Heilige Geometrie in de Aziatische Landen

ONDERWERPEN: Het valse christendom in Azië – Het oordeel van Christus over het valse christendom – Mensen die persoonlijk het Christusschap hebben verworven, zullen de Gouden Eeuw brengen – De moed om het gezag te betwijfelen – Wanneer iedereen erbij wint – De idealen van de mensen gebruiken om te groeien – Een gemeenschap zonder machtsmisbruik – Het vermogen van het Aziatische volk om de maatschappij te organiseren – Heilige geometrie in meerdere dimensies – De heilige geometrie die de lineaire geest ontstijgt – Een samenleving die is georganiseerd voor de ziel – Het overvloedige leven is een creatief leven – Hoe Christus naties evalueert

Geascendeerde Meester Jezus Christus, 3 juli 2016 – Seoel, Korea

IK BEN de Geascendeerde Meester Jezus Christus. Ik kom vandaag met meerdere bedoelingen. Eén daarvan is het oordeel van Christus rechtstreeks uit mijn Wezen over het valse christendom uit te spreken dat zich over Azië verspreidt en dat alle niveaus van de maatschappij probeert binnen te dringen. Ik, Jezus Christus spreek het oordeel van Christus uit over de protestantse kerken in Korea en andere naties in Azië. Ik, Jezus Christus, spreek het oordeel uit over de fundamentalistische kerken in Korea en andere naties in Azië. Ik, Jezus Christus, spreek het oordeel van Christus uit over de kerk van de mormonen in Korea en andere naties in Azië.

Het heeft een aantal implicaties dat ik in staat ben geweest om het oordeel op het fysieke vlak uit te spreken. Het moet natuurlijk versterkt worden door jullie oproepen en de acceptatie van het oordeel van Christus kan ook doorwerken wanneer jullie op één lijn zijn met mijn Wezen. Daarom vraag ik jullie om hier oproepen voor te doen.

Het valse christendom in Azië
ik spreek ook het oordeel van Christus uit over de demonen die achter het valse christendom zitten, de demonen die aan de top zitten van alle belangrijke kerken en takken van het christendom en de vele demonen die hen steunen. Zij worden vandaag geoordeeld en naarmate jullie dit oordeel met jullie oproepen versterken, zal Aartsengel Michaël ze binden en geleidelijk pakken tot het gebied van de valsheid van deze religie gezuiverd kan worden dat zich nu al vele honderden jaren in het westen heeft genesteld en hier in Azië ook probeert een dominante positie te krijgen.

Hoe kunnen wij Korea en Azië waarachtig in de Gouden Eeuw brengen? Welnu, dat doen wij niet met het valse christendom dat niets te maken heeft met mijn boodschap en leringen. Hoe breng je ergens de Gouden Eeuw? Alleen wanneer een cruciaal aantal mensen beginnen te ontwaken en beseffen dat de Christus in hen is, in elk van hen en dat de stroom van de Christusgeest, de Heilige Geest, door ieder heen kan gaan die zijn of haar hart openstelt voor die stroom van de Geest.

Dit was waarlijk één van de belangrijkste boodschappen die ik nu al zo lang geleden op aarde bracht, namelijk dat het een totale leugen is dat slechts een kleine elite toegang tot God heeft en als tussenpersoon kan dienen voor de stroom van de Geest. De waarheid is dat ik en mijn discipelen en apostelen hebben laten zien dat de Heilige Geest waait waarheen hij wil. Die accepteert de rangen niet die menselijke wezens in hun maatschappij hebben, omdat zij een kunstmatige piramide van gezag hebben gebouwd waarbij degenen die aan de top zitten bijna op een god gelijkende macht op aarde hebben.

Het oordeel van Christus over het valse christendom
In plaats daarvan werkt de Heilige Geest door de mensen die een open geest en hart hebben, die hun wezen hebben gezuiverd van de slechte intenties van anderen te willen manipuleren en macht over anderen uit te oefenen, zelfs bereid te zijn om het geloof van de mensen in God te manipuleren en daarmee macht over hen uit te oefenen. Kan er nog grotere manipulatie zijn dan beweren dat je de vertegenwoordiger van God op aarde bent, terwijl je in werkelijkheid de mensen manipuleert vanwege de bedoelingen die de tegenstanders van God, namelijk de gevallen wezens, hebben. Wat heb ik ook al weer tegen Petrus gezegd? Ik zei: “Ga achter mij Satan”. Ik zeg het vandaag tegen het valse christendom dat beweert dat het mij vertegenwoordigt: “Ga achter mij Satan, want jullie zijn mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn en daarom zijn jullie geen deel van mij. Je kunt beweren dat je mij vertegenwoordigt, je kunt mijn naam gebruiken, je kunt Jezus zo vaak je wilt roepen, maar je wekt geen reactie van mij op, maar slechts van de prins van duisternis die jullie trouw gezworen hebben, terwijl jullie beweren dat jullie trouw hebt gezworen aan Christus.”

