INV01: Wonder Invocatie voor Dagelijkse Groei

Moeder Maria heeft deze invocatie uitgegeven, omdat zij zich ervan bewust is dat veel mensen een druk leven hebben. Deze invocatie is bedoeld om dagelijks te doen om in zo kort mogelijke tijd maximale persoonlijke groei op te leveren. Het is ook een goede invocatie voor mensen die niet gewend zijn gesproken affirmaties op te zeggen, omdat het de spirituele bescherming, de transformatie van negatieve energie en het oplossen van onvolmaakte overtuigingen in evenwicht brengt.

Instructies: Als je geen tijd hebt om de hele invocatie in één keer te doen, zeg dan de secties 1, 2 en 4 ’s ochtends op. Zeg de delen 1, 3 en 4 ’s avonds op. De hele invocatie duurt ongeveer 30 minuten. Als je de invocatie opsplitst, zal elk onderdeel ongeveer 20 minuten vergen.

Deel 1

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Geliefde Aartsengel Michaël, Moeder Maria, Shiva, de Dhyani Boeddha’s en Kuan Yin, ik roep het licht van God aan om de volmaakte visie van de Christus in alle aspecten van mijn leven en bewustzijn te manifesteren, speciaal in… (Doe specifieke aanroepen.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk door ons op aarde gemanifesteerd. Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid jouw wil op aarde te openbaren, zoals die in de hemel wordt geopenbaard.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de kans geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het universum ons teruggeeft wat wij uitzenden.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons leven en onze planeet op ons. Wij beloven ons boven de verzoekingen van ons lagere zelf te verheffen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en eeuwig, op aarde wordt gemanifesteerd. Amen.

Deel 2

Aartsengel Michaël, bevrijd mij van alle duistere geesten
1. Met het gezag van de Christusvlam in mij, roep ik Aartsengel Michaël op jouw Vlammende Aanwezigheid aan mij te openbaren en een ondoordringbaar schild rondom mijn energieveld te vormen. Bescherm mij tegen alle onvolmaakte energie, duistere geesten, niet belichaamde zielen en alle krachten van de antichrist. Ik kies er nu op dit moment voor alle duisternis te tegen te houden die mijn wezen binnendringt.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

Wees gegroet Michaël (na Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ SHIVA! [1x of 3x] dit refrein herhalen):

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen,
jouw Aanwezigheid is altijd bij mij.
Bescherm mij tegen alle krachten van duisternis
en bind de vijand in mij.
Ik neem heerschappij over mijn geest
en manifesteer Gods koninkrijk in mijn leven.

Heilige Michaël, Beschermer van het Geloof,
Ik roep jouw Blauw-vlammende Zwaard op.
Snijd me los van de leugens van de antichrist,
opdat ik de sluier van scheiding kan doorklieven.
Ik bevestig mijn eenzijn met God
en voeg me bij het Lichaam van God op aarde.

2. Aartsengel Michaël, manifesteer jouw Vlammende Aanwezigheid in mijn energieveld. Bind en verteer alle draaikolken van onvolmaakte energie en snijd mij los van alle banden met de planetaire draaikolken van negatieve energie. Verlicht mij opdat ik alle onvolmaakte energie in mijn wezen kan herkennen. Ik kies er nu voor alle duistere energie los te laten.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

3. Aartsengel Michaël, bind en verteer alle duistere geesten, alle niet belichaamde zielen en alle krachten van de antichrist die toegang tot mijn wezen hebben gekregen. Verlicht mij opdat ik deze vijanden in mij kan herkennen. Ik kies er nu voor alle duistere geesten los te laten.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

4. Aartsengel Michaël, bind en verteer al het spirituele gif in mijn wezen. Snijd mij los van het gif van onwetendheid, boosheid, hoogmoed, hebzucht, afgunst en niet willen/er niet willen zijn. Verlicht mij opdat ik al het gif in mijn wezen kan herkennen. Ik besluit nu al het geestelijke gif los te laten.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

5. Aartsengel Michaël, bind en verteer mijn menselijke denken en mijn menselijke ego. Verlicht mij opdat ik de leugens kan herkennen die mijn antizelf gebruikt om mijn daden, gevoelens, gedachten en identiteitsgevoel te beheersen. Ik kies er nu voor het antizelf los te laten. Aartsengel Michaël, stroop van het antizelf van mij af.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

