energievoorraad die wordt gebaseerd op de Christusnorm, zodat de technologie van vrije energie alle energiemonopolies omver zal werpen.

5. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat door het Levende Woord te regeren. We eisen dat het Levende Woord elk misbruik van de informatietechnologie om de Amerikaanse bevolking te bespioneren en te beheersen, zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op door elk misbruik van het WOORD bloot te leggen in de regeringsinstanties of grote handelsmaatschappijen die de technologie gebruiken om democratische rechten te schenden en de communicatie te beperken, inclusief het internet. We eisen een beleid dat wordt gebaseerd op de Christusnorm die niet toelaat dat de machtselite informatie verzwijgt met het doel hun macht te behouden of uit te breiden.

6. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat door het Levende Woord te regeren. We eisen dat het Levende Woord elk misbruik van de wetenschap in Amerika zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op door elk misbruik van het WOORD dat de machtselite toestaat om de wetenschap als middel te gebruiken om het denken van dit volk te beheersen. We eisen dat het gebruik van de wetenschap wordt gebaseerd op de Christusnorm, zodat de wetenschap dient om mensen te bevrijden in plaats van hen tot slaaf te maken van de machten van het materialisme en hun ontkenning van God.

7. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat door het Levende Woord te regeren. We eisen dat het Levende Woord elke manipulatie op het gebied van de nationale verdediging zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op door elk misbruik van het WOORD dat de internationale machtselite toestaat om het Amerikaanse verdedigingsbeleid en de buitenlandse politiek te beheersen, bloot te leggen.

8. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat door het Levende Woord te regeren. We eisen dat het Levende Woord elke manipulatie op het gebied van de buitenlandse politiek zal blootleggen en oordelen. We eisen de Christuszege op door elk misbruik van het WOORD bloot te leggen dat de machtselite toelaat om de buitenlandse politiek van Amerika te sturen. We eisen een buitenlandse politiek die wordt gebaseerd op de Christusnorm en tot doel heeft om liever ware vrijheid te creëren dan de zaak van de machtselite te dienen.

9. Saint Germain, maak alle Amerikanen bewust van het feit dat een maatschappij enkel vrij kan blijven, als het de LOGOS toelaat door het Levende Woord te regeren. We eisen dat het Levende Woord de nationale misleiding dat Amerika een welwillende macht is op de wereld en niet beheerst kan worden door een machtselite, bloot zal leggen en oordelen. We eisen de Christuszege op door elk misbruik van het WOORD bloot te leggen dat de machtselite toelaat om verborgen te blijven voor het Amerikaanse volk. We eisen een nationale bewustwording, zodat het Amerikaanse volk een regering zal eisen die bij voorkeur ván het volk is, door het volk en voor het volk – in plaats van ván de elite, door de elite en voor de elite.

Saint Germain, herstel de ware democratie in Amerika
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, roep ik het eerherstel van het Levende Woord op in alle aspecten van het democratische proces in Amerika. Ik roep de bewustwording op van de mensen van het feit dat de ENIGE manier voor Amerika om een echte democratie te worden is door het dualistische denken te ontstijgen. Tenzij ze de LOGOS en het WOORD in ere herstellen als de hoogste autoriteit, hun democratie beheerst zal worden door de machtselite die de beide politieke partijen bezit. Ik roep een kritieke massa Amerikanen op om bewust te worden van de noodzaak om hervormingen te eisen die het politieke systeem zullen openen voor alternatieve partijen die beter de wil van de mensen kunnen weerspiegelen dan de wil van de machtselite.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak als je wilt, op.

1. O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam;
Jij kwam op aarde in naam van Christus zelf.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in elk mens te verheffen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning,
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg,
die de nieuwe dageraad brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig zal heersen
en de grootste droom van de hemel wordt vervuld.

4. O Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Maria in de buurt.
Van jullie Boven, naar ons beneden
zullen wij een constante stroom in stand houden.

5. Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wekken.

6. Michaël houdt voor ieder zichtbaar,
de banier van de Christuszege omhoog.
Alle duisternis wordt door licht vervangen
nu de hele kosmos zo helder straalt.

7. O Saint Germain, wij houden de vlam van vrijheid
brandend in jouw naam,
totdat wij de Gouden Eeuw zien,
een eeuw waarin al het leven vrij is.

