WIN30: Invocatie om Wereldangst te verteren

Vooral uitgebracht om angst op wereldwijde schaal te verteren en in het collectieve bewustzijn een nieuw bewustzijn op gang  te brengen over de werkelijke oorzaak van angst en hoe het wordt gebruikt om mensen onder de duim te houden

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van het Goddelijke Manlijke, de Goddelijke Zoon, de Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke, Amen.

In naam van Aartsengel Michaël, Master MORE, Jezus Christus, Moeder Maria, Saint Germain, Gautama Boeddha, the Dhyani Boeddha’s, Maraytaii, De Grote Goddelijke Leider en de hele geest van de Opgevaren Schare roep ik de Aanwezigheid van Eenzijn op om overal op deze planeet de Geest van Eenzijn te manifesteren en daardoor de dualistische illusies aan het licht te brengen die aanleiding geven tot alle angsten. Ik roep Aartsengel Michaël en Shiva op alle energie van angst en de mensen die ze belichamen, te verteren. (Beschrijf specifieke situaties en plaatsen waar jij wilt dat deze rozenkrans verandering brengt.)

O Moeder Maria, help ons verder te kijken dan beperkingen
O Moeder Maria, wek de mensen die serieus de overwinning en hun ascensie in het licht willen behalen. Help ons beseffen dat om onze overwinning te behalen we de oproep van Jezus moeten navolgen. We moeten bereid zijn ‘ons leven te verliezen’, wat ons sterfelijk identiteitsgevoel inhoudt, om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te vinden.

Help de mensen af te stemmen, weer te contact te leggen met en ons op één lijn te brengen met de basale kracht die de grondslag vormt voor de hele schepping, de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde die zelfs God ertoe aanzet meer te worden. Help ons de onvoorwaardelijke liefde te ervaren die wij op deze wereld nog nooit hebben ervaren.

Help ons alle beperkingen en onvolkomenheden op deze wereld te boven te komen en boven het beperkte, onvolmaakte identiteitsgevoel uit te stijgen van een sterfelijk menselijk wezen te zijn, als de zondaar die er eeuwig toe veroordeeld is gescheiden van onze God te zijn.

Help ons om onszelf nooit toe te staan stil te blijven staan, vast te komen zitten en gehecht te zijn aan een beperkt identiteitsgevoel, een beperkt levensgevoel. Help on de illusie transcenderen dat wij gescheiden van God zijn, wat de wortel van alle angst is.

1. Aartsengel Michaël, ik accepteer dat de Wet van Vrije Wil mij het recht geeft jou het gezag te geven op aarde te handelen. Daarom beveel ik jou in naam van Christus om jouw legioenen engelen alle draaikolken van angst op planeet aarde te verteren.

Wees gegroet Waarheidsvlam (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël, verteer in Gods naam
alle angst en schuld en schaamte.
Want in jouw Aanwezigheid is alles echt.
De waarheid zal alle wonden helen.

Aartsengel Michaël jij bent hier
en daarom weten we dat er geen angst bestaat.
Want in jouw Vlam is al het leven één
en daardoor wordt de overwinning van de liefde behaald.

2. Aartsengel Michaël, zend jouw legioenen om de wezens te binden die angst belichamen en het onder de mensen proberen te verspreiden om hun spirituele licht te stelen. Als zij de angst niet loslaten, laat ze dan naar een ander rijk brengen waar ze opnieuw een kans kunnen krijgen zonder de aarde en de mensen daar te belasten.

3. Aartsengel Michaël, zend jouw legioenen om de sluier van illusies te vernietigen die door de verkeerde leraren op aarde is gemaakt. Vernietig hem opdat de mensen de kans krijgen te zien dat de kernillusie het gevoel van gescheidenheid van God is en dat dit de bron van alle angst is.

4. Aartsengel Michaël, manifester jouw Aanwezigheid bij alle mensen die het potentieel en de wil hebben om wakker te worden opdat zij jouw Realiteitsvlam kunnen ervaren en weten dat al het leven één is en dat al het leven één is met haar bron, namelijk de Schepper.

