De Duistere Keizer heeft niets aan

ONDERWERPEN: Diversiteit veroorzaakt geen conflicten – Waarom Gouden Eeuwmaatschappijen worden afgebroken – Religie als excuus voor conflicten – Verzet je niet tegen het kwaad – transcendeer het! – De verkeerde hiërarchie begrijpen – Je angst voor de verkeerde hiërarchie onder ogen zien – Houd op macht te geven aan iets wat onecht is – De illusie opgeven dat de duisternis macht heeft – Behoud de visie dat jij ontwaakt uit de illusie van duisternis – Het beeld van ontwaken – De Boeddha heeft gevoelens

Geascendeerde Meester Gautama Boeddha, 31 december 2007

IK BEN de Boeddha en ik kom vrede op de aarde brengen, maar niet de vrede die tot stand komt wanneer iedereen hetzelfde wordt gemaakt, of iedereen gedwongen wordt lid te worden van een bepaalde religie, of op een bepaalde manier moet leven. Want zo’n vrede kan geen vrede zijn om de eenvoudige reden dat je, wanneer je alle mensen een bepaald gedachtesysteem wilt opdringen – hetzij een religie of politieke ideologie – een gesloten systeem creëert dat onherroepelijk door zijn eigen interne conflicten en tegengestelde krachten wordt afgebroken.

De geschiedenis heeft een paar maatschappijen gekend met periodes van grote harmonie tussen verschillende religies, zodat de leden van die religies in vrede en tolerantie met elkaar konden leven, waardoor hun samenleving – hun gezamenlijke gemeenschap in staat was – tot bloei te komen. En hoewel de oorzaak hiervan de mensen niet helemaal duidelijk was, dit juist veroorzaakt wordt doordat er diversiteit bestaat in een harmonieuze setting, de creatieve spanning tussen verschillende levensstijlen en overtuigingen brengen dan groei en voorspoed, zowel in materieel als in spiritueel opzicht, voort.

Maar jullie hebben ook gezien hoe de maatschappij – wanneer één kracht dominant wordt en probeert de diversiteit te vernietigen en uniformiteit tot stand te brengen – dan in een neerwaartse spiraal terechtkomt die uiteindelijk, óf tot haar eigen vernietiging, óf tot één of andere revolutie leidt die de maatschappij op een nieuw en hoger niveau brengt. De les die je kunt leren van een samenleving zoals Al-Andalus in Spanje, is dat – in tegenstelling tot wat veel mensen geloven – uniformiteit geen vrede brengt. En het is belangrijk dat jullie ook begrijpen hoe dit komt.

Diversiteit veroorzaakt geen conflicten
Je kunt dit begrijpen door stil te staan bij een heel simpel feit. God was – voor er ook maar iets werd gecreëerd – Eén. Dit is uniformiteit. Maar God wenste niet de Ene te blijven. God wilde graag scheppen en om iets te scheppen, moest God meer dan de Ene, het ongedeelde geheel, worden. Zo bracht God zichzelf tot uitdrukking als de eerste polariteit van de zich uitbreidende en samentrekkende kracht – de Alpha en Omega, het begin en het einde, de Vader en Moeder, of hoe je het maar wilt noemen.

En vervolgens kwam uit die eerste polariteit, alle diversiteit voort die je in het materiële universum ziet. Maar ik kan je ervan verzekeren dat er in de spirituele wereld zelfs nog meer diversiteit is dan in de materiële wereld. Zodoende zie je dus dat de stuwende kracht in schepping, de stuwkracht is om méér te worden door diversiteit. En dan kun je ook begrijpen dat de menselijke wens om iedereen te dwingen in een bepaald systeem of maatschappij te passen, tegen de basale kracht van het leven ingaat.

En dus kan de menselijke wens om diversiteit tegen te houden, nooit vrede brengen. Dat is een illusie. Als mensen gedwongen worden een staat van uniformiteit te krijgen, zullen er onvermijdelijk conflicten ontstaan die eigenlijk door de Rivier van Leven tot stand komen, door de kracht van het leven. Omdat de Rivier van Leven spanningen veroorzaakt die zich op den duur als diversiteit in de maatschappij uiten. En wanneer er een kracht is die probeert diversiteit tegen te gaan, dan zijn conflicten het onvermijdelijke resultaat en dan zie je een maatschappij die zich in afzonderlijke groeperingen opdeelt.

En als er geen tolerantie voor diversiteit is, welnu dan moeten die afzonderlijke groeperingen onvermijdelijk oorlog met elkaar voeren, die misschien wel leidt tot een staat waarin de maatschappij versplinterd of vernietigd wordt. Het is in feite niet de Rivier van Leven die het conflict veroorzaakt. Het is niet zo dat diversiteit en verschillen het conflict eigenlijk veroorzaken. Wanneer menselijke wezens de denkwijze krijgen dat zij diversiteit moeten tegengaan en wanneer zij op een kunstmatige manier uniformiteit willen creëren, dan is een conflict onherroepelijk het resultaat.

Als menselijke wezens hun aandacht richten op meer worden en hun samenlevingen verhogen naar een staat van meer zijn of meer worden, dan is er geen tijd of aandacht of energie over voor conflicten. Want als je weet dat je meer kunt manifesteren door je in te zetten, door jouw creativiteit tot uitdrukking te brengen, waarom zou je dan conflicten met je buren moeten hebben? Waarom zou je de baas moeten zijn over anderen, van anderen stelen, wanneer je ziet dat iedereen groeit en meer wordt? Juist het fundament voor een Gouden Eeuw is dat de mensen een bewustzijnsstaat bereiken waarin zij zich concentreren op meer worden in plaats van anderen in hun macht hebben – wat het bewustzijn van minder worden is.

Waarom Gouden Eeuwmaatschappijen worden afgebroken
Hoe komt het dan dat er verscheidene Gouden Eeuwen in het verleden zijn geweest die een staat van groei en overvloed hadden bereikt maar die staat en dat groeipatroon niet konden handhaven? De verborgen verklaring voor dit feit is dat men in de laatste Gouden Eeuwen niet genoeg bewust was van het feit dat er levensstromen op aarde zijn die zo in het dualistische bewustzijn vastzitten dat zij de waarde eenvoudig niet inzien van diversiteit en groei.

