ROS04: Moeder Maria’s Wonderrozenkrans van Vergeving

Doorbreek de spiraal van woede en wraak die al duizenden jaren op deze planeet versterkt is. Ook een krachtig hulpmiddel om je eigen spirituele vrijheid veilig te stellen.

Leringen over deze rozenkrans

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen. (Voeg een persoonlijk gebed toe.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk, door ons op aarde gemanifesteerd. Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid jouw wil op aarde te openbaren, zoals die in de hemel wordt geopenbaard.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de kans geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het universum ons teruggeeft wat wij uitzenden.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons leven en onze planeet op ons. Wij beloven ons boven de verleidingen van ons lagere zelf te verheffen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en eeuwig, op aarde wordt gemanifesteerd. Amen.

 

O Moeder Maria, leer mij de kracht van vergeving
1. O Moeder Maria, help mij in te zien dat ik, wanneer ik mij boos op iemand anders voel, mij schuldig voel of op wraak zin, een draaikolk van negatieve energie maak of versterk die mijn ziel naar beneden trekt tot in de catacomben van de hel.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Noot: Het Wees gegroet Maria dat hierboven staat is het meest geschikt voor het bewustzijn van het Aquariustijdperk. Het Wees gegroet hieronder is de originele versie die is gegeven als overgang tussen het Vissen- en het Aquariustijdperk. Je kunt één van beide gebruiken; die die het meest overeenkomt met wat met jou resoneert.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, één in Genade,
de Heer is met ons door jou.
Gezegend zijn wij door je Wondergenade
en door de Wonderliefde van je zoon, Jezus.

Heilige Maria, Moeder van Wonderen,
wij geven onze angsten op, nu en voor altijd.
Wij aanvaarden Gods onvoorwaardelijke liefde
en zien het Wonderkoninkrijk geopenbaard op aarde.

2. O Moeder Maria, help mij de staat van innerlijke beslistheid te bereiken die mij spontaan de vastberadenheid geeft om mijn ziel niet  te offeren op het met bloed doordrenkte altaar van de wraak.

3. O Moeder Maria, help mij de eeuwige waarheid te erkennen dat ik het koninkrijk der hemelen niet kan ingaan zolang ik vasthoud aan een negatief gevoel ten opzichte van een deel van het leven.

4. O Moeder Maria, help mij het innerlijke weten te krijgen dat het er niet om gaat hoeveel ik vasthoud aan wat mij in de hemel brengt. Het gaat erom hoeveel ik loslaat wat mij in de hemel brengt.

5. O Moeder Maria, help mij de zuivere liefde te voelen die mijn ziel heeft voor mijn IK BEN Aanwezigheid opdat ik het alles verterende verlangen kan ervaren van het opnieuw herenigd zijn met dat deel van mijn Wezen.

6. O Moeder Maria, help mij de alles tot stand brengende vastberadenheid te voelen om geen negatieve gevoelens toe te laten die mij beletten één met mijn IK BEN Aanwezigheid, één met God, te zijn.

7. O Moeder Maria, help mij de volmaakte liefde te voelen, de onvoorwaardelijke liefde, die mijn IK BEN Aanwezigheid voor mijn ziel heeft opdat die elke angst om negatieve gevoelens los te laten, kan verteren.

8. O Moeder Maria, help mij alle negatieve gevoelens echt aan God over te geven opdat ik ze door het vuur van God kan laten zuiveren, het vuur dat alles verteert wat er niet aan gelijk is.

9. O Moeder Maria, help mij de onvoorwaardelijke bevrijding van alle negatieve gevoelens te voelen en het alles verterende gevoel van vrijheid en vreugde dat door totale vergeving ontstaat.

 

O Moeder Maria, leer mij onvoorwaardelijk te vergeven
O Moeder Maria, help mij de fundamentele waarheid te begrijpen, te aanvaarden en mij eigen te maken dat ik op het niveau van mijn ziel, ben die ik denk te zijn. Help mij in te zien dat het universum een spiegel is die alles naar mij reflecteert wat ik uitzend. Mijn situatie in de buitenwereld is dus een weerspiegeling van mijn identiteitsgevoel. Mijn wereld is dat wat ik denk dat het is.

