INV16: De Goddelijke Moeder liefhebben – Deel 1

Noot: Deze invocatie is onderdeel van een set van vier. Zeg deel 1 de eerste dag op, deel 2, de volgende dag en zo voort. Na deel 4 begin je weer bij Deel 1 en zet de cyclus voort.

 

In naam van de eeuwig veranderende, eeuwig zelftranscenderende Goddelijke Vader roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op mij te helpen volledig te accepteren en te omarmen dat ik besta. Help mij me als het zuivere gewaarzijn te ervaren en te accepteren dat het een geïndividualiseerd verlengstuk van mijn Schepper is. Help mij mezelf volledig te omarmen als medeschepper die niet beperkt wordt door iets in de wereld van vorm. Ik roep op dat deze invocatie vermenigvuldigd wordt door de alle geascendeerde meesters en dan als kans aan alle mensen op aarde wordt geboden. In overeenstemming met de visie van Christus roep ik de oplossing van de volgende omstandigheden op: (Noem specifieke omstandigheden).

God is Alpha en Omega
God is Vader, God is Moeder,
door de Zoon één met elkaar.

Oh gescheidenheid is de leugen,
het ego bindt ons daaraan zonder dat wij het zien.
Voorwaarden zijn de subtiele middelen
om de niets vermoedende dwazen in de val te laten lopen.

Alles wat je bezit, wordt een gevangenismuur
en daarom staan we op om gehoor te geven aan de oproep.
Transcendentie is de hoofdsleutel,
méér worden is vrijheid.

Door overgave ontvang je het overvloedige leven,
de overgave overwint alle strijd.
We duiken in de stroom
en we vervullen de mooiste droom van de hemel.

De Christusvisie houdt ons op koers
en herinnert ons aan onze gezamenlijke Bron.
Als wij in evenwicht zijn, zullen we altijd verder groeien
en blijven we in de Heilige Stroom.

We zien de ENE die buiten alle vormen om bestaat,
omdat het eenzijn de enige norm is.
We verblijven in de Heilige Ruimte,gehuld in Eeuwige Genade.

God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkaar.

 

SECTIE 1
1. Millennia lang hebben mensen het leven als een raadsel beschouwd, een mysterie, een enigma. Toch zou het enigma getranscendeerd kunnen worden door op één simpele verklaring te mediteren: “God is.”

Refrein 1 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Geest, ik ben vrij
jou door mij heen
te voelen stromen.

Oneindige Geest,
ik laat alle goden los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Geest,
ik zie nu dat jij geen god bent:
jij bent mij.

2. De geest accepteert deze bewering niet gemakkelijk, omdat zij zich als incompleet beschouwt. Hij worstelt wanhopig om iets achter “God is…” te zetten.

3. De geest wil beschrijven wat God is; hij wil iets meetbaars en definieerbare eigenschappen aan God koppelen.

4. De Geest wil God in een object veranderen; hij wil het oneindige, het onmeetbare, het onbeschrijfbare, het onuitsprekelijke tot een object maken.

5. De geest wil wanhopig God in een mentaal kader dwingen, waardoor hij het gevoel krijgt dat hij controle over God heeft.

6. De geest is verslaafd aan het illusoire gevoel van macht dat hij krijgt door alles als een object te bezien dat vanaf enige afstand bestudeerd kan worden.

7. Een object bestuderen dat als iets anders dan de geest zelf wordt beschouwd, betekent dat de geest in feite niet de totaliteit van het object ervaart. Hij ervaart zichzelf niet één met het object.

8. Van afstand ziet de geest enkel een mentaal beeld, een beeld dat in zijn geest gecreëerd wordt.

 

SECTIE 2
1. Het begin van wijsheid is beseffen dat er verschil zit tussen het ervaren van de werkelijkheid en iets waarnemen door het filter van een mentaal beeld.

Refrein 2 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Wijsheid, ik ben vrij
jou door mij heen
te voelen stromen.

Oneindige Wijsheid,
ik laat alle ideeën los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Wijsheid,
ik zie nu dat jij geen idee bent:
je bent mij.

2. Wanneer de geest alles als afzonderlijke objecten beziet, heeft de geest niet een directe en zuivere waarneming van de werkelijkheid.

3. Daardoor ervaart de geest alles door onzuivere waarnemingen die nooit de volledige ervaring van het leven kunnen geven.