5. Aartsengel Michaël, zend jouw legioenen om de sluier van illusies te vernietigen die door de verkeerde leraren uit de religies is gemaakt over een God in de lucht die ver van ons verwijderd is. Wek de mensen voor de noodzaak om alle beelden van een gescheiden God te onderzoeken en ze te helpen accepteren dat het koninkrijk van God binnenin hen zit, omdat de Schepper niet van zijn schepping gescheiden is.

6. Aartsengel Michaël, zend jouw legioenen om de sluier van illusies te vernietigen die door de verkeerde leraren uit het materialisme is gemaakt dat er niets anders meer bestaat dan een materieel universum. Wek de mensen voor de noodzaak op hun eigen identiteit te onderzoeken en te accepteren dat zij veel meer zijn dan materiële wezens.

7. Aartsengel Michaël, zend jouw legioenen om de sluier van illusies te vernietigen die door de verkeerde leraren uit de politieke ideologieën is gemaakt dat er een perfect politiek systeem bestaat waarin geen behoefte is aan God. Wek de mensen voor de noodzaak elke filosofie te onderzoeken die zegt dat menselijke wezens een gesloten systeem kunnen vormen en geen gezag nodig hebben buiten dat van hun ego.

8. Aartsengel Michaël, zend jouw legioenen om de sluier van illusies te vernietigen die door de verkeerde leraren is gemaakt dat de aarde gescheiden is van het spirituele rijk en dat God niet op aarde kan handelen. Wek de mensen voor het bestaan van een machtselite dat probeert ons in hun macht te krijgen door onze identiteit als medeschepper met God te ontkennen.

9. Aartsengel Michaël, zend jouw legioenen om de draaikolken van angst te vernietigen die door de financiële crisis is veroorzaakt. Wek de mensen uit de illusie dat we geen macht hebben over ons eigen lot. Help mensen de realiteit te accepteren dat wij bedacht zijn om medeschepper met God te zijn en wanneer wij de God binnenin ons accepteren, wij onze uitweg uit elk probleem op aarde kunnen creëren.

 

O Moeder Maria, help ons alle anti-liefde op te geven
O Moeder Maria, wek de spirituele mensen voor ons potentieel om de niet te stuiten kracht van God, de onvoorwaardelijke liefde van God die al het leven ertoe aanzet meer te worden, elk beperkt identiteitsgevoel te laten verteren en de Toren van Babel om te halen die een gevangenismuur rondom ons bewuste zelf is geworden.

Help ons te accepteren dat God ons liefheeft met een liefde die alles verterend is en daarom verteert ze alle anti-liefde. Help ons elke gehechtheid aan een beperkt, onvolmaakt zelfbeeld op te geven, wat de essentie van anti-liefde in ons wezen. Help ons te accepteren dat wij waarachtig zonen/dochters van de allerhoogste God zijn en dat zij het potentieel hebben alles te worden wat God is.

Help ons te accepteren dat wij door de Schepper zijn geschapen om een verlengstuk van hem te zijn en naar de vormwereld te gaan om de hele vormwereld te helpen zich bewust te worden van het feit dat ze door God is geschapen en dat ze het potentieel tot zelftranscendentie heeft en alles te worden wat God is.

Help ons te accepteren dat wij, omdat wij werden geschapen met een goddelijk potentieel en omdat wij vrijwillig hebben aangeboden naar planeet aarde af te dalen voor deze eeuwige missie, niet onszelf kunnen toestaan dat wij blijven stilstaan in een identiteitsgevoel dat werd opgebouwd uit de onvolmaakte beelden en overtuigingen die je op deze wereld vindt. Help ons de leugens achter ons te laten van de slangen die weloverwogen ervoor hebben gekozen om tegen Gods prachtige plan voor dit magnifieke universum te rebelleren. Help ons onszelf weer op één lijn te brengen met Gods eeuwige doel om een universum van onbeperkte schoonheid te scheppen door constante zelftranscendentie.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde vrijgegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaaktheid van de Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

1. Geliefde Jezus, zend jouw Wijsheidsengelen om de spirituele mensen te wekken voor de realiteit dat de Schepper alle uit zijn eigen Wezen heeft geschapen. Daardoor is ons bewuste zelf een verlengstuk van het Wezen van de Schepper.

Wees gegroet Verblijdende Christus… (na elk couplet herhalen):

Illusie is de bron van vrees,
de illusie sterft wanneer jij in de buurt bent.
Oh Jezus, wij ontvangen jouw Vreugde,
de Vreugde die alle angst zal vernietigen.

