WIN31: Het Wekken van de Goddelijke Moeder in het Midden-Oosten

Een krachtige invocatie om een fundamentele omslag in het bewustzijn in het Midden-Oosten op te roepen

 

In naam van de Kosmische Christus, roep ik de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder aan en ik wijd deze rozenkrans aan het wekken van de Goddelijke Moeder in het Midden-Oosten… (doe specifieke aanroepen.)

Ik roep licht in het Midden-Oosten op
LAAT ER LICHT IN HET MIDDEN-OOSTEN ZIJN! (3x of 9x)

De Levende Aanwezigheid van Abraham, de Opgevaren Master MORE verklaart:
Laat er licht in het Midden-Oosten zijn en laat het de Nieuwe Dag van het Christuslicht zijn dat steeds helderder brandt tot niemand de uitstraling van de Shekinah Glory kan ontgaan, de bliksem van de terugkeer van Christus, die als bliksem van het Oosten naar het Westen straalt.

Laat er licht in het Midden-Oosten zijn en laat het het pulserende licht van de Zoon van God zijn die het kloppen van het fysieke hart in de borst van elke man, vrouw en kind bestuurt tot zij het besef wekken dat het Christuslicht niet buiten, maar vanuit het koninkrijk van God dat in hen is, straalt.

Laat er licht in het Midden-Oosten zijn en laat het als de Ster van Bethlehem zijn die een wedergeboorte van het Christuskind in elk hart signaleert dat bereid is ruimte te geven aan de geboorte van de Levende Christus.

Laat er licht in het Midden-Oosten zijn en laat het het licht zijn dat de sluier van duisternis verjaagt die het voor mensen moeilijk maakt te onderscheiden wat echt is en wat onecht is. Laat de rijzende ster van het Christuslicht de kans aan allen bieden te zien wat echt en onecht is.

Laat er licht in het Midden-Oosten zijn en laat het het licht van het Christusoordeel zijn dat de schapen van de geiten scheidt, hen scheidt die bereid zijn scherp waar te nemen van hen die niet willen waarnemen, want zij verkiezen in het bewustzijn van de dood te blijven.

Laat er licht in het Midden-Oosten zijn en laat het het Licht van het Leven zijn dat echt allen in staat stelt om geestelijk herboren te worden, om uit water en uit Geest geboren te worden. En laat het licht hen oordelen die geestelijk dood verkiezen te blijven opdat hun kansen eindigen en opdat zij niet meer op deze planeet zullen incarneren en het mogelijk maakt dat de aarde Moeder opstaat, de boeien van het doodsbewustzijn van zich afwerpt en overal nieuw leven tevoorschijn brengt.

Wij die ons erkennen als de zaden van Abraham, wij die onze verantwoordelijkheid om de Christus op aarde te zijn, nemen en zo bekrachtigen wij het Levende Woord van God:

ER ZIJ LICHT IN HET MIDDEN-OOSTEN! (3x of 9x)

 

De overeenkomst in de hemel
1. IK BEN de ENE, IK BEN Alpha en Omega, het begin en het einde. Ik zal hen die dorstig zijn royaal geven uit de fontein van het water des levens.

Refrein 1 (na elk couplet herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
Ik roep de zaden van Abraham op
de innerlijke roeping te wekken
het koninkrijk Gods op aarde te manifesteren.

Ik zeg met Master MORE:
“Genoeg is genoeg“.
Ik eis vrede in het Midden-Oosten,
want de dagen van strijd zijn voorbij.

2. Master MORE, ik erken dat de opgevaren meesters die het lot van het Midden-Oosten regeren, hebben gezegd: “Genoeg is genoeg!“

3. Master MORE, ik erken dat een cyclus ten einde is gekomen en zo hebben zij die de Goddelijke Moeder in de mensen van het Midden-Oosten hebben onderworpen, hun kans verloren om hun misbruik van macht te overwinnen.

4. Master MORE, ik erken dat zij die de mensen van God eonen lang tot slaaf hebben gemaakt nu de dispensatie hebben verloren die hen toestond op deze planeet geïncarneerd te zijn.

5. Master MORE, ik erken dat er overeenstemming in de Hemel is dat deze levensvormen niet naar deze planeet zullen terugkomen na dit leven.

