Het wordt Tijd dat het Chinese volk aan haar Onwetendheid ontsnapt

ONDERWERPEN: De concentratie van de verkeerde leraren boven de Verboden Stad – De wijsheid van China vervormen – Degenen die goden op aarde willen zijn – Het totalitarisme blootleggen – De verborgen manier van werken in de maatschappij – De Gouden matrix voor China

Geascendeerde Meester Elohim Cyclopea, 20 juni 2012

IK BEN Cyclopea, komend vanuit het Alziende Oog van God.

Ik kom naar deze plek in de stad Beijing om een buitengewoon grote hoeveelheid licht van de smaragdgroene straal, met een zweempje goud van de wijsheidsstraal, uit te geven. Het doel van deze uitgave van licht is bloot te leggen wat in deze natie China verborgen blijft. Ik veranker hierbij een speciale concentratie van het Alziende Oog van God, in het etherische octaaf boven het gebied van de Verboden Stad. Dat zal haar licht door het lagere etherische, het mentale, het emotionele naar het fysieke rijk toe stralen waar dit langzaam een impuls begint op te bouwen die niet te stuiten is door een aardse macht en die geleidelijk aan alles wat voor de mensen in deze natie verborgen blijft, blootlegt.

De kosmische raden denken dat het Chinese volk al veel te lang in gedeeltelijke onwetendheid hebben geleefd van wat er in hun natie aan de hand is, en dat het tijd wordt er iets aan te doen en meer verantwoordelijkheid te nemen door te weten wat er achter de gesloten deuren van de mensen die aan de macht zijn, gebeurt, of zij nu de communistische partij zitten of de zakenwereld en bedrijven die zich hier hebben gevestigd. Dus zal er zeker een speciaal aspect van deze vlam aan worden gewijd om alle leugens over hun eigen geschiedenis die hen zijn voorgehouden sinds de communistische partij het overnam, aan het Chinese volk bloot te leggen. Zoals het geval was in alle communistische naties heeft de partij in China de geschiedenis herschreven om hun eigen agendapunten te steunen en daarom moeten die natuurlijk aan het licht worden gebracht opdat het volk de ware feiten leert kennen.

De concentratie van de verkeerde leraren boven de Verboden Stad
Waarom verankeren wij dit licht boven de Verboden Stad? Omdat het precies het symbool is voor waar het in de Chinese natie aan ontbreekt. Wat eraan ontbreekt, is juist dat de mensen de superioriteits-/inferioriteitsdynamiek leren te ontstijgen, die ervoor zorgt dat de meerderheid van de mensen in deze natie zich zo inferieur voelen dat zij geloven dat zij niet de moeite waard zijn om hun fysieke situatie te verbeteren, of dat zij het zelfs niet waard zijn te weten hoe de regering van hun eigen natie werkt. Dit kan niet doorgaan in het Aquariustijdperk, net zoals het niet kan doorgaan in elk land dat haar volk onderdrukt door de elite, vooral degenen die worden onderdrukt met leugens en een totaal vervormd beeld van de waarheid en hun eigen geschiedenis.

Hier in deze Verboden Stad bevindt zich feitelijk het middelpunt van de verkeerde leraren van de mensheid. Het is het concentratiepunt in het emotionele rijk, wat wij wel eens het astrale vlak noemen. Je kunt dit zien als een enorme kuil, een put, vanaf de rand van het gebied van de Verboden Stad, die diep de aarde ingaat, zo diep dat jij, als je op de rand daarvan staat, de bodem niet kunt zien.

Als je in de put kijkt, zie je slechts duisternis op de bodem. Die gaat zo ver door dat hij eigenlijk onder de aardkorst loopt en naar diepere niveaus waar hij in verbinding staat met wat wij al eerder hebben beschreven als diverse, bijna mechanische middelen, die erop gericht zijn de mensen aan het oppervlak te overweldigen door energie naar hun onbewuste geest te zenden, energie uit hun chakra’s op te zuigen en zo de motor draaiende te houden en de mensen overmand, zodat zij niet kunnen zien wat er aan de hand is. De Verboden Stad vertegenwoordigt de allergrootste droom van de gevallen engelen, die zich als goden op aarde vestigen, net zoals de keizer als god op aarde werd vereerd en geen hulde betuigde aan transcendente Goden, geen enkele God die boven het aardse vlak bestond.