6. Aartsengel Michaël, snijd mij los van de zwaartekracht van het massabewustzijn. Stroop al mijn spirituele blindheid van mij af en geef mij de moed mij los te maken van het massabewustzijn. Ik besluit nu de Weg van het Leven te volgen, de weg naar het Christusbewustzijn.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

7. Aartsengel Michaël, snijd mij los van het bewustzijn van het materialisme en al mijn gehechtheid aan de dingen op deze wereld. Help mij in te zien dat mijn Christuspotentieel de ware sleutel tot het overvloedige leven is. Ik kies ervoor nu eerst het koninkrijk van God te zoeken en ik weet dat wanneer ik het Christusbewustzijn verwerf, ik al het andere ook krijg.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

8. Aartsengel Michaël, snijd mij los van elke gehechtheid aan mijn huidige overtuigingen en van elke angst dat als ik mijn beperkte overtuigingen opgeef, ik mijn identiteitsgevoel misschien verlies. Verlicht mij opdat ik alle dualistische overtuigingen die door de kerk en staat in mijn gedachten zijn geprogrammeerd, kan doorzien. Ik kies er nu voor op te houden rondom het gouden kalf van deze menselijke overtuigingen te dansen.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

9. Aartsengel Michaël, snijd mij los van elke gehechtheid aan mijn sterfelijke identiteitsgevoel en elke angst dat ik, als ik dit menselijke denken opgeef, geen identiteit overhoud. Verlicht mij opdat ik de onechtheid van mijn antizelf kan doorzien en zie dat daarachter mijn ware identiteit als onsterfelijk spiritueel wezen bestaat. Ik kies nu voor het leven en ik aanvaard mijn ware identiteit in Christus.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

Ik kies voor het Leven!
Geliefde Aartsengel Michaël, red mij of ik zal omkomen! (3x).
Aartsengel Michaël, red mij van het bewustzijn van de dood waardoor ik mezelf beschouw als een sterfelijk wezen dat van mijn God gescheiden is. Geliefde Aartsengel Michaël, gij Beschermer van mijn Geloof, als de mensen het beter zouden weten, zouden ze het beter doen en met het gezag van mijn door God gegeven vrije wil verklaar ik nu dat ik bereid ben het beter te weten. Ik ben bereid om losgesneden te worden van de leugens van de antichrist die mijn ziel omhuld hebben, zodat ik gevangen zit in een web van leugens, waar geen uitweg uit mogelijk lijkt.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mij boven het bewustzijn van de dood te verheffen en vrij te zijn de waarheid van Christus en het stralende wezen van God te zien. Ik ben bereid mijn God te zien en niet langer als menselijk wezen te leven, maar te leven als het spirituele wezen dat ik echt ben.

Aartsengel Michaël, ik ben bereid mijn leven te veranderen. Ik ben bereid mijn sterfelijke levensgevoel, mijn sterfelijke identiteitsgevoel, te verliezen dat gebaseerd wordt op de beperkingen op deze wereld en de dualiteit van het menselijke denken. Ik ben er klaar voor mijn oog op één doel gericht te houden, zodat ik verder dan de subtiele leugens van het kromme denken kan zien en met het Licht van Christus gevuld wordt. Ik ben bereid mijn emotionele gehechtheid aan de dingen op deze wereld op te geven en de beperkingen die zo echt lijken. Ik ben bereid dit levensgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te krijgen en mijn ware identiteit als medeschepper met God te aanvaarden.
Daarom zeg ik nu met het volledige gezag van mijn vrije wil en de kracht van de Christusvlam in mij:

IK KIES VOOR HET LEVEN! (4x)

Ik kies het bewustzijn van het leven, het Christusbewustzijn, en ik aanvaard dat ik voor eeuwig leef in het Licht van de Christus. Ik aanvaard dat achter alle verschijnselen op deze wereld het wezen van mijn God bestaat en daarom beloof ik dat ik nooit meer erken dat enig verschijnsel op deze wereld permanent bestaat. Ik bevestig dat God overal is en daarom ook in mij. Ik kies ervoor één te zijn met mijn God en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël op deze wereld.

