Politiek en Onderwijs in de Gouden Eeuw

ONDERWERPEN: Het Woord zal de elite oordelen – De behoefte om de maatschappij op te delen overwinnen – Wetenschap en religie verenigen – Op zoek gaan naar de universele spiritualiteit die alle religies overstijgt – Orakels in het Aquariustijdperk – Een nieuw inzicht in het elitarisme als motivatie in de geschiedenis – Een nieuwe aanpak van de politiek in Californië – De behoefte aan een nieuw type politicus – Onderwijs in het Aquariustijdperk – Laat de droom van het ultieme systeem los

Geascendeerde Meester Saint Germain (5), 15 juli 2007

Ik, Saint Germain, kom vandaag op een lichtere toon dan de dagen daarvoor. Want jullie zijn echt doorgebroken naar een hoger bewustzijnsniveau en jullie zijn de werktuigen geweest om door de dichtheid heen te breken die je hier in dit gebied Los Angeles vindt, en ook in Californië, waardoor jullie de mensen in deze streek de kans geven hogerop te komen, helderder te denken dan zij heel lang konden.

Want ik moet jullie zegen dat er – momenteel – geen grotere kracht is dan de rozenkransen en invocaties van Moeder Maria. Er zit een kracht in die invocaties die iedere andere spirituele techniek overtreft – juist omdat ze de Alpha en Omega van God belichamen. Waarbij zowel de affirmaties als de ritmische gedeeltes die herhaald worden, het licht oproepen en dat door de affirmaties naar de specifieke omstandigheden sturen.

Het Woord zal de elite oordelen
Maar daarnaast zit er nog een heel belangrijk facet aan de invocaties. Want wordt er in de laatste invocatie voor het in ere herstellen van het Woord niet gezegd dat het Woord zelf de machtselite en degenen die niet bereid zijn hun bewustzijn te veranderen, zal oordelen? Dus je ziet, het heeft enorme waarde als iemand in het fysieke octaaf bereid is om het Woord fysiek uit te spreken, zoals jullie in je invocaties doen. Wanneer je dat Woord uitspreekt, zal het Woord door het massabewustzijn heen galmen en het zal een oordeel worden in die zin dat de mensen de kans krijgen om – zelfs als ze zich daar niet bewust van gewaar zijn – het gesproken Woord te accepteren of af te wijzen.

En dan zie je dat er kring na kring door het water van het collectieve bewustzijn verspreidt. En omdat mensen door een golf van het Woord worden geraakt, zullen sommigen ontwaken en beseffen dat er een nieuwe dag aanvangt. Terwijl anderen nog meer verankerd worden in de rigiditeit van hun bewustzijn door die nieuwe golf, die nieuwe ideeën, die nieuwe energie van Aquarius af te wijzen.

De behoefte om de maatschappij op te delen overwinnen
De boodschap die ik vanmorgen wil uitspreken, is het bespreken van het potentieel om een nieuw gewaarzijn vanuit deze streek Californië te verspreiden. Dat ene gebied waar een nieuw gewaarzijn in de Verenigde Staten in moet komen, is het feit dat er in een Gouden Eeuw geen splitsingen zijn in de maatschappij. Wat juist een Gouden Eeuw tot Gouden maakt, is dat er een staat van eenzijn in de maatschappij is bereikt.

Hier zitten natuurlijk vele facetten en aspecten aan. Maar van bijzonder belang is het besef in de mensen dat de machtselite altijd de verdeel-en-heersstrategie heeft gebruikt om de mensen te verdelen in strijdende groepen en ze tegen elkaar op te zetten. En deze splitsing in de maatschappij kan vele vormen aannemen. Maar één van de belangrijkste om bloot te leggen en te transcenderen in deze tijd is de deling tussen de wetenschap en de religie – tussen geest en materie.

Deze natie wordt gefundeerd op het principe dat alle mensen onvervreemdbare rechten van hun Schepper hebben gekregen. Wat betekent dat er een hoger gezag is dan welke autoriteit op aarde ook, of het nu de president, het Congres of de verborgen elite is die de maatschappij probeert te regeren onder de oppervlakkige verschijnselen. Als het respect voor een hoger gezag erodeert, nu, dan zullen de vrijheden die in de grondwet van de Verenigde Staten worden beschreven, ook uitgehold en van de mensen afgenomen worden. Er bestaat eenvoudig geen andere manier hiervoor. Het is één van die voorbeelden waarvan ik moet zeggen dat de situatie of-of is – hoewel ik niet aan zwart-wit denken doe. Of je hebt respect voor het gezag dat de menselijke macht of een menselijk instituut ontstijgt, of je vrijheden zullen, langzaam maar zeker, worden uitgehold.

