Eva en de Slang

Is het  je ooit opgevallen dat sommige mensen heel agressief  jou proberen over te halen hun overtuigingen aan te nemen? Sommigen zijn zelfs bereid daarbij jouw overtuigingen te vernietigen door te proberen twijfel te zaaien over de lering of de leraar of over het hele spirituele pad dat jij volgt. Leer hoe je dit soort mensen herkent, wat hun agenda is en leer hoe jij je tegen hun agressieve mentale suggesties kunt beschermen.

Vraag van Kim: Jezus, help me begrijpen wat er tussen Eva en de Slang gebeurd is. Ik weet dat jij hebt gezegd dat het verhaal van de Hof van Eden symbolisch is voor wat er met iedere ziel is gebeurd. Met andere woorden, het betekent niet echt dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor de Val. Eva staat symbool voor de vrouwelijke polariteit van ons wezen, ons bewuste zelf, terwijl de IK BEN Aanwezigheid de mannelijke polariteit is. Wat ik graag zou willen begrijpen, is wat het werkelijk betekent dat Eva door de Slang werd verleid en waar de Slang voor staat.

Jezus: Voor de val symboliseert Eva de zich ontwikkelende levensvorm die het Christusbewustzijn nog niet heeft bereikt, maar actief – en zonder innerlijke verdeeldheid – naar die staat van Godgewaarzijn toegroeit. De Slang vertegenwoordigt een levensvorm die het bewustzijn van de antichrist heeft belichaamd en daardoor actief probeert Gods ongelijk te bewijzen door andere levensvormen in de gedachtegang van de antichrist te vangen. Na de val stelt Eva de levensvorm voor die meedoet met de geest van de antichrist – de vrucht van de kennis van relatief goed en kwaad – en is daarom een huis dat tegen zichzelf verdeeld is.

Wanneer je voor de eerste keer in het materiële heelal afdaalt, heb jij – jouw bewuste zelf – beperkte ervaring en zelfbewustzijn. We zouden kunnen zeggen dat je wat Paulus noemde ‘een zuigeling in Christus’ bent. God is zich hiervan zeer bewust en voorziet daardoor pas afgedaalde levensvormen van een beschermde omgeving en een spirituele leraar. De Hof van Eden vertegenwoordigt zo’n spiritueel schoollokaal voor zich ontwikkelende levensvormen en ‘de God’ in de tuin was een lid van de Opgevaren Schare, die in de hoedanigheid van leraar, gids, goeroe of Meester dienst deed.

De eeuwenoude en beproefde methode om zich ontwikkelende levensvormen het volle Christusbewustzijn te helpen bereiken is de Meester/discipel-, of Goeroe/chelarelatie. Wat is de basis voor deze relatie? Het is dat de Meester meer weet van het universum en Gods wetten dan de discipel – wat betekent dat hij/zij een hoger niveau van Christusbewustzijn heeft. Als de discipel dezelfde spirituele verworvenheid had als de Meester zou de discipel geen Meester nodig hebben, maar zelf Meester zijn. Maar als de discipel een Meester was, zou hij of zij niet op aarde geïncarneerd zijn en daarom is het veilig te zeggen dat iedere persoon op aarde een Meester (innerlijk of uiterlijk) nodig heeft om het Christusbewustzijn te bereiken.

Een van mijn meesters was Johannes de Doper die mij hielp mijn ware missie te zien. Zonder hem zou ik niet de doorbraak hebben bereikt die nodig was voordat ik aan mijn missie  kon beginnen. Hij hielp mij ook op andere manieren, die niet in de Bijbel zijn vastgelegd. Het punt is dat geen enkele ware spirituele zoeker er ooit vanuit gaat dat hij of zij geen Meester nodig heeft of het op het pad naar Christusbewustzijn zonder Meester kan stellen. Zo te denken zou hoogmoed zijn, die spirituele blindheid tot gevolg heeft.

Dus juist de basis voor de Meester-discipel relatie is dat de Meester een hoger niveau van Christusbewustzijn heeft dan de discipel. Daarom instrueert de Meester de discipel en als de discipel de instructies opvolgt, groeit hij of zij naar het Christusbewustzijn toe. Om als discipel de Meester te kunnen volgen, moet de discipel de Meester en het proces van groei vertrouwen.

Dit betekent dat de discipel bereid moet zijn de lessen van de Meester te volgen zonder precies te weten waarom ze gegeven worden. De Meester/discipelrelatie wordt op vertrouwen gebaseerd, op een belofte van de Meester en op een verbond tussen die twee, dat zegt dat als de discipel trouw aan de Meester blijft, de discipel hetzelfde bewustzijnsniveau als de Meester zal bereiken. De verplichting van de Meester is zijn/haar eigen niveau van bewustzijn aan de discipel te geven en de verplichting van de discipel is vertrouwen in het proces van groei te blijven houden, het proces van zelftranscendentie.

