WIN05: Helingsinvocatie voor Rampen

Roep heling op voor de slachtoffers van allerlei soorten rampen, zodat ze verder kunnen en hun leven, samenlevingen en natie weer kunnen opbouwen.

Instructies: Deze rozenkrans is geen passief gebed waarin je God vraagt iets voor jou te doen. Deze invocatie is een actief gebed, een medescheppend gebed, waarin jij je volledig bewust bent van Gods opdracht aan alle mensen om ‘te vermenigvuldigen en heerschappij over de aarde te nemen!’ Je vermenigvuldigt jouw spirituele licht, waardoor je meer van Boven aanroept en je stuurt vervolgens dat licht weg om de heerschappij te nemen over de omstandigheden die met deze ramp te maken hebben. Jij bent de open deur, waardoor Gods licht deze wereld kan inkomen en heerschappij over deze situatie nemen.

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder, Amen.

Geliefde Aartsengel Michaël, Moeder Maria, Shiva, de Dhyani Boeddha’s en Kuan Yin. Ik draag deze rozenkrans op de bescherming en heling van alle zielen te manifesteren die getroffen zijn door… (Beschrijf de ramp of de gebeurtenis waarvoor jij heling oproept).

 

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN in ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk door ons op aarde geopenbaard. Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid jouw wil op aarde te openbaren, zoals die in de hemel wordt geopenbaard. Wij erkennen dat elke ramp, hetzij een natuurramp of een door mensen veroorzaakte ramp, het gevolg is van de bewustzijnsstaat van de mensheid en we verklaren ons bewustzijn te verhogen en alle mensen met ons te verheffen.

Wij accepteren dat jij ons dagelijks de gelegenheid geeft alles te zijn wat jij al bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft, evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij accepteren daarom de waarheid dat het universum ons teruggeeft wat wij uitzenden. Wij erkennen dat deze ramp het gevolg is van het terug spiegelen door het universum van de energie van slechtere kwaliteit die door de mensheid is uitgezonden en we beloven de neerwaartse spiraal van energie van slechtere kwaliteit te stoppen. Wij roepen de vlam van Wonderbare Vergeving op alle mensen die door deze ramp zijn getroffen, te omringen, zodat zij God, zichzelf en alle mensen kunnen vergeven voor de pijn die het gevolg is van deze ramp.

Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons leven en onze planeet. Wij beloven aan de verleidingen van het lagere zelf te ontstijgen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid nu en eeuwig op aarde geopenbaard worden. Wij bevestigen dat wij jou niet de schuld van deze ramp zullen geven en dat wij er verantwoording voor zullen nemen, waardoor wij ons bevrijden van alle negatieve gevoelens die ons er enkel toe kunnen aanzetten meer energie een slechtere kwaliteit te geven en daardoor de weg voor toekomstige rampen bereiden. Wij beloven de neerwaartse spiraal te stoppen van één ramp die tot meer rampen leidt en wij accepteren dat het nu al is geschied door jouw almacht in de hemel, die door ons als almacht op aarde heen werkt. Amen.

 

Aartsengel Michaël, neem de leiding en stop de neerwaartse spiraal van deze ramp
1. Met het gezag van de Christusvlam in mij, roep ik Aartsengel Michaël op jouw Vlammende Aanwezigheid boven deze ramp te manifesteren en volledige heerschappij over de hele situatie te nemen. Verteer alle golven van terugkerend karma die de aanleiding was tot deze gebeurtenis opdat de ramp zich niet verder verspreidt of de weg voor toekomstige rampen bereidt. Aartsengel Michaël, beteugel de karmische spiraal van deze ramp en stop het, NU, ter plaatse!

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël (na ieder couplet en de affirmatie herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer der Engelen,
Jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen zeggenschap over ons leven
en openbaren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauw-vlammende Zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid boven deze gebeurtenis en neem de volledige heerschappij over alle energie die er mee te maken heeft. Verteer alle draaikolken van negatieve energie die deze gebeurtenis teweegbracht opdat de ramp zich niet versnelt of spanning opbouwt die weer toekomstige rampen zouden kunnen veroorzaken. Aartsengel Michaël, beteugel de energiekolken van deze ramp en stop hun neerwaartse aantrekkingskracht, NU!

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

3. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid boven deze ramp en neem volledig heerschappij over alle zielen die erbij betrokken zijn. Red het leven van allen die gered kunnen worden en verteer elk potentieel voor nog meer doden, door geweld, plundering, verhongering, uitdroging of de verspreiding van ziekten. Aartsengel Michaël, beteugel en verteer de spiraal des doods voor hij meer mensen in zijn bodemloze put trekt!

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

4. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid boven deze gebeurtenis en stop de vorming van draaikolken van negatieve energie die door de angst of boosheid van mensen wordt veroorzaakt. Aartsengel Michaël, beteugel alle draaikolken voor ze mensen erin trekken, waardoor mensen zich zo overweldigd voelen dat zij als verlamd zijn. Snijd alle overlevenden los van shock en trauma’s, zodat zij vrij kunnen zijn de juiste acties te ondernemen om zichzelf en anderen te redden. Aartsengel Michaël, beteugel de spiraal van deze gebeurtenis opdat hij niet nog meer dood en verderf veroorzaakt.