Oh Jezus, jij bent altijd dichtbij,
wanneer wij jou zonder angst accepteren.
Dus is eenzijn de belangrijkste sleutel om
de overwinning van de liefde zelf te behalen.

2. Geliefde Jezus, zend jouw Wijsheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat wij in werkelijkheid nooit van onze God gescheiden kunnen worden. Het is nooit de bedoeling geweest dat een wezen dat zich van zichzelf bewust is ten prooi zou vallen aan de illusie van gescheidenheid, maar om van zichzelf bewuste wezens te zijn, moeten ze wel een vrije wil krijgen en daarom kunnen wij kiezen of wij deze illusie accepteren.

3. Geliefde Jezus, zend jouw Wijsheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat bepaalde wezens in een hoger rijk met behulp van hun vrije wil ervoor hebben gekozen tegen Gods plan van ascensie te rebelleren. Daarom hebben ze geprobeerd een gescheiden wereld te creëren waarin hun wil wet is en God wordt buitengesloten.

4. Geliefde Jezus, zend jouw Wijsheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat vanwege die vrije wil God kan worden buitengesloten van de aarde, maar alleen als voldoende mensen de illusie van gescheidenheid en de gesneden beelden van een externe God die ver van ons verwijderd is, accepteren.

5. Geliefde Jezus, zend jouw Wijsheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat de wezens die tegen Gods plan rebelleerden zichzelf buiten de stroom van Gods energie, de Rivier van Leven, hebben geplaatst. Zodoende kunnen ze alleen maar blijven bestaan door mensen zover te krijgen dat zij hen hun levensenergie geven.

6. Geliefde Jezus, zend jouw Wijsheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat de dynamiek die ten grondslag ligt aan bijna alles wat er op aarde gebeurt, is dat de gevallen wezens proberen mensen te bedriegen of te dwingen om Gods zuivere energie een verkeerde kwaliteit te geven. De reden is dat de gevallen wezens Gods zuivere liefde niet kunnen absorberen, maar alleen energie kunnen opnemen die in het spectrum van angst vibreert.

7. Geliefde Jezus, zend jouw Wijsheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat de gevallen wezens het alleen kunnen overleven door de mensen op aarde in hun macht te hebben en ervoor zorgen dat wij onze ware identiteit als medeschepper ontkennen die rechtstreeks toegang heeft tot God binnenin ons. Daarom worden religies, de wetenschap en politieke ideologieën gebruikt om ons zover te krijgen dat wij ons eenzijn met onze bron ontkennen.

8. Geliefde Jezus, zend jouw Wijsheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat het belangrijkste doel van jouw missie was te demonstreren dat je ook nog iets anders kunt zijn dan een blinde volgeling van de blinde leiders. Wij kunnen daadwerkelijk boven het hele bewustzijn van gescheidenheid uitstijgen door de ‘Sleutel van Kennis’ te gebruiken om ons weer in verbinding te stellen met de realiteit van het eenzijn van al het leven.

9. Geliefde Jezus, zend jouw Wijsheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat wij allen het potentieel hebben om boven het dualiteitsbewustzijn uit te stijgen en de Christusgeest aan te nemen die het echte van het onechte scheidt. Wek de mensen voor de realiteit dat wij in de macht van angst zijn, maar dat alle angsten oplossen wanneer wij ons weer in verbinding stellen met de realiteit van het eenzijn.

 

O Moeder Maria, help ons onze eerste liefde te herinneren
O Moeder Maria, help de spirituele mensen zich te herinneren dat voordat wij naar deze wereld toe kwamen, wij de keus hebben gemaakt om hier te komen. Help ons ons het moment te herinneren waarop onze IK BEN Aanwezigheid voor God stond, toen God de oproep deed of zij bereid waren naar Gods laatste schepping af te dalen, het materiële universum zelf, en mee te helpen om er een van zichzelf bewust universum van te maken dat de spiraal van zelftranscendentie zou kunnen beginnen die tot het volledige Godbewustzijn leidt.

