INV11: De Manlijke en Vrouwelijke Aspecten van God in Evenwicht brengen

Roep een in balans brengende handeling op om de meest verheven balans tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect van God in je eigen energieveld, jouw maatschappij en op wereldwijde schaal, te herstellen. Dit evenwicht herstellen is essentieel om conflicten op te lossen, omdat ze allen ontspringen aan een onevenwichtigheid tussen de twee creatieve machten.

Lees leringen over deze invocatie: Moeder MariaSurya

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van het Goddelijke Manlijke, de Goddelijke Zoon, de Heilige Geest en het Goddelijke Vrouwelijke, Amen.

In naam van de Goddelijke Moeder voor de aarde, geliefde Moeder Maria, roep ik de Aanwezigheid van de God Surya op tijdens deze invocatie. Ik stem mijn hart af op Surya en de Godster Sirius, en ik roep het uitbrengen op van een buitengewoon grote portie licht om de beweging te versterken om het Goddelijke Vrouwelijke in ere te herstellen. Ik roep Surya’s in evenwicht brengende energie op, het licht dat evenwicht zal brengen, die het evenwicht zal herstellen. Ik visualiseer de God Surya die de volmaakte eenheid van het Goddelijke Manlijke met het Goddelijke Vrouwelijke belichaamt en ik stem mij af op jouw hart. Ik voel de toevloed van de evenwicht brengende energie die mijn eigen wezen in evenwicht brengt en mij daardoor een platform laat zijn om evenwicht op deze planeet te brengen. Ik draag deze invocatie op aan de manifestatie van constructieve veranderingen in… (Beschrijf specifieke situaties en plaatsen waar jij wilt dat deze invocatie veranderingen aanbrengt.)

 

Zeg het volgende decreet tenminste één keer op. Je kunt het zo vaak opzeggen als je wilt voor je doorgaat met de rozenkrans.

Het Wekken van de Creatieve Elite
1. Je kunt God de Vader herkennen
aan de zaden die hij heeft gezaaid,
maar om een Goddelijk zaadje te vinden,
moet je verder kijken dan wat ‘van jou’ is,
omdat je ego iets probeert vast te houden,
in plaats van God zich te laten ontvouwen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

God is Vader, God is Moeder,
altijd één in de ander.
God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkander.

2. O gescheidenheid is een leugen,
de dualiteit creëert de boeien
die je vasthouden in de aardse vorm,
een schaap dat in de schaapskooi blijft.
Maar het verlangen binnenin jou
vertelt je dat er zoveel meer in jou zit.

3. Dus laat je Geest daarboven zweven,
het leven met enkel liefde omgeven,
want naarmate jij je hart opent,
wordt de sluier daadwerkelijk
uiteen gescheurd.
En dan zie je het innerlijke licht
dat tot een mooie toekomst leidt.

4. Je ziet dat de materie onderdeel is
van Gods schepping – niet apart.
Daardoor zijn Vader-Moeder één
en behalen wij onze overwinning.
Je houdt je oog op één doel gericht,
namelijk dat ‘Ik God ben en God is ik.’

5. Dus trek nu de hele wereld in
met de IK BEN-banier helemaal uitgevouwen,
maak allen wakker uit de angst en strijd,
zodat ze zien dat er meer in het leven zit.
Wanneer mensen zien dat het leven één is,
schenkt ieder het leven aan God de Zoon.

6. De IK BEN-mensen slaan acht op de oproep;
in onzelfzuchtige dienst van het Al
vinden ze een eenzijn zo subliem
dat het zowel boven ruimte als tijd staat.
Acceleratie zal ons bevrijden
om naar die hogere eenheid te zoeken.

7. En dan zal planeet aarde bevrijd zijn,
de Gouden Eeuw – de realiteit.
Overgave is de heilige sleutel,
het leven zal altijd één zijn.
God en de mens zijn in harmonie
en zo ontvouwt zich het heilige plan.

 

1. Ik bevestig dat het spirituele pad er in wezen uit bestaat dat ik transcendeer, dat ik erken dat elk aspect van mijn situatie in dit materiële universum een weerspiegeling is van de situatie in mijn innerlijk, omdat mijn bewustzijn mijn materiële realiteit schept.

Wees gegroet Vader-Moeder (na elk couplet herhalen):

We zien dat God Vader-Moeder is,
we zien de een binnen de ander.
Naarmate God de Moeder wordt geëerd,
wordt de heilige balans hersteld.