Wetenschap en religie verenigen
Hoe kunnen wij, met het huidige klimaat in de Verenigde Staten, dat respect behouden of, nog beter, versterken door een hoger gezag dat niet door de machtselite, het menselijke ego, het dualiteitsbewustzijn, kan worden gemanipuleerd? Welnu, dat kan niet zolang de wetenschap en religie verdeeld zijn en daarom twee tegenover elkaar staande meningen over het leven, de schepping van het leven, het bestaan van het leven, vertegenwoordigen. Het is niet een kwestie van de religie in de Amerikaanse maatschappij in die dominante rol herstellen. Want waar veel mensen in Amerika zich heel goed van bewust zijn, is dat de stichters zich er heel goed van bewust waren dat de religie een factor voor macht zou kunnen worden – zoals ze zagen dat het al eeuwenlang in Europa het geval was. Dus ze wilden een grondwet opstellen waarin één bepaalde religie de regering niet zou kunnen domineren en in haar greep houden.

Maar dit heeft toch geleid tot de opkomst van het wetenschappelijk materialisme dat alles buiten het materiële universum loochent. En daarom, juist door haar aard, het bestaan van elk hoger gezag moet ontkennen dat de mensen rechten kan geven die niet door elk willekeurig instituut op aarde kunnen worden afgenomen. En daarom staat de wetenschap in haar huidige vorm van het materialisme, recht tegenover de vrijheden in de grondwet van de Verenigde Staten. Hoewel je moet zeggen dat de religie in haar traditionele vorm als exclusieve religie die beweert de enige waarheid te bezitten, ook het tegenovergestelde is van de vrijheden van de Grondwet van de Verenigde Staten.

Dit is opnieuw de verdeel-en-heersstrategie om een maatschappij op te splitsen in degenen die zichzelf beschouwen als religieus in de traditionele zin en degenen die zich op de wetenschap richten, en dus materialist of atheïst zijn. Het is een illusie te geloven dat je de vrijheid kunt handhaven in een atheïstische of materialistische maatschappij. Er zijn mensen die niet bereid zijn die waarheid in te zien. Ze geloven dat atheïsten morele en ethische mensen kunnen zijn. En hoewel dit waar is, moet ik zeggen dat het niet mogelijk is om de vrijheid in een atheïstische maatschappij te handhaven. Als je hiervan bewijs wilt, kijk dan maar naar de Sovjet Unie of China en elke redelijke persoon wil wel toegeven dat door de atheïstische filosofie en ideologie de vrijheid ZAL worden afgenomen door de staat. Want er is geen hoger gezag dan de staat in die samenlevingen.

Je kunt ook in de geschiedenis zien hoe de katholieke kerk in Europa dat werelddeel eeuwenlang in de donkere middeleeuwen heeft gehouden door de macht van de Paus en de katholieke hiërarchie. En dus kun je zien dat je niet één religie de maatschappij kunt laten domineren, want dan neemt die religie plotseling de plaats van de staat in. En dan is er geen hoger gezag dan de katholieke kerk – want hoewel die beweert de kerk van Christus te zijn – claimt dat de Paus de dominee van Christus is – elke redelijke persoon die naar de geschiedenis kijkt, ziet dat dit duidelijk niet het geval was in de middeleeuwen. Want Christus zou zeker niet de oorlogen, de martelingen, de Inquisitie en het vele andere misbruik van macht hebben goedgekeurd.

Op zoek gaan naar de universele spiritualiteit die alle religies overstijgt
Dus wat doen wij tegenwoordig om in dit tijdperk een maatschappij te vormen die wordt gebaseerd op een mening over het leven, die gebaseerd wordt op een paradigma, dat noch de traditionele religie noch het materialisme is, maar deze twee dualistische tegenstellingen transcendeert en hoger inzicht verschaft in de oorsprong en de bedoeling van het leven? De enige oplossing is het Christusonderscheid dat tot de erkenning leidt dat er achter de religies in de buitenwereld een dieper inzicht in spiritualiteit, een aanpak schuilgaat die dieper gaat, die universeel van aard is en die als een eeuwige vloedstroom vloeit. En af en toe is iemand in staat om in die stroom te duiken en een lering op het fysieke vlak uit te brengen.

