Er bestaat maar één Test op het Spirituele Pad

ONDERWERPEN: Alle studenten moeten getest worden op nederigheid – De essentiële eigenschap van het ego – Het meest verbazingwekkende aan spirituele studenten – Het ware pad van discipel zijn – De bereidheid om in beweging te komen – Zelfs een geascendeerde meester kan karma maken – Een speciale test

Geascendeerde Meester El Morya, 4 januari 2006

Als de boodschapper iemand was die jij als een mier zou waarnemen, zou je dan ook gehoor geven aan die boodschap? Of zou je zakken voor de essentiële test om discipel te worden en zodoende de draad van het contact met het hart van El Morya verliezen? Het is geen kwestie van wat ik zeg, hoe ik het zeg of door wie ik het zeg. Het is een kwestie van jouw vaardigheid om de vibratie in de stem te horen, de innerlijke boodschap in de woorden te horen en daardoor de Meester Morya te herkennen die buiten de uiterlijke verschijnselen om. Dit is altijd de echte test geweest voor een discipel: Kun je de meester herkennen ongeacht de vermomming die hij op dat moment gebruikt?

Degenen onder jullie die Meester Morya kennen weten dat ik bij mijn retraite in Darjeeling een barse poortwachter heb. Hoe komt dat? Veel mensen op de wereld denken dat wij, de geascendeerde meesters, geïnteresseerd zijn in het zoveel mogelijk studenten aantrekken, maar dat is niet zo. Ons allereerste zorg is om iedere persoon die in contact komt met onze leringen de essentiële test om discipel te worden, te presenteren.

En die test is of je verder kunt kijken dan de uiterlijke verschijnselen en de innerlijke boodschap opvangen die opzettelijk vermomd wordt, zodat de gewone denkgeest het moeilijk vindt de meester erin te zien. Dus zou je misschien wel kunnen zeggen dat de poortwachter bij mijn retraite de functie heeft een filter te zijn voor degenen die niet bereid zijn om hun bevooroordeelde meningen over hoe ze begroet moeten worden bij de retraite van de geascendeerde meester Morya los te laten.

De essentiële eigenschap van het ego
De essentiële eigenschap van het menselijke ego is dat hij niet de werkelijkheid kan – of zal – zien. Hij heeft een mentaal beeld, een gesneden beeld, een afgod, gemaakt en probeert dat te projecteren op wat hij de werkelijkheid noemt. Zodoende heeft iemand die vastzit in het bewustzijn van zijn ego en de leringen in de buitenwereld tegenkomt, al een mentaal beeld van hoe een echte spirituele lering eruit moet zien, hoe een spirituele leraar moet zijn, en hij probeert dat beeld op onze leringen, onze boodschappers en ons te projecteren.

Vanzelfsprekend kunnen wij, als we eenmaal een uiterlijke lering hebben uitgebracht naar de fysieke wereld, of het nu boeken zijn, of een website, geen controle meer uitoefenen op die lering, omdat we geen macht over de vrije wil willen uitoefenen. Maar wat wij wel kunnen doen, is de lering in de buitenwereld gebruiken om studenten de essentiële test om discipel te worden, die zoals ik gezegd heb, een test in nederigheid is, te presenteren.

Zie je, mijn geliefden, het ego is geen student van de geascendeerde meesters. Het ego is een student van de valse hiërarchie en de valse goeroes die heel lang geleden op aarde zijn gekomen, hun theorieën rondvertellen die voortkomen uit de geest van de antichrist. Dit gaat helemaal terug op de Slang in de Hof van Eden en nu je Maitreya’s belangrijke verhandeling hebt gehoord, weet je dat er nog veel meer te weten kunt komen over het verhaal van de Hof van Eden en iedere mysterieschool die daarna is gekomen, zelfs de religies in de buitenwereld op deze planeet – die het niet verdienen om Mysterieschool genoemd te worden, ook al hebben ze meer dan genoeg mysteries.

