ROS03: Moeder Maria’s Wonderrozenkrans van Dankbaarheid

Manifesteer overvloed in jouw persoonlijke leven en neutraliseer de kracht van het terrorisme

Lees leringen over deze rozenkrans

 

In naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wonder Moeder. Amen. (Voeg nu een persoonlijk gebed toe.)

Het Onze Vader
Onze Vader-Moeder God die in al het leven is, wij eren jouw Aanwezigheid, de IK BEN, in ons. Wij aanvaarden jouw koninkrijk door ons op aarde gemanifesteerd. Wij aanvaarden onze verantwoordelijkheid jouw wil op aarde te openbaren, zoals die in de hemel wordt geopenbaard.

Wij aanvaarden dat jij ons dagelijks de kans geeft alles te zijn wat jij bent. Wij erkennen dat jij onze tekortkomingen vergeeft evenals wij elkaar vergeven en onze wil aan de hogere wil in ons overgeven. Wij aanvaarden daarom de waarheid dat het heelal ons teruggeeft wat wij uitzenden.

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons leven en onze planeet op ons. Wij beloven ons boven de verleidingen van ons lagere zelf te verheffen opdat jij ons van alle onvolmaakte energie kunt verlossen. Wij bevestigen dat jouw koninkrijk, kracht en heerlijkheid, nu en eeuwig, op aarde wordt gemanifesteerd. Amen.

Ik bevestig mijn dankbaarheid voor God, de Vader
In naam van de Moeder van Dankbaarheid bevestig ik mijn dankbaarheid voor God, de Vader, als de ware bron van mijn leven. O God, ik ben dankbaar voor jouw oneindige macht en jouw niet tot compromissen bereide wet die mijn vrijheid verzekert.

Ik ben dankbaar voor jouw geschenk van vrije wil, wat mij de gelegenheid geeft tot transcenderen en méér van God te worden, méér van wie IK BEN. Geliefde God, mijn Vader, ik geef gehoor aan jouw oproep om elke dag te groeien, mijn hoogste potentieel tot uitdrukking te brengen en alles te zijn wat ik ben in God.

Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die de herinnering aan mijn geestelijke oorsprong en mijn ware identiteit weer oproept. Ik aanvaard dat de Wonderbare Dankbaarheid mijn wezen vult met oneindige waardering voor het geschenk van de Vader om zichzelf in actie te zijn in en door mij heen. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van God, de Vader, voor mij. Ik vervul mijn rol als medeschepper met God en haal Gods koninkrijk naar de aarde. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid die naar al het leven straalt.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

O Moeder Maria, wij laten alle gedachten en gevoelens los
die minder zijn dan vrede.
We laten de sterfelijke vorm achter ons
door nu alle oude patronen los te laten.

Rivier van Leven, eeuwige stroom,
we willen leven, we willen groeien.
We willen transcenderen en méér zijn.
Wij houden heel veel van het leven.

Noot: Het Wees gegroet Maria dat hierboven staat is het meest geschikt voor het bewustzijn van het Aquariustijdperk. Het Wees gegroet hieronder is de originele versie die is gegeven als overgang tussen het Vissen- en het Aquariustijdperk. Je kunt één van beide gebruiken; die het meest overeenkomt met wat met jou resoneert.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

Wees gegroet Maria, één in Genade,
de Heer is met ons door jou.
Gezegend zijn wij door jouw Wondergenade
en door de Wonderliefde van jouw zoon, Jezus.

Heilige Maria, Moeder van Wonderen,
wij geven onze angsten op, nu en voor altijd.
Wij aanvaarden Gods onvoorwaardelijke liefde
en zien het Wonderkoninkrijk geopenbaard op aarde.

1. O God, mijn Vader, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van het leven. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien om te transcenderen.

2. O God, mijn Vader, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van vrije wil. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien om te leren betere keuzes te maken.

3. O God, mijn Vader, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van individualiteit. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien mijn goddelijke individualiteit tot uitdrukking te brengen.

4. O God, mijn Vader, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk om mij medeschepper met jou te maken. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien om te bewijzen dat met God alles mogelijk is.

5. O God, mijn Vader, ik ben oneindig dankbaar voor het geschenk van jouw onvoorwaardelijke nederigheid. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien jou en al het leven te dienen.

6. O God, mijn Vader, ik ben oneindig dankbaar voor het geschenk van jouw onverzettelijke wil. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien jouw wil op aarde te manifesteren zoals hij in de hemel gemanifesteerd wordt.