6. Master MORE, ik erken dat deze gevallen levensvormen sneller uit hun lichaam kunnen worden gehaald als de spirituele mensen de overeenkomst hier op aarde bekrachtigen, hun oordeel oproepen en een voldoende niveau van Christusschap manifesteren.

7. Master MORE, ik erken dat jij, omdat je als Abraham geïncarneerd was, de spirituele vader van de mensen van God in het Midden-Oosten en de wereld bent, en jouw nakomelingen zijn als het zand van de kust: ontelbaar.

8. Master MORE, ik erken dat je het recht hebt jouw spirituele nakomelingen op te roepen op te staan om te erkennen wie wij zijn, onze roep te erkennen jouw handen en voeten te zijn en zo de posities van de blinde leiders over te nemen.

 

De overeenkomst op aarde
1. Lord Lanto, ik erken en aanvaard dat ik één van de zaden van Abraham ben en ook veel van mijn spirituele broeders en zusters over de hele wereld dat zijn.

Refrein 2 (na elk couplet herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
Ik roep de zaden van Abraham op
hun verantwoordelijkheid op te pakken
om heerschappij over de aarde te nemen.

Ik zeg met Master MORE:
“Genoeg is genoeg“,
want de tijd van de machtselite
in het Midden-Oosten is voorbij.

2. IK BEN de ENE, die vele vormen wordt die bestemd zijn om terug te keren naar de Ene in de kosmische dans tussen de Goddelijke Minnaar en de Geliefde.

3. Lord Lanto, ik erken dat wij de zaden van Abraham zijn, wanneer wij aanvaarden dat God ons het recht en de verantwoordelijkheid heeft gegeven om heerschappij over de aarde te hebben.

4. Lord Lanto, ik erken dat wij die de zaden van Abraham zijn, degenen zijn die moeten beslissen wat wij op aarde zullen accepteren en wat wij niet zullen accepteren.

5. Lord Lanto, ik erken dat God de aarde niet aan de gevallen wezens heeft gegeven die de blinde leiders zijn. WIJ hebben de aarde aan hen gegeven, omdat wij niet bereid zijn geweest onze verantwoordelijkheid op te pakken om heerschappij te hebben.

6. Lord Lanto, ik erken mijn ware identiteit als spirituele nakomeling van Abraham en ik aanvaard mijn verantwoordelijkheid om heerschappij over de aarde te hebben.

7. Lord Lanto, ik gebruik mijn door God gegeven gezag om alle andere nakomelingen van Abraham op te roepen wakker te worden voor wie wij zijn en het potentieel te wekken dat onze verenigde stemmen en beslissingen de Opgevaren Schare het gezag geeft om het kwaad van deze aarde te verwijderen.

8. Lord Lanto, ik bevestig dat ik bijvoorbeeld genoeg van de oorlogvoering, het conflict en het geschil in het Midden-Oosten heb en ik EIS VERANDERING. Ik verzoek ook mijn spirituele broeders en zusters dezelfde verklaring af te leggen, zodat er overeenstemming op aarde zal zijn om de overeenstemming in de Hemel te weerspiegelen.

 

Het ontwaken voor de ware God van liefde
1. Johannes de Geliefde, wij die de zaden van Abraham zijn, roepen alle mensen in het Midden-Oosten op de kennis te wekken dat Jezus ware liefde voor de ware God kwam aantonen die alle gesneden beelden te boven gaat.

Refrein 3 (na elk couplet herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
Ik verzoek de zaden van Abraham
de boeien van het valse beeld
van een geheel mannelijke god af te werpen.

Ik zeg met Master MORE:
“Genoeg is genoeg“,
laat de ware God van Abraham
in het hart van alle mensen bekend zijn.

2. Johannes de Geliefde, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op de kennis te wekken dat Jezus ons kwam tonen dat de ware God een God van liefde is en in niets lijkt op de god uit het Oude Testament van de vervormde macht.

3. IK BEN de ENE, manifest als de drie-eenheid van Alpha en Omega, die perfect op creatieve spanning wordt gehouden door de enig geschapen Zoon, de Logos van de Christusgeest.

4. Johannes de Geliefde, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op de kennis te wekken dat Jezus ons kwam tonen dat de macht van God altijd door de liefde van God in evenwicht wordt gebracht. En zo heeft de ware God zowel een mannelijke als vrouwelijke uitdrukkingsvorm, wat betekent dat het monotheïstische beeld van een geheel mannelijke god volledig fout is.

