Het Fanatisme dat de Gouden Eeuw blokkeert

ONDERWERPEN: Waarom naties verdeeld zijn – Superioriteit als reden om iemand te doden – Polarisatie van de maatschappij – Fanatisme doet het instinct om niet iemand te doden, teniet – Fanatisme en ontkenning – Het verlangen om fanatisme te overwinnen – Het oordeel over bepaalde gevallen wezens

Geascendeerde Meester Sanat Kumara, 3 juli 2016 – Seoel, Korea

IK BEN de Geascendeerde Meester  Sanat Kumara. Ik kom een lering geven die ver over de grenzen van Korea heen gaat. Tot nu toe hebben wij gesproken over wat je kunt doen om oproepen te doen over de gevallen wezens in Korea, Zuid-Korea, Noord-Korea, of zelfs de streek hier in Azië. Niettemin is dit op zich niet genoeg om de Gouden Eeuw in Korea te brengen, of zelfs niet op planetair niveau.

Aangezien het mijn rol was om naar de aarde te komen en ik het evenwicht zo heel erg lang voor deze planeet  bewaarde, heb ik de positie in de hiërarchie om het oordeel te brengen over bepaalde gevallen wezens die het openbaren van een Gouden Eeuw op planetaire basis in de weg staan. De reden dat wij dit hier doen, is juist omdat het verdeelde Korea één van de laatst overgebleven voorbeelden is van het type gevallen wezens en het bewustzijn dat zij vertegenwoordigen.

Waarom naties verdeeld zijn
Je weet wel dat er de laatste eeuw of daaromtrent een aantal gebeurtenissen zijn voorgekomen dat een natie of zelfs een hele streek  verdeeld was. Dit fenomeen komt niet alleen in de moderne tijd voor. Als je teruggaat in de geschiedenis, vooral de jullie bekende, zijn er veel voorbeelden van waarom het noodzakelijk was om zo’n indeling  te maken dat men bepaalde mensen en bepaalde naties moest dwingen van elkaar te scheiden. Wanneer ik ‘noodzakelijk’ zeg, bedoel ik niet noodzakelijk vanuit het standpunt van de geascendeerde meesters, maar vanuit menselijk perspectief leek het noodzakelijk, leek het onvermijdelijk.

Ik wil jullie graag inzicht geven in de achtergrond van dit fenomeen. De achtergrond is natuurlijk dat er bepaalde gevallen wezens zijn, zoals wij hebben uitgelegd, die op de agenda hebben staan dat zij willen bewijzen dat God ongelijk heeft. Een van de manieren waarop ze dat proberen, is door de menselijke wezens op aarde zover te krijgen dat zij elkaar vernietigen, waardoor ze(in hun gedachten, let wel) het laten lijken dat vrije wil geen kans van slagen had. In plaats van vrije wil te gebruiken om op hogere niveaus te komen en te kunnen ascenderen, hebben menselijke wezens hun vrije wil gebruikt om zichzelf en elkaar te vernietigen en misschien ook wel de planeet tijdens dit proces.

Dit staat letterlijk op de agenda van bepaalde gevallen wezens die in het lagere identiteitsrijk leven. Zij worden ondersteund door bepaalde gevallen wezens in het mentale rijk, in het emotionele rijk en door de tijd heen zijn er een paar gevallen wezens geïncarneerd. Degenen die fysiek zijn geïncarneerd, waren niet zo machtig als degenen die in het identiteitsrijk hebben vermeden om te incarneren, gewoon uit angst om een fysiek lichaam te hebben en om niet aan de fysieke consequenties te kunnen ontkomen van wat zij zelf op gang hebben gebracht.

Je moet begrijpen dat die wezens totaal geen overeenkomst hebben met de manier waarop jullie jezelf bekijken als spiritueel wezen of zelfs als menselijk wezen. Zij hebben absoluut geen respect voor menselijke wezens op aarde. Zij beschouwen de menselijke wezens die op aarde incarneren ver beneden hun waarde, heel erg inferieur aan hen. Zij beschouwen zichzelf fundamenteel anders dan menselijke wezens. Daarom voelen zij absoluut geen medelijden, mededogen, verwantschap of respect voor menselijke wezens of het recht van menselijke wezens om hun vrije wil uit te oefenen zonder tussenkomst van dwang van buitenaf.