Het is essentieel te begrijpen dat de instructies van de Meester in stappen verdeeld worden en nauwkeurig aan het huidige bewustzijnsniveau van de discipel worden aangepast. Zoals je in het schoolsysteem op aarde ziet, onderwijs je geen cursus op universiteitsniveau aan kinderen op de kleuterschool. Met andere woorden, het onderricht dat je op een bepaald punt ontvangt, is altijd van een enigszins hoger niveau dan je huidige bewustzijn. Je kunt de lessen begrijpen, maar je moet je geest verruimen om de instructies toe te passen.

Het belangrijke gevolg hiervan is dat de discipel, vooral een beginnende discipel, niet voldoende niveau heeft om te begrijpen waarom de instructies van de Meester worden gegeven of waarom ze een bepaalde vorm hebben. Dit is niet omdat de Meester beslist iets voor de discipel verborgen houdt, maar als de discipel het niveau had om te begrijpen waarom een bepaalde les gegeven wordt, zou de discipel die les niet nodig hebben. Dus is er een ingebouwde kloof tussen de verworvenheid van de discipel en het bewustzijn dat nodig is om de test, verborgen in de instructies, succesvol af te sluiten. Door het overbruggen van deze kloof slaagt de discipel voor de test en groeit in zijn kunnen. Maar om deze kloof te overbruggen, moet de discipel bereid zijn de instructies van de Meester op te volgen zonder de volledige kennis van waarom ze worden gegeven.

Het is ook noodzakelijk om te begrijpen dat de vorm van leren in een spiritueel leslokaal geen passief leren is. Het is actief, praktijkgerichte training die van de discipel vraagt de les door zijn of haar eigen inspanningen, vindingrijkheid en creativiteit te integreren. Onderdeel van het leerproces is dat de discipel, in het bijzonder de meer gevorderde discipel, getest wordt, wat inhoudt dat de discipel een aantal opdrachten wordt gegeven, en hoewel die instructies niet onjuist zijn, zal de discipel niet voor de test slagen door ze letterlijk te nemen. Het wordt aan de discipel overgelaten om precies uit te vinden wat de opdrachten inhouden. Dat is de reden dat over een spirituele schoolklas vaak gesproken wordt als ‘Mysterieschool’.

Met andere woorden, de discipel ontwikkelt zich door het diepere inzicht achter de instructies van de Meester uit te zoeken. Dit is een essentieel concept, omdat het verklaart waarom je niet blindelings of gedachteloos de instructies van de Meester kunt opvolgen. Je zult ze op een creatieve wijze moeten opvolgen door naar een hoger niveau van Christusgewaarzijn te reiken – wat het vermeerderen van je talenten betekent. Dit is het proces van het Zen boeddhisme om de student een koan te laten overdenken, een tegenstrijdig raadsel, dat niet letterlijk kan worden opgelost.

Niettemin moet de discipel naar de geest van de instructies handelen en kan de instructies niet naar zijn of haar eigen voorkeur of gemak anders interpreteren. Met andere woorden, de discipel moet naar de hogere bewustzijnstaat uitreiken die nodig is om voor de test te slagen in plaats van de instructies van de Meester naar het huidige bewustzijnsniveau van de discipel uit te leggen. Als de discipel niet bereid is naar een hoger niveau van gewaarzijn te stijgen, zal hij/zij de instructies van de Meester omlaag halen en niet groeien. Mijn punt is dat om te groeien de discipel vertrouwen in de Meester moet hebben en in het proces van groei. Het mag echter niet blindelings vertrouwen zijn; het moet een geloof zijn dat gebaseerd  wordt op het verlangen naar een hoger begrip. Daarom zegt de Bijbel: “Voeg aan alles wat je hebt verworven, inzicht toe” (Spreuken 4:7) en waarom ik zei: “Zoek en ge zult vinden” (Matteüs 7:7).

Laten we nu nog eens kijken naar in de Hof van Eden. Eva, symbool voor de zich ontwikkelende discipel, had een heel specifieke instructie van de Meester gekregen, namelijk de vrucht van kennis van goed en kwaad te vermijden. Zoals zowel ik als Moeder Maria uitleggen, stelt de verboden vrucht het bewustzijn van de antichrist voor, het bewustzijn van afscheiding van God en de denkwijze van de dualiteit en relatieve waarheid. Eva had niet het volledige gewaarzijn van de reden waarom de instructie gegeven werd, omdat in dat geval er geen sprake geweest zou zijn van een test.

Eva kon voor de test slagen door het opvolgen van de instructies, terwijl ze naar een beter inzicht zocht over waarom ze werden gegeven. Maar in plaats van de instructies van haar Meester op te volgen, luisterde Eva naar de verleidingen van de Slang. In het Bijbelse verhaal was dit een specifiek wezen dat het bewustzijn van de antichrist had belichaamd en er volledig mee geïdentificeerd was. Dit wezen werd in de Hof toegelaten, omdat de werkelijke test achter de instructies van de Meester over de verboden vrucht was dat de discipel moest leren omgaan met de verleiding om aan Gods wet ongehoorzaam te zijn.