O Moeder Maria, help mij in te zien dat ik, als ik ervoor kies mij bezig te houden met boosheid, schuldgevoelens of op wraak zin, mijzelf waarachtig meer pijn doe dan iemand anders. Help mij te weten dat het universum alle negatieve gevoelens naar mij reflecteert en dat die een gevangenis rondom mijn ziel opbouwen.

O Moeder Maria, help mij in te zien dat ik, op het niveau van mijn IK BEN Aanwezigheid  ben die God denkt dat ik ben en dit is mijn ware en permanente identiteit. Help mij in te zien en te aanvaarden dat mijn IK BEN Aanwezigheid even zuiver en volmaakt is als de dag waarop ik geschapen werd als een volmaakt concept in de geest van God. Daarom heeft niets wat ik ooit op deze wereld heb gedaan of wat enige kracht op deze wereld mij heeft aangedaan de goddelijke volmaaktheid die ik werkelijk ben, beschadigd of bezoedeld.

O Moeder Maria, help mij de goddelijke waarheid te aanvaarden dat ik op elk moment deze volmaaktheid door mijn ziel en dagelijks heen bewustzijn kan laten schijnen. Ik hoef enkel mijzelf en al het leven te vergeven opdat ik alle onvolmaakte identiteiten, overtuigingen, gevoelens en manifestaties kan loslaten die mijn werkelijke identiteit bedekken en een muur vormen om de lichtstraal van mijn IK BEN Aanwezigheid.

O Moeder Maria, help mij in te zien dat ik, wanneer ik onvoorwaardelijk vergeef, het licht van mijn IK BEN Aanwezigheid door mij heen laat schijnen en Gods volmaaktheid naar deze wereld haal. Help mij te aanvaarden dat wanneer ik vergeef, mijn Vader tot nu toe werkt, en ik werk. Daarom zijn ik en mijn Vader één!

 

O Jezus, leer mij mijzelf te vergeven
1. O Jezus, help mij in te zien dat jouw oproep om aan anderen te doen wat ik wil dat zij aan mij doen, ook op mij van toepassing is. Daarom moet ik met mezelf omgaan zoals ik wil dat anderen met mij omgaan.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

2. O Jezus, help mij de fundamentele waarheid in te zien dat ik voordat ik anderen kan vergeven, eerst mijzelf moet vergeven.

3. O Jezus, help mij te beseffen dat mijn daden een weerspiegeling zijn van mijn bewustzijnsstaat. Daarom is elke fout die ik ooit gemaakt heb het gevolg van een beperkt identiteitsgevoel.

4. O Jezus, help mij de fundamentele waarheid te aanvaarden dat ik altijd naar beste weten gehandeld heb, gelet op mijn bewustzijnsstaat van dat moment.

5. O Jezus, help mij in te zien dat mij schuldig voelen of mezelf veroordelen mij enkel in dezelfde bewustzijnsstaat vasthoudt die mij die fout liet maken.

6. O Jezus, help mij te begrijpen en te aanvaarden dat hoe groot mijn schuldgevoel, veroordeling of zelfhaat ook is, ze niet mijn fouten zullen corrigeren of mij helpen me te bevrijden van die fouten.

7. O Jezus, help mij in te zien dat de enige manier waarop ik voorgoed aan mijn fouten kan ontsnappen, is door die bewustzijnsstaat te ontstijgen die mij die fouten liet maken.

8. O Jezus, help mij in te zien dat God mij helemaal niet wil beschuldigen, straffen of een zondaar laten voelen. God wil enkel dat ik elke zonde en het gevoel van zonde ontstijg, zodat ik weer thuis kan komen in zijn koninkrijk.

9. O Jezus, help me waarlijk mij het onontkoombare feit eigen te maken dat het Christusbewustzijn de enige ontsnapping aan zonde is en dat alle zonden mij vergeven zijn, wanneer ik die geest in mij laat zijn die ook in jou was en dat ik daarom mezelf kan en zal vergeven.

