Godbestuur versus Menselijk Bestuur

ONDERWERPEN: De machtselite achter het communisme en het kapitalistisme – Het ontstaan van de machtselite – Elke regering moet een macht boven zich erkennen – Waarom het essentieel is om absolute rechten te hebben – De islam en de voortdurende dualistische strijd – Europa moet het socialistische denken ontstijgen – Kijk verder dan de uiterlijke omstandigheden – Het potentieel tot een nieuwe revolutie in bewustzijn – De machtselite wil vooruitgang beperken – Het potentieel voor een Gouden Eeuw in Europa – Zelftranscendentie liefhebben

Geascendeerde Meester El Morya, 30 september 2006

De machtselite achter het communisme en het kapitalistisme
En natuurlijk BEN IK Gods wil! Jullie kennen mij als El Morya, omdat ik jullie die naam gegeven heb. Maar ik ben méér dan dat. En over dat méér wil ik vandaag graag spreken, want het is mijn wens dat jullie jezelf als meer beschouwen dan dit lichaam dat hier zit, zelfs meer dan de dagelijkse denkgeest en de persoonlijkheid die door de omstandigheden op de wereld, door jullie ouders en door jullie samenleving gevormd zijn. En in het bijzonder voor degenen onder jullie die in Europa zijn opgegroeid, is het mijn wens dat jullie beseffen dat je veel meer bent dan wie je denkt te zijn door je opvoeding, in een Europa dat sterk door het socialistische denken beïnvloed is, dat de spiritualiteit van het individu in vrijwel ieder land in Europa ontkent.

Denk eens na over hoeveel decennia dit al duurt, voordat er eindelijk een wending kwam na de val van de Sovjet-Unie. Bedenk eens hoe de Sovjet-Unie bijna ieder land in Europa had geïnfiltreerd, communistische of socialistische partijen gevormd had, met als doel de socialistisch-communistische ideologie te verspreiden die de spiritualiteit loochende, de aangeboren Godvlam van het individu en die mensen als automaten of robots afschilderde of als louter machines die door de machtselite gebruikt konden worden om hun bevelen uit te voeren en hun slaaf te zijn. Bijna als werkbijen in een bijenkorf of in een mierenhoop, die geen individualiteit en geen persoonlijkheid hadden, maar letterlijk het eigendom van de staat waren – die geacht werden de bevelen op te volgen van degenen die toevallig de leiding van de staat in handen hadden.

Mijn geliefden, dit is een ideologie van de antichrist en door de genade van God en het werk van veel studenten van de geascendeerde meesters werd deze ideologie natuurlijk omvergeworpen en viel de Muur in Berlijn om en werd het wereldcommunisme in Rusland verslagen. Dit is natuurlijk een groot keerpunt voor Europa en de hele wereld. Maar we zijn er nog niet, zoals ze zeggen, want ik moet zeggen dat er een communistische ideologie van de antichrist is, maar ook een kapitalistische ideologie van de antichrist. Want zoals jullie heel goed weten, na het bestuderen van de verhandelingen van Jezus over het ego, bestaan er altijd twee uitersten in het dualiteitsbewustzijn. En dus is het niet waar – zoals velen van jullie die in het Westen zijn opgevoed, geloven – dat het kapitalisme het gelijk, de waarheid en vrijheid vertegenwoordigde en tegen het communisme streed.

Want ik moet jullie vertellen dat – als jullie dit al niet beseft hebben, wat bij velen van jullie het geval is – het kapitalisme net zoals het communisme, de individuele spiritualiteit van de mens misbruikt en haar loochent. Er is geen verschil; het zijn twee zijden van dezelfde munt. Het zijn twee ideologieën, twee systemen die dezelfde wortel hebben. En die wortel is de ontkenning van de spirituele werkelijkheid achter alle fysieke verschijnselen.

Het ontstaan van de machtselite
Mijn geliefden, deze ontkenning van de spirituele werkelijkheid gaat heel ver terug op deze planeet en zelfs nog verder. Het gaat helemaal terug tot de val van die wezens in de spirituele rijken die besloten dat zij niet mee zouden gaan, toen de sfeer waarin zij leefden verder ging. In plaats daarvan loochenden ze God altijd, loochenden Gods Wil altijd, loochenden Gods Wil dat al het leven meer wordt. Ze kozen toen voor het pad van minder worden en zouden zoveel wezens als ze maar konden, met zich mee op dat pad slepen. En zoals jullie uit het boek van Moeder Maria weten, wanneer een bepaalde sfeer naar een hogere vibratie ascendeert en deel van de spirituele wereld wordt, moeten de levensstromen, die niet verder willen, naar een lagere sfeer, naar een lagere vibratie afdalen. Maar, omdat ze vanuit een hogere sfeer zijn afgedaald, hebben ze niet alleen superioriteitsgevoel, hoogmoed en arrogantie, maar ze hebben ook bepaalde kennis, bepaalde verworvenheden die hen op een intellectuele, logische, rationele manier heel scherpzinnig, heel intellectueel, laat zijn, die ver boven de vele levensstromen uitgaat, die vanuit die in de lagere sfeer begonnen hun weg omhoog te zoeken.