In plaats daarvan geloven zij dat zij absoluut het recht hebben om menselijke wezens te manipuleren en hen te behandelen als dingen, als robots, als mechanische wezens die je kunt manipuleren en met je grillen in je macht kunt hebben. Er bestaat, zoals wij gezegd hebben, niets wat iemand, geascendeerd of niet-geascendeerd, kan zeggen om hen te overtuigen dat zij ongelijk hebben. Je kunt niet met hen redeneren, je kunt geen beroep doen op een vorm van medelijden en daarom kan geen enkele macht op aarde die gevallen wezens wezens ervan tegenhouden om te doen wat zij doen.

Er is natuurlijk wel een macht op aarde die hen kan stoppen om het leven op aarde te beïnvloeden en dat is vrije wil. Menselijke wezens die zijn geïncarneerd, kunnen ervoor kiezen om niet door de gevallen wezens te worden beïnvloed. Zij kunnen ervoor kiezen om niet te worden gemanipuleerd en in iemands macht te zijn en te worden bedrogen. Zij kunnen ervoor kiezen om hun vrije wil over te geven aan die gevallen wezens, zodat zij zonder het te weten werktuigen worden voor hun agenda van vernietiging. Moeder Maria legt in haar boek ‘Help the Ascended Masters Stop War’, uit dat om mensen zover te krijgen dat ze ten strijde strekken, de gevallen wezens een manier moeten vinden om hun natuurlijke ingebouwde instinct om jouw eigen soort niet te doden, moet tenietdoen. Zij hebben diverse manieren gevonden om dat te doen.

Superioriteit als reden om iemand te doden
ik wil jullie een verhandeling geven over een bepaald aspect van hoe zij proberen om de mensen te manipuleren om elkaar te doden. Je moet begrijpen dat dit begint bij de gevallen wezens die zijn geïncarneerd. Je begrijpt dat toen deze planeet een heel laag bewustzijnsniveau had bereikt, het mogelijk werd voor gevallen wezens om te beginnen te incarneren. Je zag toen een nieuw fenomeen op deze planeet. Je kreeg de situatie dat de gevallen wezens die fysiek waren geïncarneerd als robots bestuurd konden worden door de gevallen wezens in het identiteitsrijk.

Zelfs de gevallen wezens in het identiteitsrijk konden in het begin niet de geest van menselijke wezens overnemen, zij konden de geest van de gevallen wezens die waren geïncarneerd wel overnemen. Daardoor konden zij specifieke scenario’s maken die zoveel lijden onder menselijke wezens veroorzaakten dat menselijke wezens op den duur open gingen staan voor de invloed van die gevallen wezens in het identiteitsrijk. De gevallen wezens zagen toen de kans om menselijke wezens zo te manipuleren dat zij op grote schaal aan de waanzin die jullie oorlog noemen, mee gingen doen.

Je creëert een staat van collectieve waanzin, zodat groepen mensen, of zij nu tot een bepaalde religie, natie, etnische groep, of ras behoren, ineens alle bronnen van bestaan die zij hebben opgebouwd, gebruiken  om degenen die zij als de vijand beschouwen in één klap te proberen te vernietigen. Je krijgt een staat waarin men het verlangen van de soort om te overleven, het instinct van de soort om te overleven, helemaal aan de kant zet. Die manipulatie begint bij de gevallen wezens die zijn geïncarneerd, die vanuit hun superioriteitsbewustzijn handelen en het zo verspreiden.

De gevallen wezens die zijn geïncarneerd, hoewel die niet zo hoog in rang zijn of zo machtig als de gevallen wezens in het identiteitsrijk, voelen zich desondanks superieur aan de menselijke wezens die op deze planeet incarneren. Zij voelen ook geen verwantschap, zij voelen geen mededogen, geen respect voor het leven en dus kunnen zij heel gemakkelijk vanuit dit concept van superioriteit handelen. Zij geloven in het concept, maar door hun geloof in het concept, handelen zij niet alleen.

