Het Robijnrode Vuur verteert de Zeven Draken van China

ONDERWERPEN: Het bedrog dat diep in de Chinese mentaliteit zit geworteld – De zeven kardinale leugens – De zeven draken doden – Vele Chinezen functioneren als gemechaniseerde mensen – Een verschrikkelijke waarschuwing: chaos of groei

Geascendeerde Meester Aartsengel Chamuël, 21 juni 2012

IK BEN Chamuël samen met Charity. Wij vertegenwoordigen de derde straal van liefde voor de aarde. Maar liefde is op aarde, natuurlijk, maar al te vaak verkeerd begrepen en verkeerd toegepast. Het wordt als zacht, als teder, als een zwakte, beschouwd door degenen die óf de vlam van wijsheid, óf die van macht, hebben geperverteerd.

Maar hoewel degenen van wie de blauwe vlam vervormd is, fysieke macht op aarde op zich hebben genomen, kunnen zij nooit spirituele macht krijgen zonder een evenwichtige drievoudige vlam. Je kunt de drievoudige vlam niet in evenwicht brengen als je op liefde neerkijkt en die als een zwakte of als gebrekkig beschouwd.

Je ziet ook mensen die op dezelfde manier wijsheid vergoddelijken, vaak de wijsheid van het intellect, het redeneringsvermogen dat zo gemakkelijk door de slang wordt bedrogen. Ze verheffen die als een god op aarde, gebruiken die om zichzelf als god op aarde te vestigen, wanneer zij dat kunnen. Ze kunnen, opnieuw, een grote reputatie onder de mensen opbouwen, maar zij kunnen geen echt spirituele macht verwerven, opnieuw, omdat wijsheid geneigd is op liefde neer te kijken, en zonder een evenwichtige drievoudige vlam kan er geen echte macht bestaan.

Het bedrog dat diep in de Chinese mentaliteit zit geworteld
Daarom komen wij, de Aartsengel en Archeia van de derde straal, een ontzaglijk zuiveringswerk in de natie China uitvoeren. Wij zijn natuurlijk in staat de chakra’s van deze boodschapper die voor dit doel gezuiverd zijn te gebruiken, iets wat al heel lang geleden is begonnen toen hij het gesproken woord begon toe te passen. Veel studenten van geascendeerde meesters hebben ook het gesproken woord toegepast om hun chakra’s te zuiveren, zodat zij onderdeel van dit ontzaglijke werk vormen, dat natuurlijk een immense dienst is aan de natie China, maar ook aan de hele mensheid vanwege de centrale positie die China inneemt en nog enige tijd blijft innemen.

De meeste naties van tegenwoordig zijn zich er natuurlijk van bewust dat China een steeds grotere rol gaat spelen bij de toekomst van de naties. Daarom begrijpen zij het belang van ware veranderingen in de natie, zodat deze natie de denkwijze kan overwinnen die het voor heel veel andere naties zo moeilijk maakt om echt een verbond met China aan te gaan dat wordt gebaseerd op vertrouwen. Want wie kan er een natie vertrouwen waar bedrog zo ingeworteld is?

Natuurlijk zouden veel Chinezen bezwaar maken als zij deze uitspraak ooit zouden horen, want zij zouden zeggen dat de Chinezen geen bedriegers zijn en niet opzettelijk liegen. Dit kan in veel gevallen wel kloppen, maar zeker niet in alle. Maar het grotere probleem hier is gewoon: Je kunt wel zeggen dat je geen bedrog pleegt, maar jij hebt jezelf bedrogen door te geloven dat een aantal leugens waar zijn, dan lieg je misschien niet opzettelijk, maar niettemin baseer jij jouw hele benadering van het leven op een illusie, een leugen.

De zeven kardinale leugens
Er zijn zeven kardinale leugens die de natie China beïnvloeden, één voor elke chakra. Die werden niet allemaal door de communistische machine in het leven geroepen, maar veel ervan gaan zeker heel erg ver terug in de tijd en zijn óf door het communistische regime gebruikt, óf enigszins verdraaid wat niet alleen goed uitkomt voor de vorm van communisme van Voorzitter Mao, maar ook de verschillende vormen van communisme die je in de recente decennia hebt kunnen zien.

Er bestaat een leugen die het hart vervormt, dat is de leugen dat liefde een zwakte is, dat het zacht is. Er bestaat zelfs een leugen dat het in sommige gevallen nodig is om zachtheid te gebruiken om een doel, een eindpunt, te bereiken, zoals de vijand bedriegen of hem in slaap te wiegen. Maar ware liefde kent geen vijand. Daarnaast heeft ware liefde geen agenda. Die probeert geen enkel deel van het leven af te kraken, maar probeert slechts al het leven te verheffen. En dit is iets wat het Chinese volk momenteel niet kan doorgronden. Want zij kunnen enkel denken in termen van zichzelf verheffen of China verheffen als het land dat boven alle andere uit staat te schitteren.