Toen God de levensvormen vrije wil gaf, werd het onvermijdelijk dat zij het potentieel ontvingen om tegen de wetten van God en het creatieve voornemen in te gaan. Er bestaat geen garantie of noodzaak dat een levensvorm zijn vrije wil zal gebruiken om tegen Gods wetten in te gaan, maar het blijft wel een potentieel en voor de zich ontwikkelende discipel blijft het een voortdurende verleiding. Die verleiding wordt pas volledig overwonnen als de discipel het volledige Christusbewustzijn openbaart en zo het bewustzijn van de antichrist voorgoed achter zich laat. Om dat mogelijk te maken, moet de Meester de discipel door het bewustzijn van de antichrist laten testen, zoals ik door de duivel in verzoeking werd gebracht na mijn verblijf in de woestijn.

Hoe werd Eva door het bewustzijn van de antichrist in verzoeking gebracht? De discipel werd verleid, omdat de Slang een opzettelijke en berekende aanval juist op het hart van de Meester/discipelrelatie uitvoerde. Zoals ik zei, de essentie van deze relatie is het vertrouwen van de discipel in de Meester en zo viel de Slang dit vertrouwen aan door het zaad van twijfel in het gemoed van de discipel te zaaien. Dit werd gedaan met de woorden: “Je zult voorzeker niet sterven.” Dat ene woord, ‘voorzeker’ was de pijl van twijfel die de discipel aan de instructies van de Meester liet twijfelen.

Door de geest bij deze twijfel stil te laten staan en toe te laten, werd de discipel een ‘huis dat tegen zichzelf verdeeld is’ en de discipel kon zo niet langer in de aanwezigheid van de Meester verblijven. De discipel probeerde zich voor de Meester te verbergen en door dit te doen werd het gevoel van scheiding van de Meester verder versterkt. De discipel daalde uiteindelijk zo ver af in het bewustzijn van scheiding/dualiteit/relativiteit – het bewustzijn van de antichrist – dat de discipel het contact met de Meester en zelfs de herinnering aan de Meester verloor. Alles wat overbleef was dit nauwelijks merkbare innerlijke verlangen naar iets buiten deze wereld, een verlangen dat nooit echt kan worden gestild, maar wel overdekt kan worden.

Kim: Dus kunt u mij helpen het bewustzijn van de antichrist te begrijpen. Ik bedoel, waar kwam het vandaan en wat is het wezen ervan?

Jezus: Het is ontstaan als tegenhanger van de vrije wil. Zoals ik op deze hele website uitleg, heeft God bepaalde creatieve principes, of wetten, vastgesteld om er zeker van te kunnen zijn dat het universum op een duurzame wijze kan groeien en zichzelf niet zal vernietigen. Jij bent bedacht om  medeschepper met God te zijn om te helpen Gods koninkrijk op aarde te brengen door je creatieve vermogens binnen het raamwerk van Gods wetten te gebruiken. De wetten worden bedoeld om de volmaakte harmonie tussen de individuele medescheppers en het geheel in stand te houden, zodat één medeschepper zijn/haar creatieve vermogens niet kan gebruiken om andere levensvormen of het geheel te vernietigen.

God wil dat het geheel groeit, niet slechts één levensvorm. Wanneer je binnen Gods wetten blijft, is er harmonie tussen je individuele creativiteit en het geheel, wat inhoudt dat je creatieve verrichtingen zowel jezelf als het geheel vergroten. Als je buiten Gods wetten treedt, handel je alsof de rest van het universum er niet toe doet of aan jou ondergeschikt is. Daardoor dient alles wat je zo doet om zowel jezelf als het geheel te beperken.

Uiteraard is dit niet Gods voornemen, dus ontwierp God, als voorzorgsmaatregel, het materiële heelal als spiegel. Wat je aan anderen doet, wordt door het universum versterkt en naar je terug gespiegeld, wat tot het effect leidt dat het  je scheppende krachten beperkt. Dit voorkomt dat je het hele universum vernietigt, omdat jij je scheppende krachten tot nihil reduceert, voordat je te veel van je omgeving kunt vernietigen.

Dit is echter alleen een voorzorgsmaatregel  voor medescheppers die hun vrije wil misbruiken. Er bestaat voor jou geen noodzaak om dit te doen. Het is heel goed mogelijk je onbegrensde creativiteit op manieren te gebruiken die zowel jou als het geheel vergroten. Om je te leren individualiteit en het geheel in evenwicht te brengen, schiep God spirituele scholen, de mysteriescholen en voorzag onervaren medescheppers van meer ervaren leraren.

Als jij je wel van een ware spirituele leraar afscheidt, wordt de wet van karma, of actie en reactie, je leraar. De Meester/discipelrelatie wordt natuurlijk bedacht om je te helpen binnen de veilige haven van Gods wet blijven. Toch werkt dit alleen zolang je vertrouwen in de Meester hebt en de uiteindelijke Meester is je Schepper die het universum voor jouw groei en zijn wetten om jou te beschermen, ontwierp. Als jij je losmaakt van de Meester die jou als leraar wordt toegewezen, zal de wet van actie en reactie je onderwijzen door alles wat je uitzendt naar je terug te brengen. Hopelijk zul je op een dag beseffen dat als je haat naar het universum blijft uitzenden, de kosmische spiegel dit naar je terug blijft werpen, dus als je geen haat terug wilt hebben, zul je in plaats daarvan liefde moeten uitzenden.

