Wat betekent het om Jezus echt te volgen?

door Kim Michaels

Je herinnert je vast de volgende quote uit Marcus 4:

33 Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen;
34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

Heb je ooit de tijd genomen om na te denken over wat dit eigenlijk betekent? Houdt het in dat Jezus een uiterlijke lering had, die hij bij het niveau van zijn algemene toehoorders aanpaste, en een innerlijke lering die voor het hogere inzicht van zijn discipelen was?

Wat als een spirituele lering altijd op (ten minste) twee niveaus gegeven wordt? Wat als onze spirituele leraren leringen hebben voor het beginnerniveau van studenten en een hogere lering voor de meer geavanceerde discipelen? Wat als er een uiterlijke lering is, een uiterlijk pad, voor beginners en een innerlijke lering, een innerlijke pad, voor gevorderde leringen? Als dat zo is, dan zou het misschien kunnen dat er meer dan één betekenis is voor het concept om Jezus te volgen, de Meester te volgen.

Nu moeten we nog één beslissing nemen. Blijf je het uiterlijke pad volgen, of ga je verder en zoek je naar de innerlijke lering die Jezus aan zijn discipelen gegeven heeft – de innerlijke lering die hij op deze website geeft? Laten we het uiterlijke en innerlijke pad nog eens in overweging nemen.

Het uiterlijke pad – het pad van doen
Wanneer we de eerste keer een spirituele lering vinden, lezen veel van ons een uiterlijk pad dat recht door zee is en gemakkelijk te volgen. Orthodox, of het belangrijkste, christendom levert dit in de vorm van een uiterlijke lering die duidelijk de vereisten voor je uitspelt om christen te zijn. Dit neemt de vorm aan van een knap gedefinieerde uiterlijke organisatie met een stel onveranderlijke doctrines en rituelen. De belangrijkste kerken leveren ook een kader waarbinnen je aan die vereisten kunt voldoen. Dit neemt de vorm aan van naar de kerk gaan, diverse handelingen verrichten buiten de kerk en leven volgens bepaalde geschreven en ongeschreven regels. Dit uiterlijke pad is relatief gemakkelijk te volgen, omdat het een kwestie is van aan uiterlijke eisen voldoen, een stel ‘doe dit’ en ’doe dat niet’.

Veel moderne kerken doen de belofte dat als je de uiterlijke regels opvolgt, jouw verlossing gegarandeerd wordt. Maar wat als deze belofte niet volledig in overeenstemming is met Jezus’ leringen? Hoe zit het als er een limiet is aan hoe ver het uiterlijke pad je kan brengen? Je zou kunnen zeggen dat het uiterlijke pad je naar de Levende Wateren van de Christuswaarheid kan leiden, maar het uiterlijke pad kan je dat water niet laten drinken.

Het innerlijke pad – het pad van Zijn
Je herinnert je misschien nog dat Jezus vaak de Farizeeën, de Sadduceeën, de Schriftgeleerden, de wetgeleerden en de tempelpriesters aanvocht. Hij noemde hen hypocrieten, zonen van de Duivel en hij vergeleek hen met de witte graven vol doodsbeenderen. Denk eens na over de volgende quote:

Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de Schriftgeleerden en de Farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. (Matteüs 5: 20)

Het lijkt tamelijk duidelijk dat Jezus niet gelukkig is met degenen die blindelings de uiterlijke wet volgen, de letter van de wet, en de geest van de wet negeren. In feite zegt hij rechtstreeks dat dergelijke mensen niet gered worden, zelfs als ze beweren alle regels van het uiterlijke pad te volgen. Zegt Jezus misschien dat het uiterlijke pad je niet helemaal naar de verlossing kan brengen?

Zou dit misschien kunnen aangeven dat Jezus wil dat zijn gevorderde volgelingen, degenen die er klaar voor zijn om zijn directe discipelen te zijn, het uiterlijke pad transcenderen en het innerlijke pad omarmen? Het innerlijke pad is niet mechanisch; het is niet simpel een kwestie van uiterlijke regels volgen en uiterlijke handelingen verrichten, zoals naar de kerk gaan.