5. Johannes de Geliefde, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op de kennis te wekken dat Jezus ons kwam aantonen dat wanneer macht niet door liefde in evenwicht wordt gebracht, je misbruik van macht zult krijgen, zoals wij de hele geschiedenis van het Midden-Oosten door zien.

6. Johannes de Geliefde, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op de kennis te wekken dat Jezus ons kwam tonen dat wanneer macht zonder liefde wordt uitgeoefend, je een machtselite zult krijgen die gelooft dat zij de uitverkoren mensen van God zijn en het recht hebben te doen wat zij willen, zelfs als het de Wet van Liefde overtreedt.

7. Johannes de Geliefde, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op de kennis te wekken dat Jezus ons kwam tonen dat wanneer het mannelijke aspect uit zijn evenwicht gebracht wordt door een onderdrukking van het vrouwelijke aspect, je mensen zult krijgen die geloven dat de doelen de middelen kunnen heiligen en deze houding is het zaad van alle menselijke conflicten en wreedheden.

8. Johannes de Geliefde, ik vraag degenen die de zaden van Abraham zijn te ontwaken om het valse beeld te zien van de ‘almachtige’ mannelijke god en de behoefte om de mannelijke en vrouwelijke aspecten van God in ons en in onze maatschappijen in evenwicht te brengen.

 

Het herstel van eerbied voor het leven
1. Serapis Bey, wij die de zaden van Abraham zijn, roepen alle mensen in het Midden-Oosten op te ontwaken tot de kennis dat alle minachting voor het leven ontstaat door gebrek aan evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van God.

Refrein 4 (na elk couplet herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
Ik roep de zaden van Abraham op
hun ware identiteit als uitdrukking
van het Goddelijke Vrouwelijke te wekken.

Ik zeg met Master MORE:
“Genoeg is genoeg“,
wij roepen de bereidheid op
voorbij aardse verschillen lief te hebben.

2. Serapis Bey, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op tot de kennis te ontwaken dat slechts ware liefde voor God de Vader tot onbuigzame eerbied voor de vrije wil leidt en tot het goddelijke recht van andere mensen om van ons te verschillen.

3. Serapis Bey, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op tot de kennis te ontwaken dat slechts de ware liefde tot God de Moeder tot het vertrouwen leidt dat de Goddelijke Moeder elk van haar kinderen, ongeacht hun uiterlijke verschillen, zal koesteren.

4. IK BEN de ENE, de creatieve bron, die zich uitdrukt als de eeuwige stroom om dat te worden wat de Rivier van Leven vormt en al wat IS onder de hoede van de Heilige Geest neemt.

5. Serapis Bey, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op te ontwaken uit de haat voor de Moeder die ons laat denken dat wij het recht hebben Gods Wet met voeten te treden en te proberen andere mensen te overheersen of te doden.

6. Serapis Bey, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op te ontwaken uit de valse overtuiging dat er slechts één ware godsdienst is en dat de mensen met een andere godsdienst een bedreiging voor Gods plan zijn – omdat groei door de vrije wil inderdaad Gods plan is.

7. Serapis Bey, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op te ontwaken uit de haat voor de Moeder die het gerechtvaardigd laat lijken mensen in Gods naam te doden.

8. Serapis Bey, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op te ontwaken uit de illusie van de antichrist dat wij het recht hebben om of andere mensen moeten oordelen, gebaseerd op een door mensen vastgestelde norm in plaats van op de zuivere liefde van het Christusbewustzijn.

 

Transcendentie van het verleden
1. Moeder Maria, wij die de zaden van Abraham zijn, roepen alle mensen in het Midden-Oosten op uit de illusie te ontwaken dat gevoelens van woede, haat of de zucht naar wraak ooit in de ogen van de Vader-Moeder God gerechtvaardigd kunnen worden.

Refrein 5 (na elk couplet herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
Ik roep de zaden van Abraham op
het besef te wekken dat slechts vergevingsgezindheid
ons van het verleden bevrijdt.

Ik zeg met Master MORE:
“Genoeg is genoeg“,
zij die haat voor de Moeder voelen,
zullen hun projecties naar hen terug zien keren.

2. Moeder Maria, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat God ons niet tot de instrumenten van wraak of straf heeft benoemd. Daardoor kunnen de zonden van het verleden NOOIT worden schoon gewassen door meer bloed te verspillen.