 

O Jezus, leer mij onvoorwaardelijk te vergeven
O Jezus, help mij de fundamentele waarheid te begrijpen, te aanvaarden en mij eigen te maken dat ik op het niveau van de ziel, ben die ik denk te zijn. Help mij in te zien dat het universum een spiegel is die alles naar mij reflecteert wat ik uitzend. Mijn situatie in de buitenwereld is dus een weerspiegeling van mijn identiteitsgevoel. Mijn wereld is dat wat ik denk dat het is.

O Jezus, help mij in te zien dat ik, als ik ervoor kies om mij bezig te houden met boosheid, schuldgevoelens of op wraak zin, mijzelf waarachtig meer pijn doe dan iemand anders. Help mij te weten dat het universum alle negatieve gevoelens naar mij reflecteert en dat die een gevangenis rondom mijn ziel opbouwen.

O Jezus, help mij in te zien dat ik, op het niveau van mijn IK BEN Aanwezigheid ben die God denkt dat ik ben en dit is mijn ware en permanente identiteit. Help mij in te zien en te aanvaarden dat mijn IK BEN Aanwezigheid even zuiver en volmaakt is als de dag waarop ik geschapen werd als een volmaakt concept in de geest van God. Daarom heeft niets wat ik ooit op deze wereld heb gedaan of wat enige kracht op deze wereld mij heeft aangedaan, de goddelijke volmaaktheid die ik werkelijk ben, beschadigd of bezoedeld.

O Jezus, help mij de goddelijke waarheid te aanvaarden dat ik op elk moment deze volmaaktheid door mijn ziel en dagelijkse bewustzijn heen kan laten schijnen. Ik hoef enkel mijzelf en al het leven te vergeven opdat ik alle onvolmaakte identiteiten, overtuigingen, gevoelens en manifestaties kan loslaten die mijn werkelijke identiteit bedekken en een muur vormen om de lichtstraal van mijn IK BEN Aanwezigheid.

O Jezus, help mij in te zien dat ik, wanneer ik onvoorwaardelijk vergeef, het licht van mijn IK BEN Aanwezigheid door mij heen laat schijnen en Gods volmaaktheid naar deze wereld haal. Help mij te aanvaarden dat wanneer ik vergeef, mijn Vader tot nu toe werkt, en ik werk. Daarom zijn ik en mijn Vader één!

 

O Heilige Geest, help mij al het leven te vergeven
1. O Heilige Geest, help mij te begrijpen dat wanneer andere mensen mij kwaad doen, Gods onveranderlijke wet ervoor zorgt dat ze zullen oogsten wat ze gezaaid hebben. Daarom hoef ik mij niet te wreken of het hen betaald te zetten.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

2. O Heilige Geest, help mij te weten dat wanneer ik op wraak zin, ik negatieve gevolgen voor mijzelf creëer. Zodoende creëer ik een keten van negatieve energie die mij bindt aan de persoon die mij kwaad heeft berokkend. Help mij te weten dat ik niet vrij zal worden van die keten totdat ik iedereen die mij kwaad heeft berokkend, volledig vergeef en mij hun zonden niet meer herinner.

3. O Heilige Geest, help mij de fundamentele waarheid te kennen dat ik, wanneer ik andere mensen vergeef, hen niet ‘uit de problemen haal’. Ik help mezelf uit de problemen door mijzelf te bevrijden van de keten van energie die mij aan deze mensen bindt.

4. O Heilige Geest, help mij te weten dat Jezus, toen hij mij vertelde de andere wang toe te keren, hij dat deed om mij te helpen te ontsnappen aan de val om een draaikolk van negatieve energie op te bouwen die mijn ziel in het bewustzijn van de hel zelf zou trekken.

5. O Heilige Geest, help mij te weten dat toen Jezus mij vertelde mijn vijanden te vergeven, hij dat deed om mij helpen me te bevrijden van alle banden met mijn vijanden, zodat zij geen macht meer over mij hebben.

6. O Heilige Geest, help mij de fundamentele waarheid te kennen dat ik door wraak te nemen mijzelf schade berokken en mijn vijanden en de duistere krachten macht over mij geef. Daarom is de ultieme vorm van wraak: de andere wang toekeren en degenen vergeven die mij kwaad berokkend hebben.

