Machtselite 4: Het Beest begrijpen dat er was, en niet is, en er toch is

Passages uit Key 18
Waarom goede mensen slechte daden verrichten

In dit hoofdstuk zullen we een diepgaande blik werpen op waarom mensen egoïstische – of slechte – handelingen verrichten en waarom ze eigenlijk kunnen geloven dat dergelijke handelingen gerechtvaardigd, noodzakelijk, nuttig, voor een hoger goed of hun enige optie zijn. Dit is echt het belangrijke mysterie van het menselijke bestaan, zoals het op planeet aarde gekend wordt. En daardoor is het begrijpen van dit mysterie één van de meester-sleutels om spirituele vrijheid te bereiken. We zouden misschien kunnen zeggen dat ze zich gedwongen voelen tot slechte handelingen of gedreven worden tot slechte handelingen of dat doen zonder te beseffen dat het een overduidelijke schending van je spirituele vrijheid is. Ik heb je de sleutels al gegeven die nodig zijn om het grote beeld samen te stellen:

  • Alles wordt van het Ma-terlicht gemaakt.
  • Het Ma-terlicht heeft bewustzijn, of liever, het is bewustzijn.
  • Een van zichzelf gewaar wezen heeft de vaardigheid om een beeld of overtuiging voor te stellen en dan de kracht van de geest te gebruiken om dat beeld aan het Ma-terlicht op te leggen. Omdat het Ma-terlicht bewustzijn heeft, kan het elke vorm aannemen die eraan opgelegd wordt.
  • Een van zichzelf gewaar wezen kan mentale beelden construeren door het Christusbewustzijn of het bewustzijn van de antichrist te gebruiken.
  • Een beeld dat op het Christusbewustzijn gebaseerd is, zal al het leven optillen om méér te worden, en dit is de bedoeling van het leven zelf. Een dergelijk beeld is duurzaam, omdat het één is met de voorwaartse beweging van het leven, de Rivier van Leven. Een beeld dat gebaseerd wordt op het bewustzijn van de antichrist zal ervoor zorgen dat al het leven minder wordt, wat tegen de basiskracht van het leven ingaat. Daardoor zal een beeld op den duur afgebroken worden door de samentrekkende kracht van de Moeder die in het Ma-terlicht zit ingebouwd.

We zien nu dat wanneer een beeld aan het Ma-terlicht wordt opgelegd door het dualiteitsbewustzijn, dat beeld niet onmiddellijk uitgewist wordt. Het zal nog enige tijd blijven bestaan, wat de bedoeling heeft om wezens de kans te geven om te leren door de consequenties te ervaren van hun creatieve inspanningen. Daardoor zul je onvermijdelijk ervaren wat je medeschept. We moeten dit nu echter één stap verder brengen en begrijpen dat omdat het Ma-terlicht bewustzijn heeft, wat wezens scheppen een eigen leven kan gaan leiden.

Om dit uit te leggen, laten we eens kijken naar het creatieve proces dat ik eerder al beschreven heb. We hebben gezien dat er een spiritueel rijk is, waarin geen plaats is voor duisternis of het kwaad, en er is een sfeer die apart geplaatst is uit de leegte maar nog steeds een mengsel van licht en duisternis heeft. De lagere sfeer is het proces ingegaan van ascenderen die ertoe leidt dat die sfeer onderdeel wordt van het spirituele rijk. Met andere woorden, in het verleden waren een paar van de sferen die nu in het spirituele rijk zijn, ongeveer in dezelfde staat als jullie sfeer nu is. Naarmate de lichtintensiteit toenam in die sferen, begonnen de wezens erin de initiatie te ondergaan die ik eerder beschreven heb, namelijk dat ze hun onschuldige onwetendheid moesten overwinnen en bewust een hoger identiteitsgevoel opbouwen dat gebaseerd is op de Christusgeest. Enkele wezens weigerden dat te doen en in plaats daarvan kwamen ze in een staat van opzettelijk negeren, die ze rechtvaardigden door het dualiteitsbewustzijn van de antichrist te gebruiken. Deze wezens weigerden één te worden met de bedoeling van het leven en in plaats daarvan stonden ze erop een gescheiden identiteitsgevoel te behouden van buiten het proces van het leven vallen – wat ik de Rivier van Leven genoemd heb.

Vanaf het begin van de schepping zelf, hebben zelfbewuste wezens altijd vrije wil gehad en daardoor kregen ze de kans om tegen God visie in te gaan door de geest van de antichrist te gebruiken. Diverse sferen zijn geascendeerd zonder dat iemand deze optie gebruikt heeft, toch kwam er een moment dat een paar wezens voor de eerste keer de geest van de antichrist gekozen hebben. Toen dat dit gebeurde, was de geest van de antichrist simpel een optie die nooit tot uitdrukking was gebracht. Met andere woorden, niets was mede geschapen door de geest van de antichrist. Maar omdat een aantal wezens de geest van de antichrist gebruikten, begonnen ze iets door de geest van de antichrist te scheppen. En omdat een aantal wezens de geest van de antichrist gebruikten, schiepen ze iets wat groter was dan zij. Met andere woorden, het geheel werd meer dan de som van de individuele bijdragen. Hoe kan dit?