Als jullie konden zien wat ik vanuit het geascendeerde rijk kan zien, zou je zien dat hoewel veel gevallen wezens die zijn geïncarneerd echt dachten dat zij als individu machtig waren, niet één van hen eigenlijk veel macht bezat. Wanneer zij handelden met een bepaalde agenda, werd hun geest overgenomen en werden zij letterlijk robots die door de gevallen wezens in het identiteitsrijk werden bestuurd. De gevallen wezens in het identiteitsrijk waren de meesters die de marionetten bewogen. Zij trekken aan de touwtjes en laten de gevallen wezens die zijn geïncarneerd hun wensen uitvoeren.

De gevallen wezens die zijn geïncarneerd, zijn erin geslaagd om leider te worden in diverse samenlevingen en zij hebben vervolgens het idee geschapen en verspreid dat hun samenleving superieur was aan een andere samenleving, of een specifieke andere samenleving. Als je bijvoorbeeld naar de gevallen wezens in een land kijkt, zijn die gevallen wezens er helemaal van overtuigd dat zij superieur waren aan die andere natie die hun vijand was. Zij dachten dat zij handelden vanuit een hoger gezag, omdat de gevallen wezens in het identiteitsrijk erin waren geslaagd om de gevallen wezens die waren geïncarneerd te laten geloven dat zij geleid werden door een of ander goddelijk gezag. Vanwege hun contact met dit gezag en hun oorsprong, op een bepaalde goddelijke manier, waren zij superieur aan de andere groep.

Wat zij niet doorhadden, was dat de andere groep mensen ook werd geleid door gevallen wezens die waren geïncarneerd, die precies hetzelfde geloof hadden in hun eigen gezag en hun goddelijke afstamming. Het waren niet twee groepen gevallen wezens in het identiteitsrijk, maar één groep die van beide groepen die tegenover elkaar stonden op aarde, de leiding had.

Polarisatie van de maatschappij
Je ziet dat jullie in heel, heel veel situaties hebben gezeten waarin er polarisatie tussen twee tegenovergestelde partijen bestond. In de moderne tijd zie je dat heel prominent aanwezig bij de polariteit tussen de communistische naties en de polariteit van de kapitalistische naties, of de zogenaamd kapitalistische naties. Je ziet het nazisme tegen alle anderen, maar je hebt ook veel andere voorbeelden gezien van twee groepen waar deze vorm van polariteit bestond, omdat je op geen enkele manier verzoening tot stand kon brengen.

Het mechanisme dat de gevallen wezens gebruiken, is dus in de eerste plaats dit geloof in superioriteit en inferioriteit. Zoals wij al eerder hebben gezegd, om sommigen superieur te laten zijn, moeten anderen inferieur zijn. Er moet een contrast bestaan tussen die twee, anders is het niet mogelijk om zich superieur te voelen. Je kunt jezelf niet boven anderen plaatsen zonder anderen naar beneden te halen. Dat kan niet, want er bestaat geen inherente superioriteit in Gods universum. Menselijke wezens werden niet geschapen met inferieure en superieure mensen. Alle mensen (men = mannen en mensen) werden gelijk geschapen en met evenveel waarde in de ogen van de Schepper en alle vrouwen, natuurlijk, ook. Wanneer ik (men) mannen, zeg, verwijs ik naar zowel mannen als vrouwen.

Je ziet dat elk geloof dat sommige mensen inferieur aan anderen zijn, een kunstmatig idee is dat door de gevallen wezens werd geïntroduceerd. Er bestaat geen enkele uitzonderingen hierop. Die is er nooit geweest, die is er nu niet en die zal er ook nooit komen. Je hebt misschien gehoord dat er bepaalde hoog ontwikkelde spirituele wezens zijn, avatar genoemd, die op aarde geïncarneerd zijn. Maar die beschouwen zichzelf niet als superieur aan andere mensen. Waarom niet? Omdat zij spiritueel erg ontwikkeld zijn en dus weten dat al het leven één is. Zij weten dat het dualiteitsbewustzijn een totale illusie is en voor God niet bestaat.