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

5. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid bij alle mensen die niet rechtstreeks door deze ramp getroffen worden. Snijd hen los van alle spirituele blindheid of onverschilligheid, zodat zij hun verantwoording niet negeren om actie te ondernemen in deze situatie. Aartsengel Michaël, snijd de mensen los opdat ze het Christusonderscheid krijgen hun karmische verantwoordelijkheden te kennen of hun spirituele potentieel om actie te ondernemen. Aartsengel Michaël, maak alle mensen bewust van hun verantwoordelijkheid om hun broeders’ hoeder te zijn.

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

6. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid boven alle mensen in regeringen en internationale hulporganisaties die verantwoordelijk zijn voor de redding, het herstel en de opbouwplannen. Bescherm hen tegen alle negatieve energie die hen uitgeput of overmand kunnen laten voelen. Bevrijd hen van elke blindheid opdat ze de volmaakte visie kunnen krijgen hoe ze de hele operatie moeten plannen en precies weten welke hulp er waar en wanneer gezonden moet worden.

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

7. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid boven allen die bij de reddingspogingen en medische inspanningen betrokken zijn. Bescherm hen tegen alle negatieve energie die hen uitgeput of overmand kunnen laten voelen. Verlicht hen opdat zij het volmaakte inzicht krijgen hoe ze optimaal gebruik van hun deskundigheid en voorraden kunnen maken. Geef hen het Christusonderscheid om doorslaggevende beslissingen te nemen die het grootste aantal levens zullen redden.

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

8. Aartsengel Michaël, zend miljarden engelen om wegen van licht vrij te maken die energiebanen voor benodigdheden zullen scheppen om degenen te bereiken die hulp nodig hebben. Ruim alle verwarring of stagnatie uit de weg op kritieke transportcentra opdat benodigdheden niet worden opgehouden. Snijd degenen los en verlicht de mensen die in een positie zijn om de hulpstroom in goede banen te leiden en degenen te bereiken die hulp nodig hebben. Bind en verteer alle duistere krachten die door mensen heen werken om de hulpstroom stop te zetten, het voor een ander doel aan te wenden of belangrijke voorraden te stelen voor egoïstische doeleinden.

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

9. Aartsengel Michaël, zend miljarden engelen om de wegen van licht vrij te maken die een snelle en verlichte wederopbouw tot stand zullen brengen. Snijd de mensen los van het zich verlamd of overweldigd voelen opdat zij snel aan de slag kunnen gaan met het heropbouwen van hun leven en maatschappij. Geef mensen de volmaakte Christusvisie van hoe ze de wederopbouw moeten aanpakken en hoe ze toekomstige rampen kunnen voorkomen. Snijd alle mensen los van de spirituele blindheid die hen verhindert de spirituele les te leren dat alle rampen door het bewustzijn van de mensheid worden veroorzaakt en dat de enige zekere manier om rampen in de toekomst te vermijden, het verhogen van ons bewustzijn is.

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

 

Help de mensen voor het Leven te kiezen!
Geliefde Aartsengel Michaël, red alle overlevenden voordat zij omkomen! (3x)

Aartsengel Michaël, red alle overlevenden van het doodsbewustzijn dat er de oorzaak van is dat zij zich als sterfelijke menselijke wezens beschouwen die van hun God zijn gescheiden.

Geliefde Aartsengel Michaël, Gij Verdediger van het Geloof, als de mensen het beter wisten, zouden ze het beter doen en ik vraag je alle overlevenden van de leugens van de antichrist los te snijden die hun ziel hebben omgeven, zodat ze op geen enkele manier de kans kregen de ware, spirituele oorzaak van de ramp te begrijpen. Aartsengel Michaël, help hen boven het doodsbewustzijn uit te stijgen en bevrijd te worden om de waarheid van Christus te zien en het stralende wezen van God. Snijd hen los om God te zien en niet langer als mens te leven, maar als het spirituele wezen dat ze echt zijn.

Aartsengel Michaël, met het gezag van mijn vrije wil, zeg ik nu ten behoeve van al mijn broeders en zusters die door deze ramp getroffen zijn: “Wij zijn bereid ons leven te veranderen. Wij zijn bereid ons sterfelijke levensgevoel te verliezen, ons sterfelijke identiteitsgevoel dat gebaseerd wordt op de beperkingen in deze wereld en de dualiteit van het menselijke denken. Wij zijn bereid ons oog op één doel gericht te houden, zodat we verder dan de subtiele leugens van het kromme denken kunnen zien en met het Licht van Christus gevuld kunnen worden. Wij zijn bereid onze emotionele gehechtheid aan de dingen in deze wereld en de beperkingen die zo echt lijken, op te geven. Wij zijn bereid dit levensgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te krijgen en onze ware identiteit als zonen en dochters van God te accepteren.”

Daarom zeg ik nu, met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

WIJ KIEZEN VOOR HET LEVEN! (4x)

“Wij kiezen het bewustzijn van het leven, het Christusbewustzijn, en wij accepteren tot in eeuwigheid dat wij leven in het licht van Christus. Wij accepteren dat achter de verschijnselen van deze wereld de werkelijkheid van onze God is en daarom beloven wij dat wij wereldse verschijnselen nooit meer als permanent beschouwen. Wij bevestigen dat God overal is en daarom ook in ons.”

“Wij kiezen ervoor één met onze God te zijn en daarom zijn wij de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël op deze wereld.”