Zij willen geen maatschappij die groeit, want in zo’n maatschappij wordt iedereen meer en dan bestaat er minder verschil tussen hoog en laag. In feite zullen er in een maatschappij met een echte Gouden Eeuw geen mensen zijn die als beter of hoger of waardevoller dan anderen worden beschouwd. Want iedereen zal evenveel waard zijn en niet worden gewaardeerd vanwege een status of rang in één of andere hiërarchie op aarde, maar vanwege de bereidheid om de ingebouwde creativiteit die zij van God kregen, door hen heen tot uitdrukking te brengen, zodat de meest creatieve mensen – niet het waardevolst zijn – maar het meest gewaardeerd worden.

Dit is nu juist wat degenen die in het dualiteitsbewustzijn vastzitten niet in de maatschappij willen zien, want in zo’n maatschappij hebben zij geen enkele mogelijkheid om hoge posities te krijgen. Want het feit dat zij door het dualistische bewustzijn worden verblind, betekent dat zij van de stroom van de Rivier van Leven worden afgesneden en dus kunnen zij hun ingebouwde creativiteit niet tot uitdrukking brengen. Zij zullen die creativiteit niet laten stromen en dus kunnen zij in een maatschappij die creativiteit beloont geen hoge positie krijgen – en daardoor kunnen zij geen positie krijgen die in hen de illusie wekt dat zij beter zijn dan andere mensen.

En aangezien zij er op gebrand zijn dergelijke posities te krijgen, zie je dat zulke mensen – die door macht worden gedreven – creativiteit moeten tegenhouden, want zij zien die als een bedreiging. Hoe slagen deze levensstromen – die wij de blinde leiders van de blinden zouden kunnen noemen, zoals Jezus hen noemt, of wij zouden hen gevallen levensstromen kunnen noemen – hoe slagen zij erin om die Gouden Eeuwmaatschappij te vernietigen en in een neerwaartse spiraal te brengen? Nu, dat doen zij natuurlijk door juist die stuwende kracht in die maatschappij, die creativiteit is die zich door diverse manifestaties tot uitdrukking brengt, te vervormen.

En dus verwerken ze de diversiteit in hun eigen dualistische bewustzijn. En dan komen zij met een gedachtesysteem, een filosofie, of zelfs een volkscultuur op de proppen die plotseling diversiteit als een bedreiging, een bron van conflicten, ziet. Zij slagen erin om één duidelijk afzonderlijke groep mensen ertoe te brengen zich gescheiden van de rest van de maatschappij te zien en te geloven dat degenen die tot een andere groep behoren een bedreiging voor hen vormen, of een bedreiging voor de maatschappij, of een bedreiging voor de vooruitgang, of een bedreiging voor God of wat de mensen in die maatschappij en cultuur ook maar aanspreekt.

Omdat men zich niet voldoende bewust was van het dualiteitsbewustzijn en hoe het de mensen die erdoor zijn verblind, beïnvloedt, kwamen vele Gouden Eeuwculturen uiteindelijk in een neerwaartse spiraal terecht. In plaats van dat zij zagen dat diversiteit en creativiteit de eigenlijke oorzaak van hun overvloed was, begonnen de mensen die nu als een bedreiging voor de stabiliteit van hun maatschappij te zien.

Zij begonnen te geloven dat zij, om de Gouden Eeuwmaatschappij de soort maatschappij en cultuur die zij hadden, te behouden, de creatieve stroom de kop moesten indrukken, omdat de creatieve stroom als de bedreiging werd gezien die iets teweeg kon brengen wat de status-quo zou verstoren en daarom een bedreiging voor die maatschappij vormde. Terwijl, in werkelijkheid, het een feit is dat diversiteit en creativiteit het enige is wat het op lange termijn het overleven van een Gouden Eeuwmaatschappij kan garanderen. Dat is de enige manier waarop de maatschappij met de Rivier van Leven kan meegaan in plaats van een gesloten systeem te worden dat door de krachten, die in de tweede wet van thermodynamica worden beschreven, wordt afgebroken.

Religie als excuus voor conflicten
Wat jullie in Al-Andalus hebben gezien, was een voorbeeld van hoe de religie heel vaak als excuus in de buitenwereld kan worden gebruikt om spanningen tussen verschillende groepen mensen te creëren. En de samenleving van Al-Andalus is niet het enige voorbeeld van een bruisende, creatieve beschaving en cultuur die door religieuze geschillen werd vernietigd. In feite, toen ik op aarde incarneerde, kwam ik in een cultuur waarin de hindoeïstische religie zelf een bron van strijd, de bron van conflicten en spanningen, was geworden.

En dit kwam juist omdat er in de hindoeïstische religie vele diverse groeperingen waren ontstaan die allemaal beweerden dat zij de allerhoogste kosmologie van het universum en de kennis over het ontstaan van het universum, bezaten. Er zijn bijvoorbeeld moderne mensen, vooral in het Westen, die het boeddhisme als een religie zonder God beschouwen en zelfs als een religie die God ontkent, maar dit is natuurlijk niet het geval! Het Boeddhisme was echter een zeer pragmatische benadering van spiritualiteit die zei dat de mensen in hun huidige bewustzijnsstaat – waarin zij min of meer verblind door de dualiteit waren geworden – het dualistische denken niet konden ontstijgen en één of andere goddelijke openbaring van de allerhoogste kosmologie ontvangen. En dus was het zinloos om kosmologie door het filter van de dualistische geest te bespreken.

Je kunt veel beter doen wat Christus later zei, naar de splinter in jouw eigen oog te kijken dan je te concentreren op de balk in het oog van jouw broeder en te beweren dat zijn religie van de duivel afkwam of een bedreiging voor de stabiliteit van de maatschappij vormde. Dus ik probeerde een nieuwe spirituele beweging in het leven te roepen die de aandacht van de mensen af zou leiden van de allerbelangrijkste vraag over hoe het universum tot stand kwam, en zo ervoor te zorgen dat zij zich op hun eigen denken gingen concentreren. Opdat zij wat beheersing over hun eigen denkvermogen zouden krijgen in plaats van te strijden tegen degenen die een andere kijk op de kosmos hadden.