Het innerlijke pad is waar Paulus over sprak in de volgende quote:

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. (Filippenzen 2:5)

Zou Paulus misschien kunnen zeggen dat het innerlijke pad, het pad dat door de echte discipelen van Christus gevolgd wordt, erop gericht wordt dat je het Christusschap aanneemt? Als dat zo is, dan moet het vanzelfsprekend zijn dat het bereiken van de Christusgeest niet door mechanische middelen gedaan kan worden. Christusschap manifesteren is een kwestie van je identiteitsgevoel veranderen, van jezelf als sterfelijk wezen zien en accepteren dat je een zoon of dochter van God bent. Deze identiteitsverandering kan enkel maar in jezelf plaats hebben. Het vereist dat je een aantal beslissingen neemt en daarom kan het niet mechanisch opgeleverd worden. Het moet door keuzes gedaan worden.

Het innerlijke pad is niet een pad van doen; het is een pad van zijn wie je werkelijk als geïncarneerde Christus bent. Is dit waar Jezus over sprak toen hij zei:

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. (Matteüs 5:48)

Hoe staat dit in verband met het concept Jezus te volgen?

De Meester als bemiddelaar
In de joodse religie werd mensen onderwezen dat ze niet rechtstreeks met God in contact konden komen, of liever het spirituele rijk. De uiterlijke religie, de kerk en de tempelpriesters, dienden als de enige bemiddelaar tussen de mensen en hun God.

Maar door deze hele website heen, legt Jezus uit dat de enige reden dat we geen contact met het spirituele rijk kunnen krijgen, komt omdat we in een lagere bewustzijnsstaat zitten. Het gevolg is dat we het spirituele rijk niet kunnen zien vanwege een energiesluier. Uiteindelijk is die sluier niet echt, maar met onze huidige bewustzijnsstaat lijkt hij echt en daarom kunnen we geen contact met het spirituele rijk krijgen.

De geascendeerde meesters is de taak toebedeeld om onze spirituele leraren te zijn en hun doel is ons naar een hogere bewustzijnsstaat te verheffen, waarin we ons niet meer gescheiden van onze bron, van God, zien. Ze trachten ons te helpen de illusie van Scheiding te boven te komen door ons een leraar te sturen, een Meester, die als Boodschapper kan dienen om leringen van Boven naar voren te brengen. Dit helpt ons beseffen dat het spirituele rijk echt is en het levert ons het uiterlijke pad op. Maar de echte bedoeling is ons te helpen de illusie te overwinnen dat we gescheiden van God zijn en we kunnen dat enkel door het innerlijke pad te volgen.

Dus we zouden kunnen zeggen dat de bedoeling van een spirituele Meester tweeledig is. In de eerste plaats biedt de Meester ons een uiterlijk pad aan. Toch komen we natuurlijk, als we dat pad volgen, op een punt waarop het nodig is het uiterlijke pad te transcenderen en het innerlijke pad te volgen. Het is de bedoeling dat de uiterlijke Meester ons naar de innerlijke Meester leidt van het Christus Zelf. We zouden kunnen zeggen dat de uiterlijke Meester ons bij de bron brengt, maar het is aan ons om de Levende Wateren van ons Christus Zelf te drinken.

Wanneer de Meester hogerop gaat
De meeste van ons hebben de volgende verklaring van Jezus gelezen:

Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. (Johannes 12:32)

Heb je ooit wel eens nagedacht over wat dit zou kunnen betekenen? We weten dat Jezus ‘opgetild’ werd en door Jezus belofte moeten wij naar hem toegetrokken zijn. Maar wat betekent het dat wij opgetild worden door Jezus? Denk eens na over de eerdere illustratie van wanneer de Meester omhoog gaat. Het zal er nu als volgt uitzien:

Let op de dramatische verandering. Voor de Mester omhoog ging, was hij onder de energiesluier. Nu zit de Meester boven de energiesluier, en daarom kruist onze individuele contact met de Meester de energiesluier. Wat houdt dit precies in?

Het betekent dat omdat Jezus hogerop kwam, al degenen die met hem in verbinding staan het potentieel hebben hun directe verbinding met het spirituele rijk te bereiken. Dit betekent niet dat we geen verbinding met de Meester hebben of de Meester niet meer nodig zijn. Maar het betekent wel dat we een grotere kans hebben om contact te maken met ons Christus Zelf – en door ons Christus Zelf contact met de Opgevaren Schare – dan ooit tevoren.