 

Aartsengel Michaël, neem de leiding over alle duistere krachten die in deze situatie aan het werk zijn
1. Met het gezag van de Christusvlam in mij roep ik Aartsengel Michaël op jouw Vlammende Aanwezigheid boven deze ramp te manifesteren en alle duistere krachten en duistere geesten te binden en te verteren die proberen de mensen in een negatieve spiraal gevangen te houden met de bedoeling hun spirituele licht te stelen. Bind de krachten van de dood en hel die proberen toegang tot het energieveld van de mensen te krijgen of die de negatieve emoties van mensen gebruiken om draaikolken te vormen die mensen in de diepten van wanhoop trekken. Aartsengel Michaël, bind deze duistere krachten NU!

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Michaël (na ieder couplet en de affirmatie herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer der Engelen,
Jouw Aanwezigheid is altijd bij ons.
Bescherm ons tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in ons.
Wij nemen zeggenschap over ons leven
en openbaren Gods koninkrijk op aarde.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
wij roepen jouw Blauw-vlammende Zwaard op.
Snijd ons los van de leugens van de antichrist,
opdat wij de sluier van gescheidenheid kunnen doorbreken.
Wij bevestigen ons eenzijn met God
en vormen het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle duistere krachten die mensen ertoe kunnen aanzetten misbruik van deze situatie te maken voor persoonlijk of politiek gewin. Bind de machtselite die elke ramp probeert te gebruiken om hun agenda van macht over de wereld uit te breiden of die winst uit deze ramp proberen te halen. Bind diegenen die deze gebeurtenis proberen te gebruiken om egoïstische plannen te bevorderen in plaats van God in alle mensen te dienen. Aartsengel Michaël, bind deze duistere krachten NU!

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

3. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid bij alle overlevenden en vorm een ondoordringbaar schild rondom hun energieveld. Bescherm hen tegen alle onvolmaakte energie, duistere geesten, geëxcarneerde zielen en alle krachten van de antichrist. Verlicht hen opdat zij duistere vibraties kunnen herkennen en besluiten deze te verhinderen hun wezen binnen te komen en hen in een negatieve spiraal of emotionele verlamming te slepen. Aartsengel Michaël, bescherm alle overlevenden tegen alle onvolmaakte energie en duistere geesten.

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

4. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid binnen het energieveld van alle overlevenden. Bind en verteer alle draaikolken van onvolmaakte energie die hun gedachten en emoties dreigen te overweldigen. Snijd hen los van elk contact met de planetaire draaikolken van negatieve energie. Verlicht hen opdat ze alle onvolmaakte energie in hun wezen kunnen herkennen. Help hen te zien dat deze energie geen deel van hun wezen is en dat zij de situatie alleen maar erger maken. Help de mensen ervoor te kiezen alle duistere energie los te laten. Aartsengel Michaël, verteer alle toxische vibraties in het energieveld van alle overlevenden.

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

5. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle duistere geesten, alle geëxcarneerde zielen en alle krachten van de antichrist die door shock en trauma’s toegang tot het wezen van alle overlevenden hebben gekregen en hen van binnenuit proberen in hun macht te krijgen. Verlicht de overlevenden opdat ze deze vijanden in zich kunnen herkennen. Help hen in te zien dat de duistere krachten geen deel van hun echte identiteit uitmaken en dat deze duistere krachten het herstel alleen maar bemoeilijken. Help hen ervoor te kiezen deze duistere geesten los te laten. Aartsengel Michaël, snijd alle mensen los van duistere geesten.

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

6. Aartsengel Michaël, bind en verteer het menselijke denken en het menselijke ego van alle overlevenden die een antizelf vormen dat probeert het herstel van de mensen van deze ramp te verhinderen. Verlicht hen opdat ze de leugens kunnen herkennen die hun antizelf gebruikt om hun daden, gevoelens, gedachten en identiteitsgevoel te beheersen. Help de mensen in te zien dat het antizelf geen deel van hun echte identiteit vormt en dat zij het niet nodig hebben. Help hen ervoor te kiezen hun antizelf los te laten. Aartsengel Michaël, bind het antizelf van alle mensen die vrij willen zijn.

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

7. Aartsengel Michaël, snijd alle overlevenden los van de zwaartekracht van het massabewustzijn die hen in een negatieve spiraal trekt van angst, verdriet, hopeloosheid, verlamming, wanhoop of boosheid op God, dat hen hun potentieel ontzegt de geest van Christus aan te nemen en door deze gebeurtenis te groeien. Stroop alle spirituele blindheid van de overlevenden af opdat zij kunnen zien dat er een betere manier is om op deze ramp te reageren dan de weg die de mens goed toe lijkt. Geef mensen de moed ervan los te komen en tot het gescheiden en uitverkoren volk te behoren die verder willen en hun leven weer willen opbouwen. Help hen te kiezen de Weg van Leven te volgen, de weg naar het Christusbewustzijn. Aartsengel Michaël, snijd alle mensen los die boven het massabewustzijn van deze ramp willen uitstijgen.

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

8. Aartsengel Michaël, snijd alle overlevenden los van het bewustzijn van materialisme dat hen zich gehecht laat voelen aan de dingen van deze wereld, hen het gevoel geeft dat er niets meer is om voor te leven, of dat ze hun identiteitsgevoel tegelijk met hun familie of materiële bezittingen hebben verloren. Help hen in te zien dat hun Christuspotentieel de ware sleutel tot het overvloedige leven is. Snijd hen los opdat zij kunnen kiezen eerst het koninkrijk van God te zoeken en weten dat wanneer zij het Christusbewustzijn verwerven, al het andere hen ook geschonken wordt. Aartsengel Michaël, snijd alle mensen los die boven het materialistische bewustzijn, het bewustzijn van de dood, willen uitstijgen.