En zo vormt zich een machtselite die gelooft dat zij beter is dan het volk en dat ze het recht heeft het volk te regeren en dat het volk letterlijk hun slaaf zou moet zijn. Dit gaat heel ver in de tijd terug naar beschavingen die momenteel niet bekend zijn. Maar zelfs in jullie eigen bekende geschiedenis, kun je dat patroon ontdekken. En je ziet het op weinig plaatsen duidelijker dan hier in Europa, waar door de hele Middeleeuwen heen de feodale landheren alles bezaten, zelfs de mensen die op hun land woonden.

Dit, mijn geliefden, was zeker geen Godsbestuur, noch was het de wil van God. Het was een totaal geperverteerd systeem. En dit zou moeten aantonen dat het menselijke ego niets kan krijgen wat hij niet kan perverteren – zolang de meeste mensen door de dualiteit van hun ego verblind zijn. Maar het is waar dat de mogelijkheid bestaat dat een koning een verlicht heerser kan zijn. En als de koning een hogere bewustzijnsstaat heeft, kan hij het leven schenken aan een erfgenaam die ook een hogere bewustzijnsstaat heeft. Dus de hogere vorm van regeren, het hogere Godsbestuur, kan inderdaad door overerving worden doorgegeven. Maar dit systeem is niet vrij van fouten, zoals geen enkel systeem op aarde, door het huidige niveau van vibratie van deze planeet. En daarom ontaardde dit ook. En door de hele Middeleeuwen heen, kregen krankzinnige koningen krankzinnige kinderen, wat vervolgens steeds maar doorging, tot het Godsbestuur dat de bedoeling was, zover gedegenereerd was dat het menselijk bestuur werd.

Elke regering moet een macht boven zich erkennen
Ik zelf kwam in conflict met precies zo’n koning in de vorm van Hendrik de Achtste. (El Morya was geïncarneerd als Thomas More.) Hij was de belichaming van alles wat er verkeerd is aan het menselijke bestuur, de verdorvenheid van menselijk bestuur. Heel lang geleden eisten de Israëlieten, die profeten hadden, een wereldlijke koning. En ze kregen een wereldlijke koning, omdat het in feite een juist systeem is dat er een spirituele en een seculiere tak in de regering is. Dit vertegenwoordigt, in haar zuivere vorm, de Alpha en de Omega, waardoor de leiders van de religie, als ze de juiste afstemming op de geascendeerde meesters hebben, kunnen dienen om het globale beeld van Godsbestuur voor een bepaalde natie of zelfs voor een hele beschaving te brengen. En het seculiere deel van de regering draagt dan de zorg voor de vele dagelijkse taken in de maatschappij. Als dit systeem echter juist werkt, functioneert de seculiere tak van de regering binnen het grotere raamwerk dat door het religieuze deel van de regering wordt verschaft.

Dit kan zeker werken, maar dat kan alleen wanneer de mensen een bepaald bewustzijnsniveau bezitten. En wanneer de mensen in slaap beginnen te vallen en zich niet ervan bewust zijn wat er gaande is, dan zal de machtselite zowel in de seculiere als in de religieuze tak van de regering een rol gaan spelen en die gaan vervormen om aan de macht te komen. Dan gaat het niet meer om de waarheid, het gaat over wat de macht van de elite bevordert en ondersteunt. En op dat moment zullen zowel de religieuze als de seculiere aspecten van de regering geperverteerd worden.

Dit zag je trouwens in de Middeleeuwen. En je zag het heel duidelijk belichaamd in de katholieke kerk die het hele vasteland van Europa een door mensen gemaakte leer, een door mensen gemaakt wereldbeeld had opgedrongen en daarmee dit continent in de Donkere Middeleeuwen had gestort in plaats van de Eeuw van Verlichting die Saint Germain en andere geascendeerde Wezens voor zich zagen. Dus dan is er een kerk die de bevolking ten onrechte beperkt. Je hebt een koning die een erfgenaam wil en die deze niet bij één vrouw kan krijgen, dus wil hij een andere vrouw, maar de kerk verbiedt echtscheiding. En dus komt de koning in actie en trekt zich, en zijn land, uit de kerk terug, zodat hij zijn eigen wetten kan maken.

En daar stond ik als Thomas More, de kanselier van de koning, maar ik was niet van plan een compromis te sluiten over wat ik in mijn hart als de waarheid beschouwde. In tegenstelling tot wat je misschien op grond van de geschiedenis denkt, werd dit eigenlijk niet op loyaliteit aan de katholieke kerk in de buitenwereld gebaseerd. Want zelfs al was ik me in die incarnatie niet volledig bewust van de gebreken in de katholieke kerk – ik had gewoon de kennis niet die jullie nu hebben en die jullie via onze websites en op andere manieren krijgen – ik wist wel dat er dingen waren waar het in die kerk aan ontbrak.

