ROS06: Moeder Maria’s Wonderrozenkrans van Aanvaarding

Roep het koninkrijk van God als een gemanifesteerde werkelijkheid in jouw persoonlijke leven en op de planeet op

Lees leringen over deze rozenkrans

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen. (Voeg een persoonlijk gebed toe).

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk door ons op aarde gemanifesteerd. Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid jouw wil op aarde te openbaren, zoals die in de hemel wordt geopenbaard.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de kans geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het universum ons teruggeeft wat wij uitzenden.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons leven en onze planeet op ons. Wij beloven ons boven de verzoekingen van ons lagere zelf te verheffen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en eeuwig, op aarde wordt gemanifesteerd. Amen.

1. O God, ik beloof mij aan jouw eerste gebod te houden en geen andere goden voor jou te hebben. O God, ik erken dat jij de bron bent van alle vormen en dat jij boven elke vorm staat. Daarom begrijp ik dat jij in deze wereld van vorm nooit beperkt kunt worden tot één beeld, één lering of één aparte religie. Ik aanvaard de Aanwezigheid van God, nu en eeuwig, binnenin mij.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Noot: Het Wees gegroet Maria dat hierboven staat is het meest geschikt voor het bewustzijn van het Aquariustijdperk. Het Wees gegroet hieronder is de originele versie die is gegeven als overgang tussen het Vissen- en het Aquariustijdperk. Je kunt één van beide gebruiken; die die het meest overeenkomt met wat met jou resoneert.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, één in Genade,
de Heer is met ons door jou.
Gezegend zijn wij door je Wondergenade
en door de Wonderliefde van je zoon, Jezus.

Heilige Maria, Moeder van Wonderen,
wij geven onze angsten op, nu en voor altijd.
Wij aanvaarden Gods onvoorwaardelijke liefde
en zien het Wonderkoninkrijk geopenbaard op aarde.

2. O God, ik weet dat jouw ware Aanwezigheid, omdat jij boven elke vorm staat, niet met de woorden en beelden op deze wereld omschreven kan worden. Daarom beloof ik nooit een gesneden beeld als plaatsvervanger voor jouw ware Aanwezigheid te aanvaarden. Ik aanvaard dat ik jou alleen maar kan leren kennen wanneer ik aan alle beschrijvingen en leringen voorbij zie die je op deze wereld tegenkomt. Ik aanvaard dat ik jouw ware Aanwezigheid door een rechtstreekse innerlijke ervaring kan leren kennen, waarin jij je aan mij bekend maakt. Ik aanvaard dat ik niemand of niets van buitenaf nodig heb om deze ervaring te krijgen. Ik aanvaard de Aanwezigheid van God, nu en eeuwig, binnenin mij.

3. O God, ik weet dat mijn uiterlijke geest, mijn menselijke denken, jou tot een gesneden beeld wil beperken. Jouw ware Aanwezigheid kan echter nooit in enig denkkader worden gevat dat door het menselijke denken en de krachten op deze wereld werd gecreëerd. Ik geef hierbij alle gesneden beelden op waarin ik ooit geloofd heb en ik aanvaard dat jouw alles verterende vuur ze vernietigt. Ik aanvaard de Aanwezigheid van God, nu en voor altijd, binnenin mij.

4. O God, ik besef dat de prins van deze wereld mij tot slaaf wil maken door mij zover te krijgen dat ik een onjuist beeld van jou accepteer en daarmee mijzelf voor de gek houd door een afgod te aanbidden. Ik aanvaard dat jouw alles verterende vuur mij bevrijdt van alle afgoden en elke wens om een afgod te vereren. Ik aanvaard de Aanwezigheid van God, nu en eeuwig binnenin mij.

5. O God, ik erken dat jij de menselijke wezens hebt gemaakt naar jouw beeld en gelijkenis. Ik begrijp echter dat de mensen, nadat zij tot een lagere bewustzijnsstaat vervielen, vele valse goden hebben geschapen naar het beeld en de gelijkenis van de dualistische krachten in het menselijke denken. Ik verklaar hierbij dat ik bereid ben mij boven die valse goden te verheffen en ik aanvaard dat jij mij bevrijdt om jouw ware Aanwezigheid te ervaren. Ik aanvaard de Aanwezigheid van God, nu en eeuwig, binnenin mij.

