ROS07: Moeder Maria’s Wonderrozenkrans van Eenzijn

Breid jouw bewustzijn over jouw spirituele zelf, het spirituele rijk en God uit

Lees leringen over deze rozenkrans: Aanwezigheid van EenzijnMoeder Maria

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen. (Voeg je persoonlijke gebed toe.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk door ons op aarde gemanifesteerd. Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid jouw wil op aarde te openbaren, zoals die in de hemel wordt geopenbaard.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de kans geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het universum ons teruggeeft wat wij uitzenden.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons leven en onze planeet op ons. Wij beloven ons boven de verzoekingen van ons lagere zelf te verheffen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en eeuwig, op aarde wordt gemanifesteerd. Amen.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Noot: Het Wees gegroet Maria dat hierboven staat is het meest geschikt voor het bewustzijn van het Aquariustijdperk. Het Wees gegroet hieronder is de originele versie die is gegeven als overgang tussen het Vissen- en het Aquariustijdperk. Je kunt één van beide gebruiken, die die het meest overeenkomt met wat met jou resoneert.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, één in Genade,
de Heer is met ons door jou.
Gezegend zijn wij door jouw Wondergenade
en door de Wonderliefde van jouw zoon, Jezus.

Heilige Maria, Moeder van Wonderen,
wij geven onze angsten op, nu en voor altijd.
Wij aanvaarden Gods onvoorwaardelijke liefde
en zien het Wonderkoninkrijk geopenbaard op aarde.

 

Ik geef de illusie van gescheidenheid op
1. Ik erken de Aanwezigheid van Eenzijn, van onverdeeld en ondeelbaar Eenzijn. Ik erken de Aanwezigheid van de Ene God die zich in alles manifesteert. Ik erken dat alle manifestaties uitingen van die Ene God zijn. Ik erken dat alle delingen, de delingen van de Ene zijn die niet van elkaar gescheiden kunnen worden en nog altijd de Ene is, hoe vaak ze ook gedeeld worden. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God in mij aanwezig is.

2. Ik aanvaard dat ik een zoon/dochter van die Ene God ben. Ik erken mijn bron, ik erken mijn Vader-Moeder God, ik erken mijn Schepper. Ik erken de ene bron die de wereld van verscheidenheid, waarin ik leef, vormt. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God in mij aanwezig is.

3. O Moeder Maria, ik open nu mijn hart voor jou en ik wil dat jij mij het besef bijbrengt dat waarachtig het allerbelangrijkste besef is voor elke zoon en dochter van de Ene God. O Moeder Maria, help mij het besef te krijgen dat alle manifestaties en alle verschijnselen uitdrukkingsvormen van de Ene God zijn. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God in mij aanwezig is.

4. O Moeder Maria, help mij in te zien dat achter alle delingen de Ene God bestaat die niet uit elkaar gehaald kan worden. Help mij aan de delingen voorbij te zien die zo echt lijken op deze wereld. Help mij het besef te krijgen dat er geen gescheidenheid bestaat, omdat de delingen die ik waarneem alleen in mijn geest bestaan. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God in mij aanwezig is.

5. O Moeder Maria, ik erken dat de delingen op deze wereld illusies zijn. Het zijn droombeelden, gemaakt door geesten die gegeten hebben van de vrucht van kennis van relatief goed en kwaad. Ik zie dat ik gevangen zit in een bewustzijnsstaat die het laat lijken alsof de delingen los van elkaar en van het geheel staan. Ik wil deze dualistische gedachten laten varen en reiken naar de visie van de Christusgeest die maar op één doel gericht is. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God in mij aanwezig is.

6. Ik erken dat de illusie van gescheidenheid van die Ene God de grootste illusie aller tijden is. Ik begrijp dat duistere wezens die in deze leugen gevangen zitten, deze illusie in de geest van de menselijke wezens hebben geprogrammeerd. Maar ik doorzie deze illusie nu en ik besluit de Christusgeest de waarheid in mij boven te laten halen die mij zal bevrijden van deze planetaire illusie van gescheidenheid. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God in mij aanwezig is.