4. Zuivere waarneming bestaat alleen maar als er geen subject en object zijn, omdat het subject het aangedurfd heeft zijn gevoel van gescheidenheid op te lossen en één te worden met de werkelijkheid.

5. De meest basale waarheid is: God is. De echte God is de bron van alle vormen en als zodanig staat hij volledig boven alle vormen.

6. God kan nooit beschreven worden door één van de eigenschappen die je op deze wereld van vorm tegenkomt. Zodoende kan men God nooit kennen zolang de geest God als een object beziet dat je in een mentaal beeld kunt passen.

7. De geest denkt dat ze God in een mentaal beeld kan passen. Toch zet de geest alleen maar jou gevangen.

8. Het begin van wijsheid is het dagende besef dat er onderscheid zit tussen de geest en jou. De wijzen zijn degenen die het doorgrond hebben: “Ik ben niet de geest, ik ben meer dan de geest.”

 

SECTIE 3
De voortzetting van wijsheid is het onderscheid zien tussen ware liefde – onvoorwaardelijke, oneindige, niet te beschrijven liefde – en voorwaardelijke liefde.

Refrein 3 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Liefde, ik ben vrij
jou door mij heen
te voelen stromen.

Oneindige Liefde, ik laat
alle angsten los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Liefde, ik zie nu
dat jij geen gesteldheid bent:
jij bent mij.

2. Valse liefde is de liefde van de gescheiden geest die de enige werkelijkheid in afzonderlijke objecten heeft verdeeld en dan onderscheid maakt tussen objecten waar hij van houdt en objecten die hij haat.

3. Dit is de voorwaardelijke liefde, die beweert te houden van wat ze schijnbaar in haar macht heeft en haat waar ze niets over heeft te zeggen.

4. Voorwaardelijke liefde geeft aanleiding tot de wens om de baas te zijn, de wens iets te bezitten. Toch ziet men niet dat enkel een gescheiden – tot object gemaakte – geest de baas kan zijn over afzonderlijke objecten.

5. Deze tot object gemaakte geest ontwikkelt al snel de wens om andere mensen te bezitten, wat zorgt voor een worsteling tegen de meest fundamentele wet in het universum, de Wet van Vrije Wil.

6. Hoewel de geest het illusoire gevoel van eigenaarschap kan krijgen, kan de tot object gemaakte geest het niet lang handhaven.

7. Het gevoel van eigenaarschap moet uit noodzaak wel een gesloten systeem worden, omdat de slang zijn eigen staart inslikt.

8. Elk gesloten systeem zal door de levenskracht zelf worden afgebroken, want dit is de enige manier om de vrije wil voor iedereen, waaronder jij, te behouden.

 

SECTIE 4
1. Ware liefde wordt enkel bereikt door de wens om aparte objecten te manipuleren en er de baas over zijn, te transcenderen.

Refrein 4 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Zuiverheid, ik ben vrij
jou door mij heen
te voelen stromen.

Oneindige Zuiverheid, ik laat
alle waarden los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Zuiverheid, ik zie nu
dat jij geen waarde bent:
jij bent mij.

2. Je moet herkennen dat onder de gescheiden geest een dieper verlangen naar ware liefde zit.

3. Deze liefde voor hetgeen buiten deze wereld van gescheiden objecten ligt, is de enige factor die je boven de illusie uit kan accelereren dat jij een apart zelf bent die afzonderlijke objecten bezit.

4. Enkel een dergelijke acceleratie is de sleutel naar vrijheid, want wanneer jij jezelf als een apart zelf beschouwt dat afzonderlijke objecten bezit, bezitten de objecten en dat gevoel van eigenaarschap zelf, jou.

5. Dus komt het moment der waarheid, waarop jij je moet afvragen: “Wat is die geest die alles wil relateren aan een afzonderlijk object?”

6. Nadenken hierover leidt tot het besef dat de geest die alles ziet in termen van afzonderlijke objecten, zelf een apart object is.

7. Maar als je deze gescheiden geest als object herkent, komt de onontkoombare vraag op: “Wat kan de geest dan als afzonderlijk object herkennen?”

8. “Ben ik die geest die een gescheiden object is, of ben ik meer dan deze gescheiden geest?”

 

SECTIE 5
1. Het begin van de waarheid kennen, is het besef dat het zelf meer is dan de gescheiden geest. Want hoe kon het zelf anders de geest als iets wat gescheiden van jou is, herkennen?

Refrein 5 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Waarheid, ik ben vrij
jou door mij heen
te voelen stromen.