Dan bestaat er natuurlijk ook nog de vervorming van de solar plexuschakra, die de mensen laat geloven dat zij vreedzaam zijn. Maar zij zijn niet in staat om de onderliggende frustratie en boosheid te zien die onder het oppervlak opborrelt bij de geringste provocatie. Zij willen niet erkennen dat zij zelf die vervormde vrede bezitten, die helemaal geen vrede is. Zij proberen vrede te bereiken met macht. Maar hoe kun jij ware vrede bereiken met macht in plaats van de enige oplossing voor ware vrede te gebruiken: de overgave aan jouw hogere zelf.

Dan is er ook nog de leugen die de tweede chakra vervormt, de leugen die individualiteit afkraakt en individualiteit beschouwt als bedreiging en die daarom probeert te vermorzelen, want de staat is belangrijker dan de creatieve uitdrukkingsvorm van het individu. Dus dan krijg je een natie met meer dan één miljard mensen, van wie de overgrote meerderheid niet bezit wat jullie en andere naties individualiteit of individuele creativiteit zouden noemen. Die is vele levens lang zo afgekraakt – het vermorzelen van de creativiteit zit zo diep geworteld in het massabewustzijn – dat ouders het zonder het te weten aan hun kinderen doorgeven, en proberen hem aan dit volmaakte beeld van wat het volmaakte Chinese kind zou moeten zijn en hoe dat zich moet gedragen, te laten voldoen.

Dan bestaat er nog de leugen van de eerste chakra, de leugen die zegt dat het vrouwelijke aspect niet de moeite waard is en geen macht mag hebben. Dus wordt dat óf onderdrukt, óf eruit gehaald door diverse vormen van geperverteerde seksualiteit, die al duizenden jaren in deze natie worden beoefend. Het komt ook tot uitdrukking door het afkraken van vrouwen, geen waarde hechten aan vrouwelijke kinderen, de wens hen te aborteren of de wens om die weg te geven zodra ze geboren zijn. De onderdrukking van vrouwen komt uit angst voor het vrouwelijke aspect van zijn dat het mannelijke aspect in evenwicht moet brengen zodat die niet te ver overslaat bij zijn strijdige intenties.

Als je dan de andere richting van het hart neemt, is er de leugen die het machtscentrum vervormt, de keelchakra. Dat zegt dat mannen inherent superieur zijn aan vrouwen en dat alleen mannen belangrijke beslissingen zouden mogen nemen in de regering en het leger, en zelfs nog meer in het gezin. Dit is het bewustzijn dat probeert de vrouwelijke onder de duim te houden. Maar wat is de vrouwelijke polariteit van God? Dat zijn alle van zichzelf bewuste wezens die geïncarneerd zijn, die die polariteit vormen. Wanneer de mannen proberen de vrouwen te onderdrukken, zien zij niet dat zij ook zichzelf onderdrukken en dan in feite hun eigen spirituele kracht onderdrukken.

Hoewel zij vaak in staat zijn om enige macht op aarde uit te oefenen, wordt ware macht niet op geweld gebaseerd, maar op angst, die door de dreiging van geweld ontstaat. Dit kan nooit ware macht zijn, want ware macht wordt altijd op liefde gebaseerd, zelfs de liefde van de mensen voor een waardevolle leider die in evenwicht is en die erkent dat hij of zij slechts de vertegenwoordiger van de ware leider van de mensen is, namelijk een of ander spiritueel wezen.

Vervolgens zijn er bij het derde oogchakra veel mensen die geloven dat visie niet door de massa kan worden ontwikkeld, maar enkel door een elite die superieur is en kan zien wat het beste voor het volk is. Vanzelfsprekend ontmoedigt de onwil om visie te bevorderen onder het volk, de creativiteit in de natie. Dus zie je dat ware creativiteit onvermijdelijk wordt vervangen, wat altijd een ritueel is. Rituelen, regels, deze afgedwongen vormen van kunst zijn zo gecontroleerd, zo gebaseerd op een patroon waar niet van afgeweken mag worden. Zelfs de tekens in de Chinese taal – die zijn bijna een religie op zich geworden – zo gecontroleerd, zo uitgedacht, zo kunstmatig en met gebrek aan ware creatieve visie.

