Hoe kan Amerika één Natie onder God zijn?

ONDERWERPEN: Eensgezind invocaties opzeggen levert heel krachtige geluidsgolven op – Eén van Geest zijn heft de individualiteit niet op – De zuivering van de nationale psyche – De scheiding tussen kerk en staat – Regeren is een wederzijds proces – Het verschil tussen een republiek en een democratie

Geascendeerde Meester Saint Germain, 7 april, 2007

Eensgezind invocaties opzeggen levert heel krachtige geluidsgolven op
Zeer vereerde dames en heren – en wie misschien nog meer aanwezig zijn. Want er zijn nu echt veel engelen aanwezig die boven de dualiteit van de sekse op aarde staan. Want zij zijn al één met de LOGOS, het wezen van de Christusgeest, die in het leven is geroepen om eenzijn tussen alle aspecten, alle uitdrukkingsvormen van de ene God in de wereld van vorm, te vormen en te handhaven.

Ik, Saint Germain, feliciteer jullie met het werk dat jullie tot dusver tot stand hebben gebracht en dat zijn hoogtepunt heeft bereikt in deze laatste invocatie die jullie hebben opgezegd. De film die jullie hebben gezien over de kracht van vibratie zou jullie een visuele indruk moeten geven van wat er bereikt kan worden wanneer jullie je invocaties en decreten opzeggen. Want jullie zien een trage, passieve substantie die door de toepassing van geluid in diverse patronen wordt omgezet. En ik kan jullie ervan verzekeren dat jullie, terwijl jullie een invocatie opzeggen, die vibratie van geluid in het massabewustzijn en de vier niveaus van het materiële universum brengen. En ik kan je ervan verzekeren, dat het effect van jullie invocaties veel dramatischer is dan wat jullie in deze film hebben gezien. En ik kan er misschien aan toevoegen dat het ook veel mooier is. Want wanneer jullie eensgezind bijeenkomen, wanneer jullie met één stem spreken, creëren jullie een zeer krachtig verenigd en harmonieus patroon.

Een van de grootste problemen op aarde is de grote hoeveelheid geluidsgolven die de ether doorkruisen – die chaotisch, ongecoördineerd zijn. En juist dit ongecoördineerde geluid breekt de georganiseerde, mooie structuren die duurzaam zijn, af. Een deel van de taak om invocaties op te zeggen en Licht aan te roepen is de chaos neutraliseren. En hoe kun je dan die chaos neutraliseren, tenzij wat je uitzendt meer is dan chaos, harmonieuzer, eensgezind, is en dus een gebundelde vibratie uitzendt? Wat de wetenschap jullie ook kan leren, is dat je een substantie kunt hebben, zoals gas, waarin alle moleculen alle richtingen opgaan in een chaotisch patroon. Maar wanneer er bepaalde soorten energie op gericht wordt, komt er een moment waarop – ineens – een overgangsfase plaats heeft en de moleculen naast elkaar gaan liggen en er eenzijn bestaat.

Eén van Geest zijn heft de individualiteit niet op
Dat moet gebeuren als Amerika één volk onder God wil worden. Er moet een bepaalde bundeling in het bewustzijn van de mensen komen. Want zoals ze zeggen: “Eendracht maakt macht, tweedracht breekt kracht.” En zo is Amerika ver onder het volmaakte concept dat ik voor dit land heb, gedoken. En wat zal haar daarop terugbrengen, tenzij er een bundelende kracht is, die zelfs verder gaat dan waar mensen zich op het bewuste niveau van gewaar zijn? En die kracht is niet alleen het geluid dat tot uitdrukking gebracht wordt. Wil het volledig effect hebben, dan moet het geluid, het Woord dat je spreekt, bezield worden met de Geest, zodat ze het Levende Woord wordt, in plaats van het mechanisch opzeggen dat niet echt doordrongen wordt met de Geest en daarom de kracht en het momentum mist om door de chaos van het massabewustzijn heen te breken.