En hoewel de lering uit die vloedstroom voortkwam, en daardoor wel enige waarde heeft, zou die lering vanaf het allereerste begin kunnen worden gekleurd door de cultuur en de denkwijze van de mensen aan wie die werd gegeven. Maar de lering zou ook het patroon kunnen volgen dat je in bijna iedere religie ziet: geleidelijk aan rigide worden en dan niet op die vloedstroom meegaan. Een kritieke massa mensen in deze tijd moet zo ver komen dat ze verder kijken dan de religies in de buitenwereld en de universele vloedstroom zien die achter alle oppervlakkige verschijnselen schuilgaat. En dit zijn de mensen die zich al heel goed bewust zijn van de zwakheden in de traditionele religie, maar die nog niet helemaal hebben gezien dat er, in plaats van alle spiritualiteit en religie af te wijzen – op de tegenovergestelde polariteit het materialisme over te springen – een alternatief is. Die is de dualiteit transcenderen en je aan te sluiten op de eeuwig stromende Rivier van Leven – en daardoor de universele spiritualiteit naar buiten brengen die niet de scheiding van kerk en staat schendt die de stichters correct noodzakelijk vonden.

Met andere woorden, zoals wij al eerder hebben uitgelegd, betekent de scheiding van kerk en staat geen scheiding tussen spiritualiteit en staat. Want opnieuw, je moet het hoger gezag, de hogere waarheid, erkennen die de Logos is en de waarheid van de Logos kan door het Levende Woord naar buiten gebracht worden.

Orakels in het Aquariustijdperk
In vorige tijdperken heb je samenlevingen gezien waarin veel meer eenheid bestond tussen de spiritualiteit en de regering, in die zin dat de leiders van de mensen naar bepaalde profeten of zieners, die het Levende Woord van de Logos zelf naar buiten brachten, plachten te luisteren. Maar toch willen we in het Aquariustijdperk niet opnieuw zo’n maatschappij maken, in die zin dat er maar één of een paar orakels of profeten zijn.

We proberen, in het Aquariustijdperk, een maatschappij te vormen waarin in ieder geval 10 procent van de mensen allemaal zo’n Christusonderscheid hebben dat ze het Levende Woord kunnen herkennen en de open deur om het Levende Woord naar buiten te laten stromen. Niet beslist zoals je nu in een dictaat hoort, maar vele keren in situaties in het leven, zoals in de Senaat, of het Congres, of bij politieke debatten, of in de media. Waardoor je mensen krijgt die iets hardop durven te zeggen door de kracht en de waarheid van de Heilige Geest. En de mensen die dit horen en die de waarheid en de waarde van het Woord zelf herkennen, ongeacht of ze begrijpen waar het vandaan komt.

Met andere woorden, ik, Saint Germain, ben de hiërarch van het Aquariustijdperk, maar ik ben niet op een egotrip, mijn geliefden. Ik heb niet alle mensen op aarde nodig om het bestaan en de realiteit van Saint Germain te erkennen, of mij als een of andere God te aanbidden. Ik heb alleen mensen nodig die zich afstemmen op de universele realiteit, de waarheid van het Levende Woord die met hun hart en wezen resoneert. En daarom bereid zijn die waarheid naar het fysieke vlak te brengen en het als richtsnoer voor ieder aspect van de maatschappij en hun persoonlijke leven te laten dienen. Zodat hun persoonlijke leven op één lijn komt met hun eigen hogere wezen en de maatschappij op één lijn met de hogere realiteit waar de menselijke geest totaal geen idee van kan vormen.

En dat creëert dan een maatschappij waar geen enkel persoon afzonderlijk of geen enkel instituut de maatschappij in haar greep kan houden. Want zie je, de machtselite kan het Levende Woord onderdrukken, ze kunnen het dode woord verdraaien dat door de onderdrukking van het Levende Woord wordt gevormd, maar zolang het Levende Woord door een voldoende aantal mensen heen stroomt, kunnen ze dat Woord niet vernietigen of verdraaien. Want het Levende Woord kun je niet in een kader plaatsen en het zal altijd de status-quo aanvechten – en daardoor de maatschappij en individuele personen uitdagen hogerop in bewustzijn te komen.