Maar om dat potentieel echter te vervullen – en hier zit de kneep – moeten we het innerlijke pad volgen. Omdat de Meester nu boven de energiesluier zit, kunnen we onze band met hem niet meer handhaven door het uiterlijke pad te volgen. We kunnen contact met hem maken door het innerlijke pad te volgen en door ons individuele Christus Zelf. We moeten bereid zijn om ons identiteitsgevoel te veranderen van blinde volgelingen naar levende discipelen, van mensen naar Christussen. We moeten accepteren dat we zelfstandig kunnen zijn en ons individuele contact met het spirituele rijk vestigen.

Opnieuw, dit betekent niet dat we Jezus niet meer nodig hebben. We worden nog steeds door hem gesponsord, we zitten nog steeds bij hem onder de paraplu. Het betekent echter wel dat we nu de kans krijgen – door zijn sponsoring en zijn zegen – een hoger niveau van Christusschap te manifesteren. Het natuurlijke gevolg van dat Christusschap is dat we de kans krijgen een directe verbinding met het spirituele rijk in te stellen – we kunnen de energiesluier als nooit tevoren doorboren. We kunnen onder onze eigen wijnstok en vijgenboom zitten en door inlichtingen te vragen, dus we kunnen de tweede komst van Christus tot stand brengen, zoals elders uitgelegd.

De vraag wordt nu: “Doen we ons voordeel met deze kans, of draaien we haar de rug toe?” Het antwoord hangt af van of we bereid zijn het uiterlijke pad achter te laten en volledig het innerlijke pad te omarmen.

Het verkeerde pad
Tot op zekere hoogte is er niets mis met het uiterlijke pad volgen. Het is gewoon een noodzakelijke tussenstap die ons bij het punt brengt dat we in staat zijn het innerlijke pad te volgen. Het is nog steeds een deugdelijke aanpak voor mensen die relatief onbekend zijn met een spirituele lering. Wanneer de Meester echter verder omhoog gaat, moet de al langere tijd bezig zijnde studenten de keus maken of ze met hem hogerop gaan – zoals hierboven werd uiteengezet – of dat ze de noodzaak om hogerop te komen ontkennen en blijven waar ze zich op hun gemak voelen.

De realiteit van de situatie is simpel. Je gaat, of hogerop met de Meester, of je weigert hogerop te gaan en wordt achtergelaten. Denk echter eens na over wat er gebeurt met degenen die weigeren hogerop te komen. De werkelijkheid van de situatie is dat de Meester boven de energiesluier zit, zoals in de eerdere illustratie.

Als je dat weigert te erkennen, verliezen we de directe waarneming van de Meester en daarom creëren we onvermijdelijk een afgod van de Meester die beneden de energiesluier zit. We blijven de Meester op de manier zien zoals hij in het verleden was of zoals je hem wilt hebben. Als je met een objectieve blik kijkt naar veel christelijke kerken, zul je zien dat ze hun eigen beelden gecreëerd hebben van hoe zij willen dat Jezus is – ze hebben afgoden gecreëerd in plaats van uit te reiken naar de Leven de Meester die altijd bij ons is, zoals hij ons beloofd heeft.

Zolang we die afgod handhaven – in plaats van een direct contact met de Levende Meester te onderhouden – verwaarlozen we ons contact met de Meester en op den duur kunnen we het verliezen. In plaats daarvan leggen we uiteindelijk contact met de afgod (door de kracht van onze aandacht) en dat idool zal altijd onder de energiesluier blijven. Met andere woorden, we snijden ons af van de Levende Mester en binden ons in plaats daarvan aan een uiterlijke afgod.

Het gevolg is dat we deze uiterlijke afgod blijven volgen, we volgen een verkeerd pad. Verkeerd, omdat het de echte Meester door een afgod vervangen heeft die we zelf gemaakt hebben. In plaats van de Levende Christus te volgen, volgen we nu de antichrist.

Is dit de echte betekenis van de volgende quote:

Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl hij eindigt bij de dood. (Spreuken 16:25)

Het trieste deel is dat we eigenlijk de uiterlijke leringen, de Bijbel, kunnen gebruiken om deze afgod te rechtvaardigen en daardoor ons nog steviger op het verkeerde pad gevangen te zetten. We denken dat we volmaakte christenen zijn die alles goed doen, toch volgen we enkel het pad dat de mens goed toe lijkt, maar niet juist voor God is.