Daarom hebben wij over het belang van het WOORD, het Levende Woord gepraat. Want wanneer jullie als groep bijeenkomen, staat het effect van jullie invocaties en jullie samenzijn in verhouding tot de mate van harmonie en eenzijn die jullie kunnen bereiken. En hoe kunnen jullie eenzijn bereiken? Dat kunnen jullie alleen wanneer een kritiek aantal mensen in de groep naar het Levende Woord in zichzelf reikt. Zoals alles op deze wereld kan het concept van harmonie en eenzijn inderdaad door het dualiteitsbewustzijn vervormd worden – zoals jullie bij veel beschavingen hebben gezien, waarin de machtselite uniformiteit probeert te scheppen door de mensen in feite in een robot te veranderen die blindelings de blinde leiders volgt. En hoewel dit oppervlakkig gezien op eenzijn lijkt, is het niet de echte eenheid van Geest.

God wil niet dat je blindelings God, of een spirituele leider, of een religie in de buitenwereld, volgt. God heeft jullie – stuk voor stuk – als een uniek individu geschapen. En God wil niet dat jij jouw individualiteit laat doven om een bepaalde staat van uniformiteit in een spirituele groep of gemeenschap te bereiken. Wat God natuurlijk wil, is dat jij je individualiteit tot uitdrukking brengt, zelfs wanneer jullie bijeenkomen.

De individualiteit die uitgedrukt moet worden, is uiteraard niet de valse individualiteit van jouw ego – dat zich altijd van andere mensen gescheiden ziet en meestal met die andere mensen aan het concurreren is. Hij kan geen enkele vorm van eenzijn vormen, omdat hij diverse maatregelen wil invoeren, waardoor hij de illusie kan handhaven dat hij beter dan anderen is, omdat hij bepaalde dingen in de buitenwereld doet, zoals je bij de Schriftgeleerden en de farizeeërs zag. En als je eerlijk bent, heb je dat ook bij veel andere religies en spirituele groepen gezien, waar zich altijd een bepaalde kliek of elite vormt, die denkt dat zij boven de rest van de gemeente staat, omdat ze alle dingen in de buitenwereld op een bepaalde manier verrichten.

De zuivering van de nationale psyche
Wanneer je dat ego kunt loslaten, kun je één worden, waardoor eenzijn binnenin jou, eenzijn met het Levende Woord, ontstaat. En hoewel je hier in een groep zit – en je allemaal dezelfde woorden in de invocatie opzegt, jullie die allemaal met dezelfde snelheid en in hetzelfde ritme opzeggen – zijn de woorden die je zegt niet alleen mechanische woorden, want elk van jullie bezielt je woorden met jouw eigen hartvlam, jouw Godvlam. Dus hoewel de woorden misschien hetzelfde kunnen klinken, kan ik jullie ervan verzekeren dat het vibratiepatroon dat uitgezonden wordt, bezield wordt met de unieke kwaliteiten van ieders eigen Godvlam. En hoewel de Godvlammen verschillend zijn, zijn ze allemaal met elkaar in harmonie. En daarom is de vibratie die wordt uitgezonden, een harmonieuze vibratie. En omdat die met de verschillende Godvlammen bezield is, heeft dit het potentieel om te accelereren en elke lagere vibratie te transformeren. Want die lagere vibraties zijn, per slot van rekening, vervormingen van de Godvlammen.

Wanneer je een groep hebt waarin een kritiek aantal Godvlammen zijn vertegenwoordigd en waar een kritiek aantal mensen het eenzijn bezit dat hen in staat stelt hun invocaties met het Levende Woord te bezielen, je dan een zeer krachtige, een zeer mooie handeling krijgt. En als de technologie kan worden uitgevonden, zou ik met grote vreugde jullie een visueel beeld kunnen tonen van wat er in feite gebeurt terwijl jullie deze invocaties aan het opzeggen zijn. Meer die technologie is er helaas nog niet, want er is eerst een transformatie in bewustzijn nodig voor die uitgegeven kan worden.