Wanneer Vader-Moeder één zijn,
wordt uit die eenheid God de Zoon geboren.
De Zoon bevrijdt ons van alle strijd,
naarmate we zijn geschenk van Leven aanvaarden.

2. Ik bevestig dat spirituele groei er in wezen uit bestaat dat ik mijn huidige mentale kader onderzoek. Ik erken dat ik mij, door mijn huidige overtuigingen, mijn wereldbeeld, in een mentaal kader geplaatst heb dat vervolgens het fysieke kader creëert dat ik ervaar als begrenzingen en beperkingen.

3. Ik bevestig dat het spirituele pad begint wanneer ik ontwaak en de waarheid erken dat ik mijn huidige mentale kader moet transcenderen voor ik echt vooruitgang op het spirituele pad zal boeken, voor ik in staat zal zijn het soort leven te creëren dat ik voor mij, anderen en de hele planeet wens.

4. Ik bevestig dat Moeder Maria, als de Goddelijke Moeder, het Vrouwelijke aspect van God vertegenwoordigt voor alle mensen op deze planeet, ongeacht hun religie, of zelfs als ze geen religie hebben.

5. Ik bevestig dat de Goddelijke Moeder niet in een mentaal kader kan passen dat gecreëerd is door één van de religies op aarde. Want ik eerbiedig de eerste twee geboden, namelijk geen andere goden voor de ware God te hebben en mezelf geen gesneden beeld te maken.

6. Ik bevestig dat ik niet meer een mentaal beeld van hoe God eruit ziet, zal creëren, gebaseerd op wat ik zie in de materiële wereld. Want als ik dat doe, heb ik een gesneden beeld gemaakt en aanbid ik een valse god in plaats van de echte God. Want de echte God, het Goddelijke Manlijke, de Goddelijke Vader, staat boven deze wereld.

7. Ik bevestig dat God meer is dan een mentaal kader, de Schepper staat boven zijn schepping. Het mannelijke aspect van God staat boven alle beelden, alle Bijbelboeken, alle woorden die je op deze wereld ziet. De God die je kunt kennen, is niet de allerhoogste God. Want de echte God, de Levende God, staat boven alles wat je in woorden en beelden op deze wereld kunt vatten.

8. Ik bevestig dat zelfs God het Goddelijke Manlijke of de Goddelijke Vader noemen, een verkeerde benaming is. Want wanneer mensen de woorden ‘Goddelijke Vader’ horen, projecteren zij mentale beelden op dat concept, gebaseerd op hun ervaring van wat de vader vertegenwoordigt op aarde. En dit is de reden dat enkele religies het beeld van God hebben gecreëerd als een boze en oordelende vaderfiguur.

9. Ik bevestig dat het Goddelijke Manlijke, de alles te boven gaande God, boven de door mensen gemaakte beelden staat. Ik bevestig dat er een Manlijk aspect van God, als de Schepper, is die het proces in gang heeft gezet dat voor de schepping van deze wereld van vorm heeft gezorgd. Maar die Schepper is de Oneindige God en kan nooit iets anders zijn dan de Oneindige God.

Zeg het volgende decreet tenminste één keer op. Je kunt het zo vaak opzeggen als je wilt voor je doorgaat met de rozenkrans.

Het Wekken van de Creatieve Elite
1. Je kunt God de Vader herkennen
aan de zaden die hij heeft gezaaid,
maar om een Goddelijk zaadje te vinden,
moet je verder kijken dan wat ‘van jou’ is,
omdat je ego iets probeert vast te houden,
in plaats van God zich te laten ontvouwen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

God is Vader, God is Moeder,
altijd één in de ander.
God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkander.

2. O gescheidenheid is een leugen,
de dualiteit creëert de boeien
die je vasthouden in de aardse vorm,
een schaap dat in de schaapskooi blijft.
Maar het verlangen binnenin jou
vertelt je dat er zoveel meer in jou zit.

3. Dus laat je Geest daarboven zweven,
het leven met enkel liefde omgeven,
want naarmate jij je hart opent,
wordt de sluier daadwerkelijk
uiteen gescheurd.
En dan zie je het innerlijke licht
dat tot een mooie toekomst leidt.

4. Je ziet dat de materie onderdeel is
van Gods schepping – niet apart.
Daardoor zijn Vader-Moeder één
en behalen wij onze overwinning.
Je houdt je oog op één doel gericht,
namelijk dat ‘Ik God ben en God is ik.’