 

Dat allen de Levende Christus in zichzelf mogen ontdekken
Vader, de tijd is gekomen; verheerlijk jouw Zoon opdat de Levende Christus jou kan verheerlijken – door alle mensen. Omdat jij de Levende Christus de macht hebt gegeven over elk lichaam opdat hij het eeuwige leven zou geven aan even zovelen als jij hem gegeven heeft. En dit is het eeuwige leven opdat zij jou, de enige echte God zouden mogen kennen, en de Levende Christus die jij gezonden hebt.

Ik heb jouw naam geopenbaard aan de mensen die jij mij op de wereld gegeven hebt: ze waren van jou, en jij hebt ze de Levende Christus gegeven; en zij hebben jouw WOORD beschermd. Nu weten ze dat alles, het geeft niet wat dat jij mij gegeven heeft, van jou is. Want ik heb hen de woorden gegeven die jij mij gegeven hebt; en zij hebben ze ontvangen, en hebben zeker geweten dat ik van jou kwam, en zij hebben geloofd dat jij mij echt gezonden hebt.

En nu ben ik niet meer op de wereld, maar dezen zijn op de wereld en ik kom bij jou. Heilige vader, bescherm door de LOGOS hen die de Levende Christus in zichzelf aanvaard hebben opdat ze één kunnen zijn, zoals wij één zijn.

En nu kom ik bij jou; en deze dingen spreek ik de wereld in; zodat degenen die oren hebben om te horen de Levende Christus zouden kunnen ontdekken en mijn vreugde in zichzelf waarmaken. Ik heb hen jouw WOORD gegeven; en de wereld heeft degenen gehaat die de Levende Christus vertegenwoordigen, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik bid niet dat jij ze van de aarde wegneemt, maar dat jij ze tegen het kwaad beschermt. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben.

Heilig hen door jouw waarheid, jouw WOORD is de waarheid. Zoals jij de Levende Christus naar de wereld hebt gezonden, zo stuur ik ze ook de wereld in opdat ze ook de Levende Christus kunnen zijn. En vanwege hen heilig ik mezelf, zodat zij ook geheiligd kunnen worden door de waarheid.

Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die me door het Levende Woord zullen geloven. Dat ze allen één mogen zijn; zoals jij, Vader, in mij bent, en ik in jou dat zij ook één in ons mogen zijn, zodat de wereld kan geloven dat jij het WOORD gezonden hebt om alle mensen te helpen de LOGOS in zichzelf te ontdekken. En de glorie die jij de Levende Christus geeft, heb ik hen gegeven; dat zij één mogen zijn, zoals wij één zijn. De Levende Christus in hen, en jij in mij dat ze volmaakt tot één gesmeed mogen worden; en dat de wereld mag weten dat jij de Levende Christus hebt gezonden, en van alle mensen houdt, zoals jij van mij houdt.

O rechtvaardige Vader, de wereld kent jou niet, maar ik ken jou en zij weten dat jij de Levende Christus in alle harten gezonden hebt. En ik heb hen jouw naam bekend gemaakt, en zal het verklaren: dat de liefde waarmee jij de Levende Christus hebt lief gehad, ook in hen mag zijn en ik in hen, terwijl zij de Christusvlam in zichzelf aanvaarden en zo de Levende Christus worden die het WOORD door hen heen laten stromen en heerschappij nemen over de aarde.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Amerikanen los snijden van de duistere krachten en duistere energie.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Amerikanen los snijden van de leugens van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Amerikanen los snijden van de spirituele slavernij onder de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Engelen van de Blauwe Vlam alle Amerikanen los snijden van de materiële slavernij onder de machtselite.

Ik kies ervoor om één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de machtselite in Amerika bindt.

Amerika is van de Heer en de volheid van het WOORD (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn Engelen van de Blauwe Vlam alle Amerikanen hullen in een ondoordringbaar schild van Blauwvlammende energie. Ik bevestig dat we verzegeld worden tegen alle giftige energie die naar ons gezonden wordt door de krachten op deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons bindt, het menselijke ego, zodat wanneer de prins van deze wereld komt, hij niets bij ons vindt. Ik geef het antizelf van Amerika op en aanvaard dat het verteerd wordt door de Violette Vlam en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria. Ik aanvaard dat Amerika’s antizelf vervangen wordt door haar Christuszelf, nu en voor altijd. Door de kracht van de Christusvlam in mij, bevestig ik dat het Levende Woord in ere hersteld wordt als de hoogste autoriteit in alle aspecten van de Amerikaanse maatschappij. Het WOORD wordt geopenbaard door de Vrijheidsvlam die door mijn IK BEN Aanwezigheid en de aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, Aartsengel Michaël, Moeder Maria, De Godin van Vrijheid en Saint Germain werkt. Amen.