Dus staan we opnieuw voor een zeer oud probleem, de eeuwige uitdaging, door de woorden van de Bijbel tot uitdrukking gebracht als: “Het geloof is de substantie van de dingen die men hoopt, het bewijs van de dingen die men niet ziet.” Dit betekent dat je bereid moet zijn je invocaties op te zeggen in de wetenschap – te geloven en te accepteren – dat ze resultaat HEBBEN, zelfs als jij het visueel niet ziet.

En daardoor kom ik jullie bemoedigen en natuurlijk jullie feliciteren, want doordat wij de invocaties die jullie hebben opgezegd konden vermenigvuldigen, doordat jullie in de nabijheid van Washington D.C. zijn, hebben wij een heel significante zuivering tot stand kunnen brengen in de nationale psyche die zich in Washington D.C. concentreert. Dit is fantastisch werk. En jullie moeten nu niet direct verwachten dat de president morgen naar buiten komt om een complete omslag in zijn politiek of voor iets anders aan te kondigen. Want, zoals altijd, er bestaat vrije wil.

Maar wat ik wel kan zeggen, is dat jullie een proces hebben opgestart dat als het geaccelereerd en doorgezet wordt, de katalysator kan worden die de soort verandering in de nationale psyche zal bewerkstelligen waarover ik gisteren sprak, toen ik zei dat de Amerikanen zich bewust moeten worden van het feit dat Amerika niet onberispelijk is, niet boven de noodzaak verheven is te veranderen. Maar dat ontwaken moet op zo’n manier plaatsvinden dat het niet de nationale psyche en het nationale zelfrespect vernietigt. Want dat ontwaken moet voorzichtig gebeuren, wat een bepaalde continuïteit schept, zodat wij naar een vorm van regering kunnen transcenderen die meer op een Gouden Eeuw lijkt zonder een gewelddadige revolutie of een instorting van de economie of het nationale regeringsproces te veroorzaken.

Want zoals ik gisteren al zei, wij hebben er geen belang bij dat onze inspanningen om de oude patronen te doorbreken misbruikt wordt door de tegen-machtselite die altijd probeert de macht die ze niet op een andere manier kon verwerven, te vernietigen en af te breken. En opnieuw, zoals ik gisteren zei, om zo’n evenwichtige overgang te laten plaatsvinden, moet iemand de spirituele balans handhaven door ernaar te streven op de middenweg te blijven. Daarom zei ik jullie uit de buurt te blijven van de uitersten, hoewel je jezelf wel op de hoogte moet houden – maar je nooit in die lagere vibratie laat komen.

En wanneer je echt – eerlijk – naar jezelf kijkt en je op jouw hart concentreert, kun je onmiddellijk voelen wanneer de vibratie beneden het niveau van je hart zakt en de solar plexus begint te beroeren en die chakra en misschien ook de lagere chakra’s, opwindt. Je kunt zo ver komen dat je zo gevoelig bent dat jij, op het moment dat jij op een website komt, of een boek of een krant pakt, weet of iets een vibratie heeft die beneden jouw hart ligt. En daardoor kun jij dat in veel gevallen onmiddellijk afdoen zonder er in gedachten mee aan de slag te gaan. In andere gevallen moet je het misschien toch lezen om bepaalde informatie te krijgen, maar je moet je ervan bewust zijn dat jij boven de vibratie van de solar plexus blijft, verankerd zijn in de vrede van jouw hart.

De scheiding tussen kerk en staat
Eén onderwerp waarover ik nu wil spreken, is de scheiding tussen kerk en staat. Want het is essentieel dat jullie begrijpen waarover wij het eigenlijk hebben, wanneer wij spreken van één natie onder God. Het wezenlijke probleem is dat als er geen herkenning en respect is voor iets dat boven het dualiteitsbewustzijn staat, een natie dan onvermijdelijk zal aftakelen en door de machtselite worden overgenomen – waardoor het een gesloten systeem wordt en aan de krachten van de tweede wet van de thermodynamica wordt onderworpen, zoals ik gisteren heb uitgelegd.