Dus mijn loyaliteit, door mij tegen de Koning te verzetten, gold niet zozeer de kerk, maar God en de Wil van God. Want ik wist heel goed dat wanneer een seculiere regering begint haar eigen regels te maken, die samenleving dan een neerwaartse spiraal ingaat die haar heel ver naar beneden kan brengen, waarbij de één na de andere tiran zijn macht misbruikt om het volk te onderdrukken. Want is het niet zo dat als een macht op aarde, als een institutie of individu, zich opwerpt als de allerhoogste autoriteit en geen autoriteit buiten zichzelf erkent, dit een open uitnodiging is om macht te misbruiken. En ik kan je wel vertellen dat er op deze planeet, of welke andere planeet ook, nog nooit een individu of institutie is geweest die met absolute macht kon omgaan zonder die macht te corrumperen.

Waarom het essentieel is om absolute rechten te hebben
En dat is de reden waarom het absoluut noodzakelijk is dat elke vorm van regering een hoger gezag dan zichzelf moet erkennen. Ze moet erkennen dat er iets boven het materiële rijk bestaat en dat dat iets principes, wetten, heeft uitgevaardigd die absoluut zijn, die geen enkele autoriteit op aarde kan of zou moeten ontduiken, wegredeneren of tenietdoen. Dit is een absolute vereiste om een vrije samenleving te houden. En dat was trouwens de reden dat de stichters van de Verenigde Staten van Amerika de inspiratie kregen voor de Onafhankelijkheidverklaring, en het allereerste doel van hen was zich onafhankelijk te verklaren van degenen die de wereldlijke macht naar zich toe hadden gehaald en geen enkele macht buiten deze wereld om erkenden. Wat nu juist de reden is dat er in de Verklaring staat dat alle mensen door hun Schepper met onvervreemdbare rechten begiftigd zijn – rechten waartoe geen enkele regering op aarde de macht heeft die af te nemen of af te zwakken.

Jullie zouden eens in staat moeten zijn om te zien dat wat er verscheidene generaties lang in Europa gebeurd is, is dat de democratische vrijheden die door zo’n harde strijd verkregen zijn, in veel gevallen, daadwerkelijk afgezwakt zijn door seculiere regeringen, die door een socialistische ideologie beïnvloed zijn die geen enkele autoriteit buiten de aarde, geen enkele autoriteit buiten zichzelf, erkent – en daarom gelooft dat ze regels kan maken zonder rekening te houden met de Wil van God en de wetten van God en de natuurwetten, die de ontwerpprincipes van God zijn die het materiële universum laten functioneren en duurzaam maken.

De islam en de voortdurende dualistische strijd
Zo hebben jullie in de Sovjet-Unie gezien hoe zij dachten dat ze een volmaakt door mensen gemaakt systeem konden bedenken, waardoor de economie zou werken en aan iedereen werk gaf en iedereen in zijn eigen onderhoud kon voorzien en dit oneindig kon doorgaan. Maar de waarheid is, dat als er geen leningen door het Westen waren geweest, het communisme het dan niet zo lang overleefd had als het geval was. Dus waarom hebben de banken in het Westen leningen verstrekt aan hun ‘gezworen vijand’ het communisme? Nu, dat was vanwege het feit dat ze de wereld in een dualistisch strijd verwikkeld wilden houden, zodat zij zelf achter de schermen konden regeren, inclusief geld verdienen aan de totale oorlogsmachine.

Dus wat je tegenwoordig ziet, is dat het eindelijk duidelijk werd, zelfs voor de mensen in de Sovjet-Unie, dat het communisme niet werkte en daarom werd de Muur in Berlijn afgebroken. En tijdelijk was er betrekkelijke rust, want zelfs de machtselite had niet helemaal voorzien dat de Sovjet-Unie zo snel ineen zou storten, want ze hadden er geen rekening mee gehouden dat veel van onze studenten vele jaren lang oproepen voor de val van het communisme hadden gedaan. Dus hadden ze er in hun berekeningen geen rekening mee gehouden dat de spirituele kracht een kaartenhuis van het communisme had gemaakt. En toen de wind van de Geest ging waaien, stortte dat huis veel sneller in dan iemand verwacht had. En zelfs de machtselite werd hier onaangenaam door verrast.

Maar wat zie je tegenwoordig, slechts een paar jaar later? Je ziet een andere opkomende macht die ervoor dient om de dualistische strijd gaande te houden, de ‘botsing der beschavingen’ en nu is het het terrorisme en wat bestempeld wordt als de fundamentalistische islam, maar die in werkelijkheid helemaal niets te maken heeft met de islam in haar ware vorm. Want zelfs de islam is duidelijk een religie die de Wil van God en de superioriteit van Gods wet boven de superioriteit van de mens stelt. En als de Islam haar zuivere vorm had behouden, dan was ze nooit geworden wat ze vandaag de dag is – een bedreiging voor de wereldvrede.

Maar waarom is de islam in deze rol geplaatst? Welnu, gedeeltelijk omdat de islam zelf vervormd is door de imams, en de priesters die de islam meer veranderd hebben dan de bedoeling was; die de oorspronkelijke zuiverheid verloren hadden van de leringen die door de profeet Mohammed naar buiten werden gebracht en ze vervormden tot het denkbeeld van de Jihad en vele andere concepten die niet in overeenstemming met de Wet en de Wil van God zijn. En dus hebben ze zichzelf in deze positie gemanoeuvreerd.