6. O God, ik besef dat jij niet de boze en veroordelende God bent die de mensen hebben geschapen. Ik aanvaard dat jij de God van onvoorwaardelijke liefde bent en ik verklaar dat ik bereid ben jouw onvoorwaardelijke liefde voor mij te aanvaarden en te ervaren. Ik ben bereid jouw volmaakte liefde al mijn angsten voor jou te laten verteren opdat ik volledig kan accepteren dat ik jouw zoon/dochter ben. Ik aanvaard de Aanwezigheid van God, nu en eeuwig, binnenin mij.

7. O God, omdat jij boven elke vorm staat, besef ik dat ik jou nooit door het menselijke verstand of door het menselijke denken kan leren kennen. Ik aanvaard dat ik jouw Aanwezigheid alleen maar kan ervaren door verder dan mijn uiterlijke geest te kijken en de Christusgeest aan te nemen. Ik ben bereid deze geest in mij te laten zijn die ook in Christus Jezus was. Ik aanvaard de Aanwezigheid van God, nu en eeuwig, binnenin mij.

8. O God, ik verklaar dat ik bereid ben jouw ware Aanwezigheid te ervaren. O God, ik zal mij niet meer voor jou verbergen en niet meer van jou weglopen. Ik begrijp dat jij mij niet zult veroordelen of vervloeken, wanneer ik ophoud mezelf en anderen te veroordelen. Dus erken ik dat ik in de kern van mijn wezen alleen liefde voor jou voel en ik wens volledige eenheid met jou te ervaren. Ik aanvaard de Aanwezigheid van God, nu en eeuwig, binnenin mij.

9. O God, ik aanvaard jou werkelijk als mijn Vader in de hemel en ik accepteer dat ik jouw zoon/dochter ben. Ik accepteer dat jij binnenin mij bestaat en dat ik binnenin jou besta en daarom ben jij mij en ik ben jou. O God, ik aanvaard jou geheel en al als mijn God, nu en in alle eeuwigheid. O God, ik aanvaard dat wij één zijn en ik aanvaard jou als mijn God in het eeuwige nu. Daarom aanvaard ik dat IK BEN DIE IK BEN binnenin in mij is en ik verklaar dat ik zal zijn wie IK BEN. Ik aanvaard de Ene ware God als mijn enige God. Ik aanvaard de Aanwezigheid van God, nu en voor altijd, binnenin mij.

 

O Moeder Maria, help mij mijn Zelf te accepteren
O Moeder Maria, help mij alle neigingen te overwinnen die mij het gevoel geven dat ik in de ogen van God onaanvaardbaar ben, elk verlangen voor God weg te lopen of elke angst om God onder ogen te komen. Help mij te aanvaarden dat God mij met onvoorwaardelijke liefde welkom zal heten, wanneer ik ophoud Gods Aanwezigheid in mij en al het leven, zelfs in de materie zelf, te ontkennen. Help mij te aanvaarden dat de Vader mij waarlijk met het grootste genoegen het koninkrijk wil geven.

O Moeder Maria, help mij te aanvaarden dat mijn werkelijke Zelf in alle opzichten de moeite waard is in de ogen van God en dat ik het waard ben Gods koninkrijk binnen te gaan. Help mij te begrijpen dat alle lagere verschijningsvormen tijdelijk zijn en alleen maar blijven bestaan zolang ik ze kracht geef. Help mij de tekortkomingen op deze wereld werkelijk los te laten en help mij de volmaaktheid van mijn IK BEN Aanwezigheid te aanvaarden. Help mij mijn Zelf te aanvaarden.

