Machtselite 6: De oorzaak van irrationele handelingen begrijpen

Passages uit Key 20
De ongoddelijke waarheid over religie

Als je naar de vele dingen kijkt die mensen doen, zul je zien dat de individuele handelingen geen rationele of logische bedoeling hebben. Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen en molesteren ze kinderen? Waarom besluit een seriemoordenaar om dozijnen mensen te vermoorden? Waarom besluit een moeder haar eigen kinderen in het bad te verdrinken? Waarom laten twee groepen mensen haat opbouwen tot het lijkt alsof geweld de enige oplossing is? Waarom houden mensen zich bezig met georganiseerde misdaad? Waarom vernietigen mensen hun lichaam en geest met alcohol, tabak, of onzuiver voedsel? Waarom houden landen zich bezig met de massahysterie die oorlog heet? Waarom proberen enorme bedrijven geld in handen van een paar aandeelhouders te concentreren door de arbeiders te exploiteren, wanneer het verspreiden van rijkdom onder de arbeiders die bedrijven grotere markten hadden gegeven? Waarom laat een hele beschaving een paar grote bedrijven haar milieu vervuilen en natuurlijke bronnen uitputten om een enorme winst op korte termijn te behalen, wanneer dat doen de overleving op lange termijn van zowel de bedrijven als de beschaving bedreigt?

Op het eerste gezicht zijn geen van deze individuele handelingen logische of rationeel, dus waarom laten mensen ze dan doorgaan door in een eindeloze cyclus van dezelfde fouten steeds maar weer te herhalen? Mijn punt is dat als je naar de oppervlakkige verschijnselen kijkt, je nooit een rationeel of logisch antwoord krijgt, want er is niet zo een antwoord. Het feit is dat mensen niet weten waarom ze dergelijke zelfvernietigende handelingen verrichten, ze hebben geen rationele of logische redenen. Als de mensen het beter zouden weten, zouden ze het beter doen, wat inhoudt dat mensen zich enkel bezig kunnen houden met zelfvernietigende handelingen wanneer ze vast zitten in onwetendheid. Dus als je wilt begrijpen wat er echt op deze planeet gebeurt, moet je naar de reden kijken waarom mensen onwetend zijn. Is er misschien een kracht op deze planeet die wil dat mensen onwetend blijven? Is er een kracht die profiteert van de onwetendheid van de mensen, hetzij, onschuldige onwetendheid – mensen weten het gewoon niet – of opzettelijke onwetendheid – mensen willen het niet weten? Wat zou zo een kracht dan ooit kunnen zijn?

Vanzelfsprekend heb ik die vraag al in vorige hoofdstukken uitgelegd, dus laten we het kort samenvatten. Er is zeker een kracht op aarde waar juist het bestaan van afhangt om mensen onwetend houden. Die kracht bestaat uit de volgende elementen:

  • Wezens die vielen uit wat nu het spirituele rijk is en zijn blijven vallen tot ze op aarde terechtkwamen. Enkele van deze wezens zijn fysiek geïncarneerd, terwijl andere in de lagere niveaus verblijven van het emotionele rijk, wat de mensen de hel noemen.
  •  Wezens die vielen in één van de drie hogere niveaus van het energieveld van de aarde.
  •  Wezens die naar het fysieke rijk vielen, waarvan de meeste nog steeds geïncarneerd zijn.
  •  De identiteiten en beesten die gecreëerd zijn door de gevallen wezens die in diverse hogere rijken van start zijn gegaan en de identiteiten die nu op de materiële wereld zijn gevallen. Ze verblijven in de eerste plaats in het emotionele en mentale rijk.
  • Bepaalde entiteiten die gecreëerd zijn door mensen in het fysieke rijk, vooral als reactie op omstandigheden in dit rijk. Een voorbeeld: entiteiten die gecreëerd zijn uit verslavingen van mensen aan fysieke substanties, zoals alcohol, tabak of seks. Deze verblijven allereerst in het emotionele rijk van waar ze aan het emotionele lichaam van mensen trekken in een poging om hen zich bezig te laten houden met de activiteiten die de entiteiten voederen.
  • Een algemene identiteit die al deze delen samenvoegt in een superstructuur die ik de draak heb genoemd.