Aartsengel Michaël, bevrijd mij van de leugens van de antichrist
1. Met het gezag van de Christusvlam in mij, roep ik Aartsengel Michaël op mij los te snijden van de leugen dat ik van nature zondig ben, dat ik in zonde verwekt ben en dat alles wat ik doe zonde is. Snijd mij los van elke zelfveroordeling, blaam en schuld. Ik aanvaard nu de waarheid dat ik geschapen ben uit de liefde van mijn Vader/Moeder God die mij naar hun eigen volmaakte beeld hebben ontworpen.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

Wees gegroet Michaël (na Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! [1x of 3x] dit refrein herhalen):

Aartsengel Michaël, jij bent hier,
ik voel jouw Aanwezigheid altijd bij mij.
Jouw blauw-vlammende zwaard snijdt mij nu los
van rommel en onwaarheden.

Aartsengel Michaël, in Gods naam
word ik verzegeld in jouw elektrische vlam
die alle leugens van mijn ego blootlegt,
en die alle banden met de aarde transcendeert.

2. Aartsengel Michaël, snijd mij los van de leugen dat de uitbreidende kracht van de Vader die het tegenovergestelde is van de samentrekkende kracht van de Moeder. Snijd mij los van alle haat tegen de Goddelijke Moeder, alle haat tegen vrouwen en elke ontkenning van het vrouwelijke aspect van mijn eigen ziel. Ik aanvaard nu de waarheid dat God zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten heeft en dat zij volmaakt in harmonie zijn.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

3. Aartsengel Michaël, snijd mij los van de leugen dat God boos en veroordelend is en dat ik, als ik eenmaal een fout maak, eeuwig verdoemd en Gods liefde niet meer waard ben. Snijd mij los van elke angst eeuwig verdoemd te zijn en de angst om God onder ogen te komen. Ik aanvaard nu de waarheid dat ik, wanneer ik voor God sta, het doodsbewustzijn verloochen en oprecht vergeving vraag, ogenblikkelijk door de onvoorwaardelijke liefde van God vergeven word.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

4. Aartsengel Michaël, snijd mij los van de leugen dat ik een zonde kan begaan, die niet ongedaan kan worden gemaakt en dat het materiële universum een gevangenis is, waaruit geen ontsnapping mogelijk is. Snijd mij los van al mijn hopeloosheid, wanhoop en spirituele verlamming. Ik aanvaard nu de waarheid dat alles energie is en dat elke fout die ik gemaakt heb, dus ongedaan kan worden gemaakt door het Licht van God op te roepen.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

5. Aartsengel Michaël, snijd mij los van de leugen dat ik het slachtoffer van omstandigheden ben, waarover ik geen zeggenschap heb, dat ik geen verantwoording voor mijn leven hoef te nemen en dat ik niets kan doen om mijn verlossing uit te werken. Snijd mij los van elk gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en onverschilligheid. Ik aanvaard nu de waarheid dat het universum een spiegel is die naar mij terug spiegelt wat ik uitzend. Daarom kan ik mijn uiterlijke situatie veranderen door de Christusgeest aan te nemen.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

6. Aartsengel Michaël, snijd mij los van de leugen dat het materiële universum van God gescheiden is en dat God ver weg is in plaats van binnenin mij. Snijd mij los van al mijn gevoelens van in de steek gelaten zijn en alleen zijn. Ik aanvaard nu de waarheid dat het koninkrijk van God binnenin mij is en zelfs de meest onvolmaakte omstandigheden verbergen alleen maar het stralende wezen en de perfectie van God.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

7. Aartsengel Michaël, snijd mij los van de leugen dat ik van God gescheiden ben, dat ik God niet zelf kan bereiken en dat ik het niet waard ben een zoon/dochter van God te zijn. Snijd mij los van mijn menselijke denken en mijn valse identiteitsgevoel. Ik aanvaard nu mijn ware identiteit als spiritueel wezen, als zoon/ dochter van God, die God kan bereiken door het koninkrijk van God in mij binnen te gaan.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