5. Dus trek nu de hele wereld in
met de IK BEN-banier helemaal uitgevouwen,
maak allen wakker uit de angst en strijd,
zodat ze zien dat er meer in het leven zit.
Wanneer mensen zien dat het leven één is,
schenkt ieder het leven aan God de Zoon.

6. De IK BEN-mensen slaan acht op de oproep;
in onzelfzuchtige dienst van het Al
vinden ze een eenzijn zo subliem
dat het zowel boven ruimte als tijd staat.
Acceleratie zal ons bevrijden
om naar die hogere eenheid te zoeken.

7. En dan zal planeet aarde bevrijd zijn,
de Gouden Eeuw – de realiteit.
Overgave is de heilige sleutel,
het leven zal altijd één zijn.
God en de mens zijn in harmonie
en zo ontvouwt zich het heilige plan.

 

1. Ik bevestig dat om een wereld van vorm te scheppen, de Oneindige God zich moet manifesteren als polariteit van zichzelf, door zichzelf als een Zijnsstaat te manifesteren die enkel een eindige vorm kan aannemen. Dit Wezen, deze Zijnsstaat, van de tot uitdrukking gebrachte God, is daadwerkelijk de polariteit van de God zonder uitdrukkingsvorm. De alles te boven gaande, niet in vorm uitgedrukte God is de Goddelijke Vader, en de in vorm uitgedrukte God is de Goddelijke Moeder.

Wees gegroet Vader-Moeder (na elk couplet herhalen):

We zien dat God Vader-Moeder is,
we zien de een binnen de ander.
Naarmate God de Moeder wordt geëerd,
wordt de heilige balans hersteld.

Wanneer Vader-Moeder één zijn,
wordt uit die eenheid God de Zoon geboren.
De Zoon bevrijdt ons van alle strijd,
naarmate we zijn geschenk van Leven aanvaarden.

2. Ik bevestig dat het Goddelijke Vrouwelijke boven de traditionele rol staat, de traditionele beelden, van de meeste religies op aarde. Ze staat boven de monotheïstische religies en hun beeld van God als het verre wezen in de lucht, de vaderfiguur die op een grote witte troon zit die alle mensen beneden oordeelt.

3. Ik bevestig dat hoewel er een alles te boven gaande God is die buiten mijn bereik ligt, God nog een aspect heeft, namelijk het Goddelijke Vrouwelijke die niet buiten mijn bereik ligt. Want ik ben een verlengstuk, een uitdrukkingsvorm, een individualisatie, van die Goddelijke Vrouwelijke.

4. Ik bevestig dat alle vormen in dit Universum uitdrukkingsvormen zijn van het Goddelijke Vrouwelijke. Alles heeft het Goddelijke Vrouwelijke in zich ingebed. En daarom is God nooit van mij gescheiden. Want, zoals Jezus zei: Het koninkrijk van God is binnenin mij.

5. Ik bevestig dat ik het Goddelijke Vrouwelijke alleen maar begrijp door de mentale kaders aan te vechten die gecreëerd zijn door de door mannen gedomineerde religies die mij de indruk willen geven dat God enkel een mannelijk figuur is.

6. Ik bevestig dat ik de leugen kan doorzien dat ik God niet zelf kan bereiken, dat ik een bemiddelaar nodig heb in de vorm van een religie in de buitenwereld. Ik bevestig dat geen enkele religie in de buitenwereld de macht heeft om mij toegang tot de hemel te geven, of mij voor eeuwig naar de hel te sturen.

7. Ik bevestig dat er geen religie in de buitenwereld is die me mijn verlossing kan garanderen of ontzeggen. Want ik zie dat verlossing de ultieme erkenning is van wie ik ben, wat leidt tot mijn acceptatie dat ik een uitdrukkingsvorm van God, het Vrouwelijke aspect van God, de tot uitdrukking gebrachte God, ben.

8. Ik bevestig dat ik niet meer gevangen zit in de meest voorkomende illusie die je op deze aarde tegenkomt, namelijk dat God gescheiden is van Gods schepping. Ik aanvaard dat ik uit Gods Wezen geschapen ben en daarom nooit van mijn bron gescheiden kan worden.