3. Moeder Maria, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat God een volledig onpersoonlijke wet heeft opgezet die ervoor zorgt dat alle mensen zullen oogsten wat zij hebben gezaaid.

4. Moeder Maria, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat de tweede wet van de thermodynamica alles zal neerhalen wat gebouwd is op het zand van het bewustzijn van de antichrist.

5. IK BEN de ENE, die zich uitdrukt als van zichzelf gewaar zijnde wezens met de kans alles te worden wat IK BEN door het proces om bewust te verkiezen méér te zijn.

6. Moeder Maria, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat wanneer wij denken dat wij ons in de werking van Gods wet moeten mengen, wij ons slechts binden aan de voortdurende dualistische strijd.

7. Moeder Maria, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat constante groei, constante zelf-transcendentie, een vereiste van de Wet van Vrije Wil is.

8. Moeder Maria, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich bewust te worden van de waarheid dat tenzij wij bereid zijn ons leven te verliezen – met inbegrip van onze gehechtheid aan het verleden – om Christus in constante zelf-transcendentie van de Rivier van Leven te volgen, wij inderdaad alles zullen verliezen wat wij denken te bezitten.

 

De wil om het leven te kiezen
1. Geliefde Jezus, wij die de zaden van Abraham zijn bekrachtigen het Christusoordeel over alle mensen in het Midden-Oosten die zo aan het verleden gehecht zijn dat zij jou niet zullen volgen en de doden hun doden laten begraven.

Refrein 6 (na elk couplet herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
Ik roep de zaden van Abraham op
zich ervan bewust te worden dat de waarheid
slechts in het Levende Woord wordt gevonden.

Ik zeg met Master MORE:
“Genoeg is genoeg“,
zij die het Levende Woord ontkennen,
hebben hun tijd in het Midden-Oosten gehad.

2. Geliefde Jezus, wij bekrachtigen het Christusoordeel over alle mensen in het Midden-Oosten die vasthouden aan de ethiek van het Oude Testament van oog om oog, zij die jouw oproep niet zullen volgen om de andere wang toe te keren.

3. Geliefde Jezus, wij bekrachtigen het Christusoordeel over alle mensen in het Midden-Oosten die vasthouden aan het idee dat sommige mensen door God worden uitverkoren, beter zijn dan anderen en daardoor boven de wetten van de ware God van Liefde staan.

4. Geliefde Jezus, wij bekrachtigen het Christusoordeel over alle mensen in het Midden-Oosten die zich als de blinde leiders gevestigd hebben die het concept godsdienst verdraaid hebben en het in een politiek hulpmiddel veranderd hebben om het volk in hun macht te houden.

5. Geliefde Jezus, wij bekrachtigen het Christusoordeel over alle mensen in het Midden-Oosten die zich als blinde leiders gevestigd hebben door de bestaande geschriften te verdraaien en niet bereid te zijn het Levende Woord te horen.

6. IK BEN de ENE, het zelf dat alle leven omvat en naarmate de van zichzelf gewaar zijnde verlengstukken van mij méér worden, word ik MEER.

7. Geliefde Jezus, wij bekrachtigen het Christusoordeel over alle mensen in het Midden-Oosten die de blinde leiders zijn en die het Woord van God zonder uitwerking hebben gemaakt door hun traditie. Ik bekrachtig ook jouw oordeel over hen die zich tot blinde aanhangers van tradities hebben gemaakt en die hun verantwoordelijkheid niet zullen nemen door het verleden te transcenderen.

8. Geliefde Jezus, wij bekrachtigen het Christusoordeel over de 10.000 levensvormen op deze planeet aan wie jij de kans hebt geboden hun misbruik van macht te overwinnen, een kans die jij nu hebt ingetrokken. Wij erkennen dat naarmate wij ons Christusschap verhogen, zij van de aarde zullen worden weggehaald.

 

De wil om te transcenderen en vrij te zijn
1. Geliefde Saint Germain, wij die de zaden van Abraham zijn, roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat de Ene ware God een Levende God is die ons heeft gecreëerd, zodat God méér kan worden door onze zelf-transcendentie.

Refrein 7 (na elk couplet herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
Ik roep de zaden van Abraham op te stoppen
met het aanbidden van een dode god
en met de Rivier van Leven mee te stromen.

Ik zeg met Master MORE:
“Genoeg is genoeg“,
zij die vasthouden aan gesneden beelden
worden veroordeeld door hun Woord.