8. Aartsengel Michaël, snijd mij los van de leugen dat ik moet kiezen tussen relatief goed en kwaad en dat er geen alternatief is. Snijd mij los van al mijn onevenwichtigheid, extremisme en fanatisme. Ik aanvaard nu dat ik harmonie en innerlijke vrede kan vinden door de middenweg van het Christusbewustzijn te volgen.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

9. Aartsengel Michaël, snijd mij los van de leugen dat Jezus de enige Zoon van God was en dat het godslastering van mij is als ik in zijn voetsporen zou treden en de werken zou doen die hij gedaan heeft. Snijd mij los van elke ontkenning van de Christus in mij, het bewustzijn van de antichrist. Ik aanvaard nu de waarheid dat ik de geest van Christus kan verwerven en dat God de werken door mij kan doen, die hij door Jezus heeft gedaan.

Wees gegroet Aartsengel Michaël, Heer van de Engelen ­ – SHIVA! (1x of 3x)

Deel 3

O Moeder Maria, leer mij onvoorwaardelijke vergeving
O Moeder Maria, help mij de fundamentele waarheid te begrijpen, te aanvaarden en te internaliseren dat het universum een spiegel is die alles naar mij terug spiegelt wat ik uitzend. Daardoor is mijn uiterlijke situatie een weerspiegeling van de situatie in mijn innerlijk.

Help mij in te zien dat wanneer ik besluit mij bezig te houden met woede, blaam of wraakzuchtig ben, ik mijzelf in werkelijkheid meer pijn doe dan iemand anders. Help mij te weten dat het universum alle negatieve gevoelens naar mij terug zal spiegelen en een gevangenis rondom mijn ziel bouwen.

O Moeder Maria, help mij in te zien dat mijn IK BEN Aanwezigheid even zuiver en volmaakt is als de dag waarop ik geschapen werd als een volmaakt concept in de geest van God. Daarom heeft niets wat ik ooit op deze wereld gedaan heb of elke willekeurige kracht op deze wereld mij heeft aangedaan, de goddelijke volmaaktheid die ik waarachtig ben, beschadigd of bevlekt.

O Moeder Maria, help mij de goddelijke waarheid te aanvaarden dat ik Gods volmaaktheid door mijn ziel en bewustzijn in de buitenwereld kan laten schijnen. Help mij mijzelf en al het leven te vergeven, zodat ik alle tekortkomingen die mijn ware identiteit bedekken en die een muur rondom de lichtstraal van mijn IK BEN Aanwezigheid vormen, kan loslaten.

O Moeder Maria, help mij in te zien dat ik, wanneer ik onvoorwaardelijk vergeef, het licht van mijn IK BEN Aanwezigheid door mij heen laat schijnen om Gods volmaaktheid naar mijn wereld te brengen. Help mij te aanvaarden dat wanneer ik vergeef, mijn Vader aan één stuk door werkt en ik werk. Daarom zijn ik en mijn Vader één!

Bevestiging van de Innerlijke Christus
1. In naam van Jezus Christus roep ik tot geliefde Moeder Maria, Moeder van Wonderen: Leer mij het wonder om het volmaakte concept te handhaven voor mij, voor al het leven en de aarde. Leer mij het wonder van volledige overgave aan God opdat ook ik uit de grond van mijn hart kan zeggen: “O Heer, laat jouw wil aan mij geschieden.”

Wees gegroet Maria, één in Genade – ­ SHIVA (1x of 3x)

Wees gegroet Maria (na Wees gegroet Maria, één in Genade -­ SHIVA! [1x of 3x] dit refrein herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. Ik geef nu op dit moment alles op wat de openbaring van Gods wonder in mijn leven in de weg staat. O God, ik geef mij geheel aan jou over. O God, ik houd niets voor jou achterwege. O God, ik geef mij geheel aan jou.

Wees gegroet Maria, één in Genade ­ – SHIVA (1x of 3x)

3. Ik geef mijn menselijke ego en het verkeerde identiteitsgevoel op en ik aanvaard dat God het nu verteert. O God, ik ben bereid mijn sterfelijke identiteitsgevoel te verliezen om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te krijgen. Ik roep mijn Christuszelf op af te dalen en de leiding over alle aspecten van mijn leven en bewustzijn te nemen en ik aanvaard dat ik, nu en eeuwig, met Christuslicht word gevuld. Ik aanvaard dat mijn Christuszelf de Weg, de Waarheid en het Leven is en dat mijn leven op de rots van Christus wordt gebouwd.