O Moeder Maria, help mij de eeuwige waarheid echt te aanvaarden en te integreren dat jij en Jezus geascendeerd zijn, omdat jullie ophielden te ontkennen dat God binnenin jullie bestaat. Help mij te aanvaarden dat dezelfde God, die in jullie bestaat, ook in mij bestaat, zodat ik elke ontkenning van mijn Zelf als God achter mij kan laten.

O Moeder Maria, ik geef nu elke ontkenning van God in mijn Wezen op. Ik doe de plechtige gelofte te stoppen Gods manier van uitdrukken door mij te beperken en ik aanvaard dat Jezus gelijk had, toen hij zei dat met God alles mogelijk is. Ik aanvaard dat ik en mijn IK BEN Aanwezigheid één zijn en dat mijn Aanwezigheid aan één stuk door werkt en ik werk.

1. O Jezus, ik aanvaard het feit dat die zelfde God die in jou zit ook in mij bestaat. Daarom aanvaard ik jou als meer dan mijn Verlosser; ik aanvaard jou als mijn oudere broeder die hier is om mij de weg naar huis te wijzen. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, in mijn leven.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

2. O Jezus, ik begrijp dat de grootste bedreiging voor de krachten op deze wereld een Christuswezen op aarde is. Ik zie dat dit verklaart waarom ze jou gedood hebben. Ik zie ook dat deze krachten alles zullen doen om te voorkomen dat anderen jouw voorbeeld volgen, o.a. door het scheppen van een cultus van afgoderij van jou. Ik aanvaard dat jouw spirituele zwaard mij van elke verafgoding van jou lossnijdt en ik aanvaard dat ik de mogelijkheid heb in jouw voetsporen te treden en mijn persoonlijke Christusschap te manifesteren. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, in mijn leven.

3. O Jezus, ik begrijp dat de krachten op deze wereld een uitgebreid web van subtiele leugens hebben gesponnen om het idee te versterken dat niemand jouw voorbeeld kan navolgen. Ik weet dat ze mij van godslastering zullen beschuldigen als ik het pad van Christusschap opga. Toch bevestig ik dat ik vastbesloten ben jouw voorbeeld te volgen en ik aanvaard dat jij mij bevrijdt van elke angst om vanwege jou vals beschuldigd te worden. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, in mijn leven.

4. O Jezus, ik aanvaard dat mijn Christuszelf en jij mij bevrijden van elke invloed van de leugens, de kromme leugens, die door de krachten van deze wereld gecreëerd zijn. Ik aanvaard dat de Christusgeest in mij deze leugens aan het licht zal brengen, zodat ik het Woord van Waarheid op de juiste wijze kan onderscheiden. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, in mijn leven.

5. O Jezus, ik begrijp dat het belangrijkste aspect van het voorbeeld dat jij mij hebt gesteld, is dat jij nooit nee tegen God hebt gezegd; dat jij God in jou of Gods vermogen door je heen te laten werken, nooit hebt beperkt. Ik aanvaard dat God de werken door mij kan doen die hij door jou heeft gedaan en ik beloof Gods Wezen in mij of Gods manier van uitdrukken door mij nooit meer te beperken. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, in mijn leven.

6. O Jezus, ik geef nu alle denkbeelden op die mij beperken in wat ik denk dat God door mij heen kan of zou moeten doen. Ik geloof dat het vuur van jouw Heilige Hart dergelijke beperkingen verteert en ik bevestig dat ik zelf niets kan doen, de IK BEN Aanwezigheid binnenin mij is aan het werk. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, in mijn leven.

7. O Jezus, ik begrijp dat de krachten van deze wereld denken dat zij beter dan God weten hoe het universum bestuurd moet worden. Ik zie dat zij een stel subtiele leugens bedacht hebben dat elk aspect van het leven beïnvloedt, ook mijn menselijke denken. Ik herken dat deze leugens de invloed van God op aarde willen beperken. Ik aanvaard dat het alles verterende vuur van God al deze leugens en elke vorm van hoogmoed in mijn bewustzijn verteert. Ik laat deze hoogmoed nu achter mij en ik sta mijn IK BEN Aanwezigheid nederig toe te beslissen wat God door mij heen kan en zal doen. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, in mijn leven.