Dit was een zeer praktische, pragmatische benadering die een bepaald positief effect had om een stabielere ontwikkeling in de maatschappij te creëren. En door het feit dat heel veel mensen het boeddhisme omarmden en bereid waren aan hun eigen denkgeest te werken, leidde de groei in hun bewustzijn tot een stabiliserende spirituele kracht die een grote oorlog, een gewapend conflict in de maatschappij feitelijk heeft voorkomen. En zo zorgde dit voor een stabiliserende kracht waarbij de boeddhisten die zich aan de beheersing van hun eigen geest wijdden, bekwaam werden om, bij wijze van spreken, in grote mate het spirituele evenwicht voor hun maatschappij te bewaren.

Ik geef jullie dit beeld, omdat jullie, de spirituele mensen – en veel andere spirituele mensen op aarde die deze boodschap misschien wel nooit zullen horen en dat misschien ook niet hoeven te horen – het potentieel hebben om tegenwoordig een spirituele kracht te vormen die het spirituele tegenwicht aan de krachten van de dualiteit kunnen bieden. Die, zoals jullie weten, vandaag de dag op de wereld om zich heen grijpen en proberen de wereld in een neerwaartse spiraal van gewapende conflicten terecht te laten komen dat door religieuze strijd wordt aangedreven en die in feite het potentieel om de Gouden Eeuw van Saint Germain te manifesteren, vernietigt.

Het enige dat deze neerwaartse spiraal van religieus geweld kan tegenhouden, is dat er juist spirituele mensen op aarde zijn die zeggen: “Ik zal geen oorlog voeren tegen mijn broeder. Ik zal diep in mijn eigen wezen kijken en begrijpen dat er geen vrede op de wereld komt als ik degenen vernietig die anders zijn dan ik. Er zal slechts vrede op de wereld zijn wanneer ik mij van de dualistische krachten bevrijd die de echte oorzaak van de strijd zijn.”

Verzet je niet tegen het kwaad – transcendeer het!
Het is niet waar – zoals sommige wetenschappers tegenwoordig zeggen – dat de religie de oorzaak van oorlogen op deze planeet is. Nee, de ware oorzaak van oorlog op deze planeet is het dualistische bewustzijn dat tot onverdraagzaamheid ten opzichte van diversiteit leidt. En daardoor wordt de religie gewoon het excuus in de buitenwereld om die onverdraagzaamheid van het dualistische bewustzijn te uiten in de vorm van gewapende conflicten – en de poging een andere groep mensen te vernietigen die als de vijand wordt beschouwd, maar die eigenlijk de zondebok is, het excuus om niet de splinter in jouw eigen oog te zien.

Het beeld dat ik graag wil dat jullie onthouden, is niet gewoon een beeld, maar in feite de waarheid dat het echt mogelijk is dat een relatief klein aantal mensen de spirituele balans voor een planeet handhaaft en voorkomt dat die planeet in een neerwaartse spiraal terechtkomt, maar in plaats daarvan het mogelijk maakt dat de Rivier van Leven deze planeet verheft in een positieve spiraal en een Gouden Eeuwmaatschappij manifesteert, waarin zowel materiële als spirituele overvloed voorkomt, omdat er diversiteit is. Dan zullen nieuwe uitvindingen en creativiteit constant nieuwe oplossingen voor problemen brengen, waar schijnbaar geen oplossing voor was, toen zij nog door het filter van het oude bewustzijn werden bekeken. Maar dat bewustzijn wordt nu vervangen door nieuwe vrijheid, nieuwe bereidheid om buiten de oude systemen om te denken, buiten die oude mentale kaders, en daardoor bereid zijn om problemen in een nieuw licht te bekijken, waardoor de oplossing duidelijk wordt.

Onthoud die visie – dat dit echt mogelijk is als je bereid bent om alles in jouw eigen psyche te onderzoeken, alles wat jou uit jouw rust haalt, als jij bereid bent ernaar te kijken, er mee af te rekenen, tot je het helemaal begrijpt – tot je de onechtheid ervan inziet, die het is, tot je ziet dat jij eigenlijk jezelf schade berokkent – en dan kun je spontaan die bereidheid tonen om het los te laten, het op te geven, dat patroon of gedrag niet te blijven versterken, omdat jij je er niet langer tegen verzet. Je beziet het dan als iets wat niet echt bestaat. En wanneer je het onechte ervan inziet, zie je dat het totaal onnodig, vruchteloos, is je daartegen tegen te verzetten. Want wanneer iets niet bestaat, begrijp je dat het geen enkele zin heeft je ertegen te verzetten. Want door je ertegen te verzetten, richt je jouw energie daarop, waardoor je juist de indruk, de illusie, van echtheid versterkt. Je versterkt dan de illusie dat wat onecht is, echt lijkt te zijn en dat het een soort substantie heeft wat het een bestaan en een blijvend bestaan bezorgt.

De verkeerde hiërarchie begrijpen
Wij hebben af en toe het feit besproken dat er een bepaald percentage levensstromen op deze planeet mocht incarneren en dat zij – samen met levensstromen in de mentale en emotionele rijken – een hiërarchie vormt die wij de verkeerde hiërarchie hebben genoemd. Nu mijn geliefden, dit zijn de krachten die, zoals ik zonet vertelde, vele vorige Gouden Eeuwbeschavingen hebben vernietigd.

Veel van jullie, de spirituele mensen, zijn door een fase, heengegaan, waarbij je de noodzaak inzag om oproepen te doen of decreten op te zeggen om het oordeel over de verkeerde hiërarchie op te roepen. En dit was een noodzakelijke stap, niet alleen voor planetaire ontplooiing, maar ook voor jouw eigen persoonlijke groei. Maar velen van jullie hebben het punt bereikt waarop jullie eraan toe zijn om je echt te bevrijden van de laatste zeer subtiele restanten van het dualiteitsbewustzijn. En dus heb ik als Heer der Wereld – die het spirituele evenwicht voor alle levensstromen op aarde natuurlijk bewaart – besloten om jullie een lering te geven die verder gaat dan wij eerder hebben uitgebracht.