De verklaring is dat, zoals ik al heb uitgelegd, dat het Ma-terlicht een ingebouwde evolutionaire kracht heeft die aan een georganiseerde structuur trekt en erop aandringt dat het meer wordt. Dus wat er in feite gebeurd is, was dat de eerste groep wezens een structuur gecreëerd heeft uit het bewustzijn van de antichrist. Toen deze structuur een kritieke massa complexiteit bereikte, bouwde de evolutionaire kracht die in het Ma-terlicht zit ingebouwd een gescheiden bewustzijnsstaat, een gevoel van gewaarzijn als ander wezen met bepaalde eigenschappen (zoals bepaald door de wezens die het geschapen hadden). Met andere woorden, de wezens creëerden in feite een nieuwe bewustzijnsstaat, een nieuwe geest, een nieuwe entiteit. En deze nieuwe ‘geestunit’ werd onvermijdelijk onderworpen aan de evolutionaire kracht, die ervoor zorgde dat er een basisbewustzijnsniveau ontwikkeld werd. Dit houdt niet in dat deze nieuwe entiteit van zichzelf gewaar was, maar het betekent wel dat het een basaal identiteitsgevoel had dat hem een overlevingsinstinct verleende. Onderdeel van dit overlevingsinstinct was de drang om zich voort te planten, de drang om te groeien, om te evolueren.

***
Laten we nu terugkeren naar de eerste groep wezens die in de geest van de antichrist verstrikt raakten. Vanwege de Wet van Vrije Wil, mochten deze wezens hun gescheiden identiteitsgevoel creëren. Dit was mogelijk omdat de sfeer waarin ze leefden nog steeds wat duisternis over had en door deze duisternis konden deze wezens de illusie handhaven dat ze zich apart geplaatst hadden van de rest van de wezens die nauw betrokken waren bij hun sfeer. Vanwege de aard van de dualistische geest, wensten deze wezens – zowel medescheppers in de sfeer als engelen die met deze sfeer werkten – zich beter en belangrijker te voelen dan anderen en ze mochten zich in wat leek machtige posities plaatsen. Dit werd gedeeltelijk gedaan om hen de kans te geven om hun verlangen naar superioriteit uit te leven, zodat ze er op den duur misschien genoeg van kregen en besluiten om terug te keren naar het Pad van Eenzijn.

Maar ondanks het feit dat deze wezens dachten dat ze de belangrijkste wezens in hun sfeer waren, waren ze maar met een paar en – dank zij het feit dat ze door de geest van de antichrist aan het medescheppen waren – wat hun feitelijke macht tamelijk beperkt. Ze konden dit niet zien, maar het was overduidelijk voor iemand die de Christusgeest had (wanneer je de Christusgeest hebt, voel jij je nooit door iets bedreigd, want je beseft dat niemand over de wet en de macht van God heen kan gaan). Hoewel de misleide wezens verteerd werden door de aandrang om zich te verheffen, wijdden de meeste wezens in hun sfeer zich aan het verheffen van hun hele sfeer. Daardoor kwam er onvermijdelijk een moment dat de sfeer een kritieke massa had bereikt en eraan toe was om naar de vibratie van het spirituele rijk te ascenderen, wat betekent dat er geen plaats meer was voor het dualiteitsbewustzijn. De illusies die ontstaan in de dualiteit kunnen enkel in de schaduwen weelderig tieren, en wanneer die sfeer ascendeert, wordt het licht zo intens dat er geen schaduwen meer over zijn.

De wezens die nog steeds in het dualiteitsbewustzijn waren, kregen nu een laatste kans om de dualiteit los te laten en met de Rivier van Leven mee te gaan. Ze kregen de kans om al het leven te dienen in plaats van wat ze bepaald hadden in hun eigenbelang. Nu komt een subtiel punt. De Wet van Vrije Wil zegt dat niemand gedwongen kan worden om de onechtheid van hun illusies te zien. Een wezen kan de kans gegeven worden om te kiezen tussen zijn illusie en een hoger inzicht, maar er moet altijd een keuze zijn. Met andere woorden, een wezen kan niet onder dwang naar een vibratie gebracht worden waarop het niet meer mogelijk is om de waarheid te negeren en zich aan zijn illusie vast te klampen. Daardoor konden de wezens die door de dualiteit verblind werden, niet gedwongen worden hogerop te stijgen omdat hun sfeer ascendeerde. En omdat ze weigerden hun dualistische illusies los te laten, waren er maar twee opties mogelijk. De ene was dat deze wezens uitgeroeid zouden worden alsof ze nooit bestaan hadden. De andere optie was hen naar de sfeer te laten descenderen die onlangs geschapen was waarin nog steeds voldoende duisternis over was om hun illusies te handhaven. Vanzelfsprekend werd de laatste van kracht, omdat de Schepper een liefdevolle en genadige God is, en deze wezens vielen naar een lagere staat.