Als ik hardvochtig klink, is dat niet hardvochtigheid, maar eenvoudig realisme. De  ontwikkeling van het christendom tot de religies die je tegenwoordig ziet, is mij inderdaad een gruwel in het oog. Het is het tegenovergestelde van waartoe ik de mensen opriep, namelijk de hoeders van hun broeders en zusters te zijn en niet alleen aan hen te doen wat jij wilt dat zij aan jou doen, maar wat je mij zag doen voor jouw broeders en zusters en jullie zelf.

Doe voor anderen wat Jezus zou willen doen voor hen, zou een betere leuze voor dit tijdperk zijn. Dus dan zie je veel christenen die zich afvragen: “Wat zou Jezus doen?” Welnu, waarom vraag jij je dat af, als jij je kunt afstemmen op mijn hart en elk van jullie kan te weten komen wat de Christus door jou heen zou doen. De Christus is ook in jou wanneer je dit erkent en accepteert. Dus houd op met te doen alsof je mij vertegenwoordigt wanneer jij je in je hart niet afstemt op mijn hart en er dan geen eenzijn van hart is en hoe kun je dan ooit Jezus Christus vertegenwoordigen?

Mensen die persoonlijk het Christusschap hebben verworven, zullen de Gouden Eeuw brengen
Het is nu wel duidelijk dat de Gouden Eeuw niet in Azië komt met het valse christendom. Wat brengt de Gouden Eeuw dan? Nu, dat er mensen in Korea en andere naties in Azië zijn, die naar binnen gaan en hun eigen Christusschap manifesteren. Dit is natuurlijk de bedoeling van de leringen die wij in deze tijd geven.

Ik zie niet voor me dat alle mensen in Korea of Azië op een dag wakker worden en de leringen van de geascendeerde meesters erkennen. Het zal zeker heel lang duren voor die algemeen geaccepteerd worden, maar wij hebben niet de tijd om zolang te wachten, want Saint Germain heeft het plan voor de Gouden Eeuw gemaakt. Om te vermijden dat het wordt vertraagd, hebben wij jullie, de spirituele mensen, nodig om de oproepen te doen dat jullie broeders en zusters zich bewust worden van de Christus in hen, zelfs als ze niet bewust weten hoe ze daar woorden aan moeten geven.

Zij willen desondanks hun Christusschap gebruiken, zelfs als zij niet weten wat zij doen, zelfs als zij de geascendeerde meesters niet kennen. Zie je de schoonheid van het plan niet dat de geascendeerde meesters hadden bedacht voordat ik incarneerde, dat er geen enkele kracht op aarde is die de beweging, de stroom van de Geest,  kan tegenhouden? Zeker, er is een bepaalde ombuiging en een bepaald oponthoud geweest bij onze plannen om 10.000 mensen tot het Christusschap te verheffen. Je moet begrijpen dat veel mensen op innerlijk niveau een zekere mate van Christusschap hebben ontwikkeld de laatste 2000 jaar, zelfs als zij zich niet bewust waren van mijn innerlijke boodschap.

Je ziet hen in alle naties, natuurlijk ook hier in Azië. Veel mensen zitten zoals wij hebben gezegd, in Korea en dus hoeven die mensen niet bewust te weten wat jullie weten, zij hoeven er geen woorden aan te geven. Jullie kunnen de oproepen doen die hen de laatste stap laten maken, waardoor zij hun Christusschap beginnen te gebruiken, zoals velen voor hen al deden.

De moed om het gezag te betwijfelen
Wat is één eigenschap die je moet oproepen? Dat de mensen juist het aspect van Christusschap gebruiken dat je mij heel vaak zag demonstreren toen ik 2000 jaar geleden geïncarneerd was. Ik heb het eigenlijk veel meer keren gedemonstreerd dan er in de Bijbel staat en het is de eigenschap dat je de moed hebt en de bereidheid om openlijk het gezag te betwijfelen.

Wanneer je kijkt naar wat andere meesters voor mij hebben gezegd over een aantal eigenschappen die hier in Azië in de weg staan voor de Gouden Eeuw, zie je dat zij het hebben over die heel gecentraliseerde samenlevingen, die een machtsstructuur van boven naar beneden hebben. Je ziet dat het in de Aziatische cultuur veel meer voorkomt, en zeker ook in Korea, dat iedereen zijn plaats in de maatschappij accepteert en dat niemand die een lagere plaats inneemt het gezag durft te onderzoeken van de mensen die boven hen staan.

Wij hebben het gehad over het probleem da er veel mensen promotie krijgen naar een bepaalde plaats waar zij gezag hebben zonder dat zij het vermogen hebben om die baan uit te voeren. Zij krijgen promotie omdat zij uit een ‘goede’ familie komen en omdat zij iemand kennen die iemand kent. Iedereen verleent iedereen gunsten en de mensen die tot bepaalde families behoren, krijgen promotie zonder te kijken naar hun bekwaamheden voor een bepaalde baan.