De rol van de ware Meester is je te helpen deze les te leren zonder onder de gevolgen van je daden te lijden. Toch werkt dit alleen als je de instructies van de Meester gelooft, zoals bijvoorbeeld als de Meester je vertelt niet van een bepaalde vrucht te eten, omdat je anders zeker zult sterven als je dit doet.

Het is belangrijk te weten dat vanwege de wet van actie en reactie, God niet overmatig bezorgd is dat jij zijn wetten overtreedt. Je mag experimenteren en je mag fouten maken. Met andere woorden, je kunt zowel iets leren door het navolgen van Gods wetten als door er tegen in te gaan. Het probleem ontstaat wanneer je tegen Gods wetten ingaat en dan weigert toe te geven dat je een fout hebt gemaakt, die jezelf beperkt (en alle andere delen van het leven).

Mijn punt is dat de bedoeling van het leven groei is en vanwege de vrije wil kan niemand je tot groeien dwingen. Je kunt slechts op één manier groeien, namelijk door zelfcorrectie, door zelftranscendentie. Dus wat gebeurt er wanneer een discipel een fout begaat en weigert te begrijpen of toe te geven dat het een fout was – weigert de leraar onder ogen te komen? Natuurlijk kan of wil zo’n levensvorm zichzelf niet corrigeren en kan dientengevolge niet groeien. Dit druist juist tegen het creatieve voornemen in en als de levensvorm ermee door gaat, zal het uiteindelijk zichzelf vernietigen. Onnodig te zeggen dat God veel liever ziet dat zijn zonen en dochters niet in deze val lopen.

Om dit te voorkomen heeft God het bewustzijn van Christus geschapen, dat als voorzorgsmaatregel dient. De universele Christusgeest is de eniggeboren Zoon van God en zoals ik zei, enkel de Zoon kent de Vader (Matteüs 11:27) en niemand komt tot de Vader dan door de Zoon (Johannes 14:6). De betekenis is dat de Christusgeest één met God en Gods wet is. Een medeschepper die het Christusbewustzijn bereikt heeft, ziet zichzelf één met God en met het Lichaam van God. Dus begrijpt een Christuswezen  dat het navolgen van Gods wetten het beste voor zichzelf is en zo’n wezen heeft een absolute maatstaf om te weten wat in harmonie met Gods wet is en wat niet.

Toch wordt een medeschepper niet met het volle Christusbewustzijn geschapen. Hij/zij wordt als zuigeling in Christus geschapen, met het potentieel het volledige Godgewaarzijn te bereiken. Dit moet door keuzes worden bereikt, waarbij de waarheid van Christus volledig in je wezen geïntegreerd wordt. Je volgt Gods wetten niet blindelings, je weet waarom ze verlicht eigenbelang zijn. Een medeschepper groeit door de absolute waarheid van Christus boven de relatieve waarheid van de antichrist te kiezen.

De geest van de antichrist wordt uit de scheiding van God en Gods wet geboren, wat mogelijk is vanwege de vrije wil. Deze scheiding leidt tot een fundamentele dualiteit, wat betekent dat jij jezelf hier ziet en God ergens anders is. Je scheidt je van God af en daardoor zie jij je niet langer als één met het Lichaam van God. Je hebt nu het vermogen verloren je individualiteit met het grotere geheel in evenwicht te brengen en je tracht het individuele zelf in plaats van het grotere Zelf te verheerlijken. Daarom worden mensen in deze gemoedstoestand toenemend egoïstisch totdat ze voor zowel andere mensen als een spirituele leraar onbereikbaar worden.

De dualiteit leidt tot een geheel nieuwe bewustzijnsstaat waarin geen waardering voor de absolute waarheid is die in de Christusgeest wordt gevonden, de waarheid gebaseerd op de wet van God. ‘De Waarheid’ is nu een relatief concept geworden die door het wezen dat in de geest van de antichrist vastzit, bepaald wordt. Dit is de vrucht van kennis van relatief goed en kwaad, waar je geen absolute manier hebt om de waarheid te bepalen; dus wordt alles betrekkelijk ten opzichte van hoe jij het wilt bepalen. Je kunt altijd een rechtvaardiging vinden om het individuele zelf te verheerlijken, terwijl je het  geheel negeert.

Het essentiële punt hier is dat in de geest van de antichrist geen enkele waarheid bestaat. Dus hoe meer iemand verstrikt zit in, zich identificeert met, dit bewustzijn hoe moeilijker het wordt om in te zien en toe te geven dat het een fout heeft gemaakt. Immers als er geen absolute waarheid is, hoe kan iemand dan zeggen dat een gedane handeling fout was? Wanneer de waarheid relatief is, is het altijd mogelijk een ‘waarheid’ te vast te stellen die het laat lijken alsof je geen fout hebt gemaakt en zodoende jezelf niet hoeft te corrigeren. Wanneer jij de ‘waarheid’ bepaalt, kun je het altijd laten voorkomen dat jij gelijk hebt en ieder ander – waaronder God – ongelijk heeft.