Help ons ons te herinneren hoe wij daar in die centrale hal voor de troon van God stonden en uitkeken over de uitgestrektheid van dit prachtige universum met haar massa’s melkwegstelsels en zonnestelsels en planeten. Help ons ons te herinneren dat wat wij zo duidelijk als wat zagen dat iemand naar dat universum moest afdalen om die spiraal te beginnen, die ascensiespiraal van zelfbewustzijn, wat ertoe zou leiden dat het hele universum van zichzelf bewust werd en bewust van het zelf als God zou worden.

Help ons ons te herinneren hoe onze IK BEN Aanwezigheid over dit uitgestrekte universum uitkeek en de onvoorwaardelijke liefde van God, de stuwende kracht tot zelftranscendentie, diep uit de kern van ons Wezen naar boven voelde wellen. Help ons ons te herinneren hoe wij God aankeken en zeiden: “Hier ben ik Heer, stuur mij! Ik ga erheen en zal jouw onvoorwaardelijke liefde naar dit universum brengen tot alles een uitdrukkingsvorm wordt van die onvoorwaardelijke liefde.”

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde vrijgegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaaktheid van de Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

1. Saint Germain, zend jouw legioenen Vrijheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat de enige manier om vrij te worden is door één te zijn met de stuwende kracht die de grondslag vormt voor de schepping, de kracht van onvoorwaardelijke liefde die al het leven, zelfs God, aanzet tot méér worden.

Wees gegroet Alchemie van de Vrijheid (na elk couplet herhalen):

Oh Saint Germain, de aarde zal
ondergedompeld zijn in jouw grote meesterschap.
De sleutel tot vrijheid is jouw Liefde
die afdaalt als een heilige duif.

Jouw liefde verteert nu alle angst
die de zoete geur van Vrijheid verspreidt.
O Saint Germain, al het leven is vrij
door de Heilige alchemie van de Vrijheid.

2. Saint Germain, zend jouw legioenen Vrijheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat de waarheid is dat wanneer wij één zijn met deze Rivier van Leven, ons meer worden al het leven verheft. Dus zowel het individu als het geheel zijn zichzelf voortdurend aan het transcenderen in een kosmische dans van nooit eindigende schoonheid.

3. Saint Germain, zend jouw legioenen Vrijheidsengelen om de mensen te wekken voor de waarheid dat het onmogelijk is je van de Rivier van Leven af te scheiden zonder af te dalen naar de vibratie van angst die een vervorming van liefde is.

4. Saint Germain, zend jouw legioenen Vrijheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat als jij je eenmaal in de lagere vibraties van angst waagt, jij onvermijdelijk de angst zult ervaren om je leven, je identiteit, je gewaarzijn van jezelf, te verliezen.

5. Saint Germain, zend jouw legioenen Vrijheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat wanneer jij het waagt angstig te zijn, je een nieuwe identiteit moet creëren als een gescheiden wezen, en dit gescheiden zelf kan daadwerkelijk omkomen.

6. Saint Germain, zend jouw legioenen Vrijheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat de kern van alle anti-vrijheid juist de schepping van dat gescheiden zelf is. Daardoor is er geen andere manier om vrij te worden dan het gescheiden zelf te laten sterven en herboren te worden in de oorspronkelijke identiteit als verlengstuk van het Wezen van de Schepper.

7. Saint Germain, zend jouw legioenen Vrijheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat het gescheiden zelf – en de wezens die het belichamen – alleen maar kan blijven bestaan door ons bewuste zelf gevangen te houden in de illusie van gescheidenheid.

8. Saint Germain, zend jouw legioenen Vrijheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat de verkeerde leraren de mensen op aarde in hun macht proberen te krijgen door ze in een zoektocht gevangen te houden naar het ultieme systeem, een systeem dat de aarde in een statische sfeer zal veranderen, waar de status-quo wordt gehandhaafd door macht.

9. Saint Germain, zend jouw legioenen Vrijheidsengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat zolang jij in deze zoektocht gelooft, jij nooit angsten te boven komt en jij dus nooit vrij zal worden. Want vrijheid kan nooit statisch zijn, maar die kun je enkel vinden door de constante zelftranscendentie van Onvoorwaardelijke Liefde.

