INV02: Rivier van Leven Invocatie

Roep het licht op dat je in de stroom van de Rivier van Leven plaatst door alle blokkades op te ruimen tussen de manifestatie van het overvloedige leven voor jou en voor de wereld

Lees leringen over deze invocatie

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, draag ik deze invocatie op aan de manifestatie van de volmaakte visie van de Christus in… (voeg hier een persoonlijk gebed toe).

IK BEN MEER
Rivier van Leven, overvloedige stroom, ik gloei door jouw licht.
Ik stroom – ik groei, één met jouw eeuwige weten.
Vul mijn ruimte – met jouw genade, ik ben op mijn rechtmatige plaats.
IK zal eeuwig – vrij ZIJN. Ik zie altijd mijn Godplan.
Heilige duif – van boven, geen voorwaarden aan Gods liefde.
Omdat ik roep – valt er licht en het verhoogt de Christus in allen.
Het Leven wordt verzegeld – allen worden geheeld,
Gods volmaaktheid wordt onthuld.
We beginnen – zonder zonde, één met God, we zullen winnen.
Het Leven is één – God heeft gewonnen, een nieuwe dag is begonnen.
Heilig licht – o zo schitterend, alles wordt nu rechtgezet.
De aarde is nu vrij – om voor allen zichtbaar de Vrijheidsster te ZIJN.
Altijd méér – dan voorheen, vereer ik waarlijk de Rivier van Leven.
IK BEN – voor eeuwig MEER, ik herstel waarlijk de Levensstroom.
Rivier van Leven, door de Zoon, zijn Vader, Moeder als één.

 

IK BEN méér in God, de Vader
1. Ik geef de illusie op dat God een nooit veranderend wezen is dat in een ver verwijderde hemel buiten mijn bereik verblijft. Ik bevestig dat de Ene Ware God de Levende God is, het Wezen dat tegen Mozes zei: “Ik zal zijn, wie ik zal zijn!” God bekrachtigde zijn recht om te transcenderen en méér te ZIJN. Ik kan mijn God kennen wanneer ik bereid ben méér te ZIJN. Ik onderzoek de gedachten van God om de Levensstroom te herstellen, IK BEN het MEER.

Wees gegroet Rivier van Leven (na elk couplet herhalen):

Rivier van Leven, ik heb je zo lief.
IK BEN in jouw eeuwige stroom.
Eén met de Christus neem ik mijn plaats,
Ik neem wel de leiding over het Moederlicht.
Mijn Godvlam straalt door mij heen,
Gods heilige Liefde om het leven te bevrijden.

Achtvorm, de transformerende stroom,
die Gods liefde aan al het leven schenkt.
Waar eenheid elke strijd vervangt,
hebben alle mensen een overvloedig leven.
O Heilige Geest, stroom door mij heen
en maak allen MEER, om in God te ZIJN.

2. Ik geef de illusie op dat geen enkel beeld of doctrine op deze wereld de Levende God nauwkeurig kan omschrijven – God is altijd méér dan welk gesneden beeld ook. Ik bevestig dat door méér te zijn, ik de Levende Aanwezigheid van God kan ervaren. Ik onderzoek de gedachten van God om de Levensstroom te herstellen, IK BEN het MEER.

3. Ik geef de illusie op dat Gods schepping van haar Schepper gescheiden is. Ik bevestig dat zonder hem niets gemaakt werd dat gemaakt werd. Gods Aanwezigheid is in alles en daarom heeft alles de mogelijkheid méér te ZIJN. Ik onderzoek de gedachten van God om de Levensstroom te herstellen, IK BEN het MEER.

4. Ik geef de illusie op dat de Levende God een boos wezen in de lucht is dat mij probeert te straffen en te beperken. Ik bevestig dat de Levende God een God van onvoorwaardelijke liefde is die mij méér wil laten ZIJN. Ik onderzoek de gedachten van God om de Levensstroom te herstellen, IK BEN het MEER.

5. Ik geef de illusie op dat liefde een passieve kracht is. Ik bevestig dat Gods Levende Liefde het actieve principe is dat de Schepper het verlangen gaf om te scheppen – om méér te ZIJN. Ik onderzoek de gedachten van God om de Levensstroom te herstellen, IK BEN het MEER.

6. Ik geef de illusie op dat liefde een bezittende kracht is die probeert de status-quo te handhaven. Ik bevestig dat Gods Levende Liefde de drang tot zelftranscendentie is, de drang om méér te ZIJN. Ik onderzoek de gedachten van God om de Stroom van Leven te herstellen, IK BEN het MEER.