Het essentiële feit over deze hele verzameling is dat zowel de individuele wezens – de gevallen wezens – en de massa-entiteiten geen licht meer kunnen ontvangen van spirituele leraren of vanuit zichzelf. Ze zijn letterlijk afgesneden van de spirituele wereld die de bron is van alle leven voor de hele materiële wereld. Daarom moeten deze wezens om te overleven energie van die wezens ontvangen die het, of nog steeds, ontvangen van een spirituele leraar (hoewel de meeste zich hier niet van gewaar zijn, of het naar de materiële wereld brengen vanuit zichzelf.

Zoals ik gezegd heb, de materiële wereld is zo dicht dat zelfs een wezen met een hoog spirituele verworvenheid zijn echte identiteit en oorsprong zal vergeten, wanneer ze op aarde incarneren. Daardoor zijn er veel mensen op aarde die wat spiritueel licht hebben, maar als ze onwetend zijn van de vele manieren waarop dit licht gestolen kan worden, kunnen ze het zonder het te weten aan de gevallen wezens geven. Vanzelfsprekend zou iemand met spirituele verworvenheden dit nooit doen als hij begreep wat er aan de hand is. Wat de reden is dat het zo essentieel is voor de gevallen wezens om de mensen op aarde onwetendheid te houden van het bestaan van de gevallen wezens en de methoden die ze gebruiken om het licht van mensen te krijgen. Onwetendheid is echt een zegen – voor de krachten van de dualiteit! Jouw onwetendheid is hun zegen.

***
Laat me kort het belangrijkste principe beschrijven dat de gevallen wezens het licht van mensen laat stelen. De werkelijkheid is dat een gevallen wezen zich volledig geïdentificeerd heeft met een identiteitsgevoel dat gebaseerd wordt op de geest van de antichrist, die enkel kan bestaan in de schaduw, wat een lagere vibratie inhoudt. Daardoor zou een gevallen wezen, als een gevallen wezen een portie van zuiver spiritueel licht zou ontvangen, er niets mee kunnen. In tegendeel, het zuivere licht zou uiterst onaangenaam zijn voor een dergelijk wezen, omdat hij het gevoel krijgt dat hij verbrandt. En als het licht geconcentreerd genoeg was, zou het letterlijk hem kunnen opbranden en een gevallen wezen verteren.

De basale gelijkmaking is dat een gevallen wezen enkel licht kan absorberen dat een lagere vibratie heeft, wat de reden is dat een wezen niet rechtstreeks spiritueel licht van anderen kan stelen. Hij moet degenen die spiritueel licht hebben, het een verkeerde kwaliteit laten geven, het een lagere vibratie laten geven die het gevallen wezen kan absorberen. Hij doet dat door mensen zover te krijgen dat ze zich bezig houden met welk type activiteit ook die de vibratie van hun mentale en emotionele energieën verlaagt. Een voor de hand liggend voorbeeld is elke willekeurige handeling die ervoor zorgt dat je boosheid of angst voelt. Toch zullen vele activiteiten je spirituele licht aan de verzameling van gevallen wezens en beesten voederen, wat de reden is dat Jezus je verteld heeft dat je op moest letten om je parels niet voor de zwijnen te gooien. (Matteüs 7:6).

Je ziet nu dat hoewel mensen vele daden begaan waar ze geen rationele of logische verklaring voor hebben, er wel een rationele en logische verklaring is waarom mensen dergelijke daden verrichten. De naakte waarheid is dat deze mensen vast komen te zitten aan de verzameling van gevallen wezen en beesten en daardoor wordt hun geest – tenminste gedeeltelijk – in bedwang gehouden door, zelfs overgenomen door, deze kracht. De dualistische kracht kan mensen manipuleren – door aan hun mentale en emotionele lichaam te trekken – om daden te verrichten die licht verkeerd kwalificeren. Wanneer je naar de handeling zelf kijkt, kun je duidelijk zien dat er niets positiefs bereikt werd en het geen constructieve bedoeling had voor wie dan ook op aarde. Als één voorbeeld, denk eens aan hoeveel gevechten ervoor gezorgd hebben dat mensen gedood werden zonder eigenlijk iets beslissends of constructiefs van enige maatschappij te bereiken. Het werd aangestuurd door de wens om verkeerd gekwalificeerde energie te produceren die de gevallen wezens en de beesten achter hen voederen.