Laat mij jullie meenemen in een gedachte-experiment, een oefening voor jullie verbeelding. Jullie zouden met het beeld kunnen beginnen dat de laatste tijd in populaire boeken en films werd gegeven over de kleine hobbit Frodo, die de ring had gekregen en hem moest terugbrengen naar de plaats waar hij was gemaakt. (Lord of the Rings). En zodoende moest hij tegen een duistere kracht vechten die het universum leek te doordringen en van een centraal punt afkomstig leek te zijn, waar zogenaamd een kwade keizer of magiër was die niet alleen de duistere kracht, maar ook miljoenen en miljoenen orks of andere wezens die zijn bevelen gehoorzaamden en in zijn macht waren, aanwijzingen gaf.

Ik wil graag een draai aan dit verhaal geven. Veronderstel nu dat je de wereld bekijkt en ziet dat er bepaalde mensen zijn die zich er schijnbaar op toeleggen om de vrede en welvaart op de wereld te vernietigen. En wanneer je beter kijkt, realiseer jij je dat zij zich hierop toeleggen, omdat zij in een bepaalde bewustzijnsstaat zijn. En je ziet dat zij hoofdzakelijk in deze bewustzijnsstaat zijn, omdat zij in principe bang zijn. Zij zijn bang dat hen, als zij geen bepaalde acties ondernemen, één of andere ramp zal overkomen, zoals tot in alle eeuwigheid branden in de hel, wat het ergste is dat zij zich kunnen voorstellen.

Dus vanwege die angst om naar hel te gaan, zijn zij bang om tegen degenen in te gaan die hen bevelen om anderen in naam van God te doden. En dus zie je dat er op aarde een bepaalde hiërarchie bestaat, zoals jullie bijvoorbeeld in vorige eeuwen hebben gezien, waarin de leiders van een bepaalde religie – zelfs de opperste leider, zoals de paus van de christelijke religie – degenen onder hem beval om oorlog tegen de leden van een andere religie te voeren. Daardoor doodden zij andere menselijke wezens in naam van hun god, van wie zij tegelijkertijd zeiden dat het een god van liefde was die het gebod had gegeven: “Gij zult niet zal doden.” En die zijn eniggeboren zoon naar de aarde had gestuurd, die het gebod gaf om de andere wang toe te keren en je naaste lief te hebben als jezelf.

Maar toch was het op een of andere manier logisch dat als je in naam van die god doodde, jij een vurige hel zou vermijden die anders op aarde zou komen – als degenen van die andere religie werd toegestaan deze te verspreiden. Dus zie je dat er een aardse hiërarchie is, maar wanneer je een spiritueel persoon bent en beter kijkt, dan zie je dat er een immateriële hiërarchie is die, bij wijze van spreken, eigenlijk aan de touwtjes trekt van de marionetten die op aarde dansen. Zelfs degenen die grote macht lijken te hebben, zoals pausen en keizers, zijn in werkelijkheid robots die aan de bevelen van een hogere macht achter hen gehoorzamen.

Je angst voor de verkeerde hiërarchie onder ogen zien
Je zou misschien je bewustzijn open kunnen stellen voor het feit dat er een macht is die boven het materiële staat. En in het begin kun je misschien wat angst voor deze macht voelen. En je zou kunnen denken dat aangezien er een hiërarchie van duisternis op aarde bestaat, er misschien een nog grotere en machtigere hiërarchie in de hogere rijken is – in de niet materiële wereld – zodat die verkeerde hiërarchie onbeperkte macht heeft, of bijna onbeperkte macht, over degenen die binnen hun invloedssfeer zijn gehaald.

En dit heeft natuurlijk vele mensen op aarde – van diverse religies waaronder studenten van de geascendeerde meesters – heel veel angst gegeven om door deze verkeerde hiërarchie, te worden beïnvloed. Door die angst om door de verkeerde hiërarchie te worden beïnvloed, raak je zo bezorgd over het zuiver houden van jouw bewustzijn dat jij – zonder het te beseffen – eigenlijk de stroom van de Rivier van Leven voor jouw eigen wezen afsluit, jouw eigen creativiteit afsluit door te denken dat je bang moet zijn om met je eigen creativiteit te experimenteren uit angst dat jij je voor de verkeerde hiërarchie openstelt.

Dus vele spiritueel ingestelde mensen die verder zijn gegaan dan dat ‘onwetendheid een zegen is’ zoals blijkt uit de houding van ‘wij zien geen kwaad, we horen geen kwaad’, zijn gaan geloven dat deze duistere krachten bestaan. En er bestaan inderdaad duistere krachten – ik ontken dat op geen enkele manier. Het beeld dat ik je nu wil geven, is dat er echt een verkeerde of duistere hiërarchie bestaat, een duistere kracht die in een hiërarchie wordt georganiseerd. Je kunt zien dat er individuele mensen op de wereld zijn die door deze kwade kracht worden aangedreven, die erdoor verblind worden en waarvan enkele, bijvoorbeeld seriemoordenaars worden.

Maar er is ook een meer georganiseerde vorm, waarin een complete bevolking op bepaalde momenten onder de betovering van de verkeerde hiërarchie kan komen, zodat zij hun krachten proberen te bundelen om de leden van een andere samenleving te doden. En als je een duidelijk voorbeeld hiervan wilt, kun je natuurlijk kijken naar de Nazi’s in Duitsland als één modern voorbeeld daarvan. Maar als je het een beetje van naderbij durft te bekijken, kun je zien dat vele samenlevingen elementen hiervan hebben. Zelfs het hedendaagse Amerika heeft bepaalde mensen die in hoge machtsposities zitten die onder de betovering van die verkeerde hiërarchie zijn gekomen en daardoor instrumenten zijn geworden om oorlogen en conflicten op planetaire schaal in het leven te roepen.

Maar wanneer je verder dan deze mensen op aarde kijkt – die zijn verblind of overgenomen door de verkeerde hiërarchie – zie je dat er achter hen een immateriële hiërarchie bestaat. En je zou erover kunnen spreken in termen van kwade geesten, demonen, niet belichaamde zielen, entiteiten, hoe je ze ook maar wilt noemen. Maar het belangrijkste beeld is dat er wezens zijn die volledig door het dualiteitsbewustzijn worden verblind en die daardoor totaal geconcentreerd op en zich wijden aan het tot uitdrukking brengen van één of andere vorm van duisternis – hoewel zij zelf vaak geloven dat het voor een groter goed is.