Als iemand eenmaal een gezaghebbende positie heeft, realiseert de persoon zich natuurlijk dat hij niet de capaciteiten heeft om die baan uit te oefenen, maar geeft hij dat toe en trekt hij zich uit die baan terug? Nee, omdat dit zo’n teleurstelling voor zijn familie zou zijn en zo’n verlies van eer en gezichtsverlies voor hem, dat hij in plaats daarvan de baan houdt en doet dan wat hij moet doen om zijn onbekwaamheid om die baan uit te oefenen te verbergen. Welnu, hij verbergt zich achter het uiterlijke gezag dat hij met die baan krijgt. Hij rekent erop dat niemand onder hem aan hem durft te twijfelen, en dan hoopt hij maar dat hij niet zo’n grote fout maakt dat degenen die boven hem in de hiërarchie staan, iets moeten doen om hem te straffen of te corrigeren of hem zelfs de baan te ontnemen.

Er zijn veel, veel mensen in zo’n positie in de samenleving die een leven van voortdurende zorg leiden. Zij weten dat zij niet echt geschikt zijn voor hun baan en zij hopen alleen maar dat zij niet zo’n fout zullen maken dat degenen die boven hem zitten, tegen hem moeten uitvaren. Zij leven een heel leven in deze gemoedstoestand en dat is natuurlijk een kwelling voor hen. Het is ook schadelijk voor de samenleving, omdat er allemaal mensen in banen zitten die eigenlijk niet geschikt zijn voor die baan en de hele samenleving wordt tegengehouden om de vooruitgang te boeken die er moet komen om ons de Gouden Eeuw te laten manifesteren.

Jullie, de spirituele mensen, kunnen dit bewustzijn in jezelf overwinnen en het gezag recht in het gezicht durven te zeggen dat je dingen ziet die niet kloppen. Je durft je mening te geven, niet dat je beslist zegt dat iets niet juist is, maar door erop te wijzen dat het ook op een andere manier kan, een betere manier, dat er een manier is waarop het voor alle mensen die erbij betrokken zijn, beter uitpakt. Je kunt natuurlijk ook de oproepen doen dat de broeders en zusters die zich nog niet bewust zijn van hun talenten en hun spiritualiteit, bevrijd mogen worden om dit aspect van Christusschap te gebruiken, zodat zij het gezag durven te betwijfelen.

Wanneer iedereen erbij wint
Zoals wij hebben gezegd, is het niet beslist een kwestie dat je moet aanwijzen wat er mis is met de maatschappij. Het is natuurlijk een kwestie van de moed hebben om te zeggen dat er iets beter kan en dat het beter moet als wij willen concurreren op de wereldmarkt die opkomt. Als wij in de voorhoede van de ontwikkelingen hier in Azië willen blijven, dan moet de natie Korea die maatregelen nemen.

Wanneer steeds meer mensen hun mening geven, dan zie je dat er relatief snel iets kan veranderen, zodat er een ander klimaat ontstaat, waarin de mensen niet bang zijn om te zeggen wat zij zien, te zeggen wat zij vinden. Dan kan er nieuwe openheid ontstaan. Zoals wij al hebben gezegd, kunnen degenen die in gezagsposities zitten, als zij met een aantal ideeën meegaan, in feite het juiste doen voor degenen die onder hen zijn en zij zullen daarmee hun positie als gezagsdrager versterken. Veel mensen kunnen dan eigenlijk gaan inzien dat het een opluchting voor hen kan betekenen om die nieuwe ideeën te omarmen in plaats van vast te houden aan het oude, omdat het iets van de zorg die zij hebben gevoeld, kan verlichten.

Mijn geliefden, er bestaat een ‘win-win’concept, omdat iedereen iets wint door iets te veranderen. Dit kan misschien een concept zijn dat jij ook kunt omarmen en je kunt de oproepen doen dat de samenleving het gaat omarmen vanuit het nieuwe bewustzijn dat het nodig is om op een hoger niveau te komen, als je mee wilt blijven doen op het wereldtoneel. Wanneer je naar een bepaalde natie of specifieke mensen (of zelfs een groep mensen of een bedrijf) kijkt, kun je zien wat de idealen zijn die zij voor zichzelf hebben gesteld en dan heb je twee opties.

Je kunt zeggen dat hun ideeën helemaal verkeerd zijn en dat die moeten worden afgewezen en verworpen. Dit is een optie die in het verleden maar al te vaak is gebruikt. Je hebt bijvoorbeeld veel revoluties gezien waarin degenen die achter de revolutie stonden, dachten dat de leiders van de maatschappij iets totaal fout deden en aan de kant moesten worden gezet. Dit was de stuwkracht die achter de communistische revolutie zat, maar ook achter vele andere en je hebt het zelfs ook hier in Zuid-Korea gezien.

De idealen van de mensen gebruiken om te groeien
Ik wijs jullie op een aspect van het Christusschap dat zich erop toelegt om de Christus in iedereen te zien en daarom een beroep doet op die Christus om een win-winsituatie  te scheppen. Het is niet een kwestie van zeggen dat de bestaande idealen fout zijn, maar van beseffen dat wanneer je de idealen van de mensen begrijpt (de manier waarop ze zouden willen zijn, de manier waarop zij zichzelf willen zien en willen dat anderen hen zien) kun je een beroep doen op die idealen en ze een klein beetje veranderen, zodat zij de maatschappij een nieuwe richting geven.