Maar wat er in werkelijkheid achter de schermen gebeurde, is dat de machtselite achter het kapitalisme zei: “We hebben een andere vijand nodig, zodat we door kunnen gaan militaire uitgaven te rechtvaardigen en onze macht over de mensen uit te oefenen. En dus gaan wij door met wat wij altijd al gedaan hebben – angst in de mensen zaaien voor een vijand in de buitenwereld, zodat ze de buitensporige uitgaven voor militaire uitrustingen accepteren en tegelijkertijd daarmee een uitholling van hun burgerrechten accepteren.”

Europa moet het socialistische denken ontstijgen
En dit heeft natuurlijk heel goed gewerkt aan de andere kant van de plas, zoals ze dat zeggen, waar het nog niet dezelfde stevige voet aan wal heeft gekregen als in Europa. En dat is natuurlijk één van de redenen waarom wij naar Europa kijken dat het vermogen heeft, zoals Moeder Maria zei, om de voorloper van een nieuw bewustzijn te worden dat wereldvrede tot stand kan brengen. Want hoewel Europa in het verleden bijna geheel door de machtselite werd geregeerd, wordt de Verenigde Staten nu meer dan Europa door de machtselite beïnvloed.

Hoewel je zeker niet ten prooi moet vallen aan de illusie dat Europa niet door de machtselite beïnvloed wordt. Toch moet ik jullie zeggen dat de mensen in Europa wel degelijk het potentieel hebben zichzelf wakker te schudden en een hoger bewustzijn te krijgen, wat zeker een vreedzamer toekomst tot stand kan brengen, niet alleen voor dit werelddeel, maar voor de wereld als geheel. Maar voor dit kan, moeten ze hun verleden analyseren en de overblijfselen van het socialistische denken opruimen dat in beginsel nog steeds iedere natie in dit werelddeel beïnvloedt, waaronder het land waarin ik nu spreek.

Want Zweden is typisch het voorbeeld van een land waarvan de regering gelooft dat ze ieder aspect in het leven van de mensen moet regelen en waar de mensen zijn gaan geloven dat de regering voor hen zou moeten zorgen en dat ze het recht hebben om van de regering te krijgen wat ze nodig hebben en zich tegelijkertijd door de regering laten vertellen hoe zij moeten leven. En dit wordt een onderling afhankelijke relatie tussen het regeringsapparaat, dat in veel landen in Europa ontzettend uitgebreid is en veel mensen in dienst heeft die zich in gedachten de rest van hun leven als ambtenaren zien werken, een bepaalde levensstijl hebben die gerieflijk, hoewel niet uitzonderlijk is. Maar zij accepteren de zekerheid, want dat is gemakkelijk voor hen en dan hoeven ze geen beslissingen te nemen en dus willen ze het regeringssysteem handhaven dat hen die zekerheid biedt. En aan de andere kant zie je mensen die voor verschillende diensten afhankelijk van dat regeringssysteem zijn en willen ook dat het gehandhaafd blijft.

Je ziet dat in deze relatie van onderlinge afhankelijkheid, waar niemand echt mee wil stoppen en zeggen dat het systeem niet werkt, het gevaar bestaat dat het onder haar eigen gewicht zal instorten, zoals in de Sovjet-Unie voor de Muur omviel. Dus de mensen in Europa moeten hun verleden analyseren en zeggen: “Geen socialisme meer, niet God door de staat vervangen. We moeten teruggaan naar het punt waarop zowel God als de mens in de regering zit.”

Maar dat moeten verlichte mensen zijn, verlichte mannen en vrouwen die zijn afgestemd op hun Godzelf en op God en daarom de Wetten van God kennen, niet door één religie zoals je in de katholieke kerk zag, want dat is duidelijk een systeem dat niet werkt. Ik heb het er niet over om één religie tot de ultieme religie of de enig echte religie in een Europees land te maken. Ik heb het over het universele besef dat er achter de kerken en religies in de buitenwereld een universeel lichaam van spirituele kennis bestaat. Er bestaat een universele lering over Gods Wet en de natuurwetten en tenzij een regering op deze tijdloze, eeuwige principes wordt gebaseerd, is die niet duurzaam. En het is dan slechts een kwestie van tijd voor ofwel interne, dan wel externe factoren ervoor zullen zorgen dat dat regeringssysteem onder haar eigen gewicht ineenstort.

Dit zou in Europese landen kunnen gebeuren, omdat de bevolking veroudert en omdat de hele denkwijze ervoor zorgt dat mensen minder kinderen krijgen, materieel comfortabeler leven. En dan krijg je een situatie waarin de bevolking vergrijst en er steeds minder mensen zijn om de belastingen voor de pensioenen en sociale uitkeringen te betalen. En dit op zich kan er misschien wel voor zorgen dat het hele systeem ineenstort.