 

O Moeder Maria, help ons de volledige verantwoording voor ons leven op ons te nemen
O Moeder Maria, help de mensen te begrijpen dat al ons lijden, al onze pijn, al onze beperkingen te wijten zijn aan het feit dat wij onze eerste liefde vergeten zijn, de oorspronkelijke liefde van onze IK BEN Aanwezigheid waaruit ons bewuste zelf werd geboren.

Help ons te begrijpen dat ons bewuste zelf werd geboren uit de onvoorwaardelijke liefde van onze IK BEN Aanwezigheid die de Aanwezigheid de stuwkracht heeft gegeven om meer te worden dan hij is, meer dan ik ben. En als gevolg van die stuwkracht om meer te worden, schiep de Aanwezigheid het bewuste zelf en daalde af naar het materiële universum op planeet aarde zelf. We zijn hier gekomen om te helpen de aarde te verheffen om de Vrijheidsster te worden, een zon op zich die licht naar een heel melkwegstelsel uitstraalt.

Help ons te begrijpen dat wij, door vele levens in de dichte energie van deze planeet, het oorspronkelijke verlangen, de oorspronkelijke liefde van onze Aanwezigheid zijn vergeten en wij hebben geleidelijk aan een beperkt identiteitsgevoel als sterfelijk menselijk wezen geaccepteerd dat gevangen zit op deze planeet.

Help ons te begrijpen dat er een steeds verder gaande ontwikkeling zit in wie wij zijn als van onszelf bewuste wezens die deel uitmaken van het grootse plan van God.

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde vrijgegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaaktheid van de Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

1. Moeder Maria, zend jouw legioenen Liefdesengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat de kracht van de Goddelijke Moeder, die in de wetenschap bekend staat als de tweede wet van de thermodynamica, alle gesloten systemen afbreekt die verlossing probeert te krijgen door middel van macht.

Wees gegroet Moederstroom (na elk couplet herhalen):

Oh Moeder Maria, wij ontvangen jouw Liefde
die ons zoveel gratie verleent.
Omgeven door liefde weten wij
en voelen we dat gescheidenheid niet bestaat.

Opgenomen als we nu zijn in jouw Heilig Hart,
maken wij deel uit van het lichaam van God zelf.
Wij zullen ons volledig potentieel gebruiken
om alle mensen van angst te bevrijden.

2. Moeder Maria, zend jouw legioenen Liefdesengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat de Goddelijke Moeder eeuwig één is met de Goddelijke Vader, wat betekent dat zij zich wijdt aan constante zelftranscendentie. De bedoeling is zich ervan te verzekeren dat geen enkel wezen met vrije wil in een beperkt identiteitsgevoel gevangen kan blijven.

3. Moeder Maria, zend jouw legioenen Liefdesengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat de vrouwelijke, moederkracht niet passief is. Het is een eeuwig actief eenzijn met de zelftranscendentie van de Vader en zodoende breekt ze constant alle pogingen om zelftranscendentie tegen te houden en gesloten systemen te creëren, af. Dit manifesteert zich als de ‘gram van Kali’ door alles af te breken dat haar kinderen vasthoudt in de illusie van gescheidenheid, de illusie van anti-liefde.

4. Moeder Maria, zend jouw legioenen Liefdesengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat het de bedoeling is dat wij, die op aarde geïncarneerd zijn, de verlengstukken van het Goddelijke Vrouwelijke zijn door te handelen om de illusies van gescheidenheid die mensen in de macht van de blinde leiders houden van de antichrist, aan te vechten.

5. Moeder Maria, zend jouw legioenen Liefdesengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat wij het recht, een door God gegeven recht, hebben om te beslissen of bepaalde manifestaties van anti-liefde op aarde nog aanvaardbaar zijn. Daardoor worden wij de vertegenwoordigers van Christus om het oordeel van Christus op aarde te brengen, het oordeel dat mensen confronteert met de noodzaak om te kiezen tussen Liefde en anti-liefde.

6. Moeder Maria, zend jouw legioenen Liefdesengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat het oordeel van Christus wordt geveld wanneer je demonstreert dat er een hogere realiteit is en zo mensen de echte keus geeft tussen de enige realiteit van Christus, de realiteit van Liefde, en de vele illusies van de antichrist, de illusies van anti-liefde.