Hier in Korea bestaat een bepaald nationaal gevoel dat het één van de meest ontwikkelde landen in Azië wil zijn, in de voorhoede te zitten van nieuwe ontwikkelingen, een meer ontwikkelde samenleving hebben dan China en Japan met wie jullie je vaak vergelijken. Hoewel ik jullie zeg dat jullie je niet hoeven te vergelijken, want jullie zijn een uniek volk en je moet niet denken in termen van beter of slechter, hoger of lager, want je kunt helemaal tevreden zijn als je bent wie je bent en dat tot uitdrukking te brengen. Niettemin kun je dit verlangen een beetje ombuigen en zeggen: “Als wij in de voorhoede van ontwikkelingen willen blijven, niet alleen in Azië maar op de wereld, dan moeten wij nieuwe ideeën durven te omarmen. Wij moeten durven wat anderen niet durven, wat anderen niet hebben gedaan. Wij moeten openlijk over die nieuwe ideeën durven nadenken. Wij moeten de manier onderzoeken waarop wij tot dusver iets hebben gedaan en bekijken of er bepaalde aspecten in onze cultuur en onze aanpak zitten die ons er eigenlijk van weerhouden om in de voorhoede te blijven of zelfs nog meer voor te komen liggen.”

Op deze manier schep je een positief klimaat zonder iemand de schuld van iets te geven. Het gaat er niet om dat je iemand tot zondebok verheft. Het is niet een kwestie van mensen afkraken. Dan kun je een opener dialoog scheppen, omdat de mensen ineens met nieuwe ideeën durven te komen, want het gaat er nu niet om dat jij een nieuw idee bedenkt dat in scherpe tegenstelling staat tot het oude en de mensen die het gezag hebben. Het gaat erom dat je een onpersoonlijke discussie op gang brengt om te kijken wat de samenleving een sprong vooruit kan laten maken in de wereldcompetitie. Hoe kunnen wij bokje springen over de oudere naties, de andere naties die stagneren, die stilstaan?

Hoe kunnen wij doen wat de natie Japan niet heeft durven doen en hoe kunnen wij de stagnatie voorkomen die wij bij hen zien? Dit kan een ander klimaat vormen en je zult natuurlijk merken dat er bepaalde gevallen wezens of mensen met het gevallen bewustzijn hierop tegen zullen zijn. Als zij dat doen, geven zij zichzelf bloot. Zal het dan uiteindelijk niet duidelijk worden dat steeds meer mensen zien dat degenen die tegen de vooruitgang zijn, dat zijn omdat zij hun bevoorrechte posities willen beschermen?

Een gemeenschap zonder  machtsmisbruik
Eén van de boodschappen die ik 2000 jaar geleden heb gegeven, was dat wanneer je beseft wie jij bent, iemand met een Christuspotentieel, jij je dan ook realiseert dat alle andere mensen ook dat Christuspotentieel hebben. Wanneer je dat begint te gebruiken, kun je in de ware geest van gemeenschap bijeenkomen. Dit zag je een aantal vroege discipelen van mij manifesteren. Hoewel ze dat op een bepaalde manier deden die voor die tijd gepast was, kun je nog steeds een andere vorm van gemeenschap manifesteren die geschikt is voor de moderne tijd. Het is het gemeenschapsgevoel waarin je beseft dat je hier bent om voor elkaar te zorgen, elkaar te helpen, elkaar te verheffen, en daarmee het geheel te verheffen.

Zoals we hebben gezegd, moet er een omslag in de maatschappij komen, zodat je de waarde van de mensen, de waarde van het individu, begint te begrijpen. Je ziet dat de mensen de belangrijkste hulpbron in de samenleving zijn, het belangrijkste doel van de samenleving, namelijk om de mensen te dienen. Dit is een aspect van Christusschap dat te maken heeft met de samenleving, omdat de samenleving de mensen dient en de mensen natuurlijk elkaar dienen. Daarmee dient het individu het geheel en het geheel dient het individu en alle mensen.

Je kunt een nieuw gemeenschapsgevoel scheppen en dan wordt het duidelijk dat er een paar mensen zullen zijn die tegen dit gemeenschapsgevoel ingaan. Zij willen niet het Al verheffen, zij willen in hun bevoorrechte positie blijven die zij met geweld hebben ingenomen. Wanneer dit bekend wordt, kun je een omslag in de discussie in de maatschappij krijgen, omdat je beseft dat geen enkele samenleving de Gouden Eeuw kan ingaan als er nog steeds mensen met deze bewustzijnsstaat in posities van leiderschap blijven zitten.

Dan kun je een nieuw bewustzijn scheppen, omdat de mensen zich ervan bewust worden dat er bepaalde mensen in de samenleving zijn die hun machtspositie hebben misbruikt. Zij hebben van de samenleving of van corporaties een bepaalde status, een bepaalde positie, toevertrouwd gekregen, maar die hebben zij misbruikt om zichzelf of een kleine elite te dienen in plaats van het volk. Je kunt het bewustzijn kweken dat je een ware leider kunt afmeten aan de mate waarin hij de mensen of de nauwe belangen van een kleine elite dient.