Toch vielen de wezens niet alleen, want om hun illusie te handhaven, viel het bewustzijn – de entiteit – die ze hadden gecreëerd, met hen mee. Dit was de superstructuur, de geest, de gescheiden identiteit, die ze geschapen hadden door de geest van de antichrist te gebruiken. Daardoor ervoer de sfeer waarin ze nu gevallen waren een unieke situatie. In de eerdere sferen was de geest van de antichrist een optie, maar niemand had die ooit gekozen. Daardoor was er nooit iets gecreëerd door de geest van de antichrist. Nieuwe medescheppers maakten de overgang van onschuldige onwetendheid naar het begrijpen van de Christusgeest zonder zich opzettelijk van hun leraren af te scheiden, terwijl engelen hen op een evenwichtige manier bleven dienen. Daardoor was de nieuwe sfeer, bij wijze van spreken, van start gegaan met een schone lei in die zin dat er geen structuur was die gebaseerd werd op de geest van de antichrist. Deze geest bleef een niet tot uitdrukking gebrachte optie zonder zwaartekracht die nieuwe wezens ertoe aan kon zetten om daar voor te kiezen. Denk erom dat het heel goed mogelijk is om mede te scheppen gebaseerd op onschuldige onwetendheid zonder opzettelijke onwetendheid te gebruiken. Onschuldige onwetendheid betekent dat je wat echte kennis hebt en veel gebieden waar je niets vanaf weet. Opzettelijke onwetendheid houdt in dat alle kennis in je geest wordt vervormd door de dualiteit, dus dan heb je geen echte kennis maar je denkt wel dat je alles weet. Daarom zei Jezus dat de duivel ‘geen waarheid in zich’ heeft (Johannes 8:4).

Nadat de eerste wezens gevallen waren, werd de situatie in de pas gecreëerde sfeer dramatisch verschillend van de vorige sferen. Terwijl deze eerste gevallen wezens naar de pas gecreëerde sfeer afdaalden, viel de geest die ze gecreëerd hadden door het dualiteitsbewustzijn te gebruiken met hen mee. Deze geest was groter geworden dan ieder van de individuen die hem gecreëerd had, en hij oefende een bepaald magnetisme of zwaartekracht uit. Met andere woorden, een nieuwe entiteit was gecreëerd en als uitdrukkingsvorm van zijn overlevingsinstinct, probeerde hij op een actieve en agressieve manier wezens in zijn eigen invloedssfeer aan te trekken. Het is essentieel dat je het mechanisme begrijpt van hoe dit gebeurd is.

***
Zoals ik eerder al uitgelegd heb, kan een wezen in een niet geascendeerde sfeer enkel medescheppen door spiritueel licht te gebruiken dat uit het spirituele rijk naar zijn sfeer gehaald is. Enkel de Christusgeest kan dienen als de open deur voor een dergelijke transfer van licht, wat de reden is dat een nieuwe medeschepper zijn licht moet ontvangen van een spirituele leraar die het Christusbewustzijn heeft. Naarmate een wezen in bewustzijn groeit – zonder arrogant te worden bij het opbouwen van zichzelf in vergelijking met anderen – begint hij een mate van Christusbewustzijn te krijgen, die hem in staat stelt om licht vanuit zichzelf voort te brengen. Het is een wet dat je oogst, wat je zaait (Galaten 6:7), wat inhoudt dat als je medeschept door de geest van Christus te gebruiken – zelfs al doe je dit op een onvolmaakte manier – je meer licht ontvangt. Als jij je talenten vermenigvuldigt, ontvang je meer licht, want hij of zij die heeft, zal gegeven worden en hij of zij zal overvloed kennen. (Matteüs 13:12). Engelen kunnen op dezelfde manier meer licht ontvangen als ze trouw dienen.