Een nieuw inzicht in het elitarisme als motivatie in de geschiedenis
Juist omdat er, zoals ik al eerder heb uitgelegd, zoveel mensen in de staat Californië zijn geïncarneerd die bijna op het niveau van bewustzijn zitten dat nodig is, nu dan bestaat het potentieel dat Californië de voorloper wordt voor dit nieuwe bewustzijn, die nieuwe denkwijze, die nieuwe manier om naar het leven kijken. Het kan zelfs komen in de vorm van een nieuwe analyse van de geschiedenis, waardoor je simpelweg naar de geschiedenis kijkt, het bestaan van de machtselite herkent die verblind en in de macht van het menselijke ego is – en daarom, door het vergroot uitvoeren van dit psychologische mechanisme, de bevolking duizenden jaren lang hebben geprobeerd te domineren.

En doordat de bevolking zich bewust wordt van dit mechanisme, brengt dat zelfs op zich al de nieuwe dag, waardoor de machtselite niet achter de schermen kan blijven regeren. En ik zeg dat de machtselite slechts kan regeren wanneer die voor de mensen verborgen blijft. Want eenmaal ontmaskerd, zullen de mensen geen elite meer accepteren, geen leugens meer accepteren die de elite aan de macht houden door de situatie te manipuleren.

Een nieuwe aanpak van de politiek in Californië
Laat mij, om een paar voorbeelden te geven van hoe dit zichzelf vergroot kan uitvoeren, met de politieke situatie beginnen. Er zijn mensen in de Verenigde Staten die zo gehecht zijn aan de conservatieve agenda dat ze Californië als bedreiging zien, omdat ze die als een liberale staat zien. Er zijn letterlijk mensen die wensen dat Californië de oceaan in zou glijden. Omdat ze zo bedreigd worden in hun conservatieve politieke overtuigingen dat ze letterlijk bereid zijn miljoenen mensen te laten sterven opdat zij, wat zij geloven dat de enig echte politiek van de Verenigde Staten is, kunnen behouden – maar die in werkelijkheid de politiek van de elite is die de status-quo wil handhaven.

Aan de andere kant moet je erkennen dat het liberalisme niet het antwoord is, want dat is slechts het andere dualistische uiterste. Dus ik zie er niet op toe dat Californië zich terugtrekt uit de Unie. Maar ik zie er wel op toe dat Californië hogerop komt, boven de dualiteit gaat staan en op zoek gaat naar een nieuwe aanpak van de politiek, die het traditionele tweepartijensysteem transcendeert en daarom de katalysator wordt die zich door de hele natie verspreidt. Als Californië boven die conservatief-liberale dualiteit gaat staan en een nieuw evenwicht vindt, wordt Californië niet meer als een liberale, new age-staat beschouwd, maar als een staat die een nieuwe, evenwichtige benadering heeft gevonden.

En dan kan wat in deze staat is begonnen, zich verspreiden, want er zijn natuurlijk mensen in iedere staat die op de nieuwe energie en het Aquariusbewustzijn zijn afgestemd. Dus hoop ik dat Californië de dualiteit in de politiek kan transcenderen en haar hoogste potentieel kan vinden door een evenwichtige middenwegbenadering in de politiek. En de middenweg houdt niet het midden tussen liberaal en conservatief, die transcendeert de dualiteit van het liberalisme en het conservatisme, en gaat daardoor een nieuwe benadering zoeken.

Ik zeg niet dat er beslist een nieuwe partij moet komen, hoewel dat natuurlijk wel een manier is om de huidige impasse te doorbreken. Maar het kan ook mogelijk zijn dat de mensen de leiding over hun traditionele partijen nemen en eisen dat die partijen ermee ophouden de partij voor de elite te zijn en terug te gaan naar wat ze al die tijd al hadden moeten zijn – namelijk de partij van het volk.