Als dit geloof in inferioriteit en superioriteit zich eenmaal verspreidt, gaan de mensen erin geloven. Het is belangrijk dat je begrijpt waarom zij erin gaan geloven en dat is omdat de gevallen wezens eerst een periode hebben meegemaakt waarin zijn veel conflicten en strijd hebben geschapen waarin zij de mensen naar beneden hebben gehaald. Alle samenlevingen waar wij over hebben gesproken (met een heel strakke structuur, een heel hiërarchische samenleving waar de meeste mensen boeren of arbeiders waren of maar weinig mogelijkheden hadden om hun leven te verbeteren) al die samenlevingen waren er met de bedoeling om de bedoeling om de bevolking naar beneden te halen, zodat zij zich inferieur zouden gaan voelen.

Je ziet opnieuw dat de gevallen wezens eerst een onevenwichtige situatie scheppen die de menselijke wezens het gevoel geven dat zij inferieur zijn, dat zij niet goed genoeg zijn, dat er iets mis is met hen. De religie is heel handig door de gevallen wezens gebruikt om dit te doen, zelfs met het concept dat je tegenwoordig hebt, en dat veel christenen geloven, namelijk dat jullie als zondaar worden geboren, dat jullie werden geschapen met een aangeboren gebrek. Als de gevallen wezens dit gevoel van inferioriteit eenmaal hebben aangekweekt, bieden zij de menselijke wezens, of in ieder geval een select aantal menselijke wezens, een uitweg aan.

Die is dat zij tot die bepaalde groep mensen behoren die door deze bepaalde groep gevallen wezens worden geleid, en omdat zij die superieure leiders hebben, zijn zij superieure mensen vergeleken met de vijand die daarginds is en inferieur is, omdat hun leiders inferieur zijn aan jouw eigen leiders. Hun leiders zijn het kwaad, zij zijn slecht, zij werken met de duistere kant of welk excuus ze maar hebben om die mensen te bestempelen als fout, of van de duivel, of op één lijn met de duivel of met een valse religie, of een valse politieke ideologie, of wat ook maar.

Als deze dynamiek eenmaal is gevormd (dat de mensen zich inherent inferieur voelen maar een uitweg uit die inferioriteit aangeboden krijgen, waardoor zij zich superieur gaan voelen) heb je een ingebouwd conflict geschapen. Het ene wereldrijk dat wordt geleid door één groep gevallen wezens beschouwt zichzelf superieur en zij hebben iets (hetzij een religie, een politieke ideologie of wat ook maar) wat zij over de hele planeet moeten verspreiden. Als dit kan gebeuren, is hun superioriteit bewezen en zullen zij een ideale staat op aarde vestigen. Als dat niet kan, dan zijn de consequenties desastreus voor de hele planeet. Natuurlijk moet die ‘andere’ groep, die de vijand is, eerst vernietigd worden om deze groep haar superioriteit te laten vestigen en het idee over de hele planeet te verspreiden. Je hebt nu de zaden voor een conflict tussen die twee groepen.

Fanatisme doet het instinct om niet iemand te doden, teniet
De inferioriteits-/superioriteitsdynamiek kan dan op een hoger niveau worden gebracht, omdat dit uitloopt op compleet en het grootste fanatisme aan beide kanten van het conflict. Fanatisme is een eigenaardige gemoedstoestand, omdat het bijna de enige geestesgesteldheid is die het instinct om niet je medemens te doden, volledig teniet kan doen. Zoals Moeder Maria heeft gezegd, bestaat er altijd fanatisme aan twee kanten, wanneer twee kampen (twee groepen mensen) oorlog gaan voeren, anders kun je mensen niet zover krijgen dat zij elkaar doden bij wijze van zelfbescherming. Wanneer het op de zo’n grote schaal voorkomt als je in een oorlog tussen twee naties of groepen naties ziet, zie je dat dit alleen kan werken als je deze staat van fanatisme aan beide kanten opwekt.