8. O Jezus, ik aanvaard jouw uitspraak dat met God alles mogelijk is echt. Ik aanvaard het bestaan van een hogere spirituele wet die de natuurwet kan vervangen en dingen kan opleveren die op wonderen lijken. Daarom bevestig ik dat God in mij wonderen kan verrichten en ik geef God hiermee de vrijheid onbeperkt wonderen in mijn leven te openbaren. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, in mijn leven.

9. O Jezus, ik begrijp dat het koninkrijk van God alleen maar op aarde gemanifesteerd kan worden, wanneer het Christusbewustzijn tot uitdrukking wordt gebracht door mensen die op aarde zijn geïncarneerd. Ik bevestig dat ik bereid ben deel uit te maken van de wederkomst van Christus en ik aanvaard dat Gods koninkrijk in mij, en op aarde door mij en mijn broeders en zusters in Christus, gemanifesteerd wordt. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, in mijn leven.

 

O Moeder Maria, help mij mijn Zelf te accepteren
O Moeder Maria, help mij alle neigingen te overwinnen die mij het gevoel geven dat ik in de ogen van God onaanvaardbaar ben, elk verlangen voor God weg te lopen of elke angst om God onder ogen te komen. Help mij te aanvaarden dat God mij met onvoorwaardelijke liefde welkom zal heten, wanneer ik ophoud Gods Aanwezigheid in mij en al het leven, zelfs in de materie zelf, te ontkennen. Help mij te aanvaarden dat de Vader mij waarlijk met het grootste genoegen het koninkrijk wil geven.

O Moeder Maria, help mij te aanvaarden dat mijn werkelijke Zelf in alle opzichten de moeite waard is in de ogen van God en dat ik het waard ben Gods koninkrijk binnen te gaan. Help mij te begrijpen dat alle lagere verschijningsvormen tijdelijk zijn en alleen maar blijven bestaan zolang ik ze kracht geef. Help mij de tekortkomingen op deze wereld werkelijk los te laten en help mij de volmaaktheid van mijn IK BEN Aanwezigheid te aanvaarden. Help mij mijn Zelf te aanvaarden.

O Moeder Maria, help mij de eeuwige waarheid echt te aanvaarden en te integreren dat jij en Jezus geascendeerd zijn, omdat jullie ophielden te ontkennen dat God binnenin jullie bestaat. Help mij te aanvaarden dat dezelfde God, die in jullie bestaat, ook in mij bestaat, zodat ik elke ontkenning van mijn Zelf als God achter mij kan laten.

O Moeder Maria, ik geef nu elke ontkenning van God in mijn Wezen op. Ik doe de plechtige gelofte te stoppen Gods manier van uitdrukken door mij te beperken en ik aanvaard dat Jezus gelijk had, toen hij zei dat met God alles mogelijk is. Ik aanvaard dat ik en mijn IK BEN Aanwezigheid één zijn en dat mijn Aanwezigheid aan één stuk door werkt en ik werk.

1. O Moeder Maria, ik besef dat de materie zelf enkel een reflectie van de geest is. Het is dus de bedoeling dat de materie de volmaakte beelden van de Christusgeest vergroot laat zien. Ik verklaar dat ik eraan toe ben die geest van Christus in mij te laten bestaan en de leiding over mijn leven in dit materiële rijk te geven en ik aanvaard dat het nu gebeurd is. Ik aanvaard, nu en eeuwig, de Aanwezigheid van God in al het leven.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

2. O Moeder Maria, ik besef, dat het de bedoeling is dat de materie de wil en de volmaakte visie van God die door de Christusgeest geprojecteerd wordt, vergroot laat zien. Ik aanvaard dat de volmaakte wil van mijn IK BEN Aanwezigheid door mijn Christuszelf wordt geprojecteerd en dat het Gods volmaaktheid in alle aspecten van mijn leven zal manifesteren. Ik aanvaard, nu en eeuwig, de Aanwezigheid van God in al het leven.