7. O God, mijn Vader, ik ben oneindig dankbaar voor het geschenk van jouw uitbreidende kracht in mijn leven. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien mijn leven en het leven van anderen te verbeteren.

8. O God mijn Vader, ik ben oneindig dankbaar voor het geschenk van jouw alles tot stand brengende macht om het overvloedige leven te manifesteren. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien jouw overvloedige leven voor mijzelf en anderen te manifesteren.

Ik bevestig mijn dankbaarheid voor God, de Zoon
In naam van de Moeder van Dankbaarheid bevestig ik mijn dankbaarheid voor God, de Zoon, als de ware bron van waarheid in mijn leven. Ik ben dankbaar voor het onderscheidingsvermogen van de Universele Christusgeest, wat het volmaakte evenwicht tussen de uitbreidende en samentrekkende kracht in mijn wezen garandeert.

Ik ben dankbaar voor jouw geschenk van waarheid, wat mij de moed geeft om me helemaal in te zetten voor wat juist is. Geliefde Jezus Christus, ik geef gehoor aan jouw oproep om elke dag de waarheid te zoeken om mijn Christuspotentieel tot uitdrukking te brengen en hier beneden de Christus te zijn, zoals jij de Christus Boven bent.

Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die de visie van Gods volmaakte plan en de wil van God voor dit universum herstelt. Ik aanvaard dat de Wonderbare Dankbaarheid mijn wezen vult met oneindig veel waardering voor het geschenk van de Zoon om te weten wat van God komt en wat niet van God komt. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van God, de Zoon, voor mij. Ik vervul mijn rol als Christuswezen en ik haal Gods koninkrijk naar de aarde. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid die naar al het leven straalt.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

1. O Jezus Christus, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van Christusonderscheid. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie door de ogen van mijn Christuszelf te bekijken.

2. O Jezus Christus, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van onderscheidingsvermogen. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien om de Christuswaarheid op aarde tot uitdrukking te brengen.

3. O Jezus Christus, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van visie. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien om Gods visie op het overvloedige leven te manifesteren.

4. O Jezus Christus, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van evenwicht en harmonie. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door goddelijke harmonie naar iedere situatie te stralen.

5. O Jezus Christus, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van moed om voor de waarheid op te komen. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien om voor de Christuswaarheid op te komen.

6. O Jezus Christus, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van Christusvrede. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door in iedere situatie Christusvrede te brengen.

7. O Jezus Christus, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van het Levende Woord. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door het Levende Woord door mij heen naar iedere situatie te laten stromen.

8. O Jezus Christus, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk mij te tonen hoe ik het overvloedige leven kan manifesteren. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door Gods overvloed in iedere situatie gemanifesteerd te zien en te aanvaarden.

 

Ik bevestig mijn Dankbaarheid voor God, de Moeder
In naam van de Moeder van Dankbaarheid bevestig ik mijn dankbaarheid voor God, de Moeder, als de ware bron van koestering en stabiliteit in mijn leven. Ik ben dankbaar voor de standvastigheid van de Goddelijke Moeder die mij geconcentreerd houdt op Gods wil en Gods wet.

Ik ben dankbaar voor jouw geschenk van het volmaakte concept, wat mij de wijsheid en het evenwicht geeft om mijn hoogste potentieel in het materiële universum vergroot uit te beelden. Geliefde Moeder Maria, ik geef gehoor aan jouw oproep om liefde in actie te zijn, om het volmaakte concept voor al het leven te handhaven en de Goddelijke Moeder te zijn die de heiligheid van al het leven beschermt.

Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die mijn niet tot compromissen bereide liefde voor Gods onveranderlijke wet van zelftranscendentie herstelt. Ik aanvaard dat de Wonderbare Dankbaarheid mijn wezen vult met oneindige waardering voor het geschenk van de Moeder van voortdurende steun en koestering. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van God, de Moeder, voor mij. Ik vervul mijn rol als kind van de Goddelijke Moeder en ik haal Gods overvloedige leven naar de aarde. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid die naar al het leven straalt.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

1. O Moeder Maria, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van onvoorwaardelijke aanvaarding van Gods wil. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door Gods Heilige Wil in iedere situatie gemanifesteerd te zien.

2. O Moeder Maria, ik ben oneindig dankbaar voor het geschenk van jouw eenzijn met Gods plan voor de schepping. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door Gods Heilige Bedoeling in iedere situatie gemanifesteerd te zien.

3. O Moeder Maria, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van onkreukbare harmonie. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door naar iedere situatie onvoorwaardelijke harmonie te stralen.