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

9. Aartsengel Michaël, snijd alle mensen los van al hun gehechtheid aan hun huidige overtuigingen en alle angst dat zij, als zij hun beperkte overtuigingen opgeven, hun identiteitsgevoel zouden kunnen verliezen. Verlicht hen opdat ze door alle dualistische overtuigingen heen kunnen zien die door kerk en staat in hun geest zijn geprogrammeerd. Help hen in te zien dat zij, door het opgeven van deze dualistische overtuigingen, deze door mensen gemaakte afgoden, hun ware identiteit in Christus krijgen en boven de ramp uitstijgen. Aartsengel Michaël, snijd alle mensen los die boven het bewustzijn van de dualiteit, het bewustzijn van de dood, willen uitstijgen. Help hen voor het bewustzijn van het leven te kiezen dat hen in staat stelt aan deze ramp te ontstijgen.

Wees gegroet Michaël, Heer der Engelen – SHIVA! (3x)

 

Ik eis planeet aarde voor God op
Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, eis ik de planeet aarde voor God en voor de geascendeerde meesters op. Ik zal de krachten van de antichrist deze planeet niet laten vernietigen in hun poging te bewijzen dat God ongelijk had door ons vrije wil te geven. Ik zal hen niet toestaan zielen te vernietigen in hun hoogmoedige zoektocht naar wraak op God. Daarom gebruik ik mijn vrije wil om de waarheid van Christus te verkiezen boven de leugens van de antichrist.

Geliefde Aartsengel Michaël, zend miljarden engelen van de Blauwe Vlam om alle zielen van de leugens van de antichrist, het doodsbewustzijn en de sluier van gescheidenheid, los te snijden. Geliefde Jezus, zend jouw engelen van het oordeel naar alle zielen en help hen boven de dualiteit van het menselijke denken te staan, zodat zij vrij kunnen kiezen wie zij willen dienen. Geliefde Moeder Maria, zend jouw engelen van onvoorwaardelijke liefde om alle zielen van angst te bevrijden. Ik roep op dat alle zielen in staat gesteld zullen worden om een volledig vrije keuze te maken tussen het doodsbewustzijn en het bewustzijn van het leven. Met het gezag van de Christusvlam in mijn hart, roep ik naar de vier windstreken van de aarde:

KIES VOOR HET LEVEN! (4x)

Aartsengel Michaël, bind de zielen die de dood verkiezen en verwijder ze van de aarde, zodat zij de mensheid niet mee kunnen slepen naar hun eigen gecreëerde hel. Aartsengel Michaël, bescherm degenen die voor het leven kiezen opdat zij het Christusbewustzijn kunnen manifesteren en de open deur worden om Gods koninkrijk te manifesteren door hun leven, hun samenleving en hun natie weer op te bouwen.

Ik eis de planeet aarde voor God op en ik erken Jezus Christus, nu en eeuwig, als de spirituele Koning op aarde. Amen.

O Moeder Maria, leer alle overlevenden onvoorwaardelijke vergeving
O Moeder Maria, help alle overlevenden de fundamentele waarheid te begrijpen, accepteren en zich eigen te maken dat zij op het niveau van hun ziel, zijn wie ze denken te zijn. Help hen te begrijpen dat het universum een spiegel is die alles naar hen terugkaatst wat zij uitzenden. Daarom is hun uiterlijke situatie een weerspiegeling van hun identiteitsgevoel. Onze wereld is wat wij denken te zijn.

O Moeder Maria, help alle overlevenden te begrijpen dat wanneer zij besluiten zich bezig te houden met boosheid, schuld of een zucht naar wraak, zij zichzelf waarachtig meer pijn doen dan iemand anders. Help hen te weten dat ondanks het overweldigende trauma van deze ramp, onvolmaakte gevoelens koesteren enkel een negatieve spiraal vormt die de situatie voor alle betrokkenen verergert.

O Moeder Maria, help alle overlevenden te begrijpen dat op het niveau van hun IK BEN Aanwezigheid, zij zijn hoe God denkt dat zij zijn en dit is hun echte en permanente identiteit. Help hen in te zien en te accepteren dat hun IK BEN Aanwezigheid even zuiver en volmaakt is als de dag waarop zij als volmaakt concept in de geest van God geschapen werden. Daarom heeft niets wat zij ooit op deze wereld ervaren hebben, met inbegrip van deze ramp, de goddelijke volmaaktheid die zij werkelijk zijn, beschadigd of besmet.

O Moeder Maria, help alle overlevenden de goddelijke waarheid te accepteren dat zij op elk moment deze volmaaktheid door hun ziel en uiterlijk gewaarzijn kunnen laten schijnen. Zij hoeven slechts zichzelf en al het leven te vergeven, zodat zij alle onvolmaakte identiteiten, overtuigingen, gevoelens en manifestaties die hun ware identiteit bedekken, die een muur vormen om de lichtstraal van hun IK BEN Aanwezigheid, kunnen loslaten.

O Moeder Maria, help alle overlevenden te begrijpen dat zij, wanneer zij onvoorwaardelijk vergeven, het licht van hun IK BEN Aanwezigheid door hen heen laten schijnen en Gods volmaaktheid naar deze wereld brengen. Help hen te accepteren dat wanneer zij vergeven, hun Vader tot nu toe werkt en zij werken. Daarom zijn zij en hun Vader één!