Er bestaat geen 100% betrouwbare manier om te garanderen dat een land niet naar die staat afglijdt. Want jullie hebben zeker regeringen gezien, jullie hebben naties gezien, die door een religieuze autoriteit geregeerd werden en die religieuze autoriteit toch werd beïnvloed door het dualiteitsbewustzijn, waardoor je een tirannieke priesterschap kreeg en die hele beschaving al heel gauw in een neerwaartse spiraal terecht kwam.

Wanneer wij spreken over één natie onder God, hebben wij het niet over een natie die door een of ander priesterschap, hetzij van de katholieke kerk of een ander kerkgenootschap, wordt bestuurd. We hebben het dan over een natie die een of ander mechanisme heeft om verder dan het dualiteitsbewustzijn te reiken en het Levende woord naar buiten te brengen. En het Levende Woord kan als de stemvork dienen die door muzikanten gebruikt wordt om de juiste toon vast te stellen, waardoor een heel orkest zijn instrumenten kan stemmen, zodat ze harmonieus kunnen samenspelen zonder een wanklank te veroorzaken.

Het is niet zo dat het hele volk naar dezelfde kerk moet gaan en bewust – in het dagelijkse bewustzijn – een bepaalde religieuze autoriteit als de allerhoogste autoriteit erkennen. Maar een kritiek aantal mensen moet zich van het Levende Woord in zichzelf bewust worden, zodat ze hun eigen individuele bewustzijn op dat Levende Woord kunnen afstemmen. Zodat ze het kunnen herkennen wanneer iemand – ergens – als woordvoerder daarvan komt optreden, die dat Levende Woord in een bepaalde situatie kan verwoorden. En ik kan je wel zeggen dat die iemand bijna altijd van buiten die gevestigde orde komt, want dat systeem wordt door de machtselite beheerst. Dus is de stem van waarheid bijna altijd de stem van een roepende in de woestijn – en komt niet van binnen de muren van de macht.

Als een beslissend aantal mensen die stem echter herkent, die accepteert, er met andere mensen over gaat praten, erover gaat schrijven, erover gaat schrijven naar hun congresleden en veranderingen eist, dan kan die verandering, die de hele natie op één lijn brengt, beginnen. En plotseling zie je een omslag in het nationale bewustzijn, waardoor ze de onechtheid van een eerder beleid of een eerdere wet inzien. En ineens komt het besef dat er dingen moeten veranderen. En dan zal – geleidelijk aan – de traagheid van de bureaucratie en in de regering gedwongen worden er gehoor aan te geven.

Regeren is een wederzijds proces
Want wanneer de wil van het volk eensgezind is, dan moet de regering volgen. Want ik zeg je, wanneer wij over een regering praten die van het volk, door het volk en voor het volk is, dan kan ik je ervan verzekeren dat hoewel Amerika momenteel lang niet die vrije democratie is die wij graag willen zien, er zeker een wederzijds proces tussen de regering en het volk bestaat. En ik kan je ervan verzekeren dat er een grens is aan hoever de machtselite achter de regering de zaken kan doorvoeren – en die grens wordt door het bewustzijn van de mensen vastgesteld. Dit is trouwens de enige reden waarom je na het incident van 9/11 geen verdere uitholling van burgerlijke vrijheden hebt gezien. Het is ook de reden dat je geen verdere manipulaties in de economie gezien hebt; en waarom je niet nog een militaire excursie naar een bepaald deel van de wereld gezien hebt.

Er bestaat altijd een wederzijds proces. En hoewel de regering misschien door de machtselite wordt beheerst, bestaat er een grens aan hun macht – zolang de mensen nog relatief vrij en geïnformeerd zijn, zoals tegenwoordig het geval is in Amerika. De sleutel is dat we niet een of andere almachtige kerk in Amerika stichten die zich plotseling als het allerhoogste gezag opwerpt. Want ik zeg je dat Amerika geen statische maatschappij is. En het is niet de bedoeling dat het tegenwoordig zo blijft als toen de grondwet werd geschreven. Want veranderingen zijn aan de orde van de dag, groei is aan de orde van de dag, zelftranscendentie is aan de orde van de dag. Amerika moet transcenderen. En hoe moet dat transcenderen dan verlopen? Nu, doordat steeds meer mensen het Levende Woord in zichzelf ontdekken en het als de absolute maatstaf voor wat echt en onecht is, gebruiken.