De test is altijd geweest of iemand bereid is naar zijn of haar ego te kijken en zodoende bereid is om hem te onderzoeken en verder te kijken dan het mentale beeld, het gesneden beeld, dat door jouw ego is gemaakt en waar je inspiratie voor ontving van degenen die lang geleden tegen God in opstand zijn gekomen en hebben besloten om te proberen alle anderen om de tuin te leiden, voor de allerhoogste verzoeking hoogmoed bezweken door te denken dat als zij zich door iedereen kunnen laten aanbidden en hen het eens laten zijn met hun overtuigingen over God, zij het dan wel op een of andere manier bij het rechte eind moeten hebben.

Het meest verbazingwekkende aan spirituele studenten
Ah, mijn geliefden, als je de diepte van de hoogmoed van de gevallen engelen zou kunnen zien, zou je geschokt zijn tot in de kern van je wezen, want hun hoogmoed is bijna absoluut te noemen. En daarmee bedoel ik dat er bijna geen kans is een ziel tot inkeer te brengen die naar dat niveau van hoogmoed is afgedaald en denkt dat zij het beter weet dan God en zeker beter dan een vertegenwoordiger van God die naar deze planeet is gezonden door de geascendeerde meesters.

Dus moet ik zeggen dat wanneer ik, Morya, kijk naar spirituele organisaties, dat wat mij het meest verbaast, is dat iemand in contact kan komen met een lering en een organisatie in de buitenwereld. Iemand begint de leringen te bestuderen. Iemand begint de leringen toe te passen, ten minste de uiterlijke aspecten van de leringen, zoals decreten en gebeden opzeggen. Na bepaalde tijd, en voor sommigen slechts weken, maar voor anderen tientallen jaren, beginnen deze mensen het gevoel te krijgen dat zij het waard zijn discipelen van El Morya of een andere geascendeerde meester te zijn.

Ze denken dat zij, omdat ze de leringen hebben bestudeerd en de leringen kunnen herhalen, het uiterlijke woord, omdat ze daarop hebben geoefend en heel veel decreten hebben opgezegd of zelfs omdat zij geslaagd zijn voor bepaalde initiaties in de buitenwereld, waar ze aan zijn onderworpen, ineens een niveau van meesterschap hebben bereikt. En dan begint hun ego in hun oor te fluisteren – of zelfs de valse hiërarchie van bedriegers fluistert in hun oor – dat ze zulke geavanceerde discipelen zijn geworden die niet meer getest hoeven te worden voor de belangrijkste test om discipel te worden. Omdat ze zo geavanceerd zijn, omdat ze zoveel gedaan hebben, dat zij niet op nederigheid getest hoeven te worden.

Maar toch is deze juist de discipel, die alle dingen voor de buitenwereld een aantal jaren juist heeft gedaan, meer dan iemand anders, degene die op nederigheid getest moet worden. Want hoe meer je in de buitenwereld hebt gedaan, hoe meer je op het uiterlijke pad hebt gedaan, hoe meer je de test op nederigheid nodig hebt, zodat je het uiterlijke pad kunt transcenderen en beseffen dat er een heel ander niveau van discipel zijn is dat je potentieel kunt transcenderen – als je bereid bent verder dan de uiterlijke lering te kijken en zelfs je vooropgezette mening over hoe de ‘echte’ student die lering en het pad in de buitenwereld moet volgen. Dit mijn geliefden, is daarom de essentiële scheidslijn tussen degenen die zich student noemen en degenen die studenten van El Morya zijn.

Het ware pad van discipel zijn
Mijn geliefden, we verwelkomen veel levensstromen bij onze leringen in de buitenwereld. We hebben bepaalde barrières om binnen te komen geplaatst die sommigen laat omkeren, maar degenen die bereid zijn die horden in de buitenwereld te nemen, worden verwelkomd. Maar lid zijn van een organisatie in de buitenwereld, oefeningen in de buitenwereld uitvoeren – zelfs decennia lang – betekent niet dat je automatisch een echte discipel van El Morya wordt die heeft ontdekt en bereid is het innerlijke pad om discipel te worden, te volgen.