Ik weet heel goed dat velen dit niet willen toegeven. Zij zullen op situaties wijzen, zoals de Tweede Wereldoorlog, en zeggen: “Natuurlijk kunnen wij fanatisme bij de nazi’s zien, maar je kunt toch niet echt menen dat de geallieerde strijdkrachten ook handelden vanuit een fanatieke geestesgesteldheid.” Het is altijd zo geweest dat wanneer er bij een confrontatie de ene kant won, zij dan in hun superioriteit geloofden. Het feit dat zij hebben gewonnen, moet wel betekenen dat zij superieur zijn en dus konden zij niet zo slecht zijn als de kant die had verloren. Als de kant die had verloren duidelijk fanatiek was, dan konden de winnaars niet fanatiek zijn.

Het is een totale illusie, het is een staat van waanzin die uit het fanatisme ontstaat, omdat het fanatisme wordt gebaseerd op het fundamentele mechanisme van ontkenning. Psychologen werken al heel lang met het concept ontkenning. Het is een uitkomst van fanatisme, of je zou kunnen zeggen dat het de basis vormt voor fanatisme, maar eigenlijk is allebei het geval. Je kunt niet fanatiek worden zonder iets te ontkennen, zoals de menselijkheid van degenen die jij als jouw vijand beziet. Je kunt op den duur niet omgaan met fanatisme zonder ook te ontkennen dat jij in die staat zit of in die staat bent geweest.

Fanatisme en ontkenning
Welnu, mijn geliefden, we hebben vele, vele leringen over het dualiteitsbewustzijn gegeven. Wij hebben uitgelegd hoe dat psychologisch werkt en het belangrijkste element van die bewustzijnsstaat is ontkenning. Wanneer je op één dualistisch uiterste overgaat, ben je automatisch in staat om de geldigheid van het andere dualistische uiterste te ontkennen. Hoe meer je in één onevenwichtig uiterste komt, hoe sterker de ontkenning ervan wordt. Wanneer je op de weegschaal kijkt, kun je zien dat het dualiteitsbewustzijn altijd twee uitersten heeft. Tussen die twee extremen zit een soort grijze zone, waarin mensen beïnvloed kunnen zijn door een dualistisch standpunt, maar zij hebben niet zo’n extreme positie ingenomen dat zij te veel uit het midden gaan. Zelfs in het dualiteitsbewustzijn is er een zone in het midden waarin de mensen door de dualiteit worden beïnvloed, maar niet zover in één van de dualistische extremen raken, dat zij een fanatieke denkwijze krijgen.

Als je terugkijkt op de geschiedenis, zie je dat er een tijd was dat alle mensen op aarde werden beïnvloed door het dualistische conflict tussen het communisme en het kapitalisme, maar er waren veel mensen die niet zo’n fanatiek standpunt innamen dat zij fanatiek werden. In feite waren de meeste mensen nog steeds in deze zone in het midden, omdat zij niet fanatiek waren en dus niet bereid waren om iemand te doden vanuit een fanatieke geestesgesteldheid. Naarmate het conflict erger wordt, vormen zich twee groepen die elkaar als de vijand beschouwen en beide zien dat ze met elkaar in een episch conflict verwikkeld zijn. Vanaf dat moment gaan steeds meer mensen over naar het extreme en komen dan in die fanatieke denkwijze.

Ik weet heel goed dat je terugkijkend op de Tweede Wereldoorlog, zult zeggen dat de nazi’s hiermee zijn begonnen, uit puur fanatisme, dat kan iedereen wel zien toch. Nu het is mooi dat iedereen dit kan zien, maar wat veel mensen tegenwoordig niet zien, is dat je om oorlog te voeren, een totale oorlog, degenen die de nazi’s bestreden ook in de fanatieke denkwijze moest zien te krijgen. Er zijn veel men in staat om de fanatieke denkwijze van de Russische strijdkrachten en leiders te zien, maar veel mensen zijn terughoudend om het fanatisme in de geest van de leiders (en in zekere mate de mensen) van de geallieerde strijdkrachten, Engeland, Amerika en anderen te zien.

