De Moord op de Goddelijke Moeder wordt geoordeeld

ONDERWERPEN: Verslagen uit Lemurië in Californië – Mannen en vrouwen die in totale gelijkheid samen met elkaar werken – De gevallen wezens die vrouwen naar beneden halen – De moord op de goddelijke Moeder wordt geoordeeld – De noodzaak om oproepen te doen

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 19 jullie 2015 – Los Angeles, Verenigde Staten

IK BEN de geascendeerde meester Moeder Maria. Ik bekleed het ambt van goddelijke Moeder voor alle levensstromen op aarde en ik kom een uitgave geven die niet voor deze conferentie was gepland, maar die jullie hebben verdiend door jullie bereidheid om het evenwicht tijdens de andere dictaten te bewaren en vooral het laatste dictaat van Jezus, die een magnifieke uitgave was, maar die vereiste dat een cruciaal aantal mensen hier was om het meeste effect te bereiken.

Verslagen uit Lemurië in Californië
Als jij jezelf onderzoekt, merk je dat tijdens de pauze na het dictaat van Jezus het energieniveau veel hoger was dan daarvoor. Er was iets veranderd. Er was een stroom vreugde en die vreugde kwam uit jullie ziel die zich verheugde, omdat zij op innerlijk niveau wist dat er een belangrijke omslag op de planeet had plaatsgevonden. Jullie voelden ook onze vreugde in het spirituele rijk vanwege het oordeel dat werd geveld en deze uitgave markeert een nieuw begin.

In deze uitgave wil ik graag een oordeel vellen op een ander niveau, wat je misschien als iets onheilspellends zou kunnen beschouwen, maar dat is niet zo. In tegendeel, het is het begin van iets vreugdevols. Alleen wanneer dat wat de lichtstroom van de goddelijke Moeder tegenhoudt, wordt geoordeeld, kan dat licht, de stroom van de Rivier van Leven, worden uitgegoten. Ik wil graag onder jullie aandacht brengen dat er in de oertijd een continent in de Stille Oceaan was. Velen van jullie kennen dat als het continent Mu of Lemurië.

Velen van jullie weten dat er in leringen van de geascendeerde meesters is gezegd dat delen van de kust van Californië overblijfselen zijn van dat continent. Dit is niet helemaal waar in lineaire zin, dat dit hetzelfde land daar was, maar het is wel waar dat er tegenwoordig nog bepaalde energetische verslagen liggen en dat er mensen zijn die uit dat continent in deze streek zijn gereïncarneerd. Zij zijn hier om twee redenen gereïncarneerd. De ene is dat sommigen niet het bewustzijn van Lemurië hebben getranscendeerd en hier zijn om het bewustzijn van het oordeel en de vernietiging en het doden van de belichaamde goddelijke Moeder te verankeren.

Dan zijn er nog de mensen die dat bewustzijn hebben getranscendeerd, of die dat nooit hebben gehad, en die in het gebied aan de Westkust zijn gereïncarneerd om het evenwicht te bewaren voor het oordeel over degenen die dat niet willen loslaten. Er zijn juist veel mooie lichtzielen in Californië en op bepaalde andere plaatsen langs de Westkust geïncarneerd om het evenwicht te bewaren om het nieuwe bewustzijn van het Goddelijke Vrouwelijke, de goddelijke Moeder, te brengen.

Mannen en vrouwen die in totale gelijkheid samen met elkaar werken
Veel van jullie die hier zijn, zijn zich bewust van de noodzaak om niet alleen een nieuwe kijk op vrouwen te brengen, maar het vrouwelijke bewustzijn, het vrouwelijke aspect van God. Enkelen van jullie hier horen bij de mensen die hebben beloofd om die taak op zich te nemen om niet alleen een fysieke of politieke bevrijding of gelijkheid van vrouwen te brengen, maar meer een spirituele bevrijding van vrouwen. Omdat jullie je vrouwelijkheid willen erkennen, om die te bevrijden en jezelf tot uitdrukking te brengen in de vrijheid en de vreugde van het erkennen dat je een vrouw bent.