Wees gegroet Maria, één in Genade ­ SHIVA (1x of 3x)

4. O God, ik beken dat ik zelf niets kan doen; de IK BEN Aanwezigheid binnenin mij is de ware doener. Ik aanvaard dat ik naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen ben. Ik aanvaard dat ik een zoon/dochter van God ben. Ik aanvaard dat de Christus op dit moment in mij geboren wordt en ik aanvaard dat IK BEN de wederkomst van Christus in mij is.

Wees gegroet Maria, één in Genade – ­ SHIVA (1x of 3x)

5. Ik aanvaard dat ik de Levende Christus op aarde ben en daarom aanvaard ik en bevestig ik dat God de werken door mij kan doen die hij door Jezus heeft gedaan. Ik aanvaard en bevestig dat met God alles mogelijk is. Daarom aanvaard ik dat het wonder van God in alle aspecten van mijn leven en bewustzijn wordt gemanifesteerd.

Wees gegroet Maria, één in Genade ­ – SHIVA (1x of 3x)

6. Ik aanvaard het wonder dat mijn geest van al mijn illusies wordt gezuiverd, dat mijn emotionele lichaam van al mijn onvolmaakte gevoelens wordt gezuiverd. Ik bevestig dat mijn Christuszelf de leiding over mijn gedachten en mijn emotionele lichaam heeft en mij, nu en tot in eeuwigheid, volmaakte helderheid in mijn denken en gemoedsrust geeft.

Wees gegroet Maria, één in Genade ­ – SHIVA (1x of 3x)

7. Ik aanvaard het wonder dat mijn lichaam van alle ziekten, alle virussen, alle giftige stoffen en alle verslavingen wordt gezuiverd. Ik bevestig dat mijn Christuszelf de leiding over mijn fysieke lichaam heeft en mij, nu en tot in eeuwigheid, volmaakte gezondheid en overvloedig energie geeft.

Wees gegroet Maria, één in Genade ­ – SHIVA (1x of 3x)

8. Ik aanvaard het wonder dat mijn relaties van elke disharmonie en elk conflict worden gezuiverd. Ik bevestig dat mijn Christuszelf de leiding heeft in mijn relatie tot mijn levenspartner, familie, vrienden, collega’s en zakenrelaties en die mij, nu en tot in eeuwigheid, volmaakte harmonie en opbouwende relaties geeft.

Wees gegroet Maria, één in Genade ­ – SHIVA (1x of 3x)

9. Ik bevestig het wonder dat mijn werksituatie en mijn financiën van elk gebrek en armoede worden gezuiverd. Ik bevestig dat mijn Christuszelf de leiding heeft over mijn werksituatie en financiën en mij nu en voor altijd het overvloedige leven geeft.

Wees gegroet Maria, één in Genade ­ – SHIVA (1x of 3x)

O Moeder Maria, help me mij mijn eerste liefde te herinneren
O Moeder Maria, help mij me te herinneren dat ik, voordat mijn ziel op deze wereld kwam, de keuze heb gemaakt hier te komen. Help mij me het moment te herinneren dat mijn IK BEN Aanwezigheid voor God stond, toen God de oproep deed wie er bereid was naar het materiële universum af te dalen.

Help mij me te herinneren hoe ik voor de troon van God stond en uitkeek over de onmetelijkheid van dit prachtige universum. Help mij me te herinneren hoe mijn IK BEN Aanwezigheid de onvoorwaardelijke liefde van God, de drang tot zelftranscendentie, uit de diepste kern van mijn wezen voelde opwellen. Help mij me te herinneren hoe ik God aankeek en zei: “Hier ben ik Heer, stuur mij! Ik zal gaan en jouw onvoorwaardelijke liefde naar dit universum brengen, totdat alles een uitdrukking van die onvoorwaardelijke liefde wordt.”