7. O Heilige Geest, kom in mijn bewustzijn en wezen en verteer alle gewoonten en impulsen die niet getuigen van vergevingsgezindheid. Verteer alle demonen en duistere krachten die deze impulsen versterken.

8. O Heilige Geest, help mij te weten dat ik, wanneer ik reageer met absolute vergeving, God het oordeel laat vellen over degenen die mij kwaad doen.

9. O Heilige Geest, help mij totale en onvoorwaardelijke vergeving te voelen voor iedere persoon en elke duistere kracht die mij ooit kwaad heeft berokkend in dit leven en vanaf het begin van mijn tijd in het materiële universum. Help mij dat eenvoudig los te laten en jouw bevrijding te aanvaarden.

 

O Heilige Geest, leer mij onvoorwaardelijk te vergeven
O Heilige Geest, help mij de fundamentele waarheid te begrijpen, te aanvaarden en mij eigen te maken dat ik op het niveau van de ziel ben die ik denk te zijn. Help mij in te zien dat het universum een spiegel is die alles naar mij reflecteert wat ik uitzend. Mijn situatie in de buitenwereld is dus een weerspiegeling van mijn identiteitsgevoel. Mijn wereld is wat ik denk dat het is.

O Heilige Geest, help mij in te zien dat ik, als ik ervoor kies om mij bezig te houden met boosheid, schuldgevoelens of op wraak zin, mijzelf waarachtig meer pijn doe dan iemand anders. Help mij te weten dat het universum alle negatieve gevoelens naar mij reflecteert en dat die een gevangenis rondom mijn ziel opbouwen.

O Heilige Geest, help mij in te zien dat ik,op het niveau van mijn IK BEN Aanwezigheid ben wie God denkt dat ik ben en dit is mijn ware en permanente identiteit. Help mij in te zien en te aanvaarden dat mijn IK BEN Aanwezigheid even zuiver en volmaakt is als de dag waarop ik geschapen werd als een volmaakt concept in de geest van God. Daarom heeft niets wat ik ooit op deze wereld gedaan heb of wat enige kracht op deze wereld mij heeft aangedaan, de goddelijke volmaaktheid die ik werkelijk ben, beschadigd of bezoedeld.

O Heilige Geest, help mij de goddelijke waarheid te aanvaarden dat ik op elk moment deze volmaaktheid door mijn ziel en dagelijkse bewustzijn kan laten schijnen. Ik hoef enkel mijzelf en al het leven te vergeven opdat ik alle onvolmaakte identiteiten, overtuigingen, gevoelens en manifestaties kan loslaten die mijn werkelijke identiteit bedekken en die een muur vormen om de lichtstraal van mijn IK BEN Aanwezigheid.

O Heilige Geest, help mij in te zien dat ik wanneer ik onvoorwaardelijk vergeef, het licht van mijn IK BEN Aanwezigheid door mij heen laat schijnen en Gods volmaaktheid naar deze wereld haal. Help mij te aanvaarden dat wanneer ik vergeef, mijn Vader tot nu toe werkt, en ik werk. Daarom zijn ik en mijn Vader één!

 

O IK BEN Aanwezigheid, help mij weten dat jij echt bestaat
1. O IK BEN Aanwezigheid, help mij te ervaren – zelfs al is het maar één moment – dat jij echt bestaat en dat mijn ziel echt een verlengstuk van jou is.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

2. O IK BEN Aanwezigheid, help mij te begrijpen dat ik echt jou ben en dat elk gevoel van gescheidenheid, van alleen zijn en het gevoel in de steek gelaten te zijn, slechts een illusie is.

3. O IK BEN Aanwezigheid, help mij te herinneren dat ik echt de keus heb gemaakt naar het materiële universum af te dalen en dat ik dat met grote vreugde heb gedaan en met een alles verterend verlangen om mijn spirituele vlam als geschenk naar deze wereld te brengen.

4. O IK BEN Aanwezigheid, help mij in te zien dat ik mij van jou gescheiden begon te voelen als gevolg van keuzes die ik heb gemaakt. Daarom kunnen enkel mijn eigen keuzes mij terugbrengen naar de eenheid met jou.