Er zijn al veel mensen die op innerlijk niveau dicht bij een doorbraak naar dit besef zitten. Wanneer je oproepen doet dat dit gebeurt, dan zullen ze gaan doorbreken en het bewustzijn zal dan veranderen. Je ziet dat er dan groeiend bewustzijn komt (en dit bewustzijn komt niet alleen hier, maar dat zal wereldwijd gebeuren) dat de maatschappij alleen maar voorop kan blijven lopen in de ontwikkelingen, als er een samenleving wordt gevormd die de mensen dient, die het grootste aantal mensen dient zonder een elite van die samenleving en de mensen te laten profiteren.

Het vermogen van het Aziatische volk om de maatschappij te organiseren
Ik wil jullie op een korte reis meenemen waarbij je naar het verleden kijkt van deze streek en de natie Korea. Ik wil het onder jullie aandacht brengen dat er bepaalde eigenschappen in deze streek zijn, in de mensen van deze streek, en dat zij het potentieel hebben om te worden gebruikt om de Gouden Eeuw te brengen.

De boodschappen die wij jullie tot dusver hebben gegeven, kun je misschien beschouwen als dat wij ons hebben gericht op: Hier is dit probleem dat moet veranderen, hier is dat probleem dat moet worden veranderd, hier moet je dit van overwinnen. Je kunt de indruk krijgen dat er zoveel problemen in de weg staan van de Gouden Eeuw dat het overweldigend lijkt. Je kunt ook de indruk krijgen dat het brengen van de Gouden Eeuw een kwestie is van problemen oplossen, maar dit is natuurlijk niet het geval.

De waarheid in dezen is dat jullie op een planeet leven die heel, heel erg is beïnvloed door het gevallen bewustzijn, het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van gescheidenheid dat tot conflicten leidt. Er zijn dus inderdaad bepaalde problemen die je moet herkennen en overwinnen.

Natuurlijk is dit maar één aspect van het brengen van de Gouden Eeuw. Dit zouden we het Omega-aspect kunnen noemen, omdat wij bekijken wat de omstandigheden zijn, de wijsheid van de moeder gebruiken om te zien hoe die moeten veranderen. Er bestaat ook een Alpha-aspect dat (als wij eenmaal een aantal problemen hebben opgelost die het nieuwe bewustzijn blokkeren, en het nieuwe bewustzijn begint door te breken) een paar positieve eigenschappen kan activeren die je in alle mensen en in alle naties terugvindt. Laat mij jullie op deze reis meenemen om jullie eens te laten kijken naar het feit dat er hier in Zuidoost Azië duizenden en duizenden jaren geleden een paar heel erg geavanceerde beschavingen zijn geweest.

Jullie kennen allemaal wel de plaatjes van ruïnes van heel, heel grote, heel grote complexen van tempels en gebouwen en straten die helemaal recht lopen. De straten zijn in een vierkant patroon aangelegd en het is wel duidelijk dat men toen een heel hoog organisatieniveau had. Dit is één van de positieve eigenschappen die in de mensen uit deze streek zit. Zij hebben een zekere vaardigheid om alles te organiseren en heel goed te organiseren. Dit is een heel goede eigenschap, maar die kan net als al het andere door het gevallen bewustzijn tot in een onevenwichtig uiterste worden doorgevoerd.

Nu hebben we vroeger bepaalde leringen gegeven over wat wij het mechanisatieconcept of het mechanisatiebewustzijn hebben genoemd. Dit bewustzijn komt van de gevallen wezens die proberen alles op aarde in hun macht te krijgen. Wanneer ik zeg, alles op aarde, bedoel ik natuurlijk in de allereerste plaats de mensen op aarde. De gevallen wezens staan voor een fundamentele uitdaging, omdat zij weten dat zij in de minderheid zijn vergeleken met de totale bevolking. De vraag is voor hen altijd: “Hoe kan zo’n klein aantal mensen de macht over heel veel mensen krijgen?”

Een van de manieren waarop zij het hebben geprobeerd, is door de mensen te reduceren, zodat zij niet hun Christusschap erkennen en dan geen creatieve oplossingen kunnen bedenken. Zij beginnen steeds meer op een mechanische manier te functioneren. Dit sluit aan bij wat de andere meesters hebben gezegd over dat een ziel zo bang kan worden om slechte beslissingen te nemen die tot heel ernstige consequenties kunnen leiden dat zij helemaal geen beslissingen meer wil nemen. De gevallen wezens kunnen dit dan gebruiken om een samenleving te vormen die heel erg georganiseerd is in die zin dat het alle plaatsen voor de mensen definieert. Dat zorgt er dan voor dat alle mensen accepteren: “Dit is mijn plaats in het leven en zolang ik een de eisen van die plaats op een mechanische manier uitvoer, vermijd ik de negatieve consequenties waar ik bang voor ben.”