Dit is vooral in de Verenigde Staten belangrijk, want ik moet je zeggen dat vergeleken met Europa, in ieder geval het noordelijke deel van Europa, wanneer het op het accepteren en erkennen van de vrouw aankomt, de Verenigde Staten achter loopt – en in bepaalde delen van deze natie, tamelijk veel achterloopt. Dit is een probleem voor Saint Germain, omdat de Gouden Eeuw van Saint Germain niet alleen maar door mannen tot stand komt. Die komt tot stand als mannen en vrouwen samen met elkaar werken als totaal gelijken, omdat zij, zoals ik al eerder in een verhandeling heb gezegd, de eigenschappen van het Goddelijke Manlijke en het Goddelijke Vrouwelijke belichamen op een manier dat die de twee creatieve krachten elkaar aanvullen in plaats van met elkaar te concurreren of proberen elkaar te vernietigen.

De gevallen wezens die vrouwen naar beneden halen
Er zijn boeken en verhalen over het continent Lemurië. Je hoeft die niet beslist te lezen, omdat de kwaliteit en accuraatheid ervan varieert. Wat belangrijk is, en wat alle studenten van geascendeerde meesters moeten weten, is dat er in een tijd in het verre verleden een beschaving was die de goddelijke Moeder aanbad. De hele samenleving werd door vrouwen geleid en hoewel dit verre van ideaal of evenwichtig was, was het wel een hoge beschaving. Er werd opzettelijk een samenzwering gesmeed, door de gevallen wezens in het identiteitsrijk bedacht en door de gevallen wezens die waren geïncarneerd uitgevoerd, om de hogepriesteres te vermoorden die in die tijd de leider van de tempel van de Goddelijke Moeder was.

Nu is het doden van één menselijk wezen niet beslist van planetair belang. Maar het was wel van planetair belang dat die ene daad een cyclus initieerde, die werd gekenmerkt door een opzettelijke en heel intense poging om vrouwen en het Goddelijke Vrouwelijke wereldwijd naar beneden te halen. Je ziet dat in heel veel landen vrouwen steeds maar weer naar beneden zijn gehaald. Je ziet het in de Verenigde Staten – niet alleen door mannen en vrouwen tegen elkaar op te zetten in relaties, en zo dat die niet slagen, maar ook door vrouwen op alle niveaus in de samenleving naar beneden te halen. Kijk eens naar de zakenwereld waar men spreekt over een glazen plafond waar je tegenaan loopt als je vrouw bent. Kijk maar hoe degenen die erin geslaagd zijn om wel een positie in de zakenwereld hebben veroverd, in de meeste gevallen, hun vrouwelijkheid hebben verloochend. Kijk eens hoe de vrouwen die in de politiek zitten dat ook in veel gevallen hebben gedaan. Dit is natuurlijk geen gelijkheid. Het is geen gelijkheid als je vrouwen bepaalde posities laat veroveren in de samenleving door hun vrouwelijkheid te loochenen. Hoe kan dit ooit gelijkheid zijn?

Een van de meest intense gebieden waarin men in Amerika vrouwen naar beneden haalt is de religie, vooral de christelijke religie. Jullie hebben in de katholieke kerk de weigering om vrouwen een belangrijke positie te laten innemen. Jullie hebben hetzelfde in de meeste fundamentalistische kerken, hetzelfde zie je ook bij de Mormonen, die beweren dat hun kerk een moderne kerk is, maar niet waar het vrouwen betreft.

De moord op de goddelijke Moeder wordt geoordeeld
Mijn geliefden, dit neerhalen van de vrouw wereldwijd komt allemaal voort uit het doden van de goddelijke Moeder op Lemurië. Het is natuurlijk een wereldwijde beweging die zijn eigen stuwkracht heeft ontwikkeld. In de Verenigde Staten is het belangrijkste centrum om de vrouw neer te halen en de moord op de goddelijke Moeder in ieder geval juist hier in Los Angeles. Ik zal geen specifieke locatie geven, want die is niet belangrijk.

Wat wel belangrijk is, is dat wij op het punt zijn gekomen dat ik de goddelijke Moeder voor de aarde, het volledige en laatste oordeel op het fysieke vlak kan uitspreken en de laatste oordeel vellen over de overblijfselen van dit bewustzijn om de goddelijke Moeder te vermoorden, na een lang proces waar de studenten van de geascendeerde meesters bij betrokken waren en de oproepen die zij hebben gedaan, waar veel andere spirituele mensen bij betrokken waren en de pogingen die zij hebben gedaan om het Goddelijke Vrouwelijke te verheffen.