7. Ik erken dat ik gevangen zit in een dualistische bewustzijnsstaat, maar ik weet ook dat ik deze illusie van gescheidenheid te boven kan komen. Ik begrijp nu dat de illusie dat iets van het eenzijn met God gescheiden kan worden, de zondeval is. Ik zie dat alle andere zonden afstammen van het gevoel van gescheidenheid van mijn bron. Ik verklaar voor God dat ik bereid ben deze illusie van mij af te schudden, het koninkrijk van mijn Vader in te gaan en een geascendeerd wezen te worden. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God in mij aanwezig is.

8. Ik erken dat alleen mijn menselijke denken en mijn menselijke ego die de illusie van gescheidenheid en deling werkelijk laten lijken. Ik roep mijn Christuszelf en de gehele Geest van de geascendeerde meesters rechtstreeks op mij te verlossen, anders sterf ik; mij te redden uit deze illusie en mijn geest te bevrijden om stil te zijn en te weten dat de IK BEN Aanwezigheid binnenin mij God is. Ik geef mijn menselijke ego op, mijn menselijke denken en elk identiteitsgevoel dat gebaseerd wordt op delingen en gescheidenheid. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God in mij aanwezig is.

9. Ik erken dat ik geen twee meesters kan dienen, dat ik niet God en de mammon kan dienen. Ik besef dat de mammon de bewustzijnsstaat van het menselijke denken is dat ervoor zorgt dat het lijkt alsof de dingen op deze wereld gescheiden van God zijn. Ik besluit  daarom nu op dit moment alleen nog de Ene ware God te dienen, de IK BEN Aanwezigheid in mij, die een individualisatie is van de Ene God die oneindig vermenigvuldigd, maar nooit opgesplitst kan worden. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God in mij aanwezig is.

 

O Moeder Maria, help mij de Ene God te aanvaarden
O Moeder Maria help mij me het feit eigen te maken dat alles uit de Ene God wordt geschapen en dat daarom alles één met God is. Help mij te aanvaarden dat ik één met mijn God ben.

Help mij de krachten op deze wereld te overwinnen die proberen te voorkomen dat ik aanvaard dat ik één ben met mijn God. Help mij de cultuur en de religie te boven te komen die de Aanwezigheid van de Levende Christus in mij ontkent en mij programmeert het eenzijn met mijn God te ontkennen. Help mij de denkwijze te overwinnen die de vervolging van Jezus tot gevolg heeft gehad en er nog steeds de oorzaak van is dat de Levende Christus in al het leven wordt ontkend.

Ik aanvaard dat Jezus is gekomen om mij op te voeden om één te worden met mijn God, het eenzijn dat verloren is gegaan door de zondeval. Ik zie dat alle zonden zijn begonnen toen mijn ziel de directe verbinding met mijn IK BEN Aanwezigheid verbrak en gevangen raakte in het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van delingen en gescheidenheid. Ik besluit berouw over die zonde te hebben en het achter mij laten.

Ik zie in dat alle problemen en tekortkomingen voortkomen uit gescheidenheid van die Ene God. Ik aanvaard dat eenzijn met God de allerbeste oplossing is voor de problemen op planeet aarde. Ik besluit het tot de prioriteit in mijn leven te maken weer één met mijn God worden. Ik beloof de levenspiramide te beklimmen en het punt van eenzijn te bereiken. Ik beloof de visie van de Christusgeest te krijgen die maar op één doel gericht is, die mij in staat zal stellen de topsteen te plaatsen op mijn levenspiramide. Ik beloof te zijn wie ik in werkelijkheid ben, namelijk een individualisatie van die Ene God, een deel van het geheel dat het geheel in zich heeft. Ik aanvaard die Ene God als mijn enige God.

 

Ik bevestig Gods oordeel over de leugenaars en hun leugen
1. In naam van Jezus Christus sta ik hierbij de Aanwezigheid van Onverdeeld Eenzijn, van Ondeelbaar Eenzijn toe, zich door mijn menselijke voertuig tot uitdrukking te brengen met het doel het oordeel van God aan te kondigen over allen die de leugen van gescheidenheid verspreiden, inclusief mijn menselijke ego en mijn menselijke denken. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van die Ene God in al het leven aanwezig is.

2. Ik bevestig hierbij Gods oordeel over alle instellingen en individuele personen die de leugen van gescheidenheid verspreiden. Ik bevestig hierbij Gods oordeel over alle krachten, buiten het materiële rijk en in het materiële rijk zelf, die de leugen van gescheidenheid verspreiden. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van die Ene God in al het leven aanwezig is.