Het verlangen om fanatisme te overwinnen
Toch kan ik je ervan verzekeren dat wanneer je ziet wat ik vanuit het geascendeerde rijk kan zien, dat er fanatisme aanwezig was bij zowel de leiders als veel mensen, en zeker veel mensen in de gewapende strijdkrachten. Dit is talloze malen in de geschiedenis het geval geweest. Fanatisme leidt tot een totaal conflict. Je hebt de laatste eeuw gezien dat de fanatieke denkwijze tot diverse ernstige oorlogen heeft geleid met zulke ernstige consequenties dat de mensen beginnen te ontwaken en zeggen: “Wij kunnen nooit meer toelaten dat dit fanatisme tot oorlogen op zulke grote schaal leidt.”

In deze vergelijking moet je meerekenen dat er technologie kwam die kernwapens kon produceren, zodat de mensen konden inzien dat als er een derde wereldoorlog zou komen, die op den duur zou worden uitgevochten met kernwapens en dan zouden de consequenties nog vernietigender dan de eerste twee wereldoorlogen zijn. Deze angst voor de consequenties is (helaas, zou je kunnen zeggen) één van de factoren geweest die een derde wereldoorlog heeft voorkomen. Je ziet hoe het proces door de werking van ontkenning mensen in een staat brengt waarin ze alleen maar uit de fanatieke denkwijze kunnen komen op de Harde Leerschool, waarin de fanatieke denkwijze zulke ernstige consequenties veroorzaakt dat de mensen eindelijk zeggen: “Dit kunnen wij niet meer toelaten.”

Na de Tweede Wereldoorlog was er een zeker bewustzijn, een bepaald gewaarzijn, dat begon te groeien op de wereld, omdat er een zeker bewustzijn kwam (naarmate de mensen de oorlog aan het verwerken waren en de onthullingen over de holocaust en de vele gruwelen die tijdens de oorlog waren gepleegd, zichtbaar werden) dat we zo’n soort confrontatie nooit meer in ons leven plaats mogen laten vinden. De gevallen wezens in het identiteitsrijk verloren nu, in zekere zin, enig terrein. Zij raakten wat invloed over de mensheid kwijt.

Het oordeel over bepaalde gevallen wezens
Vanwege de handelingen van de geascendeerde meesters, van bepaalde studenten van de geascendeerde meesters en het groeiend bewustzijn onder veel mensen op aarde, werd het mogelijk om het oordeel te vellen over bepaalde wezens in het identiteitsrijk en natuurlijk bepaalde wezens in de andere drie rijken, waaronder het fysieke vlak. Dit betekende dat er bepaalde gevallen wezens van de aarde werden verwijderd, waardoor het minder waarschijnlijk werd dat er weer een situatie zou kunnen ontstaan met zoveel fanatisme aan beide kanten bij een conflict dat zij weer aan een totale oorlog met elkaar, zelfs met kernwapens en zonder naar de consequenties te kijken, zouden beginnen.

Ik vertrouw erop dat je kunt begrijpen dat wanneer mensen een fanatieke denkwijze krijgen, zij zo op dit doel om de vijand te vernietigen, zijn gefixeerd dat zij zich er totaal niet van bewust zijn, of niet in staat, om de consequenties van dit conflict te overzien. Zij nemen de consequenties niet mee, zij negeren de consequenties van dit conflict en zij geloven dat wat de consequenties ook mogen zijn, zij de vijand moeten vernietigen want als zij dat niet doen, leidt dit tot nog ergere gevolgen. Je ziet dat men er zich op de wereld meer van bewust is dat dit niet weer mag gebeuren.

Toch betekent dit niet dat alle gevallen wezens in het identiteitsrijk werden verwijderd. Degenen die over zijn, hebben het natuurlijk niet opgegeven, maar die hebben geprobeerd om menselijke wezens te manipuleren om verdeeldheid te zaaien.

Wanneer je de situatie bekijkt nadat nazi-Duitsland werd verslagen, toen de leiders van Engeland en Amerika en Rusland elkaar ontmoetten om de toekomst van Europa te bespreken, zag je hoe Europa in oost en west werd opgedeeld, zelfs Duitsland werd in tweeën gesplitst. Na de oorlog werd het IJzeren Gordijn geschapen, dat Europa heel veel jaren in twee aparte sferen heeft verdeeld.