9. Ik bevestig dat elke religie die een beeld van een god die gescheiden is van mij aanprijst, een verkeerd concept van verlossing aanprijst. Daarom ontstijg ik alle beelden van God als een Manlijk of Vrouwelijk figuur dat gescheiden van mij is. Want ik en mijn Vader zijn één en ik en mijn Moeder zijn één.

Zeg het volgende decreet tenminste één keer op. Je kunt het zo vaak opzeggen als je wilt voor je doorgaat met de rozenkrans.

Het Wekken van de Creatieve Elite
1. Je kunt God de Vader herkennen
aan de zaden die hij heeft gezaaid,
maar om een Goddelijk zaadje te vinden,
moet je verder kijken dan wat ‘van jou’ is,
omdat je ego iets probeert vast te houden,
in plaats van God zich te laten ontvouwen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

God is Vader, God is Moeder,
altijd één in de ander.
God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkander.

2. O gescheidenheid is een leugen,
de dualiteit creëert de boeien
die je vasthouden in de aardse vorm,
een schaap dat in de schaapskooi blijft.
Maar het verlangen binnenin jou
vertelt je dat er zoveel meer in jou zit.

3. Dus laat je Geest daarboven zweven,
het leven met enkel liefde omgeven,
want naarmate jij je hart opent,
wordt de sluier daadwerkelijk
uiteen gescheurd.
En dan zie je het innerlijke licht
dat tot een mooie toekomst leidt.

4. Je ziet dat de materie onderdeel is
van Gods schepping – niet apart.
Daardoor zijn Vader-Moeder één
en behalen wij onze overwinning.
Je houdt je oog op één doel gericht,
namelijk dat ‘Ik God ben en God is ik.’

5. Dus trek nu de hele wereld in
met de IK BEN-banier helemaal uitgevouwen,
maak allen wakker uit de angst en strijd,
zodat ze zien dat er meer in het leven zit.
Wanneer mensen zien dat het leven één is,
schenkt ieder het leven aan God de Zoon.

6. De IK BEN-mensen slaan acht op de oproep;
in onzelfzuchtige dienst van het Al
vinden ze een eenzijn zo subliem
dat het zowel boven ruimte als tijd staat.
Acceleratie zal ons bevrijden
om naar die hogere eenheid te zoeken.

7. En dan zal planeet aarde bevrijd zijn,
de Gouden Eeuw – de realiteit.
Overgave is de heilige sleutel,
het leven zal altijd één zijn.
God en de mens zijn in harmonie
en zo ontvouwt zich het heilige plan.

 

1. Ik bevestig dat ik het beeld van God als zowel Vrouwelijk als Manlijk transcendeer. Ik erken de alles te boven gaande God die boven alle vormen staat en de God die zichzelf uitdrukt als vorm, maar toch nog de alles te boven gaande God is die je niet in een bepaalde vorm gevangen kunt zetten.

Wees gegroet Vader-Moeder (na elk couplet herhalen):

We zien dat God Vader-Moeder is,
we zien de een binnen de ander.
Naarmate God de Moeder wordt geëerd,
wordt de heilige balans hersteld.

Wanneer Vader-Moeder één zijn,
wordt uit die eenheid God de Zoon geboren.
De Zoon bevrijdt ons van alle strijd,
naarmate we zijn geschenk van Leven aanvaarden.

2. Ik bevestig dat ik, omdat ik een uitdrukkingsvorm van God ben, mijzelf ook niet zie als een wezen dat gevangen zit in een bepaalde vorm of mentaal kader. Ik herken en erken dat ik meer ben, meer dan mijn fysieke lichaam en meer dan mijn uiterlijke geest.

3. Ik bevestig dat ik meer ben dan mijn sterfelijke identiteitsgevoel dat in mij geprogrammeerd is om te aanvaarden, zowel in dit leven als daarvoor, door een samenleving die wil dat ik aan de norm voldoe, die wil dat ik blijf doen wat mensen altijd al doen zonder erover na te denken, zonder te vragen waarom, zonder te vragen wat voor zin het allemaal heeft.

4. Ik bevestig dat ik ben gaan beseffen en accepteren wie ik ben, een uitdrukkingsvorm van de Oneindige God. Ik heb het potentieel om mijn identiteit te vergroten tot het niveau van oneindigheid, waarop ik één word met mijn bron en daardoor ben ik klaar om als een verlengstuk van die bron te handelen.