4. O Moeder Maria, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van standvastigheid in Gods wet. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door in iedere situatie Gods wet als overwinnaar te zien.

5. O Moeder Maria, ik ben oneindig dankbaar voor het geschenk van jouw nooit eindigende liefde voor God. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door in iedere situatie meer liefde voor God tot uitdrukking te brengen.

6. O Moeder Maria, ik ben oneindig dankbaar voor het geschenk van jouw onvoorwaardelijke liefde voor al het leven. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door in iedere situatie onvoorwaardelijke liefde voor al het leven uit te drukken.

7. O Moeder Maria, ik ben oneindig dankbaar voor het geschenk van jouw volmaakte concept. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door achter de uiterlijke verschijnselen van iedere situatie Gods volmaaktheid te zien.

8. O Moeder Maria, ik ben oneindig dankbaar voor het geschenk van jouw altijd aanwezige overvloed. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door achter de uiterlijke verschijnselen van iedere situatie jouw oneindige overvloed te zien.

 

Ik bevestig mijn dankbaarheid voor God, de Heilige Geest
In naam van de Moeder van Dankbaarheid bevestig ik mijn dankbaarheid voor God, de Heilige Geest als de bron van het eeuwige leven. Ik ben dankbaar voor de wind van de Heilige Geest die ervoor zorgt dat ik voortdurend transcendeer en met elke stap dichter bij God kom.

Ik ben dankbaar voor het geschenk van de niet te stuiten kracht van de Heilige Geest die mij de niet tot compromissen bereide moed geeft om Gods volmaaktheid in dit materiële universum te manifesteren. Geliefde Heilige Geest, ik geef gehoor aan jouw oproep om elke dag de Geest in actie te zijn, Gods vrede uit te stralen en de open deur te zijn voor de wind van de Heilige Geest zodat die over de aarde kan waaien.

Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die mijn niet tot compromissen bereide liefde voor groei en zelftranscendentie herstelt. Ik aanvaard dat de Wonderbare Dankbaarheid mijn wezen vult met oneindige waardering voor het geschenk van de Heilige Geest van voortdurende beweging en groei. Ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van God, de Heilige Geest, voor mij. Ik vervul mijn rol als kelk voor de Heilige Geest en ik haal Gods koninkrijk naar de aarde. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid die naar al het leven straalt.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

1. O Heilige Geest, ik ben oneindig dankbaar voor het geschenk van jouw niet te stuiten drang naar groei. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door de wind van de Heilige Geest te laten waaien waar hij maar wil in iedere situatie.

2. O Heilige Geest, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van vrijheid van alle beperkingen. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien oude gewoonten en gedachtepatronen te overwinnen.

3. O Heilige Geest, ik ben oneindig dankbaar voor het geschenk van jouw niet te stuiten macht. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien om alle banden te verbreken en Gods hoogste visie te manifesteren.

4. O Heilige Geest, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van het eeuwige leven door voortdurende zelftranscendentie. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien mijn identiteitsgevoel als zoon/dochter van God uit te breiden.

5. O Heilige Geest, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van goddelijke gelijkheid. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien om de werkelijkheid te bevestigen, dat wat één gedaan heeft, allen kunnen doen.

6. O Heilige Geest, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van eeuwige vrijheid door vergeving. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien mijzelf en al het leven te vergeven.

7. O Heilige Geest, ik ben oneindig dankbaar voor het geschenk van jouw proactieve vrede. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door goddelijke vrede naar iedere situatie te stralen.

8. O Heilige Geest, ik ben oneindig dankbaar voor het geschenk van jouw alles tot stand brengende macht om overvloed te manifesteren. Ik gebruik jouw geschenk ten volle door iedere situatie als een kans te zien om Gods overvloed overal te manifesteren.

 

Ik bevestig de bewustwording van de evenwichtige mensen van de aarde van de oneindige kracht van dankbaarheid
In naam van de Moeder van Dankbaarheid roep ik naar alle evenwichtige mensen op aarde je bewust te worden van de oneindige kracht van dankbaarheid die de stroom van de Heilige Geest tussen hemel en aarde herstelt, tussen mijn Spirituele Zelf en mijn ziel, en de cirkel van het leven weer rondmaakt. Ik bevestig dat dankbaarheid jegens God de meester-sleutel is om alle goede dingen in mijn leven en in het leven van alle mensen te manifesteren.

Ik bevestig en aanvaard dat de Vader ons werkelijk met het grootste genoegen het koninkrijk van het overvloedige leven geeft. Daarom aanvaard ik dat het overvloedige leven, nu en eeuwig, in mijn bewustzijn en mijn wereld wordt gemanifesteerd.