7. Moeder Maria, zend jouw legioenen Liefdesengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat het de bedoeling van dit oordeel is om mensen te bevrijden van de allergrootste leugen van de verkeerde leraren dat wij, als wij eenmaal een beperkt identiteitsgevoel hebben geaccepteerd, er nooit meer aan kunnen ontsnappen. Wij hebben het recht mensen te confronteren met de waarheid dat ze boven elke omstandigheid, elk identiteitsgevoel, op aarde kunnen uitstijgen.

8. Moeder Maria, zend jouw legioenen Liefdesengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat het de hoogste tijd wordt dat zij wakker worden en opkomen voor de Liefde, de angst overwinnen om iets te zeggen over de illusies van de anti-liefde. Het wordt tijd dat de spirituele mensen op aarde wakker worden en God in hun leven terugbrengen, zodat wij – samen met d Opgevaren Schare – Gods koninkrijk op aarde mede kunnen scheppen.

9. Moeder Maria, zend jouw legioenen Liefdesengelen om de mensen te wekken voor de realiteit dat het Ma-terlicht ogenblikkelijk het overvloedige leven voor alle mensen op aarde kan manifesteren. Daarom is het onze beslissing of wij boven de illusie van gebrek, die op ons wordt geprojecteerd door de verkeerde leraren om ons door middel van angst in hun macht te houden, uit willen stijgen. Het is tijd om op te staan en te verklaren dat armoede niet meer aanvaardbaar op aarde is en te eisen dat het overvloedige leven van Gos voor alle mensen wordt gemanifesteerd.

 

O Moeder Maria, help de mensen te ervaren dat er meer in het leven zit
O Moeder Maria, help alle mensen te ervaren dat er meer in het leven zit dan wij nu op dit moment ervaren. Er zit meer in het leven dan ons verteld is door de religies van deze wereld, door de opvoedkundige instellingen van deze wereld en de regeringen van deze wereld.

Help de mensen te ervaren dat er zoveel meer in het leven zit en dat er zoveel meer in ons zit en dat wij, door ons weer in verbinding te stellen met dat meer, die vlam van God, die stuwende kracht tot zelftranscendentie binnenin ons de stuwende kracht is die de grondslag vormt voor Gods schepping, al onze beperkingen kunnen overwinnen. Wij kunnen de boeien van pijn en lijden die deze wereld doordrenken, afwerpen. Wij kunnen zelfs de boeien van de dood als de laatste vijand afwerpen en onze eeuwige overwinning behalen als geascendeerd wezen. Wij kunnen de boeien van een beperkt identiteitsgevoel afwerpen en wij kunnen het Christusbewustzijn juist hier op planeet aarde manifesteren terwijl we nog in een fysiek lichaam aanwezig zijn.

Daardoor kunnen wij helpen de hele planeet te verheffen en wij kunnen net als Jezus worden die zei dat “Als ik verheven wordt, ik alle mensen tot mij zal trekken.” Wij kunnen ook Christuswezens worden die op aarde rondlopen en wij kunnen ook alle mensen naar ons en God binnenin ons toe trekken die waarachtig het meer is, het verlangen om meer te worden, de onvoorwaardelijke liefde van constante en eeuwige zelftranscendentie.

O Moeder Maria, help alle mensen om jou te accepteren als de Moeder van God en als onze oudere zuster. Help ons verder te kijken dan ons denken en onze angsten en te luisteren naar de woorden die jij in ons hart spreekt. Help ons toe te laten dat jouw woorden de bolsters van angst doordringen die wij rondom onze geest en ons hart hebben gemaakt en jou in ons hart toe te laten.

Help ons jou te verwelkomen als de tedere moeder die ons op haar schoot zal nemen en ons wiegen zoals je baby Jezus hebt gewiegd, tot ons wezen zo gevuld is met de onvoorwaardelijke liefde van de Moeder van God dat wij al onze angsten echt loslaten, onze angst om het Christuskind in ons geboren te laten worden, onze angst om Aartsengel Gabriël te aanschouwen die ons komt aanzeggen dat wij genade in de ogen van God hebben gevonden en dat wij het potentieel hebben om het Christuskind, het Christusbewustzijn, dat echt ons hoogste potentieel is op deze aarde, geboren te laten worden.