5. Ik bevestig dat ik bereid ben te doen wat de alles te boven gaande God heeft gedaan door zich tot de nederigste dienaar van alle van zichzelf gewaar zijnde verlengstukken van zichzelf te maken door hen de kans te geven om te groeien. Daardoor ben ik bereid om objectief te bezien of ik een verstandige beslissing heb genomen, of ik mijn zelfgevoel vergroot heb, of onverstandig heb gekozen, en daardoor mijn zelfgevoel heb beperkt.

6. Ik bevestig dat ik bereid ben om nog eens na te denken over mijn mentale kader van wie ik ben, wie God is en wat de wereld is. Ik zie dat God Alles is en in Alles is. God heeft zich als mij tot uitdrukking gebracht. God heeft zich tot uitdrukking gebracht als de wereld van vorm. Daardoor is God overal.

7. Ik bevestig dat God nooit ver van mij vandaan is en geen enkele kracht op aarde kan mij er met een list toe krijgen de illusie van gescheidenheid te accepteren. Ik weet dat ik nooit van God gescheiden kan worden en ik bestrijd deze illusie als de grootste dwaling op aarde.

8. Ik bevestig dat God Eén is, God is onverdeeld, God is ondeelbaar. Ik ontstijg de illusie van gescheidenheid en de twee tegengestelde polariteiten, de deling in twee dualistische uitersten die daaruit voortvloeien.

9. Ik bevestig dat ik niet meer mee wil doen met het eindeloze dualistische spel om van het ene uiterste naar het andere te gaan, of er zelfs ergens tussenin vast te zitten, maar nog steeds gevangen op het niveau van het dualistische spel. Ik wil spirituele vrijheid en ik ben bereid het dualistische spel te transcenderen. Ik ben bereid één te worden met de Geest van Waarheid.

Zeg het volgende decreet tenminste één keer op. Je kunt het zo vaak opzeggen als je wilt voor je doorgaat met de rozenkrans.

Het Wekken van de Creatieve Elite
1. Je kunt God de Vader herkennen
aan de zaden die hij heeft gezaaid,
maar om een Goddelijk zaadje te vinden,
moet je verder kijken dan wat ‘van jou’ is,
omdat je ego iets probeert vast te houden,
in plaats van God zich te laten ontvouwen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

God is Vader, God is Moeder,
altijd één in de ander.
God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkander.

2. O gescheidenheid is een leugen,
de dualiteit creëert de boeien
die je vasthouden in de aardse vorm,
een schaap dat in de schaapskooi blijft.
Maar het verlangen binnenin jou
vertelt je dat er zoveel meer in jou zit.

3. Dus laat je Geest daarboven zweven,
het leven met enkel liefde omgeven,
want naarmate jij je hart opent,
wordt de sluier daadwerkelijk
uiteen gescheurd.
En dan zie je het innerlijke licht
dat tot een mooie toekomst leidt.

4. Je ziet dat de materie onderdeel is
van Gods schepping – niet apart.
Daardoor zijn Vader-Moeder één
en behalen wij onze overwinning.
Je houdt je oog op één doel gericht,
namelijk dat ‘Ik God ben en God is ik.’

5. Dus trek nu de hele wereld in
met de IK BEN-banier helemaal uitgevouwen,
maak allen wakker uit de angst en strijd,
zodat ze zien dat er meer in het leven zit.
Wanneer mensen zien dat het leven één is,
schenkt ieder het leven aan God de Zoon.

6. De IK BEN-mensen slaan acht op de oproep;
in onzelfzuchtige dienst van het Al
vinden ze een eenzijn zo subliem
dat het zowel boven ruimte als tijd staat.
Acceleratie zal ons bevrijden
om naar die hogere eenheid te zoeken.

7. En dan zal planeet aarde bevrijd zijn,
de Gouden Eeuw – de realiteit.
Overgave is de heilige sleutel,
het leven zal altijd één zijn.
God en de mens zijn in harmonie
en zo ontvouwt zich het heilige plan.

 

1. Ik bevestig het ontwaken van de ‘IK BEN mensen’, degenen die een spiritueel zelf hebben, een IK BEN Aanwezigheid die een verlengstuk is van de Aanwezigheid van God, de God die zichzelf de ‘IK BEN DIE IK BEN’ noemde.

Wees gegroet Vader-Moeder (na elk couplet herhalen):

We zien dat God Vader-Moeder is,
we zien de een binnen de ander.
Naarmate God de Moeder wordt geëerd,
wordt de heilige balans hersteld.