7. Ik geef de illusie op dat God een volmaakt koninkrijk wil scheppen dat nooit verandert. Ik bevestig dat de Levende God de Rivier van Leven IS en dat God alles wat hij geschapen heeft, door voortdurende zelftranscendentie méér wil laten ZIJN. Ik onderzoek de gedachten van God om de Stroom van Leven te herstellen, IK BEN het MEER.

8. Ik geef de illusie op dat Gods wet mijn creatieve vrijheid beperkt. Ik bevestig dat Gods wet de Wet van Liefde is die van alle zelfbewuste wezens eist méér te ZIJN door hun talenten te vermenigvuldigen om de individualiteit die zij van God gekregen hebben tot uitdrukking te brengen. Ik onderzoek de gedachten van God om de Stroom van Leven te herstellen, IK BEN het MEER.

9. Ik geef de antiwil en de illusie op dat ik niet méér kan ZIJN op deze wereld. Ik eis opnieuw de stroom in de vorm van een acht op tussen mijn IK BEN Aanwezigheid Boven en mijn bewuste zelf beneden, waardoor IK BEN méér gemanifesteerd wordt. Ik onderzoek de gedachten van God wel om de Levensstroom te herstellen, IK BEN het MEER.

 

IK BEN één met God, de Vader
Ik bevestig dat God de Vader de uitbreidende kracht is die de Rivier van Leven opstuwt tot een staat van voortdurende zelftranscendentie – een staat van méér zijn. Ik bevestig dat God de Vader juist de kracht van onvoorwaardelijke liefde is die geen enkele omstandigheid laat verhinderen méér te zijn. Ik bevestig dat deze onvoorwaardelijke liefde God de Schepper het verlangen heeft gegeven om méér te ZIJN en dat alles wat God heeft geschapen een uitdrukking is van zijn verlangen om méér te ZIJN.

Ik bevestig dat God een Levende God is die voortdurend groeit en transcendeert en méér is door alle zelfbewuste wezens. Zodoende erken ik dat God mij als medeschepper naast hem heeft geschapen en dat hij verlangt méér te ZIJN door mij. Ik beloof daarom dat ik zeker bereid ben al mijn menselijke beperkingen te transcenderen opdat ik het gevoel van één te zijn met mijn IK BEN Aanwezigheid kan bereiken en daardoor het gevoel van eenzijn met mijn Schepper. Ik ben bereid de stroom van de Rivier van Leven in te gaan en één te worden met Gods creatieve bedoeling en daarbij mijn lagere zelf in Gods onvoorwaardelijke liefde te verliezen. Ik ben bereid méér te ZIJN op deze wereld.

 

Zeg het volgende decreet tenminste één keer op. Je mag het zo vaak opzeggen als je wilt voor je verder gaat met de invocatie.

1. Aartsengel Michaël, neem de leiding.
Godbestuur in ieder land.
Gods macht, wijsheid en zijn liefde,
stroomt van Boven naar onze planeet.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Aartsengel Michaël laat je macht
elk moment op ons neerdalen.
Vul ons met Gods Diamanten Wil.
Wij zullen aan het doel met ons beantwoorden.

Moeder Aarde wordt nu bevrijd
om aan haar doel te beantwoorden.
Omdat Liberty de leiding heeft,
verspreidt ze haar licht over ieder land.

2. Hef de toorts van de Vrijheidsvlam omhoog,
opdat allen de naam van ‘IK BEN’ mogen kennen.
We blijven de hele nacht op koers,
omdat we geleid worden door jouw licht.

3. De mensheid is altijd vrij
om één volk onder God te zijn.
Onze liefde voor de aarde is zo intens
dat wij ons inzetten om haar te beschermen.

4. Aartsengel Michaël, jij bent hier
om onze visie altijd helder te houden.
Als wij met ons heilige werk beginnen,
weten wij dat Gods koninkrijk in ons is.

5. Wij vormen Gods Lichaam hier beneden,
de open deur waar de Genade doorheen stroomt.
Nu alle oude patronen verteerd worden,
lijkt de toekomst zo stralend en mooi.

6. Omdat wij nu snel in actie komen,
zullen we de Gouden Eeuw brengen.
We hebben de visie en het vuur
om deze natie steeds verder hogerop te brengen.

 

IK BEN méér in God, de Zoon
1. Ik geef de illusie op dat Jezus de enige was, die zijn Christusschap kon manifesteren. Ik bevestig dat ik het potentieel heb het Christusbewustzijn te manifesteren en méér dan een mens te ZIJN. Ik zie het méér in iedereen, Gods wil is geschied, al het leven is één.