2. Geliefde Saint Germain, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat wanneer wij vasthouden aan om het even wat op aarde, wij een dode god vóór de Levende God hebben gezet.

3. Geliefde Saint Germain, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat wanneer wij ons aan het verleden of aan tradities vasthouden, wij een gesneden beeld aanbidden.

4. Geliefde Saint Germain, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat wanneer wij ons aan het verleden vasthouden, wij de Wet van het Leven, de tweede wet van de thermodynamica overtreden en wij meer problemen zullen creëren dan wij kunnen oplossen.

5. Geliefde Saint Germain, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat de problemen in het Midden-Oosten enkel slechter zullen worden tot een voldoende aantal mensen bereid wordt de Christus in hen geboren te laten worden.

6. Geliefde Saint Germain, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat het gebrek aan uiterlijke vrijheden in het Midden-Oosten een weerspiegeling is van het gebrek aan innerlijke vrijheid.

7. IK BEN de ENE, en elk wezen dat uit mijn Wezen voortkwam, kan alles worden wat IK BEN door het gevoel van het zelf in de kosmische dans te transcenderen, waardoor de Geliefde de Goddelijke Minnaar wordt die van al het leven houdt.

8. Geliefde Saint Germain, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat het Midden-Oosten, tenzij een kritieke massa mensen bereid wordt te kijken naar de oude spirituele kaders en ze te transcenderen, zal vervallen tot armoede, oorlog en chaos.

 

De integratie van mannelijk met vrouwelijk
1. Geliefde Alpha en Omega, wij die de zaden van Abraham zijn roep alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat de huidige problemen worden veroorzaakt door verdraaiing van de macht van Vader en onderdrukking van de liefde van Moeder.

Refrein 8 (na elk couplet herhalen):

IK BEN een Spiritueel Wezen.
Ik roep de zaden van Abraham op
wakker te worden en te beseffen dat de ware God
zowel mannelijke als vrouwelijke uitdrukkingsvormen heeft.

Ik zeg met Master MORE:
“Genoeg is genoeg“,
zij die ontkennen dat wij het Goddelijke Vrouwelijke zijn,
worden geoordeeld door hun eigen haat voor de Moeder.

2. Geliefde Alpha en Omega, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat de ENIGE mogelijke manier om wijdverspreide chaos te vermijden is door integratie van de mannelijke en vrouwelijke elementen in alle mensen en in de maatschappij.

3. Geliefde Alpha en Omega, wij roepen alle mensen in het Midden-Oosten op zich ervan bewust te worden dat het een absolute noodzaak is vrouwen te bevrijden van de huidige onderdrukking en vervolgens de mannelijke en vrouwelijke elementen in zowel individuen als de maatschappij in evenwicht te brengen.

4. Geliefde Alpha en Omega, wij bevestigen jullie oordeel over hen die hun eigen haat voor de Moeder niet willen loslaten die op het beeld van de boze, oordelende, mannelijke god van het Oude Testament wordt gebaseerd. Wij roepen mensen op zich ervan bewust te worden dat alle woede, woede tegen de ware God van Liefde is.

5. Geliefde Alpha en Omega, wij bevestigen jullie oordeel over hen die het valse beeld niet willen loslaten dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de val en daardoor het verdienen om thuis en in de maatschappij te worden onderdrukt.

6. Geliefde Alpha en Omega, wij bevestigen jullie oordeel over hen die een mannelijk lichaam hebben die geen verantwoordelijkheid voor hun eigen keuzes in het verleden willen nemen en erkennen dat iedereen vanwege zijn of haar eigen besluiten viel.

7. Geliefde Alpha en Omega, wij bevestigen jullie oordeel over hen die een vrouwelijk lichaam hebben die geen verantwoordelijkheid voor hun toekomst willen nemen en geen evenwichtige macht thuis en in de maatschappij tot uitdrukking brengen.

8. IK BEN de ENE, de Alpha en Omega, het begin en het einde, die is, die was en die komen zal, de Almachtige. En IK ZAL ZIJN DIE IK ZAL ZIJN, want hoewel IK de ENE ben, ben ik eeuwig MEER.

 

God is Vader en Moeder

God is Vader, God is Moeder,
nooit de één zonder de ander.