Wanneer Vader-Moeder één zijn,
wordt uit die eenheid God de Zoon geboren.
De Zoon bevrijdt ons van alle strijd,
naarmate we zijn geschenk van Leven aanvaarden.

2. Ik bevestig de eenwording van degenen die hun identiteit niet vaststellen op basis van kenmerken op aarde. Ze stellen hun identiteit uitsluitend vast op basis van hun individualiteit – die voor elk van hen verankerd zit in de IK BEN Aanwezigheid.

3. Ik bevestig de bewuste eenwording van mensen over de hele aardbol, degenen die zich durven te beschouwen als spirituele mensen – in plaats van hun identiteit te baseren op een of ander kenmerk op deze wereld, hetzij ras, religie, huidskleur, nationaliteit, etniciteit of hun stam.

4. Ik bevestig dat de top tien procent van de meest spiritueel gewaar zijnde mensen contact maken met hun spirituele wezen, hun IK BEN Aanwezigheid, door boven de rollen te gaan staan die vastgesteld zijn door de traditionele monotheïstische religies. Ik bevestig dat mensen hun spirituele identiteit vinden in plaats van naar een leraar in de buitenwereld te luisteren of een instituut in de buitenwereld te volgen.

5. Ik bevestig dat de top tien procent zowel de onevenwichtige Moedercultuur als de onevenwichtige Vadercultuur transcendeert en de Middenweg vindt. Op die manier krijgen we evenwicht in ons wezen tussen het Goddelijke Manlijke en het Goddelijke Vrouwelijke, zodat we samen in harmonie kunnen werken aan het creëren van een evenwichtige cultuur.

6. Ik bevestig dat de top tien procent alle traditionele mentale kaders transcendeert en nog eens nadenkt over de cultuur, nog eens nadenkt over alle aspecten van de samenleving. Ik bevestig de acceleratie van het proces van opnieuw nadenken over elk aspect van de cultuur en de samenleving, zodat we met nieuwe oplossingen kunnen komen, nieuwe manieren om naar dingen te kijken.

7. Ik bevestig het volledig en definitief wakker worden van de creatieve elite die de voorlopers zijn van nieuwe ideeën. Ik bevestig dat wij het massabewustzijn opnemen en het in ons eigen wezen transformeren, zodat wij het verheffen. Zo beseffen anderen dat er een nieuwe wind waait en dat het tijd is om ons af te vragen: “Waarom doen we dit? Waarom leven wij op deze manier? Wat is de bedoeling van steeds rijker worden als we die rijkdommen niet gebruiken om alle mensen een overvloediger leven te geven?”

8. Ik bevestig dat de leden van de creatieve elite gewekt worden voor onze verantwoordelijkheid om heerschappij over de aarde te nemen en dat we niet langer de staat van onevenwichtigheid zullen toelaten die twee-derde van de bevolking in armoede laat leven. We bevestigen dat deze ongelijkheid op wereldschaal voor ons niet meer acceptabel is en we eisen dat alle mensen een overvloedig leven krijgen.

9. Ik bevestig dat de leden van de creatieve elite uitstijgen boven het verstoorde bewustzijn van het onevenwichtige Vaderelement dat zegt: “Wij zijn de enigen die meetellen, wij hoeven niet voor andere mensen te zorgen.” Daardoor accepteren we niet meer dat de rijke landen op de wereld net als de feodale heren zijn en de arme landen net de slaven in de feodale gemeenschappen. We eisen evenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke aspect in ons en daardoor accepteren we dat wij inderdaad onze broeders hoeder zijn.

Zeg het volgende decreet tenminste één keer op. Je kunt het zo vaak opzeggen als je wilt voor je doorgaat met de rozenkrans.

Het Wekken van de Creatieve Elite
1. Je kunt God de Vader herkennen
aan de zaden die hij heeft gezaaid,
maar om een Goddelijk zaadje te vinden,
moet je verder kijken dan wat ‘van jou’ is,
omdat je ego iets probeert vast te houden,
in plaats van God zich te laten ontvouwen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

God is Vader, God is Moeder,
altijd één in de ander.
God is Vader, God is Moeder,
we zien God in elkander.

2. O gescheidenheid is een leugen,
de dualiteit creëert de boeien
die je vasthouden in de aardse vorm,
een schaap dat in de schaapskooi blijft.
Maar het verlangen binnenin jou
vertelt je dat er zoveel meer in jou zit.