Als je deze verkeerde of duistere hiërarchie als piramide opvat, waarbij de fysieke manifestaties het laagste niveau van de piramide vormen, dan zit daarboven weer een niveau en daarboven weer een ander niveau en elk daarvan brengt je naar de top van de piramide. Jullie weten natuurlijk dat de piramide op één enkel punt eindigt. En zo ontstaat het populaire beeld dat aan de top van de piramide van de duistere hiërarchie, de duivel of Satan of Lucifer of hoe dat wezen in diverse culturen en religies maar genoemd wordt, zit.

Een reis naar de illusies van de duisternis
Veronderstel nu dat wij de volledige wapenuitrusting van Aartsengel Michaël aantrekken, zodat wij onaantastbaar zijn voor de duistere krachten en wij gingen net als Frodo op reis die naar de diepten van Mordor, de diepten van de duisternis, reisde. Wij reizen nu door de verschillende lagen van de verkeerde hiërarchie, de krachten van duisternis. Wij reizen hoger en hoger naar het toppunt, het allerhoogste punt van de piramide.

En naarmate wij steeds dichter bij de top komen, ontmoeten wij diverse manifestaties van duisternis, net zoals Frodo op zijn reis naar Mordor ontmoet. En wij verwachten, natuurlijk, dat wij, naarmate wij de allerhoogste top bereiken, de uiteindelijke tempel van duisternis, het ultieme gebouw dat de duistere heer zelf huisvest, zullen vinden dat op de top van die duistere hiërarchie staat. En naarmate wij verder in de diepere niveaus van duisternis doordringen, zien wij wel zo’n tempel, een bouwwerk dat geconstrueerd is met allerlei kwade of lelijke manifestaties van cijfers, met draken, met gargoyles of wat jij je op aarde daarbij maar kunt voorstellen.

Naarmate wij bij deze tempel zelf in de buurt komen, zien wij iets eigenaardigs. Wij zien dat de tempel omringd wordt door wezens die de tempel aanbidden, maar die wezens zijn zo bang om de tempel in te gaan dat zij nooit, nee nooit, de tempel binnengaan. Zij blijven altijd buiten staan. Maar wij zien dat die wezens, bij wijze van spreken, het hoogste niveau van de duistere hiërarchie vormen die wij vanuit onze positie buiten de duistere tempel kunnen zien. En wij zien dat zij zo gehypnotiseerd zijn, zo geconcentreerd op het aanprijzen of het handhaven van een bepaald idee, dat zij naar zij geloven van de duistere heer zelf hebben gekregen. Maar wij realiseren ons dat niemand van deze wezens ooit de duistere heer heeft gezien, eigenlijk nooit die filosofie of matrix van de duistere heer zelf heeft ontvangen.

Zij geloven dat die in het verre verleden aan hun voorvaderen werd gegeven en dat zij gewoon de instructies moeten blijven uitvoeren die zij in het verleden hebben ontvangen. En zij geven die instructies door aan het volgende niveau van de piramide, aan degenen onder hen. En degenen die onder hen staan, voeren blindelings de instructies uit van degenen die boven hen staan, terwijl zij op hun beurt geloven dat hun superieuren die rechtstreeks van de duistere heer hebben ontvangen, en zo voort door alle lagen van de piramide heen. En nu richten we onze blik op die – bij wijze van spreken – meest gevorderde duistere wezens die wij tijdens onze reis hebben ontmoet en dan zien wij dat zij, hoewel zij grote macht hebben over degenen onder hen, eigenlijk zelf eerder door angst worden gedreven – in plaats van de machtige wezens zoals hun aanhangers denken.

Wij kijken door hen heen en zien dat het holle vaten zijn, omdat zij door angst worden gedreven. En in hun angst voeren zij eigenlijk mechanisch uit wat zij geloven dat het instructies zijn van hun duistere heer. En hoewel zij geloven dat de duistere heer de tegenhanger is van God – en dus net zo machtig als God – hebben zij helemaal geen bewijs hiervan, omdat zij die duistere heer nooit zelf hebben gezien. Wanneer wij deze angst beseffen – en ons nog steeds beschermd weten door de volledige wapenuitrusting van Aartsengel Michaël – zeggen wij: “Nu, misschien zouden wij moeten doen waar zij bang voor zijn? Misschien zouden wij die tempel in moeten lopen en een kijkje nemen bij deze duistere heer, van wie men veronderstelt dat hij net zo machtig is als God zelf?”

En dan verzamelen wij onze moed en lopen door de tempelpoorten en wij betreden een grote hal en aan het eind van die hal is een grote troon. Maar tot onze verrassing ontdekken wij dat er niemand op die troon zit, behalve een muisje, dat de donkere tempel is binnengeslopen op zoek naar voedsel, maar niets heeft gevonden en snel wegrent omdat hij ons heeft horen aankomen. En dus staan wij daar voor die duistere troon – en plotseling begint het ons te dagen: Er bestaat geen duistere heer!

Houd op macht te geven aan iets wat onecht is
Er heeft nooit een duistere heer bestaan! Er is nooit een slecht wezen geweest dat de tegenpool van God is en die dus net zo machtig als God was. Wat wij ons ogenblikkelijk realiseren, is dat alle verschillende niveaus van de hiërarchie van de duisternis een totale illusie aanbidden. Zij aanbidden iets wat er niet is, iets wat niet bestaat. En daardoor zien wij nu iets wat heel diep gaat. De wezens op de lagere niveaus van de piramide zijn bang om ongehoorzaam te zijn aan degenen boven hen, omdat zij geloven dat degenen boven hen macht over hen hebben. En tot op zekere hoogte is dit waar, want wanneer je op de lagere niveaus zit, hebben degenen boven jou bepaalde krachten die uit zwarte magie bestaan die zij tegen jou kunnen gebruiken.

Maar wij zien ook dat de volledige hiërarchie naar het hoogste niveau van de wezens leidt die buiten de tempel staan en wij zien dat die wezens de duistere heer aanbidden van wie zij denken dat hij in de tempel verblijft. Maar zij doen dat, omdat zij geloven dat die duistere heer daar is en dat hij daadwerkelijk macht over hen heeft en hen vernietigt als zij niet doen wat hij gebiedt. Maar wij zien dat die wezens – hoewel zij macht over alle wezens onder hen in de hiërarchie hebben – eigenlijk het zieligst zijn – omdat zij denken dat de duistere heer boven hen macht over hen heeft. Maar omdat deze duistere heer helemaal niet bestaat en de tempel leeg is, staat er geen macht boven hen die hen kan vernietigen als zij niet doen wat de duistere heer die niet bestaat, beveelt.