3. Ik bevestig hierbij dat de Aanwezigheid van God in mij zegt: “Genoeg is genoeg! Tot zover en niet verder! Zij zullen geen stand houden! Degenen die de leugen van scheiding blijven verspreiden, zijn niet beschermd tegen de krachten die zij losmaken. Zij worden verteerd door hun eigen illusies en leugens. Zij worden verteerd door de energie die zij een verkeerde kwaliteit geven door die leugen van gescheidenheid, het bewustzijn van gescheidenheid, het denken in gescheidenheid.” Ik bevestig dat de Aanwezigheid van die Ene God in al het leven aanwezig is.

4. De Aanwezigheid van Ondeelbaar Eenzijn in mij zegt: “De opdracht van Jezus Christus wordt vanaf nu, op dit moment vervuld!” Ik bevestig dat het de missie van Jezus is de verloren stammen van Israël op te roepen thuis te komen bij hun God. God in mij roept de zonen en dochters van de Schepper op thuis te komen om één te worden met hun God. God roept de verloren stammen op naar het bruiloftsfeest te komen, waardoor de ziel verbonden kan worden met haar IK BEN Aanwezigheid en weer kan ascenderen naar het spirituele rijk waar zij vandaan gekomen is. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van die Ene God in al het leven aanwezig is.

5. Ik erken dat mijn ziel geweigerd heeft naar het bruiloftsfeest te komen, omdat ze het te druk had met de dingen op deze wereld. Ik zie dat mijn gehechtheid aan de dingen op deze wereld rond mijn menselijke ego was geconcentreerd en voortkomt uit de illusie van gescheidenheid van mijn bron. Ik besluit deze illusie los te laten en ik verklaar dat ik bereid ben de dingen op deze wereld achter te laten om het onsterfelijke leven van het Christusbewustzijn te winnen. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van die Ene God in al het leven aanwezig is.

6. Ik geef hierbij elke gehechtheid aan de dingen op deze wereld, mijn beperkte, op menselijk denken gebaseerde identiteitsgevoel en mijn menselijke ego, op. Ik verklaar dat ik bereid ben dit sterfelijke identiteitsgevoel te verliezen om thuis te komen in de Cirkel van Eenzijn, die het ware koninkrijk van mijn God is. Ik ben bereid tot het uitverkoren volk te behoren en naar het bruiloftsfeest van mijn God te gaan. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van die Ene God in al het leven aanwezig is.

7. Ik bevestig dat alles wat ooit gemaakt werd, gemaakt werd uit het eenzijn van die ene ware God. Ik bevestig dat de Ene God oneindig gedeeld kan worden, echter geen enkele deling van God kan ooit van de Ene, van zichzelf gescheiden worden. Niets wat uit de Ene God geschapen is, kan van het geheel gescheiden worden. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God in al het leven aanwezig is.

8. Ik bevestig dat alles in dit universum geschapen wordt uit die ene ware God, niets bestaat echter afzonderlijk of gescheiden van God. Alles bestaat binnen het Wezen van die Ene God. Alles in dit universum is één met God, omdat het God zich manifesteert. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God in al het leven aanwezig is.

9. Ik bevestig dat de Ene God geen tegenstanders en vijanden heeft. In mijn eenzijn met die Ene ware God heb ik geen tegenstanders en vijanden. Omdat ik één ben met God, kan niemand tegen mij zijn en ik volg de oproep van Jezus om mijn vijanden lief te hebben. Ik bevestig dat degenen die zich als mijn vijanden opstellen, gevangen zitten in de illusie van gescheidenheid en ik handhaaf het volmaakte concept dat die ene ware God in hen bestaat. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God in al het leven aanwezig is.

 

O Moeder Maria, ik kies voor het Leven!
O Moeder Maria, ik aanvaard het feit dat ik één ben met mijn God, dat ik nooit van mijn God gescheiden werd en dat ik nooit gescheiden kan worden van mijn God. Ik ben bereid boven de zware last van het collectieve bewustzijn van de mensheid uit te stijgen, een bewustzijn ontstaan uit gescheidenheid, delingen en de dualiteit. Ik beloof de levenspiramide te beklimmen die mij op het punt van eenzijn brengt dat het mij mogelijk maakt mijn eenzijn met God weer op te eisen. O Moeder Maria, help mij de zwaartekracht van het massabewustzijn te overwinnen die door mensen en de duistere wezens die over deze planeet zwerven, werd geschapen.