 

Heel alle overlevenden van elk trauma
1. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, manifesteer jullie Aanwezigheid bij allen die deze ramp hebben overleefd of er die op andere manieren door zijn getroffen. Vorm de Omegapolariteit voor de Alphapolariteit van Aartsengel Michaël en Shiva opdat degenen die van alle duisternis en onvolmaakte energie zijn losgesneden, van elk trauma kunnen worden geheeld en verder kunnen gaan met hun leven.

Wees gegroet Maria, één in genade – SHIVA! (3x)

Wees gegroet Maria (na ieder couplet en elke affirmatie herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

2. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, overspoel de aarde met jullie Wondere Vlam van Troost om alle mensen van alle negatieve emoties te genezen opdat zij het gevoel van overweldigd zijn dat tot fysieke en spirituele verlamming leidt, te boven kunnen komen. Maak de mensen bewust om verder dan hun situatie van dit moment te kijken opdat zij de juiste besluiten kunnen nemen om zichzelf en hun geliefden te genezen. Zet hen ertoe aan verder te gaan opdat zij hun leven, hun familie, hun maatschappij en hun land kunnen helen. Geef hen nieuwe hoop en vastberadenheid te midden van deze crisis.

Wees gegroet Maria, één in genade – SHIVA! (3x)

3. Geliefde Moeder Maria en geliefde Kuan Yin, beziel mensen met het gevoel voor realiteit en hoop dat hen helpt verder dan de ramp van dit moment te kijken en beseffen dat er daarna iets anders komt, dat het leven doorgaat en dat er een betere toekomst kan zijn, als zij die willen omarmen en er naar toe willen werken. Zet hen ertoe aan om uit de verwoesting rondom hen op te zien en te beseffen dat de zon nog steeds boven hen schijnt en dat zij nog leven. Inspireer hen om dankbaar te zijn voor de kans die het leven hen biedt opdat zij hun toekomst kunnen benutten.

Wees gegroet Maria, één in genade – SHIVA! (3x)

4. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, wek alle overlevenden opdat ze op het punt komen dat ze accepteren dat wat er gebeurd is, niet ongedaan gemaakt kan worden, dat de klok niet teruggezet kan worden. Daarom kan hun verdriet, boosheid, schuld of pijn, hoe hevig ook, hun vroegere leven niet weer terughalen. Zet hen ertoe aan het onvermijdelijke te accepteren en door die acceptatie zich van de verlammende effecten van spijt en rouw te verlossen. Inspireer hen om niet meer naar het verleden te kijken en hun ogen op te slaan om de nieuwe dag te zien. Maak hen wakker om een glimp van hoop op een betere toekomst op te vangen in plaats van wat zij nu om zich heen zien.

Wees gegroet Maria, één in genade – SHIVA! (3x)

5. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, heel alle overlevenden van het gevoel van verlies en snijd hen los van alle gehechtheid aan hun vorige leven, vooral aan hun geliefden. Inspireer hen hun gevoel van verdriet en rouw te erkennen en te accepteren opdat zij door het juiste rouwproces heen kunnen gaan en deze emoties kunnen loslaten in plaats van ze naar het onderbewuste, van zichzelf en de aardemoeder, weg te duwen. Heel hen van elk gevoel dat zij niet kunnen verder gaan zonder hun geliefden of dat het niet de moeite waard is om verder te leven. Inspireer hen tot het besef dat er altijd mensen zijn die nog slechter af zijn dan zij, waardoor ze hun verdriet in mededogen kunnen omzetten en het vaste voornemen anderen te helpen hun samenleving weer op te bouwen.

Wees gegroet Maria, één in genade – SHIVA! (3x)

6. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, heel alle overlevenden van het subtiele schuldgevoel, omdat zij nog leven en zoveel anderen zijn omgekomen. Snijd hen vrij van elke doodswens en genees hen van de wens om te sterven, zodat zij niet alleen achter hoeven te blijven. Zet hen ertoe aan alle egocentrische gevoelens van alleen zijn te overwinnen opdat zij kunnen begrijpen dat zij leven, omdat hun ziel hen de kans wilde bieden belichaamd te blijven. Inspireer hen om de rest van hun leven als kans te benutten door te gaan en te helpen een betere plaats van de aarde te maken.

Wees gegroet Maria, één in genade – SHIVA! (3x)

7. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, heel alle overlevenden van de emotionele gehechtheid aan hun vroegere leven, speciaal hun materiële bezittingen of hun verwachtingen van hoe het leven zou moeten zijn. Inspireer hen om het gevoel van leegte te boven te komen, het gevoel dat ze hun identiteit hebben verloren of dat het leven niet meer de moeite waard is. Maak hen ervan bewust dat ze het feit moeten accepteren dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn en help hen te accepteren dat dit een kans en niet een vloek is. Zet hen ertoe aan hun vroegere verwachtingen los te laten van hoe de rest van hun leven zich had moeten ontvouwen opdat zij hun nieuwe situatie als een kans kunnen beschouwen om verder te komen dan met hun beperkingen van vroeger.