Zuiver mijn wezen van al het spirituele gif
1. Geliefde Vairochana, wis het gif van de allergrootste onwetendheid en waanideeën in mijn bewustzijn. Vervang ze door jouw Alles doordringende Wijsheid van de Dharmakaya en maak bekend dat alles uit die Ene God is ontstaan. Vul mij met de moed van de leeuw opdat ik al mijn onwetendheid kan overwinnen, vooral de allergrootste illusie dat ik van God gescheiden ben.

OM VAIROCHANA OM (3x of 9x)

Wees gegroet Maria (dit refrein na elke affirmatie van de Dhyani Boeddha’s herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

2. Geliefde Akshobya, wis het gif van boosheid en haat uit mijn bewustzijn. Vervang het door jouw op een Spiegel lijkende Wijsheid die onthult dat alles God is die zich vermomd heeft. Vul mij met de kracht van de olifant opdat ik al mijn haat en elke neiging om met boosheid op situaties te reageren, kan overwinnen. Vul mij met jouw kalmte, zodat ik alle boosheid, die op mij gericht wordt door de spiegelachtige oppervlakte van de oneindige oceaan van mijn ziel, kan laten weerspiegelen.

OM AKSHOBYA HUM (3x of 9x)

3. Geliefde Ratnasambhava, wis het gif van spirituele en intellectuele hoogmoed uit mijn bewustzijn. Vervang het door jouw Wijsheid van Gelijkheid en onthul dat alles in de ogen van God evenveel waard is, omdat alles uit God bestaat. Vul mij met de snelheid van het paard opdat ik alle hoogmoed kan overwinnen. Zuiver mijn mentale lichaam van elke behoefte mij met anderen te vergelijken en mijzelf en anderen te beoordelen. Vul mij met jouw gelijkmoedigheid opdat ik God kan zien en dienen in iedereen die ik ontmoet, mijzelf inbegrepen.

OM RATNASAMBHAVA TRAM (3x of 9X)

4. Geliefde Amithaba, wis het gif van hunkeringen, lust en hebzucht uit mijn bewustzijn. Vervang het door jouw Onderscheid makende Wijsheid en onthul het verschil tussen de echte wensen van God en de valse verlangens van mijn menselijke ego dat nooit tevreden gesteld kan worden. Vul mij met de gratie van de pauw opdat ik alle hindernissen van onuitblusbare verlangens kan overwinnen. Zuiver mijn emotionele lichaam van het gevoel, dat niets genoeg of goed genoeg is.

OM AMITHABA HRIH (3x of 9x)

5. Geliefde Amogasiddhi, wis het gif van afgunst en jaloezie uit mijn bewustzijn. Vervang het door jouw Alles tot stand brengende Wijsheid van Volmaakte Handelingen en onthul de waarheid dat met God alles mogelijk is. Vul mij met jouw onverzettelijke moed van volmaakt gemaakte handelingen opdat ik alle hindernissen om mijn goddelijke individualiteit in dit leven tot uitdrukking te brengen, kan overwinnen. Vul mij met jouw absolute kennis dat God van mij houdt als het unieke individu, dat ik bedoeld ben te zijn.

OM AMOGASIDDHI AH (3x of 9x)

6. Geliefde Vajrasattva, wis het gif van niet willen en er-niet-zijn uit mijn bewustzijn. Vervang het door jouw Wijsheid van Gods Diamanten Wil en onthul dat de dingen op deze wereld vergankelijk zijn en nooit mijn echte verlangen kunnen vervullen om medeschepper met God te zijn. Vul mij met jouw alles overwinnende gevoel van in de Wil van God Zijn. Vul mij met jouw oneindige liefde voor God opdat ik bereid kan zijn mijn sterfelijke identiteitsgevoel af te leggen om het onsterfelijke leven van altijd de Christus in actie zijn, te krijgen.

OM VAJRASATTVA HUM (3x of 9x)

7. In de naam van Kuan Yin en Moeder Maria roep ik de Dhyani Boeddha’s op mijn ziel in evenwicht te brengen opdat ik jouw goddelijke kwaliteiten kan integreren en heel kan zijn. Geliefde Boeddha’s en Shiva, zendt jullie engelen om alle fragmenten van mijn ziel die ergens in de vormwereld vastzitten, los te snijden en terug te halen. Ik roep de engelen op al mijn zielsfragmenten terug te brengen. Ik roep de engelen van Kuan Yin en Moeder Maria op alle zielsfragmenten in mijn wezen te integreren opdat ik opnieuw heel kan zijn. Ik aanvaard nu de volledige fysieke manifestatie van mijn heelheid. In naam van Jezus Christus, het is af! Amen.