De meeste mensen zijn zich totaal onbewust van dit mechanisme en een deel van de reden is dat hen nooit iets verteld is over de dualistische krachten. De voor de hand liggende reden is dat hun religie hen niet de volledige waarheid vertelt over de krachten die op Gods bedoelingen tegen zijn. Maar een andere reden is dat, omdat mensen het beter zouden doen als ze het beter zouden weten, de meeste mensen die niet totaal spiritueel blind zijn, nemen aan dat er een rationele redenering achter de handelingen van mensen moet zitten. Ze nemen aan dat wanneer mensen doen wat ze doen, ze denken dat ze er iets voor terug krijgen. En wanneer mensen niet een logische verklaring kunnen vinden, weten ze niet wat ze aan moeten met een situatie en negeren ze die vaak. Sommigen ontkennen zelfs het bestaan van een dualistische kracht die de energie van mensen wil stelen. Het is een ongelukkig mechanisme dat wanneer een probleem al te overweldigend lijkt en onbegrijpelijk, mensen het negeren. Wat precies is waarom Jezus zei dat bij de mens – vanuit het menselijke perspectief – veel dingen onmogelijk zijn, terwijl met God – wat inhoudt de visie van Christus – alles mogelijk wordt.

Als je maar een stap achteruit zou doen en naar het grotere geheel kijkt, zie je dat de mensen die slechte daden verrichten geen persoonlijke verklaring hiervoor hebben. In andere gevallen hebben ze wel een redelijke verklaring, maar die is zo gebrekkig dat de meeste andere mensen duidelijk zien dat het onzin is. Denk bijvoorbeeld eens aan hoe degenen die verblind werden door de illusies van het Nazisme, kinderen de gaskamers in konden duwen. Doe konden ze zover komen om één van de vreselijkste daden die jij je voor kunt stellen, te doen? Hoe kunnen mensen slechte daden verrichten zonder enige reden of gebaseerd op een gebrekkige redenering? Het antwoord is dat hun geest zo overweldigd worden door de illusies van de dualiteit en de emotionele aantrekkingskracht van de beesten, dat ze stompzinnig hun handelingen verrichten zonder na te denken over wat ze aan het doen zijn, waarom ze het doen en wat de gevolgen van hun handelingen zijn voor zichzelf en anderen.

Er zit geen rationele redenering in de geest van de mensen die dergelijke slechte daden verrichten, maar er is een verklaring voor waarom de handelingen verricht worden, namelijk dat zij het licht een verkeerde kwaliteit geven en het aan de gevallen wezens en de beesten voederen. Ik zeg dit niet als een te rechtvaardigen reden, ik zeg het alleen dat het een reden is die jij met je rationele geest kunt begrijpen. En wanneer je het wel begrijpt, kun jij je terugtrekken uit de invloed van het gevallen bewustzijn en ook proberen om andere mensen te bevrijden van de blindheid die hen in deze neerwaartse spiralen trekt waarover ze geen macht lijken te hebben. Want is het niet zo dat als mensen zich niet gewaar zijn van dualistische krachten, ze geen vrije keus kunnen maken om namens dergelijke krachten te handelen? En daardoor zou je hen dan tenminste niet, als je om deze mensen geeft, een vrije keus willen geven door hen te zeggen wat er aan de hand is?

De naakte waarheid is dat de overgrote meerderheid van de mensen op aarde banden hebben met de dualistische krachten en mensen – van tijd tot tijd, voor sommigen de hele tijd – dingen doen waarvan het de enige bedoeling is dat ze verkeerd gekwalificeerde energieën van een hogere vibratie opwekken die het beest voederen. In het ideale geval zouden je handelingen gebaseerd moeten zijn op het Christusonderscheid, zodat ze enkel energieën van een hogere vibratie opwekken. Alles wat met echte liefde gedaan wordt, zal energieën opwekken van zulk een hoge vibratie dat ze het niveau van je IK BEN Aanwezigheid zullen verhogen. Als ze hier eenmaal zijn, zullen de energieën vermenigvuldigd en naar je teruggezonden worden, zodat je nu meer creatieve energie krijgt. Daardoor vestig je een stroom in de vorm van het cijfer 8 tussen je lagere wezen en je hogere wezen.

Wanneer je dingen doet die gebaseerd worden op een lagere motivatie, zoals boosheid of uit de wens om anderen te straffen of hen te kleineren, wek je energie op van een zodanig lage vibratie dat ze niet kan opstijgen. Daardoor blijft dergelijke energie in het materiële, emotionele of mentale rijk en zal het vaak door de dualistische krachten geconsumeerd worden.