Ik bevestig dat ik eerst het koninkrijk van God en de rechtvaardigheid van het Christusbewustzijn zoek en dat daardoor alle andere dingen mij ook worden gegeven door de niet te stuiten kracht van Goddelijke Dankbaarheid die Gods volmaaktheid in alle aspecten van het leven op aarde openbaart.

Wees gegroet Maria (na elk couplet herhalen):

1. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die alle evenwichtige mensen laat beseffen dat de kracht van dankbaarheid oneindig is. Ik bevestig dat wanneer wij enkel dankbaarheid voelen, God zijn koninkrijk op aarde zal manifesteren.

2. Ik ben de Wonder Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die alle evenwichtige mensen laat beseffen dat dankbaarheid de energiestroom tussen de Geest en de materie herstelt. Ik bevestig dat wanneer wij enkel dankbaarheid voelen, God het overvloedige leven op aarde zal manifesteren.

3. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die alle evenwichtige mensen laat beseffen dat dankbaarheid de meester-sleutel is tot volmaakte harmonie tussen de uitbreidende en de samentrekkende kracht in ons wezen. Ik bevestig dat wanneer wij enkel harmonie voelen, God volmaakte vrede op aarde zal brengen.

4. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die alle evenwichtige mensen laat beseffen dat dankbaarheid de volmaakte visie van de Christusgeest brengt. Ik bevestig dat wanneer wij enkel het volmaakte concept zien, God ons het Christusbewustzijn zal schenken en alle mensen van het overvloedige leven bewust maakt.

5. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die alle evenwichtige mensen laat beseffen dat dankbaarheid ons hart voor de onvoorwaardelijke liefde van God, de Moeder, opent. Ik bevestig dat wanneer wij Gods onvoorwaardelijke liefde aanvaarden, God de aarde zal laten volstromen met de volmaakte liefde die elke angst uitbant.

6. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die alle evenwichtige mensen laat beseffen dat het delen met anderen de meester-sleutel tot overvloed is. Ik bevestig dat wanneer wij het overvloedige leven aanvaarden, God ons de moed zal geven wat wij hebben met anderen te delen.

7. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die alle evenwichtige mensen laat beseffen dat dankbaarheid ons hart en onze geest opent voor de stroom van de alles tot stand brengende kracht van de Heilige Geest. Ik bevestig dat door onze dankbaarheid God alle wonden zal genezen door middel van de Heilige Geest.

8. Ik ben de Wonderbare Dankbaarheid van de Goddelijke Moeder die alle evenwichtige mensen laat beseffen dat dankbaarheid ons hart zuivert, zodat wij God kunnen zien. Ik bevestig dat door onze dankbaarheid God alle mensen van de schitterende werkelijkheid van zijn Wonderkoninkrijk bewust zal maken.

O God, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van het overvloedige leven (3x).

O God, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van spirituele overvloed (3x).

O God, ik ben oneindig dankbaar voor jouw geschenk van materiële overvloed (3x).

O God, ik ben dankbaar dat ik medeschepper met jou ben en ik bevestig dat ik hier ben om jouw koninkrijk op aarde te manifesteren. Ik bevestig dat ik zelf niets kan doen en dat de IK BEN Aanwezigheid in mij het werk doet. Ik bevestig dat met God alles mogelijk is. Daarom ben ik dankbaar dat mijn IK BEN Aanwezigheid tot nu toe werkt en ik werk. Verankerd in mijn IK BEN Aanwezigheid bevestig ik:

De aarde, en haar volheid, is van de Heer (3x). Amen.

In de naam van de onvoorwaardelijke liefde van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder. Amen.

Verzegeling
Ik aanvaard de oneindige overvloed van de Goddelijke Moeder. Ik kies ervoor om altijd in die overvloed te verblijven en ik aanvaard de onvoorwaardelijke liefde van de Goddelijke Moeder. Ik aanvaard dat haar Wonderbare Dankbaarheid mijn gevoel van gescheidenheid van Gods overvloed verteert. Ik aanvaard dat ik de Levende belichaamde Christus ben en ik beloof achter alle uiterlijke verschijnselen het overvloedige leven te zien. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest en de Wondermoeder verzegel ik de aarde in de oneindige overvloed van de Goddelijke Moeder en ik aanvaard het overvloedige leven voor mij en alle mensen. Het is af, het is klaar, het wordt verzegeld in de materie, want de mond van de Moeder van Dankbaarheid heeft het gesproken. Amen.