Natuurlijk kun je deze illusie alleen volhouden door te negeren wat ware spirituele leraren gezegd hebben en door te negeren wat door het universum naar je wordt terug gespiegeld. Met andere woorden, je moet de consequenties van je eigen daden negeren en dit wordt een moeilijke strijd. Wanneer je haat uitzendt, weerkaatst het universum dit terug en hoe meer haat je uitzendt, hoe meer er terugkomt, wat het moeilijker maakt het te negeren of weg te redeneren. Om door te gaan met te negeren dat jij verantwoordelijk bent voor wat er uit het universum terugkomt, moet je een toestand van totale hoogmoed en arrogantie ingaan die het laat voorkomen dat wat naar jou terugkomt, niet door jou wordt veroorzaakt. Het is de schuld van andere mensen of een onrechtvaardige God. Daarom heb jij gelijk en ieder ander, zelfs God, heeft ongelijk. Je begeeft je in feite in een strijd om het universum te beheersen, denkend dat wanneer alles met het door jouw geschapen wereldbeeld overeenkomt, jij het uiteindelijke bewijs zult hebben dat jij – en je relatieve definitie van de waarheid – gelijk hebt.

Wanneer je definitie van waarheid relatief is en je hoogmoed absoluut, kun je deze illusie handhaven totdat je de vuurtest onder ogen moet zien die aan de tweede dood voorafgaat. (Openbaringen 20:14 en 21:8). Op dat moment kan een ziel de waarheid niet langer negeren, maar kan ze nog wel steeds de hoogmoed volhouden die het haar niet mogelijk maakt zichzelf te corrigeren, zelfs in de aanwezigheid van de absolute waarheid. Dus zou men kunnen zeggen dat het basale element van de geest van de slang de relatieve definitie van de ‘waarheid’ is, maar het werkelijke probleem ermee is de weigering tot zelfcorrectie.

Deze weigering komt voort uit de twijfel aan Gods belofte, zoals ik dat in mijn gelijkenis over de talenten uitdrukte: “Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer.” (Matteüs 25:21). De discipel betwijfelt de rechtsgeldigheid van deze belofte, of is niet bereid ‘betrouwbaar te zijn in het kleine’, wat het vermeerderen van je talenten en het beste te maken van dat wat je op dit moment hebt om de belofte waar te maken, inhoudt.

Kim: Dat is voor mij heel interessant, omdat het zou kunnen verklaren waarom bepaalde mensen zo agressief tegen elk idee dat niet in hun wereldbeeld past, uitvaren. Ik heb nooit kunnen begrijpen waarom dergelijke mensen andere mensen niet gewoon hun eigen overtuigingen kunnen laten hebben. Ik bedoel, waarom je zo door het feit bedreigd te voelen dat andere mensen een andere religie volgen, waarom zo agressief zijn om hen te bekeren naar je eigen overtuigingen? Is dat omdat dergelijke mensen in de geest van de slang vastzitten?

Jezus: Dat is juist. Hun leven, in feite hun bestaan als de mensen die ze nu zijn, wordt op een illusie gebaseerd die zij zelf uit hun eigen relatieve definitie van de waarheid hebben gemaakt. Als die illusie in twijfel werd getrokken of als onjuist gebleken, hadden ze moeten toegeven dat het een Toren van Babel was – en daardoor hadden ze moeten veranderen. De absolute wet voor dat soort mensen is dat nooit gebleken is dat zij ongelijk hebben en daardoor zullen ze tot in lengte van dagen er alles aan doen om te voorkomen dat hun relatieve ‘waarheid’ wordt aangevochten of onjuist blijkt te zijn. Dit zorgt er automatisch voor dat zij overhoop komen te liggen met mensen die er oprecht naar streven de waarheid van Christus te belichamen. Zij voelen zich door dergelijke mensen bedreigd en vooral door iemand die zijn of haar Christusschap toont.

Mensen die geheel in deze combinatie van angst en hoogmoed vastzitten, zijn bereid diegenen te doden die naar hun mening een onjuiste religie volgen. Dit is de basis voor iedere religieuze oorlog die men op deze planeet ziet. Sommige mensen zijn nog niet tot doden bereid om hun illusie te handhaven, maar dit is vaak omdat zij denken dat zij er niet mee weg zullen komen. Maar ze hebben geen scrupules je overtuigingen om zeep te helpen, wat aangemerkt kan worden als een vorm van psychische moord. Hier is hoe ik deze mensen aansprak: “Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is, een aartsleugenaar, de vader van de leugen” (Johannes 8:44). De belangrijkste zorg van de duivel is jouw geloof in God te doden en je van een ware leraar te scheiden.

Men zou kunnen zeggen dat dergelijke mensen de verkeerde leraren zijn of de valse profeten waar ik de mensen tegen waarschuwde. Je zult misschien opmerken dat ik zei dat ze in schaapskleren komen, maar van binnen verscheurende wolven zijn (Matteüs 7:15). De betekenis is dat dergelijke mensen vaak religieus of spiritueel lijken te zijn. In feite voelen bepaalde typen zich tot spirituele organisaties aangetrokken en als ware spirituele zoeker kun je verwachten dat je enkelen van hen zult ontmoeten.