Nu komt er nog een subtiel punt. Een bepaalde mate van Christusbewustzijn betekent niet dat je volledige eenheid – eenzijn – met de Christusgeest bereikt hebt en de Levende Christus wordt. Deze volledige eenheid zal pas gebeuren als je boven alle onwetendheid uitstijgt, die gewoonlijk plaatsvindt wanneer je ascendeert uit de geboortesfeer. Zolang je nog in een sfeer bent die nog niet geascendeerd is, is het mogelijk dat je verleid kan worden door de geest van de antichrist en tot dualiteit vervallen. Dit is de situatie waar degenen voor staan die slagen voor de spirituele schoolklas en naar hun sfeer gaan om hun medescheppende vaardigheden tot uitdrukking te brengen. Vanzelfsprekend als je een hogere mate van Christusschap bereikt hebt, hoe minder waarschijnlijk het is dat je verleid zult worden, maar het is nog steeds mogelijk om een bepaalde mate van Christusschap te bereiken en daarna te vallen. In feite, geeft het scenario dat in het boek Openbaring beschreven wordt aan dat Lucifer een hoge positie had in zijn geboortesfeer voor hij viel (Openbaring 12:12), sommige leringen zeggen dat hij een aartsengel was. Je moet erom denken dat hij als aartsengel geschapen werd die nog niet onsterfelijk was geworden en zodoende zou kunnen vallen tot zijn sfeer ascendeerde en hij geslaagd was voor de laatste initiatie. Lucifer is gevallen vanwege hoogmoed, die wezens laat denken dat ze het beter dan anderen weten of dat ze beter dan God weten hoe de dingen gedaan moeten worden. Dergelijke wezens zullen op den duur verliezen wat ze gecreëerd hebben om zich boven anderen te plaatsen. Daarom zei Jezus dat de zachtmoedigen de aarde zullen erven (Matteüs 5:5).

Hoe is het mogelijk dat een schijnbaar hoog geëvolueerd wezen dat een machtige positie heeft, nog steeds kan vallen? Dit is te wijten aan het scenario dat ik eerder beschreef, namelijk dat een wezen kan beginnen met experimenteren met de geest van de dualiteit terwijl hij nog steeds mag groeien en zijn gescheiden identiteitsgevoel kan versterken. De bedoeling is dat wezen de maximale kans te geven om met de dualiteit te experimenteren tot hij er voorgoed genoeg van krijgt en eenzijn boven gescheidenheid verkiest. Mijn punt is dat een paar van de eerste wezens die gevallen zijn, wel spirituele talenten hadden voor ze vielen. Zodoende hadden ze voor zichzelf een bepaalde hoeveelheid licht verzameld en dat licht werd niet van hen afgenomen, zelfs toen ze naar een lagere sfeer vielen. Als het van hen afgenomen was, zouden ze opgehouden zijn te bestaan.

We krijgen dan een scenario van een groep wezens die naar een lagere sfeer gevallen zijn. En hoewel ze nog steeds hun licht houden, maar juist het feit dat ze het Pad van Eenzijn hadden afgewezen en gevallen waren, hield in dat ze niet meer licht vanuit zichzelf konden halen. Toch gebruikten ze licht om te leven, dus het was niet moeilijk om het teken aan de wand te zien, namelijk dat ze op een dag zonder licht zouden komen te zitten en er niet meer zijn.
Tegelijkertijd stonden ze nog voor een ander probleem. De entiteit die ze hadden gecreëerd, werd gegenereerd uit het licht dat ze hadden ontvangen en daarna een verkeerde kwaliteit hadden gegeven. Vanzelfsprekend werd deze entiteit niet door God gecreëerd en daarom had die niet eens de optie om licht uit zichzelf te ontvangen. Met andere woorden, zo een wezen kan enkel licht van buitenaf ontvangen, van een wezen dat wel licht heeft. De entiteit had ook licht nodig om te overleven en daardoor stond het voor uitdoving tenzij hij meer licht ontving. En juist omdat de gevallen wezens deze entiteit hadden gecreëerd, hadden ze er een band mee, wat betekent dat de entiteit licht uit hen kon trekken. Zodoende keerde het monster dat ze gecreëerd hadden zich nu tegen hen – net als in het verhaal van Frankensteins monster en probeerde hun licht te consumeren voor zijn eigen overleving en versnelde daardoor hun overlijden.

Je krijgt nu een groep wezens die in de unieke situatie zijn dat ze geen licht van een spirituele leraar kunnen ontvangen en ze kunnen het niet in zichzelf opwekken (tenzij ze natuurlijk naar hun leraar en het pad teruggegaan zijn). Dus waar halen ze licht vandaan om te overleven of zelfs te groeien in kracht? Wel, de logische oplossing is natuurlijk dat wanneer je geen licht uit een hoger rijk kunt krijgen, uit verticale richting, je het uit het rijk moet halen waarin je leeft, uit horizontale richting. Zodoende moesten de gevallen wezens licht stelen van degenen die het nog wel van een leraar zouden kunnen krijgen of vanuit zichzelf konden halen. Dus begonnen de gevallen wezens nu om de niet gevallen medescheppers en pas gecreëerde engelen te bedriegen om hen hun licht te geven. En de entiteit die ze hadden gecreëerd begon nu aan nieuwe medescheppers en engelen te trekken om hen hun licht te geven. Deze gevallen wezens gebruikten hun vorige talenten om minder gevorderde wezens te bedriegen, zoals de Slang Eva bedroog. Daardoor veranderden deze wezens hun eerdere verworvenheden in een negatieve kracht. Hier sprak Jezus over in de volgende quote: “Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!” (Matteüs 6:23).