Dit betekent ook dat de mensen geneigd zijn ietwat als een robot te werken, op een mechanische manier. Je ziet nu dat de gevallen wezens het talent om een samenleving te organiseren, hebben gebruikt om om een samenleving te vormen die wordt gebaseerd op macht, gebaseerd op het reduceren van iedereen tot robot, die mechanisch de van te voren vastgestelde functies van hun rol, hun plaats, uitvoert. Dit zie je in de meeste grote corporaties, namelijk dat zij proberen om hun arbeiders te reduceren tot mechanische robots. Dit stamt natuurlijk af van het feit dat, opnieuw, er veel mensen zijn die op posities van leiderschap zitten waar zij de capaciteiten niet voor hebben. Zij zijn bang om een fout te maken en, opnieuw, als zij dan maar de regels opvolgen, als zij doen wat hen gezegd wordt, zij nooit een fout maken. Zoals wij al hebben gezegd, dit kan nooit een samenleving naar de Gouden Eeuw brengen.

Nu, mijn geliefden, wat is het positieve potentieel van dit talent om iets te organiseren dat je in deze streek vindt? Nu, dat je een georganiseerde samenleving kunt beginnen te vormen, maar in plaats van dat deze wordt gebaseerd op een mechanisatieconcept dat iedereen hetzelfde wil maken, wordt die op het Christusbewustzijn gebaseerd die wil dat ieder individu de creativiteit laat stromen die van de IK BEN Aanwezigheid van dit individu komt.

Heilige geometrie in meerdere dimensies
Als visuele illustratie van wat dit betekent, kun je aan die vroegere samenlevingen zien dat ze vaak zijn aangelegd op een heel regelmatig raster dat wordt gebaseerd op simpele geometrische vormen: het vierkant, de rechthoek, de rechte lijn, misschien de cirkel, maar ze zijn gemaakt volgens die eenvoudige geometrische vormen. Als je filosofie hebt gestudeerd, weet je dat de oude Griekse filosoof Plato het erover had dat de wereld op zo’n manier was georganiseerd dat er naast de materiële wereld nog een wereld bestond van wat hij ideale vormen, ideale geometrische vormen, noemde. Veel mensen zijn sindsdien gaan geloven dat de ideale geometrische vormen de vorm hebben van een vierkant, een rechthoek, een cirkel, een driehoek, als die heel eenvoudige lijnen die je op heel eenvoudige manieren mathematisch kunt definiëren.

Mijn geliefden, dit zijn niet de ideale geometrische vormen waar Plato het over had. Daarom breng ik het onder jullie aandacht dat de gevallen wezens met hun  mechanisatieconcept gebruik hebben gemaakt van een lagere vorm van geometrie, maar er is een hogere (heilige of goddelijke) geometrie die boven die heel simpele vormen staat die worden gebaseerd op eenvoudige, tweedimensionale lijnen.

Dit zijn multidimensionale geometrische vormen. Die bestaan niet alleen in de drie dimensies van lengte, breedte en diepte, zij bestaan ook in de vierde dimensie van tijd en zelfs dimensies die men tegenwoordig nog niet kent. Ik breng onder jullie aandacht dat je om een hogere vorm van organisatie te bedenken, een hoger organisatieprincipe van de maatschappij, verder moet kijken dan die eenvoudige geometrie naar de complexere geometrie, waar jullie heel goed toe in staat zijn in deze tijd van meer bewustzijn van wetenschap en wetenschappelijke principes. De technologie die jullie bezitten in de vorm van computers maakt het veel gemakkelijker om die complexe berekeningen uit te voeren die ongeveer honderd jaar geleden nog, en zeker duizend of meerdere duizenden jaren geleden de capaciteiten van de mensen overstegen.

Over welke complexere geometrie heb ik het nu? Je kunt er toegang tot krijgen door middel van de principes van Feng Shui, die probeert te werken met de natuurlijke vormen die er zijn om meer harmonie te creëren. Je kunt dit op een veel hoger niveau brengen en er zijn al mensen die hiermee aan de slag zijn gegaan en die in staat zijn om dit te bedenken. Zij kunnen hulp krijgen door jullie oproepen om die hogere geometrie naar buiten te brengen.

De heilige geometrie die de lineaire geest ontstijgt
Als tegenstelling om je te laten zien wat mogelijk is, kun je de plattegrond bekijken van één van die oude beschavingen om te zien hoe die gebouwen aangelegd waren op een heel regelmatig raster, gebaseerd op lijnen en vierkanten en rechthoeken. Als je dat doet, zie je misschien dat die samenlevingen in zekere zin zeer goed georganiseerd waren. Je zou zelfs naar jullie eigen samenlevingen en jullie eigen steden van tegenwoordig kunnen kijken en dan zie je dat die niet half zo regelmatig zijn. Je krijgt dan misschien het idee dat die oude volken toegang hadden tot een hoger organisatieniveau dan jullie tegenwoordig. Ik wil het hier niet over hebben, omdat het niet juist is.

Natuurlijk zeg ik nu niet dat de huidige samenlevingen op het hoogst mogelijke  organisatieniveau zitten. Ik wil jullie erop wijzen dat je kunt zien dat hoewel er een zekere complexiteit was als je naar die oude beschavingen en de regelmaat in hun plattegronden kijkt, dit niet echt een heel verfijnde complexiteit is. Als je een voorbeeld wilt van een veel beschaafdere complexiteit die wordt gebaseerd op een hoger niveau van geometrie dan die eenvoudige vierkanten en driehoeken, hoef je niet verder te kijken dan je eigen lichaam.