Ik aanvaard dat ik ook, net als Jezus en jij, de levenspiramide kan beklimmen. Ik beloof het spoor te volgen dat jullie hebben gebaand en ik besluit de ascenderende kracht, die door mijn geascendeerde broeders en zusters werd gecreëerd, mij naar het hoogste punt van de levenspiramide te laten optrekken. Ik besluit de kracht van het licht de beslissende factor in mijn leven te laten worden en ik ben bereid naar het bewustzijn van het leven omhoog getrokken te worden. Daarom zeg ik: “Ik kies het leven, ik kies het levensbewustzijn dat ertoe leidt dat ik aanvaard dat ik één ben met mijn God!”

 

Ik bevestig Gods volmaakte visie
1. Ik besef dat de prins van deze wereld bij mij zal komen en mij in verzoeking zal brengen om de realiteit, de duurzaamheid en de onherroepelijkheid te bevestigen dat de veel manifestaties op aarde niet in overeenstemming met Gods wet of Gods volmaaktheid zijn. Ik bevestig dat deze onvolmaakte situaties tijdelijk zijn en uiteindelijk niet echt bestaan. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van God in alle verschijnselen aanwezig is.

2. Ik erken dat toen mijn Schepper dit universum schiep, hij een plan had en wetten vaststelde die de manifestatie van dat plan zouden garanderen. Mijn Schepper gaf echter ook vrije wil aan de zelfbewuste wezens die als medeschepper zouden moeten dienen en Gods plan vanuit de schepping zelf tot stand brengen. Deze medescheppers hebben hun creatieve vaardigheden gebruikt om het gevoel van gescheidenheid van hun God op te bouwen en onvolmaakte manifestaties op aarde tot stand te brengen. Ik besluit nu elk gevoel van gescheidenheid van mijn God achter te laten en ik reik naar de Christusgeest die mij op één lijn brengt met God en Gods wet. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van God in alle verschijnselen aanwezig is.

3. Ik erken dat de onvolmaakte manifestaties op aarde niet overeenkomen met de wil van mijn Schepper of de volmaakte visie en het volmaakte plan van mijn Schepper. Ik begrijp ook dat zelfs dat wat onvolmaakt is, zelfs dat wat volledig haaks op Gods wet lijkt te staan, zelfs dat wat voor de menselijke geest de hel zelf lijkt, nog steeds niet van die Ene God gescheiden is. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van God in alle verschijnselen aanwezig is.

4. De manifestaties die haaks op de wetten en de visie van de Schepper lijken te staan,  zijn geen getrouwe weergave van de werkelijkheid of op den duur echt. Zij vormen een vage afspiegeling van de werkelijkheid, omdat ze alleen in de gedachten van zelfbewuste wezens bestaan. Onvolmaakte manifestaties kunnen alleen maar blijven bestaan als mensen besluiten hun aandacht op onvolmaakte denkbeelden te richten. Ik zie dat het vestigen van mijn aandacht op deze gesneden beelden in werkelijkheid het aanbidden van een valse god is, een god die bestaat uit delingen en gescheidenheid in plaats van de ene ware God. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van God in alle verschijnselen aanwezig is.

5. Ik besluit geen aandacht meer te schenken aan al die onvolmaakte denkbeelden. Ik bevestig dat de energie die gebruikt werd om dergelijke tekortkomingen te creëren, gezuiverd wordt, omdat juist dat wat niet in overeenstemming met de wetten en de wil van de Schepper is, niet op zichzelf kan blijven bestaan. Als medeschepper met God besluit ik op te houden het bestaan van gescheidenheid te bevestigen en ik aanvaard dat al die onvolmaakte energie in mijn leven opnieuw de kwaliteit krijgt van de zuiverheid en volmaaktheid van God. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van God in alle verschijnselen aanwezig is.