5. O IK BEN Aanwezigheid, help mij de volledige verantwoording te aanvaarden voor elke onvolmaakte keuze die ik ooit heb gemaakt, zodat ik helemaal vrij kan worden, wat voortkomt uit het weten dat ik de macht heb om alle onvolmaakte keuzes ongedaan te maken door die door betere keuzes te vervangen.

6. O IK BEN Aanwezigheid, help mij te aanvaarden dat ik onvolmaakte keuzes heb gemaakt, omdat ik ervoor koos te geloven in een aantal leugens die de slangen hadden bedacht om zielen in de hel gevangen te houden.

7. O IK BEN Aanwezigheid, geef mij het absolute innerlijke weten dat ik door jouw onfeilbare leiding en de leiding van mijn Christuszelf, alle kromme leugens kan doorzien en daardoor de keus kan maken om die los te laten.

8. O IK BEN Aanwezigheid, help mij te weten dat ik door de slangen te vergeven en iedereen die mij ooit voorgelogen heeft, hen hun macht ontneem om mijn ziel gevangen te houden in het beperkte identiteitsgevoel dat de hel is.

9. O IK BEN Aanwezigheid, help mij waarlijk het feit te aanvaarden dat wanneer ik ervoor kies om de bewustzijnsstaat die ervoor gezorgd heeft dat ik geloofde in de kromme leugens, te transcenderen, al mijn fouten ogenblikkelijk door God vergeven worden. Help mij waarlijk Gods onvoorwaardelijke liefde en vergeving te voelen opdat ik mijzelf kan vergeven en me mijn eigen zonden niet meer kan herinneren.

 

O God, leer mij onvoorwaardelijk te vergeven
O God, help mij de fundamentele waarheid te begrijpen, te aanvaarden en mij eigen te maken dat ik op het niveau van de ziel ben die ik denk te zijn. Help mij in te zien dat het universum een spiegel is die alles naar mij reflecteert wat ik uitzend. Mijn situatie in de buitenwereld is dus een weerspiegeling van mijn identiteitsgevoel. Mijn wereld is dat wat ik denk dat het is.

O God, help mij in te zien dat ik, wanneer ik ervoor kies om mij bezig te houden met boosheid, schuldgevoelens of op wraak zin, mijzelf waarachtig meer pijn doe dan iemand anders. Help mij te weten dat het universum alle negatieve gevoelens naar mij reflecteert en dat die een gevangenis rondom mijn ziel opbouwen.

O God, help mij in te zien dat ik op het niveau van mijn IK BEN Aanwezigheid ben wie jij denkt dat ik ben en dit is mijn echte en permanente identiteit. Help mij in te zien en te aanvaarden dat mijn IK BEN Aanwezigheid even zuiver en volmaakt is als de dag waarop ik geschapen werd als een volmaakt concept in de geest van God. Daarom heeft niets wat ik ooit op deze wereld gedaan heb of wat enige kracht op deze wereld mij heeft aangedaan, de goddelijke volmaaktheid die ik werkelijk ben, beschadigd of bezoedeld.

O God, help mij de goddelijke waarheid te aanvaarden dat ik op elk moment deze volmaaktheid door mijn ziel en dagelijkse bewustzijn heen kan laten schijnen. Ik hoef enkel mijzelf en al het leven te vergeven opdat ik alle onvolmaakte identiteiten, overtuigingen, gevoelens en manifestaties kan loslaten die mijn werkelijke identiteit bedekken en die een muur vormen om de lichtstraal van mijn IK BEN Aanwezigheid.

O God, help mij in te zien dat ik wanneer ik onvoorwaardelijk vergeef, het licht van mijn IK BEN Aanwezigheid door mij heen laat schijnen en Gods volmaaktheid naar deze wereld haal. Help mij te aanvaarden dat wanneer ik vergeef, mijn Vader tot nu toe werkt, en ik werk. Daarom zijn ik en mijn Vader één!