Een handeling die ontstaat uit een motivatie die minder is dan onvoorwaardelijke liefde zal het beest voederen. Ik weet dat dit een verbazingwekkende waarheid is, maar het is een absolute waarheid. En het is een nog verbazingwekkender waarheid dat jij gedeeltelijk verantwoordelijk bent voor de energie die je verkeerd gekwalificeerd hebt. Daardoor word jij gedeeltelijk verantwoordelijk voor de wat gevallen wezens of beesten met die energie doen, vooral wanneer ze gebruikt wordt om andere mensen te overweldigen.

Van een substantieel aantal mensen op aarde is hun geest zo in de macht van de dualistische krachten dat ze letterlijk net koeien zijn die enkel hun energie laten melken door de dualistische krachten. Eén overduidelijk voorbeeld is hoe verslaafden enkel leven en ademen om hun volgende fix te krijgen. Toch voederen veel zogenaamde normale mensen één of meer van de planetaire beesten door schijnbaar onschuldige handelingen, zoals roken, drinken, te veel TV kijken, seksverslaving, roddelen, pornografie, de laatste consumptieartikelen of mode, of naar gewelddadige sportactiviteiten te kijken. In principe kan elke handeling die verslavend kan zijn, één van de planetaire beesten voederen, net als elke activiteit die ervoor zorgt dat je negatieve emoties voelt of negatieve of egoïstische gedachten hebt.

De meeste mensen worden niet totaal overgenomen door dualistische krachten, maar ze hebben er wel banden mee om deze krachten hun energie te laten stelen op een min of meer frequente basis. Dit zijn de mensen die het potentieel hebben om actie te ondernemen en zichzelf en de aarde te bevrijden van de invloed van dualistische krachten. De eerst stap is om gewaar te worden van hoe ze persoonlijk beïnvloed worden door dualistische krachten en zich dan aan hun invloed onttrekken. De tweede stap is om naar God uit te roepen om het Licht van God deze krachten te verbannen – en de bewustzijnsstaat waaruit ze ontstaan – van de aarde. En de derde stap is om erop uit te gaan en de invloed van zulke krachten op individuen en op de instituten van de maatschappij aan te vechten. Als de mensen het beter zouden weten, zouden ze het beter doen, maar wie zal hen helpen om het beter te weten? Zeker niet de krachten van de dualiteit en de instituten die ze in hun macht hebben, waaronder de meeste religieuze instituten.

Als je eenmaal begint te begrijpen hoe ieder aspect van het leven beïnvloed is door het dualiteitsbewustzijn, besef je dat alle instituten van de maatschappij door de dualistische krachten gemanipuleerd zijn – tenminste in zekere mate. Het gevolg is dat deze instituten werktuigen zijn geworden om de mensen aan banden te leggen, in de democratische landen meestal door onwetendheid. Dus er is vanzelfsprekend behoefte aan mensen die zich uitspreken over de dualiteit op elk gebied van de maatschappij, volgens hun expertise en ervaringen.

Omdat dit boek echter over spirituele vrijheid gaat, zal ik me concentreren op hoe het instituut religie door het dualiteitsbewustzijn beïnvloed is. Het feit dat als de religie bevrijd zou kunnen worden van de dualiteit, het veel gemakkelijker zou zijn om alle andere gebieden van de maatschappij te bevrijden. Religie was bedoeld om het allereerste instituut te zijn om mensen spirituele vrijheid te geven door een handeling op aarde te onderhouden die niet door het dualiteitsbewustzijn gemanipuleerd kan worden. Als een dergelijk bastion van waarheid echt gehandhaafd wordt, zal het vervolgens door alle gebieden van de maatschappij heen filteren. De consequentie is dat de dualistische krachten alles gedaan hebben om de instituten van de religie te vervormen. Wat ik hier feitelijk zeg, is dat in plaats van de allereerste kracht te zijn die mensen bevrijd, religie de allereerste kracht is geworden om mensen onwetend te houden en daardoor hen aan de banden legt die door de dualistische krachten zijn aangelegd. Als je eerlijk bent, zul je zien dat de meeste religies er feitelijk voor kiezen om de geest van mensen te sluiten voor het hogere inzicht in het leven. Ze sluiten de geest van mensen voor de Christuswaarheid door hen in een mentaal kader gevangen te zetten dat door het dualiteitsbewustzijn gedefinieerd wordt – vaak door een vervorming van een echte religieuze lering.