Wees gegroet Rivier van Leven (na elk couplet herhalen):

Rivier van Leven, ik heb je zo lief.
IK BEN in jouw eeuwige stroom.
Eén met de Christus neem ik mijn plaats,
Ik neem wel de leiding over het Moederlicht.
Mijn Godvlam straalt door mij heen,
Gods heilige Liefde om het leven te bevrijden.

Achtvorm, de transformerende stroom,
die Gods liefde aan al het leven schenkt.
Waar eenheid elke strijd vervangt,
hebben alle mensen een overvloedig leven.
O Heilige Geest, stroom door mij heen
en maak allen MEER, om in God te ZIJN.

2. Ik geef de illusie op dat ik geschapen ben als een beperkt menselijk wezen of dat ik in zonde geboren ben. Ik bevestig dat ik het potentieel heb om méér te worden, totdat ook ik kan zeggen: “Ik en mijn Vader zijn één!” Ik zie het méér in iedereen, Gods wil is geschied, al het leven is één.

3. Ik geef de illusie op dat het godslastering als ik verklaar dat ik een zoon of dochter van de Levende God ben. Ik bevestig dat IK een individualisatie van God BEN en dat ik van God het recht gekregen heb om over de aarde te heersen door méér te zijn. Ik zie het méér in iedereen, Gods wil is geschied, al het leven is één.

4. Ik geef de illusie op dat ik mij nooit boven mijn huidige bewustzijnsstaat kan verheffen. Ik bevestig dat IK door de Christusgeest méér BEN dan alle tekortkomingen en beperkingen. Ik zie het méér in iedereen, Gods wil is geschied, al het leven is één.

5. Ik geef de illusie op dat ik mijn oorspronkelijke zuiverheid verloren heb door fouten te maken op deze wereld. Ik bevestig dat de individualiteit die ik van God heb gekregen, verankerd wordt in mijn IK BEN Aanwezigheid en dat het nooit door iets op aarde kan worden aangetast. Zodoende kan ik nooit mijn potentieel verliezen om méér te ZIJN. Ik zie het méér in iedereen, Gods wil is geschied, al het leven is één.

6. Ik geef de illusie op dat ik gescheiden ben van Gods overvloedige leven. Ik bevestig dat ik, wanneer ik mij inzet om méér te zijn, opnieuw de stroom in de vorm van een acht van onvoorwaardelijke liefde tot stand breng tussen mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn bewuste zelf. Ik zie het méér in iedereen, Gods wil is geschied, al het leven is één.

7. Ik geef de illusie op dat ik iets van deze wereld nodig heb om te zijn wie ik ben, om heel te zijn. Ik bevestig dat God de bron van alle goede en volmaakte dingen is en wanneer ik vermenigvuldig wat ik heb, God méér door mij zal ZIJN. Ik zie het méér in iedereen, Gods wil is geschied, al het leven is één.

8. Ik geef de illusie op dat het leven beperkt wordt door de tekortkomingen op aarde. Ik bevestig dat het ware leven het proces van zelftranscendentie is, de Rivier van Leven, het proces om méér te worden. Ik zie het méér in iedereen, Gods wil is geschied, al het leven is één.

9. Ik geef de illusie op dat het leven een strijd is en dat er voor sommige problemen geen oplossing is. Ik bevestig dat God mij alles geeft wat ik nodig heb om méér te ZIJN, als ik opnieuw de stroom in de vorm van een acht tussen mijn bewuste zelf en mijn IK BEN Aanwezigheid opeis. Ik ben bereid méér te ZIJN in elke situatie die zich voordoet. Ik zie het méér in iedereen, Gods wil is geschied, al het leven is één.

 

IK BEN één met God, de Zoon
Ik erken dat het bewustzijn van de antichrist de manier van denken is die mij mijn eenheid met God laat ontkennen en God de vaardigheid ontzegt om door mij heen te werken. Het zorgt ervoor dat ik ontken dat ik de mogelijkheid heb méér te ZIJN. De geest van de antichrist heeft de illusie in het leven geroepen dat deze wereld van Gods volmaaktheid gescheiden is en dat God de problemen op aarde niet kan oplossen – dat deze wereld niet méér kan zijn.

Ik beloof met alle liefde in mijn wezen te stoppen te ontkennen dat God ook is waar ik ben en te stoppen de stroom van Gods onvoorwaardelijke liefde door mij heen te negeren. Ik beloof eerst op zoek te gaan naar het koninkrijk van God, wat het Christusbewustzijn is dat mij de kracht geeft om méér te ZIJN. Ik beloof rechtschapenheid te hebben, het juiste gebruik van mijn scheppende vermogens, die mijn talenten vermenigvuldigt en méér van mij maakt. Ik bevestig dat het voor mij een hogere prioriteit is om méér te ZIJN in God dan op aarde iets te bereiken.