Een ander probleem is het gezondheidszorgsysteem. Natuurlijk is het correct en rechtvaardig dat mensen financieel niet te gronde hoeven te gaan, omdat ze een ziekte hebben. Maar je kunt ook geen systeem hebben waarin de kosten voor de gezondheidszorg een bedreiging voor de economische levensvatbaarheid van een land worden. Dus moet er een middenweg zijn. En die middenweg kun je ontdekken wanneer je de bedoeling, de spirituele bedoeling, van het leven begrijpt, zodat je in staat bent een gezondheidszorgsysteem op te zetten dat de spirituele kwaliteit van het leven probeert te behouden. Het moet er echter niet op uit zijn om de mechanische kwaliteit van het leven in stand te houden door met behulp van alle beschikbare technologische middelen het hart zolang mogelijk te laten kloppen, zodat je daar in wezen een plant hebt liggen die geen spiritueel platform voor groei in stand kan houden.

Kijk verder dan de uiterlijke omstandigheden
Er zijn veel zaken die veranderd moeten worden op dit werelddeel. En je zou je misschien overweldigd kunnen voelen wanneer je dit allemaal overweegt. Maar ik kan zeggen dat een doorbraak veel dichter bij is dan jullie misschien denken wanneer je naar de uiterlijke omstandigheden kijkt. En dat is nu precies de reden waarom wij jullie – keer op keer – vertellen dat wij mensen nodig hebben die zich niet door uiterlijke omstandigheden laten verblinden, die zich niet door uiterlijke omstandigheden laten overweldigen, die niet zullen denken dat de omstandigheden in de buitenwereld voorgoed zo zijn en niet veranderd zouden kunnen worden, omdat “ik per slot van rekening maar een onbelangrijk persoontje ben en wat kan ik nou doen?” Welnu, jij kunt als onbelangrijk persoontje zeker de problemen niet oplossen die jouw natie tegenkomt. Maar jij bent meer dan dat onbelangrijke persoontje en wanneer jij je met dat méér verbindt, dan kan het méér door jou heen de oplossingen brengen voor ieder probleem dat de mensheid kent, hetzij in dit werelddeel of elders.

Ik kan jullie ervan verzekeren dat er een oplossing voor ieder probleem is. Maar die oplossing ontdek je niet met de menselijke wil. Die vind je alleen maar wanneer een kritieke massa mensen zich op één lijn brengt met de Wil van God, die geen wil buiten jou is die jou in een keurslijf wil persen. Het is de wil van jouw eigen hogere Wezen. En wanneer je dat beseft; wanneer je dat bevestigt en wanneer je die liefde voelt die jij voor je eigen hogere Wezen hebt en die liefde voelt die jouw IK BEN Aanwezigheid en de geascendeerde meesters en de Schepper voor jou hebben, dan is Gods Wil doen geen last – het is je grootste liefde. Want jij bent hier gekomen om Gods Wil op aarde te brengen. Je bent hier niet gekomen om een menselijk wezen te worden, een robot die meegaat met alles wat de regering je zegt.

Het potentieel tot een nieuwe revolutie in het bewustzijn
De regeringen hebben lang geleden de Wil van God achter zich gelaten en hebben de wil van de mens tot het allerhoogste gezag verheven. En hoewel ze zelfs beweren dat ze een democratische regering zijn die in zekere mate openstaat voor de wil van de mensen, is de realiteit in de meeste naties dat de wil van de machtselite in de dagelijkse politiek wordt uitgevoerd. Wat er dus moet gebeuren, is dat iemand het besluit moet nemen naar het méér te zoeken. De wil om méér te worden, is de eerste stap. En dan word je méér en dan word je de open deur voor het méér van de Wil van God, om de energie, het Licht, van de Wil van God door jou heen laten schijnen.

En wat gebeurt wanneer een kritieke massa mensen besluit de open deur te worden, is dat er plotseling een verschuiving in het massabewustzijn plaatsvindt en de mensen ineens wakker worden en beseffen dat deze oude patronen – die wij keer op keer hebben voortgezet en herhaald – niet werken. En dat wij iets anders moeten doen. Dit gebeurde in de Sovjet-Unie. Dit gebeurde in de meeste Europese landen, toen het feodale systeem werd achtergelaten en plaats maakte voor een bepaalde vorm van democratie of een meer verlichte vorm van bestuur.

Natuurlijk had je er de Franse Revolutie, waarbij het niet de Wil van God was dat dit een bloedbad werd. Toch heeft de Franse Revolutie de ogen van veel heersers in Europa geopend, die zich ervan bewust werden dat de tijden veranderd waren en dat als zij niet vrijwillig iets van hun macht over de mensen zouden opgeven, de mensen dan uiteindelijk zouden opstaan om die macht met geweld te grijpen.

Maar dit was in een donkerder tijd. En ik moet zeggen dat er in deze huidige tijd een potentieel is van een net zo grote verschuiving in de maatschappij als de verschuiving van feodale maatschappij naar democratische natie. Maar deze keer kan het zonder geweld, zonder bloedvergieten. Het kan door een massaal ontwaken van de mensen, die eindelijk wakker worden en net als de kleine jongen in het sprookje zegt: “Maar de keizer heeft niets aan! De machtselite heeft niets aan! Dit socialistisch-kapitalistische systeem heeft niets aan! Het werkt niet, want het haalt het initiatief en de verantwoordelijkheid bij het individu weg en ontzegt daardoor het individu de kans om te experimenteren en van zowel van zijn successen als zijn mislukkingen te leren.”