De wijsheid van China vervormen
Dit werd bereikt door een vervorming van de oeroude wijsheid van China, zowel het taoïsme als het confucianisme. Geleidelijk aan werden enkele principes die Confucius had geven over het individu dat dienstbaar was aan allen – het geheel dienen, de samenleving dienen – tot in het uiterste doorgevoerd. Men zei dat het individu de leiders van de maatschappij, de elite van de maatschappij en uiteindelijk ook de keizer, moest dienen.

Wat Confucius eigenlijk bedoelde, was niet dat het individu de elite moest dienen, maar dat het individu allen moest dienen, en daarom alle mensen in de maatschappij probeert te dienen. Dit is natuurlijk een principe waar de gevallen wezens en de verkeerde leraren niet mee kunnen leven, dat zij niet kunnen accepteren. Dus doen zij er alles aan om dit te verdraaien, vaak op subtiele manieren, zodat de mensen dat niet doorhebben.

De keizers regeerden 500 jaar vanuit de Verboden Stad in Beijing, of in Peking, zoals het vroeger werd genoemd, en zij versterkten het beeld dat het individu onbelangrijk is voor de staat, de staat wordt geregeerd door de op een god gelijkende keizer die daar woont en niet eens door de mensen bekeken kan worden. Als zij de keizer zouden zien, zouden zij, natuurlijk, zien wie hij was: een menselijk wezen zoals zij en in geen geval een God.

Degenen die goden op aarde willen zijn
De keizers die 500 jaar hebben geregeerd, plaveiden de weg voor de communistische overname. Je vervangt de keizer dan door de staat, en dan zie je nog steeds dat de bestuurders van die staat op goden lijken die je niet mag tegenspreken. Niet lang daarna zag je natuurlijk dat er één persoon opkwam die zichzelf neerzette als iemand met dezelfde macht als de keizers, hoewel hij niet beweerde dat zijn macht op die van een god leek. Wat hoe kon hij dat doen in een communistisch systeem dat geen ander gezag dan zichzelf erkende? Niettemin werd Mao bijna als een goddelijk figuur door de Chinezen aanbeden.

Je ziet dat hetzelfde patroon zich steeds opnieuw herhaalt. Wat is er voor nodig om in te zien dat dit niet beslist iets te maken heeft met het communisme? En ook niet met een andere filosofie, het is gewoon een groep levensstromen die altijd probeert zich als goden op aarde te vestigen. Hoewel er in sommige gevallen een groep is die kan samenwerken, zijn er andere gevallen waarin er één persoon een speciale positie bekleedt, of een speciale positie voor zichzelf opeist, daarom het bijna op god gelijkende gezag van voorzitter Mao, van een Pol Pot, of een Stalin, of een Hitler en andere heersers aanneemt, dat je door de tijd heen ziet. Je vraagt je af wanneer de mensen eindelijk het patroon herkennen en de vermomming doorzien, zien dat de keizer niets aan heeft, de voorzitter niets aan heeft, de Führer niets aan heeft.

Al die leiders hebben simpelweg niets aan. Hoewel zij net als de rest van de bevolking een menselijk lichaam bezitten, zijn het niet echt menselijke wezens in die zin dat zij een andere erfelijke lijn bezitten en ze kijken op menselijke wezens neer alsof die ver beneden hun stand zijn, niet in staat zichzelf te regeren en daarom de elite nodig hebben om door hen bestuurd te worden.