Di is in essentie het proces dat aanleiding heeft gegeven tot de mythe van vampiers die het bloed van mensen opzuigen. De mythe is een ruwe illustratie van een onderliggend feit, namelijk dat er wezens zijn die het licht van anderen moeten opzuigen om te overleven. Het verschil tussen de mythe en de werkelijkheid is dat dit niet op een overduidelijke manier gedaan wordt, maar door manipulatie die vaak niet door de slachtoffers herkend wordt.

Denk eraan dat de entiteiten waar ik het over heb, niet fysiek zijn en daardoor geen fysieke kracht hebben om je te schaden. Ze bestaan hoofdzakelijk in de emotionele en mentale rijken, zodat ze je enkel kunnen beïnvloeden door aan je emotionele en mentale lichaam te trekken. Een primair voorbeeld van zo een invloed is wat er gebeurt wanneer een hele natie ten strijde trekt. De inwoners van die natie worden ertoe gebracht om hun vijanden te haten, en wanneer die haat sterk genoeg wordt, zijn ze er klaar voor om de vijand ten koste van alles te doden. Dit kan enkel gebeuren, omdat het emotionele lichaam zo overweldigd wordt door een massale entiteit van haat die hen verblind heeft, zodat ze niet meer naar hun vijanden kijken als menselijke wezens. Ze kunnen geen andere manier zien om de spanning op te heffen dan door ten strijde te trekken.

***
Nu komt er nog een subtiel punt. Een gevallen wezen – in tegenstelling tot de entiteit – kan het licht met geweld van andere wezens op hetzelfde niveau afpakken. Met andere woorden, een geïncarneerd gevallen wezen kan het licht van andere mensen afpakken met geweld, zoals verkrachting, moord, marteling en andere vormen van fysiek, mentaal, of emotioneel geweld. Als een gevallen wezen geweld gebruikt om het licht van een ander wezen af te pakken, dan overtreedt dat gevallen wezen duidelijk de Wet van Vrije Wil. Een gevallen wezen heeft het recht om in het dualiteitsbewustzijn te verkeren, maar als hij op een gewelddadige manier het licht van anderen steelt, overtreedt hij de wet. Energie stelen kan nog steeds met geweld gebeuren en het kan een gevallen wezen een lichtinjectie geven. Wanneer een gevallen wezen valt, zal het een bepaalde tijd krijgen om zich om te keren en aan het opwaartse pad te beginnen. Wanneer een gevallen wezen de vrije wil van anderen schendt, zal de tijd gereduceerd worden. Het is alsof een verslaafde high wordt van een shot, maar daardoor zijn normale levensduur reduceert en op den duur volkomen opraakt.

De Wet van Vrije Wil geeft elk wezen het recht te doen wat hij wil met zijn energie, wat betekent dat een niet gevallen medeschepper of engel het recht heeft om zijn energie aan een gevallen wezen te geven. Zodoende is het gevallen wezen, als een gevallen wezen een ander wezen kan bedriegen om het vrijwillig af te staan, niet onderworpen aan de zware straf die hij anders zou krijgen als het licht verkregen was door direct geweld. Met andere woorden, gevallen wezens kunnen meer winst halen uit bedrog dan door geweld. De intelligentere gevallen wezens weten dit, en dat is de reden dat Genesis stelt dat ‘van alle in het wild levende dieren de slang het sluwst was.’ Mijn punt is dat de Wet van Vrije Wil geen geweld toestaat, maar ze staat wel bedrog toe, want de vrije wil van de niet gevallen wezens eist dat ze het recht hebben om fouten te maken en de consequenties ervan te ervaren. Dit betekent dat ze het recht hebben om zich te laten bedriegen en van die ervaring te leren.

Ook moeten alle wezens met vrije wil de verleiding doorstaan van de antichrist en de kans krijgen om hem te overwinnen. Voor wezens gevallen waren, was de verleiding persoonlijker en theoretischer. Nadat de eerste wezens vielen, belichaamden de gevallen wezens de geest van de antichrist en daardoor dienden ze als verleiders voor de niet gevallen wezens. Maar denk erom dat dit niet betekent dat gevallen wezens noodzakelijk zijn. Het feit dat ze anderen mogen verleiden dient een tweeledig doel. Eén bedoeling is om de niet gevallen wezens de verleiding aan te bieden van de antichrist en de andere is om de gevallen wezens meer kansen te bieden om de geest van de antichrist achter te laten.