Wat er in veel Europese landen is opgezet, is een sociaal zorgsysteem, een sociale verzorgingsstaat, waarin je maar beperkt kunt vallen, omdat je altijd van de welzijnszorg kunt leven en een zekere levensstandaard kunt behouden. Maar door de je op deze benedengrens te blijven richten en die willen vasthouden, heb je alle mensen tot een lagere bestaanswijze gedwongen dan ze zouden kunnen krijgen als ze hun volledig spirituele potentieel hadden gebruikt. Je hebt dan landen waar niemand zijn creativiteit, zijn spirituele creativiteit, durft te gebruiken door met ideeën en uitvindingen te komen die nodig zijn om de Gouden Eeuw te manifesteren, zelfs de ideeën over gratis energie die de wereld onafhankelijk van olie kunnen maken.

Omdat je een land krijgt waarin iedereen probeert maar een leven te leiden dat zij als aangenaam beschouwen en wat zij als het maximale beschouwen dat ze kunnen bereiken, heb je het eigen initiatief gesmoord. En dit precies is wat de machtselite wil, omdat ze niet willen dat mensen initiatieven tonen. Ze willen in staat zijn elk nieuw idee, elke nieuwe uitvinding, in hun macht te hebben zodat zij het ofwel kunnen gebruiken om geld te verdienen, ofwel om hun macht uit te breiden, of ze kunnen het tegenhouden om concurrentie te voorkomen die hun geld of hun macht afpakt.

De machtselite wil vooruitgang beperken
Er bestaat een veel voorkomende misvatting in de meeste geïndustrialiseerde landen, waaronder Noord-Amerika, Europa en elders. En die algemene misvatting onder de meeste mensen is dat de wereld in principe goed is en dat er krachten zijn die het goede proberen te doen, maar dat er soms slechte dingen gebeuren en daarom zou de samenleving niet op een hoger plan kunnen staan dan wij momenteel zien.

Dit is dezelfde soort psychologie die in de Middeleeuwen werd aangehouden door zowel de katholieke kerk, als de koningen en feodale landheren, de adellijke klasse. Zij wilden de bevolking laten geloven dat er een bovengrens was aan hoever zij in het leven konden komen. En daarom hoefden ze niet de moeite te nemen om initiatieven te tonen, om nieuwe ideeën naar voren te brengen. En ze hoefden zeker niet de moeite te nemen om de status-quo van de machtselite aan te vechten.

En veel mensen denken dat nadat de democratie ontstond, die krachten toen in principe waren verdwenen. Maar jullie kunnen natuurlijk zien dat ze het overleefd hebben en dat ze gewoon geleerd hebben hoe ze de democratie moeten gebruiken om hun belang bij macht en privileges voor de elite te bevorderen en het volk klein te houden. En dit heeft in de meeste Europese naties plaatsgevonden door middel van de democratische instituties, de opleidingsinstituten, de media, waardoor iedereen is gaan geloven dat er een grens aan groei bestaat, dat er een grens is aan hoeveel een samenleving zou kunnen veranderen, aan hoe rijk een land zou kunnen worden, aan in hoeverre technologie zich zou kunnen ontwikkelen, in hoeverre de cultuur zou kunnen avanceren.

En vanwege dat feit zie je dat een groot deel van Europa een deksel op de groei van dit continent heeft geaccepteerd. Maar ik moet zeggen dat zelfs wanneer je naar de huidige Europese naties kijkt – en hun gerieflijke levensstijl, hun systemen voor allerlei soorten sociale zorg, de rijkdommen die ze bezitten – wat op dit continent gemanifesteerd kan worden, is oneindig veel meer dan wat je op dit moment ziet. De visie die ik heb, gebaseerd op mijn eenzijn met de Wil van God, is oneindig veel groter dan wat je op dit moment ziet.

Als ik jullie die visie daadwerkelijk zou vertellen, zou je dagelijkse denkgeest niet in staat zijn die te ervaren. Zelfs jullie, die spirituele mensen zijn, zouden het moeilijk vinden de visie te ervaren die ik op deze wereld en dit werelddeel heb. En veel mensen die niet spiritueel zijn, zouden mij voor gek verklaren als ik hen zou vertellen wat er binnen slechts enkele decennia zou kunnen plaatsvinden. Want dit continent heeft waarachtig het potentieel zo ingrijpend te veranderen dat het de fundering zou kunnen worden om ware overvloed naar elk werelddeel op deze planeet te brengen. Is het niet duidelijk – wanneer je naar Zuid-Amerika kijkt, wanneer je naar Afrika, het Midden-Oosten en bepaalde delen van Azië kijkt, dat deze landen niet die situatie hebben die je in Europa ziet? Ze hebben niet de voorwaarden, de omstandigheden in de buitenwereld, noch de stuwkracht die hen in staat kunnen stellen hun huidige situatie van binnenuit te transcenderen.