Ik erken dat ik een Christuspotentieel heb, het potentieel om méér te ZIJN. Ik beloof mijn oog op één doel gericht te houden, zodat ik aan de illusie, de dualiteit van de geest van de antichrist voorbij kan zien, dat ik minder ben. Ik beloof mijn talenten te vermenigvuldigen, zodat ik de stroom in de vorm van een acht kan sluiten die de ware sleutel is om Gods koninkrijk in mijn persoonlijke leven en wereld te manifesteren.

Ik houd mijn aandacht op mijn IK BEN Aanwezigheid gericht en ik laat Gods liefde door mij heen stromen. Ik toon die liefde door anderen royaal te geven wat ik royaal ontvangen heb. Ik geef echter met het onderscheidingsvermogen van Christus dat voorkomt dat ik mijn parels voor ‘het zwijn’ van het menselijke bewustzijn gooi. Daarom vermenigvuldig ik de stroom in de vorm van een acht, die zeker méér van mij zal maken volgens mijn Goddelijke plan.

Ik erken dat ik niet in dit leven geïncarneerd ben om een materialistische levensstijl te leiden door voortdurend te streven naar bezittingen, macht en plezier. Ik ben hier niet gekomen om minder te zijn dan ik geschapen werd te ZIJN. Ik ben gekomen om een spiritueel leven te leiden en aan mijn goddelijke plan te voldoen met inbegrip van mijn unieke geschenk aan deze wereld. Zodoende beloof ik in elke situatie méér te ZIJN opdat mijn goddelijke plan zich kan ontvouwen en ik mij hier bewust van kan worden. Ik breng mijn leven door met hier beneden alles te ZIJN, wat ik Boven al BEN – en MEER.

 

Zeg het volgende decreet tenminste één keer op. Je mag het zo vaak opzeggen als je wilt voor je verder gaat met de invocatie.

1. Geliefde Jezus, jij hebt gewonnen,
God heeft iedereen gewekt.
De wederkomst is op handen,
omdat de Christussen nu daarvoor opkomen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

De Levende Christus is nu in mij.
Het zegel van Christus op mijn voorhoofd.
De liefde van Christus is in mijn hart.
Aan Jezus’ missie neem ik deel.

Christus is weer gekomen in mij. Ik laat
zijn licht schijnen, voor iedereen zichtbaar.
Zijn volmaakte liefde verteert elke angst,
opdat ieder zijn aanwezigheid hier kan voelen.

2. De blinde leiders kunnen de mensheid
niet meer onderling verdelen en veroveren.
We volgen Christus, de koning binnenin ons.
We beloven allen zijn waarheid te brengen.

3. Ons oog is op één doel gericht,
omdat wij de waarheid van Christus zien die ons bevrijdt.
We schreeuwen zijn boodschap van de daken,
omdat we zijn levende bewijs worden.

4. Geliefde Jezus, we zullen de Christus zijn
die ervoor zorgen dat de aarde vrij blijft.
We zetten ons in om het leven te beschermen.
De wederkomst is op handen.

5. De toorts van Vissen houden we omhoog,
nu wij Aquarius ontvouwen.
We delen jouw liefde voor Saint Germain.
Hij zal de aarde met Rechtvaardigheid regeren.

6. Jouw overwinning voor de aarde wordt behaald.
De Gouden Eeuw is nu begonnen.
De innerlijke Christus zal allen bevrijden
om nu in de Aanwezigheid van God zelf te zijn.

 

IK BEN méér in God, de Moeder
1. Ik geef de illusie op dat het Moederlicht in strijd is met Gods plan voor deze wereld. Ik bevestig dat het Moederlicht een uitdrukking van Gods liefde is en dat het beloofd heeft elke vorm aan te nemen die er door de gedachten van Gods medescheppers op wordt geprojecteerd. Zo kunnen wij leren méér of minder te zijn door de consequenties van onze keuzes vergroot in vorm uitgebeeld te zien. Het méér zal het Moederlicht verheffen en de aarde met de kracht van liefde zelf in orde brengen.

Wees gegroet Rivier van Leven (na elk couplet herhalen):

Rivier van Leven, ik heb je zo lief.
IK BEN in jouw eeuwige stroom.
Eén met de Christus neem ik mijn plaats,
Ik neem wel de leiding over het Moederlicht.
Mijn Godvlam straalt door mij heen,
Gods heilige Liefde om het leven te bevrijden.