3. O Moeder Maria, ik begrijp dat mijn menselijke ego denkt dat hij mijn leven beter kan regelen dan mijn IK BEN Aanwezigheid. Ik zie in dat mijn ziel tot dusverre door mijn ego is gegijzeld die de gruwel van troosteloosheid is die op de Heilige plaats van mijn identiteit zit, waar hij niet hoort te zijn. O Moeder Maria, ik geef mijn ego nu geheel op en ik aanvaard dat mijn Christuszelf hem nu vervangt. Ik aanvaard, nu en eeuwig, de Aanwezigheid van God in al het leven.

4. O Moeder Maria, ik zie dat het collectieve bewustzijn van de mensheid een reusachtig ego gecreëerd heeft dat de meeste mensen overweldigt en tot slaaf maakt. In naam van Jezus Christus roep ik Aartsengel Michaël en zijn legioenen engelen op de draken in mijn persoonlijke ego en het collectieve ego te binden en ik aanvaard dat het nu gebeurd is. Ik aanvaard, nu en eeuwig, de Aanwezigheid van God in al het leven.

5. O Moeder Maria, ik zie nu dat het menselijke ego, duistere krachten toegang tot mijn bewustzijn en het bewustzijn van alle mensen geeft. Ik zie dat de tirannie van het ego en de duistere krachten geleid heeft tot het scheppen van alle goddeloze toestanden op aarde. In naam van Jezus Christus roep ik uit tot God: “Hoe lang nog, Heer?” Ik roep Jezus op alle duistere krachten op aarde te oordelen en ik roep Aartsengel Michaël op ze alle te binden en de aarde te bevrijden. Ik aanvaard, nu en eeuwig, de Aanwezigheid van God in al het leven.

6. O Moeder Maria, ik begrijp de kracht van de vrije wil en ik begrijp dat één rechtvaardig persoon ervoor kan zorgen dat een stad gespaard blijft. Daarom beloof ik dat ik, waar ik ook ben die rechtvaardige persoon ben en ik aanvaard dat het koninkrijk van God wordt geopenbaard waar ik ook ben. Ik aanvaard, nu en eeuwig, de Aanwezigheid van God in al het leven.

7. O Moeder Maria, ik begrijp dat de aardemoeder zo gebukt gaat onder de last van de negatieve energie die door de mensheid wordt opgewekt dat ze deze last nauwelijks meer kan dragen. In naam van Jezus Christus roep ik legioenen engelen op deze duistere energie te verteren en de aardemoeder voorzichtig weer in evenwicht te brengen. Ik aanvaard dat de aarde voorzichtig op haar as in evenwicht wordt teruggebracht. Ik aanvaard, nu en eeuwig, de Aanwezigheid van God in al het leven.

8. O Moeder Maria, ik begrijp dat negatieve energie natuurrampen kan veroorzaken. In naam van Jezus Christus roep ik God op de aardemoeder te redden, voordat zij ten onder gaat. Ik roep legioenen engelen op alle onvolmaakte energie te verteren en voorzichtig de vibratie van de aardkorst te verhogen, zodat de aarde met een minimum aan natuurrampen en verlies aan levens het bewustzijn van het nieuwe tijdperk kan ingaan. Ik aanvaard dat de materie bezield is met het Licht van God. Ik aanvaard, nu en eeuwig, de Aanwezigheid van God in al het leven.

9. O Moeder Maria, ik begrijp dat het natuurlijke milieu ernstig aangetast wordt door de giftige energie en het giftige afval die door de mensheid geproduceerd worden. In naam van Jezus Christus roep ik legioenen engelen op elke druk op de natuur en de natuurgeesten te verteren en zo de volmaakte balans voor Moeder Natuur te herstellen. Ik aanvaard dat de natuur en alle levensvormen op aarde de volmaaktheid van God vergroot uitbeelden. Ik aanvaard, nu en eeuwig, de Aanwezigheid van God in al het leven.