En dan zien wij ineens dat deze verkeerde hiërarchie – die misschien de macht op aarde, of in de mentale of emotionele rijken, lijkt te hebben – eigenlijk geen echte macht heeft. Het is allemaal een illusie, en wat onecht is, kan geen macht hebben over iets wat echt is, tenzij wat echt is, in de illusie gelooft dat de duisternis echt bestaat en daardoor – door de werkelijkheid van de duisternis te bevestigen – de duisternis macht verleent. Wij beseffen ineens dat degenen die zich op de lagere niveaus van de hiërarchie van duisternis bevinden, hun eigen energie gebruiken om deze illusie te voeden. Zodoende sturen zij hun energie naar een verkeerde matrix en daardoor geven zij hun eigen energie om een kracht te scheppen die degenen op het volgende hoogste niveau van de piramide kan worden gebruikt om degenen die daaronder zitten, in hun macht te houden.

Met andere woorden, degenen die worden overheerst, geven zelf hun eigen energie aan degenen die hen overheersen. En als degenen die worden overheerst nu eens zouden ophouden hun energie te geven aan degenen die boven hen staan, dan zouden zij die macht van hun superieuren afpakken. En wanneer je ziet dat dit op elk niveau van de piramide wordt herhaald, zie je dat het niet echt waar is – wat in vele mythen overal ter wereld wordt neergezet – namelijk dat degenen die onmiddellijk onder de duistere heer staan, hun macht aan de duistere heer zelf ontlenen.

Er bestaat geen duistere heer, dus hoe konden degenen die op het hoogste niveau van de piramide zijn, dan macht ontvangen wanneer er niets boven hen is dan leegte? En zo zie je nu dat de hele superstructuur van de verkeerde hiërarchie niet door de duistere heer wordt gevoed. Zij wordt gevoed door degenen die eronder staan en dat gaat helemaal terug tot de menselijke wezens die geïncarneerd zijn die nog niet helemaal verstoken zijn van al het licht, maar nog wel een beetje werkelijkheid, een beetje licht, in zich hebben. Maar die om de tuin geleid zijn om hun licht verkeerd te gebruiken voor illusies en daardoor de hele superstructuur van de duistere wezens en de verkeerde hiërarchie voeden. Wij realiseren ons ineens dat het kwaad niet echt bestaat en dat zijn schijnbare werkelijkheid totaal geen macht over de mens heeft – behalve dan de macht die mensen aan de duisternis geven door hun eigen licht verkeerd te gebruiken voor de illusies die door de duisternis bedacht worden. De illusies waarvan mensen geloven dat ze echt zijn.

De illusie opgeven dat de duisternis macht heeft
Veel van jullie, de spirituele mensen, staan precies op het punt waarop jullie bereid zijn deze waarheid die ik jullie nu heb gegeven, volledig te integreren. Jullie zijn bereid die stap te doen die jullie eindelijk en totaal buiten het bereik van de krachten van dualiteit brengt. Wat je op het punt brengt waarop de prins van deze wereld bij jou komt, maar niets bij jou vindt, waardoor hij jou kan dwingen om een negatieve reactie te geven waardoor jouw licht de duisternis voedt.

Jullie zijn precies op het punt waarop één volgende stap jullie zal bevrijden, zodat jullie net als Boeddha onder de boom kunnen zitten om met demonen van Mara, de krachten van deze wereld, te worden geconfronteerd. Maar hoe zij ook proberen jullie aan te vallen of in verzoeking te brengen, jullie zijn nergens meer aan gehecht waardoor zij jullie ertoe kunnen bewegen om hun illusies kracht te verlenen. Want jullie doorzien die illusies en daardoor blijven jullie onbewogen door zelf tot in het oneindige alles op te geven wat onecht is.

Veel van jullie staan op het punt waarop jullie, door een kleine verandering in de wijzer van het bewustzijn, je visie ineens veranderen en de totale onechtheid inzien van alles wat duister en kwaad lijkt. Dit mijn geliefden, zal niet onmiddellijk die duisternis van de aarde verwijderen, want de Wet van Vrije Wil stelt nog vele mensen in staat om de illusies van duisternis geloven. Maar er zitten twee belangrijke aspecten aan dat jij die illusie opgeeft.

In de eerste plaats natuurlijk dat jij van de aantrekkingskracht van dualiteit bevrijd bent, vrij van de angst voor de verkeerde hiërarchie. Jij wordt verankerd in de oneindige vrede van de Boeddha, de oneindige vrede van Christus, de oneindige vrede van de Goddelijke Moeder, de oneindige vrede van de Goddelijke Vader, de oneindige vrede van de Heilige Geest. En als jij in die vrede verankerd bent, kun je een stap omhoog doen naar een totaal nieuw niveau om het evenwicht voor de aarde te bewaren, zodat je als tegenwicht kunt fungeren voor de mensen die nog door de dualiteit worden verblind en nog steeds denken dat zij de opdrachten van de duistere heer of degenen boven hen in de verkeerde hiërarchie, moeten uitvoeren. Die zij vaak niet zien als een duistere hiërarchie, maar als de hiërarchie van hun eigen religie of de hiërarchie van hun politieke partij of elke willekeurige illusie er op aarde bestaat en die wordt bedacht om mensen te misleiden, zodat zij gehoorzaam zijn en energie aan de duistere machten geven, terwijl zij denken dat zij voor God of heel hoog doel aan het werk zijn.

En zo bieden jullie tegenwicht aan de krachten van de duisternis – wanneer jullie beseffen dat er geen duistere heer is. Die krachten van duisternis bestaan niet, maar jullie beseffen ook dat nog te veel van jullie broeders en zusters door die illusie worden verblind dat de duisternis echt bestaat en dat die daadwerkelijk macht over hen heeft. Dus jullie herkennen dat er veel mensen zijn die nog niet zo ver zijn dat zij die illusie kunnen opgeven.

