Vergeef degenen die je gekwetst hebben en volg mij naar de Nieuwe Dag

ONDERWERPEN: Hoe gevallen wezens als spirituele wezens kunnen opduiken – Wat is een gevallen engel? – Het probleem met spirituele organisaties – Bekijk het met nieuwe ogen, en vergeef – Begrijp de diepere reden waarom jullie hier zijn – Laat de wens los om bepaalde mensen te redden – Laat de wens los tot een superieure organisatie te behoren

Geascendeerde Meester El Morya, 29 december 2005

Zevenennegentig, achtennegentig, negenennegentig, honderd, klaar of niet, ik kom! Ik ben inderdaad jullie El Morya en ik kom op een lichtere toon dan vanmorgen. Ik kom als de speelse vader, die bereid is met jullie het oude kinderspelletje verstoppertje te spelen. Als jullie bereid zijn jullie door mij te laten zoeken, dan kom ik natuurlijk naar je verstopplekje – omdat ik al weet waar jullie zijn voor ik tot honderd heb geteld.

Mijn geliefde harten, als jullie niet bereid zijn je door mij te laten vinden, dan zal ik voorbij lopen aan de bosjes waar jij je achter verstopt en denkt dat ik je niet kan zien. Maar hoe zou iemand ooit kunnen denken dat jij je kunt verbergen voor de Chohan van de Eerste Straal die alles ziet, of het nu binnen de wil van God valt of niet Gods wil is? Maar als je de illusie wilt houden dat jij je voor mij kunt verbergen, dan zal ik voorbij je verstopplekje lopen en doe ik net of ik je niet gezien heb.

Dus wat heb je nodig om je door El Morya te laten vinden, om uit de bosjes in de zon van mijn Aanwezigheid te komen? Enkel je bereidheid om je uit het dualiteitsbewustzijn, van het bewustzijn van de antichrist, los te maken. En wat is er voor nodig om je los te maken van dat bewustzijn? Totale eerlijkheid, totale openheid, voor de wil van God. Want wat is het bewustzijn van de antichrist natuurlijk anders dan een poging van een wezen met vrije wil om zich voor zijn of haar God te verstoppen.

Zolang jullie nog niet genoeg hebben van verstoppertje spelen voor God, respecteer ik, de Chohan van de Wil van God, jullie vrije wil. Maar toch moet ik je zeggen dat de cycli doorgaan en ik, El Morya, ben een man van afspraken. Dus ik kan niet eeuwig bij jullie blijven. Als jullie weigeren uit je verstopplekje te komen, dan moet ik verder met de cycli van God en jullie achterlaten tot jullie beslissen dat jullie in plaats van verstoppertje spelen, het spel wil spelen van mij inhalen en mij in te halen waar ik ben in de Rivier van Leven.

Begrijpen hoe de gevallen wezens als spirituele leiders kunnen opduiken
De gevallen engelen hebben al zolang ze op deze planeet zijn uit alle macht het geheim bewaard dat ik jullie vanmorgen heb verteld. Wat ik jullie vanmorgen heb verteld, is het laatste dat zij willen dat jullie horen, omdat ze enkel kunnen bestaan en blijven bestaan – en hun macht over jullie uitoefenen – door de waarheid te verbergen, enkel door het uiterlijk van een engel van licht aan te nemen, waarin zelfs Satan kan verschijnen.

Het geheim dat zij niet willen dat jullie weten, is dat ze het licht dat ze in de hemel hebben gekregen, het licht dat zij de slechtere kwaliteit hebben gegeven van duisternis, en zij dat kunnen gebruiken om de schijn te creëren dat ze een spiritueel iemand zijn, of een spirituele leider, die contact heeft met het spirituele rijk, zelfs contact met de geascendeerde meesters, of diverse spirituele of paranormale krachten die degenen die dergelijke krachten niet hebben, imponeren – maar die zij ook niet nodig hebben, omdat zij een zuiver hart hebben. En daardoor kunnen ze God in hun hart zien en hebben geen paranormale krachten nodig of een ander fenomeen in de buitenwereld.