6. Ik bevestig dat de beperkingen, het lijden, de tekortkomingen en de pijn die mensen ervaren, niet echt bestaan. Ze bestaan alleen in onze geest en ze blijven daar als wij het bestaan ervan blijven bevestigen met de kracht van onze gedachten en onze aandacht. Ik bevestig dat God in mij alle mensen oproept boven het bewustzijn van gescheidenheid uit te stijgen, het bewustzijn dat ervoor zorgt dat zij de delingen van de Ene God zien als gescheidenheid van hun bron en van elkaar. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van God in alle verschijnselen aanwezig is.

7. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Eenzijn alle onechtheid verteert die er de oorzaak van is dat broeders en naties onderling verdeeld zijn. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Eenzijn de stammen van Israël oproept elkaar terug te vinden en hun ware identiteit en hun verbinding met die Ene God weer op te eisen. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van God in alle verschijnselen aanwezig is.

8. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Eenzijn binnenin mij alle mensen oproept het bewustzijn van gescheidenheid en de illusie van de dood te boven te komen. God roept alle mensen op te beseffen dat op het moment dat jij je van je bron afscheidt, jij in spirituele zin dood bent, omdat je ziel het identiteitsgevoel verloren heeft dat de ware betekenis van het woord ‘leven’ is. Ik erken dat ‘leven’ betekent dat ik mijzelf zie als een verlengstuk van mijn IK BEN Aanwezigheid, die een verlengstuk van God is, die Ene God in alle manifestaties. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van God in alle verschijnselen aanwezig is.

9. Ik kies het leven en ik bevestig mijn eenzijn met de Ene God die de bron is van het spirituele leven. Ik kies ervoor de illusie van gescheidenheid van mijn bron los te laten die de ware oorzaak is van de spirituele dood. Ik aanvaard dat de sleutel om vrede op aarde te brengen, is door mensen te helpen hun gevoel van gescheidenheid van hun bron te te boven te komen. Daarom zegt de Aanwezigheid van Eenzijn in mij nu tot alle mensen op aarde: “Kies voor het Leven!” Ik bevestig dat de Aanwezigheid van God in alle verschijnselen aanwezig is.

 

O Moeder Maria, help mij alle valse religies op te geven
Ik aanvaard dat het werkelijke doel van de geascendeerde meesters is om Gods koninkrijk op aarde te brengen en dat Gods koninkrijk een bewustzijnsstaat is. Ik beloof mijn bewustzijnsstaat te veranderen en een nieuw identiteitsgevoel te aanvaarden dat niet gebaseerd wordt op gescheidenheid en delingen, maar op ondeelbaar eenzijn met mijn God. Ik begrijp dat er slechts één boodschap ten grondslag ligt aan alle religies en dat is de boodschap van eenzijn, de boodschap dat ik één ben met mijn God en dat het gevoel van gescheidenheid een illusie is.

O Moeder Maria, help mij verder te kijken dan de betrekkelijke functies van het menselijke denken en het menselijke intellect en help mij alle argumenten om de boodschap van eenzijn af te wijzen, te doorzien. Ik ben bereid de weg te volgen die Jezus heeft getoond en ik aanvaard dat de weg tot verlossing het pad van eenzijn met mijn God is. Ik zie dat de sleutel tot eenzijn met mijn God het Christusbewustzijn is dat Jezus getoond heeft en ik beloof dat eenzijn te bereiken door het Heilige Hart van Jezus.

Ik aanvaard de boodschap van eenzijn, het Evangelie van Eenzijn, de religie van eenzijn die de ware religie is. Ik beloof alle vormen van  verafgoding van Jezus los te laten en ik laat alle verkeerde religies los die mij het Evangelie van Gescheidenheid verkondigen. Ik beloof te stoppen de blinde leiders te volgen, de valse profeten die zich voordoen als ware leiders, maar die gevuld zijn met doodsbeenderen.

O Moeder Maria, help mij boven de leugens en de manipulaties van de krachten die besloten hebben zich van hun God af te scheiden en die gevangen zijn komen te zitten in het bewustzijn van gescheidenheid, uit te stijgen. Ik beloof op te houden met het aanbidden van de valse goden die om mijn aandacht schreeuwen en ik beloof mij op de rots van Christus te werpen en mij stevig te verankeren op de ware weg die naar het Christusbewustzijn leidt. Ik beloof mijn eenzijn met mijn God op te eisen, zoals Jezus zijn eenzijn heeft opgeëist.