 

O God, ik vergeef al het leven!
1. O God, ik vergeef jou dat je mij het geschenk van leven hebt gegeven. Ik benut de kans om een onderdeel van jouw magnifieke schepping te zijn.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

2. O God, ik vergeef jou dat je mij vrije wil hebt gegeven en het vermogen om fouten te maken. Ik benut de kans mijn vrije wil te gebruiken om medeschepper met jou te zijn.

3. O God, ik vergeef jou dat je een wet gemaakt hebt die mij terugbrengt wat ik uitzend. Ik benut de kans om van al mijn keuzes te leren opdat ik zowel de goede als de minder goede keuzes kan gebruiken als springplank naar de overwinning.

4. O God, ik vergeef mijzelf dat ik God of een ander deel van het leven de schuld heb gegeven van de keuzes die ik gemaakt heb. Ik benut de kans om de totale verantwoording voor al mijn keuzes op me te nemen.

5. O God, ik vergeef mijzelf dat ik tot een lagere bewustzijnsstaat verviel. Ik benut de kans om dit achter mij te laten en die geest in mij te laten zijn die ook in Christus Jezus was.

6. O God, ik vergeef mijzelf alle fouten die ik ooit gemaakt heb. Ik benut de kans om ze als experimenten te zien en te gebruiken om vandaag en morgen betere keuzes te maken.

7. O God, ik vergeef alle krachten of mensen die mij ooit hebben voorgelogen. Ik benut de kans om de leugens te doorzien en te gebruiken om betere keuzes te maken.

8. O God, ik vergeef alle krachten of mensen die mij ooit kwaad berokkend hebben. Ik benut de kans om zowel mijzelf als al het leven van deze onvolmaaktheden te bevrijden.

9. O God, ik vergeef mijzelf dat ik mij gehecht voel aan de dingen op deze wereld. Ik benut de kans om elke gehechtheid aan God over te geven en rechtstreeks het koninkrijk van God in te lopen.

Ik vergeef God al het kwaad dat mij, werkelijk of vermeend, ooit is aangedaan (3x).

Ik vergeef mijzelf alle fouten die ik, werkelijk of vermeend, ooit heb gemaakt (3x).

Ik vergeef al het leven al het kwaad dat mij, werkelijk of vermeend, ooit is berokkend (3x).

In naam van Jezus Christus roep ik de oneindige kracht van de Vlam van Vergeving op de aarde te omgeven en alle boosheid, haat, wrok en zucht naar wraak tussen de mensen onderling te verteren. Ik aanvaard dat het gebeurt door de oneindige kracht van Moeder Maria en alle geascendeerde meesters. Het is klaar!

De aarde, en haar volheid, is van de Heer (3x). Amen.

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Ik aanvaard dat ik, nu en tot in eeuwigheid, verzegeld ben in de oneindige en onvoorwaardelijke liefde van God. Ik aanvaard dat Moeder Maria mij oplaadt met de oneindige kracht van de Vlam van Vergeving, de spirituele vlam van vergeving die alle zonden, alle fouten, alle tekortkomingen en alle beperkingen overwint en verteert. En daarom ben ik vrij in de oneindige vergeving van God.

Ik beloof mijn grootste liefde te volgen en hogerop te komen. Ik bevestig dat ik vrij ben van de ketenen van sterfelijkheid en zonde. Ik aanvaard Gods vergeving voor alle tekortkomingen die mijn ziel is tegengekomen gedurende de reis door de lagere vibraties van de materiële wereld. Ik bevestig dat ik bevrijd ben van deze onvolkomenheden, omdat ik volledig aanvaard dat ik bevrijd ben. Ik vergeef mijzelf volledig en ik aanvaard mijn ware identiteit als spiritueel wezen dat nooit door iets op deze wereld is aangetast.

Ik bevestig de eeuwige waarheid dat ik ben die ik ben, een spiritueel wezen. Ik houd ermee op te denken dat ik een onvolmaakt wezen ben en ik aanvaard mijn ware identiteit als spiritueel wezen. Ik aanvaard dat ik volmaakt ben, net zoals mijn Vader in de hemel volmaakt is.

In naam van de Moeder van Wonderbaarlijke Vergeving, het is klaar en het wordt verzegeld in de geest en de materie, zo Boven zo beneden, nu en tot in eeuwigheid, Amen.