Het is een deel van de werkelijkheid op deze planeet dat in iedere spirituele en religieuze organisatie, de geïncarneerde gevallen engelen bij elkaar zijn gekomen en hebben geprobeerd zich als leiders van die organisatie, als profeten, als degenen die alles weten, als degenen die contact met God hebben, op te werpen. Maar je zult zien dat zij, wanneer je nauwkeuriger kijkt, dit met egoïstische bedoelingen hebben gedaan. En in de meeste gevallen was het belangrijkste doel de leden van de organisatie in hun macht te krijgen om hun licht aan hen te geven, het licht dat zij nodig hadden, omdat ze hun eigen licht in duisternis hadden veranderd.

Het zou een schok bij jullie teweegbrengen als je hoorde dat veel van de pausen van de katholieke kerk gevallen engelen waren die zijn geïncarneerd, waaronder de huidige Paus. Maar het zou je ook een schok geven als je zou kunnen zien hoeveel leiders van ander spirituele organisaties trouwens ook gevallen engelen zijn.

Wat is een gevallen engel?
Nu, mijn geliefden, misschien moeten we specificeren wat we bedoelen met een gevallen engel. Want zoals ik vanmorgen heb gezegd, is de sleutel om dit mysterie te begrijpen het besef dat de kern van jouw identiteit, de Bewuste Jij, zichzelf met alles kan vereenzelvigen. Dus als jij je vereenzelvigt met het bewustzijn van de antichrist, het bewustzijn van gescheidenheid van God boven, en het bewustzijn van gescheidenheid van al het leven beneden, dan ben je – uit praktisch oogpunt bekeken – een gevallen engel, omdat jij je als gevallen engel gedraagt. Je handelt als iemand die de de touwtjes in handen wil hebben en daardoor word jij steeds meer in dat bewustzijn gehuld, tot je niet meer kunt zien dat jij, in werkelijkheid, meer bent dan dat bewustzijn.

Want God heeft natuurlijk geen gevallen engelen geschapen – God heeft engelen geschapen. En hij heeft ze vrije wil gegeven, wat inhoudt dat ze het potentieel hadden om te vallen. Maar God wilde niet dat ze vallen en heeft ze niet laten vallen. Ze hebben daar zelf voor gekozen. Maar toch is de originele blauwdruk van het wezen dat God heeft geschapen, nog steeds veilig en wel in het etherische octaaf, in de Christusgeest. En daarom kan de Bewuste Jij van de gevallen engel er op elk moment mee uitscheiden om zich te vereenzelvigen met een identiteitsgevoel dat hij opgebouwd heeft na de val en het pad terug naar eenwording met zijn ware identiteit, het eenzijn met zijn God, bewandelen.

Dus de echte gevallen engelen zijn degenen die het pad van de buitenwereld volgen, degenen die niet bereid zijn hun ego los te laten, degenen die niet bereid zijn op het innerlijke pad van Eenzijn te stappen. Of je nu in de hemel of op aarde gevallen bent, is niet belangrijk voor de geascendeerde meesters. Het is totaal onbelangrijk voor ons wat jullie in het verleden hebben gedaan. Wat belangrijk is voor ons, is of je bereid bent alles in dat verleden los te laten.

Maar zoals ik heb gezegd, om los te laten, moet je zien dat een bepaald bewustzijn in jouw wezen is gekomen. Daarom moet je eerlijk zijn en je moet erkennen dat het bewustzijn van gescheidenheid jouw sfeer van het zelf, jouw vat van het zelf, is binnengekomen. En daarom moet jij je daarvan afscheiden en hogerop komen, je beginnen te vereenzelvigen met de goddelijke blauwdruk die God geschapen heeft.

Het probleem met spirituele organisaties
Dit is dus het probleem dat wij in principe bij iedere spirituele organisatie op deze planeet hebben gezien. Het probleem is dat geen van de leden in die organisaties echt bereid waren in de spiegel te kijken en de balk in hun eigen oog te zien. Bijna iedereen wilde hun ego verbergen en het spelletje spelen van de uiterlijke schijn creëren dat ze alle regels van de buitenwereld opvolgen, waardoor ze alles goed doen, zodat God ze zou redden.