Oneindige Waarheid, ik laat
alle beelden los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Waarheid, ik zie nu
dat jij geen beeld bent:
jij bent mij.

2. Dit brengt ons nu bij de overweging wat het zelf echt is. Als het zelf meer is dan de gescheiden geest, hoe moet het zelf dan opgevat worden?

3. Beginners op het pad zullen het zelf beschrijven of opvatten door de denkbeelden te gebruiken van die gescheiden geest. Ze zullen proberen het zelf tot een object te maken dat van enige afstand bestudeerd en ‘begrepen’ kan worden.

4. Toch kan alleen de gescheiden geest objecten van afstand bestuderen. Dus als het zelf meer is dan de gescheiden geest, dan volgt hier uit dat je het zelf niet kunt begrijpen zolang iemand het als object ziet.

5. Dit leidt tot de kennis van de waarheid. Het zelf kan nooit door de gescheiden geest begrepen worden, omdat het zelf geen object is. Het zelf is zuiver gewaarzijn en bezit geen eigenschappen die je aan een object toeschrijft.

6. De gescheiden geest werkt op topsnelheid vanwege dit besef en zal allerlei wanhopige argumenten bedenken om dit af te wijzen.

7. Een wijze student beseft dat dit de wanhopige pogingen zijn van de gescheiden geest om zich relevant te houden door de illusie te handhaven dat alles tot object gemaakt kan worden.

8. En alle ‘dingen’ kunnen natuurlijk tot object gemaakt worden, maar de waarheid is dat het zelf niet een ding is en daardoor nooit tot object gemaakt kan worden. Het zelf kan dit nooit begrijpen, maar het zelf kan zich wel als zuiver gewaarzijn ervaren.

 

SECTIE 6
1. Het zelf wordt geboren uit de wens om iets te ervaren. Hij wordt geboren uit de wens van de Schepper om zijn schepping van binnenuit te ervaren.

Refrein 6 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Vrede, ik ben vrij
jou door mij heen
te voelen stromen.

Oneindige Vrede, ik laat
alle wensen los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Vrede, ik zie nu
dat jij geen wens bent:
jij bent mij.

2. Zodoende heeft de Schepper zichzelf uitgebreid met een plaatselijk zelf dat naar de wereld van vorm gestuurd wordt om zichzelf als onderdeel van deze wereld van delen te ervaren.

3. Maar het feit dat het zelf een onderdeel van deze wereld van vorm is, maakt het niet noodzakelijk dat het zelf zich gescheiden van zijn bron ziet.

4. In het echt wordt niets gescheiden van zijn bron, want geen enkel deel wordt apart van het geheel gezet. Alles is onderdeel van één grote symfonie van scheppingen.

5. Het zelf krijgt, door zijn aard, de vaardigheid om het geheel te ervaren vanuit een plaatselijk gunstige positie. Maar het geheel van een plaatselijk gunstige positie zien, is nog steeds inzien dat alle delen verenigd worden in het geheel.

6. Om het zelf de vaardigheid te geven het wonder echt te waarderen dat alle delen uitdrukkingsvormen van die ene onderliggende realiteit zijn, wordt het zelf ook de vaardigheid gegeven om de delen als gescheiden te ervaren.

7. Deze ervaring kan niet bereikt worden, terwijl het zelf de wereld waarneemt met de zuivere waarneming van zijn oorspronkelijke staat.

8. Dus is het voor het zelf dat deze ervaring wenst te krijgen, nodig een filter te maken waardoor de wereld wordt waargenomen. En deze handeling creëert onvermijdelijk een gescheiden geest.

 

SECTIE 7
1. Als die gescheiden geest eenmaal geboren wordt, begint hij ieder deel van de wereld als een gescheiden object te zien. Daardoor ziet de gescheiden geest zelfs het zelf als een afzonderlijk object.

Refrein 7 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Vrijheid, ik ben vrij
jou door mij heen
te voelen stromen.

Oneindige Vrijheid, ik laat
alle gevoelens los
die mij beïnvloed hebben.

Oneindige Vrijheid, ik zie nu
dat jij geen gevoel bent:
jij bent mij.

2. Het zelf heeft de gescheiden geest geschapen om de wereld als een verzameling aparte objecten te ervaren in plaats van een verenigd geheel dat uit één bron voortgekomen is.

3. Daardoor ervaart het gescheiden zelf zich, wanneer hij de wereld door het filter van de gescheiden geest beziet, als een object, gescheiden van zijn bron en van alle andere delen van het geheel.