Kim: Oké, dat is een uitspraak die veel mensen zal verrassen, denk ik. Ik denk dat in feite veel mensen weigeren dit te geloven. Ik zie zoveel mensen die willen geloven dat hun kerk beter is dan elke andere of dat het de enig ware kerk is. Daarom zou het niet mogelijk kunnen zijn dat ze door de denkwijze van de antichrist wordt beïnvloed.

Jezus: Welnu, je hoeft alleen maar naar de geschiedenis te kijken om te zien dat vrijwel elke religie of kerk geleidelijk star en dogmatisch is geworden en daardoor de oorspronkelijke leringen is kwijtgeraakt of verdraaid heeft. Het christendom is het volmaakte voorbeeld, zoals ik op deze hele website uitleg. Ik denk dat iedereen die voor deze website open staat, ook voor dit feit open staat.

Het wezenlijke punt hier is dat naarmate je in spirituele volwassenheid groeit, jij je vroegere overtuigingen opzij zult zetten, waaronder de naïeve opvatting dat een bepaalde organisatie niet door de denkwijze van de antichrist kan worden beïnvloed. Zoals Paulus zei: “Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kinderlijke achter me gelaten” (1 Cor.13:11).

Het is een basaal feit dat na de Val ieder aspect van het leven op deze planeet in zekere mate door de denkwijze van de antichrist is beïnvloed. Naarmate je naar het Christusschap toegroeit, zul je geleidelijk het onderscheidingsvermogen verwerven om de absolute waarheid van Christus van de relatieve waarheid van de antichrist te scheiden, maar je moet dit vermogen bewust willen gebruiken. Als je denkt spirituele vooruitgang te kunnen boeken zonder onderscheid tussen de waarheid en de relatieve waarheid te maken, zit je nog steeds in het bewustzijn van de relatieve waarheid vast.

Als meer volwassen zoeker moet je daarom verwachten en erop vooruitlopen dat je in verzoeking zult worden gebracht of blootgesteld zult worden aan mensen die in de denkwijze van de antichrist vastzitten. Zoals ik zei, is dit een onvermijdelijk gevolg van de huidige stand van zaken op aarde, maar het wordt ook door God toegestaan als een noodzakelijke stap voor jou om jezelf te bevrijden en los te maken van de denkwijze die ervoor zorgde dat je de Meester/discipelrelatie verliet. Je moet je van de verkeerde leraar losmaken voordat jij je weer met je ware leraar kunt herenigen.

Mijn punt is dat jij je bewust moet zijn dat verkeerde leraren bestaan en naar ze uit moet zien. Hoe beter je hen en hun methoden kunt identificeren, hoe minder kans er bestaat dat je door hen op een dwaalspoor wordt gezet, waardoor je een omweg maakt. Als onderdeel hiervan is het noodzakelijk je ervan bewust te zijn dat de Opgevaren Schare een hiërarchie van spirituele leraren vormt die jou dient om  te helpen naar het persoonlijke Christusschap te groeien. Onze rol is mensen vrij van de bewustzijn van de antichrist te maken en elke ware leraar heeft zijn afkomst in onze hiërarchie van licht.

Er is echter ook een hiërarchie van duisternis, we zouden het een valse hiërarchie kunnen noemen; zij zijn heel agressief en heel goed georganiseerd. Hun uiteindelijke doel is te bewijzen dat God ongelijk had door zijn medescheppers vrije wil te geven; hun doel is iedereen op aarde hun vrije wil te laten misbruiken door het bewustzijn van de antichrist. Veel van deze wezens bestaan als niet geïncarneerde wezens in lagere rijken, waaronder de mentale en emotionele rijken, zoals elders wordt uitgelegd. Er zijn echter heel wat mensen geïncarneerd die, al of niet bewust, als vertegenwoordigers van de valse hiërarchie dienen.

Zoals ik zei, zij zullen al het mogelijke doen om jouw geloof in een ware leraar of in het hele proces van verlossing te vernietigen. De essentie van het probleem op aarde is dat mensen in het bewustzijn van dualiteit zijn verstrikt geraakt. Vanaf het allereerste begin heeft God een proces ontworpen dat elk willekeurig wezen in staat stelt zich – ongeacht hoe ver het in het bewustzijn van de antichrist is afgedaald –te bevrijden. Dit proces is het spirituele pad, waarbij je een ware leraar volgt totdat je het Christusbewustzijn verwerft en Gods waarheid vanuit je eigen binnenste kent. De valse hiërarchie zal al het mogelijke doen om te voorkomen dat jij dit pad leert kennen en het gaat volgen.

Hun eerste doel is mensen te verhinderen ook maar iets over het ware pad en het doel ervan te kennen, waardoor mensen in onwetendheid blijven vastzitten. Wanneer je boven deze onwetendheid uitstijgt, proberen ze je vertrouwen in het proces van verlossing te vernietigen of in een specifieke leraar of lering die de Opgevaren Schare vertegenwoordigt. Of ze trachten je vertrouwen te vernietigen dat je bekwaam en het waard bent om een discipel te zijn. Als dat niet lukt, proberen ze je tot het volgen van een van de vele verkeerde paden te verleiden, de weg die een mens goed toe lijkt, omdat die door het dualiteitsbewustzijn wordt bepaald.