En waarom zijn zij nog niet zo ver? Omdat zij niet zover zijn dat zij naar de duisternis kunnen kijken. Zij zijn er nog niet aan toe te erkennen dat zij, als zij met een dualistische strijd bezig zijn – hoewel zij geloven dat zij voor een goede oorzaak vechten –eigenlijk voor de hiërarchie van duisternis aan het werk zijn. Zij zijn bang om dat te erkennen, omdat zij zo’n wroeging en zelfveroordeling zouden voelen dat het hen vele levens zou kosten om van die wond te genezen. En zelfs degenen die bereid zijn te erkennen dat strijd nooit van de hiërarchie van het licht kan afkomen, zijn ze nog te bang om goed naar de hiërarchie van de duisternis te kijken, die helemaal tot aan de top te volgen en dan uiteindelijk in te zien dat er niets bovenaan de top staat en daarom geen macht heeft.

Het is noodzakelijk dat een bepaald percentage mensen het evenwicht bewaart dat de rest van de mensheid meer tijd geeft om de rijpheid en de moed te ontwikkelen, waardoor zij dan in staat zijn naar de duisternis te kijken, te zien wat het is en daarna hun vrijheid te gebruiken om die los te laten. En je ziet dat het nodig is dat zij het evenwicht bewaren opdat de mensen die door de duisternis worden verblind de aarde niet in een negatieve spiraal van geweld zullen dompelen die de manifestatie van de Gouden Eeuw verhindert.

Behoud de visie dat jij ontwaakt uit de illusie van duisternis
Jij moet die visie behouden dat de mensheid uit het geweld zal worden getrokken en zich geleidelijk naar het bewustzijn van de Gouden Eeuw verheft. En de visie die jullie moeten behouden, is dat dit gebeurt, omdat steeds meer mensen de waarde van tolerantie, de waarde van diversiteit, de waarde van creativiteit gaan beseffen – en dat de mensheid haar problemen zal oplossen door creativiteit, niet door macht. Door creatieve oplossingen te zoeken in plaats van de mechanisatie van het bewustzijn te herhalen door te denken dat je door één specifieke oplossing af te dwingen, één specifiek geloofssysteem, dat zogenaamd de oplossing voor alle problemen heeft, maar dat in werkelijkheid geen enkele oplossing biedt voor welk probleem ook, maar slechts de dualistische strijd versterkt.

Ik wil graag dat jullie die visie behouden opdat dit ontwaken zich als kringen in het water verspreidt. Visualiseer dat de mensen zich volledig bewust worden van de waarheid over licht en duisternis – de onechtheid van de duisternis en de waarheid van God en de waarheid van de uitspraak van Christus dat met God alles mogelijk is, inzien – en dat de Gouden Eeuw zich daarom waarachtig kan manifesteren en herrijzen als de feniks, de vogel die uit het brandende vuur van de conflicten die je momenteel op de wereld ziet, die opstijgt.

Ik wil graag dat jullie de visie behouden dat de mensheid zich bewust wordt van de waarde van creativiteit, de waarde van hun eigen ingebouwde creativiteit opdat zij allen een rol kunnen spelen om met creatieve oplossingen te komen of creatieve oplossingen te steunen voor de problemen die duizenden jaren lang voor conflicten hebben gezorgd. Waaronder creatieve oplossingen op het gebied van religie en spiritualiteit, zodat de religie niet meer de aanleiding wordt tot heftige conflicten die de wereld in vuur en vlam zetten. En daardoor een neerwaartse spiraal creëert waar de mensen zich niet uit kunnen bevrijden, waardoor zij gedachteloos en mechanisch degenen doden die tot een andere religie behoren, terwijl zij robots worden die volledig door de duistere krachten die willen doden en vernietigen, worden overgenomen.

Het beeld van ontwaken
Om jullie te helpen deze visie te behouden, zal ik jullie de gedachtevorm geven. Ik zeg jullie dat de Boeddha niet ingewikkeld is. De Boeddhageest is niet ingewikkeld. De verkeerde hiërarchie probeert alles ingewikkeld te maken, want hoe ingewikkelder zij het kunnen maken, hoe moeilijker het voor de mensen wordt om de illusie te doorzien. Dus hebben zij vele complexe lagen opgebouwd om de aandacht van mensen af te leiden, zodat zij niet de heel simpele waarheid zien dat de duisternis niet bestaat.

Ik kom jullie een heel eenvoudige gedachtevorm geven. Een gedachtevorm van een zeer dichte sneeuwval, waarbij de sneeuwvlokken in alle gebieden op aarde vallen. De sneeuwvlokken lijken wel van goud wanneer wij ze van afstand bezien, maar wanneer je ze van naderbij bekijkt, zie je dat elke sneeuwvlok uniek is, omdat jullie wel weten dat fysieke sneeuwvlokken uniek zijn. Maar deze specifieke sneeuwvlokken lijken niet op fysieke sneeuwvlokken. Eigenlijk vormt elke sneeuwvlok een spiegel en elke sneeuwvlok daalt voor één mens op aarde af. En er zijn genoeg sneeuwvlokken, zodat iedereen zijn of haar persoonlijke sneeuwvlok krijgt die een spiegel vormt die naar die persoon reflecteert wat die persoon vasthoudt in een beperking, in de duisternis gevangenhoudt. En daardoor krijgt iedereen op aarde de kans zichzelf in een nieuw licht te zien.

Dat houdt niet in dat iedereen zich van het Christusschap of Boeddhaschap bewust wordt. Maar het betekent wel dat iedereen een veel grotere kans krijgt dan hij eerder – in dit leven en vele levens daarvoor – heeft ervaren om te zien wat hen in hun eigen psyche verhindert te zijn wie zij zijn, wat hen verhindert vooruit te gaan en een beslissende stap op het spirituele pad te zetten.

Vele mensen zijn natuurlijk nog niet op het punt waarop zij binnen één jaar het Christusschap kunnen bereiken of zelfs op het punt dat zij het pad naar het Christusschap, het universele pad in alle religies, herkennen. Maar iedereen heeft het potentieel om één of andere stap vooruit te zetten en als alle mensen op aarde van die kans gebruik maken, dan zal de totale planeet natuurlijk enorm worden opgetild.