Dit mijn geliefden, is iets waarvan ik graag wil dat de leden van spirituele organisaties zich bewust van worden en dat begrijpen. Want als ze dit zouden begrijpen, zouden ze hun spirituele verworvenheden snel kunnen accelereren tot op het punt dat wij op een totaal andere manier met hen zouden kunnen gaan werken en hun dienstbaarheid aan de planeet daarom vele malen vermenigvuldigd zou kunnen worden.

Maar degenen die niet bereid zijn verder te kijken dan dat uiterlijke beeld, dat door hun ego is gemaakt, kunnen die sprong in vertrouwen niet maken, geven hun bevooroordeelde meningen niet op, hun gevoel van superioriteit, hun gevoel van comfort op het pad in de buitenwereld om opnieuw nederig door de knieën te gaan en te zeggen: “El Morya, ik ben bereid door God onderwezen te worden. Ik ben bereid op de hogere manier onderricht te worden in het ware discipel zijn, de innerlijke manier om één te worden met jouw El Morya, met jouw Godvlam, en daardoor in essentie de tweelingvlam, te worden in het fysieke octaaf van de Geascendeerde Meester El Morya.”

Ja, mijn geliefden, in het verleden hebben wij leringen gegeven over tweelingvlammen, maar die leringen werden aangepast aan het bewustzijnsniveau dat de mensheid op dat moment had. Ze waren erg lineair, maar er is altijd een hoger inzicht, een hoger onderricht. Onze vorige leringen waren niet ondeugdelijk – er zijn tweelingvlammen op het niveau van de ziel – maar er is natuurlijk een hogere lering waarbij er een verticale relatie is van tweelingvlammen tussen jouw wezen hier beneden met het hogere Wezen waar jij een individualisatie van bent.

Dus heb ik, El Morya, veel tweelingvlammen die op dit moment op aarde geïncarneerd zijn. Ik wil graag dat zij gewekt worden en herkennen wie ze zijn. Want als dat zou gebeuren, dan zou ik, El Morya, mijzelf, mijn spirituele wezen, kunnen zijn dat gepersonifieerd wordt door mijn discipelen hier beneden. Zien jullie in, mijn geliefden, dat dit het pad van eenzijn is waar wij al in veel dictaten over gesproken hebben.

De bereidheid om in beweging te komen
Dat is het innerlijke pad, het echte pad, dat wij willen dat onze discipelen ontdekken en benutten. Maar jullie moeten begrijpen dat dit pad niet openbaar gemaakt kon worden, omdat kosmische cycli in het verleden dat niet toestonden en het bewustzijn van de mensheid er niet aan toe was. Wat je nu hebt gezien, is daadwerkelijk een doorbraak voor deze planeet en dit wordt juist door het feit tot stand gebracht dat een kritieke massa mensen op deze planeet bereid is geweest om een nieuw bewustzijn te omarmen.

Maitreya’s Sfeer van Eenzijn is een belangrijke dispensatie voor deze planeet. Het is daadwerkelijk het culmineren van alles waar we, een eeuw lang en nog langer, aan hebben gewerkt, omdat het een initiatief is dat zich heeft toegelegd op het bevorderen van het innerlijke pad van eenzijn, zelfs door een lering aan de buitenwereld te geven die door iedereen kan vinden, zelfs degenen die nog niet toe zijn aan het pad van eenzijn, zelfs degenen die zich wijden aan het anti-pad van gescheidenheid van God.

Zodoende kan ik jullie ervan verzekeren dat iedere geascendeerde meester in de hemel zijn of haar stuwkracht en sponsorschap toevoegt aan dit initiatief en ik, El Morya, heb daadwerkelijk de kans gekregen om het initiatief zelf te sponsoren. Maar zoals we uitgelegd hebben over de vermenigvuldiging ging van de rozenkransen van Moeder Maria, wordt de vermenigvuldiging, het sponsorschap, dat ik aan dit nieuwe initiatief kan geven, niet gebaseerd op uiterlijke criteria zoals een lidmaatschap of de bereidheid een bepaald aantal decreten op te zeggen of aan een bepaald aantal diensten te komen. Het is daadwerkelijk het sponsorschap dat geheel wordt gebaseerd op de bereidheid van de mensen om het pad naar eenzijn te bewandelen en één met elkaar te worden.