Welnu, mijn geliefden, hoe kwam deze indeling tot stand? Dat kon, omdat de gevallen wezens in het identiteitsrijk erin waren geslaagd om de gevallen wezens die waren geïncarneerd te laten denken dat de enige manier om in de toekomst een grote confrontatie te voorkomen, was te accepteren dat er twee indelingen waren tussen het communisme en het kapitalisme. In plaats van een totaal conflict tussen die twee te krijgen, was het nodig om een soort overeenkomst te sluiten om het gebied onder elkaar te verdelen. De mensen die geïncarneerd waren, wisten niet dat zij gewoon als werktuig werden gebruikt door de gevallen wezens in het identiteitsrijk.

Nu zeg je misschien dat ik zeg dat Churchill, Roosevelt en Stalin allemaal gevallen wezens waren. En ja, dat is precies wat ik zeg, ondanks het feit dat velen hier niets van willen weten (Maar dit is het product van de psychologische staat waar ik over heb gesproken die ‘ontkenning’ heet.) Hoe kun je verder komen als je niet inziet dat dit een product was van het gevallen bewustzijn en de gevallen wezens? Hoe kun je dan aan de manipulaties van de gevallen wezens ontsnappen die al sinds het eind van de Tweede Wereldoorlog proberen menselijke wezens te manipuleren?

Wat was de bedoeling van deze verdeeldheid scheppen? Dat was om de staat van polariteit tussen twee tegenovergestelde kanten te handhaven. Zij hoopten dat zij het conflict dan zodanig op konden blazen dat het fanatisme aan beide kanten opnieuw zo zou oplaaien dat de noodzaak om de vijand te vernietigen zo groot zou worden dat zij de consequenties aan de kant zouden schuiven.

Wanneer je naar de wereld kijkt en de  ontwikkeling van de wereld sindsdien, zie je dat er natuurlijk wel andere van die polariteiten zijn geweest, andere verdeeldheid die ontstond vanwege de verdeling van de wereld in de communistische sfeer en de zogenaamde ‘vrije wereld’. Je hebt dat hier in Korea gezien, je zag het in Vietnam en je hebt andere pogingen gezien om die polariteiten te vormen.

Door deze uitgave van licht en de lering van mij, krijgen jullie de kans om het oordeel van Christus over de gevallen wezens in het identiteitsrijk op te roepen die die verdeeldheid scheppen, op basis van superioriteit, op basis van fanatisme en het geloof dat iemand de vijand moet vernietigen, ondanks de consequenties. Niet alleen de mensen in Korea krijgen die kans, maar dit is wereldwijd.

Wij geven die lering hier, omdat Korea op dit moment het centrum van deze verdeling is, hoewel ik moet zeggen dat die grotendeels van één kant komt. Je ziet natuurlijk duidelijk dit fanatisme is Noord-Korea, zowel bij de mensen als de leiders. Zij geloven dat zij het alleen maar kunnen overleven als zij vechten voor hun overleving, ongeacht de consequenties. Zij zijn in zo’n staat van ontkenning dat zij eigenlijk denken dat zij een kernoorlog kunnen voeren (als ze maar genoeg wapens hadden) en het ook nog als natie overleven en nog steeds grip op de natie hebben. Enkelen van hen bevinden zich in zo’n staat van ontkenning, zo’n fanatieke staat, dat zij eigenlijk niet willen toegeven dat Noord-Korea het niet tegen de hele wereld op kan nemen, dat zij niet de hele wereld kunnen verslaan of overwinnen en dat zij inderdaad tegen de hele wereld zijn als zijn kernwapens zouden gebruiken.

Jullie kunnen de oproepen doen om de gevallen wezens die zijn geïncarneerd, die in deze bewustzijnsstaat zijn te binden, om de gevallen wezens in het emotionele rijk te binden die ook de mensen aanmoedigen om zomaar te doden zonder naar de gevolgen te kijken. Je kunt oproepen doen om de gevallen wezens in het mentale rijk te binden die verfijnde mentale theorieën gebruiken om de mensen te laten geloven in die scenario’s en ook de ontkenning ingaan. Je kunt natuurlijk het oordeel over de gevallen wezens in het identiteitsrijk die achter dit hele scenario zitten, oproepen en oproepen dat ze worden gebonden.