Het totalitarisme blootleggen
Dit patroon zal geleidelijk aan worden blootgelegd door het Alziende Oog van God dat hier verankerd wordt. Hier is het middelpunt dat haar licht ver buiten deze stad uitstraalt, ver buiten deze natie, naar alle plekken op aarde uitstraalt en alle landen die een geschiedenis hebben van totalitaire heersers – wat bijna ieder land behelst. Natuurlijk zal het vooral worden geconcentreerd op die naties die nog steeds totalitaire vormen van regering hebben, zodat die worden ontmaskerd en het volk zich ervan bewust wordt en hun rechtmatige gevoel van verantwoordelijkheid oppakken om te weten te komen wat er achter die gesloten deuren in hun natie gebeurt.

Behalve dat licht op het oppervlak van de aarde te stralen, zal het Alziende Oog van God rechtstreeks licht in de put onder de Verboden Stad stralen en naarr al die verborgen kamers waar de put mee in verbinding staat. Het smaragdgroene licht, het intens smaragdgroene licht – als je innerlijk kon zien en op de rand van deze put stond, zag je dat het smaragdgroene licht al begonnen is in die put te schijnen als een intense laserstraal van groen licht, waar een dunne schacht van goudgeel licht omheen cirkelt.

Het laat de sluier van de mist op de bodem van de put uiteen gaan en begint naar buiten te stralen tot de randen van de put worden blootgelegd. Je ziet alle demonen die zich aan de rand van de put vastklampen en schreeuwen, het in hun boosheid tegen het licht uitschreeuwen. Nu dalen er engelen langs de lichtschacht naar beneden. Je herinnert je misschien nog wel de openingsceremonie van de Olympische Spelen hier in Beijing, er hing één man in de lucht die langs de rand van het stadium rende en het leek bijna alsof hij door de lucht rende. Nu, de engelen hoeven niet ergens aan vast te zitten, maar desondanks bewegen zij zich langs de rand van deze put, en vernietigen alle demonen met hun zwaard als zij daar langs komen.

Zij nemen de eerste ring en dan dan naar beneden naar de volgende laag. Wanneer die gezuiverd is, gaan zij nog verder naar beneden, gaan hier steeds mee door, en gaan door tot de hele put is gezuiverd. Als dit proces voltooid is, wat enige tijd duurt, zal de put zich geleidelijk met dit smaragdgroene licht vullen. Het zal een diepe plas worden waar je in kunt kijken en je kunt de diepte onder het water, onder het oppervlak zien.

De verborgen manier van werken in de maatschappij
Dan begin je misschien meer inzicht te krijgen in de verborgen manier van werken in de maatschappij. Dit zal het centrum worden waar de mensen met meer bewustzijn in China – en daarbuiten – ’s nachts in hun fijnere lichaam naartoe kunnen reizen en naar het smaragdgroene water, bij wijze van spreken, de smaragdgroene energie, te gaan kijken. Zij beginnen, niet de demonen die de waarheid verbergen, te zien, maar ze gaan op de randen van wat eens de put was, de annalen bekijken die teruggaan in de tijd van het misbruik van de regering en van de macht in deze natie China.

De meer bewustere mensen zullen geleidelijk aan kleine herinneringen terugkrijgen, innerlijke leiding over wat zij moeten doen met hun bewuste bewustzijn; wat zij moeten bestuderen, wat zij moeten begrijpen. Zij zullen heel subtiele ideeën krijgen, vaak zonder te weten waar die vandaan komen, maar zij weten wel dat die een diepgaande boodschap en waarheid bevatten.

Geleidelijk aan zal er een groter ontwaken plaatsvinden, als we in jaren en decennia rekenen, een groter bewustzijn van het misbruik van de regering in deze natie en wat ervoor nodig is om deze natie in overeenstemming te brengen met de visie die begon met de niet geascendeerde meester Confucius en Lanto zelf. Die nu natuurlijk in nog hogere mate door de geascendeerde meesters Confucius. Lanto, Kuan Yin en veel andere meesters die met de natie China aan het werk zijn, die erop hopen dat zij het kunnen verheffen tot de matrix voor een Gouden Eeuw.