Wees gegroet Maria, één in Genade ­ SHIVA! (1x of 3x)

8. In naam van Kuan Yin en Moeder Maria roep ik rechtstreeks het hart op van geliefde Alpha en Omega. Ik aanvaard op dit moment dat ik jullie zoon/dochter ben. Ik schenk jullie mijn oneindige dankbaarheid voor het geschenk dat het leven is en ik beschouw mijn leven als een kostbare kans. Ik ga daarom nu verder in de volledige wetenschap dat ik het recht heb op planeet aarde te leven. Ik eis nu op dit moment mijn recht op het koninkrijk van God op deze planeet mee te helpen vormen en ik aanvaard dat het, nu en tot in eeuwigheid, gebeurd is. Amen.

Wees gegroet Maria, één in Genade ­ SHIVA! (1x of 3x)

9. In naam van Jezus Christus roep ik Kuan Yin en Moeder Maria op mij met jullie oneindige genade en onvoorwaardelijke vergeving te vullen. Help mij in te zien dat totale vergeving het enige pad naar volledig spirituele en materiële vrijheid is. Vul mij met de onvoorwaardelijke liefde die mijn angst uitbant om al mijn wrok tegen elk willekeurig deel van het leven los te laten. Ik geef nu op dit moment liefdevol en bereidwillig alle onwil om te vergeven in mijn wezen op en schenk mijzelf, alle andere mensen en God, onvoorwaardelijk en oneindig genade. Ik geef mijzelf, al het leven en God de vrijheid om te zijn, wie wij waarachtig zijn en ik aanvaard mijn vrijheid NU!

OM MANI PADME HUM – SHIVA (3x, 9x of 33x)

Deel 4

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en Shiva mij van duistere geesten en duistere energie los snijden.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en Shiva mij van de leugens van de antichrist los snijden.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en Shiva mij van spirituele slavernij aan de machten van de antichrist los snijden.

Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en Shiva mij van materiële slavernij aan de machtselite los snijden.

Ik besluit één met mijn God te zijn en daarom ben ik de Aanwezigheid van Aartsengel Michaël en Shiva die de leiding nemen over alle aspecten van mijn leven.

Ik aanvaard dat Moeder Maria mij in de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder hult. Ik aanvaard dat ik het waard ben die liefde te ontvangen en ik neem haar in mijn wezen op. Ik laat deze volmaakte liefde mijn angsten en andere onvolmaakte gevoelens uitbannen. Ik aanvaard dat mijn ziel eindelijk vrij is om met liefde op alle situaties te reageren. Ik aanvaard dat ik een zon ben die goddelijke liefde uitstraalt naar iedereen die ik ontmoet. Ik aanvaard dat als Gods liefde door mij heen stroomt, ze alles verteert wat er niet aan gelijk is: ze verteert alle krachten van de antiliefde in mijn bewustzijn, wezen en wereld.

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Ik bevestig dat Aartsengel Michaël en Shiva mij en mijn geliefden omringen met een ondoordringbaar schild van Blauw vlammende energie. Ik bevestig dat wij beschermd zijn tegen alle toxische energie die door de krachten op deze wereld naar ons toegezonden worden. Ik aanvaard dat Aartsengel Michaël de vijand in mij, mijn menselijke ego, zal binden zodat de prins van deze wereld niets bij mij vindt, wanneer hij komt. Ik geef mijn antizelf op en aanvaard dat het verteerd wordt door de Violette Vlam en de onvoorwaardelijke liefde van Moeder Maria. Ik aanvaard dat mijn antizelf, nu en eeuwig vervangen wordt door mijn Christuszelf.

Met de kracht van de Christusvlam in mij, bevestig ik dat het koninkrijk van God op aarde geopenbaard wordt. Deze wordt geopenbaard door de oneindige macht van God die door mijn IK BEN Aanwezigheid heen werkt en de Aanwezigheid van de IK BEN DIE IK BEN, Aartsengel Michaël en Shiva. Amen.