Ik ben zelf verscheidene keren in Europa geïncarneerd, net als Saint Germain, Kuthumi en andere meesters. Waarom hebben wij ervoor gekozen op dit werelddeel te incarneren? Omdat wij wisten dat ondanks wat er in de Donkere Middeleeuwen gebeurd was, dit werelddeel het potentieel had om – samen met het Noord-Amerikaanse werelddeel – de belangrijkste voorloper voor het Aquariustijdperk, voor de Gouden Eeuw van Saint Germain te worden. En dus hebben wij ons eigen licht geïnvesteerd om ideeën in dit werelddeel naar voren te brengen. En achter de schermen zien jullie dat alle voorwaarden om een doorbraak te laten plaatsvinden, worden geschapen. Maar die doorbraak wordt momenteel geblokkeerd door de omstandigheden waarover ik gesproken heb, de socialistische denkwijze, de acceptatie van een bovengrens.

Het potentieel van een Gouden Eeuw in Europa
Maar als dat obstakel uit de weg zou kunnen worden weggeruimd, dan zou Europa een ongelooflijke transformatie kunnen ondergaan die zich dan tot over de grenzen van Europa zou kunnen verspreiden. Dit is natuurlijk het ware potentieel dat net achter de uiterlijke verschijnselen zit. En het is natuurlijk de Wil van God dat dit zich fysiek zal manifesteren. En als de belichaming van de Wil van God, is het natuurlijk wat ik wil voor dit werelddeel. Want zelfs al is er veel duisternis op dit werelddeel, ik houd er geen negatieve gevoelens op na. Ik heb die allemaal losgelaten – wat ik persoonlijk heb meegemaakt, wat ik andere mensen heb zien meemaken. Zelfs de gruweldaden zoals de Holocaust of de slachting van het Russische volk onder Stalin, zelfs die gruweldaden heb ik losgelaten, heb ik achter mij gelaten. En ik richt mij slechts op het goede dat in dit werelddeel zou kunnen plaatsvinden.

En ik wil natuurlijk dat jullie, die de spirituele mensen zijn, hetzelfde doen. Niet in de zin dat jullie het verleden loochenen, maar dat jullie bereid zijn naar het verleden te kijken en het in jullie eigen wezen verwerken, zodat jullie als voorlopers voor jullie natie kunnen dienen en jullie een pad door het massabewustzijn kunnen banen dat andere mensen kunnen volgen. En daardoor kunnen ook zij het verleden gaan verwerken en bewust beseffen waarom het niet werkte, waarom noch het kapitalisme, noch het communisme ooit werkt. Waarom het inderdaad nooit mogelijk was om een door mensen gemaakt systeem te scheppen dat voor de ideale maatschappij zou zorgen. Want ik zeg jullie, mijn geliefden, er is geen enkel systeem dat werkt. Wat wel werkt, is slechts het levende Godsbestuur dat altijd is afgestemd op het grotere plaatje van Gods Wil, zodat de maatschappij, de economie kan transcenderen wanneer de cyclus verandert en het dan noodzakelijk wordt hogerop te komen in plaats van nog vast te houden aan de oude manier, de oude manier om naar de dingen, de oude bewustzijnsstaat, te kijken.

Zien jullie niet in dat wanneer je de verhandelingen van Jezus over het ego op het terrein van de regering overbrengt, je dan ziet dat het ego een maatschappij tot stand wil brengen die statisch is en die de macht en de privileges van de elite kan behouden, terwijl ze de bevolking in zo’n staat houdt dat ze net niet ontevreden genoeg zijn om hun leven te wagen in een opstand tegen die machtselite. Wat het ego in principe wil, is een menselijke samenleving creëren die net als een mierenhoop functioneert, waarbij het volk voor de privileges van de elite moet zorgen. En vervolgens wil het ego die maatschappij zo lang mogelijk handhaven.

Maar het is niet de Wil van God om een statische maatschappij te scheppen die eeuwig hetzelfde blijft. Het is Gods Wil een maatschappij te scheppen die zichzelf voortdurend transcendeert, zodat de leden van die maatschappij ertoe aangezet worden zichzelf voortdurend te transcenderen, meer te leren, hogerop te komen, hun denken te ontwikkelen, cultuur te ontwikkelen zodat alles in een staat van groei verkeert. Dit is de Rivier van Leven. Zo ziet Godsbestuur er uit.

En daarom zie je dat er zoveel beschavingen in het verleden zijn ineengestort. En waarom zijn ze ten onder gegaan? Omdat ze door een heersende elite werden overgenomen, die eenmaal aan de macht, zich slechts over één ding druk maakte – hun macht en hun privileges behouden in plaats van de opwaartse groei, de zelftranscendentie, van de maatschappij te continueren. Dit is de denkwijze van die gevallen engelen die tegen het plan van God rebelleerden toen de hogere sfeer, waarin zij leefden, transcendeerde en zij daar niet langer konden blijven.