Het menselijke lichaam is niet vierkant, heeft geen rechte lijnen, heeft niet één van die eenvoudige geometrische vormen die de ouden als ideaal beschouwden, omdat dit alles was wat zij aankonden op hun niveau van wiskundig inzicht. De waarheid is dat het menselijke lichaam in bepaalde mate op heilige geometrie is gebaseerd. Je ziet dat het lichaam wel symmetrie kent. Hoewel er geen rechte lijnen zijn, bestaat er wel symmetrie. Over die soort symmetrie heb ik het hier. Het kan naar buiten worden gebracht, het kan op veel gebieden van de samenleving worden toegepast, omdat jullie gaan begrijpen dat er een betere manier is om iets te organiseren die niet van je vereist dat je alles tot eenvoudige geometrische vormen reduceert. Dus kunnen jullie je geest gaan bevrijden van iets wat wij de lineaire geest hebben genoemd.

De lineaire geest is heel erg gebonden aan die heel eenvoudige geometrische vormen.  Het kan alleen maar denken, visualiseren, in die hele simpele vormen die hij tot mechanische componenten kan reduceren om mee om te gaan, met eenvoudige wiskunde. Jullie hebben tegenwoordig veel complexere wiskunde. Er is meer naar buiten gekomen, maar toch is het niet een kwestie van alles tot wiskunde reduceren. Het is meer een kwestie van je realiseren dat de menselijke geest niet een mechanisch instrument in een hogere vorm is.

Een samenleving die is georganiseerd voor de ziel
De menselijke geest heeft het Christuspotentieel en het Christuspotentieel is niet een mechanische geest. Daarom kan die niet tot eenvoudige geometrische vormen worden gereduceerd, het kan geen wiskunde worden. Jullie zijn misschien in staat om een gebouw of een hele stad te bouwen die helemaal volgens een regelmatige en georganiseerde geometrische vorm wordt aangelegd, waar alles symmetrisch is, alles wordt in een bepaalde verhouding gemaakt. Je hebt pogingen gezien om dat te doen, zelfs in de moderne tijd, omdat je in Noord-Korea, in China en andere communistische landen die enorme gebouwen en gebouwcomplexen ziet staan waarbij alles is gereduceerd tot wiskunde, mechanica.

Wanneer je daar heen gaat en die gebouwen ervaart, springt jouw ziel dan op van vreugde? Nee, zij voelt zich in feite erg ongemakkelijk in zo’n omgeving. Die simpele maatregel zou je in feite al moeten vertellen dat de ziel niet tot iets mechanisch kan worden gereduceerd. Om een samenleving te scheppen die de mensen dient, die de groei van de mensen dient, kunt je planning niet vanuit een zuiver mechanisch of wiskundig gezichtspunt benaderen.

Je moet de subtielere overwegingen hebben die je in Feng Shui ziet, maar je kan dit veel, veel verder doorvoeren. Je kunt beginnen een nieuwe vorm van organisatie, een nieuwe vorm van steden plannen, een nieuwe vorm van structuur in corporaties,in regeringen en de bureaucratie, te maken. Er is plaats voor creativiteit, er is plaats voor het ontplooien van de ziel. Er wordt een omgeving geschapen die de ziel stimuleert in plaats van de ziel onderdrukt en haar tot een mechanisch instrument probeert te reduceren die ze nooit zal worden.

Je kunt in de communistische naties eens naar de mensen kijken die in deze omgeving zijn opgegroeid en die vanaf hun vroege jeugd zijn gebrainwasht om te denken dat zij in de meest verfijnde samenleving wonen en dat zij trots moeten zijn, zoals gisteren werd gezegd dat ze Sovjetburgers zijn. Je ziet dat je in zo’n omgeving niet helemaal tevreden kunt zijn, zoals je gisteren ook hebt gezien. Veel mensen weten van binnen dat er iets niet klopt. Degenen die zich daar niet genoeg van bewust zijn, om te erkennen dat er iets niet klopt, zullen wel een bepaalde ontevredenheid, een bepaalde onvoldaanheid, voelen. Sommigen kunnen misschien tevreden zijn met hun ellende, omdat zij hebben geaccepteerd dat zij nooit meer dan dat kunnen worden, maar toch betekent dit niet dat zij gelukkig zijn, dat zij voldoening voelen, dat ze het gevoel hebben dat zij in de beste samenleving leven. Zij kunnen dit misschien met hun dagelijkse denkgeest bedenken, maar zij voelen dat niet in hun hart.

Het overvloedige leven is een creatief leven
Wat ik jullie probeer duidelijk te maken, is dat Jezus kwam opdat iedereen het leven zouden krijgen en dat zij dat overvloediger zouden krijgen. Hoe krijg je leven? Alleen maar door het Christusbewustzijn, niet door het mechanisatiebewustzijn, want dat kan je geen hogere vorm van het leven geven. Degenen die als robot leven, leven natuurlijk niet echt, hoewel hun hart klopt en hun longen ademen.