O Moeder Maria, help de spirituele mensen Aartsengel Gabriël te accepteren wanneer hij bij ons komt, zodat wij hem niet zullen afwijzen, wij niet aan hem zullen twijfelen, wij geen ruzie met hem zullen maken. We zullen net als jij zeggen: “O Heer, laat uw wil aan mij geschieden, omdat ik weet dat jouw wil mijn wil is en mijn wil jouw wil is. Ik weet dat ik geboren ben uit de onvoorwaardelijke liefde van God en God verlangt ernaar meer te worden. En daarom ben ik bereid meer te zijn, ik ben bereid juist hier op deze planeet meer te zijn en daardoor het koninkrijk van God te brengen dat meer is dan welk aards koninkrijk ook, tot zich dat volledig op deze planeet heeft gemanifesteerd.”

“En omdat ik weet dat de onvoorwaardelijke liefde van God juist de kern is van mijn wezen, transcendeer ik alle angsten om mijn Christusschap tot uitdrukking te brengen op deze aarde. Ik ben bereid om in het centrum van die liefde te zijn en voor de wereld te staan en net als mijn broeder Jezus bereid te zijn ze te laten doen en zeggen wat ze maar willen en daardoor het instrument te worden voor het oordeel dat al het leven vandaag oproept te kiezen wie ze willen dienen en hen oproept hogerop te komen en meer te zijn van wie ze waarachtig in God zijn.”

 

Zeg het volgende decreet één keer, of zo vaak je wilt, op.

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is vredig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en van goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde vrijgegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaaktheid van de Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor elk mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes nu opengaan.
We zien de Boeddha op de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddha Natuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de geesten en energieën van angst.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de leugens van de antichrist die leiden tot angst.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de ultieme spirituele slavernij van angst.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en zijn miljarden engelen van de Blauwe Vlam alle mensen los snijden van de ultieme materiële slavernij van het in de macht zijn van de machtselite door middel van angst.

Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël die de
krachten van angst op aarde bindt.

 

Noot: De volgende affirmatie is naar keuze. Zeg hem op als je er tijd voor hebt.

O Moeder Maria, wij zijn Eén in de Rivier van Leven

In naam van Jezus Christus en Moeder Maria roep ik op dat deze affirmatie het massabewustzijn ingaat en alle mensen wekt voor de realiteit dat wij uit liefde geboren zijn.

In het begin was er enkel Liefde, de dynamische Liefde die méér van zichzelf wilde ZIJN. Uit het verlangen van de Liefde om méér te ZIJN, ontstond de vormwereld als fundering voor de kosmische dans van de Goddelijke Minnaar met de geliefde. Geboren uit Liefde is de schepping geen statische wereld, maar een voortdurend stromende, altijd transcenderende Rivier van Leven, waarin de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder Eén zijn.

In het begin van mijn leven als zelfbewust Wezen, wist ik dat IK een Kind van Liefde BEN. Ook ik verlangde ernaar méér van mijzelf te zijn en schiep vreugdevol mee in de Rivier van Leven. Uit Liefde om méér te zijn, daalde ik af naar de dichtere sferen om te laten zien dat de geliefde één kan zijn met de Goddelijke Minnaar, zelfs in een wereld van duisternis.

Maar toen mijn geschenk van Liefde keer op keer werd afgewezen door degenen die zijn vergeten dat ze kinderen van Liefde zijn, begon ik mijn Liefde in te houden en probeerde ik haar voor de goddelozen te verbergen. Door dit te doen, scheidde ik mij van de Rivier van Leven af en begon ik mij incompleet te voelen. Ik begon toen aan een eindeloze spiraal door te proberen mijn niet compleet zijn te compenseren met op aarde ‘dingen’ te hebben of ‘dingen’ te doen. Ik probeerde mijn naaktheid te bedekken met de ‘dingen’ van deze wereld en er vervolgens met al mijn kracht aan vast te houden.

Ik besef nu dat dit alles ijdelheid is en dat dit nooit mijn heelheid kan herstellen. Want wat baat het mij, als ik de hele wereld bezit en mijn heelheid verlies? Ik zal enkel heel zijn, wanneer ik aanvaard dat IK een Kind van Liefde BEN en de Rivier van Leven zonder voorwaarden door mij heen laat stromen.