En dan, naarmate steeds meer mensen die afstemming krijgen, zal er een verandering in het dagelijkse bewustzijn plaatsvinden. En daarom moeten de Amerikaanse regering, de Amerikaanse grondwet, de Amerikaanse wetten, verfijnd worden, moeten groeien – zodat de natie kan groeien. Toch is het belangrijkste nu dat deze verandering niet tot stand komt door de machtselite die de grondwet manipuleert om zichzelf meer macht te geven, maar omdat een kritiek aantal mensen tot het besef is gekomen dat verandering noodzakelijk is.

Het verschil tussen een republiek en een democratie
Als reactie op jullie discussie gisteren over het verschil tussen een republiek en een democratie. Amerika begon als een republiek, hoofdzakelijk omdat het bewustzijn van de mensen niet klaar was voor een vrijere maatschappij. Ze waren er nog niet aan toe om zelf alle verantwoording te dragen. Dus moesten er bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen die de regering binnen bepaalde grenzen kon houden. Maar naarmate de natie groeit, moet Amerika de uitdaging aangaan om een democratie te worden, waarin de meerderheid regeert. En waarin die meerderheid nu voor de uitdaging staat dat zij, óf zichzelf op één lijn met het Levende Woord brengt en zo hun natie op een hoger niveau brengt, óf weigert zich met het Levende Woord in overeenstemming te brengen en dan getuige wordt van de achteruitgang van hun land.

Ik kan je ervan verzekeren dat regeringen in het Aquariustijdperk vrij moeten zijn. En vrijheid kan alleen tot stand komen, wanneer het volk de verantwoording voor haar land draagt. Die kan hen niet opgedrongen worden. In het Aquariustijdperk – in het Aquariusbewustzijn – moet jij je concept over vrijheid verfijnen. Want er komt een moment waarop de mensen de vrijheid moeten krijgen om zich door hun eigen bewustzijn staande te houden of te vallen.

En nog eens, vrijheid kan door de dualistische uitersten vervormd worden. En in het ene dualistische uiterste bevindt zich het bewustzijn dat alles mag – als het goed voelt, doe het dan, want er bestaat geen echte waarheid. Alles is betrekkelijk, dus mijn waarheid is even goed als jouw waarheid, die weer even goed is als een andere. In het andere uiterste vind je de leugen dat de mensen zichzelf niet kunnen regeren en daarom een elite nodig hebben die hen tegen zichzelf in bescherming kan nemen. Dit hebben de tirannieke machtselites eonen lang gebruikt is als excuus om de baas te zijn over het volk, de vrijheid van de mensen af te nemen, allemaal voor hun eigen bestwil – dat zeggen ze tenminste, want het is in werkelijkheid alleen maar voor het bestwil van de machtselite.

Echte vrijheid kan alleen worden verworven wanneer je een bepaalde richtlijn, een magneet, hebt, die voorbij de dualiteit reikt. En die magneet is natuurlijk het Levende Woord. En zoals ik al heb gezegd, er is alleen een kritiek aantal mensen nodig om een heel land achter een bepaalde zaak te krijgen – die misschien niet de allerhoogste waarheid is, maar de praktische, realistische maatregel die op dat moment moet worden genomen, zodat die de natie naar het volgende niveau kan brengen. En dan kun je, wanneer je op dat niveau bent, naar een nog hoger inzicht reiken, dat op den duur jouw huidige niveau kan transformeren, maar jij moet het stap voor stap doen. Hiermee, mijn geliefden, heb ik op dit moment gezegd wat ik wilde zeggen. En ik buig me nu voor de Elohim Victoria die jullie zal toespreken.