 

Ik beloof mijn bestemming te vervullen
1. Ik erken dat het mysterie van het leven op aarde, het mysterie van individualisatie, is dat het de bedoeling is dat mijn ziel groeit in zelfbewustzijn, totdat ik bevestig dat ik een verlengstuk van de Ene God ben en dat alles om mij heen een verlengstuk van die Ene God is. Ik eis hierbij het zelfbewustzijn op dat mij de kracht geeft te beseffen dat ik een verlengstuk van mijn IK BEN Aanwezigheid ben, dat mijn IK BEN Aanwezigheid een verlengstuk van die Ene God is en dat ik daarom één met mijn God ben. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God de enige kracht is die op planeet aarde kan handelen.

2. Ik erken dat het de taak van mijn ziel is af te dalen naar de dichtere energie van het materiële rijk om het Christusbewustzijn te verwerven, wat mij in staat stelt als medeschepper met God te dienen. Ik beloof mijn bestemming te vervullen en het gevoel van eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid op te bouwen, zodat ik de open deur kan zijn om Gods koninkrijk op aarde te brengen. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God de enige kracht is die op planeet aarde kan handelen.

3. Ik beloof voort te bouwen op het besef van mijn eigen eenzijn met God om het zelfs nog hogere bewustzijn te krijgen dat alles op deze vormwereld ook één is met die Ene God. Ik zie dat alles op deze vormwereld wordt gemaakt uit de substantie van de Ene God en dat alles dus een manifestatie is van die Ene God. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God de enige kracht is die op planeet aarde kan handelen.

4. Ik bevestig dat het ware doel van Jezus Christus was het proces te tonen en te onderwijzen waardoor een ziel opstijgt naar het gevoel van eenzijn met haar bron, wat haar in staat stelt te verklaren: “Ik en mijn Vader zijn één. Ik kan zelf niets doen, de Vader in mij doet het werk. Mijn Vader werkt aan één stuk door en ik werk.” Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God de enige kracht is die op planeet aarde kan handelen.

5. Verankerd in het eenzijn met mijn IK BEN Aanwezigheid bevestig ik Gods oordeel over degenen die het magnifieke voorbeeld en de leringen die door Jezus Christus gegeven zijn, hebben misbruikt en verkeerd uitgelegd. Gods oordeel wordt geveld over de verkeerde predikers in kerk en staat, in de zalen van de wetenschap, in de media en overal waar je ze op deze planeet maar ziet. Degenen die de leugen laten voortduren dat slechts één zoon van God één met God kon worden, degenen die de leugen van gescheidenheid laten voortduren, worden nu geoordeeld. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God de enige kracht is die op planeet aarde kan handelen.

6. De Aanwezigheid van Eenzijn in mij bevestigt dat dit een keerpunt in de geschiedenis van de aarde is, omdat het proces om te oordelen dat door Jezus Christus werd begonnen toen hij zei: “Ik ben gekomen om te oordelen”, nu duizendvoudig versneld wordt door de Aanwezigheid van Eenzijn die in alle manifestaties aanwezig is. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God de enige kracht is die op planeet aarde kan handelen.

7. De Aanwezigheid van Eenzijn in mij roept degenen die de leugen van gescheidenheid laten voortduren en zegt: “Keer je ogenblikkelijk af van jullie leugens en jullie bedrieglijke manier van doen opdat jullie jezelf niet vernietigen tijdens dat proces om de leugen te verspreiden die niet meer in het krachtveld van planeet aarde wordt toegestaan.” Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God de enige kracht is die op planeet aarde kan handelen.

8. De Aanwezigheid van Eenzijn in mij zegt: ‘Wee u wetgeleerden, want gij hebt de sleutel tot kennis weggenomen, de kennis van die Ene God, die alles is en in allen is. Jullie wilden zelf dat koninkrijk van eenzijn niet binnengaan, het koninkrijk van jullie ware identiteit dat jullie één met God zijn. En door jullie onwil om dat eenzijn te aanvaarden, probeerden jullie de onschuldigen te verhinderen de Cirkel van Eenzijn binnen te gaan, die het ware koninkrijk van de Schepper van dit universum is.” Ik bevestig dat Gods goedheid nu ten eind loopt en daarom worden deze krachten geoordeeld. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God de enige kracht is die op planeet aarde kan handelen.