Achtvorm, de transformerende stroom,
die Gods liefde aan al het leven schenkt.
Waar eenheid elke strijd vervangt,
hebben alle mensen een overvloedig leven.
O Heilige Geest, stroom door mij heen
en maak allen MEER, om in God te ZIJN.

2. Ik geef de illusie op dat mijn huidige beperkingen Gods straf voor mijn zonden zijn. Ik bevestig dat het Moederlicht bedacht is om in vorm uit te drukken wat ik in mijn bewustzijn toelaat en zo ben ik méér of minder volgens mijn eigen eerdere keuzes. Het méér zal het Moederlicht verheffen en de aarde met de kracht van liefde zelf in orde brengen.

3. Ik geef al mijn boosheid of wrok tegen God de Moeder en het Moederlicht op voor elke beperking die ik ervaren heb. Ik bevestig dat het Moederlicht bedacht werd om elke schepping af te breken die niet in overeenstemming met de Wet van Liefde is, de wet die van al het leven eist méér te zijn. Zo breng ik mijn eigen gevoel van lijden teweeg wanneer ik ervoor kies minder te zijn. Het méér zal het Moederlicht verheffen en de aarde met de kracht van liefde zelf in orde brengen.

4. Ik geef de illusie op dat ik, als ik eenmaal een fout heb gemaakt, voor altijd gedoemd ben minder te zijn. Ik bevestig dat het Moederlicht ogenblikkelijk mijn fout zal uitwissen, wanneer ik bereid ben méér te ZIJN door de Christusgeest. Het méér zal het Moederlicht verheffen en de aarde met de kracht van liefde zelf in orde brengen.

5. Ik geef de illusie op dat de onvolmaakte omstandigheden op aarde onvermijdelijk of niet te veranderen zijn. Ik bevestig dat het Moederlicht even gemakkelijk het méér van de Christusgeest kan uitbeelden als het minder van de geest van de antichrist. Het méér zal het Moederlicht verheffen en de aarde met de kracht van liefde zelf in orde brengen.

6. Ik geef de illusie op dat deze wereld altijd beperkt blijft en nooit volmaaktheid kan manifesteren. Ik bevestig dat het Moederlicht geen beperkingen kent, maar simpelweg de keuzes van mensen laat zien om méér of minder te ZIJN. Het méér zal het Moederlicht verheffen en de aarde met de kracht van liefde zelf in orde brengen.

7. Ik geef de illusie op dat het Moederlicht mijn vijand of een beperking van mijn creatieve vrijheid is. Ik bevestig dat de enige beperking van mijn creatieve vrijheid mijn eigen keuze is om minder te zijn. Het méér zal het Moederlicht verheffen en de aarde met de kracht van liefde zelf in orde brengen.

8. Ik geef de illusie op dat de wetten van de Vader mijn creatieve vrijheid beperken. Ik bevestig dat ik mijn eigen beperkingen schep, wanneer ik ervoor kies minder te zijn en zo de stroom in de vorm van een acht tussen mijn IK BEN Aanwezigheid en mijn bewuste zelf verbreek. Ik herstel deze stroom onmiddellijk wanneer ik ervoor kies méér te ZIJN. Het méér zal het Moederlicht verheffen en de aarde met de kracht van liefde zelf op orde brengen.

9. Ik geef de illusie op dat ik de macht over het Moederlicht in handen moet krijgen door het menselijke ego en de geest van de antichrist door te proberen de hemel met geweld te nemen. Ik bevestig dat ik hier ben om het gezag over het Moederlicht te krijgen door méér te zijn met de Christusgeest. Zo heeft enkel de Levende Christus heerschappij over het Moederlicht en kan haar met de Liefde van de Vader op één lijn brengen. Het méér zal het Moederlicht verheffen en de aarde met de kracht van liefde zelf in orde brengen.

 

IK BEN één met God, de Moeder
Ik erken het feit dat het leven op deze wereld een voortdurende uitdaging is om te kiezen tussen minder of méér zijn. Ik word door het bewustzijn van de antichrist uitgedaagd om de tekortkomingen op deze wereld als echt, permanent en onvermijdelijk te accepteren. Ik word uitgedaagd te geloven dat deze wereld onafscheidelijk verbonden is met beperkingen en dat ze niet het overvloedige leven kan manifesteren. Ik word uitgedaagd te geloven dat deze wereld aan de krachten van de antichrist toebehoort en dat ik niet het recht noch het vermogen heb om hun gezag aan te vechten. Ik word uitgedaagd ervoor te kiezen minder te zijn dan hoe God mij schiep te ZIJN.