Jullie evenwichtige vereniging is onze bron.
Jullie Liefde houdt ons op koers.
Jullie bieden ons het overvloedige leven aan
om ons van elk gevoel van strijd te bevrijden.
Wij werpen ons in de stroom
en ontwaken uit deze slechte droom.
Wij zien dat het leven werkelijk één is
en dat onze zege daardoor is behaald.
We zijn naar onze God teruggekeerd
over het pad dat de heiligen hebben begaan.
Wij vormen Gods lichaam op aarde
en geven onze planeet haar wedergeboorte
in een Gouden Eeuw van Liefde
met overvloedige zegeningen van Boven.
Wij bevrijden alle mensen, zodat zij kunnen begrijpen
dat het waar is dat alles één is
en in die eenheid zullen wij
tot in eeuwigheid heel zijn.
Dan is de aarde waarlijk geheeld;
al het leven in Gods volmaaktheid verzegeld.

God is Vader, God is Moeder,
wij zien God in elkaar.

Geliefde Aartsengel Michaël, Jophiël, Chamuël, Gabriël, Raphaël, Uriël, Zadkiël, Uzziël en Uniël, wek de spirituele mensen in het Midden-Oosten en daarna alle mensen tot het besef en de aanvaarding dat zij de Goddelijke Moeder in het Midden-Oosten zijn. Wek hen uit de illusie dat iemand van buitenaf zal komen en alles in orde zal maken. Maak hen bewust van de werkelijkheid dat God inderdaad een Gouden Eeuw in het Midden-Oosten en de wereld zal manifesteren, maar enkel wanneer wij aanvaarden dat God dit slechts door ons kan doen.

Zo zijn wij hier om het verticale eenzijn van iedereen te vestigen, die eenzijn met zijn of haar Hogere Wezen bereikt. En dan vestigen wij het horizontale eenzijn van de spirituele mensen die eenzijn met elkaar bereiken voorbijgaand aan alle aardse verschillen. Uit dit eenzijn wordt de Christus geboren, die zal oordelen over hen die niet bereid zijn het doodsbewustzijn achter te laten en daardoor zal hen niet meer toegestaan worden op aarde te incarneren. En aangezien de aarde lichter wordt gemaakt, ZAL de Goddelijke Moeder de Gouden Eeuw in het Midden-Oosten en op aarde manifesteren.

Aldus, zeggen wij: WIJ ZIJN DE ENE, ZO BOVEN ZO BENEDEN! (3x, 9x of meer)

OM MANI PADME HUM (9x, 33x of 144x)

De aarde wordt geheeld, de aarde wordt verzegeld, Gods eigen visie wordt geopenbaard. (9x, 33x of 144x)

 

Verzegeling
In naam van Alpha en Omega, aanvaard ik dat de spirituele mensen van het Midden-Oosten de perfecte visie op hun dienstbaarheid aan het leven hebben, hen door hun Hogere Zelf gegeven. Uit naam van alle mensen in het Midden-Oosten accepteer ik de enkelvoudige visie van Christus die de balken in onze eigen ogen blootlegt, zodat wij alle dualistische illusies kunnen zien en bewust opgeven. Ik aanvaard dat de mensen uit het Midden-Oosten worden gewekt om het verschil tussen de werkelijkheid van Christus en de onechtheid van de dualistische illusies te zien die uit de geest van de antichrist ontstaan.

Door mijn onvoorwaardelijke overgave aan het eenzijn met mijn hogere Wezen zie ik dat niets op deze wereld macht over mijn Geest heeft en daardoor aanvaard ik geen onvolmaakte voorwaarden als permanent of zelfs uiteindelijk echt. Aldus word ik transparant voor de illusies en de energie van deze wereld. Mijn oog is eenpuntig en daardoor vindt de prins van deze wereld niets bij mij. Aangezien ik alle onzuiverheden in mijn wezen opgeef, weet ik dat het volmaakte concept voor het Midden-Oosten moeiteloos gemanifesteerd wordt en ik aanvaard dat het Midden-Oosten in Gods perfecte visie wordt verzegeld.

Ik weet dat datgene wat onecht is, niet kan beïnvloeden wat echt is. Ik aanvaard dat IK echt BEN en dat slechts het volmaakte concept voor mijn leven echt is. Ik aanvaard dat God mij geschapen heeft en zag dat ‘het goed was’. In de zuiverheid van deze visie blijf ik eeuwig verzegeld en aangezien IK méér BEN, is het Midden-Oosten méér en is de aarde MEER.