Zelfs een geascendeerde meester kan karma maken
Je zult je misschien afvragen hoe ik, een geascendeerde meester, natuurlijk karma kan maken door een organisatie te sponsoren. Laat me jullie zeggen hoe dat zit. Degenen die op het pad van de buitenwereld zijn, hebben de neiging te denken dat ons doel om een uiterlijke organisatie te sponsoren, is leden aan te trekken en de wereld te redden. Mijn geliefden, ons ware doel om een organisatie te sponsoren, is niet iets in de buitenwereld bereiken. Ons ware doel is de mensen aan te trekken die de ware studenten zijn en ze op het innerlijke pad te verheffen om de hoogst mogelijke graad van Christusschap te bereiken.

Zelfs in het verleden hebben wij vaak gesproken over de noodzaak om jouw individuele Christusschap te manifesteren, de noodzaak om hogerop te komen. De leringen waren er al. Wij hebben leringen gegeven over het innerlijke pad. Toch werden ze versluierd, ze werden tussen de regels door gegeven opdat degenen die al te zeer op het pad van de buitenwereld waren gericht, die de leringen van de geascendeerde meesters in essentie hebben gebruikt om hun ego op te blazen, niet die verborgen leringen konden ontdekken. Ons ware doel was om mensen te verheffen tot het Christusschap en daardoor wordt het succes van elke organisatie afgemeten aan hoeveel mensen verheven werden tot in ieder geval de beginfases van het Christusschap.

Maar om dit te laten gebeuren, moeten er discipelen zijn die bereid zijn verder dan de lering in de buitenwereld, zelfs de buitenwereld, te kijken, degenen die bereid waren om het woord te internaliseren, degenen die bereid waren hun talenten te vermenigvuldigen in plaats van ze in de grond te begraven van de lering en oefeningen in de buitenwereld. Je ziet dus dat zelfs een geascendeerde meester een bepaalde hoeveelheid karma kan maken. En hoewel er niet van de Geascendeerde Meester verwacht wordt dat hij reïncarneert, moet dat karma wel in evenwicht worden gebracht. En natuurlijk kan een geascendeerde meester dat karma niet fysiek in evenwicht brengen, dus kijk ik naar mijn ware studenten. En ik moet zeggen dat zelfs een paar studenten die zich toeleggen op het pad van eenzijn, heel snel dit karma in evenwicht kunnen brengen.

Een speciale test
Zodoende kom ik degenen prijzen die bereid zijn naar mij te luisteren, al kom ik nu door een boodschapper die nooit beweerd heeft dat hij iets meer is dan jullie, iemand die bereid is om te gaan staan en het Woord te brengen zonder een bepaald gezag op te eisen omdat hij dat doet, en daardoor een heel speciale test in nederigheid geeft aan iedereen.

De test is simpel – kun je verder kijken dan de boodschapper in de buitenwereld, kun je zelfs verder kijken dan een paar van de leringen die we opzettelijk hebben gegeven om de knoppen van jullie ego in te drukken, om je vooropgezette meningen aan te vechten over wat een geascendeerde meester wel of niet zou moeten zeggen. En kun je daardoor de echte, levende, El Morya ontdekken achter de uiterlijke boodschap en de uiterlijke boodschapper?

Ik, El Morya, heb het voorrecht deze conferentie in Columbia te verzegelen, jullie allemaal te verzegelen in de vlam van opgewektheid die ik vele incarnaties heb belichaamd en waartoe ik jullie oproep die te belichamen, zodat jullie niet in de valkuil stappen om jezelf al te serieus te nemen of de gevallen engelen al te serieus te nemen, waardoor jullie ze macht over jou geven. Zodoende, mijn geliefden, wees verzegeld in de volheid van mijn vreugde. Morya BEN IK.