4. In het begin lijkt dit een grote bevrijding voor het zelf. Want nu ziet hij zich als een apart wezen dat pijn en plezier kan ervaren, onafhankelijk van iets buiten het ‘zelf. Hij heeft het gevoel dat hij alles kan doen wat hij wil, en wel naar zijn eigen maatstaven.

5. Wat het zelf niet ziet, is dat aan deze ervaring van ‘bevrijding’ een prijskaartje hangt. Want wat het zelf krijgt door de gescheiden geest, is een voorwaardelijke ervaring.

6. Het zelf is niet meer vrij om onafhankelijk van de omstandigheden in de wereld van vorm, zijn eigen gemoedsgesteldheid, zijn eigen levenservaring, te kiezen.

7. In plaats daarvan wordt het zelf nu gevangen gezet achter een sluier van illusies en denkt dat hij moet reageren en ervaren in overeenstemming met de voorwaarden die door de gescheiden geest bepaald worden.

8. Daardoor kan het zelf zich alleen maar gelukkig voelen wanneer er aan uiterlijke voorwaarden wordt voldaan die door deze maatstaf bepaald worden. Wanneer de omstandigheden niet zijn zoals bepaald is, dan moet het zelf zich wel ongelukkig gaan voelen en niet meer vrede met zichzelf en de wereld voelen.

 

SECTIE 8
1. De voorwaardelijke ervaring die bepaald wordt door de gescheiden geest, leidt onvermijdelijk tot strijd, waarin het zelf nu tegen de wereld van aparte objecten moet strijden.

Refrein 8 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Vader, ik ben vrij
jou door mij heen
te voelen stromen.

Oneindige Vader, ik laat
alle strijd los
die mij beïnvloed heeft.

Oneindige Vader, ik zie nu
dat jij geen object bent:
jij bent mij.

2. Het zelf is op weg naar een tredmolen waarin hij probeert afzonderlijke objecten te manipuleren door zijn denkbeelden op alles wat buiten hem is te projecteren, zelfs probeert zijn mentale krachten te gebruiken om ieder object aan zijn denkbeeld te laten voldoen.

3. De wereld heeft bepaalde objecten die wetten hebben die bepaald worden door wezens met een grotere medescheppende kracht dan het zelf. Deze ‘natuurwetten’ zullen nooit aan de maatstaf voldoen die door de gescheiden geest gecreëerd is.

4. De wereld heeft bepaalde objecten die ook geïndividualiseerde zelven zijn met een vrije wil. En wanneer deze zelven elkaar ontmoeten, zien ze elkaar als afzonderlijke wezens, zij zullen niet meteen aan de maatstaf voldoen van wat zij als een extern zelf zien.

5. Daardoor zal hetgeen het zelf door die gescheiden geest ervaart, een voortdurende strijd zijn. Het kan alleen maar een strijd zijn, want de wereld zal niet meteen klaarstaan om zich aan te passen aan het denkbeeld van de gescheiden geest.

6. Natuurlijk zal de gescheiden geest dit nooit beseffen. Hij wordt geschapen om alles gescheiden te zien, dus hij ziet de strijd zowel als stimulerend als van de allerhoogste betekenis.

7. De gescheiden geest gelooft dat de strijd betekenis heeft, zelfs dat er op den duur iets uitkomt. Hij gelooft dat als hij de geheime formules maar vindt, de hele wereld van objecten dan daadwerkelijk aan zijn denkbeeld zal voldoen.

8. De gescheiden geest zal nooit doorhebben dat dit een onmogelijke zoektocht is. Als de gescheiden geest de onmogelijkheid van zijn zoektocht zou inzien, zou hij zijn eigen onechtheid zien en zou dan onmiddellijk oplossen.

 

SECTIE 9
1. Het menselijke enigma is simpel. Zolang het zelf zich herkent als, en de wereld waarneemt door, de gescheiden geest, zal hij zich onvermijdelijk in een strijd zien, tegen de wereld waarin hij zich bevindt.

Refrein 9 (na elk couplet herhalen):

Oneindige Moeder, ik ben vrij
jou door mij heen
te voelen stromen.

Oneindige Moeder, ik laat
alle haat los
die mij beïnvloed heeft.

Oneindige Moeder, ik zie nu
dat jij geen object bent:
jij bent mij.