Mijn geliefde harten, dit zijn de spelletjes van jullie ego. En ik moet zeggen dat hoewel veel mensen die spelletjes erg serieus nemen, er eigenlijk niets aan is. Het is geen kinderspel, omdat je dit ego-spelletje helemaal niet kunt spelen zonder verstrikt te raken in dat ego-bewustzijn. Dus vraag ik jullie in plaats daarvan, je in te zetten om die spelletjes los te laten en je daadwerkelijk bij ons te voegen op het Pad van Eenzijn.

We zullen hier zeker meer over zeggen, maar ik wil jullie laten weten dat de wil van God duidelijk is. De wil van God is dat al het leven één wordt, omdat het koninkrijk van God zich alleen dan in al haar totaliteit op aarde kan vestigen. Maar jullie kunnen, als spirituele mensen, wel bijeenkomen in de geest van eenzijn en je kunt het koninkrijk van God vestigen waar jullie ook zijn. Maar dit vereist dat jullie de verdeeldheid binnenin jezelf en onder elkaar loslaten.

Wat ik jullie vanmorgen heb verteld, was dat de meeste spirituele organisaties specifiek werden ontworpen om de gevallen engelen – wier tijd voorbij was aan het eind van het Vissentijdperk – nog één laatste kans te geven om het pad van de buitenwereld los te laten en het innerlijke pad van eenzijn te ontdekken. Dus moet je wel merken dat deze organisaties niet aan de aanwezigheid van de gevallen wezens konden ontsnappen. Het was gewoon niet mogelijk om ze uit die organisaties te verwijderen. En daarom moeten jullie beseffen dat veel van de karakteristieken van die organisaties inderdaad ontworpen werden met de gevallen wezens in het achterhoofd, niet alleen om ze nog een kans te geven, maar ook om ons ervan te verzekeren dat ze de organisatie niet konden vernietigen tot die in ieder geval de kans had gekregen om aan haar missie te voldoen.

Bekijk het met nieuwe ogen – en vergeef
Zodoende vraag ik van jullie die lid zijn geweest spirituele organisaties een stap terug te doen en opnieuw naar die organisatie te kijken met de kennis die ik jullie heb gegeven. Ik weet heel goed dat veel van de mensen die in contact zijn gekomen met bepaalde spirituele organisaties gekwetst zijn, zich afgewezen hebben gevoeld, het gevoel hebben gehad dat ze gekleineerd zijn. En dit is zeker waar, heel erg waar, omdat het doel van de gevallen engelen die nog steeds op het uiterlijke pad zijn, is zich op te stellen als degenen die beter zijn dan anderen, zoals ik vanmorgen heb uitgelegd.

Omdat deze levensstromen niet op het pad zijn – het innerlijke pad van eenzijn, het pad van meer worden – is hun enige manier om hun illusie van superioriteit te handhaven door anderen te kleineren. Omdat zij, wanneer ze niet bereid zijn meer te worden, zichzelf niet kunnen verheffen, dus is hun enige optie anderen te kleineren – jouw Godvlam kleineren, jullie liefdevolle hart te kleineren – zodat het lijkt alsof zij beter zijn dan anderen omdat niemand anders iets mag doen, het initiatief mag nemen, om hun licht te laten schijnen, om hun Christusschap tot uitdrukking te brengen, om de Heilige Geest door hen heen te laten stromen.

Dit zou je de kans moeten geven om je eigen ervaringen opnieuw te evalueren. En ik hoop dat ik jullie inderdaad kan inspireren om iedereen te vergeven die je heeft kwetst, vergeef de mensen die jullie in jullie organisatie zijn tegengekomen en vergeef de leider, de boodschapper of goeroe. Vergeef jezelf dat jij je liet meezuigen in die negatieve energie, die neerwaartse spiraal, de angst van degenen die het pad in de buitenwereld niet wilden loslaten.

Veel van de mensen die in leiderschapsposities in bepaalde spirituele organisaties zaten, hadden inderdaad veel macht en ze konden gemakkelijk veel van de meer liefdevolle mensen die deze organisatie gevonden hadden, overweldigen. Maar ik vraag jullie in aanmerking te nemen dat veel van jullie tot de top tien procent behoorden van de mensen op aarde die het onbaatzuchtigst zijn. En dus vraag ik van jullie je te realiseren dat jullie vrijwillig naar deze organisatie gekomen zijn, gedeeltelijk omdat jullie degenen die vastzaten in het gevallen bewustzijn wilden helpen eraan te ontstijgen, of, ze zelfs het oordeel te brengen door je door hen te laten misbruiken.