De Gouden matrix voor China
Die matrix is niet hetzelfde als de matrix van de Gouden Eeuw in de westerse naties. Het zou wat naïef zijn om te verwachten dat de Chinese natie eerst op het westen moet gaan lijken om een Gouden Eeuw te krijgen. Dit is helemaal niet het geval, want het heeft waarde dat er verschillende volken met een verschillende bewustzijnsstaat zijn, en in de Chinese natie gaat dit 5000 jaar terug. Het zijn niet allemaal vervormingen, omdat er hier veel ware cultuur bestaat en een bepaalde denkwijze die een waardevolle bijdrage aan de wereld kunnen leveren, zelfs in de Gouden Eeuw.

Natuurlijk zijn wij ons ervan bewust dat hoewel de meeste studenten van ons in het westen zitten, er een paar studenten zijn die soms denken dat alle naties overal ter wereld op het westen zullen lijken, of de Verenigde Staten, wanneer er een Gouden Eeuw komt, maar dat is natuurlijk niet het geval.

Waarom denken jullie dat er zeven stralen zijn, mijn geliefden? Denken jullie dat alle andere stralen de Eerste Straal, of de Zevende Straal, of nog een andere, moeten worden? Nee, die hebben unieke eigenschappen die nodig zijn om een volledig functionerende planeet te manifesteren. Zo zit het ook met mensen. Er moeten mensen op alle zeven stralen incarneren. Er moeten naties of groepen zijn die bepaalde unieke eigenschappen, bepaalde unieke combinaties van die stralen, moeten belichamen.

Begrijpen jullie niet dat uniek zijn niet betekent dat je hetzelfde moet zijn? Er kunnen groepen mensen zijn die alle zeven stralen in hun collectieve bewustzijn bezitten, maar zij hebben één straal die specifiek ontwikkeld is en waarover zij een bepaald meesterschap hebben. Zeker, verschillende naties overal ter wereld kunnen verschillende facetten hebben waar zij zich op richten. In deze natie China moet men zich natuurlijk op grote beheersing van de Tweede Straal van Wijsheid richten, hoewel het zeker ook nodig is dat je meesterschap op alle zeven stralen bezit om de tweede in evenwicht te brengen. Anders zal de wijsheid vervormd en als doel op zich beschouwd worden.

Natuurlijk is geen enkele Godeigenschap een doel op zich. Daarom hebben wij die zeven en dat is ook de reden waarom degenen die één van de Godeigenschappen vervormen en één van de stralen tot in het uiterste doorvoeren, niet in staat zullen zijn een duurzame beschaving te vormen. Die onevenwichtigheid zal vroeg of laat de maatschappij afbreken, zodat die óf in verval raakt, óf wordt overgenomen door iemand van buitenaf.

Dank aan jullie vieren die door deze natie reizen, die vandaag door de Verboden Stad hebben gewandeld. Of jullie je daar nu van bewust zijn of niet, jullie chakra’s zijn gebruikt om het licht uit te stralen om een anker op het fysieke vlak te vormen. Daardoor is onze uitgave van licht middels dit dictaat voltooid.

Ik kan dit met grote vreugde aankondigen en dat ik dit concentratiepunt kon beschrijven, zodat degenen die innerlijk geleid worden, zich hierop kunnen richten voor ze ’s avonds gaan slapen. Vraag om daar naartoe gebracht te worden om de geschiedenis te zien, niet alleen van China maar overal, van de machtselites en hoe zij de macht van de regeringen hebben misbruikt.

Met grote vreugde, BEN IK Cyclopea! IK BEN Eén met het Alziende Oog van God. IK BEN het Alziende Oog van God en ik zie alles. Ik beoordeel niemand, maar ik zie het allemaal wel en dus kun je een beroep op mij doen als je bereid bent om alles te transcenderen, want ik kan zien hoe jij ‘iets’ transcendeert en ik ben bereid jullie leiding te geven als je er maar om vraagt! Wees dus verzegeld in het Smaragdgroene Licht met dat zweempje Goudgeel dat ik in oneindig grote hoeveelheden naar de aarde toe straal. IK BEN Cyclopea!