Het is belangrijk dat de mensen overal hier oproepen voor doen, omdat het absoluut noodzakelijk ai dat een aantal van jullie het oordeel ratificeren en het oordeel oproepen dat ik nu ga uitspreken over die gevallen wezens op alle niveaus van het materiële rijk. Daarom spreek ik, Sanat Kumara, door het gezag dat ik heb gekregen van de Kosmische Hiërarchie van Licht het oordeel van Sanat Kumara uit over de gevallen wezens in het identiteitsrijk, in het mentale rijk, in het emotionele rijk en die fysiek zijn geïncarneerd, die achter deze poging zitten om een staat van fanatisme te scheppen die leidt tot het verlangen en de daden om een vijand te vernietigen, wat de consequenties ook zijn voor iemand, de vijand, voor de mensheid en voor de planeet als geheel. De gevallen wezens worden vandaag geoordeeld vanuit het perspectief van de geascendeerde meesters.

Deze Alpha-actie wordt daarom naar het niveau gestuurd van jullie, die fysiek geïncarneerd zijn. Jullie hebben de kans om dit te ratificeren en te bevestigen en daardoor te verankeren in het fysieke octaaf, zodat het een manifeste werkelijkheid in alle vier octaven wordt. Wij kunnen daarom die duistere krachten, die gevallen wezens, opruimen van deze planeet en deze belangrijke blokkade om de manifestatie van de Gouden Eeuw te blokkeren, overwinnen. Het fanatisme dat wordt gebaseerd op inferioriteit en superioriteit is een belangrijke blokkade om de Gouden Eeuw te manifesteren en is een grote blokkade geweest in veel vroegere scenario’s toen een Gouden Eeuw eraan toe was om het te manifesteren, maar dit door fanatisme werd geblokkeerd.

Er zijn zelfs Gouden Eeuwen geweest en die werden vernietigd door de fanatieke denkwijze. Door de gevallen wezens en het bewustzijn dat erachter zit, te oordelen kunnen wij belangrijke vooruitgang boeken om de mensen op deze planeet te bevrijden van de fanatieke denkwijze waardoor zij een stap achteruit kunnen doen en weer contact maken met wie zij werkelijk zijn als spiritueel wezen. Wanneer je weer contact maakt met wie jij bent als spiritueel wezen, ben je in staat om de hele inferioriteits-/superioriteitsdynamiek te ontstijgen.

Je weet dat het niet nodig is om je superieur te voelen aan andere mensen, vanwege de eenvoudige reden dat het niet nodig is, dat je geen reden heb, om je inferieur van binnen te voelen. Daarom hoef je geen innerlijk gevoel van inferioriteit te compenseren door de illusie van een staat van superioriteit in de buitenwereld te scheppen. In plaats daarvan kun jij accepteren wie jij bent. Jij kunt je medemens accepteren zoals zij zijn en jij kunt zien dat jullie allemaal spirituele wezens zijn die uit dezelfde bron komen.

Dit is een significante dispensatie, een significant keerpunt vanwege de kans voor de evoluties op deze planeet om vrij te worden, te doen wat de overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet heel graag wil, namelijk een tijdperk van vrede, vooruitgang en voorspoed. Mijn geliefden, er is geen mens die het overvloedige leven zou afwijzen, als zij werkelijk zouden geloven dat zij het konden krijgen.

Wat kan hen  verhinderen om te zien dat het mogelijk is om het overvloedige leven te krijgen? Alleen de gemoedstoestand van fanatisme die ervoor zorgt dat ze gaan ontkennen wat er al heel vaak is gezegd, bijvoorbeeld wat Jezus zei, toen hij zei: “Wees niet bang kleine kudde, want de Vader geeft jullie met het grootste genoegen het koninkrijk.” Je kunt dit in een staat van fanatisme ontkennen. Wanneer je die overwint, weet je dat het echt waar is.

Het IS Gods en de geascendeerde meesters’ grootste genoegen om jullie een Gouden Eeuw van vrede, voorspoed en vooruitgang te geven. Daarom is het zeker een groot genoegen om onze geliefde broeder Saint Germain te steunen om de Gouden Eeuw voor de aarde te manifesteren.