Ontdek de diepere reden waarom jullie hier zijn
Daarom vraag ik van jullie te beseffen dat veel van jullie naar een organisatie zijn toegekomen met een specifieke reden in je dagelijkse denkgeest, maar onder die reden zat een diepere reden, die ik net heb uitgelegd. En wanneer je die diepere reden begrijpt, kun je inzien dat jij jezelf niet hoeft te veroordelen of negatieve gevoelens te hebben vanwege het feit dat jij meegezogen werd in negatieve gevoelens of een negatieve spiraal. Je moet gewoon beseffen dat dit bij wijze van spreken de kosten zijn van het zaken doen in een organisatie die een specifieke bedoeling had.

Mijn geliefden, als je aan het werk gaat in de kolenmijnen, kun je niet verwachten dat je er na een dag werken helemaal schoon uit komt. Maar iemand moest die kolenmijn in en naar de diamanten te zoeken die daar verstopt zaten, die naar boven gehaald konden worden en opgepoetst, zodat ze weer konden gaan glimmen en hun duisternis weer in licht veranderen. Velen van jullie hebben zich vrijwillig aangeboden voor deze missie. En velen van jullie hebben inderdaad het evenwicht bewaard voor de hele organisatie wat heeft verhinderd dat ze in elkaar stortte onder het gewicht van degenen van wie de duisternis zo groot was dat bijna niemand van jullie het zou kunnen beseffen.

Wij gaan nu het Aquariustijdperk in. We hebben een nieuwe dispensatie en die is ontworpen om de top tien procent van de mensen op aarde te helpen om innerlijk één met God te worden en de eenwording met elkaar, zodat jullie een podium kunnen vormen om het koninkrijk van God op aarde te vormen. Dit willen wij graag zien gebeuren. En hier zullen wij de leden van alle spirituele organisaties bij helpen. En één manier om jullie te helpen dit te doen, is door jullie het inzicht te geven in waar heel veel van jullie vandaan zijn gekomen, zodat jullie kunnen begrijpen wat jullie nodig hebben om hogerop te komen op het volgende niveau vanp je pad – het loslaten van het oude bewustzijn, het simpelweg van je laten afvallen en je aandacht op het eenzijn, het Pad van Eenzijn, te concentreren.

Laat de wens los om bepaalde mensen te redden
Mijn geliefden, ik weet dat een paar van jullie goede vrienden hebben in bepaalde organisaties, vrienden die je zou willen redden, of wiens hart jullie graag willen openen voor een nieuwe lering. Maar ik vraag jullie te overwegen om alsjeblieft niet al je energie te besteden om te proberen degenen die op het pad van de buitenwereld zijn en die aan dat pad in de buitenwereld wijden om zichzelf en hun ego boven anderen te verheffen. In plaats daarvan vraag ik jullie degenen op te zoeken die je af en toe hebt gezien, die een liefdevol hart hadden en die bij de organisatie kwamen, maar niet de kracht in hun wezen hadden om weerstand te bieden aan de woeste aanvallen en neergehaald werden door degenen die op het pad van de buitenwereld waren.

Ik vraag jullie de mensen op te zoeken die gekwetst zijn en ze te vertellen wat ik jullie heb gezegd. Dus mijn geliefden, zijn dit de mensen waar ik jullie van vraag om ze in jullie hart te koesteren, in je rozenkransen te gedenken en ze te benaderen wanneer jullie het gevoel krijgen dat ze er misschien voor openstaan. Maar ik moet jullie waarschuwen dat er mensen zijn die naar een spirituele organisatie gekomen zijn, die gekwetst zijn, niet omdat hun vlam werd uitgedaan, maar omdat hun ego werd gekleineerd – omdat hun ego niet zo sterk was als het ego van bepaalde andere mensen in die organisatie. Of misschien omdat ze beledigd werden, omdat noch de leider noch de geascendeerde meesters wilden meedoen aan de spelletjes van hun ego.