 

O Moeder Maria, help mij mijn Zelf te accepteren
O Moeder Maria, help mij alle neigingen te overwinnen die mij het gevoel geven dat ik in de ogen van God onaanvaardbaar ben, elk verlangen voor God weg te lopen of elke angst om God onder ogen te komen. Help mij te aanvaarden dat God mij met onvoorwaardelijke liefde welkom zal heten, wanneer ik ophoud Gods Aanwezigheid in mij en al het leven, zelfs in de materie zelf, te ontkennen. Help mij te aanvaarden dat de Vader mij waarlijk met het grootste genoegen het koninkrijk wil geven.

O Moeder Maria, help mij te aanvaarden dat mijn werkelijke Zelf in alle opzichten de moeite waard is in de ogen van God en dat ik het waard ben Gods koninkrijk binnen te gaan. Help mij te begrijpen dat alle lagere verschijningsvormen tijdelijk zijn en alleen maar blijven bestaan zolang ik ze kracht geef. Help mij de tekortkomingen op deze wereld werkelijk los te laten en help mij de volmaaktheid van mijn IK BEN Aanwezigheid te aanvaarden. Help mij mijn Zelf te aanvaarden.

O Moeder Maria, help mij de eeuwige waarheid echt te aanvaarden en te integreren dat jij en Jezus geascendeerd zijn, omdat jullie ophielden te ontkennen dat God binnenin jullie bestaat. Help mij te aanvaarden dat dezelfde God, die in jullie bestaat, ook in mij bestaat, zodat ik elke ontkenning van mijn Zelf als God achter mij kan laten.

O Moeder Maria, ik geef nu elke ontkenning van God in mijn Wezen op. Ik doe de plechtige gelofte te stoppen Gods manier van uitdrukken door mij te beperken en ik aanvaard dat Jezus gelijk had, toen hij zei dat met God alles mogelijk is. Ik aanvaard dat ik en mijn IK BEN Aanwezigheid één zijn en dat mijn Aanwezigheid aan één stuk door werkt en ik werk.

1. O Heilige Geest, ik roep jouw machtige wind op elke onevenwichtigheid in de wereldreligies te verteren. Ik aanvaard dat het koninkrijk van God in alle religies wordt geopenbaard. Dan proberen zij mensen niet meer met dode dogma’s of angst te onderwerpen, maar in plaats daarvan zijn ze bezig mensen te bevrijden door hen het Levende Woord van God te geven. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, op aarde gemanifesteerd.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

2. O Heilige Geest, ik roep jouw machtige wind op elke onevenwichtigheid in de regeringen op de wereld te verteren. Ik aanvaard dat het koninkrijk van God in alle regeringen wordt geopenbaard. Dan staan zij een kleine elite niet meer toe de bevolking uit te buiten, maar in plaats daarvan geven zij God en Gods wet de leiding over alle naties onder God. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, op aarde gemanifesteerd.

3. O Heilige Geest, ik roep jouw machtige wind op elke onevenwichtigheid in het militaire apparaat op de wereld te verteren. Ik aanvaard dat het koninkrijk van God in alle strijdkrachten wordt geopenbaard. Dan gebruiken zij militaire macht niet meer om menselijke of nationale eigenbelangen te bevorderen, maar in plaats daarvan werken zij om de vrede en rechtvaardigheid te garanderen. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, op aarde gemanifesteerd.

4. O Heilige Geest, ik roep jouw machtige wind op elke onevenwichtigheid in de onderwijsinstellingen op de wereld te verteren. Ik aanvaard dat het koninkrijk van God in alle onderwijsinstellingen wordt geopenbaard. Dan proberen zij de mensen niet meer te programmeren om de status-quo en de agenda van een kleine elite te accepteren, maar in plaats daarvan onderwijzen zij de mensen de Levende Waarheid van God. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, op aarde gemanifesteerd.