Dan is er nog de vervorming van de kruinchakra, de onwil om ware wijsheid te erkennen die niet op aarde kan worden gedefinieerd. Die komt niet van een systeem of filosofie op aarde; niet van een persoon op aarde, maar alleen maar van buitenaf. De vaardigheid om verder te gaan dan het aardse rijk is inherent aan ieder menselijk wezen en kan dus door iedereen ontwikkeld worden. Natuurlijk moet het door de meerderheid van de mensen in een natie worden ontwikkeld, als die natie een samenleving wil manifesteren dat op ware wijsheid, evenwichtige wijsheid, wordt gebaseerd.

De zeven draken doden
Zolang ik gesproken heb, zijn er legioenen Robijnrode engelen in de natie China aan het rondcirkelen, gaan de vier niveaus van het materiële universum in en uit, zoeken al die beesten – die jij je als de typisch Chinese draak zou kunnen voorstellen – op in hun schuilplaatsen, die geïncarneerd zijn of een uitdrukkingsvorm van de schepping van deze zeven leugens.

Miljoenen van ons hebben deze draken daarom opgeruimd. Wij hebben de draken gedood. Wij hebben hen verteerd met het Robijnrode vuur. Daardoor hebben wij niet alleen de chakra’s van deze natie gezuiverd, maar het licht verankerd dat de chakra’s van het Chinese volk, degenen die dat willen, kan zuiveren. Onze allereerste doel met betrekking tot het zuiveren van de chakra’s van de mensen was om degenen te zuiveren die op dit moment zijn geïncarneerd, omdat zij het potentieel hebben om hun Christusschap te manifesteren in dit leven. Daarom zijn ze naar voren gestapt om in de Chinese maatschappij hun zegje te doen, door posities in te nemen, waar zij het grootste verschil kunnen uitmaken om progressieve veranderingen tot stand te brengen die, hoewel die al begonnen zijn, nog niet dat niet te stuiten momentum hebben gekregen, juist omdat zij door die leugens werden tegengehouden.

Ik spreek het massabewustzijn van het Chinese volk aan en zeg: “Jullie zijn welbewust onwetend van het feit dat jullie chakra’s zijn geblokkeerd en onderdrukt op een zodanige manier dat jullie niet de open deur kunnen zijn om de creativiteit van God door jullie heen te laten stromen. Tegelijkertijd hebben jullie toegestaan dat jullie dubbel onwetend waren doordat jullie werden bedrogen om te geloven dat jullie zelf, jullie regering, jullie leiders, de helden van het volk en jullie natie een superieure status in de wereld hebben. Ik kom die sluier vernietigen en zeg: “Word wakker uit deze welbewuste onwetendheid en wees bereid om naakt voor God te staan opdat jullie de ware visie kunnen krijgen, niet op hoe jullie in gebreke zijn gebleven, maar wat jullie nodig hebben om de open deur te worden voor de ware creativiteit die jullie hoogste potentieel is.”

Vele Chinezen functioneren als gemechaniseerde mensen
Jullie moeten bereid zijn te erkennen dat de meerderheid van de mensen in deze natie als spirituele robots functioneren, als gemechaniseerde mensen, die gewoonweg niet in staat zijn creatief te denken en creatief problemen op te lossen. Dat kun je in veel dagelijkse situaties zien, van de ober in het restaurant tot de taxichauffeur en de arbeiders in diverse vormen van industrie. Maar denk er nu eens over na, wanneer je dit zo uitgebreid bij de arbeiders ziet, begrijpen jullie dan ook dat je dit bij de zakelijke leiders en de regering en het schoolsysteem tegenkomt?

Het is mogelijk om het te laten lijken alsof je wijsheid bezit of macht hebt, terwijl je nog steeds een gemechaniseerd menselijk wezen bent dat niet creatief kan denken. Jullie leiders hebben machtige posities bekleed, omdat zij altijd naar de regels van de communistische partij en de ideologie daarvan luisteren. Maar nu is er een crisissituatie waarin geen regels bestaan die de natie door de crisis heen sleept. De regeerders die aan de macht zijn, kunnen niet de regels aan hun laars lappen en creatief denken.

Nu, wat denk je dat er met dit schip van de natie China gebeurt? Ze slaat te pletter op de rotsen van de realiteit. Als je geen acht op deze woorden slaat en gebruik maakt van de kans die wij geven om de chakra’s van deze natie te zuiveren – en bereid te zijn jouw eigen chakra’s te zuiveren – dan moet je natuurlijk op een andere manier gewekt worden. Je zult een toenemend aantal natuurrampen zien en je zult zien dat de aarde zelf onder jouw voeten begint te beven – als jij niet spoedig wakker wordt gemeten in aardse tijd.