De hogere vorm van leven die ik de mensen kwam geven, is inderdaad dat jij je bewust bent van het Christusbewustzijn. Het leven in overvloed waar ik over sprak, was niet alleen materiële overvloed, maar in de eerste plaats spirituele overvloed, de overvloed van de ziel, van het weten dat je groeit op het pad, dat je in staat bent om je goddelijke individualiteit, jouw goddelijke creativiteit, tot uitdrukking te brengen door de mensen te dienen, door de maatschappij te dienen. Je geeft geen uitdrukking aan je goddelijke creativiteit om er zelf beter van te worden in financieel of fysiek opzicht, want je beseft dat het meer waarde heeft dat je voldoening in je leven vindt, het gevoel hebt dat jij bent wie je bent, dat jij tot uitdrukking brengt wie jij bent.

Dat is het leven in overvloed, mijn geliefden. Het is een creatief leven. Zeker, het is niet realistisch dat alle mensen dit binnen een tiental jaren zullen ervaren. Het is wel realistisch dat een steeds groter deel van de mensen in de meer ontwikkelde samenlevingen dit soort innerlijke voldoening gaan voelen. Het komt voort uit de wetenschap dat zij precies zijn waar zij moeten zijn, dat zij precies doen wat zij moeten doen om met nieuwe ideeën te komen die hun samenleving in bepaalde mate vooruit kan brengen.

Hoe Christus naties evalueert
Dit is van de allerhoogste waarde voor een samenleving. Als je goed zou kijken naar de naties op de wereld en zien zou welke naties het meest ontwikkeld zijn met betrekking tot het grootste aantal mensen dat hun innerlijke wezen, hun Christusschap, tot uitdrukking kan brengen, zou je een heel andere samenstelling zien dan je tegenwoordig ziet. Je evalueert naties vaak op eenvoudige getallen, het aantal mensen, de grootte van hun nationaal product, de grootte van hun leger, de grootte en de macht van de strijdkrachten, de grootte van de economie, de macht van corporaties, en al die maten op de wereld. Die maten betekenen niets vanuit het perspectief van het Christusbewustzijn. Het is zoals ik zei, het bewustzijn van Satan dat van de dingen op de wereld houdt en niet van wat van God is.

Je zou dan zien dat de naties die de voorloper worden voor de Gouden Eeuw, de naties zijn die de meeste creatieve vrijheid aan het grootste aantal mensen geven. Zij laten de ideeën die dankzij deze creativiteit naar buiten komen, de samenleving werkelijk beïnvloeden.

De Heilige Geest waait waarheen hij wil en werpt de structuren van de almachtige en hoge heren omver. Toen ik de tempel inliep en de tafels van de geldwisselaars omver wierp, stond dat symbool voor hoe de Heilige Geest de tafels van de geldwisselaars op elk gebied van de maatschappij omver zal werpen, namelijk degenen die proberen de mensen en de samenleving  in hun macht te krijgen om de stroom van de Heilige Geest af te sluiten. De Heilige Geest waait waarheen hij wil. Die laat zich niet op een mechanische manier sturen en daarom zijn de gevallen wezens doodsbang voor de stroom van de Geest door het individu.

Daarom zullen zij alles doen om die stroom van de Heilige Geest door het individu te stoppen. Daarom hebben zij een vals Christusschap geschapen dat de Christus in alle mensen ontkent, behalve dan één specifieke leider. Natuurlijk zouden de gevallen wezens graag de Christus in iedereen ontkennen en zouden ze graag willen dat niemand zich bewust is van zoiets als het Christusbewustzijn of de stroom van de Geest. Maar zij zouden ook niet een maatschappij willen waarin men zich van de Christus en het Christuspotentieel bewust is, maar zij hebben zich opgesteld als de enigen die de open deur voor de Geest kunnen zijn en zij hebben ervoor gezorgd dat de bevolking die in zichzelf ontkent. Voor dit bewustzijn kun je oproepen doen, zodat je het oordeel versterkt dat ik vandaag over dat bewustzijn heb uitgesproken.

Opnieuw, spreek ik, Jezus Christus, het oordeel uit over het mechanisatieconcept uit hier in Korea en Azië. Ik, Jezus Christus, spreek het oordeel uit over het bewustzijn dat Christus in het individu ontkent hier in Korea en Azië. Je kunt dit met je oproepen versterken en dan zal het enorme invloed uitoefenen om een omslag te maken, waardoor veel, veel mensen die in vorige levens het Christusschap hebben bereikt, zich hiervan bewust worden en dat Christusschap tot uitdrukking durven te brengen. Zij zullen het gezag durven te onderzoeken, de open deur durven te zijn voor nieuwe ideeën die een samenleving op een hoger niveau van organisatie zullen brengen die wordt gestoeld op een hoger niveau van geometrie, een heilige geometrie, een organische geometrie, de geometrie die op Christus lijkt.

Ik bedank jullie bij dezen voor het podium dat jullie mij hebben gegeven. Ik verzegel jullie in de Levende Vreugde en de Levende Vrede van mijn hart.