9. Ik volg de ware leringen van mijn Heer en Verlosser Jezus Christus die kwam om de verloren stammen van Israël op te roepen berouw te tonen. Ik toon berouw en verklaar dat ik bereid ben de illusie van gescheidenheid achter mij te laten en ik besluit nu die Ene God te dienen die binnenin mij en in al het andere aanwezig is. Ik ben bereid te aanvaarden dat het koninkrijk van God binnenin mij is, omdat ik nu weet dat God binnenin mij bestaat. Ik bevestig dat zonder hem niets gemaakt werd dat gemaakt werd en daarom kan niets dat gemaakt wordt, gescheiden worden van die Ene God. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God de enige kracht is die op planeet aarde kan handelen.

 

O Moeder Maria, ik beloof mijn talenten te vermenigvuldigen!
Ik beloof de leringen en de hulpmiddelen die ik van Jezus en Moeder Maria ontvangen heb, te gebruiken om mijn talenten en mijn innerlijk eenzijn te vermenigvuldigen. Ik stel mijn prioriteiten vast, zodat ik niet meer heen en weer getrokken wordt door de activiteiten op deze wereld die mij voortdurend trachten weg te trekken uit het eenzijn met mijn God. Ik besluit nu op dit moment het tot de belangrijkste prioriteit in mijn leven te maken de weg te volgen die mij op het hoogste punt van de levenspiramide brengt waardoor ik mijn eenzijn met mijn God weer kan opeisen!

Ik beloof terug naar huis naar het koninkrijk van mijn God te komen en een geascendeerd wezen te worden, een geascendeerde meester. Ik ben bereid medeschepper te zijn en te helpen de andere woningen in het huis van mijn Vader mede te scheppen. Ik beloof trouw te zijn in enkele dingen, totdat mijn God mij heerser maakt over vele dingen. Ik kies ervoor te ZIJN en daarom bevestig ik de Aanwezigheid van Eenzijn in alle situaties die ik in mijn leven tegenkom. Ik kies ervoor één te ZIJN met mijn God en daarom BEN IK de Aanwezigheid van Eenzijn op deze wereld.

Ik aanvaard dat ik Eén ben met mijn God
1. Ik aanvaard de oproep van de Aanwezigheid van Eenzijn. Ik bevestig dat ik oren heb om te horen en ik open mijn ogen en aanvaard dat ik het potentieel heb om te beginnen aan het proces om mijn identiteitsgevoel te veranderen. Ik zie het zelf dat mij zelfbewustzijn geeft als verlengstuk van God en als God. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God de enige kracht is die in mijn leven kan handelen.

2. Ik verander mijn visie en begin de Ene God in alle manifestaties te zien. Ik beloof deze taak mijn onverdeelde concentratie, aandacht en vastberadenheid te geven. Ik aanvaard dat wat één mens gedaan heeft, iedereen potentieel kan doen. Omdat mijn oudere broer Jezus een pad voor mij gebaand heeft, heb ik meer dan ooit de kans één met mijn God te worden. Ik aanvaard dat het meer dan ooit tijd is van die kans gebruik te maken. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God de enige kracht is die in mijn leven kan handelen.

3. Ik bevestig hierbij dat ik bereid ben mijn ogen, mijn geest en mijn hart te openen voor de waarheid, die de Aanwezigheid van Eenzijn heeft uitgelegd. Ik bevestig dat ik nu de prioriteiten in mijn leven verander, zodat de ene alles overheersende prioriteit wordt dat ik opnieuw mijn ware identiteit als zoon of dochter van God vaststel en het gevoel van eenzijn met mijn bron weer opeis en die bron in alle manifestaties te zien. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God de enige kracht is die in mijn leven kan handelen.

4. Ik aanvaard dat ik het potentieel heb absoluut één te worden, omdat in mijn geest en hart de deur zit die niemand kan sluiten, de deur van het Christusbewustzijn. Ik bevestig dat deze deur voor mij open staat, omdat Jezus hem de afgelopen tweeduizend jaar heeft opengehouden. Ik bevestig daarom dat ik door die deur loop en thuiskom in het koninkrijk van eenzijn dat het ware koninkrijk van de Ene God is. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God de enige kracht is die in mijn leven kan werken.

5. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van Ondeelbaar Eenzijn binnenin mij hier is om mij te helpen het gevoel van eenzijn met die Ene God te manifesteren. Ik roep de Aanwezigheid van Eenzijn en de Aanwezigheid van Moeder Maria op. Ik roep het Onbevlekte Hart op dat de volmaakte visie van mij als medeschepper met God handhaaft en die ene God in alle manifestaties ziet. O Moeder Maria, bevrijd mij van alle illusies opdat ik het eenzijn met mijn God kan aanvaarden. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van de Ene God de enige kracht is die in mijn leven kan handelen.

6. Ik bevestig dat ik in de voetsporen zal treden van degenen die mij voorgegaan zijn en ik eis het eenzijn met mijn God weer op. Ik laat de allereerste zonde van mijn gescheidenheid van God en alle zonden die daarop gevolgd zijn, achter mij. Ik aanvaard dat al mijn zonden witter dan sneeuw gewassen worden, terwijl ik de Aanwezigheid van Eenzijn oproep in mij, in al het leven en in alle materie. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van die Ene God de enige kracht is die in mijn leven kan handelen.

7. Ik aanvaard dat ik verzegeld word in de Aanwezigheid van Eenzijn die alle illusies van gescheidenheid verteert. Ik bevestig dat er maar Eén God is en alle manifestaties van die Ene God zijn één met elkaar en met het geheel. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van die Ene God de enige kracht is die in mijn leven kan handelen.

8. Ik bevestig dat één maal één nog steeds één is. Ik aanvaard de oproep van Jezus mijn talenten, mijn innerlijk eenzijn, te vermenigvuldigen en ik beloof te stoppen met dingen op deze wereld te vergaren. Ik bevestig dat ik eerst de belangrijke dingen doe en dat ik eenzijn boven delingen zet. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van die Ene God de enige kracht is die in mijn leven kan handelen.

9. Ik bevestig dat ik geschapen ben, omdat de Ene God zijn eenzijn vermenigvuldigd heeft en ook al is Gods eenzijn ontelbare malen vermenigvuldigd, de vermenigvuldiging van de ene is nog steeds één. Ik aanvaard daarom nu dat ik spiritueel herboren word in het nieuwe identiteitsgevoel dat ik één met God ben, de Ene God, die alles is en in allen is. Ik beloof verder te gaan en niet meer te zondigen door te bevestigen dat de Aanwezigheid van Eenzijn in alle verschijnselen aanwezig is. Ik bevestig dat de Aanwezigheid van die Ene God de enige kracht is die in mijn leven kan handelen.

Ik bevestig dat het eenzijn van de Ene God de enige realiteit is in alle aspecten van mijn bewustzijn en leven.

Ik bevestig dat het eenzijn van de Ene God de enige realiteit is in het bewustzijn en leven van alle mensen.

Ik bevestig dat het eenzijn van de Ene God de enige realiteit is in alle aspecten van het leven op planeet aarde.

Ik kies ervoor één te ZIJN met mijn God en daarom BEN IK de Aanwezigheid van Eenzijn op deze wereld (3x).

De aarde en haar volheid is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Ik aanvaard hierbij de werkelijkheid dat ik nooit gescheiden werd van mijn bron en ik aanvaard dat ik bevrijd ben van de illusie van gescheidenheid en de zondeval. Ik aanvaard dat de Ene ware God, de God van Eenzijn, mijn God is en ik aanvaard dat ik één met mijn God ben. Mijn gevoel van eenzijn met God is werkelijk de topsteen op de piramide van mijn leven en ik geloof de woorden van mijn God: “Dit is mijn geliefde zoon/dochter in wie ik een welbehagen heb.”

Ik aanvaard dat ik, zolang ik mijn eenzijn met de Ene God niet ontken, verzegeld word in de Cirkel van Eenzijn die mij kan en zal beschermen tegen de krachten op deze wereld. Omdat zij gevangen zitten in het bewustzijn van gescheidenheid, kunnen deze krachten de Cirkel van Eenzijn waarin ik mij bevind, niet binnendringen. Ik aanvaard dat ik verzegeld word in de Aanwezigheid van Ondeelbaar Eenzijn die in al het leven aanwezig is en daarom ook in mij. Ik aanvaard dat ik en mijn IK BEN Aanwezigheid één zijn en door dat eenzijn ben ik één met mijn God, nu en eeuwig. Amen.