Dit centrum is uiteindelijk een bepaalde gedachtematrix. Het is een heel complexe matrix die is gevormd door heel ‘geavanceerde’ gevallen wezens in het identiteitsrijk, zou ik, op mijn hoede, misschien kunnen zeggen. Die is op den duur versterkt door gevallen wezens in alle vier octaven en door veel mensen die in deze illusie zijn meegezogen. Dit wordt gesteund door veel demonen die heel krachtig zijn wanneer het om de intensiteit van hun haat tegen vrouwen gaat. Sommigen van jullie zijn mensen die fysiek zijn geïncarneerd die dit bewustzijn belichamen, tegengekomen en jullie zouden natuurlijk oproepen moeten doen voor het oordeel over dergelijke mensen en het bewustzijn dat erachter zit.

Naast specifieke mensen spreek in het oordeel over de matrix zelf uit en de demonen en gevallen wezens in de drie hogere octaven die de matrix versterken. Daarom vernietig ik, vernietig ik, vernietig ik, vernietig ik, Maria, met de volledige kracht van de goddelijke Moeder, waaraan geen enkele kracht in het materiële universum weerstand kan bieden, de matrix van de moord op de Goddelijke Moeder. Die bestaat niet meer op aarde.

De noodzaak om oproepen te doen
Dit markeert het begin ven een verandering omdat degenen – overal op aarde en vooral in de Verenigde Staten – die vrouwen hebben neergehaald en kracht hebben ontvangen van de matrix, aan die matrix zijn vastgemaakt. Met dit dictaat als grondslag kun je oproepen doen dat die niet opnieuw wordt gevormd. Hij kan echt nooit weer in de originele vorm worden hersteld, want de gevallen wezens die deze in de oorspronkelijke vorm hebben geschapen, zijn geoordeeld en van de aarde weggehaald. Mensen kunnen nog wel een vorm van matrix maken om vrouwen naar beneden te halen en er een geest van maken, en dit kun je voorkomen met de oproepen.

Dit is heel belangrijk als Omega-actie. Vanwege de vrije wil kan ik alleen maar dit oordeel uitspreken en de matrix vernietigen, omdat een cruciaal aantal mensen die zijn geïncarneerd, uit vrije wil de beslissing hebben genomen om dat bewustzijn om het Goddelijke Vrouwelijke naar beneden te halen, te transcenderen. Ik kan er alleen maar voor zorgen dat deze matrix weggaat, ik kan alleen maar voorkomen dat er een nieuwe matrix wordt geschapen als een cruciaal aantal mensen ervoor kiest om het oordeel te versterken , zodat hun keuzes uit vrije wil het tegenwicht kunnen vormen tegen de keuzes uit vrije wil – of misschien wel niet zulke vrije keuzes – van de mensen die nog steeds vrouwen naar beneden willen halen.

Ik zal nog meer leringen en meer hulpmiddelen over dit onderwerp geven en je zou er misschien over kunnen nadenken dat dit een nieuw tijdperk inluidt waarin wij directer de noodzaak aanpakken om niet alleen vrouwen, maar het vrouwelijke in alle mensen te verheffen. Zoals ik in Nederland heb gezegd, is er grote behoefte aan een nieuw bewustzijn over de waarde van de wijsheid van de Moeder die weet hoe het fysieke octaaf werkt en niet hoe degenen met het vervormde Vaderbewustzijn denken dat het moet werken volgens hun theorieën, hun afgoden, hun beelden.

Met grote dankbaarheid voor jullie aanwezigheid en het werk van veel andere mensen in deze dispensatie of in andere bewegingen, verzegel ik jullie in mijn oneindige tijdloze dankbaarheid. Ik kijk ernaar uit om te bedenken hoe ik jullie meer leringen en meer hulpmiddelen kan geven om deze gedenkwaardige omslag in de geschiedenis van planeet aarde te versterken. IK BEN de goddelijke Moeder voor de aarde.