2. Maar wanneer het zelf zich identificeert met een gescheiden zelf, zal de strijd onvermijdelijk aanleiding geven tot frustraties. Het zal het zelf toe lijken alsof de wereld waarin hij leeft, zijn pogingen tegenwerkt om gemoedsrust te krijgen.

3. Het zelf kan maar één manier zien om deze vrede te vinden, namelijk door de wereld te dwingen aan zijn denkbeeld te voldoen. En aangezien de wereld er niet aan voldoet, zal het zelf boosheid, zelfs haat tegen de wereld beginnen te voelen.

4. Het zelf is een uitdrukkingsvorm van het Vaderaspect van de Schepper, die naar de wereld van het Moederaspect gezonden is.

5. Juist de wereld haten die hem zelfkoestering geeft, plaatst het zelf in een catch-22. Want nu kan hij niet door de illusies heen zien die door de gescheiden geest bedacht zijn. Alles op de wereld lijkt de basisillusie te bevestigen dat alles gescheiden is.

6. De enige weg naar vrede is de illusie van gescheidenheid te boven te komen en terug te keren naar het eenzijn met de Vader. Maar omdat het zelf zich in de wereld van de Moeder bevindt, kan hij niet direct contact met de Vader krijgen. Hij bereikt het eenzijn alleen maar wanneer hij het Moederelement niet meer gescheiden van het Vaderelement ziet.

7. Daardoor moet het zelf één worden met de Moeder voor hij eenzijn met de Vader kan bereiken. Dit kan niet bereikt worden zolang het zelf de Moeder haat, want het zelf probeert weg te lopen van wat hij haat. Daardoor kan de haat tegen de Moeder nooit tot eenzijn met de Vader leiden.

8. Het zelf moet een manier vinden om verder te kijken dan het mentale beeld, dat een gescheiden zelf is, dat bestaat in een wereld van gescheiden objecten. Het zelf moet ophouden zich als een zelf te zien. Hij moet terugkeren naar een staat van zuiver gewaarzijn, waarin hij ervaart dat de Moeder een uitdrukkingsvorm is van de Vader. Daardoor bereikt het zelf eenzijn met de Vader door het eenzijn met de Moeder.

 

God is Alpha en Omega
God is Vader, God is Moeder,
door de Zoon één met elkaar.

Oh gescheidenheid is de leugen,
het ego bindt ons daaraan zonder dat wij het zien.
Voorwaarden zijn de subtiele middelen
om de niets vermoedende dwazen in de val te laten lopen.

Alles wat je bezit, wordt een gevangenismuur
en daarom staan we op om gehoor te geven aan de oproep.
Transcendentie is de hoofdsleutel,
méér worden is vrijheid.

Door overgave ontvang je het overvloedige leven,
de overgave overwint alle strijd.
We duiken in de stroom
en we vervullen de mooiste droom van de hemel.

De Christusvisie houdt ons op koers
en herinnert ons aan onze gezamenlijke Bron.
Als wij in evenwicht zijn, zullen we altijd verder groeien
en blijven we in de Heilige Stroom.

We zien de ENE die buiten alle vormen om bestaat,
omdat het eenzijn de enige norm is.
We verblijven in de Heilige Ruimte,gehuld in Eeuwige Genade.

God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkaar.

 

OM MANI PADME HUM (9x, 33x of 144x)

Verzegeling
Geliefde Spirituele Vader en geliefde Spirituele Moeder, ik verklaar dat ik bereid ben alle angst voor de Vader en alle haat tegen de Moeder te transcenderen. Daardoor geef ik alles met de uiterlijke geest en het uiterlijke energieveld op wat het middelpunt is van de krachten van angst en de krachten van haat. Ik roep Aartsengel Michaël op mij te verzegelen tegen alle energie van angst en haat. Ik roep Jezus Christus op om mij te helpen alle illusies van gescheidenheid en dualiteit te doorzien. Ik roep Moeder Maria op me te helpen mijn hart te openen om de volledige koestering van de Moeder te ontvangen en te accepteren.

Ik accepteer dat ik verzegeld word in de oneindige liefde van mijn Schepper en de koesterende liefde van de Moeder van God. Geliefde Moeder Maria, ik ben bereid volledig te accepteren dat ik in de Moeder leef en dat niets in de Moeder mij van mijn Vader kan scheiden. Ik ben bereid één met jullie te worden en in dat eenzijn vrede te vinden na de strijd tegen de Moeder en de angst voor de Vader. Daardoor ben ik één met Moeder, ik ben vrij om de Levende Geest op deze wereld te zijn.