De behoefte aan een nieuw type politicus
Er is een enorm potentieel voor nieuwe creatieve oplossingen die naar buiten kunnen worden gebracht. Want er zijn mensen geïncarneerd die de expertise hebben en de kennis van binnenuit van het politieke systeem, het economische systeem en ieder aspect van de maatschappij. Opnieuw, we willen niet dat dit van één centraal gezag afkomt. Maar we kijken wel naar jullie, de meest spiritueel bewuste mensen die het volmaakte concept handhaven, zodat degenen die de expertise hebben tevoorschijn zullen komen en het hardop durven te zeggen, aan de norm voorbij durven gaan en een ander soort politicus worden – die niet de normen volgt, die nu al heel wat decennia door de machtselite zijn vastgesteld over hoe een politicus zich moet gedragen om mee te kunnen draaien in het politieke systeem.

Jullie hebben mensen gezien die de moed hadden om niet aan de norm te voldoen. Jullie hebben zelfs een paar kandidaten gezien die nu meedoen aan het presidentschap en hoe mensen hebben gereageerd op degenen die bereid zijn verder dan de gevestigde politieke orde te gaan en een golf frisse lucht meebrengen. Maar ik zeg dat er kandidaten zijn die op dit moment nog niet eens meedoen, omdat de kentering in bewustzijn nog niet het punt heeft bereikt waarop men hen kan herkennen of zij de moed hebben op te vallen en een nieuwe vorm van politiek te brengen.

Jullie hebben in de staat Californië gezien hoe de mensen een gouverneur hebben afgewezen die alles vertegenwoordigde wat er mis was in de politiek – de corruptie en het ritselen – en in plaats daarvan een gouverneur hebben gekozen die er meer voor het volk was, omdat hij geen deel uitmaakte van het politieke establishment. En hoewel deze gouverneur niet alles belichaamt waar ik het over heb – omdat hij eerder de neiging heeft te imiteren dan afgestemd te zijn en de open deur voor creatieve ideeën – maar toch vind ik dat het een stap in de goede richting is.

En als de mensen verder blijven denken dan de traditionele uitersten, dan zijn er al kandidaten die snel kunnen opkomen en Californië op een nog hoger niveau van bereidheid te brengen om buiten de traditionele politiek om te gaan, de bereidheid om toe te geven dat de dingen gewoon niet werken op die traditionele manier. En dat wij nieuwe oplossingen nodig hebben en de mensen die die oplossingen naar buiten brengen.

Onderwijs in het Aquariustijdperk
Eén ander gebied wat ik wil bespreken is het onderwijs. Al heel lang is er een tendens onder spirituele en religieuze mensen – zelfs onder studenten van de geascendeerde meesters – om te denken dat de enige manier om het onderwijs te vernieuwen, is door privéscholen te stichten die gebaseerd worden op religieuze en spirituele principes. En jullie hebben een bepaald initiatief bij de regering Bush gezien om meer geld te geven aan privéscholen. Maar toch wil ik een idee naar jullie geest slingeren. Ik wil dat jullie nadenken of privéscholen wel echt de juiste manier is voor het Aquariustijdperk.

Want kunnen jullie niet inzien – wanneer je naar de geschiedenis kijkt, vooral de geschiedenis van Engeland – hoe privéscholen de neiging hebben om de broedplaats van het elitarisme te worden? Omdat degenen die zich kunnen veroorloven om hun kinderen naar privéscholen te sturen, naar elitarisme neigen. En ze hebben de tendens te willen dat hun kinderen worden opgeleid met het gevoel dat ze boven de gewone bevolking staan en verder zijn. Het is de moeite waard om in een openbaar schoolsysteem mensen uit allemaal achtergronden in de maatschappij bij elkaar te zetten. Zodat het klaslokaal een miniatuur wordt van wat de Verenigde Staten verondersteld wordt te zijn – namelijk een smeltkroes waarin we iedereen mixen, zodat we de rigiditeit van het elitaire systeem dat we in het verleden hebben gezien, ontgroeien. Dus wijs ik op een alternatief in plaats van je aandacht en creatieve energie te richten op het stichten van privéscholen.

Ik moet je zeggen dat er opleiders zijn, die bekend zijn met de leringen van de geascendeerde meesters, die een paar heel goede ideeën hebben over hoe je het onderwijs kunt vernieuwen, maar als jullie je blijven concentreren op het stichten van privéscholen, die heel eerlijk gezegd op dit moment geen realistisch potentieel hebben om zich over de natie te verspreiden, nu dan zit je in feite achter de pot met goud aan het eind van de regenboog aan. Terwijl ik moet zeggen dat jullie energie en aandacht op een constructievere – praktischer, realistischer – manier gebruikt kan worden door de privéscholen te zien als een plek om ideeën te toetsen die dan in het openbare schoolsysteem zouden kunnen worden geïmplementeerd.