Ik erken nu in dat de kromme logica die door de krachten van de antichrist gebruikt worden, op een illusie wordt gebaseerd en dat het een leugen is. Ik ben bereid mijn Christuszelf alle kromme leugens in mijn wezen en wereld bloot te laten leggen opdat ik de Christuswaarheid kan zien die mij bevrijdt om méér te ZIJN. Ik bevestig nu dat ongeacht onvolmaakte verschijnselen, de werkelijkheid van het leven is dat met God alles mogelijk is. Dus kan ik méér ZIJN in elke situatie die ik tegenkom.

Ik bevestig dat alles op deze wereld van het Moederlicht wordt gemaakt en dat het Moederlicht alleen maar de voorstellingen vergroot uitbeeldt die mensen er met hun gedachtekracht op projecteren. Zo kan het Moederlicht elke voorstelling uitbeelden, waaronder het koninkrijk van God. Ik ben bereid méér te ZIJN en ik gebruik de Christusgeest om aan alle tekortkomingen op deze wereld voorbij te zien. Ik zie het zuivere Moederlicht achter alle verschijnselen. Ik projecteer de volmaakte visie van de Christus op het Moederlicht in elke situatie die ik tegenkom. Ik projecteer de Christusvisie op de hele planeet en ik aanvaard volledig dat de aarde méér is, zoals ik méér BEN.

 

Zeg het volgende decreet tenminste één keer op. Je mag het zo vaak opzeggen als je wilt voor je verder gaat met de invocatie.

1. Wees gegroet Maria, wij eren jou.
Jij verhoogt het Moederlicht in allen.
In volmaakt evenwicht zal licht stromen.
In harmonie zal onze ziel schitteren.

Refrein (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. De stuit is van het zuiverste wit.
Vier bloembladen stralen jouw licht uit.
Boven buigt de Moeder zich
in de zuiverste liefde naar God, de Vader.

3. De ziel koestert zich in vreugde,
omdat de violette vlam helder schijnt.
De ziel ademt Gods zuivere lucht in.
Ze voelt zich zo vrij in Moeders zorg.

4. Het zonnecentrum is rustig,
omdat wij angst en boosheid loslaten.
De heilige tien zullen nu een gloed
van purper en goud ontvouwen.

5. Alle problemen in het hart houden nu op,
omdat Maria’s liefde ons volkomen bevrijdt.
De roos van twaalf in volle bloei,
de ziel is vrij haar bruidegom te ontmoeten.

6. De keel straalt o zo blauw.
Gods wil is altijd juist.
Gods kracht wordt in liefde gegeven
onder de Christusleiding van Boven.

7. Het voorhoofd zendt een smaragdgroene tint uit.
De volmaakte visie van Christus streven we na
en omdat we Gods volmaakte plan zien,
voelen we Gods liefde voor ieder mens.

8. De kruin is een zee van goud gelijk,
omdat duizend bloemblaadjes zich nu ontvouwen.
We zien de Boeddha in de kruin,
uitgedost in zijn hemelgewaad.

9. Wanneer het Moederlicht en Boeddha elkaar ontmoeten,
verslaan ze de macht van duisternis.
Samen met Jezus en onze Saint Germain
brengen zij de Gouden Eeuw terug.

10. Ik voel de tedere kus van de Moeder,
terwijl ik in eeuwige verrukking ben.
Ik zweef in een sublieme ruimte
in harmonie met gewijd klokkengelui.

Coda:
Door Moeder Maria’s eindeloze Genade
overwinnen we de tijd, veroveren we de ruimte.
De Boeddhanatuur is in allen
en dus staan we op om acht te slaan
op de oproep de Christus op aarde te zijn.
De Gouden Eeuw wordt geboren.

 

IK BEN méér in God, de Heilige Geest
1. Ik geef de illusie op dat de Heilige Geest voor mij onbereikbaar is of dat ze niet op deze wereld kan handelen. Ik bevestig dat de Heilige Geest de kracht van Gods onvoorwaardelijke liefde is die al het leven in staat stelt méér te ZIJN en de gesneden beelden van de geest van de antichrist te transcenderen. O Heilige Geest, stroom door mij heen en bevrijd het leven om het méér te ZIJN.

Wees gegroet Rivier van Leven (na elk couplet herhalen):

Rivier van Leven, ik heb je zo lief.
IK BEN in jouw eeuwige stroom.
Eén met de Christus neem ik mijn plaats,
Ik neem wel de leiding over het Moederlicht.
Mijn Godvlam straalt door mij heen,
Gods heilige Liefde om het leven te bevrijden.

Achtvorm, de transformerende stroom,
die Gods liefde aan al het leven schenkt.
Waar eenheid elke strijd vervangt,
hebben alle mensen een overvloedig leven.
O Heilige Geest, stroom door mij heen
en maak allen MEER, om in God te ZIJN.