Wees gegroet Maria, één in genade – SHIVA! (3x)

8. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, heel alle overlevenden van alle onvolmaakte gevoelens of overtuigingen die uit hun religie voortkomen. Wek hen elk gevoel te overwinnen dat dit Gods straf is en dat zij deze straf wel moeten verdienen, omdat zij slechte mensen zijn. Snijd hen vrij van de val om God de schuld te geven en door een alles verterende boosheid op God overmand te worden. Inspireer hen in te zien dat het vuur van boosheid of het schuldgevoel hun oude leven niet terugbrengt, maar enkel henzelf zal verteren en hun kans om een betere toekomst op te bouwen. Bevrijd hen van elke overtuiging dat zij door God gestraft worden en bevrijd hen van elke wens om God te straffen.

Wees gegroet Maria, één in genade – SHIVA! (3x)

9. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, wek alle overlevenden op aan de illusie voorbij te zien dat deze ramp het gevolg was van externe gebeurtenissen, waar zij geen zeggenschap over hebben. Inspireer hen te beseffen dat er verband zit tussen het bewustzijn van de mensheid en alle gebeurtenissen die in het lichaam van de aardemoeder plaatsvinden. Zet hen aan elk gevoel te overwinnen dat zij overgeleverd zijn aan krachten die boven hun macht uitgaan. Leg er bij hen de nadruk op te accepteren dat wij onze eigen werkelijkheid scheppen en leid hen om deze acceptatie in het vaste voornemen om te zetten rampen in de toekomst te helpen voorkomen. Verlicht hen opdat zij zien dat de sleutel tot het opbouwen van een betere toekomst voor alle mensen is dat zij hun eigen bewustzijn te verhogen door het pad naar individueel Christusschap te bewandelen.

Wees gegroet Maria, één in genade – SHIVA! (3x)

 

Help ons onze eerste liefde te herinneren
Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle overlevenden herinneren dat voor hun ziel op deze wereld kwam, de keuze heeft gemaakt hierheen te komen. Help hen het moment herinneren waarop hun IK BEN Aanwezigheid voor God stond, toen God de oproep deed wie er bereid was af te dalen naar Gods laatste schepping, het materiële universum zelf, het te helpen een van zichzelf gewaar universum te worden dat aan de spiraal van zelftranscendentie kon beginnen die naar het totale Godbewustzijn zou leiden.

Help hen zich te herinneren hoe zij daar in die centrale hal voor de troon van God stonden en uitkeken over de uitgestrektheid van dit prachtige universum met haar massa’s sterrenstelsels, zonnestelsels en planeten. Help hen zich te herinneren dat het hen volkomen duidelijk was dat er iemand naar dat universum moest afdalen om aan de spiraal te beginnen, die opwaartse spiraal van zelfgewaarzijn, die ertoe zou leiden dat het hele universum zelf-bewust zou worden en zich bewust te worden van het zelf als God.

Help hen zich te herinneren hoe hun IK BEN Aanwezigheid neerkeek op dit onmetelijke universum en de onvoorwaardelijke liefde van God, de drang tot zelftranscendentie, uit de kern van hun wezen zelf in zich voelden opwellen. Help hen zich te herinneren hoe zij God aankeken en zeiden: “Hier ben ik Heer, stuur mij! Ik ga erheen om jouw onvoorwaardelijke liefde naar dit universum te brengen tot alles een uitdrukkingsvorm van die onvoorwaardelijke liefde wordt.”

Help hen in te zien dat er achter alle verschijnselen een grotere bedoeling bestaat en dat hun ziel onderdeel van die bedoeling is, niet omdat zij ertoe gedwongen werden, maar omdat zij ervoor kozen deel van het grootse levenssysteem te vormen. Help hen opnieuw contact te maken met die oorspronkelijke visie en die oorspronkelijke wens van hun levensstroom opdat zij de innerlijke vrede kunnen voelen en de kracht vinden om verder dan de uiterlijke verschijnselen te kijken en ze te gebruiken als opstapje om dichter bij het koninkrijk van God te komen. Help hen die oorspronkelijke wens van hen te vervullen om mee te helpen Gods koninkrijk op aarde te brengen. Help hen in te zien dat zelfs een ramp een werktuig kan worden om al het leven bewust te maken van de hogere bedoeling en geef de vastberadenheid om de volmaakte visie van Christus tot stand te brengen door een betere toekomst voor iedereen op te bouwen.

 

Heel alle mensen van spiritueel gif
1. In naam van Jezus Christus roep ik tot Moeder Maria, Moeder van Wonderen en geliefde Kuan Yin, Moeder van Mededogen. Leer alle overlevenden het wonder om het volmaakte concept voor zichzelf, voor al het leven en voor de aarde te handhaven. Geliefde Vairochana, gij stralende die gelijk de zon is, verdelg het gif van ultieme onwetendheid en waanideeën uit het bewustzijn van alle overlevenden. Vervang het door jouw Allesdoordringende Wijsheid van de Dharmakaya en onthul de allerhoogste waarheid dat alles uit die ene God is ontstaan. Vul alle overlevenden met de onverzettelijke moed van de leeuw opdat zij alle hindernissen van onwetendheid kunnen overwinnen, in het bijzonder de allergrootste illusie dat ze van God gescheiden zijn.