Je moet je ervan bewust zijn dat er een hele groep mensen is die als de bedervers optreden en zij proberen actief de bovengenoemde doelen te verwezenlijken door elke ware spirituele leraar, lering of organisatie te vernietigen. Wanneer er een nieuw spiritueel initiatief ontstaat, zal de valse hiërarchie hun vertegenwoordigers (hetzij bekende of onbekende vertegenwoordigers) naar de leider sturen om hem te vernietigen, of in ieder geval te bedwingen. Dit betekent allereerst het vernietigen van het vertrouwen van de leider in zijn missie of zijn bekwaamheid het te vervullen, maar het kan ook betekenen de persoon te doden zoals mijn ervaring duidelijk laat zien. Als dat niet werkt, zullen ze verder gaan en proberen iedereen die de leider volgt te vernietigen en van daaruit proberen de lering in opspraak te brengen.

Als een beweging deze eerste aanvallen overleeft, wordt plan B in werking gesteld en die wordt in wezen gebaseerd op de filosofie van “Als je niet van hen kunt winnen – doe dan met ze mee.” De vertegenwoordigers van de valse hiërarchie zullen nu aan de organisatie deelnemen (sommigen kunnen feitelijk al vanaf het begin lid zijn) en zij trachten haar van haar oorspronkelijke bedoelingen weg te houden. Je kunt dit heel duidelijk in het christendom zien. Het Romeinse Rijk probeerde eerst alle christenen te doden en daarna werd het christendom tot de officiële staatsreligie gemaakt. Daardoor werd ik tot een afgod gemaakt om te aanbidden, in plaats van een voorbeeld om na te volgen en als gevolg daarvan is mijn oorspronkelijke missie ondermijnd – althans zo lijkt het de valse hiërarchie toe.

Kim: Hoe kun jij je tegen deze aanvallen verdedigen, die naar ik aanneem heel subtiel kunnen zijn?

Jezus: De eerste lijn van verdediging is altijd je bewustzijn ontwikkelen. Je hebt het basale inzicht nodig dat de bedervers bestaan en dat ze altijd dezelfde strategie gebruiken. Zij proberen te ‘verdelen en heersen’, wat inhoudt dat ze twijfel in je geest proberen te zaaien, zodat je een huis wordt dat tegen zichzelf is verdeeld. In een organisatie zullen ze, weer door het zaaien van twijfel, de leiders en of volgelingen onderling proberen te verdelen.

Toch is de beste verdediging echter een helder inzicht in waar het bij het spirituele pad om gaat. De bedoeling van het pad is jou de gelegenheid te geven je te verlossen en je weer met je ware leraar te herenigen (zodat je niet langer in je eigen wezen verdeeld bent). Je kunt dan terugkeren naar het  eenzijn met God en met het Lichaam van God op aarde en in de Hemel, wat het ware overvloedige leven is.

Hoe kun je dit doen? Door bereid te zijn jezelf te corrigeren, bereid te zijn te transcenderen. Zie je wat ik wil zeggen? Ongeacht de fouten die je hebt gemaakt, je kunt altijd bij de leraar terugkomen. Maar om dat te doen, moet je bereid zijn toe te geven dat je een fout hebt gemaakt en dan boven die bewustzijnsstaat uitstijgen die ervoor gezorgd heeft dat je de fout gemaakt hebt – je moet tot zelfcorrectie bereid zijn.

Dit is de wezenlijke waarheid die de verkeerde leraren je niet willen laten kennen, begrijpen of aannemen. Ze willen jou laten denken dat je zo’n grote fout hebt begaan, dat je niet terug naar de leraar kunt gaan, dat je niet naar Gods koninkrijk terug kunt keren. En ze zullen elk denkbaar complot gebruiken om jouw geloof in de mogelijkheid van verlossing te vernietigen of je weerhouden het pad naar verlossing te bewandelen. Het doel van hun inspanningen is jou op een bepaald punt van het spirituele pad te laten stoppen en te verhinderen de volgende stap te nemen.

Hoe kun je dit complot ondervangen? Door altijd – en ik bedoel ALTIJD – bereid te zijn de volgende stap te zetten. Sta NOOIT enige macht toe – hetzij een verkeerde leraar buiten jezelf of de verkeerde leraar van je eigen ego – je van het zetten van de volgende stap op het pad af te houden. Sta NOOIT iets toe om je te verhinderen je huidige bewustzijnniveau te transcenderen en de volgende stap naar het Christusbewustzijn te zetten. Zolang je blijft transcenderen, ben je op weg naar het Christusbewustzijn en geen enkele valse leraar kan je ontwikkeling stoppen, tenzij je hen toestaat jou te overtuigen om niet de volgende stap te zetten. Het motto moet zijn: “Vanaf hier voorwaarts, ALTIJD voorwaarts!”

Kim: Dus jij zegt dat er vandaag de dag mensen op de wereld zijn – sommigen in spirituele/religieuze organisaties – die verkeerde leraren zijn en – hoewel ze dit al of niet bewust weten – als vertegenwoordigers van de valse hiërarchie van de antichrist handelen?