2. Ik geef de illusie op dat ik een apart wezen ben dat van God afgesneden wordt en los van andere mensen staat. Ik bevestig dat ik een individualisatie van God ben en deel van het Lichaam van God op aarde. Ik ben hier om méér te ZIJN door mijn eenzijn met God Boven en mijn eenzijn met het Lichaam van God hier beneden op te zetten. O Heilige Geest, stroom door mij heen en bevrijd het leven om het méér te ZIJN.

3. Ik geef de illusie op dat het doel van het leven is mij te verheffen in vergelijking tot andere mensen. Ik bevestig dat het ware doel is één met God te ZIJN opdat ik méér kan ZIJN en kan dienen om al het leven te verheffen. O Heilige Geest, stroom door mij heen en bevrijd het leven om het méér te ZIJN.

4. Ik geef de illusie op dat ik iets zou kunnen verliezen door royaal aan al het leven te geven wat ik royaal van God ontvang. Ik bevestig dat ik, wanneer ik royaal geef, de stroom in de vorm van een acht sluit en méér wordt. Zo zal God altijd vermenigvuldigen wat ik met onvoorwaardelijke liefde geef. O Heilige Geest, stroom door mij heen en bevrijd het leven om het méér te ZIJN.

5. Ik geef de illusie op dat er een limiet is aan wat God mij kan geven of door mij heen kan doen. Ik bevestig dat met God alles mogelijk is. Wanneer ik bereid ben méér van God te ZIJN, zal God alle problemen in mijn persoonlijke leven en op de wereld oplossen. O Heilige Geest, stroom door mij heen en bevrijd het leven om het méér te ZIJN.

6. Ik geef de illusie op dat ik leef om enkel mijn eigen behoeften te vervullen en de aarde achter te laten zoals ik haar aantrof. Ik bevestig dat ik geïncarneerd ben om mijn talenten te vermenigvuldigen, mijn goddelijke plan te vervullen en het bewustzijn van al het leven te verhogen. O Heilige Geest, stroom door mij heen en bevrijd het leven om het méér te ZIJN.

7. Ik geef de illusie op dat ik de krachten van de antichrist heerschappij over deze wereld moet geven en haar minder laat maken. Ik bevestig dat de Heilige Geest de stuwende kracht achter alle zelftranscendentie is en dat God deze wereld méér wil laten ZIJN. O Heilige Geest, stroom door mij heen en bevrijd het leven om het méér te ZIJN.

8. Ik geef de illusie op dat de tekortkomingen op deze wereld nooit in Gods volmaaktheid getransformeerd kunnen worden. Ik bevestig dat de Heilige Geest de kracht van Gods liefde is die alles juist transformeert in het méér dat Gods koninkrijk is. O Heilige Geest, stroom door mij heen en bevrijd het leven om het méér te ZIJN.

9. Ik geef de illusie op dat er iets op deze wereld is dat de stroom van de Heilige Geest kan stoppen. Ik bevestig dat wanneer voldoende verlichte mensen ervoor kiezen méér te ZIJN, de Heilige Geest een niet te stuiten kracht zal vormen die Gods koninkrijk op aarde ZAL brengen. O Heilige Geest, stroom door mij heen en bevrijd het leven om het méér te ZIJN.

 

IK BEN één met God, de Heilige Geest
Ik erken dat de Heilige Geest een uitdrukking van Gods onvoorwaardelijke liefde is, namelijk de drang om méér te ZIJN door voortdurende zelftranscendentie. Ik ben bereid de Heilige Geest door mijn eigen wezen te laten stromen en al mijn gehechtheid aan mijn beperkingen en wonden te laten verteren. Ik ben bereid de Heilige Geest mij van alle illusies te laten bevrijden en mij van al mijn psychische en fysieke wonden te genezen. Ik ben zeker bereid de Heilige Geest de heelheid in mij te laten herstellen waarmee ik werd geschapen, de heelheid die mij in staat stelt méér te ZIJN.

Ik erken dat ik om volledig heel te zijn, mijn bestaansreden op deze wereld moet vervullen, wat betekent dat ik mijn geschenk moet geven om al het leven te helpen zich te verheffen. Ik ben bereid mijn Godvlam door mij heen te laten stromen en door de kracht van de Heilige Geest tot uitdrukking te brengen. Ik ben bereid de Heilige Geest te laten waaien waarheen hij wil en méér te ZIJN door mij, zelfs meer dan mijn uiterlijke geest acceptabel of noodzakelijk vindt. Ik ben bereid het instrument te ZIJN om diegenen te wekken die nog steeds slapen, zelfs als dat met zich meebrengt dat hun gesneden beelden door de Christuswaarheid aangevochten worden.