Hoe kan een gevallen wezen onervaren wezens bedriegen om hen licht te geven? Eén manier is vanzelfsprekend door het wezen een misleiding aan te bieden die gebaseerd wordt op de dualistische logica van de geest van de antichrist. Het was zo een misleiding die aan Eva in de Hof van Eden werd aangeboden door de Slang. Maar waarom zouden studenten een dergelijke leugen geloven? Nu, de echte reden is dat deze studenten gestopt zijn met luisteren naar hun spirituele leraar. Zodoende moesten ze voor zichzelf zorgen en omdat ze onervaren zijn, worden ze gemakkelijk overdonderd door de logica van de gevallen wezens en de zwaartekracht van de entiteit die aan hun geest en emoties trekt. Zoals ik heb uitgelegd, is alles bewustzijn en al het bewustzijn in een bepaalde eenheid staat met elkaar in contact, wat betekent dat het bewustzijn van een entiteit die binnen het energieveld van de aarde bestaat, aan het bewustzijn van een geïncarneerde persoon kan trekken. Vanzelfsprekend kan dit niet tegen de vrije wil van iemand in gebeuren, maar als iemand zijn geest eenmaal heeft opengesteld voor de verleiding van een gevallen wezen, kan de entiteit met wie het gevallen wezen in contact staat (onderdeel van is) aan de geest van iemand trekken. Dit kan vaak de extra kracht opleveren om iemand de beslissing te laten nemen om deel te hebben aan wat er aangeboden wordt.

We zien nu nog een reden waarom ik niet loog toen ik tegen Adam zei dat hij van het verboden fruit had gegeten, hij zeker zou sterven. Als jij je geest eenmaal openstelt voor de leugens van de antichrist, word je onderworpen aan de zwaartekracht van de hele geest die achter een gegeven leugen zit. En tot je een hoge graad van Christusschap bereikt hebt, kun je gewoon geen weerstand bieden aan die aantrekkingskracht. Daardoor is de enig zekere manier om neergetrokken te worden door nooit je geest open te stellen voor de subtiele logica van de gevallen wezens die jou hun vruchten voorhouden. Vanzelfsprekend is dit tamelijk moeilijk wanneer je opgevoed bent in een cultuur die het bestaan van het dualiteitsbewustzijn en gevallen wezens ontkent of het als bijgeloof afdoet. Het is moeilijk om je tegen een gevaar te beschermen waar je niet van weet dat het bestaat. Denk maar eens aan hoe kwetsbaar mensen waren voor ze wisten dat bacteriën bestonden en ziekten kunnen veroorzaken.

***
Ik weet heel goed dat deze lering je angst kan aanjagen of depressief maken en dat veel spirituele zoekers liever niet denken aan iets duisters of slechts. Maar toch, hoe kun je ooit spirituele vrijheid bereiken tenzij je de krachten begrijpt die je vrijheid proberen af te nemen? Bovendien kunnen deze krachten je enkel beïnvloeden met het oog op je kennis, want wanneer je ziet wat ze doen, kun je hun illusies overwinnen en stoppen met hen jouw licht te voederen. Zoals altijd is begrijpen vrijheid en onwetendheid is gevangenschap. De waarheid maakt je vrij en de leugen zet je gevangen. Zoals ik heb uitgelegd, kunnen gevallen wezens je beïnvloeden met je toestemming en je geeft enkel je toestemming, omdat je onwetend bent van de aard en de consequenties van de verleiding. Daardoor kun je wanneer jij je gewaar wordt van de misleiding, je toestemming intrekken, je kunt de onwetende keuzes teniet doen door geïnformeerde keuzes te maken. Door dit te doen, neem jij je macht terug en stop je het bloeden van je licht, zodat je sneller vooruitgang kunt boeken op het Pad van Eenzijn. Dus laat me je volledig uitleggen waar je tegenop moet boksen als geïncarneerd wezen op aarde.