Zien jullie nu in dat dit het patroon is om de groei te stoppen, een bevoorrechte positie voor zichzelf te creëren en die dan tot in het oneindige te handhaven? Dit is het patroon dat zich al eonen lang op deze planeet voortzet. En het wordt tijd dat de spirituele mensen dit eens beseften, dat zij het denken ontstijgen dat Jezus zo briljant het grijs denken heeft genoemd. En beseffen dat het niet voldoende is om spiritueel te zijn, om iedereen zonder onderscheid en zonder het Christusonderscheid lief te hebben. Jij moet die hogere staat bereiken om ware liefde, de Liefde van God, te kennen, de liefde die zo één met de Wil van God is dat ze de Wil van God liefheeft en dat er geen grotere liefde is dan de Wil van God, die zelftranscendentie is.

Zelftranscendentie liefhebben
Dit is de sleutel tot groei – om zelftranscendentie lief te hebben, ervan te houden méér te zijn, ervan te houden méér te worden en niet vast te houden aan wat minder is. Want als je duizend dollar of duizend euro had en ik zou je vertellen dat als je die duizend euro aan de armen gaf, ik je daarvoor een miljoen euro terug zou geven, zou je dat dan niet doen? Zou je die duizend euro niet willen loslaten om meer te ontvangen? Zou het een verlies voor je zijn? Natuurlijk niet, omdat je veel meer zou krijgen.

En dat is de denkwijze waar het in het Europese werelddeel aan ontbreekt. Die denkwijze bestaat veel meer daar in de Verenigde Staten. Maar de Verenigde Staten heeft andere problemen waar we al even over gesproken hebben en natuurlijk nog meer over zullen spreken. Maar nu spreek ik over Europa en er zijn veel mensen in Europa die zo bezig zijn met vasthouden wat ze hebben, dat ze bang zijn dat zij alleen maar verliezen, als de maatschappij verandert. En er zijn velen in de bevolking die deze denkwijze aangenomen hebben en willen dat de staat voor hen blijft zorgen, evenals je de mensen in het vorige Sovjet-Unie ziet die terugverlangen naar de tijd van het communisme, zelfs al hadden ze toen bijna niets. Ze hadden dat in ieder geval en ze wisten dat ze dat zouden houden, of ze nu werkten of niet.

Jullie kennen waarschijnlijk wel het oude mopje dat altijd over het communistische systeem verteld werd: “Wij laten het voorkomen alsof wij werken en zij doen alsof zij ons betalen.” En dat is natuurlijk hoe veel mensen zich voelen. Zij willen het laten voorkomen alsof ze werken, ze het absolute minimum doen om een minimumloon te krijgen, zodat ze kunnen overleven. Omdat zij niet de verantwoording voor hun leven willen nemen. Ze willen niet groeien en transcenderen. En dit is het systeem dat zichzelf, in het bijzonder in dit werelddeel, al bijna een eeuw heeft voortgezet. En het wordt tijd dat mensen wakker worden en beseffen dat het gewoon niet werkt en dat het op den duur niet kan werken, omdat het op een gebrekkige ideologie wordt gebaseerd.

Ik heb lang gesproken en jullie kelken stromen over. Maar zoals jullie kunnen horen, heb ik nog veel meer te zeggen, want per slot van rekening ben ik het MEER. Toch zal ik jullie nu jullie rust gunnen. En we zullen zien of ik, of misschien mijn geliefde broeder Saint Germain, deze verhandeling zal voortzetten. Dus dank ik jullie, zoals Moeder Maria jullie bedankte, om hier te zijn, voor jullie bereidheid de open deur te zijn. Want ik moet je zeggen dat wanneer jullie naar deze woorden luisteren, uitgesproken door iemand in de buitenwereld, er veel meer achter de schermen gebeurt. En er stroomt veel licht door jullie wezen dat in het massabewustzijn op aarde wordt uitgegeven. En jullie kunnen hier zitten denken dat ik tot jullie spreek, maar ik spreek ook tot het massabewustzijn op dit werelddeel. En omdat deze woorden fysiek worden uitgesproken, gaan ze dit massabewustzijn in en ze dringen door de sluier heen, zodat steeds meer mensen kunnen zien wat er niet goed is, waar het aan ontbreekt.

En zo hebben deze woorden, uitgesproken in het fysieke octaaf, een veel groter effect dan jullie wellicht denken. En dat is de reden dat zelfs een betrekkelijk klein gezelschap zoals dit, voor de opening van een nieuwe spiraal kan zorgen, die uiteindelijk, naarmate hij versterkt wordt, voor een doorbraak op dit werelddeel zorgt. En daarom zijn wij, opnieuw, dankbaar dat jullie hier aanwezig zijn. Want als jullie hier niet zouden zijn, wat zou onze aanwezigheid dan voor nut hebben? Want het principe is altijd dat wij datgene kunnen vermenigvuldigen wat jullie op het altaar leggen, zoals de dienaren die hun talenten vermenigvuldigden meer konden krijgen. Maar als je niets op het altaar legt, valt er niets te vermenigvuldigen, dus alles blijft op dat dode punt vastzitten, in die catch-22, waar niets in beweging is.

Dus dank ik jullie opnieuw en ik verzegel jullie in de Vlam van de Wil van God. Mediteer op mij, Morya, en ik zal jullie de Wil van God voor jullie eigen leven, voor jullie natie en voor dit werelddeel tonen. Wees vredig in de Wil van God, want er is geen vrede zonder de Wil van God.