Ik hoor en voel nu het niet te stuiten geruis van het Levende Water van de Rivier van Leven dat langs mij stroomt en aan mij trekt om het gevoel dat ik een gescheiden identiteit heb, los te laten en weer opnieuw, door Eén te zijn met het Leven zelf, vrij te zijn. Ik laat nu alle antiliefde in mijn Wezen los en voel hoe dit door het Levende Water van Liefde wordt weggespoeld. En nu, als laatste daad van totale overgave, laat ik alles los waar ik aan vasthoud op deze wereld. Ik laat het ego en zijn wanhopige pogingen aan de illusie vast te houden dat ik gescheiden ben van de Rivier van Leven, dat de Goddelijke Zon van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder kan worden gescheiden, los.

Daarom duik ik in de Rivier van Liefde met het uitzinnige gevoel dat ik vrij ben om te ZIJN wie IK BEN, namelijk opnieuw het Kind van Liefde dat weet dat het onvoorwaardelijk door de Goddelijke Vader en persoonlijk door de Goddelijke Moeder word liefgehad. Ik laat het Levende Water van Liefde al mijn gehechtheid aan welke uitdrukking van de antiliefde ook, elke illusie dat ik van de Goddelijke Liefde gescheiden kan worden, wegspoelen. Zo laat ik mij volmaakt in Liefde maken.

IK BEN een Kind van Liefde en ik accepteer nu volledig dat IK de Geliefde van God BEN. Ik ren niet langer weg voor de Onvoorwaardelijke Liefde van de Goddelijke Vader en de Koesterende Liefde van de Goddelijke Moeder. Omdat ik de Stroom van Liefde door mijn Wezen voel, voel ik mij heel, voel ik mij compleet. Ik ervaar het Eenzijn met mijn Bron, mijn IK BEN Aanwezigheid, als de uitdrukkingsvorm van de Goddelijke Vader in mijn Wezen. Ik ervaar het Eenzijn met mijn Bron, als de uitdrukkingsvorm van de Goddelijke Moeder in mijn Wezen.

Moeder Maria, ik heb jou lief als mijn ware Moeder, mijn Goddelijke Moeder en ik aanvaard dat IK jouw Koesterende Liefde waard BEN, die mij van alle antiliefde bevrijdt. Daarom zijn we Eén in die Liefde, nu en eeuwig, en onze Liefde zal alle mensen koesteren en hen vrij maken om hier beneden alles te ZIJN wat ze Boven al zijn. Daarom handhaaf ik het volmaakte concept dat alle mensen een Zon van Liefde zijn.

Ik roep de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde op alle anti-liefde in mijn wezen te verteren (3x).

Ik roep de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde op alle anti-liefde in alle mensen te verteren (3x).

Ik roep de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde op alle anti-liefde op planeet aarde te verteren (3x).

SHIVA! (9, 33 of 144 maal herhalen)

De aarde is van de Heer en haar volheid van zijn Onvoorwaardelijke Liefde (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wonder Moeder. Amen.

Verzegeling
Ik bevestig dat de oneindige kracht van het Goddelijke Vrouwelijke alle mensen omgeeft met een ondoordringbaar schild van onvoorwaardelijke liefde die alle angsten verteert. Ik bevestig dat wij verzegeld zijn tegen alle energieën van angst die naar ons toegezonden worden door de krachten van deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons, het menselijke ego bindt, zodat wanneer de prins van de wereld komt, hij geen angsten bij ons vindt. Ik geef het anti-zelf en alle anti-liefde in mijzelf en alle mensen op en ik aanvaard dat het verteerd wordt door de oneindige liefde van het Goddelijke Vrouwelijke. Ik aanvaard dat het anti-zelf van mensen vervangen wordt door ons Christuszelf, nu en eeuwig.

Met de kracht van de Christusvlam in mij bevestig ik dat ik verzegeld word in de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde. Ik bevestig dat alle mensen verzegeld worden in de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde. Ik bevestig dat de aarde verzegeld wordt in de Vlam van Onvoorwaardelijke Liefde. Zo wordt het Moederlicht tot volmaakte eenheid met de Goddelijke Vader verheven. En door de kracht van de Heilige Geest, vloeit het in de matrix van de Zoon die het overvloedige leven bij alle mensen brengt die in Onvoorwaardelijke Liefde verblijven. Amen.