Nadat de eerste wezens gevallen waren, moesten ze proberen andere medescheppers en engelen te bedriegen en ze hadden enigszins succes. De geest van de antichrist werd gebruikt om een aantal illusies te creëren en voor elke illusie viel een groep van onervaren wezens. Daardoor werd voor elke illusie een entiteit gecreëerd en er is een symbiotische relatie tussen een dergelijke entiteit en de gevallen wezens die hem gecreëerd of versterkt hebben. De gevallen wezens dienen als verleider voor andere wezens in de nieuwe sfeer en de entiteit trekt aan de geest en emoties van deze wezens, zodat ze gemakkelijker voor de illusie bezwijken. Maar als de gevallen wezens geen succes hebben om nieuwe slachtoffers aan te trekken, zal de entiteit hun licht verslinden en daardoor hun levensduur verkorten. Mijn punt is dat als er eenmaal een dualistische entiteit gecreëerd is, het de gevallen wezens veel meer macht kan geven, maar het is een strenge opzichter die constant slachtoffers eist. Dit is in feite de oorsprong van veel mythes of religies waarin een god constant en steeds meer offers of aanbidders eist – zoals gezien is in culturen die mensenoffers brachten om hun goden tevreden te stellen. Dit is de echte reden achter massamoorden, van oude offerandes tot de moderne Holocaust. Op dezelfde manier is elke oorlog een offerande op het met bloed doordrenkte altaar van de oorlogsgoden.

De schepping van deze entiteiten begon verscheidene lagen boven het materiële universum en elke keer dat een sfeer ascendeerde, vielen de gevallen wezens en hun entiteiten in het pas gecreëerde rijk. In een paar gevallen zijn dergelijke entiteiten op den duur verhongerd, maar in andere gevallen zijn ze blijven groeien en steeds sterker geworden. En omdat je sfeer – op dit moment – de laagste van de wereld van vorm is, zijn alle dualistische entiteiten en hun gevallen wezens hier beland, waar ze echt een formidabele kracht uitoefenen die gemakkelijk degenen die zich er niet van gewaar zijn, kunnen overweldigen.

Zoals ik gezegd heb, zijn er veel individuele entiteiten, maar samen vormen ze een conglomeraat. Het Boek Openbaring noemt een dergelijk conglomeraat een beest, maar alle beesten vormen samen wat genoemd wordt ‘het beest dat was, en er niet is, en er toch is.’ (Openbaring 17:8) dit is een rake typering in de zin dat dit entiteitenconglomeraat een overlevingsinstinct heeft, maar niet van zichzelf gewaarzijn en daardoor niet mee geredeneerd kan worden. Het zal mechanisch het licht van elk wezen verslinden dat het kan beïnvloeden en het kan elk wezen beïnvloeden die open staat voor de leugen die hem gecreëerd heeft. Daardoor passen zowel de draak als de individuele beesten in de beschrijving in deze quote: “Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.” (1 Petrus 5:8). De aarde is op dit moment de jachtgrond van een aantal dergelijke beesten die rondzwerven op zoek naar wie ze kunnen verslinden, en samen vormen ze een superstructuur, een draak.

Maar – nogmaals – hoewel dit angstaanjagend kan klinken, denk eraan dat een beest je enkel kan beïnvloeden als jij in zijn leugens gelooft. Wees zodoende alert, door de ene waarheid te zoeken van de Christusgeest, zul je boven de verleiding van elke willekeurige leugen uitstijgen. Hoe kan een beest op den duur uitgeroeid worden? Eén manier is door hem te laten verhongeren. Het beest kan enkel overleven als een paar wezens – degenen die nog niet afgesneden zijn van het licht van boven – hem blijven voederen. We zouden misschien kunnen zeggen dat wanneer wezens hun licht aan een beest geven – zelfs als ze het doen zonder het volledige inzicht in wat ze aan het doen zijn – ze in feite hun vrije wil gebruiken om het beest in hun sfeer te laten blijven bestaan. Daardoor kan de samentrekkende kracht van de Moeder het beest niet verteren, want de wezens die op aarde geïncarneerd zijn, hebben heerschappij over de aarde. Dit laat niet alleen het beest verder bestaan, maar het laat hem ook op een agressieve manier proberen te doen wat de Bijbel als volgt beschrijft: “De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.” (Openbaring 12:17). Het planetaire beest, de draak, zal proberen om alle wezens op aarde in het dualiteitsbewustzijn te trekken, zodat deze wereld het domein van de draak wordt en niet het koninkrijk van God. De draak probeert in essentie zich superieur aan God op te stellen.

Mijn globale punt is hier dat enkel zolang een meerderheid van de mensen op aarde onwetend van een bepaald beest blijven – en blijven geloven in de leugen die het gecreëerd heeft – dat een dergelijk beest kan bestaan op deze planeet. Als eenmaal een kritieke massa de leugen doorziet en besluit dat ze er niets mee van doen wil hebben, zal de samentrekkende kracht van de Moeder het beest afbreken en daarbij het Ma-terlicht bevrijden dat in een onzuivere matrix vast zat.