OM VAIROCHANA OM (9x)

Wees gegroet Maria (na ieder couplet en elke affirmatie herhalen):

Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

2. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle overlevenden alles op te geven wat het manifesteren van Gods Wonder in hun leven in de weg staat. Geliefde Akshobya, gij onverzettelijke, onwankelbare, wis het gif van woede en haat uit het bewustzijn van alle overlevenden. Vervang het door jouw op een Spiegel lijkende Wijsheid die alles kalm weerspiegelt en hun ware aard onthult als zijnde God die zich vermomd heeft. Vul alle overlevenden met de kracht van de olifant opdat zij alle hindernissen van haat te boven kunnen komen. Help hen elke neiging te overwinnen om met woede op situaties te reageren. Vul hen met jouw kalmte opdat zij alle woede door het op een spiegel lijkende oppervlak van de oneindige oceaan van hun ziel kunnen laten verteren.

OM AKSHOBYA HUM (9x)

3. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle overlevenden hun menselijke ego en hun verkeerde identiteitsgevoel op te geven. Geliefde Ratnasambhava, gij die zowel geboren zijt uit een juweel als ook de schepper van juwelen bent, wis het gif van spirituele en intellectuele hoogmoed uit het bewustzijn van alle overlevenden. Vervang het door jouw wijsheid van Gelijkheid en onthul dat alles in de ogen van God evenveel waard is, omdat God alles is. Vul hen met de snelheid van het paard opdat zij alle hindernissen van hoogmoed kunnen overwinnen. Vul hen met jouw gelijkmoedigheid opdat zij God kunnen zien en hem dienen in iedereen die zij ontmoeten, zichzelf inbegrepen.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (9x)

4. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle overlevenden te bekennen dat zij zelf niets kunnen doen: de IK BEN Aanwezigheid in hen is de ware doener. Geliefde Amithaba, gij oneindig Licht, gij onderscheid makende, wis het gif van hunkeringen, lust en hebzucht uit het bewustzijn van alle overlevenden. Vervang het door jouw Onderscheid makende Wijsheid en onthul het verschil tussen de echte verlangens van God, die vervuld kunnen worden en de valse verlangens van het menselijke ego die nooit bevredigd kunnen worden. Vul hen met de gratie van de pauw opdat zij alle hindernissen van onblusbare verlangens kunnen overwinnen. Vul hen met jouw bekwaamheid om in te zien dat alles een eindige uitdrukkingsvorm is van de oneindige God.

OM AMITHABA HRIH (9x)

5. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle overlevenden te accepteren dat zij de Levende Christus zijn die op aarde rondlopen en dat God daarom de werken die hij door Jezus heeft gedaan ook door hen kan doen. Geliefde Amogasiddhi, gij die altijd jouw doel bereikt, wis het gif van afgunst en jaloezie uit het bewustzijn van alle overlevenden. Vervang het door jouw Alles tot stand brengende Wijsheid van Volmaakte Handelingen en onthul de eeuwig aanwezige waarheid dat met God alles mogelijk is. Vul hen met de onverzettelijke moed van volmaakte handelingen opdat zij alle hindernissen om hun goddelijke individualiteit tot uitdrukking te brengen, kunnen overwinnen. Vul hen met jouw absolute wetenschap dat God van hen houdt als het unieke individu zoals zij geschapen werden en daarom kunnen zij zich rustig hun goddelijke zelf zijn.

OM AMOGASIDDHI AH (9x)

6. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle overlevenden de Christus in zichzelf niet meer te ontkennen en het innerlijke pad te betreden. Geliefde Vajrasattva, gij Diamantachtige, wis het gif van niet-willen en het gif van er-niet-zijn uit het bewustzijn van alle overlevenden. Vervang het door jouw Wijsheid van Gods Diamanten Wil en onthul dat alles op deze wereld vergankelijk is en nooit hun ware verlangens kan vervullen om medeschepper met God te zijn. Vul hen met jouw alles overwinnende gevoel dat zij de Wil van God zijn. Vul hen met jouw oneindige liefde voor God opdat zij bereid zijn hun sterfelijk identiteitsgevoel op te geven om het onsterfelijke leven te winnen van altijd de Christus in actie te Zijn.

OM VAJRASATTVA HUM (9x)

7. In naam van de Wonder Moeder Oost en West, roep ik de Dhyani Boeddha’s op de ziel van alle overlevenden in evenwicht te brengen en al het gif te verdelgen opdat zij jullie goddelijke eigenschappen kunnen integreren en als zonen en dochters van God heel kunnen zijn. Ik roep de Dhyani Boeddha’s op hun engelen te zenden om alle fragmenten van de zielen van alle overlevenden die ergens in deze wereld van vorm gevangenzitten, los te snijden en terug te halen. Ik roep de engelen van de Boeddha’s op alle zielsfragmenten van deze zielen naar het eeuwige nu terug te halen. Ik roep de engelen van Moeder Maria en Kuan Yin op alle zielsfragmenten te integreren opdat alle overlevenden weer heel kunnen worden en de volmaakte matrix van hun unieke individualiteit vergroot kunnen uitbeelden. Ik accepteer nu volledig de fysieke manifestatie van de heelheid van deze mensen. In naam van Jezus Christus, het is klaar! Amen.

OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (9x)

8. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle overlevenden het wonder te accepteren dat het koninkrijk van God op aarde gemanifesteerd is. Ik roep rechtstreeks het hart van de Vader-Moeder God, geliefde Alpha en Omega, aan. Help alle overlevenden te accepteren dat zij jullie zonen en dochters zijn. Geliefde Alpha en Omega, help alle overlevenden te accepteren dat jullie hen hebben gemaakt om medeschepper met jullie te zijn. Help hen in te zien dat zij het recht hebben op planeet aarde te leven en dat zij het recht hebben hun door God gegeven individualiteit op deze planeet tot uitdrukking te brengen. Help hen hun recht op te eisen het koninkrijk van God op planeet aarde mede te scheppen en daardoor hun leven en samenleving weer op te bouwen.