De korst van opzettelijke onwetendheid die het Chinese volk heeft ingekapseld, zal dus de komende maanden, jaren en een aantal decennia, door het licht worden gebroken. Deze natie zal worden opgeschud en als jullie niet je hoogmoed en superioriteit overwinnen door een realistische inschatting, dan moeten jullie worden vernederd tot jullie zelf wakker worden. Wij, de geascendeerde meesters, hebben natuurlijk geen enkele behoefte om mensen naar beneden te halen. Wij hebben er geen behoefte aan om mensen te vernederen. En dat doen wij ook niet, want wij leveren alleen het licht dat jullie die inschatting geeft.

Als jullie het licht niet belichamen en de stroom door jullie chakra’s laten stromen en creatieve oplossingen laten brengen, dan zal het licht zich simpelweg verzamelen tot het de harde korst vernietigd, omdat jullie niet bereid zijn de open deur te zijn om dat, beetje bij beetje, te doen. Dan moet in plaats daarvan de spanning worden opgebouwd tot het licht doorbreekt en de korst vernietigd. Dan schudt de aarde door dat proces, of er komt een storm van de Stille Oceaan, die de wieg is van krachtige winden.

Er komen overstromingen en hevige regens. Misschien wel de vernedering van een militaire nederlaag, als de gemechaniseerde leiders in hun hoogmoed geloven dat grote aantallen soldaten, vliegtuigen en schepen het gebrek aan creatief denken kunnen vervangen – die per slot van rekening, zelfs in oorlogen, de sleutel tot de overwinning, in tegensteling tot de nederlaag, is.

Een verschrikkelijke waarschuwing: chaos of groei
De weegschaal hangt boven deze natie. Hij kan naar de ene kant overhellen en dan komen er veel problemen en rampen. Of hij kan naar de andere kant overslaan en dan komt er grote spirituele transcendentie, die leidt tot fysieke transcendentie.

Als de weegschaal naar de verkeerde kant overhelt, zullen er branden, honger, aardbevingen, tyfoons en epidemieën komen. Er ontstaat chaos die zelfs een natie als China niet kan tegenhouden en overwinnen. Dit is geen profetie over de dag des oordeels, want de natie blijft natuurlijk wel bestaan, maar de oude denkwijze blijft niet bestaan – de denkwijze die het Chinese volk laat denken dat zij op één of andere manier onoverwinnelijk is, boven de wetten van God staat.

De opzettelijke onwetendheid en de geblokkeerde chakra’s, de zeven leugens van de chakra’s, hebben een globaal effect dat ze veel mensen laten geloven dat zij niet aan de wetten van God zijn onderworpen en dat zij op een of andere manier zelfs de natuurwetten kunnen bedriegen. Dit is de denkwijze die wordt aangevochten. Als die door de mensen zelf wordt aangevochten, of in ieder geval door degeen die het potentieel hebben om Christusschap te manifesteren, dan kan er veel lijden, fysiek lijden worden vermeden.

Dit kan inderdaad als een verschrikkelijke waarschuwing worden opgevat. Niet dat wij verwachten dat veel Chinezen er acht op zullen slaan, maar het moet tot het massabewustzijn worden gesproken, waardoor degenen die er gevoelig voor zijn, zich kunnen afstemmen op het feit dat de klok tikt en dat er nog maar zoveel zand in de zandloper zit voor de cyclus onomkeerbaar wordt. Dus is het, natuurlijk, noodzakelijk dat mensen vrijwillig transcenderen en vrijwillig alle illusies onderzoeken waar de Chinezen mee zijn grootgebracht, die zij die nooit mochten onderzoeken.

Men moet bereid zijn om verder te kijken dan het dagelijkse leven en dat er meer in het leven bestaat dan materieel voordeel. Er is meer in het leven dan een ordelijke en harmonieuze maatschappij. Er is geen behoefte aan een fysieke revolutie, maar er is behoefte aan een spirituele revolutie, een revolutie in bewustzijn. Veel mensen kunnen dit voelen – als zij daartoe bereid zijn.

Nu deze daad van zuivering voltooid is, hef ik mijn Robijnrode scepter en laat ik die zeven keer vallen, zuiver de zeven chakra’s van deze natie en de mensen die bereid zijn die zuivering te doen die voor sommigen folterend kan zijn, omdat zij de intensiteit van het robijnrode vuur nog niet kennen. Dankbaar voor deze kans om het fysiek uit te spreken, verzegel ik deze uitgave met de vlam van de onvoorwaardelijke liefde van het robijnen vuur. IK BEN Chamuël.