3. Dus laat je Geest daarboven zweven,
het leven met enkel liefde omgeven,
want naarmate jij je hart opent,
wordt de sluier daadwerkelijk
uiteen gescheurd.
En dan zie je het innerlijke licht
dat tot een mooie toekomst leidt.

4. Je ziet dat de materie onderdeel is
van Gods schepping – niet apart.
Daardoor zijn Vader-Moeder één
en behalen wij onze overwinning.
Je houdt je oog op één doel gericht,
namelijk dat ‘Ik God ben en God is ik.’

5. Dus trek nu de hele wereld in
met de IK BEN-banier helemaal uitgevouwen,
maak allen wakker uit de angst en strijd,
zodat ze zien dat er meer in het leven zit.
Wanneer mensen zien dat het leven één is,
schenkt ieder het leven aan God de Zoon.

6. De IK BEN-mensen slaan acht op de oproep;
in onzelfzuchtige dienst van het Al
vinden ze een eenzijn zo subliem
dat het zowel boven ruimte als tijd staat.
Acceleratie zal ons bevrijden
om naar die hogere eenheid te zoeken.

7. En dan zal planeet aarde bevrijd zijn,
de Gouden Eeuw – de realiteit.
Overgave is de heilige sleutel,
het leven zal altijd één zijn.
God en de mens zijn in harmonie
en zo ontvouwt zich het heilige plan.

 

Ik bevestig dat God Surya de in evenwicht brengende energie van de Godster Sirius uitgeeft om alle mensen te bevrijden van de geesten en energie van onevenwichtigheid tussen mannelijk en vrouwelijk.

Ik bevestig dat God Surya de in evenwicht brengende energie van de Godster Sirius uitgeeft om alle mensen te bevrijden van de leugens van de antichrist die tot onevenwichtigheid tussen mannelijk en vrouwelijk leiden.

Ik bevestig dat God Surya de in evenwicht brengende energie van de Godster Sirius uitgeeft om alle mensen te bevrijden van de allergrootste spirituele slavernij door te vechten in de oorlogen tussen mannelijk en vrouwelijk die op gang werden gebracht door de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat God Surya de in evenwicht brengende energie van de Godster Sirius uitgeeft om alle mensen te bevrijden van de allergrootste materiële slavernij door te vechten in de oorlogen tussen mannelijk en vrouwelijk die op gang gebracht werden door de krachten van de antichrist.

Ik bevestig dat God Surya de in evenwicht brengende energie van de Godster Sirius uitgeeft om alle mensen te bevrijden van de materiële slavernij die de manifestatie van het overvloedige leven voor iedereen voorkomt.

Ik kies ervoor om één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van de God Surya die de krachten van onevenwichtigheid op aarde verteert.

De aarde is van de Heer en de volheid van Balans (3x). Amen.

In de naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Alles te boven gaande God, de Zoon, de Heilige Geest en de tot uitdrukking gebrachte God, Amen.

Verzegeling
Ik bevestig dat de oneindige kracht van het Goddelijke Vrouwelijke alle mensen omringt met een ondoordringbaar schild van onvoorwaardelijke liefde die alle onevenwichtigheid tussen mannelijk en vrouwelijk verteert. Ik bevestig dat we verzegeld worden tegen alle energie die bestaat uit conflicten tussen mannelijk en vrouwelijk die naar ons toegezonden worden door de krachten op deze wereld. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in ons bindt, het menselijke ego, zodat wanneer de prins van deze wereld geen onevenwichtigheid bij ons vindt wanneer hij komt. Ik geef mijn antizelf op en alle onevenwichtigheid tussen mannelijk en vrouwelijk in mij en alle mensen en ik aanvaard dat het verteerd wordt door de oneindige liefde van het Goddelijke Vrouwelijke. Ik aanvaard dat het antizelf van de mensen wordt vervangen door hun Christuszelf, nu en in eeuwigheid.

Met de kracht van de Christusvlam in mij bevestig ik dat ik verzegeld ben in het evenwicht brengende Licht van geliefde Surya. Ik bevestig dat alle mensen verzegeld zijn in het evenwicht brengende Licht van geliefde Surya. Ik bevestig dat de aarde verzegeld is in het evenwicht brengende Licht van geliefde Surya. Zo wordt het Moederlicht verheven naar perfecte eenheid met de Goddelijke Vader. En door de kracht van de Heilige Geest stroomt het door de matrix van de Zoon die het overvloedige leven naar alle mensen brengt. Amen.