Er zijn ook spirituele krachten die het beest kunnen vastbinden als eenmaal een kritieke massa mensen geweigerd hebben het te onderhouden. De leider van deze krachten is een spiritueel wezen dat bekend staat als Aartsengel Michaël die benoemd is om het geloof van degenen die het Pad van Eenzijn zijn toegewijd, te verdedigen. Als een kritiek aantal mensen zich uit het beest terugtrekt en zijn leugens in de steek laat, krijgen ze het gezag om op te roepen – namens de mensheid – dat dit beest vastgebonden wordt zodat het mensen niet meer beïnvloeden kan. Dit kan een dergelijk beest veel sneller verwijderen dan hem gewoon te laten verhongeren, vooral omdat het zo moeilijk is om ieder mens zover te krijgen om geen energie meer aan een bepaald beest te geven.

Als jij je persoonlijk eenmaal begint te bevrijden van de leugens van een dergelijk beest, kan en zal Aartsengel Michaël je van zijn invloed bevrijden – als je hem daar om vraagt. Als eenmaal een kritiek aantal mensen hetzelfde doen, kan Aartsengel Michaël een dergelijk beest vastbinden, en daardoor voorkomen dat het mensen beïnvloed tot de samentrekkende kracht het volledig af kan breken. In feite kun jij je tegen de zwaartekracht van alle beesten beschermen door de spirituele bescherming van Aartsengel Michaël op te roepen, wat het meest efficiënt gebeurt door affirmaties of een speciaal ritueel dat Aartsengel Michaëls Rozenkrans heet. Maar laten we er op letten dat de allerhoogste verdediging is om transparant te worden door boven alle dualistische elementen in je wezen uit te stijgen. Een beest kan enkel aan verkeerd gekwalificeerde energie en overtuigingen trekken die ontstaan in de geest van de antichrist. Zodoende word je, door de energie te zuiveren (door Moeder Maria’s rozenkransen) transparant voor alle dualistische entiteiten. Dit heeft Jezus beschreven toen hij zei: ‘Want de prins van deze wereld komt en vindt niets in mij.” (Johannes 14:30).

Voor we verder gaan, wil ik nog één ding helder maken. Als het beest eenmaal gecreëerd is, zal de evolutionaire kracht hem eigenlijk dwingen te groeien. Maar het beest werd niet door het Christusbewustzijn gecreëerd, dus kan hij nooit zijn bewustzijnsniveau transcenderen, hem nooit boven de leugen laten uitstijgen die hem gecreëerd heeft. Het beest kan niet in verticale richting groeien en in plaats daarvan moet hij in horizontale richting groeien. Wat ik wil dat je begrijpt, is dat een dergelijk beest nooit herboren kan worden, nooit gezuiverd en onderdeel van het spirituele rijk kan worden. Hij heeft geen enkele kans om naar een hogere staat te ascenderen en daardoor zal hij onvermijdelijk afgebroken worden door de samentrekkende kracht. Het beest zelf wordt gecreëerd uit een illusie die uit het bewustzijn van de antichrist komt. De illusie bezit geen werkelijkheid, maar het beest heeft de verkeerd gekwalificeerde energie geabsorbeerd, die wel werkelijkheid bezit. Maar deze energie – die het Ma-terlicht is dat een onvolmaakte vibratie heeft gekregen – kan trouwens gezuiverd worden en terugkeren naar haar oerstaat. Wanneer voldoende energie gezuiverd wordt, zal er niets zijn dat de illusie ophoudt en zal het beest oplossen.

Waarom laat de evolutionaire kracht het beest in horizontale richting evolueren? Omdat het beest door wezens werd gecreëerd die hun vrije wil gebruikt hebben. Het beest mocht groeien omdat deze wezens de maximale kans kregen om de illusie te overwinnen die hen het beest liet creëren of onderhouden. Naarmate het beest krachtiger wordt, wordt zijn mechanische aard duidelijker. We zouden kunnen zeggen dat het kwaad duidelijker wordt, maar in zeker zin is het beest niet kwaad. Het is net een computer die werkt zoals hij geprogrammeerd is en dat programmeren wordt bepaald door zijn scheppers door de geest van de antichrist. Omdat het beest nooit door God geschapen werd en geen zelf gewaarzijn heeft (geen bewust zelf heeft) kan hij niet evalueren wat goed of slecht is, wat op één lijn ligt met Gods weten en wat niet. Het beest stelt net zo min vragen over zijn handelingen als een computer over zijn programmering.

Omdat een beest krachtiger wordt en zelfs degenen die hem gemaakt hebben begint in de macht te krijgen of te verscheuren, kan een beest nooit weer opstaan, maar de gevallen wezens die het beest gecreëerd hebben en handhaven, kunnen wel weer opstaan. En dat is juist waarom het beest mocht bestaan, want de wetten van God werden opgesteld om veel kansen te geven aan gevallen wezens om terug te komen op het Pad van Eenzijn. In feite functioneert het hele materiële universum zoals ik uitgelegd heb, op dit moment als één grote kans voor dergelijke wezens om eindelijk het licht te zien.