Er zijn inderdaad mensen die gevangen zitten in het spelen van ego-spelletjes. En in plaats van het oude spel van twee jongens waarvan de ene zegt: “Mijn vader is sterker dan die van jou.” zeggen deze mensen in principe: “Mijn ego is beter dan jouw ego. Mijn ego is spiritueler dan jouw ego, kijk maar eens wat mijn ego allemaal kan.” Dat zijn de mensen waar ik van vraag dat je hen herkent vanwege het feit dat ze vastzitten in het ego-spel.

Ik zeg niet dat jullie hen moeten negeren, maar wel: “Besteed niet al te veel tijd en energie om hen proberen te te helpen.” En ik zeg ook: “Laat jezelf niet emotioneel gehecht raken aan zulke mensen of probeer niet ze te veranderen of te redden, of wat het maar is waar jij je verplicht toe voelt.” Voel je niet verplicht aan mensen die zich aan het pad in de buitenwereld wijden, omdat jij, door zo te doen enkel jezelf vastbindt aan het bewustzijn van het uiterlijke pad.

Laat de wens los tot een superieure organisatie te behoren
Mijn geliefden, de visie die we zouden willen zien, is dat er een aantal boodschappers zijn in verschillende talen en culturen, die bereid zijn zich te wijden aan het eenzijn met elkaar, in plaats van hun individuele missies uit te voeren die, of gebaseerd zijn op het ego, of gebaseerd op het verkeerde geloof dat één individuele missie het negeren van de globale missie van het geheel rechtvaardigt. Als je tegenwoordig naar de wereld kijkt, zie je dat er letterlijk duizenden mensen zijn die beweren dat ze boodschappen opnemen, of een of ander wezen uit een ander rijk channelen. Maar toch worden ze allemaal, óf door hun ego gemotiveerd, óf ze denken dat alleen zij de planeet kunnen redden. Dit bewustzijn moeten wij loslaten in het Aquariustijdperk.

We moeten erkennen dat er veel mensen in veel organisaties met veel leringen zijn die allemaal deel uitmaken van de Diamant van Gods Wil, die allemaal het evenwicht bewaren voor een bepaald facet in de groei van het bewustzijn van de mensheid. Daarom vragen we jullie om het oude bewustzijn los te laten dat jullie beweging superieur is en dat jullie lering de meest geavanceerde of de belangrijkste lering op de planeet is.

Je hoeft jezelf echt niet als beter te beschouwen dan iemand anders. In feite zijn jullie, zolang je nog het bewustzijn hebt dat je de één met een ander vergelijkt in de geest van een ijdele competitie, niet op het ware pad naar eenzijn. Want wanneer jullie inzien dat al het leven één is, verliezen alle vergelijkingen, alle competities, hun betekenis en vallen van je weg. En je ziet enkel het uniek zijn en de oneindige waarde van elk menselijk wezen, elke levensstroom die in dit universum geïncarneerd is.

Mijn geliefde harten, ik roep jullie op dat oude bewustzijn los te laten, die ijdele competitie waar zoveel mensen zich mee bezig houden, of het nu sport of oorlog is, of het spel spelen welke natie belangrijker is of rijker, of machtiger, welke natie het grootste wapen heeft en het grootste potentieel om te vernietigen. Hoe zou het potentieel om te vernietigen een maat kunnen zijn voor grootsheid? Dus hoe kan het potentieel om andere mensen te beoordelen, andere mensen te bekritiseren, hun gebreken te zien en hen af te kraken, ooit een maat kunnen zijn om je grootsheid en je spirituele verworvenheden te meten?

En zo zie je dat degenen die zich in machtsposities hebben geplaatst in een of andere organisatie en die positie gebruiken om anderen te beoordelen, ze neer te halen, ze tegen te houden en te verhinderen dat ze hun Christusschap en hun Godvlam tot uitdrukking brengen, geen echte leiders kunnen zijn. Want heeft Christus niet gezegd: “Hij die de grootste onder jullie is, laat hem de dienaar van allen zijn?” Laat hem de dienaar zijn van het Al wat al het leven omvat. Zodoende verzegel ik jullie nu in de vlam van mijn oneindige dankbaarheid voor jullie aanwezigheid bij mij. Wees in vrede in de liefde van Morya.