De Bijbel verkeerd aanhalen
Wat er de laatste 2000 jaar met het christendom gebeurd is, is dit proces van het opdelen van de weg in degenen die aan het uiterlijke pad vasthouden en degenen die bereid zijn hogerop te komen op het innerlijke pad. Daarom zie je mensen die heftig weigeren om hogerop te gaan en die een aantal Bijbelverzen aanhalen als rechtvaardiging om op het uiterlijke pad te blijven.

Het is gemakkelijk om talrijke quotes te vinden die het ondersteunen om op het uiterlijke pad te blijven, omdat het uiterlijke pad een deugdelijke en noodzakelijke fase op de weg naar verlossing is. Het gevolg is dat je veel beweringen vindt die het pad rechtvaardigen en als je bereid bent ze letterlijk te interpreteren, zoals zoveel fundamentalistische christenen doen, zal het lijken alsof de Bijbel zegt dat je nooit van de letter van de wet moet afdwalen. Toch is het heel gemakkelijk om quotes verkeerd te gebruiken en een cultuur op te bouwen die zegt dat we ons nooit verder dan het uiterlijke pad moeten begeven. Dit zou een verkeerd gebruik van de leringen zijn, omdat het verhindert dat je Jezus echt volgt. Het is precies wat de Schriftgeleerden en de Farizeeën 2000 jaar geleden gedaan hebben, en daarom heeft Jezus hen zo nadrukkelijk berispt!

Voor degenen die ogen hebben om te zien, zal het overduidelijk zijn dat Jezus nooit alleen over het uiterlijke pad gesproken heeft. Als je met een objectieve blik naar de Bijbel kijkt, zul je zien dat ze zowel het innerlijke als uiterlijke pad beschrijft, hoewel je om het innerlijke pad te vinden tussen de regels door moet lezen. Met andere woorden, als je bereid bent goed te kijken, zul je quotes vinden die over het innerlijke pad spreken, de noodzaak om Christusschap te manifesteren, de noodzaak om nooit gemakzuchtig te worden en de noodzaak om hogerop te blijven gaan.

Bijvoorbeeld, denk eens na over hoe Jezus spreekt over de noodzaak om je hart te zuiveren en de wens tot zonde te boven te komen. Denk eens na hoeveel van zijn verklaringen gericht zijn op het transformeren van je bewustzijnsstaat, in plaats van dat wij blindelings uiterlijke regels volgen.

Het Christusschap betekent dat jij je eigen verbinding met het spirituele rijk moet krijgen. En hoe kun je dat contact ooit bereiken als je de houding handhaaft dat alleen Jezus of een of andere kerkleider of paus, contact kan leggen met het spirituele rijk? Met andere woorden, Jezus werd gezonden voor de bevrijding van je ziel, maar je hebt een gevangenisbewaker van hem gemaakt die je in een mentaal kader gevangen houdt.

Als je wilt, kun je talloze quotes in de Bijbel vinden die het innerlijke pad ondersteunen en de noodzaak om individueel Christusschap te manifesteren. Dus wat is het verschil tussen degenen die het innerlijke pad volgen en degenen die zich vastklampen aan het uiterlijke pad? Het verschil tussen degenen die gemotiveerd zijn door liefde en degenen die aangespoord worden door angst, zoals elders wordt uitgelegd.

Het komt erop neer dat als je het uiterlijke pad wilt volgen, deze website je weinig kan bieden. Als je er klaar voor bent om het innerlijke pad te volgen, kan deze website veel voedsel voor je gedachten geven. De belangrijkste bedoeling van deze website is je jouw eigen persoonlijke contact te laten leggen met het spirituele rijk, waaronder je persoonlijke Christus Zelf en Jezus.

Dus neem wat tijd om de uitgebreide leringen te onderzoeken die op deze website gevonden worden en ontdek het echte innerlijke pad naar persoonlijk Christusschap dat altijd achter de uiterlijke leringen van het christendom gezeten heeft, maar enkel zichtbaar is voor degenen die ogen hebben om te zien.