Ik ben bereid om niet enkel in de Rivier van Leven te zijn, maar om de Rivier van Leven op deze wereld te ZIJN. Ik laat de Heilige Geest door mij heen stromen en alle obstakels opruimen die door de geest van de antichrist gemaakt werden. Ik ben bereid méér te zijn en het oordeel te brengen aan het grote aantal geesten dat zich van God heeft gescheiden door ervoor te kiezen minder te zijn. Ik ben bereid het voorbeeld te ZIJN van een spiritueel wezen dat zich er geheel aan wijdt méér worden. Ik geef nu volledig en definitief mijn sterfelijke identiteitsgevoel op en laat mijn Wezen één met de Rivier van Leven worden en ik eis de identiteit die ik van God gekregen heb weer op.

Ik ben bereid mijn Godvlam haar rol te laten vervullen om alles te verteren, wat er niet aan gelijk is en daardoor het wezen van Gods volmaaktheid achter alle onvolmaakte verschijnselen bloot te leggen. Ik ben de wind van de Heilige Geest die overal naar toewaait waar mijn Godvlam méér in de vorm wenst te ZIJN. Ik heb God de Heilige Geest lief en ik ben bereid elke dag méér van God te ZIJN.

 

Zeg het volgende  decreet tenminste één keer op. Je mag het zo vaak opzeggen als je wilt voor je verder gaat met de invocatie.

1. O, Saint Germain, breng de Vrijheidsvlam;
Jij kwam op aarde in naam van Christus zelf.
De violette vlam is jouw eigen plan
om de Christus in elk mens te verhogen.

Refrein (na elk couplet herhalen):

Violette Vlam, laat het vloeien,
verzadig alle leven hier beneden,
altijd stromend, steeds maar groeiend
en ons alle genade gevend.
Violet vuur doordring,
violet vuur verzadig,
violet vuur zuiver,
violet vuur heilig,
we zijn zuiver, we worden geheeld,
in jouw licht worden wij verzegeld
om voor altijd vrij in God te zijn.

2. Want Christus is Heer en jij bent koning
nu jullie vrede en vrijheid brengen.
Met Jezus wijs je nu de weg,
die de nieuwe dageraad brengt.

3. Samen slaan jullie de bladzijde om
en leiden ons naar de Gouden Eeuw,
waar de Vrijheidsvlam oppermachtig zal heersen
en de grootste droom van de hemel wordt vervuld.

4. O Saint Germain en geliefde Jezus,
wij komen dichter bij jullie en Maria.
Van jullie Boven, naar ons beneden
zullen wij een constante stroom in stand houden.

5. Samen brengen wij dan het licht
dat de aarde tot zo’n heldere ster maakt.
Haar stralen zullen door de ruimte schijnen
en het IK BEN ras wekken.

6. Michael houdt voor ieder zichtbaar,
de banier van de Christuszege omhoog.
Alle duisternis wordt door licht vervangen
nu de hele kosmos zo helder straalt.

7. O Saint Germain, wij houden de vlam
van vrijheid brandend in jouw naam,
totdat wij de Gouden Eeuw zien,
een eeuw waarin al het leven vrij is.

 

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven alle mensen bevrijdt van duistere geesten en duistere energie.

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven alle mensen bevrijdt van de leugens van de antichrist.

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven alle mensen bevrijdt van geestelijke slavernij aan de machten van de antichrist.

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven alle mensen bevrijdt van materiële slavernij aan de machtselite.

Ik bevestig dat de niet te stuiten stroom van de Rivier van Leven alle mensen bevrijdt méér te ZIJN en de aarde transformeert in het méér van het koninkrijk van God.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Moeder van Licht. Amen.

 

Verzegeling
Ik bevestig dat ik verzegeld ben in de eeuwige stroom in de vorm van een acht van de Heilige Geest. Ik heb de Heilige Geest lief en ik beloof hier beneden alles te ZIJN wat ik Boven ben – en MEER. Ik verklaar dat ik één ben met mijn IK BEN Aanwezigheid en ik beloof mijn talenten te vermenigvuldigen om méér te ZIJN in elke situatie. Ik beloof alle beperkingen te transcenderen, zodat ik in de Rivier van Leven kan blijven.

In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in naam van de Goddelijke Moeder bevestig ik dat ik méér in de Rivier van Leven ben, nu en eeuwig. Ik bevestig dat alle mensen méér in de Rivier van Leven zijn, nu en eeuwig. Ik bevestig dat de aarde méér in de Rivier van Leven is, nu en eeuwig. Amen.