Jezus: Zeker. Iedereen die op agressieve wijze een lering promoot, gebaseerd op het bewustzijn van de antichrist of het verkeerde pad aanprijst, helpt actief de zaak van de valse hiërarchie. In principe dient iedereen die probeert het vertrouwen van andere mensen in het spirituele pad te vernietigen, in feite het doel van de valse hiërarchie – die de discipel van de leraar moet scheiden. Er zijn tegenwoordig ook een aantal mensen geïncarneerd die in vorige levens als leiders dienden en veel levensvormen op een dwaalspoor gebracht hebben door hen in het dualiteitsbewustzijn te laten vallen of hen verhinderd hebben een ware leraar te volgen.

Zoals ik zei, het kenmerk van het bewustzijn van de slang is niet bereid zijn een fout toe te geven, niet tot zelfcorrectie bereid zijn. Er zijn mensen in de hedendaagse wereld die al heel lang in deze bewustzijnstaat zijn. Ze zijn daarom uitermate bedreven een dualistische ‘waarheid’ te gebruiken om anderen te overtuigen dat zij gelijk hebben. Ze kunnen vaak heel oprecht lijken, goed geïnformeerd en heel overtuigend. Daarom gaan ze zelfs tegenwoordig nog steeds met veel mensen op een dwaalspoor te brengen.

Kim: Kun je zeggen dat dergelijke mensen in de verantwoordelijkheid delen om mensen op aarde op een dwaalspoor te brengen? Ik bedoel, ik heb iemand eens de uitdrukking horen gebruiken dat je ‘het karma van Eva kunt dragen’. Slaat dit op wat we hier aan het bespreken zijn?

Jezus: Dat doet het in die zin dat ‘Eva’ staat voor wat er met meer dan één levensvorm is gebeurd. Het karma van Eva heeft twee aspecten. Het karma dat door de discipel is gemaakt, is het karma van het ongehoorzaam zijn aan de Meester, en dat karma is individueel. De meeste mensen op aarde dragen een individueel karma van Eva. Je bent altijd verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt, zelfs al je het een verkeerde leraar mogelijk maakt je keuzes te beïnvloeden.

Maar Eva werd verleid en dus is het andere aspect het karma dat door de verkeerde leraar wordt gemaakt die Eva op een dwaalspoor bracht. Men zou kunnen zeggen dat het werkelijke karma van Eva dat van het agressief en opzettelijk scheiden van een discipel van de Meester is. Dit is een collectief karma, wat betekent dat een verkeerde leraar een bepaald karma draagt voor elk persoon die hij/zij op een dwaalspoor gebracht heeft. De Slang is het allereerste wezen dat het karma van Eva draagt. Maar iedereen die is begonnen met het belichamen van het bewustzijn van de Slang, zal ook behulpzaam zijn geweest om mensen op een dwaalspoor te brengen. Tegenwoordig zijn er een aantal mensen op aarde die in vorige levens veel mensen op een dwaalspoor hebben gebracht en daarom kun je zeggen dat zij het karma van Eva dragen.

Kim: Hoe kan dat soort mensen zich van dat karma verlossen?

Jezus: Door één onontkoombare situatie tegen te komen, namelijk dat zij het bewustzijn van de Slang moeten opgeven, wat inhoudt dat zij bereid moeten zijn hun vroegere fouten toe te geven en zichzelf moeten corrigeren. Zij moeten boven de relatieve waarheid die zij zelf gedefinieerd hebben, uitstijgen en de absolute waarheid van Christus erkennen, waardoor hun eerdere fouten duidelijk worden en niet langer in de sluiers van dualiteit verborgen blijven. Om het karma van mensen van het ware pad af te halen in evenwicht te brengen, moet iemand bereid zijn het ware pad te demonstreren. En dit kan enkel worden gedaan door volledig afstand van het bewustzijn van de antichrist te doen.

Dit kan heel moeilijk voor een levensvorm zijn, die al vele levens in de dualiteit heeft vastgezeten. Hoe kan zo iemand toegeven dat hij of zij een wereldbeeld heeft geschapen dat geheel op de dualiteit wordt gebaseerd – dat een huis op zand gebouwd is? Dergelijke mensen geloven vaak dat zij het beter dan anderen weten en daarom kunnen ze, willen ze, niet zien dat zij hun ‘volmaakte’ wereldbeeld moeten opgeven en zichzelf voor een ware leraar nederig moeten opstellen totdat zij het ware Christusonderscheid bereiken.

Dergelijke mensen zijn vaak zeer weerbarstig om de waarheid van Christus te erkennen; ze proberen het weg te redeneren en er een relatieve waarheid van te maken. Zij proberen vaak een ware leraar te ondermijnen, omdat ze denken het beter dan zo iemand te weten. En omdat hun wereldbeeld op de relatieve ‘waarheid’ wordt gebaseerd, kunnen ze altijd hun zaak zo beredeneren dat mensen, die niet door de dualiteit heen zien, overtuigd raken.

Het is daarom uitermate belangrijk dat spirituele zoekers de gedachtegang van de Slang leren herkennen, zodat zij kunnen vermijden mensen te volgen die in dit denkkader vastzitten.