OHM IK BEN DIE IK BEN OHM (9x)

9. Geliefde Moeder Maria en Kuan Yin, help alle overlevenden om zich met jullie oneindig mededogen en jullie onvoorwaardelijke vergeving te vullen. Help alle mensen in te zien dat totale vergeving het enige pad naar spirituele en materiële vrijheid is. Vul alle overlevenden met de onvoorwaardelijke liefde die hun angst verjaagt alle wrok tegen enig deel van het leven los te laten. Help hen liefdevol en bereidwillig alle onwil om te vergeven in hun wezen op te geven en zichzelf, alle andere mensen en God, onvoorwaardelijk en oneindig mededogen te schenken.

OM MANI PADME HUM –SHIVA! (33X)

 

Neem de leiding over de aarde
Ik roep de Wonder Moeder Oost en West op de leiding over deze materiële wereld te nemen en alles te verteren wat minder dan de volmaaktheid van God is door jouw Wondere Genade. Wek jullie eigen mensen op de dienstmaagden van de Heer te zijn en het Christusbewustzijn geboren te laten worden dat echt de open deur is die geen mens kan sluiten. Wek jouw eigen substantie, de materie zelf, op enkel de volmaakte gedachtevormen van het Christusbewustzijn vergroot uit te beelden.

Geliefde Kuan Yin en Moeder Maria, breng door jullie mededogen en wonderbare genade de manifestatie van een massale bewustwording teweeg die alle mensen in staat zal stellen de werkelijkheid te zien dat de aardemoeder door de negatieve energie van de mensheid belast wordt. Schud de mensen wakker uit hun spirituele blindheid opdat zij kunnen accepteren dat alle natuurrampen en door mensen veroorzaakte catastrofes manifestaties van de onvolmaakte overtuigingen in hun eigen bewustzijn zijn die onvolmaakte energie opwekken die de aardemoeder belasten.

Maak mensen ervan bewust dat wanneer wij het gevoel van illusie, onverantwoordelijkheid en spirituele verlamming overwinnen, wij het licht van God kunnen oproepen dat alle onvolmaakte energie en de herinnering aan deze ramp en alle tekortkomingen uit het verleden kan uitwissen. Help alle mensen te beseffen dat het aan ons ligt of rampen in de toekomst worden voorkomen, dat wij alles hebben wat ervoor nodig is om dit te doen en dat wij de auteurs en uitvoerders zijn die ons eigen lot bepalen. Help mensen de vastberadenheid te ontwikkelen om de verantwoording voor de aarde te nemen opdat wij alle toekomstige rampen kunnen tegenhouden en Gods koninkrijk op deze planeet manifesteren.

Wij zeggen dank voor jullie oneindig mededogen, jullie onvoorwaardelijke vergeving en jullie Wondergenade die alles tot stand brengt. Wij zijn zo dankbaar dat wij op dit kosmische moment leven om de aarde te helpen een nieuwe bladzijde in haar geschiedenis op te slaan en haar in de Vrijheidsster te veranderen die het Melkwegstelsel verlicht en nieuwe hoop geeft dat God alles overwint.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Blauw-vlam Engelen alle mensen lossnijden van duistere geesten en duistere energie.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Blauw-vlam Engelen alle mensen lossnijden van elk trauma, shock en angst.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Blauw-vlam Engelen alle mensen lossnijden van spirituele slavernij aan de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden Blauw-vlam Engelen alle mensen lossnijden van materiële slavernij aan de machtselite.

Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die alle illusies op planeet aarde bindt en alle mensen bewust maakt van de realiteit van het leven.

Ik erken dat Moeder Maria en Kuan Yin mij en alle overlevenden omringen met de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik accepteer dat wij het waard zijn die liefde te ontvangen en ik neem haar in mijn wezen op. Ik sta deze volmaakte liefde toe alle angst en andere onvolmaakte gevoelens in mij en alle mensen te verjagen. Ik aanvaard dat onze ziel eindelijk vrij is om met liefde op alle situaties te reageren. Ik aanvaard dat ik een zon ben die goddelijke liefde uitstraalt naar iedereen die ik ontmoet. Ik aanvaard dat terwijl Gods liefde door mij heen stroomt, zij alles wat er niet aan gelijk is, verteert, zij alle krachten van antiliefde op deze planeet verteert.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder, Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn engelen met de Blauwe Vlam mij, mijn familie en alle mensen omringen met een ondoordringbaar schild van Blauw vlammende energie omringen. Ik bevestig dat wij verzegeld worden tegen alle toxische energie die het gevolg van deze ramp zijn. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand, het menselijke ego, in alle overlevenden bindt, zodat wanneer de prins van deze wereld niets bij hen vindt wanneer hij komt. Ik geef het antizelf van het massabewustzijn op en aanvaard dat het verteerd is door de Violette Vlam en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria. Ik aanvaard dat dit antizelf, nu en eeuwig, vervangen wordt door het Christuszelf.

Met de kracht van de Christusvlam in mij, bevestig ik dat het koninkrijk van God op aarde wordt gemanifesteerd. Het wordt gemanifesteerd door de oneindige macht van God die door mijn IK BEN Aanwezigheid heen werkt en de Aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, Aartsengel Michaël en Shiva. Amen.