5. O Heilige Geest, ik roep jouw machtige wind op elke onevenwichtigheid in de gevestigde media op de wereld te verteren. Ik aanvaard dat het koninkrijk van God wordt geopenbaard door het uitwisselen van informatie. Dan dienen de media niet meer de speciale belangen van het grote geld en de macht, maar in plaats daarvan wijdt de pers zich aan het uitbrengen van de waarheid en het onthullen van alle kromme en menselijke leugens. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, op aarde gemanifesteerd.

6. O Heilige Geest, ik roep jouw machtige wind op elke onevenwichtigheid in de voedselproductie op de wereld te verteren. Ik aanvaard dat het koninkrijk van God bij de verbouw, productie en distributie van voedsel wordt geopenbaard. Dan wordt het verbouwen van voedsel niet meer aangedreven door winst en elitarisme, maar in plaats daarvan wordt het in dienst gesteld van het verbouwen en produceren van gezond voedsel dat aan allen in nood wordt uitgedeeld. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en eeuwig, op aarde gemanifesteerd.

7. O Heilige Geest, ik roep jouw machtige wind op elke onevenwichtigheid in de gezondheidszorg op de wereld te verteren. Ik aanvaard dat het koninkrijk van God wordt geopenbaard door te zorgen voor volmaakte gezondheid voor iedereen. Dan wordt de gezondheidszorg niet meer aangestuurd door winst en de misleide dadendrang tot geboortebeperking, maar in plaats daarvan bevordert de gezondheidszorg volmaakte gezondheid en een lang leven voor alle mensen op aarde. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en voor altijd, op aarde gemanifesteerd.

8. O Heilige Geest, ik roep jouw machtige wind op elke onevenwichtigheid in de amusementsindustrie op de wereld te verteren. Ik aanvaard dat het koninkrijk van God in alle amusementsbedrijven wordt geopenbaard. Dan laten zij duistere krachten niet meer door hen heen werken om de mensen te hypnotiseren, hen in slaap sussen en ze het contact met de werkelijkheid te laten verliezen of de ‘Als het goed voelt, doe het maar’ cultuur te bevorderen. In plaats daarvan stellen zij zich tot taak de geest van de mensen te wekken en echt geluk te verspreiden, gebaseerd op tijdloze principes. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en voor altijd, op aarde gemanifesteerd.

9. O Heilige Geest, ik roep jouw machtige wind op elke onevenwichtigheid in de financiële en zakelijke bedrijven op de wereld te verteren. Ik aanvaard dat het koninkrijk van God in de economie van mijn land en de wereld wordt geopenbaard. Dan worden monetaire instellingen niet meer aangedreven door de extreme hebzucht die ernaar streeft kunstmatige tekorten in het voordeel van een kleine elite te veroorzaken. In plaats daarvan wordt de economie gebaseerd op een vrije en steeds groeiende stroom van overvloed die alle mensen dezelfde economische kansen biedt. Ik aanvaard het Wonder van God, nu en voor altijd, op aarde gemanifesteerd.

Ik aanvaard dat het koninkrijk van God in alle aspecten van mijn bewustzijn en leven wordt gemanifesteerd. (3x).

Ik aanvaard dat het koninkrijk van God in het bewustzijn en leven van alle mensen wordt gemanifesteerd. (3x).

Ik aanvaard dat het koninkrijk van God in alle aspecten van leven op de planeet aarde wordt gemanifesteerd. (3x).

De aarde, en haar volheid, is van de Heer. (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Ik aanvaard hierbij dat ik een volwaardige zoon/dochter van de allerhoogste God ben en dat er geen tekortkomingen op deze wereld zijn die de zuiverheid en volmaaktheid van mijn ware identiteit, mijn IK BEN Aanwezigheid, hebben aangetast. Ik geloof dat zolang ik Gods Aanwezigheid in mij niet ontken, ik hermetisch van de krachten op deze wereld ben afgesloten. Ik aanvaard dat ik in de onvoorwaardelijke liefde van mijn IK BEN Aanwezigheid ben verzegeld. Ik beloof daarom Gods Aanwezigheid in mij niet langer te ontkennen en ik aanvaard dat ik en mijn IK BEN Aanwezigheid, nu en voor altijd, één zijn. Amen.