En dat houdt in dat je scholen moet stichten die niet op een bepaald spiritueel geloofssysteem worden gebaseerd, zelfs niet het systeem van de geascendeerde meesters, maar een universeler manier van spiritualiteit hebben gevonden die op den duur acceptabel voor het openbare schoolsysteem kan zijn. Want zoals ik heb gezegd, als er universelere spiritualiteit in de regering nodig is, nu dan hebben we dat natuurlijk ook in het onderwijs nodig. Maar om het nog acceptabeler te maken, moet het universeel zijn en niet zo gericht op specifieke doctrines en dogma’s, of zelfs een specifiek geloofssysteem.

Laat de droom van het ultieme systeem los
Ik werp jullie opnieuw de uitdaging toe om bereid te zijn alles te onderzoeken. En ik zeg dat zelfs de spirituele mensen – en vooral de studenten van geascendeerde meesters – de neiging kunnen hebben rigide te worden en te denken dat nu wij de hoogste uitdrukkingsvorm van de waarheid hebben en niet echt in die universele stroom hoeven te duiken, de Rivier van Leven, om zelfs een nog hogere uitdrukkingsvorm, of een nog hogere toepassing ervan om praktische redenen in de maatschappij, naar buiten te brengen.

Zoals ik heb uitgelegd, is er geen stilstand mogelijk. De Rivier van Leven gaat verder. Er is geen ultiem regerings- of onderwijssysteem dat ooit op deze planeet naar buiten kan worden gebracht. Want zoals ik gisteren heb geprobeerd uit te leggen, wanneer de mensen die de leiders van een maatschappij in de Gouden Eeuw gaan geloven dat zij het allerbeste systeem hebben ontdekt – en dat zij de elite zijn die het dan als hun taak zien dat systeem te handhaven – nu dan begint de maatschappij in de Gouden Eeuw op dat punt te stagneren en is instorting daarvan nog slechts een kwestie van tijd.

Laar daarom de droom van een ultiem onderwijssysteem, een ultieme staat in de economie, een ultiem politiek systeem, los! Dat zal nooit op aarde gebeuren!

Het is een dualistisch systeem dat op de mensen wordt geprojecteerd door degenen die vast zitten in het slangachtige bewustzijn en proberen de hemel met geweld te nemen en het paradijs op aarde te vestigen. Wanneer dit in werkelijkheid niet kan gebeuren in een statische maatschappij, maar enkel door een maatschappij te creëren die constant transcendeert en daardoor de aarde verheft om onderdeel te worden van het spirituele rijk, omdat de hele materiële sfeer ascendeert, zoals beschreven wordt in Maitreya’s boek. Dit is een fundamenteel andere benadering dan de waan van een of andere statische staat van perfectie in dit rijk na te jagen.

Mijn afsluitende gedachte van deze verhandeling is jullie de uitdaging toe te werpen te erkennen dat in een maatschappij in de Gouden Eeuw niets stilstaat. En daardoor kun je niet aan iets gehecht zijn. Je kunt jezelf niet laten geloven dat: “O, als we maar die vorm van onderwijs, of die religieuze beweging, of dat politieke systeem, kunnen krijgen, dan hoeven wij niet meer alert te zijn.”

De waarheid is dat er geen stilstand in het Christusschap bestaat. Er is geen plaats in om het je gemakkelijk te maken in het Christusschap. Want het Christusschap is een voortdurend proces van meegaan met de Rivier van Leven. En wanneer je dit accepteert, kun je rust vinden in het constant transcenderen in plaats van de valse rust te zoeken door je groei te stoppen en de status-quo te handhaven – en denken dat de status-quo jou rust geeft wanneer je in werkelijkheid alleen door in de Rivier van Leven te zijn – en door er één mee te zijn – ooit vrede vindt. Dus dank ik jullie voor je aandacht en het podium om leringen uit te brengen die op het fysieke vlak moeten worden uitgesproken om de maximale impact te hebben op het collectieve bewustzijn. Ik verzegel jullie op dit moment en ik kom over een poosje weer terug.