Maar vanwege de vrije wil zal niet iedereen op aarde van deze kans gebruik maken. Maar daar hoef jij je geen zorgen over te maken. Jij behoudt de visie dat de spiegel die iedereen voor zich heeft, precies naar die persoon blijft reflecteren wat hij of zij moet overwinnen om de volgende stap naar vrijheid te doen. Zodat hij herhaaldelijk zal worden geconfronteerd met wat hij of zij moet overwinnen en zo vele kansen krijgt om dat uiteindelijk te bevestigen, naar zichzelf te kijken en te zeggen: “Ik kan die oude patronen niet meer gedachteloos blijven herhalen. Ik moet iets nieuws bereiken, iets Meer.”

En dat is de visie ik jullie geef. En als jullie die visie onwrikbaar handhaven – terwijl je natuurlijk ook aan jezelf werkt, werkt om op het punt te komen dat jij de illusie van de duisternis, de illusie dat de duisternis enige macht over je heeft, totaal opgeeft – jij enorme persoonlijke vooruitgang kunt boeken, maar je kunt ook de visie en het evenwicht voor de planeet en de mensheid als geheel behouden om enorme vooruitgang te boeken. Zij kunnen letterlijk – bij wijze van spreken – een kwantumsprong maken.

De Boeddha heeft gevoelens
Oh mijn geliefden, ik kan jullie verzekeren dat hoewel de Boeddha totaal niet gehecht is aan de manifestaties op de wereld, dit niet betekent dat de Boeddha geen gevoelens heeft. Ik heb wel positieve gevoelen. Ik heb zeer sterke gevoelens voor de mensen op aarde, anders zou ik niet meer in de positie van Heer der Wereld zijn en het evenwicht voor deze wereld handhaven. En dus voel ik natuurlijk een sterk gevoel van vreugde, wanneer ik mensen zie die bereid zijn een buitengewoon grote inspanning te leveren om het dualistische bewustzijn te ontstijgen en dichter bij het Boeddhaschap te komen.

En dus prijs ik jullie en ik wil jullie de vreugde van mijn hart schenken, de vreugde die boven de dualiteit staat en die geen menselijke hoogmoed moet veroorzaken. Die moet ervoor zorgen dat jij hoogmoed juist ontstijgt en de realiteitszin ontwikkelt die je laat erkennen dat je vooruitgang hebt geboekt, dat je dichter bij vrede bent gekomen en dat jullie inderdaad de voorlopers voor de Gouden Eeuw van Saint Germain zijn.

Zie jezelf dus als de open deur waardoor het licht van de hiërarchie van licht, de echte hiërarchie, naar deze wereld kan stralen. Zie dat je deel uitmaakt van die grote stroom van de Rivier van Leven, de stroom van het IS, die de collectieve kracht van de hiërarchie van het licht is, de stroom die een open deur zoekt om zich op deze wereld tot uitdrukking te brengen. Maar natuurlijk is het licht loyaal aan de vrije wil en daardoor kan dit zich slechts tot uitdrukking brengen door degenen die bereid zijn de dualiteit, het mechanisatiebewustzijn, te ontstijgen, dat de stroom van het leven afsluit, om je zo te openen dat je één met die stroom van het leven, de stroom van leven, wordt. Zij geven de droom van het ego om macht te hebben op en zijn bereid de wind van de Heilige Geest te laten waaien waarheen hij wil, en je meevoeren naar waar de Heilige Geest wil je dat jij gaat, waar jij de hiërarchie van licht het beste van dienst kunt zijn.

Veel van jullie zijn bereid fysiek te verhuizen, maar jullie zijn vooral bereid in bewustzijn te verhuizen. En dit is de ware vreugde in het hart van de Boeddha, de vreugde die ik vannacht met jullie wens te delen, terwijl we uit de oude cyclus stappen en haar achterlaten als een lege schelp, zonder spijt, zonder verlangens. Wat er werd vertoond in de film over Al-Andalus, was een bepaald melancholiek verlangen naar deze Gouden Eeuwmaatschappij uit het verleden. En jullie zien hoeveel mensen op aarde naar de ‘goede oude tijd’ terugverlangen, terwijl zij denken dat het heden minder is en het in de toekomst alleen maar slechter kan worden.

Maar jullie – de studenten van de hiërarchie van licht – zullen dit verlangen naar het verleden op een natuurlijke manier loslaten en je in plaats daarvan concentreren op de echtheid van de Gouden Eeuw, niet alleen van de toekomst, maar de Gouden Eeuw van het nu, het eeuwige NU, dat één is met het Boeddhabewustzijn. Dat tijd niet als echt erkent aangezien zelfs tijd een illusie is, zodat er geen scheiding bestaat in de Boeddhageest tussen het huidige moment en de Gouden Eeuw. Maar het huidige ogenblik kan slechts in het eeuwige NU zijn, waarin ook de Gouden Eeuw manifest is. Accepteer dus de visie dat elk van jullie het centrum van je eigen persoonlijke universum is en gebruik wat eerder gezegd werd in de leringen over vastberadenheid om nu op dit ogenblik te besluiten dat, de Gouden Eeuw in jouw persoonlijke universum een gemanifesteerde werkelijkheid is!

En handhaaf die vastberadenheid dan, zodat geen enkele wereldgebeurtenis – hoe die er ook uit lijkt te zien – afbreuk kan doen aan die totale vastberadenheid en acceptatie dat in jouw persoonlijke universum de Gouden Eeuw van Saint Germain een gemanifesteerde werkelijkheid is in het eeuwige NU, wat nu jouw ervaring IS. Daardoor is de vlam van de vastberadenheid van de Boeddha het fundament voor de vrede van de Boeddha. Want de Boeddha is tot in het oneindige vastbesloten om de krachten van antivrede af te wijzen, want zo blijft de Boeddha in vrede. Dus in die vlam van de oneindige vastberadenheid van de Boeddha verzegel ik jullie en stuur ik jullie erop uit als afgezant van mij.

Dus zeg ik tot jullie: “Ga de wereld in en maak alle mensen tot discipelen van de Boeddha door hen te helpen hun eigen Boeddhanatuur te zien!” En je doet dit, mijn geliefden, op slechts één manier. Niet door de leringen van de Boeddha te prediken, maar door de Boeddha te ZIJN, waar jij ook bent. Zodoende verzegel ik jullie! Wees verzegeld in mijn dankbaarheid, in mijn vreugde, door te zien hoe jullie groeien, groeien naar het oneindige bewustzijn die de Boeddhanatuur, de Boeddhageest, is.